E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005."

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005.december 5. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005.december 5. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. I. Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. tv. (Szt.) 92. -a értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció tartalmazza különösen: a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei önkormányzat előzetesen véleményezi. Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás és a megyei jogú város által készített szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról. II. A beérkezett koncepció-tervezet értékelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával fogadta el Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A megyei koncepció összhangban a hatályos jogszabályokkal és az elfogadott szakmapolitikai törekvésekkel - meghatározta az ellátórendszer megyei fejlesztésének irányait, továbbá megvizsgálta a jogszabályban rögzített feladat-ellátási kötelezettség teljesülését a megye településein, aminek alapján feltárta a hiányzó ellátási formákat. A megyei önkormányzat eddig 6 települési önkormányzat szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét véleményezte (Beremend, Hosszúhetény, Mohács, Pécs, Szigetvár és Siklós).

3 3 Jelen előterjesztés határozati javaslata Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésére tesz javaslatot. (A koncepció egyeztetési munkaanyaga elektronikus formában jelen előterjesztés melléklete.) A megyei önkormányzati vélemény kialakítása érdekében felkértem a görcsönyi módszertani intézményt, hogy a sellyei koncepciót értékelje. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthon módszertani osztálya Sellye Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójáról az alábbi szakmai véleményt alakította ki: Sellye város szociális szolgáltatástervezési koncepciója lényeges elemeit tekintve illeszkedik Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójához. A dokumentum alapvetően megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -ban foglaltaknak. A koncepció helyzetelemzése valós adatok alapján mutatja be a város jelenlegi állapotát, rávilágít a problémákra, a megoldandó feladatokra. Részletesen bemutatja az egyes célcsoportok jelenlegi helyzetét és meghatározza azokat az alapvető célokat, feladatokat, amelyeket a települési önkormányzat a jövőben a szolgáltatások fejlesztése során követni kíván. Nem említi az anyag a július 31-től kötelezően megszervezendő szociális információs szolgáltatás biztosítását a településen. A 16. oldalon hibás a bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény tárgyi feltételeinek jogszabályi hivatkozása. (2/1994.(I. 30.)NM. rendelet) A fejlesztési célok között megjelenített jelzőrendszeres házi segítségnyújtást javasoljuk a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás keretében megszervezni, tekintettel arra, hogy a központi költségvetés csak lakosonként támogatja a feladat ellátását. Javasoljuk, hogy a Szolgáltatástervezési Koncepció következő felülvizsgálatakor a hiányosságokat pótolják, a jelzett hibát pedig javítsák ki. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét Sellye Város Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra javasolja. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke Pécs, december 5. Tasnádi Péter

4 SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG)

5 1 A szolgáltatástervezési koncepció célja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993.évi III.tv.( a továbbiakban Sztv.) 92..(3) bekezdése rendelkezik a szociális szolgáltatástervezési koncepció készítéséről. A fenti jogszabály előírja a legalább 2000 lakosú települési önkormányzatnak, valamint a megyei önkormányzatnak szociális fejlesztési céljait meghatározó koncepciót kell készíteni. A koncepció kidolgozásának fő célja, hogy önkormányzatunk ellátási kötelezettségébe tartozó feladatainak tervezése, a hiányzó ellátások megszervezése, a nem állami fenntartókkal történő kapcsolattartás feladatainak meghatározása. A szolgáltatástervezési koncepció önkormányzatunk szociális szolgáltatási stratégiáját, fejlesztési projektjeit tartalmazó tervdokumentum, amely meghatározza a fejlesztési célokat, irányelveket. I. Helyzetelemzés I/1. Sellye város általános gazdasági, szociális helyzetképe Sellye város Baranya megye déli részén az Ormánságban található. Elmondhatjuk, hogy a régió halmozottan hátrányos térségei közé tartozik, a perifériális földrajzi fekvés, rossz mezőgazdasági adottságokkal és gyenge ipari kapacitással párosul. Infrastruktúrális helyzetére jellemző, hogy az elektromos energiahálózat és a vezetékes ivóvízhálózat kiépítettsége 100%-os. A kiépített csatornahálózatra csatlakoznak a város intézményei, ipari üzemei, a bekapcsolt lakások aránya 80%-os. A vezetékes gázhálózat kiépítése folyamatban van. A kommunális hulladék elszállítása megoldott, 1999-ben készült el a regionális hulladéklerakó telep Sellye külterületén. Az Ormánságban nincs sem I., sem II. rendű út. A belterületi úthálózat kiépítettsége 100%- os, de jelentős felújításra szorulna. A város vasútvonalon elérhető, bár az utóbbi időben több vonatjárat is megszüntetésre került. A buszközlekedés főleg a környező települések megközelítését teszi lehetővé.

6 2 Az itt élőkre mindig is jellemző volt a szegénység. Talán ennek volt betudható az a sajátos pesszimista életfelfogás, amelynek eredménye az egyke, az erre a vidékre oly jellemző családforma, vagyis az egygyermekes család. Mára már nem jellemző az egyke, bár ez nem a gazdasági fellendüléssel függ össze. A városban a Munkaügyi Központ adatai alapján a munkanélküliség közel 20%-os. Ezek jelentős része kb.36%-a tartós munkanélküli. A helyi vállalatok privatizálásakor a korábbi állások közül sokat megszüntettek. Sok vállalat, mezőgazdasági termelőszövetkezet megszűnése is növelte a munkanélküliek számát a térségben. A városban viszonylag magas a vállalkozások száma, de ezek nagy része nem tud alkalmazottakat felvenni, főleg családi vállalkozások. A lakosság gazdasági aktivitása csökken, az inaktív népesség aránya nő. A vasúti közlekedés minőségének romlása következtében az ingázók száma is csökkent, ők is munkanélkülivé váltak. Sellye jelenlegi állandó lakosainak száma: 3134 fő. A város népessége folyamatosan fogy, a lakosság fokozatosan elöregszik. A szegénység kockázata főleg a nyugdíjasoknál, nagycsaládosoknál, roma népesség körébe tartozóknál, fogyatékossággal élőknél, rossz egészségi állapotúaknál halmozottan jelentkezik. Demográfiai adatok A demográfiai adatokat tekintve, az egyik legszembetűnőbb változás a népességszám folyamatos csökkenése, illetve az időskorúak egyre növekvő létszáma. Míg 1994-ben 3259 fő volt Sellye lélekszáma, mára ez 3134 főre csökkent. Ennek legfőbb okai : a csökkenő születésszám, a magas halálozási arány és az elvándorlás. Lakosságszám változása az elmúlt 10 évben: 3300 Lakosságszám hó hó hó

7 3 Foglalkoztatási adatok, munkanélküliség Sellye városban az elmúlt években számottevő változás a gazdasági élet területén nem tapasztalható. Sajnos az előző évekhez hasonlóan a gazdasági élet ha lassan is, de tovább romlott. A munkáltatók többségére jellemző a periodikus foglalkoztatás, inkább tavasztólőszig tudnak munkalehetőséget biztosítani, így a téli hónapokban a munkavállalók nagy része munkanélkülivé válik, munkanélküli járadékra kényszerül. A beruházások hosszú évek óta elkerülik a mikrorégiót, pozitív elmozdulásnak még a jele sem látszik. A stabil elhelyezkedés egyik fő gátja az alacsony iskolázottság, a megfelelő szakmai végzettség hiánya. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma a megyében a sellyei körzetben a legkiugróbb: 63,2%, A sellyei regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség alapján: (2004.január havi állapot) - 8 ált.-nál kevesebb 6 fő, - 8 általános iskola 92 fő, - szakmunkás képző 90 fő, - szakiskola 7 fő, - szakközépiskola 27 fő, - technikum 6 fő, - gimnázium 17 fő, - főiskola 5 fő, - egyetem 1 fő A munkavállalási esélyeket tovább rontja, hogy az utazási lehetőségek nehezítik a nagyobb városokba történő bejárást. Sajnos szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy a kilátástalan élethelyzetben lévő emberek egyre inkább az alkoholt választják megoldásul, amely tovább rontja munkavállalási esélyeiket.

8 4 A regisztrált munkanélküliek számának alakulása a régióban az elmúlt 10 évben: ( Baranya Megyei Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltségének adatai alapján) Munkanélküliek száma hó hó hó A munkanélküliségi ráta alakulása a régióban az elmúlt 10 évben: (Baranya Megyei Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltségének adatai alapján) Munkanélküliségi ráta 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% hó hó hó Csak Sellyét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2004.év januárjában az aktív keresők száma 1280 fő volt. Ebből 251 fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, ez az aktív keresők 19,6 %-át jelenti.

9 5 A regisztrált munkanélküliek korösszetételére jellemző, hogy a legjelentősebb a éves korosztályba tartozók száma. Regisztrált munkanélküliek száma Sellye Városban: (2004.január havi állapot) - 17 év alatt 3 fő, év között 7 fő, év között 45 fő, év között 66 fő, év között 54 fő, év között 34 fő, év között 25 fő, év között 17 fő, - 60 év felett 0 fő. A 251 regisztrált munkanélküliből 144 fő a férfiak száma és 107 a nőké. A tartósan állástalanok legnagyobb aránya Baranya megyében a sellyei körzetben tapasztalható (36,3%), s itt is a már több mint 2 éve munkanélküliek hányadának emelkedése a jellemző. A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni.( Pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb.) A sellyei régió tipikusan az a térség, ahol a gazdaság egyszerre igényli a hálózati infrastruktúra fejlesztését, a vállalkozások felkarolását, sőt e készség és képesség ösztönzését is.

10 6 Szociálpolitikai ellátások változásai és között A szociális ellátórendszer szempontjából lényeges, hogy jelentősen megnőtt azoknak a családoknak a száma, amelyekben időskorú, illetve munkanélküli személyek élnek. A helyi ellátórendszer legfontosabb célja, hogy a ténylegesen rászoruló kör részesüljön a segélykeretből. Az elmúlt öt év alatt jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma, a lakosság gazdasági aktivitása csökkent, inaktív lakosság aránya nőtt. Az ellátásokban változást jelentett, hogy májusától a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának újbóli megállapítására nem volt lehetőség. Ez által a rendszeres szociális segélyben részesülők száma megnőtt. Változást eredményezett az aktív korúak részére folyósított segélyhez kötött közcélú foglalkoztatás, melynek keretében évről évre több személy foglalkoztatására van lehetőség. A foglalkoztatás terén minden évben megvalósult a közhasznú foglalkoztatás és a közmunkaprogram keretében is jelentős számú személy munkavállalása valósult meg. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma évben 70 fő volt, mely erre az évre, azaz 2005-re már 110 főre emelkedett. Jelentős változás történt a lakásfenntartási támogatás terén is. Új szabályozás bevezetésére került sor 2004-évben. Ennek eredményeként négyszeresére nőtt meg a támogatásban részesülők átlagos létszáma a korábbiakhoz képest. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma az elmúlt öt év alatt folyamatosan csökkent ben 440 fő, idén 317 fő részesül a támogatásban. Ennek oka elsősorban az, hogy a gyermekek nagy számban fejezték be tanulmányaikat, nagykorúvá váltak, így nem jogosultak a támogatásra, továbbá a településen jelentősen csökkent az elmúlt években született gyermekek száma. Az eseti segélyezés területén jelentősen megnőtt a segélyekben részesülő személyek létszáma, és ez által a támogatási esetek is, melyek megkétszereződtek. Fentiekből kitűnik, hogy fontos nagy hangsúlyt fektetni a rászorulók segítésére, az önkormányzati lehetőségek teljes kihasználása mellett.

11 7 Szociális szolgáltatások elsődleges célpontjainak helyzete Időskorúak, nyugdíjasok Sellye Város állandó lakosainak száma 3134 fő. Ebből 607 fő a 60 év felettiek száma. Ez az összlakosság 19 %-át jelenti, ami igen magas arány. Sellye öt évvel ezelőtti összlakossága 3276 fő volt, ennek 16%-a volt 60 év feletti. Összehasonlítva ezt a 2005-ös adattal, azt tapasztaljuk, hogy nemcsak a lakosság fogy, hanem az idősek száma is emelkedik. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét igen alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az hogy az idősek hogyan élik meg az évek elmúlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. Ezen a téren jelentős a társadalmi szinten megoldásra váró problémák száma, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, emelése, az idősek biztonságérzetének növelése, a szegénység, a megélhetési gondok elleni küzdelem. A nagymértékű munkanélküliség miatt a család aktív tagjai legtöbbször nagyobb városokba költöznek, az idősek egyedül maradnak. Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős kihívás elé állítja intézményrendszerünket. Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek Településünkön a fogyatékossággal élők többsége testi, mozgásszervi fogyatékos. A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek igen szűkös megélhetést biztosítanak számukra. Fontos megemlíteni, hogy a fogyatékossággal élők iskolai végzettsége is jóval elmarad egészséges társaikétól, ami tovább rontja elhelyezkedési esélyeiket. Fogyatékosságuk típusa is meghatározza gazdasági aktivitásukat. Legnehezebben az értelmileg akadályozottak, vakok, mozgássérültek találnak munkát. A Baranya Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adatai alapján Sellyén jelenleg 28 fő részesül fogyatékossági támogatásban. A pszichiátriai (elmegyógyászati) betegségek közé a gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavarai tartoznak. Hátterükben több tényező is állhat, leggyakrabban testi,

12 8 pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők bonyolult kölcsönhatásai idézhetik elő. Jellemző, hogy míg a fogyatékosok jelentős többsége az idősebb korosztályból kerül ki, addig a pszichiátriai betegek inkább az aktív korosztályból. Szenvedélybetegek A szenvedélybetegek legnagyobb csoportját az alkoholisták alkotják. Miért isznak az emberek al A WHO álláspontja alapján ma betegségnek minősül. Többféle típusa van: alkoholizmusnak igazából az alkoholtól való függőség azon állapotát tartják, amikor a hiánytünetek olyan erősek, hogy az alkohol hiányát a beteg kezelés nélkül nem bírja ki. A krónikus alkoholista nemcsak önmagát, de előbb-utóbb családja, környezete életét is tönkreteheti, tehát az alkoholnak a társadalmi veszélye is jelentős. Az egyre növekvő munkanélküliség, a kilátástalanság hatására az alkoholizmusba menekülők száma is nő. Veszélyeztetett gyermekek, családok Az évi XXXI. tv. bevezetésével a gyermekvédelem átalakult, teljes körű reform megvalósítása történt, ugyanakkor egységes rendszer kialakítása valósult meg. Az önkormányzatok és az állam feladatának a pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások biztosítását, valamint hatósági intézkedéseket fogalmazott meg. Ahhoz, hogy a létrehozott új szabályozások jól működjenek, a gyermekvédelem minden egyes szereplőjének - a szülőt és gyermeket is beleértve összehangolt tevékenységére van szükség. Az ezzel kapcsolatos tevékenységet végző ellátórendszerek elsősorban az oktatás, rendőrség, egészségügy számára ez többletmunkát jelent, mégis arra szükséges ösztönözni őket, hogy részt vegyenek a gyermekvédelmi munkában. A gyermek sorsának hosszú távú megtervezése, a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatok megosztása, és a végrehajtásért felelős személyek meghatározása is a gyermek érdekeit szolgálja. A gyermekvédelmi rendszerbe való bekerülés a veszélyeztetettség okán történik. A veszélyeztetettség meghatározásánál a gyermek testi, lelki, erkölcsi fejlődését akadályozó magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapotról

13 9 beszélünk. Ennek megelőzésére, megszüntetésére irányul a gyermekvédelmi munka, a gyermek jogainak szem előtt tartása mellett. A gyámhatósági nyilvántartás adatai: Sellye lakosságából a 0-18 év közötti gyermekek száma: A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak, illetve fiatalkorúak száma: Ebből a tárgyévben nyilvántartásba került gyermekek száma: Tárgyévben nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma: Ebből tárgyévben védelembe vett gyermekek száma: Tárgyévben elrendelt alapellátás alapján gondozott gyermekek száma: Tárgyévben családjukból kiemelt gyermekek száma: 569 fő 49 fő 14 fő 8 fő 5 fő 14 fő 4 fő Ezek az adatok az elmúlt évek adataihoz képest emelkedő tendenciát mutatnak. Egyre több család kerül a gyámhatóság látókörébe, többnyire a jelzőrendszer tagjainak (védőnő, gyermekorvos, rendőrhatóság, szabálysértési hatóság, óvoda, iskola, családgondozó) jelzése alapján. A felmerülő családi és gyermekkel kapcsolatos problémák jellege is változott. Az elmúlt években többnyire a szülők életvitele volt kifogásolható. Az elmúlt két évben viszont jelentősen megnőtt a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések száma. Az idei statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezeknek a problémáknak a kezelésére. A gyermekvédelemben tevékenykedő szakemberek munkájának hatékonyabb ellátása érdekében az alábbi már meglévő, de tökéletesítésre váró feladatokat határozhatjuk meg: A különböző területen dolgozó más-más felfogású szakemberek munkájának összehangolása, egységes szemlélet kialakítása Az ellátórendszerek közötti kölcsönös tájékoztatással a partneri viszony létrehozása A gondozás kiterjesztése a fejlődés minden területére A gyermek gondozásának a családon belül történő megvalósulásra törekvés Szabadidős, és prevenciós programok szervezése A gyermekvédelmi munka során súlyos problémaként kell kezelni az alábbi eseteket: Fizikai bántalmazás

14 10 A gyermek szexuális zaklatása Felügyelet nélküliség Súlyos elhanyagolás, gondozatlanság Megállapíthatóan alkoholizáló, drogfogyasztó gyermek, szülő Nem megfelelő lakáskörülmény, esetleges hajléktalanság Pszichés bántalmazás, lelki terror a családban, oktatási intézményben Tartósan súlyos egészségügyi problémák Éhezés, nem megfelelő táplálkozás Családon kívüli ideiglenes elhelyezés Antiszociális, kriminalizáló baráti kör, csavargás Nem megfelelő szellemi, testi, fizikai fejlődés a gyermeknél Értelmi fogyatékos, tartós pszichiátriai kezelésre szoruló szülő Nevelési-oktatási intézményből való indokolatlan hiányzás Hatósági, szabálysértési intézkedés a kiskorúval, fiatalkorúval szemben Problémás válás, gyermek elhelyezési per Alacsony jövedelmi viszonyok, munkanélküliség Ezeknek a problémáknak a megoldása közös feladatunk. I/2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások I/2/1. A szociális alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások kialakításánál fontos szempont, hogy igazodjon a lakosság szükségleteihez, hozzáférhető legyen településünkön minden rászoruló számára, vállaljon jelentős szerepet a rászorulók szociális helyzetének javításában. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az alapszolgáltatásokkal megcélzott csoportok kiterjesztésére, mivel a bentlakásos intézményekbe költözés jelentős környezet- és életmódváltozással jár, az intézményekbe kerülést hosszú várokozási idő előzi meg. Igyekszik az alapszolgáltatások formáit egyre több rászorulóval megismertetni. Mindennek eredményeképp elmondható, hogy településünk a jogszabályban meghatározott alapellátási kötelezettségének minden vonatkozásban eleget tett.

15 11 Sellyén a szociális alapszolgáltatási feladatokat a Gondozási Központon keresztül biztosítja az Önkormányzat. Étkeztetés A rászorulók étkeztetésére 100 adagos, HACCP rendszernek megfelelő főzőkonyha működtetésével kerül sor. A rászorulók felkutatása, regisztrálása a Gondozási Központ feladata. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak, tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről más módon gondoskodni. Az étkeztetés történhet úgy, hogy az igénybevevő saját maga elszállítja, illetve a Gondozási Központ gépkocsival házhoz szállítja. A szociális étkeztetés igénybevételére való jogosultság megállapítása a vonatkozó jogszabályok alapján történik. Az intézményvezető környezettanulmányt készít, felméri a kérelmező életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetét, egészségi állapotáról a háziorvostól tájékozódik. Az intézményvezető dönt az étkeztetés megállapításáról, vagy a kérelem elutasításáról. Kedvező döntés esetén az ellátottnak megküldendő értesítésben rögzíti a térítési díj mértékét. Az intézményi térítési díjat az intézmény évente határozza meg. A személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 25%-át. Ellátottak adatai: év 2 fő év 14 fő 81-2 fő Az étkeztetést 3 fő dolgozó biztosítja. 2 fő szakács és 1 fő konyhai kisegítő. A szükséges szakképesítéssel mindhárom dolgozó rendelkezik. Szociális étkeztetés iránt az év folyamán 2 kérelem érkezett, mindketten részesülnek ez ellátásban.

16 12 Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás keretében intézményünk gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk hozzátartozójuk gondoskodni nem tud. A tevékenység szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjed. Tartalmi elemei: fizikai ellátás, pszichés gondozás, egészségügyi ellátás. Fontos szempont, hogy a gondozás a mindenkori egészségi, pszichés, szociális állapothoz rugalmasan igazodjon. A házi segítségnyújtás tartalma: - személyi higiénével kapcsolatos feladatok, - a gondozott környezetében végzendő feladatok, - élelmezés, - fűtés ( tüzelőbeszerzés, tüzelőbehordás), - egészségügyi ellátás, - pszichés gondozás, - érdekvédelmi feladatok. A gondozás tartalmának meghatározása a Gondozási Központ vezetőjének felelőssége, aki azt a háziorvos véleményének figyelembevételével, a gondozott körülményeinek alapos megismerése után állapítja meg, dönt annak terjedelméről, hogy teljeskörű, részleges, mindennapos, vagy időszakos legyen. A Gondozási Központ vezetője dönt a házi segítségnyújtás biztosításáról, vagy a kérelem elutasításáról. Kedvező döntés esetén az ellátottnak megküldendő értesítésben rögzíti a térítési díj mértékét is. Az intézmény a térítési díjat évente egyszer határozza meg. A személyi térítési díj havi viszonylatban nem haladhatja meg a gondozott rendszeres jövedelmének 20%-át. Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosít, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 30%-át. Településünkön minden gondozott részesül szociális étkeztetésben.

17 13 Ellátottak adatai: év 0 fő év 2 fő 81-1 fő Sellyén a 3 gondozói körzetben összesen 3 rászorulónak biztosítja az intézmény a házi segítségnyújtást, 3 főállású gondozónő bevonásával. A gondozónők a szükséges szakképesítéssel rendelkeznek. Az 2004-es év során 1 kérelem érkezett házi segítségnyújtás igénybevételére, amely pozitív elbírálásban részesült. Nappali ellátás A nappali ellátás biztosítására a Gondozási Központ Idősek Klubját működtet. Az Idősek Klubja azzal a céllal létesült, hogy a Sellyén élő idős és rászoruló fiatalabb nyugdíjasok részére nappali, közösségi, klubszerű ellátást nyújtson. Hivatalosan 30 férőhellyel 100%-os kihasználtsággal működik. A naponta 8-16 óráig szóló nyitva tartás megfelel az igényeknek. Hétfőtől péntekig, munkanapokon fogadják az idős embereket, de rászorultság esetén az intézmény lehetőséget ad a szombati és a vasárnapi étkezések igénybevételére is. Az idős emberek fizikai ellátása során az élelmezésen túl biztosítja a tisztálkodási lehetőségeket, a gondozói felügyeletet és segítséget is. Igény esetén a megfelelő testmozgáshoz torna foglalkoztatást biztosítanak. A lelki gondozás időszakos, négyszemközti beszélgetésekkel valósul meg, mivel pszichológus bevonására nincs lehetőség. Ezen tevékenységet a Központ mentálhigiénés szakembere biztosítja. A napközbeni elfoglaltság és szórakozás biztosítására, TV, újság, video, könyvek állnak rendelkezésre. Kirándulásokat, ünnepségeket, egészségügyi előadásokat, a református és a katolikus egyház képviselője által tartott lelki programokat szerveznek a klub-élet színesítésére. Megyénkben lévő más klubokkal is jó kapcsolatot tartanak fent. A távol lakó, vagy kora, egészségi állapota miatt mozgásában gátolt klubtagokat az intézmény gépkocsija szállítja a klubba. Az ellátás az igénylő kérelmére indul. Az intézményvezető dönt a megállapításról, vagy a kérelem elutasításáról.

18 14 Az ellátottnak megküldendő értesítésben rögzíti a személyi térítési díjat is, ami mindig a megállapított intézményi térítési díj függvénye. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 30%-át. Ellátottak száma: év 3 fő év 21 fő 81-6 fő Az Idősek Klubjában a klubtagok ellátást 3 fő végzi. (Klubvezető, 2 fő szociális gondozó) Mind a klubvezető, mind a gondozók rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel év folyamán az Idősek Klubjába 11 személy kérte a felvételét, minden kérelem pozitív elbírálásban részesült. Családsegítés A családsegítés alapellátási formát Önkormányzatunk a Sellye és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja, társulásos formában. (36 fenntartó önkormányzat) A Szolgálat a helyi közösség humán szolgáltató intézménye. Célja, hogy a települési önkormányzatok működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzetek megszüntetését elősegítse. Feladatuk a családok fokozott védelme, támogatása, a fellépő működési zavarok, szociális feszültségek feltárása. Ezen problémák megoldásában nélkülözhetetlen a jelzőrendszer működése. Az Intézmény kapcsolatban áll az ellátási területén működő összes oktatási intézménnyel, háziorvosokkal, védőnőkkel, gyermekvédelmi felelősökkel, Polgármesteri Hivatalok illetékes hatósági munkatársaival, egyházi szervezetekkel, vallási közösségekkel, rendőrséggel, határőrséggel. A családsegítői feladatok elsősorban információnyújtásból, ügyintézési segítségadásból, segítő beszélgetésekből állnak. Az Intézmény a feladatok teljesebb ellátásához heti rendszerességgel ingyenes jogsegély szolgálatot és pszichológiai tanácsadást tart, szakemberek bevonásával.

19 15 Legfőbb cél a törvényi előírásoknak megfelelő működtetés biztosításán túl, a rugalmas, az igényeknek megfelelő és a lehetőségekhez alkalmazkodó, a lakosság teljes körére kiterjedő, sokoldalú segítségnyújtás. Az 1993.évi III.tv (3) bekezdése alapján, ha az önkormányzat társulás keretében látja el szociális feladatait, úgy a szolgáltatástervezési koncepciót e szolgáltatások tekintetében a társulás készíti el. I/2/2. Szakosított ellátási formák Amennyiben a gondozottak életkora, egészségi állapota és szociális helyzete nem teszi lehetővé az alapszolgáltatás keretében történő ellátást, a rászorultakat állapotuknak megfelelő szakosított ellátási formában részesítjük. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények A Gondozási Központ legdinamikusabban fejlődő szakmai egysége a tartós bentlakásos ellátás 1992-ben létesült, 11 férőhellyel. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően jelenleg 27 fő az ellátottak létszáma. A bentlakók egy-két és három személyes szobákban vannak elhelyezve, a gondozottak életviteléhez az intézményi ellátás stabil hátteret biztosít. Ebben az ellátásban azok a személyek részesülnek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását és gondozását végzik, de az intézetbe felvehető olyan 18.életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Napi 3 alkalommal biztosítanak étkeztetést. A diétás étkezés lehetősége biztosított. Az orvosi ellátás jelenleg napi 2 órában biztosított, a város egyik háziorvosa, mint intézeti orvos látja el a feladatot. A szükséges szakorvosi ellátásokat az intézmény megszervezi.(pszichiátria, szemészet, nőgyógyászat, rheumatológia, fizikotherápia, stb) Lehetőség van az idősek tornájának igénybevételére, külön térítés ellenében fodrász és borbély szolgáltatásai is igénybe vehetők. Rendszeresen járnak lelkészek az intézménybe, akik ünnepek előtt a nehezen járó gondozottak részére gyónást, istentiszteletet tartanak. A bentlakók közös elfoglaltságáról, szórakozásáról gondoskodnak, TV, video, újságok, könyvek állnak rendelkezésre. Az Idősek Klubja tagjaival közösen kirándulásokat, ünnepségeket tartanak. Bálok és egyéb programok teszik színesebbé a bentlakók életét. Igyekeznek az egészséges életmódot elfogadtatni, hangsúlyozva a mozgás, a séta, az aktív tevékenységek fontosságát.

20 16 A bentlakó gondozottakat mindaddig ápolják, amíg az intézményi orvos kórházi ápolást nem tart szükségesnek. A bentlakók értékeinek, pénzének megőrzését páncélszekrényben biztosítják, a pénzkezelési szabályzat betartásával. A bentlakásos intézményi ellátás iránti kérelemről az intézményvezető és a Szociális, Egészségügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Az intézményi térítési díjat évente egyszer a Képviselő-testület rendeletében hagyja jóvá. A bentlakók személyi térítési díja nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének 80%-át. A személyi és intézményi térítési díj közötti különbözet ráterhelhető az ellátásban részesülő készpénz-, vagy ingatlanvagyonára, ennek hiányában a tartásra köteles és képes személy jövedelmére november 30-án átadásra került a főépület mellett 7 db garzonlakás. Itt 8 fő számára adottak a 2/1994.(I.30.) NM.rendelet 44..(b).pontja által előírt tárgyi feltételek. A férőhelyek száma így 27-re bővült. A várakozók száma átlagosan 2-3 fő, a várokozási idő kevesebb, mint fél év. Ellátottak száma: év 0 fő év 14 fő fő Az ápolást, gondozást nyújtó intézményrészben összesen 10 fő szakdolgozó biztosítja. 1 fő vezető ápoló, 1 fő mentálhigiénés asszisztens, 1 fő foglalkozásszervező, és 7 fő ápológondozó. A munkaköréhez szükséges szakképesítéssel 1 fő ápoló-gondozó kivételével mindenki rendelkezik. Ez év során az ápoló-gondozó otthonba 6 rászorult kérte a felvételét, a Képviselő-testület határozata alapján 1 fő kivételével (jogszabályi előírásoknak nem felelt meg, nem sellyei lakos volt) minden kérelmezőt felvettek.

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben