Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója évi felülvizsgálatának elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 92..(3) bekezdésében előírtak szerint a települési önkormányzatoknak a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót kell készíteniük illetve azt kétévenként felülvizsgálniuk. A szolgáltatástervezési koncepció a település szolgáltatásainak távlati fejlesztését alapozza meg, bemutatja a szociális ellátórendszert, az ellátási kötelezettség teljesítésének jelenlegi helyzetét, az igények felmérésével jövőképet vázol, információt biztosít az ágazati egyéb tervezésekhez. Bemutatja a városban meglévő szociális ellátások rendszerét, a jelenlegi intézményi rendszer fejlesztésének szükségességét, meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, konkrét célkitűzéseket tartalmaz a szociális szolgáltatások biztosítására. A települési koncepciónak illeszkednie kell a megyei szolgáltatástervezési koncepcióhoz. A fentebb hivatkozott jogszabály alapján a koncepciót kétévente felül kell vizsgálni, aktualizálni kell. A felülvizsgálat az önkormányzati intézményektől, a Polgármesteri Hivataltól, illetve a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaitól kért és kapott információk alapján történt meg. Kérem a Képviselőtestületet a szolgáltatástervezési koncepció évi felülvizsgálatának elfogadására. Határozati javaslat: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Püspökladány Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester Püspökladány, december 6. Dombi Imréné polgármester

2 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

3 I. BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban szociális törvény 92. (3) bekezdése rendelkezik a szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettségéről és a kétévenként történő felülvizsgálatáról. A Képviselőtestület által decemberében elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepció Püspökladány Város szociális ellátórendszerének, a szociális szolgáltatás biztosításának átfogó áttekintését tartalmazta. A koncepció célja az ellátási kötelezettség, az önként vállalt feladatok teljesítésének bemutatása, a felmért szükségletek összegzése, távlati fejlesztések meghatározása volt. A felülvizsgálat során feladat volt a évi felülvizsgálat óta eltelt két év munkájának áttekintése, az elért eredmények bemutatása, az önkormányzat előtt álló megvalósításra váró feladatok meghatározása. A koncepció 2004-ben megfogalmazott alapértékei, fő céljai nem változtak. A fejlesztések továbbra is a szociális gondoskodásra szoruló embereket szolgálják, a magasabb színvonalú ellátás az emberi méltóság megőrzését segíti. A koncepció felülvizsgálata az önkormányzati intézményektől, a Polgármesteri Hivatal Szociális Gondoskodási Irodájától, a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaitól kért és kapott naprakész információk alapján történt meg. A felülvizsgálat a évi szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata óta eltelt időszak változásait tartalmazza és az alapkoncepcióval illetve a 2006., valamint a 2010.évi felülvizsgálatával együtt értelmezhető. 2

4 II. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK JELENLEGI RENDSZERE Pénzbeli szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások a) időskorúak járadéka a) lakásfenntartási támogatás b) aktív korúak ellátása b) temetési segély c) lakásfenntartási támogatás c) köztemetés d) ápolási díj d) közgyógyellátás e) átmeneti segély e) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság f) temetési segély f) adósságkezelési szolgáltatás Az alábbi táblázatok tartalmazzák az egyes ellátások alakulását a évekre vonatkozóan: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 1. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA: Időskorúak Járadéka ( Fő ) 11 fő 11 fő összeg 3750 e Ft 4070 e Ft 2. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA: a) rendszeres szociális segély: Év Rendszeres szociális segély fő b) Bérpótló juttatás-foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Év Bérpótló juttatásfoglalkoztatást helyettesítő támogatás (Fő) c) közcélú foglalkoztatás Év Közcélú foglalkozás (Fő)

5 Az elmúlt 2 évben az aktív korúak ellátására fordított összegek alakulása: e Ft e Ft. 3. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS: Lakásfenntartási Fő támogatás e Ft ÁPOLÁSI DÍJ: Fő Ápolási díj e Ft ÁTMENETI SEGÉLY: Átmeneti segély Fő e Ft TEMETÉSI SEGÉLY: Temetési segély fő e Ft

6 TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: 1. KÖZTEMETÉS: Köztemetés Fő e Ft KÖZGYÓGYELLÁTÁS: Közgyógyellátás e Ft szeptember 1-jétől az önkormányzat döntése alapján bevezetésre került az adósságkezelési szolgáltatás, mely a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a lehetőséget ad arra, hogy a települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítse a törvényben meghatározott körben adósságot felhalmozott családot, vagy személyt, a törvényben illetve önkormányzati rendeletben előírt feltételek teljesülése esetén. 5

7 III. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK- A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS A Szt. 56. (1) bekezdése szerint a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap és szakosított ellátásokat. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4. gyermekjóléti szolgáltatás 5. családsegítés 6. közösségi ellátások 7. nappali ellátást nyújtó intézmények Az alapellátások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 1. étkeztetés: napi legalább egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni azoknak a rászorultaknak, akik önmaguk, vagy eltartottjaik részére az étkezést nem tudják biztosítani, vagy aki kora, illetve egészségi állapota miatt erre képtelen. 2. házi segítségnyújtás: azokról a személyekről kell gondoskodni, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve azokról a gyermekekről, akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben ellátás nem biztosítható és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban, egészségi állapotuk, koruk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 6

8 4. Gyermekjóléti szolgáltatás: célja a gyermekek családból történő kikerülésének megelőzése. 5. Családsegítés: a családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak. 6. Közösségi ellátások: célja a pszichiátriai illetve szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. 7. Nappali ellátást nyújtó intézmények a hajléktalan személyek és elsősorban az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális segítségre szoruló, a saját otthonukban élő személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK: 1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények, 2. rehabilitációs intézmények 3. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 4. lakóotthonok Amennyiben az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, akkor állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási forma keretében kell ellátni gondozásukat. 1. ápolást-gondozást nyújtó intézmények: Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodó intézmény. Ide tartozó intézményi fajták: - idősek otthona - pszichiátriai betegek otthona - fogyatékos személyek otthona - szenvedélybetegek otthona - hajléktalanok otthona 7

9 2. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 év időtartamra, teljes körű ellátást, illetve éjszakai bent tartózkodást biztosítanak. Az ilyen típusú intézmények különösen: - az időskorúak gondozóháza - fogyatékosok gondozóháza - pszichiátriai betegek átmeneti otthona - szenvedélybetegek átmeneti otthona - éjjeli menedékhely - hajléktalan személyek átmeneti otthona 3. rehabilitációs intézmények: a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálják. Ide sorolja a törvény: - a pszichiátriai, - a szenvedélybetegek, - a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményeit, - hajléktalan személyek rehabilitációs intézményeit. 4. lakóotthon: olyan 8-12, illetve 14 pszichiátriai beteget, vagy fogyatékos személyt befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Típusai a következők: - pszichiátriai betegek lakóotthona, - fogyatékos személyek lakóotthona, - szenvedélybetegek lakóotthona. A településen biztosított alapszolgáltatásokat illetve a szakosított ellátások iránti igényeket a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatról szóló IV. következő- fejezet tartalmazza. 8

10 IV. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Püspökladányban az önkormányzat szeptember 30-ig a szociális ellátásokat két intézmény, a Területi Gondozási Központ, valamint a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ fenntartásával biztosította. Püspökladány Város Önkormányzata a 112/2008 (VIII. 28.) önkormányzati testületi határozatával a két intézményt án megszüntette, és től egy új integrált intézményt hozott létre, mely a két megszűnő intézmény jogutódja. A létrejött új intézmény: a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, melynek székhelye jelenleg ( 4150 Püspökladány, Szent István u. 33.), mely a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás által működtetett intézmény július 1-től Földes és Nagyrábé települések csatlakoztak az Intézményfenntartó Társuláshoz. Az intézmény jelenleg az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: étkeztetést házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást nyújtó intézmények: idősek klubjai, demens személyek nappali ellátása, fogyatékkal élő személyek nappali ellátása családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás keretében az alábbi szolgáltatások valósultak meg az egyes településeken, melyet a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működtet : idősek klubja: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé demens személyek nappali ellátása: Püspökladány, Földes, házi segítségnyújtás: Püspökladány, Szerep, Sárrétudvari, Földes, Nagyrábé étkeztetés: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Püspökladány, Sárrétudvari, Tetétlen, Szerep, Nádudvar, Bihartorda családsegítés: Püspökladány, Szerep, Sárrétudvari, Földes, Nagyrábé gyermekjóléti szolgálat: Püspökladány, Szerep, Sárrétudvari, Földes, Nagyrábé 9

11 fogyatékosok nappali ellátása: Püspökladány, Sárrétudvari, Sáp, Báránd, Kaba, Tetétlen, Földes, Biharnagybajom, Szerep, Nádudvar, Bihartorda A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján biztosítja a fenti ellátásokat. Az alaptevékenységen túl feladata még az ellátási területen jelentkező igények felmérése, gondozás megszervezése, más szolgáltatási formához történő hozzáférés segítése, tanácsadás biztosítása, valamint az alapszolgáltatások összehangolása. Az intézmény személyi feltételei: Az intézmény szakmai létszáma megfelel a többszörösen módosított 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendelet előírásainak, amely a szociális intézményekben dolgozók szakmai létszámát meghatározza, amit a fenntartónak biztosítania kell. Ezek a normák kötelezőek. A létszámnormák alapvetően a férőhelyekhez, ellátottak számához, a település lakosságszámához, illetve a gyermekek számához igazodnak. A felvállalt tevékenység elvégzéséhez közcélú dolgozók közreműködését is igénybe veszi az intézmény. Az intézményben a szakképzett dolgozók aránya kb. 95%, ami a minőségi munkát garantálja. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi dolgozói létszáma: Püspökladány Sárrétudvari Szerep Földes Nagyrábé Intézményvezető Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Étkeztetés (gépkocsi vezető) Fogyatékosok nappali intézménye Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Központi irányítás Összesen: 85 fő 10

12 A minőségi szakmai munka tükrében, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmény az anyagi nehézségek ellenére is biztosítja a gondozói létszámot. Tárgyi feltételek: 2010-ben a II. sz. Idősek Klubjának Karcagi u. 32. szám alatti részlegében megtörtént az akadálymentesítés, a járda felújítása és a gépkocsi bekötőút fordulójának kialakítása. Ezen fejlesztést az Önkormányzat pályázati forrásból valósította meg december hónapban az intézmény két telephelye (Bocskai u. 21. sz. és Rákóczi u. 4.sz.) átköltözött a Szent István u. 33. sz. alá, melynek felújítása és átalakítása pályázati forrásból valósult meg. Az alábbi szociális szolgáltatások biztosítására van igény : december 31-én a közösségi pszichiátriai ellátási forma megszűnt pályázati forrás hiányában. Nappali ellátások közül a pszichiátriai betegek nappali ellátása szükségessé válik, mivel egyre több pszichiátriai kórképpel rendelkező beteg van, akiknek családja nem tudja vállalni nappali ellátásukat, gondozásukat, felügyeletüket. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: A település nagyságából eredően átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény pl. az időskorúak gondozóháza kialakítása, működtetése kötelező feladat. A város lakossága korösszetételében az idősek száma fokozatosan növekszik, ezért a saját lakókörnyezetükben a szociális szolgáltatásokat az igényeknek megfelelően kell kialakítani, s fejleszteni a törvényi háttér figyelembe vételével. Hiánypótló szolgáltatásként szükség lenne egy ápoló-gondozó otthonra, valamint az idősek átmeneti elhelyezését biztosító intézményre is. 11

13 A gondozotti létszám alakulása : Ellátási formák Házi segítségnyújtás Étkeztetés Idősek klubja Demens személyek nappali ellátása Jelzőrendszeres házigondozás* készülék szám Közösségi pszichiátria Támogató szolgálat Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása * Társult településekkel 2009-től a támogató szolgálat működtetését már nem az intézmény végzi, a közösségi pszichiátriai ellátás pedig december 31-én szűnt meg. Sárrétudvari: Nappali: Étkeztetés: Házi segítségnyújt.: Szerep: Nappali: Étkeztetés: Házi segítségnyújt

14 Földes : II. félév Nappali: Étkeztetés: Házi segítségnyújt Demens személyek nappali ellátása - 9 Nagyrábé : II. félév Nappali: Étkeztetés: Házi segítségnyújt Szerep Község Önkormányzata április 01-én csatlakozott a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz az idősek nappali ellátása és az étkeztetés vonatkozásában. Földes és Nagyrábé települések július 1-től csatlakoztak a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálatot is működtet, melyek a szakmai szabályoknak megfelelően elkülönített szakmai egységként működnek. A feladatellátás Püspökladány, Szerep, Sárrétudvari, Földes és Nagyrábé közigazgatási területére terjed ki. Valamennyi szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatás feltételei biztosítottak. A demens nappali ellátás Püspökladányban év májusától, Földesen júliusától működik. Az intézmény finanszírozására vonatkozó összeget a város költségvetési rendelete tartalmazza. Eredeti előirányzat szintjén szakmai programokra, rendezvényekre nem áll rendelkezésre pénzkeret. Átvett pénzeszközt jelent a sikeres pályázatok alapján nyert forrás. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás önálló költségvetési szervként működik. A 2008-ban létrejött új gazdasági szervezet a GESZ látja el az intézmény gazdasági, gazdálkodási feladatait. A gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációt a gazdálkodó szerv végzi. 13

15 Tárgyi feltételek: Az intézmény minden szakmai egységénél és telephelyén meg tudta teremteni a minőségi munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzését, fejlesztését. Szakmai tevékenység: CSALÁDSEGÍTÉS: A családsegítő szolgálat a szociális alapellátás része, általános szociális és mentálhigiénés ellátást nyújt és prevenciót szolgáló mentálhigiénés tevékenységet folytat. A családsegítő szolgálat célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése ben a Családsegítő Szolgálat tevékenységi köre az adósságkezelési tanácsadással bővült. Az intézmény fontosabb forgalmi adatai az elmúlt 4 évben: Ügyfélszám A tárgyévben a szolgálatnál megfordult kliensek száma Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás : Aktív kereső Munkanélküli Inaktív kereső Ebből: nyugdíjas Eltartott Ebből: kiskorú

16 Iskolai végzettség szerinti megoszlás : Tanköteles korúnál fiatalabb Ált.iskola nyolc osztályánál kevesebb Befejezett nyolc általános Befejezett szakmunkásképző isk., szakisk. Befejezett szakközépiskola Befejezett gimnázium Felsőfokú iskola Családi állapot szerinti megoszlás: Házastársi (élettársi)kapcsolatban élők gyermekkel Házastársi élettársi kapcsolatban élők gyermek nélkül Egy szülő gyermekkel Egyedül élő Egyéb GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS: A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermeki veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését. A gyermekvédelmi rendszer alapját képező Gyermekjóléti Szolgálat 1997-től működik Püspökladányban, a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ önálló szakmai egységeként. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének fő célja, hogy segítse a gyermekek vérszerinti családjában történő nevelkedését. A gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve a segítő szervezet együttműködve az egészségügyi és más humán 15

17 szolgáltatókkal, a nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal - szervezési, szolgáltatási, gondozási és koordinálói - feladatokat végez. A Szolgálat a gyermekvédelmi rendszer hatékony működtetése érdekében a különböző szolgáltatásai mellett összehangoló koordináló feladatot lát el. A Szolgálat feladatainak ellátását széleskörű jogszabályi háttér biztosítja október 01-től a szolgáltatást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat legfontosabb adatai: A szolgálatban megjelentek száma A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma A szolgáltatást igénybe vevő családok száma A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási eseteinek száma az alapellátást önkéntesen igénybe vevő gyermekek és családok számának növekedésével emelkedett. SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 13/2004. (III.26.) rendelete 15/A. -a alapján az önkormányzat működteti a szociálpolitikai kerekasztalt, melynek feladata a szociális szolgáltatási koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának figyelemmel kísérése. A kerekasztal évente legalább egyszer ülésezik, ülésein tárgyalja az aktuális szociális problémákat, javaslatokat tesz. Püspökladány, december 6. Dombi Imréné polgármester 16

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben