A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2."

Átírás

1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.), 16/2012. (III. 30.), 41/2012. (XI. 30.), 5/2013. (I. 31.), 19/2013. (III. 29.), 48/2013. (XI. 11.), 50/2013. (XII. 30.), 10/2014. (IV. 16.), 12/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 12/2006. (II. 20.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)18., 29. és a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekes családoknak a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre. 1 2/A (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézményfenntartó társulások esetében, a tag önkormányzatok döntései alapján április 1. napjától a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat Dombóvár Város Önkormányzata e rendeletben határozza meg. Az ellátások formái 3. 1 Beiktatta a 15/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: április 1.

2 (1) 2 Az önkormányzat a következő pénzbeli, természetbeni ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) pénzbeli és természetbeni ellátások: 3 aa) b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: ba) gyermekek napközbeni ellátása, melynek formái: 1. bölcsőde, 2. óvoda, 3. nyári napközis tábor, 4. gyermekétkeztetés, bb) gyermekjóléti szolgáltatás, bc) gyermekek átmeneti gondozása: 1. helyettes szülői ellátás, 2. családok átmeneti otthona. 4 bd) Biztos Kezdet Gyerekház. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézmények felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A gyermekjóléti ellátások hatásköri szabályai 4. (1) A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza át. (2) (3) 5 A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat közigazgatási területén működő bölcsőde és a nevelési-oktatási intézmények biztosítják, a nyári napközis tábort a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működteti. 6 A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást, a helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonában való ellátást, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosítja. 2 Módosította az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: február 1. 3 Hatályon kívül helyezte a 48/2013. (XI. 11.) R., hatályba lép: január 1. 4 Beiktatta a 19/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április 1. 5 Módosította a 38/2007.(X.1.) R., hatályba lép: október 1., 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: február 1. 6 Módosította a 19/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április 1.

3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Általános és középiskolai tanulók helyi közlekedésének támogatása 6. Iskolatej biztosítása 9 7. A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 9. Az önkormányzat e rendelet 3. (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja. Az ellátások igénybevétele Gyermekek napközbeni ellátása 10. A gyermekek napközbeni ellátását illetve a gyermekek átmeneti gondozását a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője a törvényes képviselő kérelmére vagy egyetértésével biztosítja. Az ellátás igénybevételére irányuló igényt közvetlenül az intézmény vezetőjénél kell jelezni. Bölcsődei ellátás A bölcsődei ellátást a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja a Gyvt /A. -ában meghatározottak szerint. 7 Módosította a 3/2008.(I.30.), hatályba lép: február 1., hatályon kívül helyezte a 48/2013. (XI. 11.) R., hatályba lép: január 1. 8 Hatályon kívül helyezte az 52/2006.(XII.20.) R. 9 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: február Hatályon kívül helyezte a 48/2013. (XI. 11.) R., hatályba lép: január Módosította a 4/2011.(II.14.) R., hatályba lép: február 15., 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: február 1.

4 12 11/A A bölcsődei ellátás esetében az intézményi térítési díj a Gyvt (2) bekezdésében meghatározottak szerint kerül megállapításra. Óvoda, iskolai napközi Az önkormányzat az óvodai ellátást, az állami intézményfenntartó központ az iskolai napközi ellátást a nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerint biztosítja. Nyári napközis tábor 13. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása érdekben az iskolai nyári szünetben nyári napközis tábort működtet. (2) A tábor szervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása látja el. (3) 14 (4) Az igénybevételre irányuló kérelmeket a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnál lehet benyújtani. Gyermekétkeztetés 15 13/A. (1) Az önkormányzat a Gyvt ában foglaltak szerint biztosítja az általa fenntartott óvodában és bölcsődében, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. (2) 16 A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Gyvt (4) bekezdése alapján kell megállapítani. A Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt (5) bekezdése alapján normatív kedvezményre nem jogosult, a kötelezett az így megállapított személyi térítési díj 90%-át 12 Beiktatta a 16/2012. (III. 30.) R., hatályba lép: április Módosította az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: február Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: február Beiktatta az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: február 1., módosította az 50/2013. (XII. 30.) R., hatályba lép: január Módosította a 12/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: április 1.

5 köteles az étkeztetést ellátó szolgáltató részére megfizetni, a 10%-os különbözetet az önkormányzat biztosítja. Gyermekjóléti szolgáltatás 14. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgárnak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál lehet. Gyermekek átmeneti gondozása 15. A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Gyvt , 51. -ai szerint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosítja. Az átmeneti gondozás formái: - helyettes szülői ellátás - Családok Átmeneti Otthona Biztos Kezdet Gyerekház 17 15/A A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást az önkormányzat a Gyvt. 38/A, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A-5/C. szerint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosítja. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja Az e rendeletben szabályozott ellátásokért fizetendő térítési díj megállapítása a Gyvt-ben és a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint történik. Az egyes ellátások intézményi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 17 Beiktatta a 19/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április Módosította a 41/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december 1.

6 19 16/A A gyermekek átmeneti gondozása körébe tartozó ellátásért fizetendő személyi térítési díj kettő vagy többgyermekes kötelezett esetében nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 30 %-át. Átmeneti rendelkezések 17. A évi CXXVI. törvény 28. -ban meghatározottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult személyek részére a rendszeres gyermekvédelmi támogatást az önkormányzat havonta, minden hónap 5. napjáig a jogosult kérelmének megfelelően postai úton vagy folyószámlára folyósítja a jogosultság fennállásáig, de legkésőbb augusztus 31. napjáig. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 34/2003 (X. 29.) számú és az azt módosító 4/2004. (II. 11.), 12/2004. (IV. 19.), 74/2004. (XII. 27.), 14/2005. (III. 1.), 21/2005. (IV. 6.), 38/2005. (VI. 8.), 55/2005. (IX.29.) sz. rendelet. Dombóvár, február 13. Szabó Loránd sk. sk. polgármester A jegyző távollétében: dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna aljegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 20-án megtörtént. Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk. aljegyző 19 Beiktatta a 34/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: augusztus 1.

7 20 1. számú melléklet 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények I. Gyermekjóléti szolgáltatás: 1. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 7200 Dombóvár, Kinizsi utca Családok Átmeneti Otthona 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8. II. Gyermekek napközbeni ellátása: 1. József Attila Általános Művelődési Központ (OM ) 7200 Dombóvár, Fő utca József Attila ÁMK Százszorszép Óvodája 7200 Dombóvár, III. utca József Attila ÁMK Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Fő utca Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (OM ) 7200 Dombóvár, Hunyadi tér Bölcsődei Intézményegység 7200 Dombóvár, Kórház u Szivárvány Óvodai Tagintézmény 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. Telephelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca Erzsébet Óvodai Tagintézmény 7200Dombóvár, Petőfi Sándor u Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény 7200 Dombóvár, Bezerédj u Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 7200 Dombóvár, Hunyadi tér Egységes Iskolai Intézményegység Középiskolája 7200 Dombóvár, Arany János tér Kollégiumi Intézményegység 7200 Dombóvár, Arany János tér Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (OM ) 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium (OM ) 7200 Dombóvár, Népköztársaság útja Margaréta Református Óvoda (OM ) 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/a 20 Módosította a 4/2011.(II.14.) R., hatályba lép: február 15.

8 6. Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM ) 7200 Dombóvár, Kölcsey u Móra Ferenc Általános Iskola (OM ) 7200 Dombóvár, Szabadság utca Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola (OM ) 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37. III. Átmeneti ellátások: 1. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 7200 Dombóvár, Kinizsi utca Családok Átmeneti Otthona 7200 Dombóvár, Szabadság utca Helyettes szülői ellátás Családok Átmeneti Otthona 21 IV. Biztos Kezdet Gyerekház: 1. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 7200 Dombóvár, Kinizsi u Biztos Kezdet Gyerekház 7200 Dombóvár, Szabadság u Beiktatta a 19/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április 1.

9 22 2. melléklet a 12/2006.(II.20.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai A B 1. Bölcsődei étkeztetés 277 Ft/fő/nap 2. Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés 235 Ft/fő/nap 3. Általános iskola ebéd (TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolát is beleértve) 160 Ft/fő/nap 4. Általános iskola napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna) (TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolát is beleértve) 263 Ft/fő/nap 5. Kollégiumi reggeli 136 Ft/fő/nap 6. Kollégiumi ebéd 215 Ft/fő/nap 7. Kollégiumi vacsora 176 Ft/fő/nap 8. Középiskolás ebéd 215 Ft/fő/nap 9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) 318 Ft/fő/nap Fogyatékos tanköteles tanulókat nevelő-oktató intézményben étkeztetés (TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskola 355 Ft/fő/nap 10. Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti telephelye) Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák. 2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja A B 1. Bölcsődei gondozás 250 Ft/fő/nap 3. A gyermekek átmeneti gondozása intézményi térítési díjai A B 1. Családok Átmeneti Otthona 85 Ft/fő/nap 2550 Ft/fő/hónap 2. Helyettes szülői ellátás 0 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/hónap 22 Módosította a 38/2007.(X.1.) R., hatályba lép: október 1., 3/2008.(I.30.), hatályba lép: február 1., 21/2008.(IV.31.) R., hatályba lép: május 1., 11/2010.(III.31.) R., hatályba lép: április 1., 15/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: április 1., 46/2011.(X.28.) R., hatályba lép: november /2012. (III. 30.) R., hatályba lép: április 1., 19/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április 1., 10/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: május 1., 12/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: április 1.

10 1. 23 számú függelék Kérelem felsőfokú oktatási intézményi felvételi eljárással kapcsolatos költségek csökkentéséhez nyújtható támogatás megállapításához AZ IGÉNYLŐ NEVE: Születési hely, dátum: Anyja születési (leánykori) neve: Állandó lakcím: Telefonszám: AZ IGÉNYLŐ TÖRVÉNYES KÉPVISLŐJÉNEK NEVE: Születési hely, dátum: Anyja születési (leánykori) neve: Állandó lakcím: Nyilatkozunk arról, hogy családunkban a kérelem benyújtását megelőző három hónapban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (ami január 1-től Ft). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylő lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok az igényléskor rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához. A kérelemhez csatolom az iskolalátogatási bizonyítványt és bemutatom a felvételi eljárással kapcsolatban felmerült költség viselését igazoló iratot. Dombóvár, Beiktatta 3/2008.(I.30.), hatályba lép: február 1.

11 igénylő gondviselő

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben