Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata

2 Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005. (VI.24.)Kt számú határozatával fogadta el. A koncepció felülvizsgálatát a Képviselı-testület a../2009.sz. határozatával hagyta jóvá. 2 Egész Európára, így Magyarországra is jellemzı az a tendencia, hogy a társadalom folyamatosan öregszik. Egyrészt egyre magasabb lesz a születéskor várható élettartam, másrészt csökken a születések száma, így a lakosság egyre nagyobb hányadát képezik az idıs emberek. Mindezeket figyelembe véve egy település már engedheti meg magának, hogy foglalkozik ennek a korosztálynak a helyzetével, problémáival. Fentiek figyelembevételével készült el évben Szentes Város Idısügyi Koncepciója, tekintettel arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet az idıs lakosság társadalmi aktivitásának, fizikai és intellektuális kapcsolódási lehetıségeiknek megırzésében. Egy idısekkel foglalkozó önkormányzati koncepciónak lehet más az elsıdleges célja, mint viszszaadni az idıskor tisztességét. Ennek eléréséhez pedig elengedhetetlen a társadalmi szolidaritás, aminek kialakulása alapvetıen az embereken, a város lakóin múlik, az ı hozzáállásukon, nyitottságukon, de az önkormányzati és civil szervezetek elısegíthetik ezt a folyamatot, ha megfelelı, egymással öszszehangolt programokat, akciókat terveznek. A évben elkészült koncepcióban áttekintettük a szociális ellátások és szolgáltatások helyzetét, a most elıttünk lévı felülvizsgálat során soroljuk fel és ismételjük meg azokat az adatokat, információkat, amelyeket az alapkoncepció tartalmazott, és számottevı változás következett be az elmúlt idıszakban. Demográfiai adatok Az állandó lakosságszám alakulása december fı december fı december fı Születések és halálozások alakulása Születések száma Halálozások száma december december december A lakosság korösszetételének változása 0-17 évesek évesek 60 év felettiek december december december Az idıs lakosság demográfiai mutatói december 31. Életkor Nık Férfiak évesek évesek évesek Összesen

3 3 A lakosságszám és a korösszetétel tekintetében az alapkoncepció elkészítése óta is ugyanaz a tendencia mutatható ki, csökkent a lakosságszám, és a lélekszám csökkenése mellett nıtt az idıs lakosság aránya. Az idıs lakosság folyamatos növekedése továbbra is meghatározó az ellátórendszerben, hiszen ezzel párhuzamosan nı az igény mind az egészségügyi, mind a szociális ellátások iránt. A szociális ellátórendszer legfontosabb feladata a szociális szolgáltatások elérhetıségének biztosítása, a minıség garantálása. Elsıdleges szempont ennek végrehajtásakor a szociális helyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévık segítése, a körülményekhez, lehetıségekhez képest az életminıség javítása, szinten tartása. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások az idıskorúak részére Idıskorúak járadéka Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel rendelkezı, a nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élı idıs személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, egyedül élı esetén 95%-a, ha 75. életévét betöltött egyedül élı, akkor pedig 130 %-a. Idıskorúak járadéka Járadékban részesülık száma Ebbıl: bentlakásos intézményben lakó Házas-, vagy élettársával él Egyedülálló 75 év feletti Egyedülálló 75 év alatti Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély kerül megállapításra azon rászorult részére, aki - munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, vagy - vakok személyi járadékában részesül, vagy - fogyatékossági támogatásban részesül. A támogatás összege változó, egy fogyasztási egységre számítódik, de a megállapított támogatás öszszege haladhatja meg a nettó minimálbér összegét. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Támogatottak száma Ebbıl: egyedülálló családos 6 8 8

4 Ápolási díj Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi segítségnyújtás, amely alanyi és méltányossági alapon kerül megállapításra. Az ápolási díj folyósításának idıtartama szolgálati idıre jogosít, ezért az önkormányzatot járulékfizetési kötelezettség terheli. Átmeneti segély Ápolási díj Támogatottak száma Ebbıl: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylı személyt Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti segélyt állapít meg. Ez az a támogatási forma, amelyben az önkormányzatnak a legnagyobb lehetısége van differenciálásra. Ez a támogatási forma a felnıtt, fıként idıs lakosságra vonatkozik, azokra a családokra, egyedül élıkre, ahol nevelnek kiskorú gyermeket. Átmeneti segély Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatással a lakhatással kapcsolatos rezsi kiadások enyhítését célozza a törvényi szabályozás. A fıbb irányvonalat a szociális törvény határozza meg, amely alapján normatív támogatás állapítható meg, a helyi viszonyok figyelembevételével pedig méltányossági alapon van lehetıség a segítségnyújtásra. A kiadások között figyelembe kell venni a lakbért, az albérleti díjat, a hitelesen igazolható lakáscélú kölcsön törlesztı részleteit, a főtési díjat, illetve költségét, a víz- és csatornahasználati díjat, a villanyáram és a szemétszállítás költségeit és a közös költségeket. A lakásfenntartási támogatás esetében alapvetı feladat, hogy az egyedülélı, idıs emberekhez eljusson a segítség, a rászorulók felkutatásában a szociális, valamint a civil szféra együttes, egymással összehangolt munkájára van szükség. Lakásfenntartási támogatás Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek

5 Közgyógyellátás 5 A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezı személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre, fizioterápiás kezelésekre. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó gyermek, a rendszeres szociális segélyben részesülı egészségkárosodott, pénzellátásban részesülı hadigondozott és a zeti gondozott, a központi szociális segélyben részesülı, a rokkantsági járadékos, I., II. csoportú rokkant, magasabb összegő családi pótlékban részesülı. Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint, mely után a jogszabályban meghatározott térítést kell fizetni. Közgyógyellátás Igazolvánnyal rendelkezık száma Ebbıl: - alanyi jogú normatív méltányos Az önkormányzat a továbbiakban is az átmeneti segély kereteire építve próbál segítséget nyújtani az idıs, betegséggel élı emberek számára akkor is, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nincs lehetıség. Több éve szerzıdést kötött az önkormányzat a városban mőködı gyógyszertárakkal oly módon, hogy a gyógyszertárak által beárazott vények alapján az önkormányzat határozatára megkaphatják a beteg emberek a szükséges gyógyszereket, és a gyógyszertárak részére az önkormányzat a késıbbiekben utalja át a pénzt. Temetési segély A helyi rendeletben szabályozott feltételek szerint az önkormányzat temetési segély megállapításról intézkedik azon személyek részére, akik meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodtak és a temetési költségek viselése a saját, illetve családjuk létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély adható, ha a családban az egy fıre esı jövedelem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos. Temetési segély Támogatottak száma

6 6 A szociális ellátórendszer adatai szerint korcsoportonként a következı megoszlásban részesülnek az idıs emberek támogatásban: Életkor Szociális ellátásokban (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás) részesülık Közgyógyellátásban részesülık Az ellátások között természetesen lehetnek átfedések, hiszen aki közgyógyellátásban részesül, az amellett kaphat másfajta támogatást is. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Szentes Város Gondozási Központja a települési és térségi szociális ellátórendszer pillére. Négy telephelyen igyekszik lehetıségeihez mérten az ellátottak szükségleteire reagálva szolgáltatni. Idısek nappali ellátása év nyitó létszám jan fı 152 fı 156 fı év során felvettek 45 fı 47 fı 60 fı év során kikerült 45 fı 43 fı 72 fı záró létszám dec fı 156 fı 144 fı Az idısek nappali ellátása keretében összesen három telephelyen (Horváth Mihály u. 10., Dózsa Gy. u. 86/a, Nagyörvény u. 53.) 150 személy kaphat támogatást étkeztetésben és az önálló életvitel segítésében. Fogyatékkal élık nappali ellátása év nyitó létszám jan fı 18 fı 21 fı év során felvettek 7 fı 5 fı 4 fı év során kikerült 2 fı 2 fı 2 fı záró létszám dec fı 21 fı 23 fı Átlagosan 20 fı részesül fejlesztı foglalkoztatásban ezen a szakfeladaton. Folyamatosan járnak heti két alkalommal fejlesztı tornára, amely szakképzett gyógytornász segítségével valósul meg. Több rendezvényen szerepeltek sikeresen a városban. Az ellátásra való fokozott igényt mutatja, hogy jelenleg is 4 fı várakozik a szolgáltatás igénybevételére év folyamán többször keresték meg az intézményt a környezı településekrıl különbözı fogyatékkal élık, mert környezetükben elérhetı ez az ellátási forma.

7 7 Pszichiátriai nappali ellátás év nyitó létszám jan fı 33 fı 33 fı év során felvettek 7 fı 5 fı 1 fı év során kikerült 4 fı 5 fı 7 fı záró létszám dec fı 33 fı 27 fı A Munkás u. 54. sz. alatti telephelyen az intézmény 30 fı pszichiátriai betegségben szenvedı ellátottnak nyújt nappali ellátást.. A szolgáltatást igénybevevık száma csökkenı tendenciát mutat. Ennek oka egyrészrıl betegségükkel magyarázható, hiszen a gyakoriak a hangulatváltozásból adódó távolmaradások, másrészrıl pedig a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyaik megnehezítik a térítési díj megfizetését január 1-jétıl törvényi szabályozás az alábbi változásokat vezette be: A jegyzı étkeztetés kivéve a népkonyha -, házi segítségnyújtás, valamint idısotthoni ellátás esetében jövedelemvizsgálatot végez, és a vizsgálat alapján tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki a személyes gondoskodást kérı jövedelmérıl. A jövedelemvizsgálatot étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelızıen, házi segítségnyújtás és idısotthoni ellátás esetében az intézmény vezetıje vagy a szolgáltató a gondozási szükséglet megállapítását követıen kérelmezi. A megállapított egy fıre jutó jövedelem lesz az alapja a személyi térítési díjak megállapításának, melyet az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százalékos arányban is meg kell határozni. A jövedelemvizsgálat szabályait a szociális törvény tartalmazza. A házi segítségnyújtás igénybevételéhez kapcsolódik a gondozási szükségletet megállapító szakértıi bizottság mőködtetése. A jegyzı 3 fıs szakértıi bizottságot mőködtet, melynek tagja az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet városi jegyzı székhelye szerint illetékes kirendeltségének vezetıje által kijelölt orvosszakértı vagy szociális szakértı, a városi jegyzı székhelye szerint illetékes település részére házi segítségnyújtást biztosító intézmény kijelölt ápolási-gondozási szakembere, valamint a városi jegyzı által kijelölt szociális ügyintézı, aki egyben a bizottság elnöke. A gondozási szükséglet megállapítását lakóhelyen, illetve tartózkodási helyen kell megvizsgálni, majd a bizottságnak ez alapján kell a szakvéleményét megadni. A jogszabály rendelkezése szerint a városi jegyzı által létrehozott bizottság látja el az ilyen irányú feladatokat a kistérség területén is. Szociális étkeztetés év nyitó létszám jan fı 250 fı 249 fı év során felvettek 104 fı 83 fı 95 fı év során kikerült 76 fı 84 fı 92 fı záró létszám dec fı 249 fı 252 fı Az igénybe vevık száma folyamatosan emelkedik. A táblázatból jól kitőnik, hogy a mozgás nagy. Ezt a feladatot 2 gépkocsival 4 fı kinevezett közalkalmazott látja el, valamint tiszteletdíjasok segítik a telephelyek környékén lakóknak az egyszeri meleg étel eljuttatását.

8 Házi segítségnyújtás 8 év nyitó létszám jan fı 41 fı 45 fı év során felvettek 16 fı 30 fı 51 fı év során kikerült 17 fı 26 fı 37 fı záró létszám dec fı 45 fı 59 fı A gondozást igénybe vevık száma növekvı tendenciát mutat. A házi segítségnyújtásnál bevezetésre került a családi jövedelemvizsgálat, valamint az ellátottak gondozási szükségletének vizsgálata is. Ez megnehezíti az azonnali intézkedést, szolgáltatásnyújtást. Intézményünk végzi a térségben ellátásra kerülı házi gondozottak szükséglet felmérését is. Változást hozott a feladaton belül, hogy Árpádhalom után Eperjes is augusztus 1-jétıl - kérte csatlakozását a feladatellátás tekintetében évben a Szentes-Felsıpárti Református Egyház is mőködési engedély kiadását kérte házi segítségnyújtásra, februárjától bekapcsolódott az idısek ilyen irányú ellátásába. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást a Szentesi Kistérség Többcélú Társulása keretében látja el a Gondozási Központ, Szentesen 39 készülék, Szegváron 7 készülék, Derekegyházán 1 készülék, Fábiánsebestyénben 1 készülék áll a rászorulók rendelkezésre. Ezt a szolgáltatást még többen is igényelnék, folyamatosan 2-3 fı várakozik. Az év folyamán 79 riasztás volt, amelybıl 9 volt életmentı jellegő. Riasztások megoszlása kistérségi szinten évben: Szentes Szegvár Derekegyház Fábiánsebestyén 66 riasztás 12 riasztás 1 riasztás volt Közösségi pszichiátriai ellátás év nyitó létszám jan fı 26 fı 27 fı év során felvettek 18 fı 8 fı 15 fı év során kikerült 1 fı 7 fı 2 fı záró létszám dec fı 27 fı 40 fı A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehetı, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A közösségi pszichiátriai ellátás a következı szolgáltatásokat biztosítja: problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezık feltárása, problémamegoldó beszélgetések; készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendıirıl, a munkához való hozzájutás, a szabadidı szervezett eltöltésének segítése, szabadidıs, önsegítı csoportok szervezıdésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetıségek igénybevételérıl.

9 Idısek átmeneti elhelyezését nyújtó intézmény 9 év nyitó létszám jan fı 12 fı 10 fı év során felvettek 9 fı - 3 fı év során kikerült 13 fı 2 fı 13 fı záró létszám dec fı 10 fı 0 fı Az Átmeneti Szállást Biztosító Klub egész évben teljes létszámmal mőködött, szolgáltatásai iránt nagy igény mutatkozott. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon megnyitásával az ellátottak a korszerő, új intézmény által nyújtott szolgáltatásokat veszik igénybe. A Családsegítı Központ keretében mőködik a Tanyagondnoki Szolgálat. A statisztikai adatok szerint a szolgálat által ellátott ügyfelek száma viszonylagos állandóságot mutat A tanyagondnokok irányába érkezı igények többsége továbbra is az egészségügyi ellátás hozzájutásának biztosításához, az alapvetı élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez, illetve a közlekedés nehézségébıl adódó problémákhoz kapcsolódik, illetve emelkedett azoknak a tanyáknak a száma, ahová heti egy-két alkalommal ivóvíz került kiszállításra. A magyartési lakosok háziorvoshoz való szállításában átlagosan és alkalmanként 4-5 fı részére nyújt segítséget a szolgálat. A szolgáltatások tekintetében nı az egy fıre esı szolgáltatások száma, ami azt jelzi, hogy a lakosok egyre inkább bíznak a tanyagondnokban, egyre inkább igénylik a szolgálat jelenlétét. Havi két alkalommal a rendırséggel együttmőködve keresik fel az ellátottakat, hozzájárulva a terület közbiztonságának növeléséhez. Lakossági fórumot, tanyafórumot tartottak átlagosan 30 fı részvételével, ahol meghívott vendégként megjelent a terület önkormányzati képviselıje is. Beszámoltak a szolgálat eddigi mőködésérıl, tevékenységrıl. A fórum nagyon hasznosnak bizonyult az aktuális helyzet, problémák feltárásában, illetve abban, hogy szolgáltatásaikat még inkább a lakosság szükségleteihez igazodva tudják nyújtani. Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon novemberében kapta meg a mőködési engedélyt. Az intézmény a szociális törvényben meghatározott ápolást, gondozást, valamint nappali ellátást nyújtó szolgáltatást nyújt oly módon, hogy a korszerő, segítı gondozási modell megvalósítását célozza a magas színvonalú elhelyezési körülmények és szakmai szolgáltatások biztosításával. A bentlakásos intézményben a különbözı szolgáltatásokat igénybe vevı, gondozásra szoruló ember részére a szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása a fı cél, amelynek mértékét és módját a segítségre szoruló ember egészségi-, szociális-, és pszichés állapota határozza meg. Ennek megfelelıen biztosít hagyományos szintő ellátást, amely a törvényi szabályozásban elıírt alapszolgáltatások maximális elérését teszik lehetıvé. Az új, bentlakásos életformával való fokozatos megismerkedés elvére épül a nappali ellátás, melynek keretében 50 fı idıs ember ellátására van lehetıség, ahol módjuk van a társas kapcsolatok ápolására, ünnepek, rendezvények, elıadások megszervezésére, természetesen étkeztetés biztosítása mellett. Az idısek otthonaiban lakók magas százaléka számára ugyancsak nagyon fontos a fokozottabb gondozás, intenzív ápolás, személyre szóló egyéni foglalkoztatás. Ezt valósítja meg a 24 fıs demens betegek elhelyezését szolgáló ellátási forma, ahol az egészségügyi ellátás kap kiemelt szerepet. A tartós bentlakásos szociális intézményt érintı új felvételi eljárás, valamint a megváltozott finanszírozás a késıbbiekben nehézségeket okozhat. A lakosság részérıl pedig továbbra is igény jelentkezik a szolgáltatások igénybevételére.

10 januárjában nyitotta meg kapuit a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában a Szentesi Református Idısek Otthona. Az Otthon korszerően kialakított épületében minden az idıs emberek kényelmét és igényeik magas színvonalú ellátását szolgálja. Az egész intézmény akadálymentesített. Az 1, 2, illetve 3 ágyas lakószobák mindegyike rendelkezik fürdıszobával. Tízszemélyenként felszerelt teakonyha áll a lakók rendelkezésére. A házaspári lakóegységekben felszerelt teakonyha és fürdıszoba van. Minden helyiségben az idıs emberek igényeit figyelembe vevı igényes, átgondolt bútorzat (szék, fotel, asztal, könyvespolcok) található. Minden szobában biztosított a kábeltelevízió, telefon, számítógép/internet használata. A közösségi helyiségekben külön térítés nélkül használható a számítógép, az internet és a televízió. A lakókat, vendégeket barátságosan berendezett közösségi terek várják. Az Otthon kertjében pergolák, padok, szökıkút szolgálják a lakók pihenését, kikapcsolódását. A park mellett lévı földterület kisebb parcellákra került felosztásra, hogy ott - a beköltözık igénye szerint - kertészkedésre nyíljon lehetıség. Az intézmény egyházi hátterébıl adódóan kiemelkedı szerepe van a lelki gondozásnak. Az intézmény alapvetı célja a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Ezt szolgálják a jól felkészült szakemberek által szervezett foglalkoztatások, csoportfoglalkozások, beszélgetések, istentiszteleti alkalmak, kulturális programok. Civil szervezetek A szociális munka területén továbbra is nagyon sok segítséget nyújtanak a civil szervezetek. Munkájukkal megelızhetı a hátrányos helyzet kialakulása, hiszen az információk szolgáltatásával, a támogatási lehetıségek felkutatásával segítik az idıs emberek megfelelı színvonalú ellátását. Az ezen a területen tevékenykedı önkormányzati intézmények szoros kapcsolatot alakítottak ki az önszervezıdı csoportokkal. Közös rendezvényeken hozzák közelebb egymáshoz az idıs, rászoruló embereket. A szociális területen tevékenykedı, fıképp idıs embereket tömörítı és segítı nagyobb civil szervezetek: Szentes Városi Nyugdíjasklub MÁV Lendület Nyugdíjasklub Fegyveres Erık és Testületek Nyugdíjas Klub Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete Vakok és Gyengénlátók Szentesi Szervezete Siketek és Nagyothallók Szentesi Szervezete Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Magyar Vöröskereszt Szentesi Szervezete Szenior Úszó Egylet A rendezvények területén a teljesség igénye nélkül meg kell említeni a már hagyománnyá vált a Szeretet mindent elfogad címmel megrendezésre kerülı szakmai fórumot, melyet a Gondozási Központ, a Mozgáskorlátozottak Szentesi Szervezete és a NOSZA Szociális Szolgáltató Kht rendez már évek óta csak a város, ha a kistérségben élık részére. A Gondozási Központ mellett a fentebb említett klubok is különféle programokat, kiállításokat, kirándulásokat szerveznek az érdeklıdıknek, rendszeresen megrendezik a farsangi, anyák napi és egyéb hagyományos ünnepségeket. Nemcsak a klubok, de az önkormányzat is minden évben városi rendezvénnyel készül az Idısek Világnapjára.

11 A város idıskorú lakosainak problémáit segít feltárni a 2008-ban alakult Szenior Tanács, amelynek tagjai a város köztiszteletben álló szakemberei, az élet minden területérıl. A Tanács kijelölt tagja állandó meghívott a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseire, ahol elmondhatja véleményét, javaslatát az idıseket érintı döntések, intézkedések meghozatalával kapcsolatosan. Összegzés Szentes Város Önkormányzata az Idısügyi Alapkoncepcióban felvázolt feladatai nagy részét teljesítette: 1. bentlakást biztosító idısek otthona megépítése, 2. a gondozási szükségletnek megfelelı ellátás, 3. házi segítségnyújtás, közösségi ellátás esetében kiegészítı támogatások elnyerése pályázat útján, 4. Szenior Tanács megalakítása, 5. egészségmegırzéssel kapcsolatos elıadások szervezése, 6. tanyagondnoki szolgálat létrehozása. A bevezetıben szereplı népességi adatok azt mutatják, hogy folyamatosan nı az idısek aránya az összlakosság létszámához viszonyítva, az idısek között emelkedik a 70 év felettiek aránya, és egyre nagyobb a nık száma. A legfıbb problémát az idısek körében az elmagányosodás, az alacsony jövedelem, a nagyarányú külterületi létszám és a romló egészségi állapot jelenti. A továbbiakban az alapkoncepcióban megfogalmazott cél változatlan. A hátrányos helyzetőek, a rászorulók segítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülık emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Alapérték kell, hogy legyen az esélyegyenlıség, az emberi méltóság tisztelete, a lehetıségek, szolgáltatások mindenki számára egyenlı hozzáférhetısége, az egyén önálló, megfelelı szintő életének biztosítása. 11 Ezek érvényesüléséhez a megvalósítandó feladatokat, a fejlesztés irányát a Képviselı-testület az alábbiak szerint határozza meg: A szolgáltatásfejlesztés legalapvetıbb célkitőzése az idıskorúak szociális biztonságának fokozása kell, hogy legyen, amelynek alapelve a minden szempontból biztonságos öregkor megteremtése. Ehhez hozzáférhetı, minıségi közszolgáltatásokra van szükség, amelyek valódi válaszokat tudnak adni az idıs lakosság szükségleteire. A fejlesztések középpontjában a drága, nehezen fenntartható szakellátások helyett, a családközeli megoldásokat biztosító, a családok megtartó erejét növelı alapszolgáltatások fejlesztésére kell koncentrálni, így kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon: annak vizsgálata, hogy milyen lehetıségek vannak a szociális étkeztetés kiterjesztésére, a házi segítségnyújtásnak az idısek önálló életvitelét fenntartó (szükségleteiknek megfelelı, lakásukon, lakókörnyezetükben biztosítható) ellátás fejlesztése, a fizikai biztonság megteremtése érdekében a pályázati lehetıségeket kihasználva minden rászoruló, egyedül élı idıs ember számára elérhetıvé tenni a jelzırendszeres házi segítségnyújtást,

12 12 a tanyai feltételek között sokan képtelenné válnak az önellátásra, ezért a tanyagondnoki szolgálat keretében az elkövetkezendıkben is különös figyelmet kell fordítani a külterületeken élı, idıs, tanyasi emberek segítésére, keresni kell a pályázati lehetıséget, hogy a tanyagondnoki szolgálat a teljes külterületet el tudja látni. Nagy probléma az idıskorúak rossz egészségi állapota, ezért továbbra is kiemelt feladat az egészségügyi ellátás megfelelı színvonalának és elérhetıségének biztosítása, elıre tekintve pedig a felvilágosítás, a prevenció fontossága. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy az akadálymentesítés csak a mozgáskorlátozottakat érinti, pedig az idısek számára is legalább ugyanolyan fontos kérdés. İk is egyre nehezebben mozognak, így komoly segítség lehet számukra, ha az általuk látogatott helyek, középületek akadálymentesítése megtörténik. Az aktív öregkor egyik láncszeme lehet, ha bevonjuk a város óvodáit, iskoláit, és velük közösen kapcsoljuk össze a generációkat. Közös programok szervezése a gyerekek és az idısek részére, melyek során a fiatalok megtanulják hogyan és miben kell segíteni az idıseknek, és jobban megismerhetik ıket, gondolkodásukat. Keresni kell annak a lehetıségét is, hogy a színházi rendezvényeken a nyugdíjasok kedvezményt kaphassanak. A szolidaritás alapja az odafigyelés, amikor törıdünk a másikkal, észrevesszük gondjait, problémáit és megpróbálunk segíteni azok leküzdésében, megoldásában. Önkéntesek, társadalmi segítık nagyobb arányú bekapcsolásával rendszeres segítséget kaphatnak az idısek. Figyelemmel a demográfiai adatokra megállapítható, hogy az idısek körében egyre nagyobb a nık aránya, közülük is többen bevonhatók mások gondozásába önkéntesként. Továbbra is fontos feladat a szociális ellátások területén a pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások célzottságának és hatékonyságának biztosítása, az idısek szükségleteinek folyamatos figyelemmel kísérése, a támogatások értékállóságának megırzése. A komplex ellátások és szolgáltatások biztosítása érdekében az elkövetkezendıkben is kiemelt feladat az alap- és szakosított, valamint az egészségügyi ellátórendszer szoros együttmőködése.

13 13 Kérdıívek elemzése A kérdıíveket az idısek intézményrendszerünkön keresztül juttatták vissza a szociálpolitikai osztályra. Tájékoztattuk ıket, hogy a felmérés célja az idısügyi koncepció felülvizsgálata, az idısügyi várospolitika és az idısek elvárásainak, igényeinek összehangolása. 1. A kérdıívet szép számban töltötték ki férfiak is, míg a korábbi években a nık aktivitása volt a jellemzı. Most a kitöltık 61% nı és 39% férfi. 39% 61% Férfi Nı 2. Az életkorok szerint 60 % 62 és 70 év közötti, 11 % 71 és 75 év közötti, 14 % 76- és 80 év közötti, és 14 % 80 év feletti. Nemcsak a korcsoportok magasabb létszámát, de az életkor szerinti aktivitást is figyelembe kell vennünk az összehasonlításnál. Természetesen a fiatalabbak adták vissza a legtöbb kérdıívet, de örvendetes az idısebb korosztályok aktivitása is a felmérésben. 14% 14% 11% 61% A családi állapot szerint nagyon magas az egyedül élık aránya, összességében 73%, közülük 28% egyedülálló, 16% elvált és 27 % özvegy. Társával él 27 %. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az egyedül élıkre, közülük is talán az özvegyek vannak a legnehezebb helyzetben lelkileg, mivel az elváltak, az egyedülállók szabad akaratukból döntöttek az egyedüllét mellett. Az özvegységre azonban idıs házaspárok esetében bármennyire is próbálnak felkészülni, a házastárs elvesztése mindig óriási traumát jelent, számukra fontos a lelki segítségnyújtás a gyász feldolgozásában.

14 14 28% 28% 17% 27% egyedülálló házas elvált özvegy 4. A válaszadók 65%-a úgy értékeli, hogy ismeri a szociálpolitikai osztály munkáját, és 50% már vett is igénybe valamilyen segítséget tılünk. 34% 66% ismeri ismeri 5. A többség azonban (63%) tartja megfelelınek a tájékoztatást az igénybe vehetı támogatásokról. 6. Akik kértek már tılünk segítséget legtöbben a gyógyszerköltségeikhez igényeltek közgyógyellátást (64%), a lakhatási költségekhez kértek támogatást, (44%). Átmeneti nehéz élethelyzetben segélyeztük a válaszadók 16%-át, 2 fı részesül idıskorúak járadékában és 2 fı ápolási díjat vesz igénybe. 22% 3% 3% 29% 43% lakhatás közgyógy megélhetés idısk.jár. ápolási 7. A megkérdezettek 50%-a elégedett a segélyezési formákkal, viszont a támogatási összegekkel elégedett 66%.

15 15 8. Többen szeretnék, ha a gyógyszertámogatáshoz könnyebben hozzá lehetne jutni, túl alacsonynak tartják a jövedelemhatárt, azzal indokolva, hogy aki egyedülálló, annak mindent egyetlen nyugdíjból kell finanszírozni. Hasonló a helyzet a lakásfenntartási támogatással is, szeretnék, ha a közlekedési támogatás összege emelkedne. Kérik az étkezéshez a támogatást, igényelnék a nyugdíjat kiegészítı támogatásokat és szívesen vennék, ha a szociálpolitikai osztály tevékenységérıl, segélyezési formáiról szórólapokon tájékozódhatnának. 9. Kevesen hallottak az idısek érdekeit képviselı Szenior Tanács létezésérıl, munkájáról, csupán 8%. 10. A város idısügyi politikájával 42 % elégedett. 11. Javaslatokat tettek az idısek helyzetének javítására: segítı csoportok létrehozása gyakoribb egészségügyi szőrıvizsgálatok szervezése szélesebb körő tájékoztatás természetesen javasolják a nyugdíjemelést igényelnék a hétvégi étkeztetést 12. A válaszadók 91%-a ismeri a Gondozási Központ munkáját., elsısorban az étkeztetést veszik igénybe (54%), az idısek klubjaiban, a nappali ellátásban 37% vesz részt, 8% a házi segítségnyújtást igényli és 2 fı az ügyei intézéséhez kér segítséget. 13. A válaszokból az derül ki, hogy ismerik az intézmény szolgáltatásait, összesen 3 fı jelezte, hogy. Leginkább a szociális étkezést és a nappali ellátást, egyaránt 66%, a házi segítségnyújtást 38%, a jelzırendszeres házi gondozást kevesebben, 20% ismeri és 12% a tanyagondnoki szolgálat tevékenységét is ismeri. 66% igénybe is venné valamelyik ellátási formát, 34% érzi úgy, hogy ezekre nincsen szüksége egyenlıre. A legnagyobb igény a szociális étkeztetésre van, egyrészt a magas élelmiszerárak, másrészt a bevásárlás, fızés napi nehézségei miatt az elsı kapcsolat az intézménnyel leginkább az étkeztetés igénylése házi seg.ny. jelzırend. szoc.étk. nappali ell. tanyag. 14. A válaszadók 88%-a tervezi, hogy bentlakásos idısotthonba költözik. Ez az arány nagyon magas a korábbi felmérések eredményeihez viszonyítva. A háttérben az áll, hogy aki szeretett volna beköltözni, az az elmúlt 2 évben megtehette, mert 2 idısotthon is megkezdte mőködését, összességében 150 bentlakásos férıhelyet biztosítva. 15. Az új intézmények szolgáltatásait kevésbé ismerik a kérdıívet kitöltık, a Parkerdı Otthont 22%, a református Otthont 18% ismeri, ennyien látogatták meg az intézményeket.

16 Kevés az ismeret az idısek körében a Családsegítı Központról is, hisz ık elsısorban a Gondozási Központtal kerülnek kapcsolatba. 17. A kérdıív kitöltését hasznosnak ítélték, s a legtöbben anyagi helyzetük javításában szeretnének segítséget kapni.

17 Tisztelt Hölgyem/Uram! 17 Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályának feladata évben a város Idısügyi Koncepciójának felülvizsgálata. A felülvizsgálattal szeretnénk a koncepciót, a város idısügyi politikáját a lakosság igényeihez igazítani. Az értékelés, az új feladatok meghatározásának alapja az intézményeink közremőködésével végzett felmérés, melyben az idıskorú lakosság elégedettségét, szociális ellátásokkal kapcsolatos ismereteit és javaslatait térképezzük fel. A kérdıívek névtelenek, az elemzésben derülhet ki a kitöltı személye. Kérjük, segítse munkánkat a kérdıív kitöltésével! Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztálya és Intézményei Kérdıív 1. Neme: nı férfi 2. Életkora: év 3. Családi állapota: egyedülálló házas elvált özvegy családtagjaival él 3. Ismeri-e a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályának munkáját? 4. Igénybe vette-e már a segítségüket? 5. Megfelelınek tartja-e a tájékoztatást a segélyezési lehetıségekrıl? 6. Milyen segítséget kért már? lakhatáshoz (lakásfenntartási támogatás) gyógyszerköltségekhez (közgyógyellátás) megélhetéshez (átmeneti segély) rendszeres ellátásban részesül (idıskorúak járadéka) családtag ápolásához (ápolási díj) adósság rendezéséhez

18 18 7. Elégedett-e a segélyezési formákkal? 8. Elégedett-e a támogatási összegekkel? 9. Milyen segítségre lenne szüksége a fentieken kívül? 10. Ismeri-e az idıseket képviselı Szenior Tanács tevékenységét? 11. Elégedett-e Szentes Város Idısügyi politikájával? 12. Javaslatai az idısek helyzetének javítására: 13. Hallott-e már a Gondozási Központról? 14. Ha, milyen összefüggésben? 15. Tudomása szerint milyen tevékenységi körben (szolgáltatás) mőködik az intézmény? 16. A felsoroltak közül mely ellátási formákat ismeri, és mit tud róluk? - házi segítségnyújtás:.. - jelzırendszeres házi gondozás:.. - szociális étkeztetés: - nappali ellátás (idısek klubja): - tanyagondnoki szolgálat. 17. A fent felsorolt ellátási formák közül, Ön igényelné-e valamelyiket?

19 Ha, melyiket, és milyen esetben?. 20. Tervezi-e, hogy bentlakásos idısotthonba költözik? 21. Járt-e már a Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthonban? 22. Ismeri-e a szolgáltatásait? 23. Járt-e már a Református Idısotthonban? 24. Ismeri-e a szolgáltatásait? 25. Járt-e már a Családsegítı Központban? 26. Ismeri-e a szolgáltatásait? 27. Egyéb vélemény, észrevétel, hozzáfőzni való a kérdıívvel, illetve felmérésünkkel kapcsolatban: Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdıívet!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, 2015. április 25.

STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, 2015. április 25. STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP Szabadszállás, 2015. április 25. 1 2015. évi változások - Központi érkeztetési rendszer (KÉR): jelentős részben elektronikus alapra helyezi át az ügyiratforgalmat -

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (V.17.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl 49. számú elıterjesztés A határozat-tervezet elfogadásához egyszerő többség szükséges! Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Kolping Támogató

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 51/2010.(XII.22.)* módosító rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

A rendelet célja. 3. Általános rendelkezések

A rendelet célja. 3. Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselı-testülete a

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Nyugdíjasok hírlevele

Nyugdíjasok hírlevele Nyugdíjasok hírlevele AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ADHATÓ TÁMOGATÁSOK Pénzbeli ellátások A már nyugdíjas személyek is kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amely miatt átmenetileg segítségre szorulnak. Nyugellátásuk

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben