1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-i testületi ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére."

Átírás

1 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült évi átfogó értékelés. dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető. Nyílt ülés, határozat, egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (6) bekezdése előírja, hogy: A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az alábbiakban a képviselő-testület elé terjesztett átfogó értékelés a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében megfogalmazott tartalmi követelmények, a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett és március 7. napján megtartott éves tanácskozás, valamint a Kistérségi Gyermekjóléti Központ évi szakmai beszámolója alapján készült. Az éves tanácskozásra a jelzőrendszer tagjai elkészítették éves beszámolóikat a kiadott szempontsor alapján, melyek megtárgyalásra kerültek. 1.) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: Kardoskút Község lakosainak száma január 1-jén 908 fő, az elmúlt évek csökkenő tendenciája tovább folytatódik. A község állandó lakosságának megoszlása: Korcsoport Férfi Nő Összesen 0-14 éves éves éves éves felett Összesen: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült évi átfogó jelentés. 1

2 A 0-18 éves korosztály az, amelyik a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátása szempontjából a leglényegesebb korcsoport, arányuk 16,9 %. A 0-18 éves korcsoportban az állandó lakosságszám 153 fő, melyből az Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központ Kardoskúti Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója szerint december 31-én 6 gyermeket gondoznak alapellátásban. Ez a január 1-jei állapothoz képest, amikor 9 fő volt a gondozott kiskorúak száma, jelentős csökkenést mutat. Az érintett családok száma, melyben a gondozott kiskorúak élnek január 1-jén 6 család, december 31-én 4 család. Védelembe vételre évben nem került sor. Az érintett korosztály kisebb korcsoportokra bontott megoszlása a következő, a HREG program adatbázisa alapján (2013. január 1-jei állapot): Korcsoport % 0 2 éves 12 7,8 3-5 éves 20 13, éves 67 43, éves 45 29,4 18 éves 9 5,9 Összesen: ,0 2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 2.1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosultak száma január 1-jén 58 fő volt, s az évközi változásokat követően a december 31-i jogosultak száma 43 fő. A december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek megoszlása: Megnevezés 0-6 éves 7-14 éves éves Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült évi átfogó jelentés Összes en Gyermekek száma Ebből tartósan beteg, fogyatékos A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma a gyermekek száma szerint a következő december 31-én: 4 vagy Megnevezés több Összesen gyermekes családok száma Családok száma Ebből egyedülálló szülő

3 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermek 5800,- Ft pénzbeli juttatásra volt jogosult a tárgyév augusztus hónapjában és 5800,- Ft értékű Erzsébet utalványra november hónapban, amennyiben jogosultsága az említett hónapok első napján is fennáll. Ezen a címen évben két alkalommal került sor kifizetésre, augusztus hónapban 44 gyermek részére összesen ,- Ft összegben. Míg november hónapban 45 gyermek részére ,- Ft összegben. 2.2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban évben 20 gyermek részesült. Egy alkalommal 16 gyermek, míg két alkalommal 4 gyermek részesült támogatásban. A 20 támogatási esetből minden alkalommal pénzbeli támogatás megállapítására került sor, gyermekenként átlagosan ,- Ft-os összegben. Ezen támogatások megállapításával a gyermekek beiskolázásához, étkezési és kollégiumi díjra, óvodai felszerelés vásárlásához és gyermek betegsége miatti költségekhez, gyermek részére buszbérlet vásárlásához járult hozzá a Képviselő-testület. A támogatás összege évben ,- volt. Elutasításra egy alkalommal került sor a jogosultsági feltételek nem teljesítése miatt. A fenti támogatásokhoz kapcsolódóan az önkormányzatot terhelő kiadás nagysága 2012-ben a következő volt: Pénzbeli juttatás RGYVK-ra jogosultaknak ,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: ,- Ft ÖSSZESEN: Ft. 2.3) A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok Kardoskút Község Önkormányzata a gyermek-és munkahelyi étkeztetést a Fehértó Étteremmel kötött szerződés alapján, vállalkozó útján biztosítja. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása a Képviselő-testület hatásköre, a jelenleg érvényes díjakat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza. A gyermekétkeztetés körében biztosított kedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) bekezdése alapján biztosítja az önkormányzat. A Kardoskúti Általános Iskola vonatkozásában a fenntartói jogokat közoktatási megállapodás alapján Orosháza Város Önkormányzata gyakorolta évben, így a gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek adatai csak az óvodások vonatkozásában állnak Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült évi átfogó jelentés. 3

4 rendelkezésünkre ben az óvodás gyermekek létszáma 20 fő, melyből 8 fő részesül ingyenes étkeztetésben, 3 fő pedig 50 %-os kedvezményben január 1-jétől a gyermekétkeztetés az iskolás gyermekek esetében is visszakerült az önkormányzathoz. A decemberi adatok alapján a tanulók létszáma 59 fő, melyből 44 fő veszi igénybe az étkezést. Ingyenesen étkezik 22 tanuló, 50 %-os kedvezményben részesül 10 tanuló. A gyermekétkeztetés terén jelentkező kiadások a évben /óvodások/: o Nyersanyag költség: ,- Ft o Rezsiköltség: ,- Ft Összesen: ,- Ft Nyári gyermekétkeztetés keretében 20 gyermek étkeztetése történt 45 napon keresztül. 3 fő a Fehértó Étteremből vitte el a meleg ételt, 17 fő külterületen élő gyermek esetében pedig felmelegíthető étel került eljuttatásra. E célra az önkormányzat állami támogatásban nem részesült, a felhasznált saját erő összege: ,- Ft. Az önkormányzat kiadásainak alakulása között (ezer forintban) Rendszeres GYVK Rendkívüli GYVK Gyermekétkeztetés Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült évi átfogó jelentés. 4

5 2.4.) Az önkormányzat által biztosított egyéb támogatások: Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2003. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rendelete lehetőség biztosít eseti segély igénylésre, melynél a jogosultsági határ magasabb, mint a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezménynél, így a szülők több esetben ilyen támogatást igényeltek gyermekeikkel kapcsolatos kiadásaik rendezéséhez. Az átmeneti segélyt élelemre, pelenkára, gyógyszer kiváltásához, beiskolázáshoz, sérült szemüveg cseréjéhez, ruhanemű vásárlásához kérelmezték évben ilyen célból 16 alkalommal nyújtott az önkormányzat támogatást, mely 19 gyermeket érintett. A felhasznált összeg ,- Ft volt. 2.5.) Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma december 31-én: Megnevezés Csecsemő Óvodás Alapfokú oktatásban részesül Középfokú oktatásban részesül Összesen Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Összesen ) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: Gyermekjóléti Szolgálat december 31. napjával Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megszüntette a Gyermekjóléti Szolgálatot, a feladatot január 1. napjától az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti Központ látja el. A gyermekjóléti feladat ellátását 1 fő családgondozó végzi a településen heti 10 órában, munkaideje további részét Orosházán tölti. Az alapellátásban történő gondozás részletes bemutatására a Kistérségi Gyermekjóléti Központ előterjesztésében kerül sor. A gyermekek napközbeni ellátása: A feladatokat a védőnő, az óvoda és az iskola látja el, az érintett szakemberek között az együttműködés napi szintű kapcsolattartást jelent. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse a szülőkkel való kapcsolattartás jónak ítéli, az napi szinten realizálódik. Az óvodás gyermekek száma évben 20 fő, egy óvodai csoport működik. Az általános iskolában tanulók száma évben 59 fő, melyből 25 tanuló veszi igénybe a tanuló szobai ellátást és 18 tanuló napközis. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült évi átfogó jelentés. 5

6 4.) Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: évben védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. Bírósági megkeresésre egy esetben kellett környezettanulmányt készíteni gyermektartásdíjjal kapcsolatos bírósági peres eljáráshoz. 5.) Felügyeleti szervek által lefolytatott szakmai ellenőrzés tapasztalatai: Ellenőrzésre a évben a jegyzői gyámhatóságnál nem került sor. 6.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmi törvény előírásai alapján: A településen a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár segítségével évben Ifjúsági Klub alakult, mely azóta is működik évben szintén a Művelődési Ház berkein belül megalakult az amatőr színjátszó kör, mely a kamaszok egy kis csoportja számára szintén hasznos elfoglaltságot biztosít. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Kardoskút, április 15. / dr. Mészáros Erzsébet / kirendeltség-vezető Záradék: A fenti előterjesztést Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 25-i testületi ülésén megtárgyalta és /2013. (IV. 25.) sz. KT. határozatával elfogadta. Kardoskút, április.. ( dr. Mészáros Erzsébet ) kirendeltség-vezető Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült évi átfogó jelentés. 6

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére , Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól Előadó: Németh József polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 21. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014.

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014. Monostorapáti község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2014. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Vigántpetend község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2013.

Vigántpetend község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2013. Vigántpetend község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2013. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2013.

Kapolcs község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2013. Kapolcs község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2013. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kunfehértó Község Polgármesterétől B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Képviselő-testület 2014. június 3-i ülésére) A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben