TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Kt.) az önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed: I. A rendelet hatálya 1. a.) Tiszasüly község közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. b.) Tiszasüly Községi Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Tiszasüly község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. 2. Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 3. E rendelet hatálya a (2) bekezdés tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 4. A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2 2 2. (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, a Szociális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és meghatározott esetekben az intézményvezető gyakorolja. a.) a Képviselő-testület dönt: - a rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatási biztosító intézmény létesítéséről, fenntartásáról, megszüntetéséről - a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás térítési díjairól, - jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, - ellenőrzi az intézmény működésnek törvényességét, - ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, - gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, - intézményvezető esetében gyakorolja a munkáltatói jogokat b.) a Szociális Bizottság dönt: - szociális rászorultak étkeztetéséről c.) a Pénzügyi Bizottság - javaslatot tesz a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért fizetendő térítési díjakra a Szociális Bizottsággal egyetértésben d.) az intézményvezető dönt: - a nappali ellátás (Idősek Klubja) igénybevételéről, - házi segítségnyújtásról, e.) az önkormányzat családgondozója javaslatot tesz: - a szociális rászorultságú személy életfeltételeiről - a Szociális Bizottság felkérésére környezettanulmányt készít II. Az ellátások formái 3. (1) Az önkormányzat a szociális rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít. (2) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. (1) A szociális gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások formái: - étkeztetés, 4.

3 3 - házi segítségnyújtás, - családsegítés - szociális információs szolgáltatás - Idősek Klubja (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: - nappali szociális ellátást nyújtó Idősek Klubja. (3) A szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátást az Idősek Klubja látja el alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának megfelelően. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénylésére a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet szabályit kell alkalmazni. (5) A szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatásszervezési koncepciót készít, melynek tartalmát évente egyszer felülvizsgálja. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott szolgáltatásszervezési koncepció elkészítésében való közreműködésre, a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő személyek. 5. Étkezés (1) Az Sztv. 62. szerint az étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a.) koruk, b.) egészségi állapotuk c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük d.) szenvedélybetegségük, vagy e.) hajléktalanságuk miatt. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt az (1) bekezdés szerint, akinek az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-ánál, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb. (3) Az étkezési térítési díjat az önkormányzat külön rendeltben állapítja meg. (4) Az étkezést az önkormányzat fenntartásában működő Idősek Klubja élelmezési tevékenységének keretében a napi egyszeri főétkezéssel (ebéd) biztosítja oly módon, hogy az intézmény ebédlőjében, vagy azt az önkormányzat alapellátás keretében foglalkoztatott gondozónők közreműködésével a rászorulónak otthonába szállítjuk, illetve a jogosult vagy hozzátartozója maga azt elszállítja. 6. Házi segítségnyújtás

4 4 (1) Az Sztv a szerint az önkormányzat házi segítségnyújtás kertében gondoskodik: a.) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásra saját erőből nem képes és róluk nem gondoskodnak b.) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásban segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátásra képesek c.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményei elhelyezésre várakoznak. d.) Azokról a személyekről, akik rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek, önálló életvitelük fenntartásához. (2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Idősek Klubja intézményén keresztül biztosítja. A gondozást az Idősek Klubja vezetőjének a felügyeletével az intézményben dolgozó gondozónők látják el. (3) A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat az Idősek Klubja intézményén keresztül biztosítja az alapvető - gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezet higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításban való segítségnyújtást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolás keretében történő ellátást. A fentieken kívül az Idősek Klubja intézményében biztosítja az önkormányzat a rászorulók részére a napi egyszeri élelemkihordást, bevásárlást, ügyintézést, takarítást. (4) Tiszasüly Község Önkormányzata házi segítségnyújtás kertében Tiszasüly község belterületét kettő gondozási körzetre tagolja, mely meghatározását ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (5) A házi segítségnyújtás biztosítására irányuló kérelmet Tiszasüly Község Önkormányzata által működtetett Idősek Klubja intézmény intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás biztosítását a háziorvos, a hozzátartozó, a törvényes képviselő és a családgondozó is kezdeményezheti. (6) A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díját, az önkormányzat külön rendeletben szabályozza. (7) A házi segítségnyújtásban részesülő személyi térítési díjat fizet, amely az óradíj és az adott hónapban a gondozásra fordított idő szorzata. Ez nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20%-át.

5 5 (8) Aki a házi segítségnyújtás keretében az étkezést is igénybe veszi, a személyi térítési díj és az étkezési térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (9) Abban az esetben, ha a gondozottnak jogszabály vagy szerződés alapján tartásra kötelezhető hozzátartozója van, de a rászorultról nem gondoskodik a személyi térítési díjat a gondozott helyett a gondozásra kötelezett személy fizeti meg. (10) Az ellátást megállapító szerv a személyi térítési díj összegét kérelemre 50%-ra mérsékelheti, vagy elengedheti. A döntéshez be kell szerezni a családgondozó helyzetértékelésében (környezettanulmány) megfogalmazott javaslatát. (11) A személyi térítési díj 50%-os mérséklése, vagy elengedése abban az esetben indokolt, ha a.) a gondozott egyedülálló és havi jövedelmei az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, vagy b.) a gondozott egyedülálló és rendszeresen fogyasztott gyógyszereinek havi költsége eléri illetve meghaladja havi jövedelme 15%-át. 7. Családsegítés (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) Az önkormányzat családgondozót alkalmaz. (3) A családsegítés keretében biztosítani kell: a.) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b.) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését. c.) a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézmények, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. d.) a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e.) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. f.) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

6 6 (4) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek- a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig ki kel terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a.) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és b.) a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. (5) A családsegítés átfogó feladatait, valamint az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást biztosító ellátásokat Tiszasüly község családgondozója látja el. (6) A családgondozó, családsegítő munka során kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson a külterületen (tanyán) élő jelentős számú család sorsának alakulására (7) A családsegítő szolgálat (családgondozó) által nyújtott szolgáltatás térítésmentes. 8. (1) Az Idősek Klubja a szociális és mentális segítségre szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgáló intézmény. (2) Az Idősek Klubjába fel lehet venni azt a 18. életévét betöltött személyt is, aki egészségi állapota miatt az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra szorul. (3) A rendelet ában foglalt ellátás igénybevételéről az Idősek Klubja intézményvezetője dönt, a megfelelő szakjavaslatok kikérése mellett. III. Az ellátások igénybevétele 9. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes. (2) Az ellátást igénylő személy ezzel kapcsolatos kérelmét az Idősek Klubja intézményvezetőjének nyújthatja be. (3) Ha az ellátást kérő cselekvőképtelen, kérelmét törvényes képviselője nyújtja be. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem ügyében vita van, arról a gyámhivatal dönt. (4) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a döntéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az önkormányzat képviselőtestületéhez fordulhat a döntés megváltoztatása érdekében. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete dönt a kérelem tárgyában és erről a kérelmezőt és az intézmény vezetőjét tájékoztatja. A képviselő-testület a döntés meghozatala előtt kikéri a Szociális Bizottság javaslatát.

7 7 10. (1) Az intézményvezető e rendelet 4. (1), (2) bekezdésében meghatározott ellátásokat köteles külön eljárás nélkül nyújtani, ha: a.) különböző okok miatt (elemi csapás, munkanélkülivé válás, betegség, baleset stb.) az egyén, a család olyan válsághelyzetbe kerül, melynek megoldására segítség nélkül képtelen. b.) Az eddig családban, vagy eltartó áltat gondozott személy gondozását a család vagy az eltartó tovább nem tudja, vagy nem akarja vállalni. (2) Az intézményvezető a krízishelyzet ismeretében dönt az ellátás formájáról. Ha a településen rendelkezésre álló ellátások nem elégségesek a helyzet megoldására, javaslatot tesz és segítséget nyújt a krízishelyzet megszüntetésére. (3) Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást köt, mely tartalmazza: a.) az intézményi ellátás időtartamát (határozatlan vagy határozott időtartam megjelölését) b.) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját és körét, c.) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, d.) az esetleges kedvezményeket. (4) A megállapodást az intézményvezető 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (5) Az intézményvezető az ellátást megszünteti, ha a jogosult: a.) az önkormányzat által biztosított ellátások már nem elégségesek, az ellátott más intézménybe történő elhelyezése indokolt, b.) a házirendet sorozatosan és súlyosan megsérti, c.) intézményi elhelyezése indokai megszűnnek. IV. Térítési díjak megállapítása 11. (1) Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat minden év március 31. napjáig külön rendeletben állapítja meg a Szociális Bizottság egyetértésével és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján. (2) Ha év közben olyan jelentős árváltozások történnek, melyek kihatásait az önkormányzat nem tudja átvállalni, a tárgyévben még egy alkalommal módosíthatja a térítési díjakat. (3) Ha az ellátást kérő jövedelemmel, készpénz-vagyonnal vagy a térítési díj alapjául szolgáló ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs, részére ingyenes ellátást kell biztosítani.

8 8 V. Értelmező rendelkezések 12. (1) Az önkormányzat rendelete alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. törvény 4. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. (2) Ezt az önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. törvényben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. VI. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet március 1. napjától lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 11/2004.(III.25.) sz. rendelet, az ezt módosító a 25/2004.(V.27.) sz. rendelet, valamint a 9/2005. (II.15.) számú önkormányzati rendelet. Tiszasüly, február 15. /:Baksay Endre:/ /:Pál Imre:/ polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve Tiszasüly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján február 24. napján. /: Pál Imre :/ jegyző

9 9 1. számú melléklet Tiszasüly Község Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal Tagjai 1. Zarudnaja Krisztina családgondozó 2. Bencze Mátyásné Szociális Bizottság elnöke 3. Lólé János Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat elnöke 4. Dr. Molnár András háziorvos 5. Turcsányiné Magyar Anna ápolónő 6. Vargáné Kalmár Éva Idősek Klubja vezetője 7. Ulviczkiné Katona Éva védőnő

10 10 2. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat házi segítségnyújtás keretében Tiszasüly község közigazgatási területén 2 Gondozási körzetre osztja meg, a következő szerint: 1. Gondozási körzet: Ady E. út Béke út, Fő út 68-tól, Gát-sor, Szent L. út, Kiséri út, Park út által határolt belterületi területen elhelyezkedő József A. út, Tessedik S. út, Kölcsey út, Patika út, Rákóczi út, Kossuth L. út, Móra F. út, Berze N. J. út, Dózsa Gy. út. 2. Gondozási körzet: Ady E. út Béke út Fő út 70-től, Mező út, Vasvári P. út által határolt területen elhelyezkedő Haladás út, Akácfa út, Vörösmarty út, Halász út, Petőfi S. út, Széchenyi út. Külterületen lévő tanyák.

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben