Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata

2 Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005. (VI.24.)Kt számú határozatával fogadta el. A koncepció felülvizsgálatát a Képviselı-testület a../2009.sz. határozatával hagyta jóvá. 2 Egész Európára, így Magyarországra is jellemzı az a tendencia, hogy a társadalom folyamatosan öregszik. Egyrészt egyre magasabb lesz a születéskor várható élettartam, másrészt csökken a születések száma, így a lakosság egyre nagyobb hányadát képezik az idıs emberek. Mindezeket figyelembe véve egy település már engedheti meg magának, hogy foglalkozik ennek a korosztálynak a helyzetével, problémáival. Fentiek figyelembevételével készült el évben Szentes Város Idısügyi Koncepciója, tekintettel arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet az idıs lakosság társadalmi aktivitásának, fizikai és intellektuális kapcsolódási lehetıségeiknek megırzésében. Egy idısekkel foglalkozó önkormányzati koncepciónak lehet más az elsıdleges célja, mint viszszaadni az idıskor tisztességét. Ennek eléréséhez pedig elengedhetetlen a társadalmi szolidaritás, aminek kialakulása alapvetıen az embereken, a város lakóin múlik, az ı hozzáállásukon, nyitottságukon, de az önkormányzati és civil szervezetek elısegíthetik ezt a folyamatot, ha megfelelı, egymással öszszehangolt programokat, akciókat terveznek. A évben elkészült koncepcióban áttekintettük a szociális ellátások és szolgáltatások helyzetét, a most elıttünk lévı felülvizsgálat során soroljuk fel és ismételjük meg azokat az adatokat, információkat, amelyeket az alapkoncepció tartalmazott, és számottevı változás következett be az elmúlt idıszakban. Demográfiai adatok Az állandó lakosságszám alakulása december fı december fı december fı Születések és halálozások alakulása Születések száma Halálozások száma december december december A lakosság korösszetételének változása 0-17 évesek évesek 60 év felettiek december december december Az idıs lakosság demográfiai mutatói december 31. Életkor Nık Férfiak évesek évesek évesek Összesen

3 3 A lakosságszám és a korösszetétel tekintetében az alapkoncepció elkészítése óta is ugyanaz a tendencia mutatható ki, csökkent a lakosságszám, és a lélekszám csökkenése mellett nıtt az idıs lakosság aránya. Az idıs lakosság folyamatos növekedése továbbra is meghatározó az ellátórendszerben, hiszen ezzel párhuzamosan nı az igény mind az egészségügyi, mind a szociális ellátások iránt. A szociális ellátórendszer legfontosabb feladata a szociális szolgáltatások elérhetıségének biztosítása, a minıség garantálása. Elsıdleges szempont ennek végrehajtásakor a szociális helyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévık segítése, a körülményekhez, lehetıségekhez képest az életminıség javítása, szinten tartása. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások az idıskorúak részére Idıskorúak járadéka Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel rendelkezı, a nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élı idıs személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, egyedül élı esetén 95%-a, ha 75. életévét betöltött egyedül élı, akkor pedig 130 %-a. Idıskorúak járadéka Járadékban részesülık száma Ebbıl: bentlakásos intézményben lakó Házas-, vagy élettársával él Egyedülálló 75 év feletti Egyedülálló 75 év alatti Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély kerül megállapításra azon rászorult részére, aki - munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, vagy - vakok személyi járadékában részesül, vagy - fogyatékossági támogatásban részesül. A támogatás összege változó, egy fogyasztási egységre számítódik, de a megállapított támogatás öszszege haladhatja meg a nettó minimálbér összegét. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Támogatottak száma Ebbıl: egyedülálló családos 6 8 8

4 Ápolási díj Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi segítségnyújtás, amely alanyi és méltányossági alapon kerül megállapításra. Az ápolási díj folyósításának idıtartama szolgálati idıre jogosít, ezért az önkormányzatot járulékfizetési kötelezettség terheli. Átmeneti segély Ápolási díj Támogatottak száma Ebbıl: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylı személyt Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti segélyt állapít meg. Ez az a támogatási forma, amelyben az önkormányzatnak a legnagyobb lehetısége van differenciálásra. Ez a támogatási forma a felnıtt, fıként idıs lakosságra vonatkozik, azokra a családokra, egyedül élıkre, ahol nevelnek kiskorú gyermeket. Átmeneti segély Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatással a lakhatással kapcsolatos rezsi kiadások enyhítését célozza a törvényi szabályozás. A fıbb irányvonalat a szociális törvény határozza meg, amely alapján normatív támogatás állapítható meg, a helyi viszonyok figyelembevételével pedig méltányossági alapon van lehetıség a segítségnyújtásra. A kiadások között figyelembe kell venni a lakbért, az albérleti díjat, a hitelesen igazolható lakáscélú kölcsön törlesztı részleteit, a főtési díjat, illetve költségét, a víz- és csatornahasználati díjat, a villanyáram és a szemétszállítás költségeit és a közös költségeket. A lakásfenntartási támogatás esetében alapvetı feladat, hogy az egyedülélı, idıs emberekhez eljusson a segítség, a rászorulók felkutatásában a szociális, valamint a civil szféra együttes, egymással összehangolt munkájára van szükség. Lakásfenntartási támogatás Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek

5 Közgyógyellátás 5 A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezı személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre, fizioterápiás kezelésekre. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó gyermek, a rendszeres szociális segélyben részesülı egészségkárosodott, pénzellátásban részesülı hadigondozott és a zeti gondozott, a központi szociális segélyben részesülı, a rokkantsági járadékos, I., II. csoportú rokkant, magasabb összegő családi pótlékban részesülı. Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint, mely után a jogszabályban meghatározott térítést kell fizetni. Közgyógyellátás Igazolvánnyal rendelkezık száma Ebbıl: - alanyi jogú normatív méltányos Az önkormányzat a továbbiakban is az átmeneti segély kereteire építve próbál segítséget nyújtani az idıs, betegséggel élı emberek számára akkor is, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nincs lehetıség. Több éve szerzıdést kötött az önkormányzat a városban mőködı gyógyszertárakkal oly módon, hogy a gyógyszertárak által beárazott vények alapján az önkormányzat határozatára megkaphatják a beteg emberek a szükséges gyógyszereket, és a gyógyszertárak részére az önkormányzat a késıbbiekben utalja át a pénzt. Temetési segély A helyi rendeletben szabályozott feltételek szerint az önkormányzat temetési segély megállapításról intézkedik azon személyek részére, akik meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodtak és a temetési költségek viselése a saját, illetve családjuk létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély adható, ha a családban az egy fıre esı jövedelem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos. Temetési segély Támogatottak száma

6 6 A szociális ellátórendszer adatai szerint korcsoportonként a következı megoszlásban részesülnek az idıs emberek támogatásban: Életkor Szociális ellátásokban (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás) részesülık Közgyógyellátásban részesülık Az ellátások között természetesen lehetnek átfedések, hiszen aki közgyógyellátásban részesül, az amellett kaphat másfajta támogatást is. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Szentes Város Gondozási Központja a települési és térségi szociális ellátórendszer pillére. Négy telephelyen igyekszik lehetıségeihez mérten az ellátottak szükségleteire reagálva szolgáltatni. Idısek nappali ellátása év nyitó létszám jan fı 152 fı 156 fı év során felvettek 45 fı 47 fı 60 fı év során kikerült 45 fı 43 fı 72 fı záró létszám dec fı 156 fı 144 fı Az idısek nappali ellátása keretében összesen három telephelyen (Horváth Mihály u. 10., Dózsa Gy. u. 86/a, Nagyörvény u. 53.) 150 személy kaphat támogatást étkeztetésben és az önálló életvitel segítésében. Fogyatékkal élık nappali ellátása év nyitó létszám jan fı 18 fı 21 fı év során felvettek 7 fı 5 fı 4 fı év során kikerült 2 fı 2 fı 2 fı záró létszám dec fı 21 fı 23 fı Átlagosan 20 fı részesül fejlesztı foglalkoztatásban ezen a szakfeladaton. Folyamatosan járnak heti két alkalommal fejlesztı tornára, amely szakképzett gyógytornász segítségével valósul meg. Több rendezvényen szerepeltek sikeresen a városban. Az ellátásra való fokozott igényt mutatja, hogy jelenleg is 4 fı várakozik a szolgáltatás igénybevételére év folyamán többször keresték meg az intézményt a környezı településekrıl különbözı fogyatékkal élık, mert környezetükben elérhetı ez az ellátási forma.

7 7 Pszichiátriai nappali ellátás év nyitó létszám jan fı 33 fı 33 fı év során felvettek 7 fı 5 fı 1 fı év során kikerült 4 fı 5 fı 7 fı záró létszám dec fı 33 fı 27 fı A Munkás u. 54. sz. alatti telephelyen az intézmény 30 fı pszichiátriai betegségben szenvedı ellátottnak nyújt nappali ellátást.. A szolgáltatást igénybevevık száma csökkenı tendenciát mutat. Ennek oka egyrészrıl betegségükkel magyarázható, hiszen a gyakoriak a hangulatváltozásból adódó távolmaradások, másrészrıl pedig a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyaik megnehezítik a térítési díj megfizetését január 1-jétıl törvényi szabályozás az alábbi változásokat vezette be: A jegyzı étkeztetés kivéve a népkonyha -, házi segítségnyújtás, valamint idısotthoni ellátás esetében jövedelemvizsgálatot végez, és a vizsgálat alapján tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki a személyes gondoskodást kérı jövedelmérıl. A jövedelemvizsgálatot étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelızıen, házi segítségnyújtás és idısotthoni ellátás esetében az intézmény vezetıje vagy a szolgáltató a gondozási szükséglet megállapítását követıen kérelmezi. A megállapított egy fıre jutó jövedelem lesz az alapja a személyi térítési díjak megállapításának, melyet az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százalékos arányban is meg kell határozni. A jövedelemvizsgálat szabályait a szociális törvény tartalmazza. A házi segítségnyújtás igénybevételéhez kapcsolódik a gondozási szükségletet megállapító szakértıi bizottság mőködtetése. A jegyzı 3 fıs szakértıi bizottságot mőködtet, melynek tagja az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet városi jegyzı székhelye szerint illetékes kirendeltségének vezetıje által kijelölt orvosszakértı vagy szociális szakértı, a városi jegyzı székhelye szerint illetékes település részére házi segítségnyújtást biztosító intézmény kijelölt ápolási-gondozási szakembere, valamint a városi jegyzı által kijelölt szociális ügyintézı, aki egyben a bizottság elnöke. A gondozási szükséglet megállapítását lakóhelyen, illetve tartózkodási helyen kell megvizsgálni, majd a bizottságnak ez alapján kell a szakvéleményét megadni. A jogszabály rendelkezése szerint a városi jegyzı által létrehozott bizottság látja el az ilyen irányú feladatokat a kistérség területén is. Szociális étkeztetés év nyitó létszám jan fı 250 fı 249 fı év során felvettek 104 fı 83 fı 95 fı év során kikerült 76 fı 84 fı 92 fı záró létszám dec fı 249 fı 252 fı Az igénybe vevık száma folyamatosan emelkedik. A táblázatból jól kitőnik, hogy a mozgás nagy. Ezt a feladatot 2 gépkocsival 4 fı kinevezett közalkalmazott látja el, valamint tiszteletdíjasok segítik a telephelyek környékén lakóknak az egyszeri meleg étel eljuttatását.

8 Házi segítségnyújtás 8 év nyitó létszám jan fı 41 fı 45 fı év során felvettek 16 fı 30 fı 51 fı év során kikerült 17 fı 26 fı 37 fı záró létszám dec fı 45 fı 59 fı A gondozást igénybe vevık száma növekvı tendenciát mutat. A házi segítségnyújtásnál bevezetésre került a családi jövedelemvizsgálat, valamint az ellátottak gondozási szükségletének vizsgálata is. Ez megnehezíti az azonnali intézkedést, szolgáltatásnyújtást. Intézményünk végzi a térségben ellátásra kerülı házi gondozottak szükséglet felmérését is. Változást hozott a feladaton belül, hogy Árpádhalom után Eperjes is augusztus 1-jétıl - kérte csatlakozását a feladatellátás tekintetében évben a Szentes-Felsıpárti Református Egyház is mőködési engedély kiadását kérte házi segítségnyújtásra, februárjától bekapcsolódott az idısek ilyen irányú ellátásába. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást a Szentesi Kistérség Többcélú Társulása keretében látja el a Gondozási Központ, Szentesen 39 készülék, Szegváron 7 készülék, Derekegyházán 1 készülék, Fábiánsebestyénben 1 készülék áll a rászorulók rendelkezésre. Ezt a szolgáltatást még többen is igényelnék, folyamatosan 2-3 fı várakozik. Az év folyamán 79 riasztás volt, amelybıl 9 volt életmentı jellegő. Riasztások megoszlása kistérségi szinten évben: Szentes Szegvár Derekegyház Fábiánsebestyén 66 riasztás 12 riasztás 1 riasztás volt Közösségi pszichiátriai ellátás év nyitó létszám jan fı 26 fı 27 fı év során felvettek 18 fı 8 fı 15 fı év során kikerült 1 fı 7 fı 2 fı záró létszám dec fı 27 fı 40 fı A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehetı, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A közösségi pszichiátriai ellátás a következı szolgáltatásokat biztosítja: problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezık feltárása, problémamegoldó beszélgetések; készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendıirıl, a munkához való hozzájutás, a szabadidı szervezett eltöltésének segítése, szabadidıs, önsegítı csoportok szervezıdésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetıségek igénybevételérıl.

9 Idısek átmeneti elhelyezését nyújtó intézmény 9 év nyitó létszám jan fı 12 fı 10 fı év során felvettek 9 fı - 3 fı év során kikerült 13 fı 2 fı 13 fı záró létszám dec fı 10 fı 0 fı Az Átmeneti Szállást Biztosító Klub egész évben teljes létszámmal mőködött, szolgáltatásai iránt nagy igény mutatkozott. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon megnyitásával az ellátottak a korszerő, új intézmény által nyújtott szolgáltatásokat veszik igénybe. A Családsegítı Központ keretében mőködik a Tanyagondnoki Szolgálat. A statisztikai adatok szerint a szolgálat által ellátott ügyfelek száma viszonylagos állandóságot mutat A tanyagondnokok irányába érkezı igények többsége továbbra is az egészségügyi ellátás hozzájutásának biztosításához, az alapvetı élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez, illetve a közlekedés nehézségébıl adódó problémákhoz kapcsolódik, illetve emelkedett azoknak a tanyáknak a száma, ahová heti egy-két alkalommal ivóvíz került kiszállításra. A magyartési lakosok háziorvoshoz való szállításában átlagosan és alkalmanként 4-5 fı részére nyújt segítséget a szolgálat. A szolgáltatások tekintetében nı az egy fıre esı szolgáltatások száma, ami azt jelzi, hogy a lakosok egyre inkább bíznak a tanyagondnokban, egyre inkább igénylik a szolgálat jelenlétét. Havi két alkalommal a rendırséggel együttmőködve keresik fel az ellátottakat, hozzájárulva a terület közbiztonságának növeléséhez. Lakossági fórumot, tanyafórumot tartottak átlagosan 30 fı részvételével, ahol meghívott vendégként megjelent a terület önkormányzati képviselıje is. Beszámoltak a szolgálat eddigi mőködésérıl, tevékenységrıl. A fórum nagyon hasznosnak bizonyult az aktuális helyzet, problémák feltárásában, illetve abban, hogy szolgáltatásaikat még inkább a lakosság szükségleteihez igazodva tudják nyújtani. Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon novemberében kapta meg a mőködési engedélyt. Az intézmény a szociális törvényben meghatározott ápolást, gondozást, valamint nappali ellátást nyújtó szolgáltatást nyújt oly módon, hogy a korszerő, segítı gondozási modell megvalósítását célozza a magas színvonalú elhelyezési körülmények és szakmai szolgáltatások biztosításával. A bentlakásos intézményben a különbözı szolgáltatásokat igénybe vevı, gondozásra szoruló ember részére a szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása a fı cél, amelynek mértékét és módját a segítségre szoruló ember egészségi-, szociális-, és pszichés állapota határozza meg. Ennek megfelelıen biztosít hagyományos szintő ellátást, amely a törvényi szabályozásban elıírt alapszolgáltatások maximális elérését teszik lehetıvé. Az új, bentlakásos életformával való fokozatos megismerkedés elvére épül a nappali ellátás, melynek keretében 50 fı idıs ember ellátására van lehetıség, ahol módjuk van a társas kapcsolatok ápolására, ünnepek, rendezvények, elıadások megszervezésére, természetesen étkeztetés biztosítása mellett. Az idısek otthonaiban lakók magas százaléka számára ugyancsak nagyon fontos a fokozottabb gondozás, intenzív ápolás, személyre szóló egyéni foglalkoztatás. Ezt valósítja meg a 24 fıs demens betegek elhelyezését szolgáló ellátási forma, ahol az egészségügyi ellátás kap kiemelt szerepet. A tartós bentlakásos szociális intézményt érintı új felvételi eljárás, valamint a megváltozott finanszírozás a késıbbiekben nehézségeket okozhat. A lakosság részérıl pedig továbbra is igény jelentkezik a szolgáltatások igénybevételére.

10 januárjában nyitotta meg kapuit a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában a Szentesi Református Idısek Otthona. Az Otthon korszerően kialakított épületében minden az idıs emberek kényelmét és igényeik magas színvonalú ellátását szolgálja. Az egész intézmény akadálymentesített. Az 1, 2, illetve 3 ágyas lakószobák mindegyike rendelkezik fürdıszobával. Tízszemélyenként felszerelt teakonyha áll a lakók rendelkezésére. A házaspári lakóegységekben felszerelt teakonyha és fürdıszoba van. Minden helyiségben az idıs emberek igényeit figyelembe vevı igényes, átgondolt bútorzat (szék, fotel, asztal, könyvespolcok) található. Minden szobában biztosított a kábeltelevízió, telefon, számítógép/internet használata. A közösségi helyiségekben külön térítés nélkül használható a számítógép, az internet és a televízió. A lakókat, vendégeket barátságosan berendezett közösségi terek várják. Az Otthon kertjében pergolák, padok, szökıkút szolgálják a lakók pihenését, kikapcsolódását. A park mellett lévı földterület kisebb parcellákra került felosztásra, hogy ott - a beköltözık igénye szerint - kertészkedésre nyíljon lehetıség. Az intézmény egyházi hátterébıl adódóan kiemelkedı szerepe van a lelki gondozásnak. Az intézmény alapvetı célja a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Ezt szolgálják a jól felkészült szakemberek által szervezett foglalkoztatások, csoportfoglalkozások, beszélgetések, istentiszteleti alkalmak, kulturális programok. Civil szervezetek A szociális munka területén továbbra is nagyon sok segítséget nyújtanak a civil szervezetek. Munkájukkal megelızhetı a hátrányos helyzet kialakulása, hiszen az információk szolgáltatásával, a támogatási lehetıségek felkutatásával segítik az idıs emberek megfelelı színvonalú ellátását. Az ezen a területen tevékenykedı önkormányzati intézmények szoros kapcsolatot alakítottak ki az önszervezıdı csoportokkal. Közös rendezvényeken hozzák közelebb egymáshoz az idıs, rászoruló embereket. A szociális területen tevékenykedı, fıképp idıs embereket tömörítı és segítı nagyobb civil szervezetek: Szentes Városi Nyugdíjasklub MÁV Lendület Nyugdíjasklub Fegyveres Erık és Testületek Nyugdíjas Klub Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete Vakok és Gyengénlátók Szentesi Szervezete Siketek és Nagyothallók Szentesi Szervezete Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Magyar Vöröskereszt Szentesi Szervezete Szenior Úszó Egylet A rendezvények területén a teljesség igénye nélkül meg kell említeni a már hagyománnyá vált a Szeretet mindent elfogad címmel megrendezésre kerülı szakmai fórumot, melyet a Gondozási Központ, a Mozgáskorlátozottak Szentesi Szervezete és a NOSZA Szociális Szolgáltató Kht rendez már évek óta csak a város, ha a kistérségben élık részére. A Gondozási Központ mellett a fentebb említett klubok is különféle programokat, kiállításokat, kirándulásokat szerveznek az érdeklıdıknek, rendszeresen megrendezik a farsangi, anyák napi és egyéb hagyományos ünnepségeket. Nemcsak a klubok, de az önkormányzat is minden évben városi rendezvénnyel készül az Idısek Világnapjára.

11 A város idıskorú lakosainak problémáit segít feltárni a 2008-ban alakult Szenior Tanács, amelynek tagjai a város köztiszteletben álló szakemberei, az élet minden területérıl. A Tanács kijelölt tagja állandó meghívott a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseire, ahol elmondhatja véleményét, javaslatát az idıseket érintı döntések, intézkedések meghozatalával kapcsolatosan. Összegzés Szentes Város Önkormányzata az Idısügyi Alapkoncepcióban felvázolt feladatai nagy részét teljesítette: 1. bentlakást biztosító idısek otthona megépítése, 2. a gondozási szükségletnek megfelelı ellátás, 3. házi segítségnyújtás, közösségi ellátás esetében kiegészítı támogatások elnyerése pályázat útján, 4. Szenior Tanács megalakítása, 5. egészségmegırzéssel kapcsolatos elıadások szervezése, 6. tanyagondnoki szolgálat létrehozása. A bevezetıben szereplı népességi adatok azt mutatják, hogy folyamatosan nı az idısek aránya az összlakosság létszámához viszonyítva, az idısek között emelkedik a 70 év felettiek aránya, és egyre nagyobb a nık száma. A legfıbb problémát az idısek körében az elmagányosodás, az alacsony jövedelem, a nagyarányú külterületi létszám és a romló egészségi állapot jelenti. A továbbiakban az alapkoncepcióban megfogalmazott cél változatlan. A hátrányos helyzetőek, a rászorulók segítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülık emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Alapérték kell, hogy legyen az esélyegyenlıség, az emberi méltóság tisztelete, a lehetıségek, szolgáltatások mindenki számára egyenlı hozzáférhetısége, az egyén önálló, megfelelı szintő életének biztosítása. 11 Ezek érvényesüléséhez a megvalósítandó feladatokat, a fejlesztés irányát a Képviselı-testület az alábbiak szerint határozza meg: A szolgáltatásfejlesztés legalapvetıbb célkitőzése az idıskorúak szociális biztonságának fokozása kell, hogy legyen, amelynek alapelve a minden szempontból biztonságos öregkor megteremtése. Ehhez hozzáférhetı, minıségi közszolgáltatásokra van szükség, amelyek valódi válaszokat tudnak adni az idıs lakosság szükségleteire. A fejlesztések középpontjában a drága, nehezen fenntartható szakellátások helyett, a családközeli megoldásokat biztosító, a családok megtartó erejét növelı alapszolgáltatások fejlesztésére kell koncentrálni, így kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon: annak vizsgálata, hogy milyen lehetıségek vannak a szociális étkeztetés kiterjesztésére, a házi segítségnyújtásnak az idısek önálló életvitelét fenntartó (szükségleteiknek megfelelı, lakásukon, lakókörnyezetükben biztosítható) ellátás fejlesztése, a fizikai biztonság megteremtése érdekében a pályázati lehetıségeket kihasználva minden rászoruló, egyedül élı idıs ember számára elérhetıvé tenni a jelzırendszeres házi segítségnyújtást,

12 12 a tanyai feltételek között sokan képtelenné válnak az önellátásra, ezért a tanyagondnoki szolgálat keretében az elkövetkezendıkben is különös figyelmet kell fordítani a külterületeken élı, idıs, tanyasi emberek segítésére, keresni kell a pályázati lehetıséget, hogy a tanyagondnoki szolgálat a teljes külterületet el tudja látni. Nagy probléma az idıskorúak rossz egészségi állapota, ezért továbbra is kiemelt feladat az egészségügyi ellátás megfelelı színvonalának és elérhetıségének biztosítása, elıre tekintve pedig a felvilágosítás, a prevenció fontossága. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy az akadálymentesítés csak a mozgáskorlátozottakat érinti, pedig az idısek számára is legalább ugyanolyan fontos kérdés. İk is egyre nehezebben mozognak, így komoly segítség lehet számukra, ha az általuk látogatott helyek, középületek akadálymentesítése megtörténik. Az aktív öregkor egyik láncszeme lehet, ha bevonjuk a város óvodáit, iskoláit, és velük közösen kapcsoljuk össze a generációkat. Közös programok szervezése a gyerekek és az idısek részére, melyek során a fiatalok megtanulják hogyan és miben kell segíteni az idıseknek, és jobban megismerhetik ıket, gondolkodásukat. Keresni kell annak a lehetıségét is, hogy a színházi rendezvényeken a nyugdíjasok kedvezményt kaphassanak. A szolidaritás alapja az odafigyelés, amikor törıdünk a másikkal, észrevesszük gondjait, problémáit és megpróbálunk segíteni azok leküzdésében, megoldásában. Önkéntesek, társadalmi segítık nagyobb arányú bekapcsolásával rendszeres segítséget kaphatnak az idısek. Figyelemmel a demográfiai adatokra megállapítható, hogy az idısek körében egyre nagyobb a nık aránya, közülük is többen bevonhatók mások gondozásába önkéntesként. Továbbra is fontos feladat a szociális ellátások területén a pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások célzottságának és hatékonyságának biztosítása, az idısek szükségleteinek folyamatos figyelemmel kísérése, a támogatások értékállóságának megırzése. A komplex ellátások és szolgáltatások biztosítása érdekében az elkövetkezendıkben is kiemelt feladat az alap- és szakosított, valamint az egészségügyi ellátórendszer szoros együttmőködése.

13 13 Kérdıívek elemzése A kérdıíveket az idısek intézményrendszerünkön keresztül juttatták vissza a szociálpolitikai osztályra. Tájékoztattuk ıket, hogy a felmérés célja az idısügyi koncepció felülvizsgálata, az idısügyi várospolitika és az idısek elvárásainak, igényeinek összehangolása. 1. A kérdıívet szép számban töltötték ki férfiak is, míg a korábbi években a nık aktivitása volt a jellemzı. Most a kitöltık 61% nı és 39% férfi. 39% 61% Férfi Nı 2. Az életkorok szerint 60 % 62 és 70 év közötti, 11 % 71 és 75 év közötti, 14 % 76- és 80 év közötti, és 14 % 80 év feletti. Nemcsak a korcsoportok magasabb létszámát, de az életkor szerinti aktivitást is figyelembe kell vennünk az összehasonlításnál. Természetesen a fiatalabbak adták vissza a legtöbb kérdıívet, de örvendetes az idısebb korosztályok aktivitása is a felmérésben. 14% 14% 11% 61% A családi állapot szerint nagyon magas az egyedül élık aránya, összességében 73%, közülük 28% egyedülálló, 16% elvált és 27 % özvegy. Társával él 27 %. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az egyedül élıkre, közülük is talán az özvegyek vannak a legnehezebb helyzetben lelkileg, mivel az elváltak, az egyedülállók szabad akaratukból döntöttek az egyedüllét mellett. Az özvegységre azonban idıs házaspárok esetében bármennyire is próbálnak felkészülni, a házastárs elvesztése mindig óriási traumát jelent, számukra fontos a lelki segítségnyújtás a gyász feldolgozásában.

14 14 28% 28% 17% 27% egyedülálló házas elvált özvegy 4. A válaszadók 65%-a úgy értékeli, hogy ismeri a szociálpolitikai osztály munkáját, és 50% már vett is igénybe valamilyen segítséget tılünk. 34% 66% ismeri ismeri 5. A többség azonban (63%) tartja megfelelınek a tájékoztatást az igénybe vehetı támogatásokról. 6. Akik kértek már tılünk segítséget legtöbben a gyógyszerköltségeikhez igényeltek közgyógyellátást (64%), a lakhatási költségekhez kértek támogatást, (44%). Átmeneti nehéz élethelyzetben segélyeztük a válaszadók 16%-át, 2 fı részesül idıskorúak járadékában és 2 fı ápolási díjat vesz igénybe. 22% 3% 3% 29% 43% lakhatás közgyógy megélhetés idısk.jár. ápolási 7. A megkérdezettek 50%-a elégedett a segélyezési formákkal, viszont a támogatási összegekkel elégedett 66%.

15 15 8. Többen szeretnék, ha a gyógyszertámogatáshoz könnyebben hozzá lehetne jutni, túl alacsonynak tartják a jövedelemhatárt, azzal indokolva, hogy aki egyedülálló, annak mindent egyetlen nyugdíjból kell finanszírozni. Hasonló a helyzet a lakásfenntartási támogatással is, szeretnék, ha a közlekedési támogatás összege emelkedne. Kérik az étkezéshez a támogatást, igényelnék a nyugdíjat kiegészítı támogatásokat és szívesen vennék, ha a szociálpolitikai osztály tevékenységérıl, segélyezési formáiról szórólapokon tájékozódhatnának. 9. Kevesen hallottak az idısek érdekeit képviselı Szenior Tanács létezésérıl, munkájáról, csupán 8%. 10. A város idısügyi politikájával 42 % elégedett. 11. Javaslatokat tettek az idısek helyzetének javítására: segítı csoportok létrehozása gyakoribb egészségügyi szőrıvizsgálatok szervezése szélesebb körő tájékoztatás természetesen javasolják a nyugdíjemelést igényelnék a hétvégi étkeztetést 12. A válaszadók 91%-a ismeri a Gondozási Központ munkáját., elsısorban az étkeztetést veszik igénybe (54%), az idısek klubjaiban, a nappali ellátásban 37% vesz részt, 8% a házi segítségnyújtást igényli és 2 fı az ügyei intézéséhez kér segítséget. 13. A válaszokból az derül ki, hogy ismerik az intézmény szolgáltatásait, összesen 3 fı jelezte, hogy. Leginkább a szociális étkezést és a nappali ellátást, egyaránt 66%, a házi segítségnyújtást 38%, a jelzırendszeres házi gondozást kevesebben, 20% ismeri és 12% a tanyagondnoki szolgálat tevékenységét is ismeri. 66% igénybe is venné valamelyik ellátási formát, 34% érzi úgy, hogy ezekre nincsen szüksége egyenlıre. A legnagyobb igény a szociális étkeztetésre van, egyrészt a magas élelmiszerárak, másrészt a bevásárlás, fızés napi nehézségei miatt az elsı kapcsolat az intézménnyel leginkább az étkeztetés igénylése házi seg.ny. jelzırend. szoc.étk. nappali ell. tanyag. 14. A válaszadók 88%-a tervezi, hogy bentlakásos idısotthonba költözik. Ez az arány nagyon magas a korábbi felmérések eredményeihez viszonyítva. A háttérben az áll, hogy aki szeretett volna beköltözni, az az elmúlt 2 évben megtehette, mert 2 idısotthon is megkezdte mőködését, összességében 150 bentlakásos férıhelyet biztosítva. 15. Az új intézmények szolgáltatásait kevésbé ismerik a kérdıívet kitöltık, a Parkerdı Otthont 22%, a református Otthont 18% ismeri, ennyien látogatták meg az intézményeket.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben