Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Tv. 44/A.. (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv ban meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét, illetőleg a gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmények igénybevételének feltételeit. A rendelet hatálya 2. A rendelet személyi hatályát a Gyvt. 4. (1) határozza meg. Eljárási rendelkezések 3. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájánál terjesztheti elő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. II. FEJEZET A pénzbeli és természetbeni ellátások 4. (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete az aktuális tanév időtartamára a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, Jánoshalmán lakóhellyel rendelkező, helyben tanuló általános iskolás, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában tanuló diákok számára legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a fiatal 19. évét betölti a helyi autóbusz közlekedés igénybevételéhez pénzbeli támogatást biztosít

2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A képviselő-testület a Gyvt.-ben illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg, melynek összege gyermekenként maximum Ft. (2) A Képviselő-testület a támogatás megállapítása során a Gyvt. 21..(1)-(2) bek. szabályait változatlanul alkalmazza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatásként is adható. III. FEJEZET A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok 6.. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére irányuló kérelem a Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjénél illetve a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójánál nyújtható be. A gyermekjóléti alapellátások 7.. (1) Az önkormányzat a közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az alábbiak szerint biztosítja: a.) gyermekjóléti szolgálat Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által kötött szerződés útján kistérségi formában. b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében: - az önkormányzat által fenntartott Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat keretében óvodai és bölcsődei csoportok - az önkormányzat által fenntartott Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménynél iskolai napközis foglalkozás c.) gyermekek átmeneti gondozása keretén belül: családok átmeneti otthona január 1-től Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás és a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kft. által kötött szerződéssel kistérségi formában.

3 A gyermekek napközbeni ellátása 8. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, bölcsőde, általános iskolai napközi. 9.. A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem és elbírálásának módja: A bölcsődei ellátást Jánoshalma Város Önkormányzata Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat által biztosítja. A felvétel iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. A Bölcsőde igazgatója a bölcsőde szakmai vezetője véleményének kikérésével dönt az igénybevételről, aki tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről. A térítési díjak 10.. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (2) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben határozza meg. Normatív kedvezmények 11.. (1) A gyermekétkeztetést igénybevevők a gyermek étkeztetés kötelezően biztosítandó normatív kedvezményeit a Gyvt (5)-(6) bekezdése alapján vehetik igénybe, a kedvezményeket az intézmény vezetője ezen feltételek fennállása esetén állapíthatja meg. (2) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. (3) A térítési díjat legkésőbb havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és behajtásáról gondoskodik.

4 IV. FEJEZET Bölcsőde 12.. (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. (2) Bölcsődében nem helyezhető el az a gyermek, akinek törvényes képviselője gyermeke születése jogán a Családok támogatásáról szóló tv-ben meghatározott ellátásban részesül, kivéve ha más jogcímen gyermeke bölcsődében elhelyezhető. (3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoporttal, speciális tanácsadással, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családot. (4) A szolgáltatás iránti igényt a bölcsődevezetőnél kell bejelenteni az igénybevételt megelőző napon. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. (5) A bölcsődevezető a kérelmet akkor teljesítheti, ha a gyermek közösségben elhelyezhető, fertőző betegségben nem szenved és a szülő az erről szóló igazolást becsatolja (1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek érdekeinek védelmére ellátási formánként 4 tagú Érdekképviseleti Fórumot (a továbbiakban: fórum) kell létrehozni. (2) A fórum tagjai: a) az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselő közül 2 fő b) az intézmény dolgozói közül 1 fő c) fenntartó képviselője 1 fő (3) A fórum testületként működik. A megválasztott, illetve megbízott tagok maguk közül választják meg a vezetőjét. (4) A fórum alkalomszerűen működik, panasz esetén 2 napon belül össze kell hívni. Összehívásáról a vezető gondoskodik. (5) A fórum döntéseit a tagok többségének egyetértésével hozza meg, melyhez a tagok többségének jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (6) A fórum feladatai: megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról,

5 dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben, javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról, egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyása tekintetében. (7) A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek a fórumnál: - az intézményi ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, - a gyermeki jogok sérelme, valamint - az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. (8) A fórum a hozzá benyújtott panaszt megvizsgálja, tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról és a vizsgálat eredményéről 15 napon belül írásban tájékoztatást ad. (9) Ha a panaszt tevő a vizsgálat eredményével, illetve a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a vizsgálat eredményéről 15 napon belül nem kap értesítést, a panasz orvoslása érdekében Jánoshalma Város Önkormányzatához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat. V. FEJEZET Családok Átmeneti Otthona 14.. (1) Az ellátás iránti kérelmet a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Családok Átmeneti Otthonának vezetőjéhez kell benyújtani.

6 Záró rendelkezések 15.. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvény, továbbá a 33/1997.(VII.29.) és a 149/1997.(IX.10.)Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2007(VIII. 28.) Ör. sz. rendelet és a 29/2009.(XII.18.) Ör. sz. módosítása hatályát veszti. Jánoshalma, június 30. Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, július 01. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben