IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés"

Átírás

1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Projekt a Budapesti Leövey Klára Gimnázium iskolakertjének élővilágáról Budapest Országos Közoktatási Intézet 1

2 1. Az iskola környezete A Leövey Klára Gimnázium közvetlen környezete a főváros Ferencváros kerületének középső része. Ez a városrész teljesen beépített, erősen leromlott épületállománnyal rendelkezik. Igen kevés a rekreációs park, a játszótér vagy a sportolásra alkalmas létesítmény. A Ferencvárosnak ebben a belső részében indult meg néhány éve egy Európai Közösségi városfejlesztési program részeként a tömb-rehabilitáció, azaz a rossz műszaki állapotú, többségében komfort nélküli lakásokat tartalmazó, többségében súlyosan elhanyagolt épületek lebontása és teljesen új lakóépületek építése. A Leövey Gimnázium ebben a lakókörnyezetben tehát átéli a városrész újjászületését, a meglévő régi és születendő új városkép kontrasztivitását. A régi Ferencvárosnak ez a része erősen slumosodott, a lakosság többsége a társadalom legszegényebb csoportjaiból kerül ki. Rendkívül magas az ide betelepült roma családok aránya, amely jelenség egyik oka a Ferencvárosi ingatlanárak alacsony szintje. A kerületrész helyzetére pozitívan hat a nemrég üzembe helyezett videokamerás térfigyelő rendszer. A rendszer éppen a Leövey Gimnázium környékére koncentrálódik. Pozitív hatása elsősorban a prostitúció visszaszorításában mutatkozik meg, de egyéb közterületen megnyilvánuló kriminális cselekményekre is gátlóan hat. A túlzsúfolttá vált és a lakhatási minőségében igen alacsony színvonalú városrész fejlesztésében jelentős szerepet játszik a Ferencvárosi tömb rehabilitációs lakásépítési program mellett a kulturális intézmények fejlesztése. A Ferencvárosnak erre a belső vidékére került a Magyar Természettudományi Múzeum (amely intézménnyel a kerületben működő oktatási intézményeknek jó kapcsolatai vannak), a TRAFÓ alternatív művészeti központ, a Holokauszt Intézet és Múzeum, a Délpesti Milleneumi Kulturális Központ, amely fejlesztés a Ferencváros egyik legkiemelkedőbb intézmény együttesét hozta létre: az új Nemzeti Színházat, a Művészetek Palotáját, benne egy sor országos és nemzetközi jelentőségű kulturális intézménnyel. Mindezek az intézmények a Gimnázium pedagógiai tevékenységében szerepet kapnak, elsősorban a fizikai közelség és könnyű elérhetőség miatt. A Leövey Gimnázium épületegyüttese, kertje és udvara a Ferencvárosban nem tipikus épület, a belső Ferencvárosban lévő utcájukban egy szomszédos középiskolával (a Közgazdasági Polytechnikummal) együtt sajátos iskolakörnyéket alkot. A jellegzetesen nagyvárosi világot, annak kontrasztjaival, hátrányaival, veszélyeztetett élővilágával és társadalmi problémáival együtt a diákok városi környezeti nevelésének tárgyává teszik, pedagógiai projektek keretében. 2

3 2. Az iskola A Leövey Klára Gimnázium általános műveltséget megalapozó, önkormányzati fenntartású középiskola. A tanítási-tanulási folyamatban tág teret nyújt a tanulói öntevékenységnek, az önálló munkának. Épít a kisközösségek öntevékenységére, aktivitására. Lehetőséget ad a diákoknak, hogy dönthessenek képzésük egyes részeiről, megválaszthassák tárgyaik egy részét. Felkészíti a diákokat arra, hogy az elsajátított ismeretanyag birtokában eligazodjanak a társadalmi-természeti környezetben, kibontakoztathassák egyéniségüket. Az iskola szorgalmazza tanulói részvételét a tanulmányi versenyeken, ezekre felkészíti őket, a kiemelkedő tehetségű diákok számára megteremti az önálló munka, az egyéni ütemben való haladás lehetőségét. A Gimnázium figyelembe veszi, hogy a diákok hétköznapjaik jelentős részét az iskola falai között töltik, ezért olyan körülményeket igyekszik teremteni, amelyek között a diákok otthon vannak, tanulhatnak, és kiegyensúlyozott, harmonikus környezetben élhetnek. A Gimnázium 2000-ben ünnepelte alapításának 125. évfordulóját. Egykor Ranolder Intézetként, majd középfokú tanítóképzőként, 12 évfolyamos iskolaként és leánygimnáziumként szolgálta a nevelés, oktatás ügyét a középső Ferencvárosban. Napjainkban négy-, illetve hatosztályos gimnáziumként működik. A gimnáziumban a nappali tagozaton a 13. évfolyammal együtt jelenleg 623 tanuló 21 osztályba jár. 1 db 7. osztály, 1 db 8. osztály, 5 db 9. osztály, 5 db 10. osztály, 5 db 11. osztály és 4 db 12. osztály van. Az esti tagozaton 338 tanuló van. Összesen 70 pedagógus dolgozik az iskolában. A Leövey Gimnázium általános műveltséget megalapozó iskola, amely a nappali tagozaton három, egymásba fokozatosan átnövő szakaszból áll, hiszen más jellegű képzést, pedagógiai munkát, törődést igényel egy éves gyermek és egy éves ifjú. A 7-8. évfolyamon zajló fejlesztő, alapozó időszakot a évfolyamon az általános műveltséget megszilárdító, míg a évfolyamon az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztást segítő, alternatívákat nyújtó, differenciált záró szakasz váltja fel. A Leövey Klára Gimnázium tanulóit felkészíti az érettségire; kiemelt feladata a felsőfokú továbbtanulás megalapozása, ugyanakkor céljuk tanulóinak a munka világába való beilleszkedésének segítése is. A képzés elágazási lehetőségeket tartalmaz a felsőoktatás, illetve a szakmai képzés irányába, úgy hogy az egyes irányok azonos szocializációs értéket képviseljenek, azaz a polgári nevelés alapvető értékeit azonosan magas szinten közvetítsék. Az iskola pedagógiai programja egy többfunkciós gimnáziumi modellt fogalmaz meg, amelyben kiemelt szerep jut a felsőfokú továbbtanulás megalapozásának, emellett 3

4 azonban a másik, nem kevésbé fontos cél azon általános emberi értékek közvetítése, amelyek lehetővé teszik a tanulók majdani beilleszkedését a társadalomba, a munka világába. Az idegen nyelven való kommunikáció képessége már ma is éppúgy alapvető feltétele az egyének munkaerő-piaci boldogulásának és a társadalmi életbe való aktív és sikeres bekapcsolódásának, mint az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának a képessége. Ezért az általános képzés prioritása (alapkövetelmény) legalább egy idegen nyelv elsajátítása, az informatika eszközrendszerének megtanulása, az egészséges életvitelhez szükséges mozgáskultúra, az önálló tanuláshoz szükséges nyelvi és gondolkodási kultúra kialakítása, azaz az eszközjellegű kompetenciák fejlesztése. A Leövey Klára Gimnázium másik legfontosabb pedagógiai célja az élethosszig tartó tanulás megalapozása. E cél elérésének egyik legfontosabb eszköze azoknak a kulcskompetenciáknak kiemelten az intelligens tanulásnak a fejlesztése, amelyek az egyént alkalmassá teszik arra, hogy egész élete során szembe tudjon nézni az olyan helyzetekkel, amelyek alkalmazkodást, azaz tágabb értelemben tanulást követelnek tőle. A középiskolai évek során általános törekvésük a tanulás megszerettetése, a tudás tisztelete. Törekednek arra, hogy megtanítsák diákjaikat tanulni, képessé tegyék őket az önálló ismeretszerzésre, a megújuló követelményekhez való alkalmazkodásra, elvárva aktív együttműködésüket a tanítási-tanulási folyamatban. Ezért is tág teret biztosítanak a Gimnáziumban a tanulói öntevékenységnek, az önálló munkának. A Leövey Klára Gimnázium értékrendje és pedagógiai küldetése alapján diákjait támogatja abban, hogy az alkalmazó tudás birtokában legyenek képesek eligazodni a társadalmi és a természeti környezetben, ismerjék az emberiség globális problémáit, azokban az egyén, az állam, a társadalom felelősségét, a lehetőségeket és korlátokat. Ismereteik szolgáljanak eszközként az életben való eligazodáshoz; a testileg-lelkileg egészséges, harmonikus személyiség kialakulásához. 3. A természettudományok a gimnázium Pedagógiai Programjában A gimnáziumban megvalósuló természettudományos nevelés fejlesztése mindenekelőtt a gimnázium pedagógiai vezetése által is támogatott egészség- és környezeti nevelési folyamatokon keresztül valósul meg. A pedagógiai program figyelembe veszi azt a nagyon fontos tényt, hogy diákok az iskolában nemcsak az életre készülnek, hanem élnek is. Ennek megfelelően feladatuknak tekintik az intézményen belüli kiegyensúlyozott életkörülmények kialakítását, a tanulók igényeinek, motivációinak figyelembevételét, úgy hogy életkorukkal növekvő döntési lehetőséggel és felelősséggel élhessenek. Lehetőségeiken belül fejlesztik és 4

5 gondozzák a iskolai környezetet, azzal harmóniára és fenntarthatóságra törekednek. Mindez abban is tükröződik, hogy kidolgozták és megvalósítják a Leövey Gimnázium helyi környezeti és egészség nevelési programját A Leövey Klára Gimnázium Környezeti Nevelési Programja (részletek a programból) A gimnáziumban nem új keletű gondolat a környezetével harmonikusan együtt élő tanulók nevelése. Több évtizedes hagyománya van a természetjárásnak, a délutánonkénti tömegsportnak, a tágabb környezetet is megismertető tanulmányi kirándulásoknak, komplex természettudományi terepgyakorlatoknak és az erdei iskolai programoknak. A 90-es évek elején a jogi szabályozások lehetővé tették a tantestület számára, hogy átdolgozzák, az iskola arculatához, céljaihoz igazítsák tanterveiket. Így kerülhetett sor a környezetvédelmi fakultációs program kidolgozására, majd elindítására, illetve a hagyományos tantárgyak tananyagának modernizálására, a környezeti nevelési célok konkrét átültetésére. A sikeres pályázatok tették lehetővé azt, hogy napjainkra már manuális és digitális mérőeszközök sokasága segíti a tanulói aktivitáson alapuló tanulást. A hatékony munka elengedhetetlen feltétele volt az is, hogy a szemléletváltás mellett a tantestület szakmai, módszertani ismeretei is megújuljanak. Az egészség- és környezeti nevelési feladatok sikeresebb ellátása érdekében több pedagógus szakirányú végzettséget szerzett (humánökológia, mentálhigiéné) ezen időszak alatt. Az iskolaorvoson kívül iskolapszichológus is támogatja a munkát. Sok segítséget kaptak a fenntartótól, a Ferencvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közterületi és Közbiztonsági Bizottságtól, az Országos Közoktatási Intézettől, a szülőktől is. Az iskola bekapcsolódott a Science Across Europe nemzetközi környezeti kereszttantervi programba, ami a tanulók számára a projektmunka élményén túl más országok diákjai és polgárai környezeti és fogyasztói szokásainak, gondolkodásmódjának a megismerését is nyújtotta. Az egészségnevelési és a környezeti nevelési programok elkészítésénél figyelembe vették a jogszabályi előírásokat, a tantervi ajánlásokat, a fenntartói intézkedési tervben foglaltakat, a szülői-tanulói igényeket, iskolánk adottságait, lehetőségeit. A környezeti nevelés alapelvei A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Az emberi társadalom harmóniájának megőrzését, fenntartását segíti. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 5

6 értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. Ez a nevelési terület holisztikus szemléletű, a személyiség egészére kíván hatni. Nem a középiskolában kezdődik, és nem is ér véget a születéstől a halálig tart. A környezeti nevelés tartalma a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős közösségek kialakítására törekszik, előtérbe helyezve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését szolgálják. Ennek megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát igényel, amely figyelembe veszi az egyéni különbségeket, esélyt teremt minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kompetenciák elsajátításában. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata kiterjed az emberi együttélés, illetve az embertermészet kapcsolat bemutatására és formálására, a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek (pl. a konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre, egyben elősegíti a környezeti és egészség-tudatosság erősödését is. A fenntarthatóság gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a környezettudományi és a társadalomtudományi ismeretek köre, mivel csak az ember biológiai és társas-társadalmi természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások formálása. Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi közösség tagjai. A családokat rendszeresen tájékoztatni kell az iskola környezeti nevelési célkitűzéseiről és a szülőket mind jobban be kell vonni ebbe a munkába. A hatékonyság érdekében élni kell az intézményes nevelésen kívüli lehetőségekkel is, ezért célszerű minél több természet- és környezetvédő civil szervezettel, nemzeti parkkal felvenni a kapcsolatot. A velük való együttműködés igen fontos az iskolai környezeti nevelés társadalmasítása szempontjából. A környezeti nevelés lehetőségei az iskolában Lehetőségek a tanítási órákon: A felülvizsgált Nemzeti Alaptanterv továbbra is tartalmazza azokat a témaköröket, témákat, amelyeket a tantárgyak, tantárgyi modulok helyi tantervébe (magyar nyelv és irodalom, történelem, ember- és társadalomismeret, idegen nyelvek, filozófia, természettudományok, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, tánc és dráma, mozgókép- és médiaismeret, osztályfőnöki 6

7 óra) illesztve a tanulók megszerezhetik azt a tudást, ami a társadalmi, természeti környezet folyamatainak megértéséhez szükséges. A gimnázium élt a törvény nyújtotta lehetőséggel és a hét műveltségi terület hagyományos tantárgyain kívül a szabadon tervezhető órakeret terhére önálló, szabadon választható tantárgyként kidolgozta a környezetvédelmi, illetve a természettudományos fakultációs tantárgyi programot is. Az így megszerezhető tudás azonban önmagában nem elég. Ezért nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanulók tapasztalatszerzésére, gyakorlati munkájára a megfelelő attitűdök kialakítására. Ehhez cselekedtető módszereket építettek be a helyi tantervbe, amelynek elemei a következők: motiváció, kíváncsiság felkeltése; sokszempontú, illetve tapasztaláson alapuló megismerés; szemléltetés sokfélesége; önálló és csoportmunka; gondolkodási képességek fejlesztése; könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, videó, számítógép használata. Mindezek segítik a tanulók együttműködő tanulását, kooperációra épülő problémamegoldását (pl. mérési gyakorlatok, számítógépes vitakészség-fejlesztő foglalkozások). Fontos a megfelelő taneszközök helyes kiválasztása: hogy az is a fenntarthatóság elvét szolgálja (pl. környezetbarát anyagból készült taneszközök és tankönyvek, újrahasznosított papírból készült füzet, környezetet nem szennyező gyakorlati eszközök). Lehetőségek a tanítási órákon kívül A környezeti nevelés komplex jellege és hatékonysága akkor érvényesül, ha áthatja az iskola egész tevékenységrendszerét. A tanórán kívüli programok oldottabbak, egyénibbek, az egyes tanulók érdeklődéséhez, irányultságához jobban alkalmazkodhatnak. Mindez vonatkozik az iskolán belüli és azon kívüli tevékenységekre. Az előbbit illetően a következő tevékenységek és területek emelhetők ki. Az osztályterem, a folyosó esztétikája, a tisztaság igénye, a faliújságok, képek környezetkultúrát befolyásoló szerepének felhasználása az osztályok közötti verseny és kiállítások szervezése útján. Fontos az iskolarádió, iskolaújság szerepe; itt aktuális tudósítások hangoznak el hazai, illetve külföldi eredményekről, problémákról, versenyfelhívásokat, akciókat hirdetnek meg, beszámolnak sikeres környezetvédelmi tevékenységről. Mindezt heti 1 rádióadás, az iskolaújságban Zöld Oldal indítása szolgálja. A könyvtárban Zöld sarkot hoztak létre, ahol összegyűjtve találhatják meg a diákok a témánkhoz illeszkedő könyveket, folyóiratokat, újságokat, a település múltjával, jelenével foglalkozó kiadványokat, számítógépes CD-ket. A környezetvédelem iránt érdeklődő diákok számára olyan környezetvédelmi diákköri programot dolgoztak ki, amelynek alapján kerületi önképzőkör jött létre. A diákköri munka változatos tematikát és munkamódszert tesz lehetővé. 7

8 Mindezek mellett a Jeles napok valamelyikéhez kapcsolódóan zöldnap akcióprogramokat, illetve zöld témahetet szerveznek. A tevékenységek sorába házi versenyek szervezése, magasabb színtű versenyekre felkészítés is tartozik. Az iskolán kívül számos további lehetőség kínálkozik a környezeti nevelésre. Ilyenek a tanulmányi kirándulások, amelyek a gyermekek pozitív érzelmi hozzáállása mellett a lehetőségek maximális pedagógiai kibontását teszik lehetővé (a környezet, a kultúránk múltjának és jelenének megismertetése, az érzelmi azonosulás, a későbbi környezettisztelő magatartás megalapozása, a közösségben átélt élmények, az ingergazdag környezet, az egymásra figyelés, a felelősség személyiségformáló ereje). Az erdei iskola egy olyan komplex projekt, amelynek tartalmát, és munkaformáit a természeti és kulturális környezet határozza meg; a projektmunka a közösséggé válást, az együttműködési stratégiákat, a felelősségvállalást is magába foglalja, a tanár-diák kapcsolat fejlődésében, egymás elfogadásában, megértésében is jelentős. A terepgyakorlatokon olyan tantermen kívül elvégezhető tantervi követelmények teljesítéséhez biztosítunk feltételeket, amelyre elsősorban terepen, a természeti környezet valósága nyújt lehetőséget. A terepgyakorlat az ismeretszerzésre összpontosít adott megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek elvégzésével (pl. tájolási, tájékozódási gyakorlat, növényhatározás, vízmintavételezést, talajvizsgálatot tanító gyakorlat). A környezeti neveléshez a pedagógusoknak ajánlott és alkalmazott módszerek köre széles; az alábbi elemeket tartalmazza: kérdésekre adandó válasz páros vagy kiscsoportos megvitatása; problémafelvetéshez kapcsolódó páros vagy kiscsoportos véleményformálás; témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos összefoglalása; szövegértelmezés, lényegkiemelés; kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése; páros vagy kiscsoportos tényanyaggyűjtés; jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása; új ismeretekhez kapcsolódó kérdések közös megfogalmazása; információrögzítés együttműködéssel; csoportos asszociációs, szituációs feladatok; csoportos esszé készítése; tesztkészítés, tesztértékelés; problémafeladatok megoldása csoportosan, egyénileg; adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatbázis-kezelés, ezek alapján önálló munka, prezentáció készítése; egy téma különböző megközelítésű és nézőpontú feldolgozása csoportosan. A környezeti nevelés sajátos értékelési formái Az értékelést a környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei határozzák meg. Az értékelés kiterjed a pedagógusok és a tanulók tevékenységének értékelésére egyaránt. 8

9 A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát az alábbi elvárások megítélésével minősítik: Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál alakítása során mintaként szolgálnak. Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés. Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés rendje között. A tanulók számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú, személyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet. Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazására. Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő példáinak felismerését. Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában tanulmányozható és élményt nyújtson. Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, a képességek fejlesztésének folyamatában biztosítsák a differenciálás lehetőségeit. Segítsék elő a rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását. A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák a tanulói kíváncsiság megőrzését; az aktivitás fenntartását és megerősítését; a belső motivációs bázis fejlesztését; az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését; a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit; a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak módosítására, az új utak keresésére; az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás folyamatának tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények számbavételére. A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési szabályzata tartalmaz előírásokat. Ennek választott módszereink lehetnek: a következők: a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése; spontán és irányított személyes beszélgetések; írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat; nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése; a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata. A tanulói munkát ellenőrző-értékelő tevékenység fő szempontja, hogy az ellenőrzés bizalomra épüljön, és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. Ennek alapján lehetséges 9

10 a további célmeghatározás. Mindig biztosítsa a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet. Fontos továbbá, hogy az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű információkat adjon, melyek tükrözik a fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez. Az értékelésben is fontos az összefüggések meglátásának segítése. A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői kötelesség. Fontos, hogy a tanulók neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg. Az egyes tanulók esetében az eredményvizsgálat kiterjed az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására; a szociális képességek alakulására; a beállítódások és értékorientáció fejlődésére; a csoporthelyzet megismerésére; a konfliktuskezelés módjára. Osztályközösségek esetében a csoportviszonyok alakulásának, a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak, az informális kapcsolatrendszernek, a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul az értékelés. Az eredményvizsgálat módszerei között szerepel a folyamatkövető megfigyelés; a célzott megfigyelés; a helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat); a tevékenységelemzés; egyéni és csoportos megbeszélés, valamint az interjú. A környezeti nevelés támogatói, helyi erőforrásai A környezeti nevelésben sok iskolán kívüli szervezet lehet az oktatási intézmények segítségére. A természettel, a környezeti gondokkal foglalkozó szakemberek körében hatalmas tudás és tapasztalat gyűlt össze az elmúlt évtizedekben a hazai, a határon túli és a globális környezeti problémákról, valamint ezek kezeléséről. Ezt a tudástőkét az iskola is mozgósítja a környezeti nevelés érdekében. A közös tevékenységek sorába tartozik a közös szakkör, üzem- és múzeumlátogatás, természetbúvárkodás, szennyezés-elhárítás, akció szervezése, táborozás, mérések, adatelemzés, szakmai továbbképzés, természetvédelmi munkák, előadás, projektek és még sokféle tevékenység képzelhető el együtt szervezett tevékenységként. Az iskola környezet programjának megvalósításában részt vevő szervezetek körében fontos partnerek a civil szervezetek (NGO-k), amelyek a lakosság környezeti tudatosság szempontjából legfogékonyabb tagjait tömörítik, ezért komoly szakmai tudást hordoznak, és elkötelezettek a környezetvédelem, a fenntarthatóság ügye mellett. Hasonlóan aktív ágens az 10

11 önkormányzat. Az önkormányzatok polgármesteri hivatalainál az adott településre vonatkozó hivatalos adatok évtizedekre visszamenőleg fellelhetők, rendezési (ma már településszerkezeti) tervek, tulajdonosok, tanulmányok, testületi viták jegyzőkönyvei, határozatok, levelezések, mérési adatok stb., amiket jól hasznosíthatnak a környezeti nevelői munkákban. Eseti partnerek lehetnek a környezetvédelmi hivatalok, felügyelőségek, az Állami Nemzeti Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz), amely mérőapparátussal ellenőrzi és regisztrálja a helyi környezeti elemek állapotát, a lakosság morbiditási és mortalitási mutatóit, az egészségi környezeti kockázatokat és a mérések eredményei hosszú távra visszamenőleg megtalálhatók náluk; ezeket is felhasználják pedagógiai és tanulási célokra. Az iskola él a kutatóintézetek, egyetemek és főiskolák tanszékeivel való kapcsolatokkal is: előadás keretében ismerkednek meg a tudományos eredményekkel, problémákkal. Végül a szülők, családok nyújtotta együttműködési lehetőségek a partnerségek körének talán legfontosabb csoportját alkotják A Leövey Gimnázium egészségnevelési programjából A módosított közoktatási törvény szerint az iskola a nevelési programjának részeként egészségnevelési és környezeti nevelési programot készít. Az egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, az egészséges életmódra történő felkészítéssel kapcsolatos rövid-, közép és hosszú távú terveket. Ebbe beletartozik a drogprevenció is. Az egészségnevelési program összeállítása és működtetése nem egy pedagógus feladata, hanem megosztott felelősségű nevelési feladat, amelyben nagyon sok tanár veszt részt, elsősorban az osztályfőnökök, és szinte a teljes tantestület, az iskola fizikai dolgozói, az iskolaorvos, a védőnő, az iskolapszichológus, a szabadidőszervező, az ifjúságvédelmi felelős és az iskolán kívüli segítők Mindenkinek a maga területén kell vállalnia a program megvalósításához szükséges feladatokat (pl. a szakmai vezetés: az egységes szemlélet kialakítása, drogügyi koordinátor: a drog-prevenciós feladatok összeállítása, szaktanárok: a szaktárgyakhoz kapcsolódó egészségvédő ismeretek összeállítása, az iskolapszichológus, iskolaorvos, védőnő, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, balesetvédelmi felelős: a program speciális területeihez kapcsolódóan működhetnek közre). A fél évtizede folyamatosan végzett mérések tanúsága szerint a Leövey Gimnázium diákjai igen kedvező családi háttérrel rendelkeznek az iskolázottság szempontjából (a családokban néhány kivételtől eltekintve minimum érettségi vizsgával rendelkeznek a 11

12 szülők, sok a diplomás eltartó). Ugyanakkor növekszik a csonka családban élő gyermekek száma, egyre több a sajátos nevelési igényű diák, és sajnos szaporodik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma is. A mutatók alapján tanulóink közel fele napi mentálisszociális problémákkal vívódik. Diákjaink akiknek több mint 20 százaléka kerületi, közel 15 százaléka bejáró (elsősorban a déli agglomerációs területről) az országos kompetenciamérésekben és a fővárosi bemeneti (9. évfolyam) és követő (10. évfolyam) mérésekben az átlagosnál jobb eredményt érnek el. Problémát jelent viszont, hogy neveltségi szintjük és testi-lelki állapotuk romló tendenciát mutat: például jelenleg minden hatodik Leövey-s diák csak korlátozottan vehet részt a mindennapi testnevelésben. Az iskola személyi feltételei a feladatok ellátásához adottak: a négy Testnevelési Egyetemet végzett testnevelő tanár mellett részfoglalkozású iskolapszichológus, iskolaorvos, védőnő, továbbá mentálhigiénés szakember, illetve drogprevencióban jártas pedagógus áll a tanulók rendelkezésére. Az egészségnevelési prevenciós pedagógiai feladatok során alkalmazott módszerek a következők: felvilágosítás, csoportmunka; önsegítés; tutorális gondozás; hálózatépítés; közösségfejlesztés; tanácsadás; közösségi aktivitások szervezése; versenyek-vetélkedők, erdei iskolai programok, önismereti táborok, valamint tanulás-módszertani foglalkozások szervezése. 4. A Leövey Klára Gimnázium nemzetközi (külföldi) és hazai együttműködései a pedagógiai innovációk terén: 4.1. A Leövey Gimnázium bekapcsolódott a 2002 őszén hirdetett European Schoolnet Celebrate projektjébe. A Celebrate EUN harminc hónapos, 5 millió eurós IT (információs társadalmi) projektje, amelyet az Európai Bizottság finanszíroz, és amelyben Magyarországot a Sulinet Programiroda képviseli. A program az e-learning (digitális, internetes tanulás) fejlesztését célozza meg. Az European Schoolnet irányításával 11 országból (Svédország, Belgium, Finnország, Hollandia, Egyesült Királyság, Franciaország, Izrael, Norvégia, Spanyolország, Olaszország és Magyarország) egyetemi kutatóműhelyek, fejlesztő cégek, iskolák az együttműködés ideje alatt jelentős mennyiségű, több ezer tanórányi internetes tananyagot hoznak létre. E tananyagok újszerű sajátossága az, hogy a hatékony és modern pedagógiai módszereken alapulnak (a diákok aktív és kreatív munkáját kívánják, fejlesztik a problémamegoldási kompetenciákat, feloldják a merev tantárgyi határokat), másrészt szerkeszthetők, átalakíthatók, a felhasználó tanárok a saját igényeiknek megfelelően újabb 12

13 variációkat hozhatnak létre. A Leövey Gimnázium - 9 magyar iskola egyikeként - egy munkacsoporttal februárjában bekapcsolódott a nemzetközi projekt 1. szakaszába, melynek keretében olyan biológiai, matematikai, fizikai tananyagokat dolgoztak ki, melyek alkalmasak a digitális kompetenciák fejlesztésére. A projekt 2. szakasza - melyben az Európa szerte fejlesztett tananyagok kipróbálása a cél novemberében kezdődött, és 2004 májusában zárult le. A kidolgozott digitális tananyagok, szemléltető és szimuláló eszközök közül néhány a jelenleg (GRID-ben) a bemutatott projektben, annak videofelvételein is szerepel, márciusában az Oktatási Minisztérium és a Sulinet Programiroda pályázatot hirdetett az európai innovatív iskolahálózatban való magyar részvételre. A Leövey Klára Gimnázium pályázata sikeres volt és 2003-ban az Európai Innovatív Iskolahálózat (European Network of Innovative Schools - ENIS) tagjává vált. Az ENIS 4 fő kitűzése: a bevált példák elterjesztése; nemzetközi projektek támogatása; az Európai Bizottság programjaiban való részvétel, valamint az élen járó iskolák további fejlődésének, illetve a kevésbé fejlett iskolákkal való együttműködésének ösztönzése, új szervezeti és pedagógiai megoldások kipróbálása A "Zorka 2004" projekt célja olyan módszerek és technikák kidolgozása és kipróbálása az Innovatív Iskolahálózat tanáraival és diákjaival, melyek a későbbiekben beépíthetők minden iskolatípus helyi tantervébe és sikerrel használhatók a természettudományos oktatásban (biológia, kémia, fizika, földrajz, természetismeret). A "Zorka 2004" projekt két részből áll: a) Meteorológiai mérések A meteorológiai mérések során minden iskola telepíti a meteorológiai állomást, melynek mérési adatait a helyszínen, számítógépen rögzítik, kiértékelik és a projekt tartama alatt, mindennap elküldik a Sulinet szerverére, ahol egy központi honlapon tekinthetők majd meg a mért értékek. A projekt időszakban minden napján egy iskola időjárás-jelentést készít. Az időjárás-jelentést a reggeli órákban rendelkezésre álló helyi adatok és más elérhető meteorológiai információk alapján hangfájl formájában küldik el a Sulinet szerverére, ahol minden nap letölthető az aktuális időjárás-jelentés. A projektben résztvevő innovatív iskolák a 30 nap meteorológiai adatait kiértékelik, a méréseket dokumentálják és fotókkal, videóval illusztrált bemutatót készítenek. 13

14 b) Környezeti vizsgálatok és természettudományos kísérletek A projektben résztvevő iskolák a kapott mérőműszerekhez természettudományos kísérleteket és méréseket terveznek. A 30 innovatív iskolából 15 pár alakul, megtervezik a kísérleteket, méréseket (min. négyet). A kitalált kísérleteket elvégzik és fotókkal, videóval dokumentálják azt. A dokumentációt aztán egy másik "iskolapár" kapja meg és ismételten elvégzi a méréseket, kísérleteket A munka során a résztvevők a mérési eredményeket, kísérleteket háttéranyagokkal egészítik ki úgy, hogy az a Sulinet Digitális Tudásbázis honlapon elérhető, és az Oktatás honlap meglevő tananyagaira támaszkodnak. 5. A Leövey Gimnáziumban bemutatott természettudományos tantárgyi innováció sajátosságai - A helyi természettudományos tantárgyi innováció az iskola pedagógiai törekvéseivel összhangban van, azaz iskolafejlesztési célokat is szolgál. - A helyi innovációt az iskola vezetése és fenntartója támogatja, - A helyi innovációkat szaktanárként az iskola igazgatóhelyettese vezeti, - A tanulók csoportos projektek keretében, a kémia és a biológia tantárgyak keretében végzik ezt a tevékenységet, - A helyi természettudományos innováció a helyi környezet megismerésére irányul - A tantárgyi innováció jelentős info-kommunikációs kompetenciákat is igényel - A diákok az eredményeikről készített digitális prezentációt bemutatták egy oktatási konferencián. A GRID honlapra felrakott video részletei bepillantást engednek a diákok bemutatójába. - A természettudományos tanulás innovációja kompetencia fejlesztésre irányul - A helyi innováció a természettudományos tantárgyak közötti kapcsolatokat erősíti, az összefüggéseket hangsúlyozza A diákok az iskola környezetét feltáró projektben jókedvűen és érdeklődéssel dolgoztak, mert a tanulás nem a számukra érdektelen tankönyvből és elvont, általános tartalmakkal történt. A tanulás tartalmát saját nyomozásaik, azaz kutatási tevékenységük tárta fel, amely saját hétköznapi környezetükkel függ össze. A diákok mindennapi környezete az iskolaépület és annak udvara, kertje. Ehhez a környezethez személyes érzelmi szálak fűzik a gyerekeket, mert itt zajlik az életük, itt találnak maguknak barátokat, társakat. Sok játék, rendezvény kerül 14

15 megszervezésre az udvaron és az épületben, amelyről többet megtudni izgalmas kaland és szellemi vállalkozás. Újszerű és érdekes feladat a diákok számára a helytörténeti forrásokból felkutatni az iskola (Leövey Klára Gimnázium) jogelődjét, és annak az intézménynek a történetét.. Ezt a feladatot is csoportokban végezték, eközben meg kellett találják azokat a diáktársukat, aki(k) érdeklődése a múlt, a történelem emlékei és dokumentumai iránt erőteljes. A gimnázium udvarának és kertjének élővilágát, a növény-és állatfajok megfigyelését, azonosítását, rendszertani besorolását is közösen végezték, valamint a növényi anyagcserével kapcsolatos kutatásaikat. A tanulmányaik természettudományos tartalmai az egyes tantárgyakhoz (Biológia, Kémia, Fizika) tananyagához kapcsolódtak. A gimnázium kertjében, udvarán lévő növények és állatok rendszertani meghatározása, azonosítása a Biológia tantárgyhoz, a fotoszintézis elemzése és a virtuális kísérlet elvégzése több tantárgyhoz is kapcsolódik, hiszen a fény hullámhossza és a hőmérséklet változásának mérése, fogalma, mértékegységei a Fizika tantárgyhoz, a növények leveleinek anyag- és gázcsere folyamatai a Kémia tantárgyhoz is kapcsolódnak. A különböző feladatok elvégzése során alaposabban megismerték egymást is, mélyült emberismeretük, erősödtek a személyközi kapcsolataik és fejlődtek szociális kompetenciáik A Leövey Gimnázium pedagógus csoportja megpályázható projektfeladat keretében vállalta fel a természettudományos tárgyak tanulásához szükséges szemléltető digitális eszközök kifejlesztését, amely projektfeladatba bekapcsolódtak diákok és pedagógusok is. Ez a munka a diákok számára nemcsak azért volt kiemelkedően érdekes, mert a pedagógusokkal közös munkacsoportban dolgozhattak, egyenrangú partnerségben, hanem azért is, mert az egyes digitális animációk megtervezésében és megvalósításában is részt vehettek. Újszerű és hasznos digitális szemléltető eszköz a virtuális kísérlet, amelyek természeti folyamatokat modelleznek és eközben bemutatják a függő- és a független változók alakulását. A Lővey Klára Gimnázium diákjai a fotoszintézis intenzitása, a hőmérséklet és fény hullámhosszának kapcsolatát modellező virtuális kísérletet is felhasználták a prezentációjukban. A madárhangok gyűjtését, a hangfile-letöltést, a prezentáció elkészítését a diákok csoportokban végezték. A csoportok alkotását, létrehozását a rokonszenvi választásaik mentén szervezték, ezzel megalapozták a közös célú tevékenységük kellemes társas atmoszféráját. A gimnáziumi diákok informatikai kompetenciáit nagymértékben fejlesztette ez a feladat - és ezeket a képességeiket kamatoztatják az iskola honlapjának és kiadványok szerkesztésében és 15

16 működtetésében is. A diákok info-kommunikációs kompetenciái fejlesztését jól szolgálták ezek a projekt feladatok, hiszen nemcsak gyakorlást, hanem a fejlesztéseik során önmaguk képességeinek és készségeinek újabb lehetőségeit is megismerhették, megtapasztalhatták A diákok elkészítették a kutatásaik eredményeit bemutató prezentációt- amely egy PowerPoint programmal készült összeállítás. A prezentációs technika elsajátításával és gyakorlásával a diákok sok új tudás birtokába jutottak. A PowerPoint prezentáció komplex file-kezelési lehetőségei tág teret nyitottak ahhoz, hogy a bemutatón megjelenítsék diáktársaik és pedagógusaik fényképét, a kutatásaik és a tanulmányaik helyszíneinek képét, megszólaltassák a hangokat, bemutassanak összefüggéseket. Az Országos Közoktatási Intézet egy projektmunka keretében tavaszán Budapesten egy országos szakmai találkozót és konferenciát szervezett, amelyre meghívta mindazokat az iskolákat, amelyek résztvettek a SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis) kipróbálásán, azaz a tanulás-tanítás gyakorlatában felhasználták az interneten országszerte (díjtalanul) elérhető SDT rendszert. A meghívottak között szerepeltek a Leövey Klára Gimnázium diákjai és tanárai, vezetői is. A diákok bemutatták a társaikkal közösen elkészített prezentációt, amely a konferencia pedagógus-és diák résztvevői körében nagy sikert aratott. 16

17 Melléklet Pedagogical grid Azonosítás Intézmény neve, címe (település) Leövey Klára Gimnázium és SZKI A tanár neve Závodszky Judit Tantárgy, műveltségi terület Kémia; Ember és természet Információk a foglalkozás kontextusának megértéséhez Az az évfolyam, illetve korcsoport, amelynek tanulói a foglalkozásban részt vesznek; A tanulók sajátosságai (ha van, pl. sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, tehetséges, kiemelkedő képességű, vegyes összetétel, stb.) A tanulók létszáma (kb.); kérjük jelezni, hogy egész osztály vagy bontott csoport, esetleg más Tervezett időpont (több javaslatot kérünk) A tervezett foglalkozás időtartama (kb.) 9. évfolyam Az egyik tanuló kimagaslóan tehetséges, ugyanakkor íráskészségi problémái vannak, egy tanuló pedig az informatikai jártasságában gyengébb az átlagnál, neki nincs otthon számítógépe. A csoport nagyon vegyes összetételű, szociális hátterű anulókból áll. Bontott csoport, 12 fő :00-12:00 1,5 óra A tanítás és tanulás célja A tantárgy, mûveltségi terület helye az iskola pedagógiai programjában; speciális szerepe, ha van (pl. horizontális szempont) A kémia foglalkozás egy speciáis integrált tantárgy keretén belül, a természettudományi laboratóriumi gyakorlatok c. helyi tantárgyon belül történt. A helyi tantervünkben kiemelkedő jelentősége van ennek a tantárgynak, mivel a természettudományos tantárgyak helyzetét igyekszik javítani. A tantárgy céljai (pl. kompetenciák fejlesztés, motiváció erõsítése, tehetségfejlesztés, stb.) Összefoglaló ismertetés (egy-két bekezdés) a tantárgyról és/vagy arról a projektről, amelybe a foglalkozás tartozik A természettudományi laboratóriumi gyakorlatok című integrált tantárgyat a természettudományi tagozatos ( évfolyam) tanulóink számára terveztük, illetve tartjuk. Legfontosabb célja a természettudományi tárgyak iránti motiváció erősítése, hogy évfolyamosként tanulóink természettudományi tantárgyból fakultáljanak, és sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. A másik kiemelt célkitűzés, hogy csoportkeretek között a tanulói mérésre, kísérletre, megfigyelésre helyezzük a hangsúlyt, így a gyakorlati jellegű ismeretek motiválásra, tehetséggondozásra is alkalmasak. Segíti tanulóinkat a mindennapi jelenségek megértésében. Harmadik célkitűzése ennek a tantárgynak, hogy az IKT eszközök használatában való jártasságot fejlessze. Ezt az SDT és más IKT projektbe való bekapcsolódással igyekszünk elérni. Módszertani sajátosságok általában a tantárgyban/mûveltségi területen Kooperatív technikák alkalmazása, tanulói kutatás, tanulói mérés/kísérlet alkalmazása, projektmódszer bevezetése, tanulói szemléltetés alkalmazása május 8-án már elküldtük ben. 17

18 Az eredményesség mértéke a tantárgyban (évfolyam végén, iskolaszint végén); kimeneti célok Az év végi eredmény meghaladta a 4,5 átlagot. A fő kimeneti cél a természettudományos tantárgyak érettségi vizsgájához szükséges gyakorlati ismeretek átadása. Alkalmazott taneszközök jellege (nem kérünk felsorolás, elsõsorban a specialitásokat kérjük jelezni) A hagyományos labor- és mikroszkópos feszerelésen kívül az IKT kompetenciák fejlesztéséhez szenzoros mérőeszközök, szenzorokkal ellátott meteorológiai mérőállomás használata, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutatószerkesztő, keresőprogramok használata Sajátosságok Mit akar elérni, mit tervez a tanár? A tevékenységek leírása (mi történik; mit csinál a tanár, mi a tanulók feladata, hogyan valósul meg a tervezett tevékenység) az óravázlat nagy vonalakban Az az eredmény, amit a gyerekek a foglalkozás során elsajátítanak, létrehoznak, megvalósítanak A foglalkozás-részlet leírása -az anyagi rendszerekről tanultak öszefoglalása önálló információ gyűjtéssel - megadott szempontok alapján kisebb tananyagrész önálló áttekintése, rendszerezése, előadása, - az ismeretek táblázatba foglalása - prezentáció készítés megadott szempontok alapján 1. az anyagi rendszerekről tanultakat összefoglalása kémiai szempontból tevékenység: vegyszerek csoportosítása ----munkaforma: frontális munka 2. az szétválogatott anyagcsoportok jellemzése ---- tevékenység: a meglévő információk rendszerezése----munkaforma: frontális munka 3. I. tanulói feladatlap kitöltése tevékenység: információ gyűjtés, rendszerezés számítógép segítségével munkaforma: egyéni munka 4. diszperz rendszereket csoportosítása a diszpergáló közeg és diszpergált részecskék halmazállapota szerint tevékenység: információ gyűjtés, rendszerezés számítógép segítségével munkaforma: egyéni munka 5. a táblázatok megbeszélése ----munkaforma: frontális munka 6. prezentáció készítés megadott szempontok alapján---- tevékenység: Power Point használata---- munkaforma: pár munka 7. a prezentáció bemutatása ( ez a tevékenység csak a kiváló informatikai jártasságú tanulók esetén fér bele a második órába. Ellenkező esetben még egy tanórát érdemes szánni a bemutatókra és megbeszélésükre) -problémamegoldó képesség fejlesztése, -együttműködésre való képesség növelése, - tantárgyközi látásmód fejlesztése, -feladatmegoldó képesség növelése, -az IKT eszközök használatának képessége, -az információszerzés, rendszerezés és felhasználás képessége - perzentáció készítésének gyakorlása Tanulói feladatlap I. Segítség: Homogén rendszer: 18

19 Táblázat elé ed0aa&v=1&b=4http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=54b57b1e-b8b ead ed0aa&v=1&b=4 Töltsd ki az alábbi összehasonlító táblázatot! Részecske méret (nm) Viselkedés fénnyel szemben Adszorpciós készség (jó, rossz, nincs) Példák: Heterogén (durva diszperz rendszer) Kolloid Homogén (valódi oldat) Tanulói feladatlap II. Nyisd meg a következő URL címet! A táblázat tanulmányozása után töltsd ki a következő, a diszperz rendszereket a diszpergáló közeg és diszpergált részecskék halmazállapota szerint csoportosító összefoglaló táblázatot! A közeg Az eloszlatott anyag A keverék típusa heterogén kolloid homogén gáz gáz gáz folyadék gáz szilárd folyadék gáz folyadék folyadék folyadék szilárd szilárd gáz szilárd folyadék 19

20 szilárd szilárd Prezentáció elkészítéséhez tanulói segítség Feladat: Mutassátok be a füstködök kialakulását, jellemzőit, megjelenési formáit, hatását a környezetre Power Point prezentáció segítségével! Törekedjetek a pontos, lényegre törő fogalmazásra! A bemutató célja figyelemfelkeltés. Ezt a prezentációt az óra második részében bemutatjátok úgy, hogy minden csoport a maga által elkészített egységet adja elő. A párok által készített diák száma 4-5, ne legyen több! Az elkészült prezentációt mentsétek el (oda ahol utána meg is találjátok), majd csatolt file-ként küldjétek el saját magatoknak ill. az címemre is Állapodjatok meg a háttér színében, a betű típusban és méretben, hiszen minden párnak ezután ezekkel a paraméterekkel kell dolgoznia. Elvárások: Nyitó oldal: - jelenjen meg rajta a bemutató címe, valamint a csoport jelölése. A prezentáció többi részét tetszőlegesen szerkesztheted és töltheted meg tartalommal. Az egyes oldalak lehetőleg tartalmazzanak képet, ill. kevés, a kiselőadás segítéséhez szükséges szöveget. Ügyeljetek arra, hogy a dián csak vázlatszerűen jelenjen meg írott információ! Értékelő lap: (érdemes elkészíteni, mert irányítja a tanulók figyelmét az értékelésnél) A dián lévő információ mennyisége (sok, megfelelő, kevés) Szöveg-kép mennyiség aránya (sok szöveg, arányos, sok kép) Az elmondott szöveg érthetősége (jól érthető, érthető, zavaros) Szaknyelvi fogalmak helyes használata (helyes, helytelen) 1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben