E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005."

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005.december 5. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005.december 5. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. I. Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. tv. (Szt.) 92. -a értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció tartalmazza különösen: a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei önkormányzat előzetesen véleményezi. Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás és a megyei jogú város által készített szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról. II. A beérkezett koncepció-tervezet értékelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával fogadta el Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A megyei koncepció összhangban a hatályos jogszabályokkal és az elfogadott szakmapolitikai törekvésekkel - meghatározta az ellátórendszer megyei fejlesztésének irányait, továbbá megvizsgálta a jogszabályban rögzített feladat-ellátási kötelezettség teljesülését a megye településein, aminek alapján feltárta a hiányzó ellátási formákat. A megyei önkormányzat eddig 6 települési önkormányzat szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét véleményezte (Beremend, Hosszúhetény, Mohács, Pécs, Szigetvár és Siklós).

3 3 Jelen előterjesztés határozati javaslata Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésére tesz javaslatot. (A koncepció egyeztetési munkaanyaga elektronikus formában jelen előterjesztés melléklete.) A megyei önkormányzati vélemény kialakítása érdekében felkértem a görcsönyi módszertani intézményt, hogy a sellyei koncepciót értékelje. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthon módszertani osztálya Sellye Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójáról az alábbi szakmai véleményt alakította ki: Sellye város szociális szolgáltatástervezési koncepciója lényeges elemeit tekintve illeszkedik Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójához. A dokumentum alapvetően megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -ban foglaltaknak. A koncepció helyzetelemzése valós adatok alapján mutatja be a város jelenlegi állapotát, rávilágít a problémákra, a megoldandó feladatokra. Részletesen bemutatja az egyes célcsoportok jelenlegi helyzetét és meghatározza azokat az alapvető célokat, feladatokat, amelyeket a települési önkormányzat a jövőben a szolgáltatások fejlesztése során követni kíván. Nem említi az anyag a július 31-től kötelezően megszervezendő szociális információs szolgáltatás biztosítását a településen. A 16. oldalon hibás a bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény tárgyi feltételeinek jogszabályi hivatkozása. (2/1994.(I. 30.)NM. rendelet) A fejlesztési célok között megjelenített jelzőrendszeres házi segítségnyújtást javasoljuk a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás keretében megszervezni, tekintettel arra, hogy a központi költségvetés csak lakosonként támogatja a feladat ellátását. Javasoljuk, hogy a Szolgáltatástervezési Koncepció következő felülvizsgálatakor a hiányosságokat pótolják, a jelzett hibát pedig javítsák ki. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét Sellye Város Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra javasolja. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke Pécs, december 5. Tasnádi Péter

4 SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG)

5 1 A szolgáltatástervezési koncepció célja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993.évi III.tv.( a továbbiakban Sztv.) 92..(3) bekezdése rendelkezik a szociális szolgáltatástervezési koncepció készítéséről. A fenti jogszabály előírja a legalább 2000 lakosú települési önkormányzatnak, valamint a megyei önkormányzatnak szociális fejlesztési céljait meghatározó koncepciót kell készíteni. A koncepció kidolgozásának fő célja, hogy önkormányzatunk ellátási kötelezettségébe tartozó feladatainak tervezése, a hiányzó ellátások megszervezése, a nem állami fenntartókkal történő kapcsolattartás feladatainak meghatározása. A szolgáltatástervezési koncepció önkormányzatunk szociális szolgáltatási stratégiáját, fejlesztési projektjeit tartalmazó tervdokumentum, amely meghatározza a fejlesztési célokat, irányelveket. I. Helyzetelemzés I/1. Sellye város általános gazdasági, szociális helyzetképe Sellye város Baranya megye déli részén az Ormánságban található. Elmondhatjuk, hogy a régió halmozottan hátrányos térségei közé tartozik, a perifériális földrajzi fekvés, rossz mezőgazdasági adottságokkal és gyenge ipari kapacitással párosul. Infrastruktúrális helyzetére jellemző, hogy az elektromos energiahálózat és a vezetékes ivóvízhálózat kiépítettsége 100%-os. A kiépített csatornahálózatra csatlakoznak a város intézményei, ipari üzemei, a bekapcsolt lakások aránya 80%-os. A vezetékes gázhálózat kiépítése folyamatban van. A kommunális hulladék elszállítása megoldott, 1999-ben készült el a regionális hulladéklerakó telep Sellye külterületén. Az Ormánságban nincs sem I., sem II. rendű út. A belterületi úthálózat kiépítettsége 100%- os, de jelentős felújításra szorulna. A város vasútvonalon elérhető, bár az utóbbi időben több vonatjárat is megszüntetésre került. A buszközlekedés főleg a környező települések megközelítését teszi lehetővé.

6 2 Az itt élőkre mindig is jellemző volt a szegénység. Talán ennek volt betudható az a sajátos pesszimista életfelfogás, amelynek eredménye az egyke, az erre a vidékre oly jellemző családforma, vagyis az egygyermekes család. Mára már nem jellemző az egyke, bár ez nem a gazdasági fellendüléssel függ össze. A városban a Munkaügyi Központ adatai alapján a munkanélküliség közel 20%-os. Ezek jelentős része kb.36%-a tartós munkanélküli. A helyi vállalatok privatizálásakor a korábbi állások közül sokat megszüntettek. Sok vállalat, mezőgazdasági termelőszövetkezet megszűnése is növelte a munkanélküliek számát a térségben. A városban viszonylag magas a vállalkozások száma, de ezek nagy része nem tud alkalmazottakat felvenni, főleg családi vállalkozások. A lakosság gazdasági aktivitása csökken, az inaktív népesség aránya nő. A vasúti közlekedés minőségének romlása következtében az ingázók száma is csökkent, ők is munkanélkülivé váltak. Sellye jelenlegi állandó lakosainak száma: 3134 fő. A város népessége folyamatosan fogy, a lakosság fokozatosan elöregszik. A szegénység kockázata főleg a nyugdíjasoknál, nagycsaládosoknál, roma népesség körébe tartozóknál, fogyatékossággal élőknél, rossz egészségi állapotúaknál halmozottan jelentkezik. Demográfiai adatok A demográfiai adatokat tekintve, az egyik legszembetűnőbb változás a népességszám folyamatos csökkenése, illetve az időskorúak egyre növekvő létszáma. Míg 1994-ben 3259 fő volt Sellye lélekszáma, mára ez 3134 főre csökkent. Ennek legfőbb okai : a csökkenő születésszám, a magas halálozási arány és az elvándorlás. Lakosságszám változása az elmúlt 10 évben: 3300 Lakosságszám hó hó hó

7 3 Foglalkoztatási adatok, munkanélküliség Sellye városban az elmúlt években számottevő változás a gazdasági élet területén nem tapasztalható. Sajnos az előző évekhez hasonlóan a gazdasági élet ha lassan is, de tovább romlott. A munkáltatók többségére jellemző a periodikus foglalkoztatás, inkább tavasztólőszig tudnak munkalehetőséget biztosítani, így a téli hónapokban a munkavállalók nagy része munkanélkülivé válik, munkanélküli járadékra kényszerül. A beruházások hosszú évek óta elkerülik a mikrorégiót, pozitív elmozdulásnak még a jele sem látszik. A stabil elhelyezkedés egyik fő gátja az alacsony iskolázottság, a megfelelő szakmai végzettség hiánya. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma a megyében a sellyei körzetben a legkiugróbb: 63,2%, A sellyei regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség alapján: (2004.január havi állapot) - 8 ált.-nál kevesebb 6 fő, - 8 általános iskola 92 fő, - szakmunkás képző 90 fő, - szakiskola 7 fő, - szakközépiskola 27 fő, - technikum 6 fő, - gimnázium 17 fő, - főiskola 5 fő, - egyetem 1 fő A munkavállalási esélyeket tovább rontja, hogy az utazási lehetőségek nehezítik a nagyobb városokba történő bejárást. Sajnos szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy a kilátástalan élethelyzetben lévő emberek egyre inkább az alkoholt választják megoldásul, amely tovább rontja munkavállalási esélyeiket.

8 4 A regisztrált munkanélküliek számának alakulása a régióban az elmúlt 10 évben: ( Baranya Megyei Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltségének adatai alapján) Munkanélküliek száma hó hó hó A munkanélküliségi ráta alakulása a régióban az elmúlt 10 évben: (Baranya Megyei Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltségének adatai alapján) Munkanélküliségi ráta 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% hó hó hó Csak Sellyét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2004.év januárjában az aktív keresők száma 1280 fő volt. Ebből 251 fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, ez az aktív keresők 19,6 %-át jelenti.

9 5 A regisztrált munkanélküliek korösszetételére jellemző, hogy a legjelentősebb a éves korosztályba tartozók száma. Regisztrált munkanélküliek száma Sellye Városban: (2004.január havi állapot) - 17 év alatt 3 fő, év között 7 fő, év között 45 fő, év között 66 fő, év között 54 fő, év között 34 fő, év között 25 fő, év között 17 fő, - 60 év felett 0 fő. A 251 regisztrált munkanélküliből 144 fő a férfiak száma és 107 a nőké. A tartósan állástalanok legnagyobb aránya Baranya megyében a sellyei körzetben tapasztalható (36,3%), s itt is a már több mint 2 éve munkanélküliek hányadának emelkedése a jellemző. A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni.( Pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb.) A sellyei régió tipikusan az a térség, ahol a gazdaság egyszerre igényli a hálózati infrastruktúra fejlesztését, a vállalkozások felkarolását, sőt e készség és képesség ösztönzését is.

10 6 Szociálpolitikai ellátások változásai és között A szociális ellátórendszer szempontjából lényeges, hogy jelentősen megnőtt azoknak a családoknak a száma, amelyekben időskorú, illetve munkanélküli személyek élnek. A helyi ellátórendszer legfontosabb célja, hogy a ténylegesen rászoruló kör részesüljön a segélykeretből. Az elmúlt öt év alatt jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma, a lakosság gazdasági aktivitása csökkent, inaktív lakosság aránya nőtt. Az ellátásokban változást jelentett, hogy májusától a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának újbóli megállapítására nem volt lehetőség. Ez által a rendszeres szociális segélyben részesülők száma megnőtt. Változást eredményezett az aktív korúak részére folyósított segélyhez kötött közcélú foglalkoztatás, melynek keretében évről évre több személy foglalkoztatására van lehetőség. A foglalkoztatás terén minden évben megvalósult a közhasznú foglalkoztatás és a közmunkaprogram keretében is jelentős számú személy munkavállalása valósult meg. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma évben 70 fő volt, mely erre az évre, azaz 2005-re már 110 főre emelkedett. Jelentős változás történt a lakásfenntartási támogatás terén is. Új szabályozás bevezetésére került sor 2004-évben. Ennek eredményeként négyszeresére nőtt meg a támogatásban részesülők átlagos létszáma a korábbiakhoz képest. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma az elmúlt öt év alatt folyamatosan csökkent ben 440 fő, idén 317 fő részesül a támogatásban. Ennek oka elsősorban az, hogy a gyermekek nagy számban fejezték be tanulmányaikat, nagykorúvá váltak, így nem jogosultak a támogatásra, továbbá a településen jelentősen csökkent az elmúlt években született gyermekek száma. Az eseti segélyezés területén jelentősen megnőtt a segélyekben részesülő személyek létszáma, és ez által a támogatási esetek is, melyek megkétszereződtek. Fentiekből kitűnik, hogy fontos nagy hangsúlyt fektetni a rászorulók segítésére, az önkormányzati lehetőségek teljes kihasználása mellett.

11 7 Szociális szolgáltatások elsődleges célpontjainak helyzete Időskorúak, nyugdíjasok Sellye Város állandó lakosainak száma 3134 fő. Ebből 607 fő a 60 év felettiek száma. Ez az összlakosság 19 %-át jelenti, ami igen magas arány. Sellye öt évvel ezelőtti összlakossága 3276 fő volt, ennek 16%-a volt 60 év feletti. Összehasonlítva ezt a 2005-ös adattal, azt tapasztaljuk, hogy nemcsak a lakosság fogy, hanem az idősek száma is emelkedik. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét igen alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az hogy az idősek hogyan élik meg az évek elmúlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. Ezen a téren jelentős a társadalmi szinten megoldásra váró problémák száma, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, emelése, az idősek biztonságérzetének növelése, a szegénység, a megélhetési gondok elleni küzdelem. A nagymértékű munkanélküliség miatt a család aktív tagjai legtöbbször nagyobb városokba költöznek, az idősek egyedül maradnak. Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős kihívás elé állítja intézményrendszerünket. Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek Településünkön a fogyatékossággal élők többsége testi, mozgásszervi fogyatékos. A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek igen szűkös megélhetést biztosítanak számukra. Fontos megemlíteni, hogy a fogyatékossággal élők iskolai végzettsége is jóval elmarad egészséges társaikétól, ami tovább rontja elhelyezkedési esélyeiket. Fogyatékosságuk típusa is meghatározza gazdasági aktivitásukat. Legnehezebben az értelmileg akadályozottak, vakok, mozgássérültek találnak munkát. A Baranya Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adatai alapján Sellyén jelenleg 28 fő részesül fogyatékossági támogatásban. A pszichiátriai (elmegyógyászati) betegségek közé a gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavarai tartoznak. Hátterükben több tényező is állhat, leggyakrabban testi,

12 8 pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők bonyolult kölcsönhatásai idézhetik elő. Jellemző, hogy míg a fogyatékosok jelentős többsége az idősebb korosztályból kerül ki, addig a pszichiátriai betegek inkább az aktív korosztályból. Szenvedélybetegek A szenvedélybetegek legnagyobb csoportját az alkoholisták alkotják. Miért isznak az emberek al A WHO álláspontja alapján ma betegségnek minősül. Többféle típusa van: alkoholizmusnak igazából az alkoholtól való függőség azon állapotát tartják, amikor a hiánytünetek olyan erősek, hogy az alkohol hiányát a beteg kezelés nélkül nem bírja ki. A krónikus alkoholista nemcsak önmagát, de előbb-utóbb családja, környezete életét is tönkreteheti, tehát az alkoholnak a társadalmi veszélye is jelentős. Az egyre növekvő munkanélküliség, a kilátástalanság hatására az alkoholizmusba menekülők száma is nő. Veszélyeztetett gyermekek, családok Az évi XXXI. tv. bevezetésével a gyermekvédelem átalakult, teljes körű reform megvalósítása történt, ugyanakkor egységes rendszer kialakítása valósult meg. Az önkormányzatok és az állam feladatának a pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások biztosítását, valamint hatósági intézkedéseket fogalmazott meg. Ahhoz, hogy a létrehozott új szabályozások jól működjenek, a gyermekvédelem minden egyes szereplőjének - a szülőt és gyermeket is beleértve összehangolt tevékenységére van szükség. Az ezzel kapcsolatos tevékenységet végző ellátórendszerek elsősorban az oktatás, rendőrség, egészségügy számára ez többletmunkát jelent, mégis arra szükséges ösztönözni őket, hogy részt vegyenek a gyermekvédelmi munkában. A gyermek sorsának hosszú távú megtervezése, a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatok megosztása, és a végrehajtásért felelős személyek meghatározása is a gyermek érdekeit szolgálja. A gyermekvédelmi rendszerbe való bekerülés a veszélyeztetettség okán történik. A veszélyeztetettség meghatározásánál a gyermek testi, lelki, erkölcsi fejlődését akadályozó magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapotról

13 9 beszélünk. Ennek megelőzésére, megszüntetésére irányul a gyermekvédelmi munka, a gyermek jogainak szem előtt tartása mellett. A gyámhatósági nyilvántartás adatai: Sellye lakosságából a 0-18 év közötti gyermekek száma: A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak, illetve fiatalkorúak száma: Ebből a tárgyévben nyilvántartásba került gyermekek száma: Tárgyévben nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma: Ebből tárgyévben védelembe vett gyermekek száma: Tárgyévben elrendelt alapellátás alapján gondozott gyermekek száma: Tárgyévben családjukból kiemelt gyermekek száma: 569 fő 49 fő 14 fő 8 fő 5 fő 14 fő 4 fő Ezek az adatok az elmúlt évek adataihoz képest emelkedő tendenciát mutatnak. Egyre több család kerül a gyámhatóság látókörébe, többnyire a jelzőrendszer tagjainak (védőnő, gyermekorvos, rendőrhatóság, szabálysértési hatóság, óvoda, iskola, családgondozó) jelzése alapján. A felmerülő családi és gyermekkel kapcsolatos problémák jellege is változott. Az elmúlt években többnyire a szülők életvitele volt kifogásolható. Az elmúlt két évben viszont jelentősen megnőtt a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések száma. Az idei statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezeknek a problémáknak a kezelésére. A gyermekvédelemben tevékenykedő szakemberek munkájának hatékonyabb ellátása érdekében az alábbi már meglévő, de tökéletesítésre váró feladatokat határozhatjuk meg: A különböző területen dolgozó más-más felfogású szakemberek munkájának összehangolása, egységes szemlélet kialakítása Az ellátórendszerek közötti kölcsönös tájékoztatással a partneri viszony létrehozása A gondozás kiterjesztése a fejlődés minden területére A gyermek gondozásának a családon belül történő megvalósulásra törekvés Szabadidős, és prevenciós programok szervezése A gyermekvédelmi munka során súlyos problémaként kell kezelni az alábbi eseteket: Fizikai bántalmazás

14 10 A gyermek szexuális zaklatása Felügyelet nélküliség Súlyos elhanyagolás, gondozatlanság Megállapíthatóan alkoholizáló, drogfogyasztó gyermek, szülő Nem megfelelő lakáskörülmény, esetleges hajléktalanság Pszichés bántalmazás, lelki terror a családban, oktatási intézményben Tartósan súlyos egészségügyi problémák Éhezés, nem megfelelő táplálkozás Családon kívüli ideiglenes elhelyezés Antiszociális, kriminalizáló baráti kör, csavargás Nem megfelelő szellemi, testi, fizikai fejlődés a gyermeknél Értelmi fogyatékos, tartós pszichiátriai kezelésre szoruló szülő Nevelési-oktatási intézményből való indokolatlan hiányzás Hatósági, szabálysértési intézkedés a kiskorúval, fiatalkorúval szemben Problémás válás, gyermek elhelyezési per Alacsony jövedelmi viszonyok, munkanélküliség Ezeknek a problémáknak a megoldása közös feladatunk. I/2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások I/2/1. A szociális alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások kialakításánál fontos szempont, hogy igazodjon a lakosság szükségleteihez, hozzáférhető legyen településünkön minden rászoruló számára, vállaljon jelentős szerepet a rászorulók szociális helyzetének javításában. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az alapszolgáltatásokkal megcélzott csoportok kiterjesztésére, mivel a bentlakásos intézményekbe költözés jelentős környezet- és életmódváltozással jár, az intézményekbe kerülést hosszú várokozási idő előzi meg. Igyekszik az alapszolgáltatások formáit egyre több rászorulóval megismertetni. Mindennek eredményeképp elmondható, hogy településünk a jogszabályban meghatározott alapellátási kötelezettségének minden vonatkozásban eleget tett.

15 11 Sellyén a szociális alapszolgáltatási feladatokat a Gondozási Központon keresztül biztosítja az Önkormányzat. Étkeztetés A rászorulók étkeztetésére 100 adagos, HACCP rendszernek megfelelő főzőkonyha működtetésével kerül sor. A rászorulók felkutatása, regisztrálása a Gondozási Központ feladata. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak, tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről más módon gondoskodni. Az étkeztetés történhet úgy, hogy az igénybevevő saját maga elszállítja, illetve a Gondozási Központ gépkocsival házhoz szállítja. A szociális étkeztetés igénybevételére való jogosultság megállapítása a vonatkozó jogszabályok alapján történik. Az intézményvezető környezettanulmányt készít, felméri a kérelmező életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetét, egészségi állapotáról a háziorvostól tájékozódik. Az intézményvezető dönt az étkeztetés megállapításáról, vagy a kérelem elutasításáról. Kedvező döntés esetén az ellátottnak megküldendő értesítésben rögzíti a térítési díj mértékét. Az intézményi térítési díjat az intézmény évente határozza meg. A személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 25%-át. Ellátottak adatai: év 2 fő év 14 fő 81-2 fő Az étkeztetést 3 fő dolgozó biztosítja. 2 fő szakács és 1 fő konyhai kisegítő. A szükséges szakképesítéssel mindhárom dolgozó rendelkezik. Szociális étkeztetés iránt az év folyamán 2 kérelem érkezett, mindketten részesülnek ez ellátásban.

16 12 Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás keretében intézményünk gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk hozzátartozójuk gondoskodni nem tud. A tevékenység szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjed. Tartalmi elemei: fizikai ellátás, pszichés gondozás, egészségügyi ellátás. Fontos szempont, hogy a gondozás a mindenkori egészségi, pszichés, szociális állapothoz rugalmasan igazodjon. A házi segítségnyújtás tartalma: - személyi higiénével kapcsolatos feladatok, - a gondozott környezetében végzendő feladatok, - élelmezés, - fűtés ( tüzelőbeszerzés, tüzelőbehordás), - egészségügyi ellátás, - pszichés gondozás, - érdekvédelmi feladatok. A gondozás tartalmának meghatározása a Gondozási Központ vezetőjének felelőssége, aki azt a háziorvos véleményének figyelembevételével, a gondozott körülményeinek alapos megismerése után állapítja meg, dönt annak terjedelméről, hogy teljeskörű, részleges, mindennapos, vagy időszakos legyen. A Gondozási Központ vezetője dönt a házi segítségnyújtás biztosításáról, vagy a kérelem elutasításáról. Kedvező döntés esetén az ellátottnak megküldendő értesítésben rögzíti a térítési díj mértékét is. Az intézmény a térítési díjat évente egyszer határozza meg. A személyi térítési díj havi viszonylatban nem haladhatja meg a gondozott rendszeres jövedelmének 20%-át. Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosít, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 30%-át. Településünkön minden gondozott részesül szociális étkeztetésben.

17 13 Ellátottak adatai: év 0 fő év 2 fő 81-1 fő Sellyén a 3 gondozói körzetben összesen 3 rászorulónak biztosítja az intézmény a házi segítségnyújtást, 3 főállású gondozónő bevonásával. A gondozónők a szükséges szakképesítéssel rendelkeznek. Az 2004-es év során 1 kérelem érkezett házi segítségnyújtás igénybevételére, amely pozitív elbírálásban részesült. Nappali ellátás A nappali ellátás biztosítására a Gondozási Központ Idősek Klubját működtet. Az Idősek Klubja azzal a céllal létesült, hogy a Sellyén élő idős és rászoruló fiatalabb nyugdíjasok részére nappali, közösségi, klubszerű ellátást nyújtson. Hivatalosan 30 férőhellyel 100%-os kihasználtsággal működik. A naponta 8-16 óráig szóló nyitva tartás megfelel az igényeknek. Hétfőtől péntekig, munkanapokon fogadják az idős embereket, de rászorultság esetén az intézmény lehetőséget ad a szombati és a vasárnapi étkezések igénybevételére is. Az idős emberek fizikai ellátása során az élelmezésen túl biztosítja a tisztálkodási lehetőségeket, a gondozói felügyeletet és segítséget is. Igény esetén a megfelelő testmozgáshoz torna foglalkoztatást biztosítanak. A lelki gondozás időszakos, négyszemközti beszélgetésekkel valósul meg, mivel pszichológus bevonására nincs lehetőség. Ezen tevékenységet a Központ mentálhigiénés szakembere biztosítja. A napközbeni elfoglaltság és szórakozás biztosítására, TV, újság, video, könyvek állnak rendelkezésre. Kirándulásokat, ünnepségeket, egészségügyi előadásokat, a református és a katolikus egyház képviselője által tartott lelki programokat szerveznek a klub-élet színesítésére. Megyénkben lévő más klubokkal is jó kapcsolatot tartanak fent. A távol lakó, vagy kora, egészségi állapota miatt mozgásában gátolt klubtagokat az intézmény gépkocsija szállítja a klubba. Az ellátás az igénylő kérelmére indul. Az intézményvezető dönt a megállapításról, vagy a kérelem elutasításáról.

18 14 Az ellátottnak megküldendő értesítésben rögzíti a személyi térítési díjat is, ami mindig a megállapított intézményi térítési díj függvénye. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 30%-át. Ellátottak száma: év 3 fő év 21 fő 81-6 fő Az Idősek Klubjában a klubtagok ellátást 3 fő végzi. (Klubvezető, 2 fő szociális gondozó) Mind a klubvezető, mind a gondozók rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel év folyamán az Idősek Klubjába 11 személy kérte a felvételét, minden kérelem pozitív elbírálásban részesült. Családsegítés A családsegítés alapellátási formát Önkormányzatunk a Sellye és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja, társulásos formában. (36 fenntartó önkormányzat) A Szolgálat a helyi közösség humán szolgáltató intézménye. Célja, hogy a települési önkormányzatok működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzetek megszüntetését elősegítse. Feladatuk a családok fokozott védelme, támogatása, a fellépő működési zavarok, szociális feszültségek feltárása. Ezen problémák megoldásában nélkülözhetetlen a jelzőrendszer működése. Az Intézmény kapcsolatban áll az ellátási területén működő összes oktatási intézménnyel, háziorvosokkal, védőnőkkel, gyermekvédelmi felelősökkel, Polgármesteri Hivatalok illetékes hatósági munkatársaival, egyházi szervezetekkel, vallási közösségekkel, rendőrséggel, határőrséggel. A családsegítői feladatok elsősorban információnyújtásból, ügyintézési segítségadásból, segítő beszélgetésekből állnak. Az Intézmény a feladatok teljesebb ellátásához heti rendszerességgel ingyenes jogsegély szolgálatot és pszichológiai tanácsadást tart, szakemberek bevonásával.

19 15 Legfőbb cél a törvényi előírásoknak megfelelő működtetés biztosításán túl, a rugalmas, az igényeknek megfelelő és a lehetőségekhez alkalmazkodó, a lakosság teljes körére kiterjedő, sokoldalú segítségnyújtás. Az 1993.évi III.tv (3) bekezdése alapján, ha az önkormányzat társulás keretében látja el szociális feladatait, úgy a szolgáltatástervezési koncepciót e szolgáltatások tekintetében a társulás készíti el. I/2/2. Szakosított ellátási formák Amennyiben a gondozottak életkora, egészségi állapota és szociális helyzete nem teszi lehetővé az alapszolgáltatás keretében történő ellátást, a rászorultakat állapotuknak megfelelő szakosított ellátási formában részesítjük. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények A Gondozási Központ legdinamikusabban fejlődő szakmai egysége a tartós bentlakásos ellátás 1992-ben létesült, 11 férőhellyel. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően jelenleg 27 fő az ellátottak létszáma. A bentlakók egy-két és három személyes szobákban vannak elhelyezve, a gondozottak életviteléhez az intézményi ellátás stabil hátteret biztosít. Ebben az ellátásban azok a személyek részesülnek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását és gondozását végzik, de az intézetbe felvehető olyan 18.életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Napi 3 alkalommal biztosítanak étkeztetést. A diétás étkezés lehetősége biztosított. Az orvosi ellátás jelenleg napi 2 órában biztosított, a város egyik háziorvosa, mint intézeti orvos látja el a feladatot. A szükséges szakorvosi ellátásokat az intézmény megszervezi.(pszichiátria, szemészet, nőgyógyászat, rheumatológia, fizikotherápia, stb) Lehetőség van az idősek tornájának igénybevételére, külön térítés ellenében fodrász és borbély szolgáltatásai is igénybe vehetők. Rendszeresen járnak lelkészek az intézménybe, akik ünnepek előtt a nehezen járó gondozottak részére gyónást, istentiszteletet tartanak. A bentlakók közös elfoglaltságáról, szórakozásáról gondoskodnak, TV, video, újságok, könyvek állnak rendelkezésre. Az Idősek Klubja tagjaival közösen kirándulásokat, ünnepségeket tartanak. Bálok és egyéb programok teszik színesebbé a bentlakók életét. Igyekeznek az egészséges életmódot elfogadtatni, hangsúlyozva a mozgás, a séta, az aktív tevékenységek fontosságát.

20 16 A bentlakó gondozottakat mindaddig ápolják, amíg az intézményi orvos kórházi ápolást nem tart szükségesnek. A bentlakók értékeinek, pénzének megőrzését páncélszekrényben biztosítják, a pénzkezelési szabályzat betartásával. A bentlakásos intézményi ellátás iránti kérelemről az intézményvezető és a Szociális, Egészségügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Az intézményi térítési díjat évente egyszer a Képviselő-testület rendeletében hagyja jóvá. A bentlakók személyi térítési díja nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének 80%-át. A személyi és intézményi térítési díj közötti különbözet ráterhelhető az ellátásban részesülő készpénz-, vagy ingatlanvagyonára, ennek hiányában a tartásra köteles és képes személy jövedelmére november 30-án átadásra került a főépület mellett 7 db garzonlakás. Itt 8 fő számára adottak a 2/1994.(I.30.) NM.rendelet 44..(b).pontja által előírt tárgyi feltételek. A férőhelyek száma így 27-re bővült. A várakozók száma átlagosan 2-3 fő, a várokozási idő kevesebb, mint fél év. Ellátottak száma: év 0 fő év 14 fő fő Az ápolást, gondozást nyújtó intézményrészben összesen 10 fő szakdolgozó biztosítja. 1 fő vezető ápoló, 1 fő mentálhigiénés asszisztens, 1 fő foglalkozásszervező, és 7 fő ápológondozó. A munkaköréhez szükséges szakképesítéssel 1 fő ápoló-gondozó kivételével mindenki rendelkezik. Ez év során az ápoló-gondozó otthonba 6 rászorult kérte a felvételét, a Képviselő-testület határozata alapján 1 fő kivételével (jogszabályi előírásoknak nem felelt meg, nem sellyei lakos volt) minden kérelmezőt felvettek.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben