E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata Előadó: Horváth László polgármester Tartalom: rendelet Szavazás módja: minősített többség Készítésében résztvett: Dr. Árpásy Tamás jegyző, Igazgatási Osztály Előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Ifjúsági, Sport és Kisebbségi ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Tóth Sándor aljegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendeletünk felülvizsgálatát indokolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénynek a évi CXXXVI. törvénnyel történő tavaly decemberi módosítása. A törvény egyes pénzbeli ellátások megállapítását január 1. napjától képviselőtestületi hatáskörből jegyzői hatáskörbe helyezi. Ezek: az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, valamint az ápolási díj mérlegelést nem engedélyező esetei. Új elemként bekerült rendeletünkbe a szociális információs szolgáltatás, a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás. Ez utóbbi kettőt megállapodás alapján a környező községeknek is nyújtjuk. A törvény módosításából következően változott a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a nappali ellátás szabályozása is. A házi segítségnyújtásnál bővült, a családsegítésnél szűkült a feladatkör. A változásokat rendeletünkön átvezettük. Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását. Z i r c, március 25. Horváth László polgármester

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2005. (...)ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.)ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A Rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) Az önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: lakásfenntartási támogatás a Rendelet 16. (3) bekezdésében foglalt ápolási díj átmeneti segély temetési segély 1. (2) A jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka rendszeres szociális segély a Rendelet 16. (1) és (2) bekezdésében foglalt ápolási díj. (3) Természetben nyújtott szociális ellátások: köztemetés közgyógyellátás (4) Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások: szociális információs szolgáltatás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés közösségi ellátások támogató szolgáltatás nappali ellátás (5) A jegyző a hatáskörébe utalt pénzbeli ellátásokat az Szt.-ben meghatározott feltételek szerint állapíthatja meg.

4 A Rendelet 11. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete, január 1. napjától a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek aki a.) egészségkárosodott, azaz: aa.) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette ab.) vakok személyi járadékában részesül ac.) fogyatékossági támogatásban részesül b.) nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.a nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt. 3. A Rendelet 16. -a a következő (2), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 16. (2) Ápolási díjra jogosult az a személy is, aki fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. 16. (4) Az ápolási díjat a (3) bekezdésben foglaltak kivételével- a képviselőtestület, január 1-től pedig a jegyző állapítja meg. A (3) bekezdésben foglalt ápolási díjat a képviselőtestület állapíthatja meg. 16. (5) A (2) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a.) étkezni, vagy b.) tisztálkodni, vagy c.) öltözködni, vagy d.) illemhelyet használni, vagy e.) lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. Ezen feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei szociális módszertani intézmény ad szakvéleményt. A Rendelet 16. (3) bekezdése helyébe a következő (6) bekezdés lép: 16. (6) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) az (1) bekezdésben foglalt esetben 100 %-a, b) a (2) bekezdésben foglalt esetben 130 %-a, c) a (3) bekezdésben foglalt esetben legalább 80 %-a. A Rendelet 16. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 16. (7) Ha az ápolási díjra jogosult rendszeres pénzellátást kap, akkor az ápolási díj összege a (6) bekezdésben megállapítható ápolási díj és a pénzellátás különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. A Rendelet 16. (4)-(5)-(6) bekezdéseinek számozása (8)-(9)-(10) bekezdésre változik.

5 A Rendelet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások főcíme helyébe a Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások szöveg kerül. A Rendelet 20. címében és (1) bekezdésének szövegében az ellátások illetve ellátásokat szövegrész helyébe az alapszolgáltatás illetve alapszolgáltatásokat szöveg kerül. A Rendelet 20. (2) bekezdése hatályát veszti. A Rendelet Alapellátások főcíme helyébe Szociális alapszolgáltatások szöveg lép. A Rendelet 21. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 21. (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatási formák biztosítják a a) szociális információs szolgáltatást, b) szociális étkeztetést, c) házi segítségnyújtást, d) családsegítést, e) közösségi ellátásokat, f) támogatói szolgáltatást, g) nappali ellátást. A Rendelet 21. (2) bekezdése hatályát veszti. A Rendelet a következő új 24. -sal egészül ki: Szociális információs szolgáltatás 24.. A szolgáltatás keretében részletes tájékoztatás nyújtani: (1) A szociális törvényben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, szolgáltatásokról, egészségügyi ellátásokról: a.) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről b.) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybe vételük módjáról. (2) A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban: a.) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről b.) az ellátások igényléséhez szükséges iratokról. (3)/ Ifjúsági ügyekben.

6 - 4 - (4) Ha az igényelt szociális szolgáltatás helyben nem elérhető, intézkedni kell az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget kell nyújtani az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. 7. A Rendelet 24. számozása 25. -ra változik és az (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 25. (1) Napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani annak a személynek és eltartottjainak,akinek szociális helyzete, vagy idős kora, vagy egészségi illetve pszichés állapota, fogyatékossága azt indokolja és önmaga, illetve eltartottjai részére más módon azt biztosítani nem képes. 8. A Rendelet 25. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Házi segítségnyújtás 26.. (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a.) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b.) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c.) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában való segítségnyújtást. (2) Saját otthonukban kell segítséget nyújtani azoknak a.) az időskorú embereknek, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b.) a pszichiátriai betegeknek, fogyatékos személyeknek, valamint szenvedélybetegeknek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c.) az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, d.) azoknak a személyeknek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 9. A Rendelet 26. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Családsegítés 27.. (1) A családsegítés a szociális vagy a mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok

7 - 5 - megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családsegítés keretében biztosítani kell: a.) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b.) a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, c.) a veszélyhelyzetet és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben, d.) a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e.) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadás nyújtását, f.) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat. (3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. (4) Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha a.) a kiskorú családtagjainak ellátása a családsegítés keretében indult, b.) a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 10. A Rendelet kiegészül az alábbi új okkal: Közösségi ellátások 28.. (1) Pszichiátriai ellátás keretében segítséget kell nyújtani a.) a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegeknek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható és akik életvitelükben, valamit szociális helyzetük javításában igénylik azt, b.) a tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyeknek, c.) a szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegeknek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek.

8 - 6 - (2) Ennek keretében biztosítani kell: a.) lakókörnyezetében történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában b.) a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését c.) a háziorvossal és a kezelő orvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d.) a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e.) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f.) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. Támogató szolgáltatás 29.. (1) A Támogató Szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. (2)A Támogató Szolgálat feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően: a.) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása szállító szolgálat működtetésével, b.) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, c.) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, d.) jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, e.) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, f.) egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, g.) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, h.) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 11. A Rendelet 27. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép és az ezt követő -ok számozása re változik:

9 - 7 - Nappali ellátás 30. (1) A nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja) célja, hogy a saját otthonukban élők részére biztosítson lehetőséget: a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. (2) Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít, közösségi szolgáltatásokat szervez. (3) Az Idősek Klubja a 18. életévét betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni gondozására, tartózkodására szolgál. (4) Az Idősek Klubjába felvehető az a 3. életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy, aki a fent említett támogatást igényli. 12. A Rendelet 28. (átszámozás folytán: 31. ) (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a.) a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén a polgármesteri hivatalban, b.) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ellátás esetén a Szociális Szolgáltató Központnál kell előterjeszteni. 13. (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel május 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet a szeptember 1. napján lép hatályba. (3) A Rendelet 1. (1)-(2) és (5) bekezdése valamint 12. -a január 1. napján lép hatályba. Z i r c, 2005.március 25.. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben