Ll UJSAG VÁSÁRHELYI Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla."

Átírás

1 Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér vsárp pici poko 4 fillér. K Ll UJAG K u Bél. T i Előfizti ár hlyb gz évr 10 K félévr 5 K. IVidékt gydévr 5 K. Nyílttér ptit sor 80 fillér FF R F N f * Rvtlo fkszik gy Kossuth; fi Kossuth Ljos k. A mztk gyász v. Ngy lélkből lobbt ki z utolsó szikr I Hosszs kízó szvd utá z élők közül lköltözött z örökkévlóságb Kossuth F rc. A mgyr mzt Kossuth Ljos fiát mgyr politiki élt gythtségű mlg érző gyik vzérét gyászolj b. Lhttk idők mikor z ő óvtos ggodlmskodó s hosszs mgfotolásokkl hzíttt politikáját hly sli m tudtuk d zért éltét áldásosk tr tottuk. Éltéb is d hlálkor is Kossuth Ljos fiát látjuk b ki gy gy örökségt vtt zt két évtizds működévl mzt jvár ms buzglomml gyr píti igykztt. Tudt zt mzt hogy Kossuth Ljosk gy s kíváság volt hogy gyrmki s jöjjk ddig hz itt sm közélti sm politiki szrplr válllkozzk míg Ő él. Gyrmki Apjukk zt z óhját mg is trtották. D mikor Kossuth Ljos mghlt mzt függtl ségi közvélméy szit kövtlt hogy lglább z gyik Kossuth-fíu térj hz száműztből. Kos suth Frc gdtt többszöri hívásk hzjött. Itt szkdt mg z ő száműzt mlyt válllt Apjávl Apjáért. Az isti végzt Kossuth fiává ttt őt d z ő lhtározás fiúk Apj iráti tisztlt gdl msség mzt lőtt lévülhttl érdmüvé ttt őt hosszú évtizdk át szvdtt száműztért. Ittho Justh Gyul ökét gdt át ki z löki székt s gy cspásr függtlségi párt vzérévé ltt. Az ország függtlségi közvélméy szívs látt vzéri székb. Ngy v vrázsrjü volt. E gy évvl s rős táborávl lért hogy függtlségi párt rj mgsokszorosodott s h kormáyok tiszt válsz tást mrtk vöí csiáli z gz ország függtlségi ltt vol. Kossuth fi mgért zt hogy gy miisztri tárcát juttttk ki is. Itt krült Kossuth két kő közé. Mit Kossuth év örökösét mit mzti függtlség vzérét bszorí tották diszti miisztri thát szolgái közé s m tudott többé oly ur li krták mit mily mmisztrkd lőtt volt. Az ő trgédiáj: miisztrség. H Kossuth m ltt vol miisztr h pártj m kövti őt kor máyzásk 67-skkl vló átválllásáb kkor O m glóriásbb dicsőségb fjzi b ms éltét s tlá szmrháyás élkül modhtjuk l még zt is hogy kkor rösbb llállóbb vol függtlségi párt D bármit volt mlék drág lőttük működ gy érdm lévülhttl. Vásárhly közöség mit díszpolgárát ís gyászolj. Őt oszttl közbcsüíböl tisztlt mg város díszpolgársággl mikor zt mgszvzt Vásárhly kö zöség véb törvéyhtóság m volt gy hg sm kít sm bt mly llzt vol. A rzvétük is ily oszttl rvtláál. Mit törtélmi téyt szgzzük l s mit gyik trgikumát élték hogy király bizoyár lfogult tácsdóir hllgtv gytl gyszr sm kérdzi ködött köztudomás szrit Kossuth Frc btgségi állpotáról pdig Kossuth Frc sját imbusz gy rzék fláldozásávl lglább ís yi szolgák tot ttt 1906-b disztiák mit Dák Frc gykor vgy még gyobbt. A mzt mikor gyászol zt sm fljts l. Lgy Ngy Hlott mlék áldv áldott I i

2 VÁÁRHELYI REGGELI ÚJÁG mííásfél R íffcztf gfilőíség ll. A blső politik látszólgos csödjét gy mozglom hul lámi zvrták mg. A rdi kális flfogás hívi lg gyobbrzt lmélti szociológu sok külö politiki pártot l kítk. A párt progrmmjáb b v z iskoli vl lásokttás ltörl sz kulrizáció zz ppi bir tokok flosztás. A rdikálisok mozglm ktholikus világ yugílkodását vot mg utá A kth. épszövtség gyűlt is trtott z ügyb mly m hivtlos szövtség vztőség rzéről hm hllgtóság soriból lksrdtt hgok hlltszot tk zsidó dmokrták ll. Ez ügyb vztő politi kusok K á r o l y i A d rássy A p p o y í ís yi lik' -üik lítélvé midfél flk c-istí visszvoást Ig érdks V á z s o y í Vilmos yiltkozi mlyt itt közlük: Mily flségs prspktív! Az lkotmáy romokb hvr mztiségi vszély rősbb mit vlh most még vllási bé két is dobjuk bl romhlmzb! Vrkdjük gymássl rágssuk l gymást! Az lválsztó kérd zr.';.1 -z lgy: ki szkulrizál ki «.vi ki hiv vllásokttásk ki Í ;. M ki ktholiku* protstás vgy -- 4dő? Kzükb fgyvr hogy blvágjuk llségikb d krú. lhytlik Itt gy éds küzdőiáis fülükb kiáltj :.zsidó!" ott másik bájos gyrmk k bátukt rácigálj mi m v gyuk ki léggé dsmokrták. A szrcsétl ki gszti jukrt m tudj mgdöti l krj döti tróusáról Ist! É vllást midig d mokrtikus rősh tisztltm. Hisz szrtt prcs mgá b fogllj dmokráci gz progrmját. Az ő z uj tst mtum tl v flségs dmok rt szociális rőkkl. És z golszász dmokráci péld rr hogy z dmokráci lggyö krsbb mly át v szőv u vllá igzságivl A vllás l l vló küzdlm mddő tőfkv. Elébb lht kimrgti tgrt mit kitépi z mbrk llkéből z ősi miszticizmust mly lgy vllás lgy bbo l gy rtikulóltl hit trmzrfölötti rőkb d z mbri trmzttl gybfort. Midig z volt flfo gásom hogy vllásosságot dmokráci szolgáltáb kll állíti mrt z z igzi május 26. mgj m pdig átgdi kdk rossz Ízlűk kik hjl klriklizmus izgtó szkö dók zt kitűő étli lfogyszti. zéül. A dmokrt állm szuvr Az gyik oldlról bldobják küz itásák hiv vgyok thát. rég dlmb vlláslls gitóciót. ót mggyőződs hiv z állmi Ezkk z urkk ugy látszik épokttásk d soh bármit ics sürgősbb dolguk Tisz-fél modht ráglom vlláslls rőszkos urlom korszkáb mit még tovább mv soh ti k cskélyk problémák ktolikus iráyt lvimk m d mgoldás mikét lhss végzi tm. Nmcsk mggyőződből vllássl. tttm zt; mcsk zért mrt Aki mstrségs kiélztt vllási békét társdlom Tid ok élkül lőrágtott kér lggyobb kicsék tki dkkl idétl pártlkitási kísér tm ázt trtom durv ltk játékszrét szolgálj d szó d hlyé vló hogy mokrtikus válsztójog győzlmét vllási bék mid mgbo hátrálttj h ötudtos cslk tó ját l kll üti mit v szik rosszhiszmű h ötudtlul sztt kutyát; volt rr más okom értl gyrk ki m vló ko is. Mi bb z országb rg moly férfik köréb. tg sokt köszöhtük szbd lvű ktholikusokk. Mik thát kérdkt tiktolikus élll ki köszörüli? Elég sjos hogy flkzti visszvoás yir zvr j világos látásukt protstások lkás. zsidók köréb is. Hisz lőt Eí pe-sz. tm sok péld hogy llzéki protstások zsidók oldclt áll Lpuk vsárpi számáb k mrt gyik hitflük g s szóvá tttük hogy újváros k polcr jutott z ékik politikárülti orvos : M u c s t Pál dr. k tljs lgdő. Mért fo kozzuk zt z ltévlydt kt közgyűli* miisztri holikus érzékység flszitásávl? döttől ltérőlg m tmp fiz jvárosf orvos lom illtv közléb ptik hm zéchyi-tér vtt ki lkást pdig ugy míisz tr mit törvéyhtósági közgyűl döt szrit m lkht Újváros végé hm tmplom illtv ptik közléb mly hlyk Újvá ros trmzts közpotját ké pzik. Az uj krülti orvos z külöös téykd z újvá rosi polgárok között gy lé gdtlségt klttt; L c s Erő B o d r o g i ádor bizottsági tgok pszt tttk polgármstri hivtlb s kérték hogy htóság szrz z érvéyt közgyűli htá roztk kötlzz z uj or vost rr miszrit közgyű l kíváságák tgy lgt. Hlysbbk láttuk vol h u ftvztt bizottsági t gok zo óhjukt mly kü löb polgárság óhj ís idítváy lkjáb trjsztik. törvéyhtósági közgyűl lé. Ez: stb közgyűlk módfáb ltt vol kimod i hogy z uj orvos köz gyűl miisztri döt értlméb fgylmi trh ltt kötls lkását ott kibérli hol z mg v jlölv mi közérdkk mgfll h p dig zt m krj ugy bár mikor jogáb áll lköszöi rról z állásról mit shogys kr mgkdvli. Ugy godoljuk külöb hogy városi tács mit l Ezért hgytm ki már 1.900b thát fitlo tizégy sz tdővl zlőit szkulrizációt dmokrt progrmmból. A sz kulrizáció m dmokrt dogm; mgcsiálták zt bszolút urlko dók is h mgéhztk z gyház jvir ágyukt ötöttk z gyházi ryból. A földiség kötött birtok ltifudium kérd tiktolikus él él kül is mgoldhtó. Már 1900b rámutttm rr hogy ki sjátítási jogot ki kll bővít i zzl rdlkzsl hogy hol földiség v. hol u föld ép proltár mg kll di ki sjátítási jogot tljs kártérít mlltt' ltifudium ll f.z kötött birtok flszbdítás l vzt kéyszrprcllázáshoz dmokrtikus birtokpolitiká hoz flkzt: érzékység fölkl t élkül. É politikáb szréy v gyok. Eltűhtk dolgok mk tovább. Tlá lgkéylmsbb L Clmcu modás szrir vszm z sryőmt mgyk." D hol v z ügy? Mith uz rőszk ll tömörültük vol? Mith zuj dmokrt lkotmáyt krtuk vol kivívi? Mith zt széls pltformot krtuk vol «s)éri mly ztá z áryltok m báom gymásk mhtk? Csk zűrzvros lármát hllok hpp hpp kiáltást gyúsításokt prfiálákt. Így mjük cstáb? Itt rdt kll csiáli Aki flkzti kérdkt bolygt vgy flkzti gyűlöltt hir dt k küzdő llzék sorib m lht hly. A régi politiki szótárk volt rr gy jó szv : Döglött mcskát do bok közéjük." Ugy látom hogy gy idő ót szkdtlul döglött mcs kát dobálk z llzéki táborb z kcgttó hogy midig zép r z t i Józsf s z o b fstő lkását Bocsk y - u t c. 10 s z. lá h l y z t át. 520 i irás-owsi vizsgál!. 635 bizogiívágt dtk fcí. A válsztó jog mgszrzék lpjául szolgáló írás-olvsás vizs gár 905- jltkztk. A vizsgázttás május 20-á kz dődött mg két bizottság lőtt vsárpi po bfjződött. Az lső bizottságál mly dr. C s á k y Ljos főügyz löklt ltt működött 331- jltk mg z írás-olvsás vizsg ltétl vé gtt. Ezk közül lbukott 12 visszléptt 1 képsítt yrt 318 A második bizottság lőtt mly Fjőrváry Brtl tácsok vzt ltt működött 224- vizsgáztk A vizsgázók közül lbukott 5 visszléptt 2 képsítt yrt 317. így két bizottság lőtt összsi. 635 vizsgázók állították ki bizoyítváyt. A többi polgárokk kikk z uj törvéy válsztői jogosulíságot d s m jltk mg z írás olvsási vizsgá gydik vgy htodik lmiről szóló bizoyít váyl kll riiidlkziök hogy törvéy többi kövtlméyik is lgt tév téylg lyrjék vá lsztójogot vgyis hogy jövő évi évjgyzékb flvétssk. Akik thát IV. vgy VI. lmiről szóló bizoyítváyuk v zok mjd júliusb összülő közpoti válsztmáy lőtt jljk mg. Id zokk is l kll i.iii i-kik z írás-olvsási vizsgát sikr rl lttték. Aki llb z irás-oivsősi vizsgát lmulsztott vgy rról lktt z csk kövtkző év fbruárjáb thti l vizsgát d z 1915-iki évjgyzékb m fog bkrüli thát kövtkző válsztáso m vsz rzt. Villyt Kutsr. C s iky jáos társi kutsi lkosok kér ték tácsot hogy kutsi pol gárok házihoz villyt vztts sék b. A tács bb kérd b tárgylásokt kzd villmos tlp igzgtóságávl. férfi fi klpot htos y k k d ő t fir szits igt imáié* lgolcsóbb dib.. ső fokb illtéks htóság érvéyt fog szrzi polgárság jogos óhjtásák élkül hogy közgyűlk kll közblépi. Ezt l ís várjuk várositácstól mit törvéys l kotmáyos htározt őrködő végrhjtójától. férfi klp fiu klp spk férfi ig (fhér dmszt férfi ig (szís turist) lábr vló Vrsyáruházb" kor élővl) fillértöl j íásárolt 1 pár Női hrisy (kötött) kor 1 Férfi hrisy 1 Bőr ksztyű (mid szi 1 drb. Nyrs slym ryő (fkt) 1 lym szoky (mid szi) 1 ét bot Lgjobb miőségű gllérok kézlők fillértor Tisztlttl: Wisz I m r Vrsyáruház Zöldség pícz.

3 3 Kossuth Frc hláláról z lső távirti értsítt K u Bél képvislők kpt füg gtlségi párt közpotjától hétfő rggl 7 órkor. A sür göyt hjlb dták föl Ps t. Előző vsárp st 9 ót köt Ráth Edr orsz. gyül. képvislő tlfoo közölt képvislőkkl hogy z orvo sok jlt szrit Kossuth Frc m fogj mgéri hétfő rgglt mrt álldó oxi gé blégzsl táplálják rj fogytá v. Éjféltől hj li 4-íg volt gy Btg irtóztos hláltusáb. Btg ágyáál flség továbbá dr. J k b ádor dr. P l l í ádor hűségs titkárji J c s ó Istvá hűségs is voltk. fl város gyász. A városi tács lső értsü lét K u Bél képvislőktől yrt. Hétfő déllőtt össz ült tács dr. C s á k y Ljos főügyzt bízt mg hogy kddi tácsül lé jvsltot trjssz város gyászár votkozólg. A h lálst hirér városházá k i tűzték gyászlobogót s félórá ig kogtták hrgot. A Kossuth Ljos pártkör járásbíróság ormár szité k i krült gyászlobogó. Mit értsülük városi tács küldöttségilg vsz rzt gyvű vzér tmté s rvtlár koszorút hlyz. Mossm éltrjz. Kossuth Frc tljs vé Kossuth Frc Ljos Ákos ország gyűli képvislő szül ovm br júius 18. Ruttkyé s vlőjük Krádi Igác kísértéb tyjához vitttt Kiuthiáb s itt volt gy idig. Flsőbb tulmáyit tstvérévl Ljos Tódorrl gyütt párisi politchikumo s lodoi gytm végzt s itt 1859-b politiki gzdságtbői pálydíjt yrt. Mit mérök-gykorok Ag liáb D Forst Ctrl Rilwy építé dolgozott Olszországb mt mit mérök ligurii vsútépítb vtt rzt mot-cisi lgút fúrásá ál susi vsútál ltt mérök itt osztályfőökké mjd kőbb műszki hivtl főökévé ltt ig tvéky rzt vtt z kkori migrácioális törkvkb gyik volt zokk kvskk kik z urópi sjtób számtl cikkl ftrtottők mgyr kérdk irát vló érdklődt; Nmzti igz gtóságál mlyk titkár volt külöös z olsz kormáyyl folyttott éritkzb kiváló sz rpt játszott. Az 1867-iki kigyz utá Mgyrországo két izb képvislők válsztották d m dátumit m fogdt l A motcisi lgút bvégzt utá mit vsúti kormáybiztos Gováb lkott z Alí-Itlii hálózt j ltéky rz flügylt ltt ál lott. Erről z állásáról lmo dott mit csi báy-tár sság vzérigzgtój Csáb mt. Itt vztt oltárhoz jét Hoggis Emiliát z gol költők áltl mgéklt rh xtri őrgrőfé déduokáját. Nj zob Firzéb 1887 okt. 30. mghlt. Csából Nápolyb mt mit hírvs Imprs Idustril Itliák vzérigzgtój. E mi őségb óriási vs- célhidkt stb. építtt. Utolsó gy méröki mukái ílusi célhidk voltk mlykk építét gz Európ mérökivl vrsyzv ő yrt l. A báyászt tré kifjttt mu kásságáért égy izb tüttt ki z olsz kormáy krsztkkl lo vgi cimml commdtori címml hzkísért tyj t tmét lhtározt hogy hz jö s z év őszé cskugy hz jött. Nov. 16. lttt z állmpolgári s küt ápr. 10. tpolci krü lt képvislővé válsztott. Aztá cglédi krült válsz tott képvislőjévé mlyk hlá láig országgyűli képvislőj volt. Mikor Olszországból hzjött ] u s t h Gyul ki kkor z orszá gos függtlségi 48-s pártk lök volt Kossuth vér iráti gy tisztltéből lköszöt z l ökségről kkor ő volt z l ök 1909-ig mikor gy pártgyül kisbbségb mrdt z ö álló bk" kérdéb. Ekkor 80-d mgávl kivoult pártból justhí 150- mrdtk. A Khu Lukács-Tisz-fél válsz tás rőszkosság mgritkított z gz llzékt jöttk zutá z rőszkosságok mjd jött mid k koroáj júius 4-ik mly ismét összolvsztott z llzékt. Kossuth Justh lökök lttk ügyvztő lökké pdig Károlyi Mihály grófot válsztották. Az utóbbi időb ig sokt b tgskdtt mig vsárp st oly súlyosr fordult btgség hogy már mid rméyről lmodot tk. Erős szrvzt m tudott tovább dcoli hlálll. Vsárp éjjli 12 órától rggli 4 óráig rtt ts szvdkt állott ki. Aztá mgyugodott... A hlál. Négy ór öt prckor Kossuth F rc már m élt. Mid hörg mid fájdlms mgrázkódttás élkül lhuyt szmét. Plly át mt z ágy bloldlár fjét Kossuth sziv fölé hjtott szív már m működött. A mllks tá já még érztt vlmi mlgségt mjd ismét szivér hjolt mikor kétségtlül mgállpított hogy ktsztróf bkövtkztt két ujjl csöds lhúzt Kossuth szm héját mgilltődv szólott: Vég v! Plly zutá fhér kdővl fl kötött hlott állát. Kossuth Ljos Tivdr többik csds zokogtk. Az ápolóő kiszdt párákt hlott fj lól. csk gyt hgyott ott. A tmt. Az ddigi mgállpítások szrit Kossuth Frct csütörtök déllőtt iiz órkor tmtik l Nmzti Muzumbó! főváros költségé. Díszs rvclit állítk Nmzti Múzum lőcsrokáb d rv lit állítk fl lkásb is. A koporsót holp déluíá szállítják ál Nmzti Múzumb. Az Op rház ékkr égy zsoltárt két gyászdlt fog ékli Nm zti Múzum lőtt itt hgzk l mjd bszédk is. z gyházi szrtrtást pdig Rffy llkz végzi. Értsit királyk. Rggl kilc ór utá Kossuth Frcé véb távirtot küldöt tk ő flség kbitirodáják tudtták Kossuth Frc hlálát. Err távirtr déli tizkét óráig m érkztt válsz. A képvislőház tmt. A képvislőház löki hivtl flkéri képvislőház tgjit hogy tmt pjá mly z ddigi mgállpodások szrit csütörtökö déllőtt tíz órkor lsz zt mg lőzőlg gy órávl rggl kilc órkor képvislőház épültéb gyülkzzk. I képvislő ház lökik vztévl gyütt s mk l gyászszrtrtás szíhlyér. A képvislőház koszo rúját "tmt pját mglőző hlyzik rvllr. Dr. IRcsi Pál krölíí tiszti orvos rdlit f. hi 25-é hétfő mgkzdt. Rdl: d ig. d. u. 2-4-ig. Lkás zéchéyi-tér. (Zsőtér éz) 682 Néháy szó u Ml ktbrkoldsdról. Mit tudjuk város 23 utcát kiburkoltt lkosság kérlmér. A burkolás költségik 40 százlé kát város 60 százlékát ház tuljdoosok fiztik Ez még mg járj bár m igzságos mrt sz ritm zkt is közköltség kl ltt vol burkoli mit többi fő utcákt. D más hibák vk itt. Például gy kivétlévl mid utc kövzt 4 métr szélsségb v mgállpítv kár széls z utc kár m kár forglms kár m. Pdig szbályrdlt 3. -s világos kimodj hogy burko lt szélsségét ygát kér ds utc forglmához mért közgyűl állpítj mg. Hőt itt m közgyűl állpított mg burkolt szélsségét csk jóváhgy t tács jvsltát mrt h közgyűl fogllkozott vol z utcák kiburkolásővl lhttl hogy gy ívór vtt vol Má tyás-utcát jgy-utcávl vgy Rói-utcát. zt Istvá utc hgysbb végévl hol 4 mé trs burkolt l s fér hcsk járdáb m építik bl. D v több ily is 23 utc között (ott v Fácá-utc). Mith hllám rr válszt hogy így htározott közgyűl z már m lht változtti ézzük csk hogy is jö létr z iiy közgyűli htározt illtv jóváhgyás. Előáll gy áldtl pártpolitiki kérd z lrbolj z időt flmzti törvéyhtóság figylmét várostyákk mór csk z v z szükb hogy: h- I djuk! Kőbb látjuk b hogy m jól htároztuk mii most z utcák burkolásáál is. zritm métrs burkolt z zutá kövzdő utcákál gyo mgfll zt zob m értm hogy kskybb kisbb forgl mú utcáko mik rőltti ugy zzl szgéybb lkosságot. Kisbb utcáko lég l 3 vgy 3 fél métrs burkolt mrt m áll ám hogy hmr pusziul csk jő yári ut lgy mlltt kímélik zt mikor lht m kívákozik zo hsitott kőburkolto jári ski h m muszáj. Látták már tisztlt polgárok Csomorkőyi-utcát vgy Dmjich-utc burkoltát? No bből z ygból lsz z uj utcburkolás. É gyo pártolom yári utt m yüvi z sm polgár lovát sm kocsiját z utt is mgkímé li. Ezt pdig ugy érjük l h h lys bosztjuk kövztt. Vilár gért sm krom főmérök ut szkvélméyét sérti d h gy ksky utcáb középr tszik burkoltot yári utt m l ht kiézi sm jobbról sm bl ról itt oszt cskugy romlik burkolt mit z oly utcákb mit hol krék kétflől frgj kövztt. H kövzt gy kis sé víllykró flő l tév kocsik krókt sm sérték mrt túloldlo l jó yári ut. Ez bból szmpotból is jáltos l hogy z utcát csk gyik oldlo kll locsoli. Fljbb mlitém hogy ksk ybb utcákb vló 3 métrs burkolttl mgtkrítást érék l. A mgtkritott péz ki lht burkoli például Károlyi-utcát ű Mózs-utcától Jóki-utcáig mrt igzá szégylts l h b ből z lklomból kimrd. Ajálom zkt közgyűl fi gylméb kérm tácsot is hsso od hogy még z idé l gy blől vlmi. H bből v lmi kdlm szármz z m bj ugy sm csiálják mid 2 3 Utczát gyszrr. Pár hópi ksl még m dől l vá rosház tory. Bálit Józsf Oláhok lázdás Blázsílvá. IFérs tütt romá zászló mitt. Blázsflváról éjszk érk ztt távirtok vérs tüttk ről dk hírt A romá lkos ság szit fllázdt lltállott csdőrségk sőt kirdlt ktoi rők ís A tüttk több sbsültj v. A rzltk kövtkzők : A blázsfíví gör. kth. tmp lomr szombt rggl z olá hok kitűzték vörössárg-kék romá lo bogót* A llkz pszár csdőrök léptk közb tmplomról l krták távolí ti romá lobogót. Ekkor zob már óriási éptömg vtt körül tmplomot. Az oláhok mgkdályozták csdőrökt zászló lvétl ié visszszorították őkt. Közb Károly romá

4 4-... VÁÁRHELYI RE6GEÜ jjjáo f ltű. királyt élttték k *> k m vs s koroá zási évf&rtíseéjj Hz idgbtg ő szidlmzták m~ ögyilkosság? gy'árúkt. A csdőrség újr mgkísé rlt romá zászló ltávolítá sát d z most sm sikrült. Ekkor huszárság voult kí. A két százd főyi huszárságk ís llt állott ftizált tömg. Több löv hgzott l. A hu szárok égyszr ís ttkíroztk míg vissz tudták szoríti tömgt. ok sbsült mrdt hlyszí. A csdőrök több diákot ltrtóztttk kikr z gyú hogy már pok ót izgtják tömgt. A városb óriási z izglom. A hlyőrsé gt mgrősíttték mrt további tüttktől trtk. Kugli vrsy? Tisztlttl értsítm. é. közöségt hogy pükösd l ső második pjá Köbág R^ás pohrs sörrl kogiívrsgt rdzk. Első po gy fkt bá réi? más Mrflsf. Második pji* gy züst ór i s többfél írjf lsz k kisorólv. Tisztlttl E l R s Gusztáv Pálfy ás Révi-utc srok. 72c 1 vros K s í i l á i i M Októbr lsjé kz lsz vzték. Ak idjé hírt dtuk sőí hogy város vílíyos társság közti mggy z folytá város gz bl trültét mid utcáfát vill mos világítássl látják l. A törvéyhtósági bizottság kötlzt társságot hogy vöágítás bvztévl illtv 2J kilométryi vzték kiépí tévl május l-r kzüljk l. Most ztá több hlyről yugtl kérdkt kptuk Május lsj már rég lmúlt mukáltokt még mg sm kzdtték. M i kdlm ok? Eíi' villmos társság v ztőségék városi tácshoz itéztt átirt fll mg. Az igzgtóság közli várossl hogy mukáltokt lgrö vidbb idő ltt lkzdik ugy hogy 21 kilométryi vill mos vzték októbr í-ér biz tos átdhtó lsz köz hszáltk. A társság kijlt ké sdlm dcár mgyugttó s rméljük gyszrsmít z bb foglltk b is tljsít ttk kitűzött htáridőr októbr J-é város lgki sbb lgkülsőbb utcájáb ís villmos féy fogj loszlti sötétségt. A pokb rövid gymásutáb két ltűről dtuk hírt. Most jö rá hrmdik K o v á c s Bálit puszt 2786 sz. ltti lkos jlttt rdőrség hogy flség I m r juszti még 23-á délutá 1 órkor ltűt ohzulról zóí hiáb krsik rokookál többi hlyt s hol sics. A férjk z gyúj hogy z idgbjb szvdő ő ögyilkos ságot kövttt l. A rdőrség csdőrséggl kröltv mgidított yomozást. Az ltűt sszoy kövér rős ő fkt pttys szoky fhér bluz piros kdő v rjt. A k i látt vgy tud ról vlmit jlts rdőrség. 0 L thé áldozt. fi bérs hlál. A i s z f l d Edr dr. sövéy házi bérlté volt lklmzv Br Pál bérslgéy. Ez év áprilisób súlyos blst ért lgéyt. A thkkl fogl ltoskodott miközb z gyik t hé mgrúgt pdig oly szr csétlül hogy bérs ig súlyos blső sérülkt szvdtt A sz gdi közkórházb vitték hol ugy látszott mgéld lgéy. Azob blső kór lss trjdt htl msodott s c lgéy mit szgdi közkórház vztőség mi távirtá b tudtt c: rdőrséggl m tudott mgbirkózi hlálos kórrl szép csds;.! ltávozott z élők sorából. A rdőrség mgidítj vizs gáltot mbréltről lévé sző. A lgéyt flbocolják zutá ödják át z yföldk. TÁVI RÁTOK i&ossuthrié mgmérgzt mgát. Kossuth Frc özvgy htk át trtó izglomtól túlfszíttt tljs kimrült idgik csillpításár hétfő rggl gyd 3 órkor mor fiumot vtt b. Ugy látszik hogy z dg klltéél gyobb volt zért mérgzi iütk állottk lő. A gyors hlyszír hívott mtők gyo mormosást lklmztk l pos rméy hogy súlyo sbb kövtkzméyk lkrül htők lszk. B j b z lbá tró Durzzőbb gy flfordulás. A flklők város lá érkztk utjokb midt flgyújtv. Vilmos z uj lbá fjdlm csládjávl gyük Mizurt" olsz hjór mkült d ismét vissztért s fo gdt flklők kövtit. Csládi trgédi. Müchből jltik: Grumchr őrsvztő összszóllkozott my sszoyávl pósávl v szkd közb mysszoy szmláttár gyolőtt pósát mjd kétszr sját hlátékáb lőtt. Grumchr zol mghlt pás éltvszélys mgsbsült. #14. május 2 6. HÍREK. Mghívás. A törvéyhtósági bízottság k függtlségi 48-s párthoz trtozó tgjit flkérjük: szívskdjk folyó hő 26ást (kdd} déllőtt II érkor Kossuth L j o s s t r t k o r hlyiségé b mgjli közgyűl fotosbb ügyik mgbszé l czéíjából. Tisztlttl: Kovács Józsf. lök. tlsségükt midig hiv fogják tljsíti. A tor vívó gylt vá lsztmáy tkitttl oz utóbbi évkb lhgzott pszokr l htározt hogy tisz pályákt mximum 8 tgu társságokk p gys óráir hvokét fizt dő díjért bérb dj. Ez utó hivj fl thát tiszző gysü lti tgokt hogy pálybérli szádékukt dr. Brczk Pál gy sülti titkárál illtv tisz pá lyá kittt iv júius hó l-ig j ltsék b. A bérlti dijkt jltkző társságok bosztását jltkzk mgtörtét utá lgméltáyosbb fogj válszt máy mgállpíti. Kérlm közöség hz íírssfcstíföfkz. Kérjük midzo msszívü mbrbrátokt kik hlybli Cscsmövédő Egysük!'* áltl A Kossuth Ljos-pártkör vá pükösd-lső pjá gyrmk lsztmáyát tisztlttl mg p lklmából flállítdó áru hívjuk m d.. U órkor sátorik áruflszríéhz bár trtdó gyűlr mly mlyfél domáyl tárggyl Kossuth Frc tmté vló hozzájáruli kgysk lszk képvíslttt bszéljük mg. domáyikt szívskdjk lgkőbb szombt stig B Tisztlttl z lökség. r c z k Pétré lökhöz ljut tti. A lgcskélybb tárgyt vgy domáyt ís hálás köszö ttl fogdjuk. Az összs b A függtlségi 48-s vétl hlybli cscsmővéd Kossuth Ljos pártkör tgjit lm czéljf fordítttík A 19X4 júius 7-é vsárp d. Cscsmővédő Egysült'* 10 órkor pártkör hlyiségé véb. Br&czk Pétré b trtdó közgyűlr lökő. tisztlttl mghívom. Flhívás z M r t o k h o z! A Tárgy: A mgürsdtt tisz kisbirtokod szövtség áltl kiti állások btölt. bocsjtott gyűjtő ivkt hé vsár K m t t y Bél llök. t kdd pétk Mghívás* mghívás. í xgdtjszbálgr* dlt holpi közgyűl lé krül ismét miisztr utsí tási rdlkzi lpjá lkzítv. jos hogy rák prcsolt szbályrdlt yo msztó trhkt ró közpéz tárr ép zért kötlsségük várostyákk hógy lfbérpgdii ll foglljk állást zt lglább törő!- íék háth hz törölhz stlg miisztr ís hozzá járul. Ez m tisztvislők lli hm város köz péztár s z dófiztő pol gárság mlltti cslkdt lsz. Károlyi távirt képvis lőkhöz. K á r o l y i Mihály gróf függtlségi 48-s párt ügy vztő lök távirtot küldött képvislőkhöz hogy prtk kdd st trtdó gyászértkz lté jljk mg tmté sig Budpst trtózkodjk. Hlálozás. Gyászlp tudtj vlük hogy Ngyri ámul 66 évs koráb hosszs szvd utá lhuyt. A mgboldogult t mt f. hő 27-é d.. 10 órkor lsz Csomorkőyi-utc 12 számú gyászháztől. Gyászolják: özvgy gyrmki uokái tstvéri ip p ászsszoy. Bék porir! Kivzték dtktivkt. juhász Mihály polgármstr K á d á r Imrét L é ő r t ádort z é k l y Imrét vzt ki dtktívkk kik midyáj d rék polgári városk mg vgyuk ról győződv hogy kö p déllőtt lszámolás fltétl hozzák b végtt. Az lökség. A diákok mjális. zomb to st épkrti Vigdó pzro művzilg fldiszittt gytr méb diák mjális volt. A mult ság pártlul sikrült ig sok szép láy s gyszámú dóklő közöség jlt mg mi főkét drék ifjú főrdzőkk M ü 11 r Lipótk P o p p r Pálk ér dm. Az Ízls tácrdkt D o b s ]. rjzolt gy művzi érzékkl trm diszitős pdig CsásztvyI. ízlét dicsért. X pálmákt K o t o r m á Istvá virágkrskdő bocsőjtott lőzé ky z ifjúság rdlkzér. A Károlyi-utc burkolás. A Károlyi-utci lkosok véb N g y Istvá bizottsági tg kérl mt dott b tácshoz hogy zt z utcát Mőzs-utcátől v^ígig burkolják ki. A kérlmr votkozólg z tács jvslt hogy bb kérdb zükségíi döt mivl Károlyi-ut cák gz hosszáb vló kiburkolás kimodtott. ~ Hlálozás. Gyászlp tudtj vlük hogy z b ó Róz 27 évs koráb lhuyt. Tmt 27-é d. u. 3 órkor lsz Mihályutc 16. számú gyászháztől. Gyá szolják szüli tstvéri gybátyji éji z összs rokoság. A közköyvtár pokét 5 órától fél 7-ig közöség rdl kzér áll. Kimrdt hírdás. L c s Erő iprtstülti jgyző gy hirt küldött lpuk vsárpi számáb gyűl tárgyáb mlyről kz séggl kosttáljuk hogy sjál tukr szdői tévdből mrdt k i.

5 I?Í4. május 26 jjái'ös. Változás lsz ik közt sok ső sik. T. E. Az utcák burkolás. A hu szohárom utc burkolásár pályá zott z rdcsődi vsutk igz gtóság is. Ez társság most gy yiltkoztot küldött tács hoz hogy zo stb h ő kpj mukáltot hjldó lrkást vásárhlyi iprosokkl csiáltti d lrkásért m fiztht többt mit 50 fillért égyztmétrkét. Ez bi zov kicsi. ' Kubik Bél hlál Mgírtuk hogy Kubik Bél volt képvislő főispá mghlt. Gyászjltét mgküldték városk is A tács rzvétét fjzt ki. A közköyvtárb gy sr yő mrdt igzolt tuljdoos ott átvhti. Köszöt Mgírtuk hogy R á k o s Rzső mgvált vásár hlyi villmosflpiől. Rákos tiz ht év krsztül vztt igzi szkértlmml buzglomml vásárhlyi tlpt. Most köszöő lvlt itéztt tácshoz zért támogtásért mlyb őt város működ idjé ricsittt. gélyt köyvtárk. C s ő k y Ljos dr. h. főjgyző lő trjsztt ttt tácshoz hogy közköyvtár rzérő állmsgély i kérjk. Orbá jől vislt mgát. Tg p*volt Orbá pj mlytől mi dig félk gzdók. Orbá most jől vislt mgát mid bj él kül mult l. Elutsított képlm. L d k Pál kérlmt doíí tácshoz hogy Fkt Ű? Agytrméb:i mozi lődásokt trthsso. A t ács kérlmt lutsított mivl z flfogás hogy z ily lő dások trmt gyo rogálák mi pdig m kívátos mrt folytoos jvításokt vo mg utá. Kiburkolják Tuhutum-utcát. Az izrlit hitközség kérlmét dott b tácshoz hogy rdl jék l Tuhuíum-utc kiburkolását. A városi tács rr vló tkitt tl hogy mid gyház tmtőjéb vztő utt kiburkolják jvsol j hogy z utc kiburkolás közérdkből modssák ki. A hlybli épitőmukás cso port vztőség mgyrországi épitő mukások országos szövtsé g közpoti vztőségék htáro zt értlméb tudomásár hozz csoport hátrlékos tgjik hogy % csoport tgji soráb viszszléphtk. A visszlépi kró tg h vlmikor kármily ré g lglább 80 htijárulékot b fizttt jltkzz hlyi vztő ségél s h hlyi vztőség ál tl kiállított idigls tgsági köyv r 40 hti járulékot fizt kkor közpoti vztőség rds tgsági köyvt rzér kiállítj. Amlyb ztá érvéysítv lszk régb b bfizttt összs htijárulékok is. Trmzts sgélyk kiszá mításáál is z fog lpul szol gáli. A régbb bfizttt htk szám régi tgsági köyvvl igzolhtó más igzolás figy l m b m v h t ő. Úgyszi té kéri csoport vztőség hogy zok hátrlékos tgok kik hát rlékikt utá krják - fizti: z szádékukt júius l-ig föl tétlül jltsék b hogy rzükr vztőség hlsztást dhsso. Akik pdig 80 htijárulékot még m fizttk b összs thát visszlépő tgok m lhtk zok uj tgokul bléphtk. VÁÁRHELYI R E Q O E L I Egyébkét csoport vztőség kzséggl d flvilágosítást f tikr votkozólg bárkik mi d vsárp déllőtt. A ftikt lmulsztó tgokt vztőség kéytl lsz töröli. A z é p í t ő mukás csoportvztősé g. A vsárpi mérkőz. A ^ s á r h l y i Atlétiki Club I-ső footbllcspt vsárp délutá z Orosházi T K. jls csptávl mérkőzött. A játék hllyl-közzl ér dks lksrdtt volt. Az lső golt t r á t lőtt tizgysből Vásárhly jvár mlyt zob z orosházik gy bizoytlul mgítélt tizgysből második félidőb kigylítttk. A V A C. tgpi buzglm ál ikább lismrr méltó mrt csptuk K s s távoliéi folytá uj összál lításb játszott. Blst vágóhído. úlyos blst törtét vágóhído; M u c s i Pál pszámos srtszurő jtj körül foglltoskodott miközb z jtó lzuht s Mucsi blkzét összzúzt. A szrcsétlség mukás vigyáztlság folytá állt lő. Az ujvú.üsi susái tác kdvlő ifjúság gy csoportj pü kösd második pjá Krcz Jáos vdéglőjéb {Mkói-utc 54) Új városo gy féys tácmult ságot rdz.- mlyr t. címt b.. ládjdt tisztlttl mghívj rdzőség. Blépődíj férfikk 70 f. őkk 60 fillér. Egy kísérő m fizt. Kzdt st 7 dvkor. Köszötyilváítás. Az Álsőkopácsi olvsókör" f. hó 17-é trtott báljá fíülfizttk: N N kor. P ő c s y Mihály 1 kor. A t l LássíJő 1 kor. Orbá F rcé 60 fill Brczki jáosé 60 fill. zbó Imréé 40 fill. Frgó ádor Vrs ámul 20 fill Ugy flülfiztőkk mit bálo mgjltkk zúto mod hálás köszött z lökség. Egy liél hldósági. flgf$gyf hírk. zültk: Brzg Frck Pál Gyögyősi Jáosk ádor Orovcz Já osk Frc Kovács Jők (üíll Jochim Józsfk László Ngy Imrék ádor Vörös Mihályk A Ilo. Tóth Mihályk Trézi Kis Józsfk Mári zéli Jáosk László Kiss Ljosk Ju liáá Nézsi Mártok Istvá. Kocz Istvák Imr Frc ikrk Oláh Játiosk Erő Ppgykoik Máriák Má ri Gyuritz Esztrk Etlk Frks Mi hályk László Blog ádork Mihály dr Hódi ádork Erzsébt Róz Ktli Pásztor Jáosk Mrgit zti Józsfk Róz. üli Atlk ádor Kálmá Köp Kálmák Erzsébt Ngy Frck Ljos Cz. Molár Imrék Imr Elk ádork Emil ádor Dáil Kálmá k Erzsébt vü gyrmkük szülttt. Kihirdtr Jltkztk: zbó ádor zbó Esztrrl Molár Istvá zcskó Aávl Árpás Józsf Ptrik Emíliávl Ambrus Adrás Juhász N. Rozáliávl. Házsságot kötöttk : Tóth ádor Vr g Esztrrl. Török György Józsdí Gubis Etlll Molár Istvá Czövk rtwzálll Kiss Molár Imr Kéz Judittl. Vékoy Imr Fjs Lidiávl Oskovics Frc Rkoczí Erzsébttl Ptri Jáos Pérsi Tréziávl Pitér Jáos Nmsik Viktori ávl Bodó ádor Kovács Máriávl Hős Ngy Jáos zbó Jusztiávl. Mkis Imr Alács Rozáliávl Rácz Istvá Búz Juli ávl Bodré Józsf Horváth Máriávl. Elhltk : Kiss Frc 2 hópos Kocz Frc 4 pos. Ngy Pétr két hópos Mrosi Lídi 8 évs Kiss ádor 5 hó ÖJÁG pos Köti Imr 59 évs T. zűcs Józsf 70 évs Kto Józsfé Hrcg Trézi 69 évs Kocz Imr 2 pos Vörös Im r 29 évs Goldbrgr rolt 25 évs zikszi Imréé Tóth Lidi 44 évs Ko vács Istvá 84 évs Kdó Jáos 82 évs Ptki ztr 2 évs. KáviÉz lgitás! V szrcsém városuk t. közöségét értsíti miszrit Újvárosé özv. Zsoldom Imréé MiMi kávéházt yitottm- üzltmb kitűő fhér sillr borok kphtók. í litr sillr 88 fillér ó rizlig 1 kor. 12 fillér Dréhr sör 25 üvgél 1 üvg 28 fillér. Vlcdi törköly brck szilv pálik. 2 kor 20 fillér. Rumok likőrök lgolcsóbb. Üzltmb mi dkor lgjobb itlok ízlts étlk lszk kiszolgálv. zórkozásul billiárdsztlll is rdlkzm. Elvm jó itlok olcsó cskis szolid kiszolgálás. Kérm t. közöség gybcsű pártfogását tisztlttl E^dJáb! P i s t Királyszék Árok-utci házm mly b jóforglmu korcsmüzlt v olcsó ért ldó. 307 A A GENY p o r t i c i i ém vgy ápolyi vérfürdő. Rfff? c. olsz zsrokság korszkából. 5. llms sustorgás lgrosszbt sjtt vlők. A főök lővtt gy prgmt s fákly féy mlltt mit z gyik álrcos od trtott: üpé lys hgo olvsi kzdtt: A fkt társukt véb mly rdzvrók goosztvők mgfyitét tűzt ki fldtául mghgytik spyol hóhérk hogy két goosztvőt ylvstr Titőt Csrt kikt tács bűösökk tlált tüstét végzz k i ökéyt érttvé hogy fkt társult mi cslkméy hlálos bütt trh ltt titokb tr tdó." Amit főök szvi lhg zottk z litéltk szmiről lvt ték kdőt. Hdd lássák még gyszr világot milőtt kivégz tték. (Folyt köv.) FoIEŐ.4 <3zrlcss;rtft. Grválz Frc. Kidó yomdtuljdoos: Ku Bél 1 B i l i IIIHMIIHI' ' 11 Pici-árk Vásárh ly Buz Árp Kukoric rt zlo Zsir Nyomási főid v ldó. Értkzi lht A jámbor állt bosszkodi zöllő-ut 2. ) szám ltt. 734 látszott háborgtás mitt d Lui Myugtl sviol bíkái v fdzttr gi éháy pufftőssl flvilágosí Kácsr építőmstrk tói tyájá. F(lztti dij 4 koro 40 fillér. 735 tott hogy bizoy hsztl sz bődik gzdájávl gyütt. KlÖŐ föld- A csomorkáyi rosz tmplo A hóhért z öszvérr ülttték s mo kivül Tóth Kovács fél földből 80 hold kidó. Értkzi lht gróf Brcséyi város flé hldtk vissz. Miklos-u. 13 sz. ltt. 722 Ktt lől ktt pdig hátul lovgoltk s flügyltk hogy «i zti Mihály örökősökk z öthlmi dű lőb lvő 2 ty rzük ldó. Értkzhóhér sötét éj lpl ltt vlmii lht II. Vrs-u. 2 sz. ltt. 724 kép lo ugorjék z öszvérről s Nyári Céjllht?7 gépkzlt válllok. Ér l szökjék. 721 Egy xióri lovglás utá mly tkzi III. kr. Pál-u. 25. idő cl^it kéylmsb járásho? M y l UtG 28- b 8Z-. gy vgy két szobás udvri lkás pézért vgy dologért júius szukoíí őszvérk ugycsk ügt 1-r kidó. 725 i kollsít rjtélys prk rócskpujáhsi' értk. Mzáros üzlt kidó zol átvhtő zbó Jáosál Frc Józsf-sugárut 69 Mvkus z öszvérről többik sz. ltt. pdiy ísvikról szálltk l. Ktt hóhér krjib rgdtk s ugy Nylfcos ádork három kó rizlig bér v ldó Ptófi-. 21 sz.. ^29 vztték lőr másik kttő pdig AJtŐ 11 métrs köyöklő dszk v hátulról kövtt. s}*tdő V I. kr. Bvár-u. 49. szám ltt. A hóhért gy sűrűségb vztték 730 mlyk közpé gy kis tisztás Trágy v ldó gét vrui tv-éből volt A íér közpé gy ftők ál. lott mlyk két oldlához szijjk Almos-utc 23 sz. voltk szgzv. A tők körül fs Krdos sztlosál Ersk-u. 19 ^ ltt kt álrcos férfik állottk kik mid lfogdhtó áro ldók.flfssok 12 csládr vló 4 hktóíiyí"fhér égő fáklyákt trtottk kzökb. bor 50 litrkét is. _._ZÜÍ Amit Frcsco társi hó Fizts tuló vrróláyok flvétt-hérrl od értk pvilloböl l k Rárosi-utc 14 szám ltt. 704 hívták zt. ki midyájok fltt Károlyl-i. 19 szám ltt tvő mgtár l bizoyos urlmt látszott gyko bottott ott hlyszí folyó hó roli s kik külsj cskugy 26-á déllőtt 9 órkor hszált fréigzoli látszott mgsbb ál zi úgymit sidiyttő jtó blkok lást mit fkték társultáb.! flzolt ^ - s hszált pdozt épült fák jtrtáyos áro ldtk. 707 lfogllt. A főök ittt gyt s Márkus Eldó ház- A Zríyi zgvári-utc 1 szmirgl lvtték fkt k számú Jó Jövdlmző srok ház mlyb több üzlt hlyiség is v szbdkézből dőt. A hóhőr álmélkodv tkittt kö sidó. Értkzhti tuljdoossl Hu l l j d! Józsf mzárossl. 706 rül. Hoi lht ő kik J férfik mi Igys lkó krsttik Cim d ócél ok íht összjövtlkk? hivtlb. Egy tkitt szíjjl llátott fözv. Tőrök Imréé örökösökk Gorzsá tőkér zob midt mgért Lgéi Józsf szomszédságáb 20 hold ttt vl. ő t vgy rzéft hozták id földjük ldó. Értkzi lht VIII. kr. hogy kivégztssék vgy mit v Vőrösmrty-u. 29 szám ltt. 708 lószíűbbk trtott hogy ő vé Három csizmdi sgéd férfi ppucs gzz ki másokt. cipő mukár flvéttik Ráhi Jáosál 681 Ebbli fltv mg is vlósult hrmdik kr. Jáos-utc. 14. sz. mrt lgott két mbrt vzttk id Árdáb kidó Puszt Kksszéki állo kikk szmik szité b voltk más mlltt 21 félhold föld tyávl kötözv. Midktt ugy rmgt!: gyütt vgy örök áro is. Továbbá zéléhz kutsi t mté 38 mit yárf lvél. Erzték hogy város hold föld rjt lvő gzdsági épültkktl rájok ézv vlmi borzsztó do örök áro ldó értkzi tuljdoosi 677 log v kzülőb A fáklyák fé Buvár-u. 56. sz Bg ámulél. t

6 Í914. május 26. VÁÁRHELYI R E G G E L I ÚJÁG Fűszr ÖZit brdz mázs mérlgk mid lfogdhtó árért ldók Dmj ich-utc 50 chligrél. 692 U j f ű s z r rö= v i d á r u üzlt. VII. kr Kistőprt-utc 80 szám ltti ház ldó. Tudkozódi lht ugyott vgy VII. kr. Rjz-utc 2 szám ltt. 091 V szrcsém. é. közöség b. tudomásár hozi hogy Tizgy hold földj ldó Brt Mátyás k szikácsi állomás közléb ért kzi lht ugvott 112 ty szám ltt 690 zt. Istvá-utc 51 sz. értkzi 694 VI. 'tr- Fuz-U- 1- sz. ltti ház ldó. 664 ItlV fo 3V Ót fáüó jo forglmú ÍÜZT rővidám rőfös üzlt hlálst mitt szbdkézből ldó. Rőfös áru átvétl m kötlző. Cim kidóhivtlb. 005 Fizts " tuló láyok flvéttk Adrássy-u. 39 szám ltt z mlt Egy mr sillr bor 52 fillér gy litr f hér hor 60 fillér Frcz Józsf sugár-ul; szám lit (ztsi-utc) ziiullfíizil! Tlszllttl tudtom t. főztőimml hogy lggyobb szorg lomml válllok kisbb gyobb kifőzkt Molár Isvá. Dmjich-utc 85 Ugyott 2 szobás lkás kidó lkhti iskol mlltt volt Koh Moritz fél házb ZiQlitlRti-utc 1 számú ház mly 30 év ot sztlos műhly d bár mily üzlt k is lklms változás mitt ldó. 525 Félyisási földj ldó Nóvák Ljosk mkói útfél hgys dűlőb. Tu dkozódi lht V i l i. kr. Kölsi-utc 9 szám ltt. _0_ ElÜÓ föld- Kksszék prto Poshlom szomszédságáb 25 tél hold föld jó krb lvő tyávl jó vizű kúttl szőlős krttl kdvző fizti fltétl mlltt ldó. Bővbb Olsz Istváál Pósiiiom mlltt tuljdoossl V kr. Ny árf-ut. 3. C49 Egy fiu ácstozk flvéttik III kr. Kis Erő-utc 4 Kovács ádor ácsmstrél. 651 Eldó ffild. Kistóvölgyö 82-őrház ml ltt Kovács Imrék 02 hold szátó föld j ldó. Tudkozódi lht hlyszí vgy Dmjich-utc 20 szám ltt. 568 Hlálst mitt sürgős ldók gzdsá gi szközök jószágok jutáyos áro Ngy Pálál Mártélyo. értkzi lht hétfő csütörtöki poko. 615 Kukoricát árp buz ocsu korp drc fris csirk drát lgolcsóbb vásárolht Mrosál ztsi-u. 40 szám Klmár fél morzsoló hszáltr kkdó. 669 Kluzál-utc 65- szám ltt gy udvri lkás kidó. 3_ Görb-utc 60 számú ház ldó üzlth lyiségk lklms ugyott több üzltbrdzi igóság jutáyosá ldók. Kitűő házi kyér kphtó Tószgi Esz tr üzltéb. Hói? Tószgi ház 647 lo rős krékpár v 30 s?:ir ldó Nyáff-u. Hifidig L á s z l ó frkiréti tyájá kitöö szárdt lucr széáj v vottó számr ldó ér tkzi lht kit hlyszí. 727 r Két régi hgdi v kitév ldásr Flhrbr gyhu-. torrktáráál zok rzlt fiztsl is ldtk. 731 Hpic lórős tutftr mid lfogdhtó áro ldó 1 évi jótálássl gy zutomt mly ry báy gy vdéglőb. Mgtudhtó Homlok Istvá vdéglőjéb Kluzál-utc 93 sz. 733 Tisztlttl értsítm z ig tisztlt közöségt hogy VI- kr. Bmár-u. 20 Z. ltt vlllyrőr brdztt géplktos vssztroálvozó műhlyt yitottm hol lválllok őzgék yrsolj hzlszivágáz motorok jvitását mgálárók átlkítását- Mid fél mágás gyújtók tökéltsjvit ását. Kútfúró szrszámok gz dsági gépk mérlgk jvítását jutáyos áro kzítk. Tisztlttl A M g y r Tlpítő Vji Imr Prcllázó B k Káposz gép motorlltto.'!. táskrti birtokából még 783 l m d o t t prcllákr mgállpított árko jáltok thtők D r. E d lklom fstékk olcsó br y A t l ügyvédi irodá vásárlásár. jáb 660 A gyors szárdó trtós szíű oljfstékk zol szárdó tükör féys wmmmmbmmmmmmmmmmmmmmbmmm Kdvző göröo Tlki-utc 40 Oldlkosár-utc 11 sz. ltti házk kdvző fizti fltétlkkl ' ldók értkzhti lht Oldlkosár-utc szám ltt 612 Btríokldás. MmMi Potos szolid kiszolgálás. 1 vásári bódé ldó 510 Hrii klti Wk l'i'c-józsf sugárút 1 szám ltt bér házáb Kotormá Istvá világüzlt f. évi ovmbr hó HŐI 3 évi időtrtmr bérbddó. Jiitkzi Kostti Gyul gyházi főgodokál. 667 sxo$pd(ő fsíáfcí? mzbvló lgszbb lgjobb fstékk' hlyszűk mitt ttms lszállított zgd -utc 10 szám. Tlfoszám 29. : BoitiszsBÍgm EBBJd krsttik pv fő utci üzltb. kidó hivtlb Cim ^37 Nittttj. A B j z u. 19. s z - ház f. évi május hó 26-á m ű.. 9 órkor hrovásárh l y i k i r. járásbíróság ár vri trméb (fölszit 9.) biról árvr l d tik. Módi örökösökk kutsi útfél Jkó Jáos fél 29 ho'd földjük őrök áro l dó értkzi lht Dmjich-utc 9 szám ltt. 319 YŰVÍIZ! é s s i f á r i ői kosztümök férfi gyrmk r u hák t o l. csipk szövt függöyök szőygk hímzk stb. tljs mgkpják uj trtásukt h oldvyá! fsttik vgy tisztítttják Ptőfi-utc 23 szám táciskol mlltt 701 Lvls -57 MBBEKMBMBMBM krsttik Adrássy-utci üzltb. Cim i\ kidóhivtlb. fv-w Árvri árko dtk l például krítt fsti vló oljb tört fsték kilój 60 fillér. mmmsmmmm Kítiö > yomásszél mkói Ráut kozi lvő ;i0 hold föld. Értkzi lht Hlt.r 4. szám ltt. 586 Rkocl Istvák 2 hold földj ldó' stiéi kidó. Ugycsk éhi Rostás Márto rél fölből 28 hold ig jó szá tó föld tyávl ldó vgy hszobérb.kidó értkzi lht zhdság-tér 33 szá; ltt. 632 PII] jut ízsákok bszrzhtők Bálit-u. 31. Rktáro vk midfél fűszr fsték mszlő áruk mz szé lgrőssbb szpp főző szód lgfiombb mriki ptrólum pot friss pörkölü kávé úgy szité midfél rövidáru cikk szlgok csipkék férfi ői r yők állm lgolcsóbb b szrzhtők. A. é. közöség b. pártfogását kérv kiváló tisztlttl. Eldó Botod-Utc 2 számú ház kovács vgy bogár miihlyk lklms továb bá fél hold szép szöllő ppréb fél hold Brcséyi tlp zol át Jk vhtő. 700 m m Értsít. K á l m á Jő=él ltt lőszr rövidáru üzlti yitottm KoUtfí LjO irti z migrioból Mgyrszbdság hrc törtét Grc Györgytől cimü diszköts köyvkolsó ldók. Cim kidóhivtlb. 693 Qorzsá 65 hold föld kidó lht Dái-u 10 szái ltt. Lgjobb Ngy korp drc rktár. t Zé kévéb kötött kphtó Horovitz Mórál Lázár-utc 14 szám ltt. Métr mázsáj 8 koro. 524 Krtztéb gy válsztékb kph lók midfél tvszi kiülttr b lk díszítr lklms övéyk virág gumók pláták szob övéyk stb. zgdi sugár-ut 5 számú vill- Úgyszi té friss vágott sláták vló kis ugork szép fjs slát gy myyiségb. 479 Üzlt mgyitás. Tisztlttl értsítm gy érdmű közöségt ism rősimt hogy korlátl Itlmérősi gdélyt mglipm s élfogv sját házmb Királyszék-utc 27 szám ltt júius hó 1-é zz pükösd másodpjá házsztlsl gybkötv vízmts sátorb társsvcsorát tácmultságot rdzk Blédtidij tácméltságr 50 f. v csorár 1 kor. 20 fillér mly áll: jó mr hpprikás fél litr bor kyérből. A bát kzdt st 7 órkor vcsorá-é 8 órkor. Jő potos kiszolgálásról gy ér dmű közöségt lőr is biztositöm. K. Molár Istvá füszrkrskdő vdéglős. 723 Rléháy ádork zgvárréti birtoká i v rziből kidó. Továbbá holdkit pézért ldó ; értkzi lht máj. 28-á zz csütörtökö kit hlyszí. 732 krsttk Adrássy-utci üzltb. Cim kidó hivtlb. 638 V szrcsém gyérdmű közöségt értsít i hogy Jóki-utc 113 szám l t t s z t os műhlyt y i t o t t m. Elválllok midmű épü lt bútor mukákt lg gyszrűbbtől lgdíszsbbíg sublot sífo jvításokt átfstkt. A lgújbb di vtú bútor mitáimml kívá tr házhoz mgyk. A gy érdmű közöség bcss párt fogását kérv. Krácsoyi ádor sztlosmstr Egy jó fiu tock flvé ttik. 697 Ozv. Fi gorzsi 232 hold földbirtok ldó vgy hszobérb kidó. A birtok jókrb lvő gzdsági épültkkl bővizű rtézi kúttl v flszrlv. Fl tétlk mgtudhtók tuljdoosál I. Zriyi-utc 3 szám ltt. 402 Mérlgk s u l y o k jvítását törött gép rzk forrsztását Jól olcsó szköz l i k K o c z G y u l Bél gép mérlg lktosok. Zsoldosu t c jól kiszolgálv kr li sjálj fárdságát vásároljo Bgő'lstváál zgdi-utc 8 Zám ltt városház ml ltt. Hol mid fél friss fűszr árut. Lgjobb kávékt yrs pörkölv. Az üokrs szép lisztkt prím élsztőt. Éds ms rózs pprikát. zőllő prm tzhz lső rdű rézgálicot kötöző sást. Loszbb mzb vló oljb tört fstékt- Gyors szárdó firiszot. Ol csó j ő mszlőkt cstkt b l ht szrzi. A gy érdmű közöségt t. bl kültrülti ismrősim szivs pártfogását kérm. Kiváló tisztlttl Bgó Istvá krskdő. (Cz. Ngy György fél házb.l VII. Tvsz-utc 2. szám ltti ház 3 szobávl szárz bjárás kövs udvr r tézi vízvztékkl llátv ldó. Értkz i fti szám ltt. (548 mid foásu mérlü vs ittó v á l y ú k mid mértb Adrássy-utc 17 szám Orovc fél házb sját kzltméyü bédlő háló url szobák szlo brdzk. Ngyválszték fsttt bútorokb. Réz vs bútorok. Gyrmkkocsi ágyk. zlou lukzu dolgok gy válsztékb. Fltét l bizlom olcsó árk szolid kiszolgálás. zívs látogtást kér. Tisztlttl: ZOLGA NEDVEÉG ELZARO LEMEZEK midmű isóppi l építkzt i ygok * KÍVltBlbCil gy válsztékb mly lszálitott áro kphtók GYULA müsztlos. Tlfo 104. Ügys fiuk tock flvéttk. Kluzál-utci vskrskdéb. 43

7 J9Í4 május 26. V i l l l d á s A szőlő mpi I Mit G 910 é g y s z ö g ö l trültű lérttl gyütt s z b d k é z b ő l ldó st lg b é r b kidó. Flvilágosítást d.* Nm rklám! i Nm hzugság. Tiszt igzság hogy z ddig yi sok pézzl sok héz fárdtságos mukávl godozott szőlőt zutá köy mg lht mti z ő l lségitől mrt ügyvéd Forgách-fól PAPERE" szőlőmoly-irtó-szr A szgdi ufi 1 s z. vill % 7. VÁÁRHELYI R E G G E L I ÚJÁG z t A t l - u t c 9. Hlászti jog o s z lufik Eldó R. F i ipíkt G y r m k trikók f h é r m ü k férfi ői vlmit gyrmk h r i s y á k s p o r t é s u t z á s i c i k k k b g y r k t á r. fykkol p ős sőryők sőíiotok óriási válsztékb. Bor sor 643 pálik iiztt m g y i t á s! Frcz J ó z s f s u g á r ú t 26. Wisz fiidt ős fi (ztsi-ut.) borgfkrskd tlpé. V szrcsém gyérdmű közöséggl tudt i hogy több évi tpsztltok gyűjt utá szülővá rosomb fti üzlt vztét átvttm bb bort Ö sört pálik műkt lgjobb miőségb z lt rzltztt szbott árb fogok árusíti: 1 litr s i l l r b o r 2 fillér fhér bor 60 gbo pálik 80 kukorícz í. törköly Dl vlódi kiskzáo főtt törköly 2» szszdi6t68fl főzött sppfi pálik 2. szilvórium 2. blföldi rum 1.20 t rum 2. í üvg kőbáyi sőr 2 8 fillér Nm kíméltm sm tökét sm mukát hogy fti üzlt mi kof mid kíválmik mgfllő lgy épp zért fií ítímüfc kívül álldó rktáro trtok gy myiségű külföldi l i k ő r ö k é i t r u m o k t c o g c c t m l y k t lgás díszí ttt zárt üvgkb szigorú szbott árk mlltt árusítok. Kérm gyérdmű közöségt hogy ítlmtitk szükséglt bálltávl álm prób bvásárlást szközöl ik kgyskdjél. Tljs tisztlttl Bálirufiák fcáxi*y-utc 6. ői ős íéríi fői ős mgs szői lgdivtosbb mriki frci formákb Borslío It Hückl Píchlr fél t v s z i é s y á r i k l p o k b vlmit s z l m gyrmk ői v á s z o k l p o k b gyrmk férfi s p o r t s p k á k b álldó gy válszték. bérbdás A Csográd-szgdi tiszi hlászti társult érdkltségé hz trtozó mitgy kt. hold élő víz trülttl bíró Csográd zki htárától z gd lsó htáráig trjdő YfZű folyób gykorolhtó hlász ti jog évi juár hó í-töl 1924 évi dcbr hó 3I-íg tr jdő tíz évr hszobérb d tik. A fti trült három sz kszr v osztv. A bérbdásr 1914 é I lulm íó-6 tf d.. 10 órkor zgd városi székház tácskozó trméb szóbli árvr fog trtti. A három szkász bármlyikér vgy mid három szkszr gyütts szbályszpipr szőrmdolgok structohk s rű lpcsétlt borítékb Írá lgkéysbb ruhák is fltűő szé sos jáltok ís dhtók b p vgyilg tisztítttk mglpő mly jáltok z árvr p olcsó árko já bottk fl. L u c z J ó z s f A *irt jáltok jált vgytisztitó klmfstőél sghláfirtí jogbérltér** flirttl dl-tc 2. (Imr Károly UT füszrözlt Időkor Pál társ. llök zg mlltt.) d címml látdók l. El A mukák jé hírvű szgdi ktt utó jáltok m i p r t l p m k é s z ü l k l. fogdttk l. Ügy szóbli árvrb rzt Főűxtt iprtlp: vvők mit zártjáltot t zgdi L u d o - u. 9. vők 400 koro bátpézt 591 tártéik lti illtv z jálthoz mllékli. H O M O K O T Közlbbi fltétlk társu uryági kortyogóit gyg mtstlt igzgtóságáál zts épitkzhz pucoláshoz flstr lá vló Ö mrosi homokot is bárhová lgolcsóbb tudhtók mg. b szállítok báyámb Kluzs. Mgkrsr fltétlk utc 137 szái városi tlpm cs kélységért dois cskhogy gydomb mgküldtk. üiilőbb lfogyjé. zts 1914 május hó 20 á P o l K é k á d o r Igzgtóság. m HódmzővásárhlyOrosház Adrássy-utc 3. Tlfo 67 jálják dús flszrlt rktárukt 23 prc ltt lpusztítj szőlőmolyt k ptéit hryói bábját vérttüt hgyát szóvl mi dfél kártékoy rovrokt. Azol átázttj gubőt hálót s pillt ltt mgöli b fzklő rovrt. Mgmti szőlőt gombától. A PAPERE szőlőmoly-irtó-szr m ártlms. Ez szrrl prmtztt szőlők több hosszbb sőzt ki bírk. Prmtztt szőlőről gyümölcs fáról virágról vgy övéyről rovr mkül mrt h 23 prcig rjt v ugy zol lsik lpusztul. A PAPERE" szőlőmoly-irtó-szr szgtl. A prmtzél kidósbb mit más szr igy sokkl is ol csóbb. Mid szőllőbirtokosk sját érd k hogy z gyo olcsó szrt álldó kézél trts. Fölöslgs muk péz kidobás más szrrl kisérltzi mrt Ily még ics. Egy kiló 1 koro 60 fillér mi 10 litr vizzl floldv kz prmtző.szr lglább 450 égyszögöl trü ltű szőlő prmtzéhz lgdő. Mid csomghoz igy utsitás. A ftikért kzsség válllttik. Kphtó; Imr Károly Atl László. BolOgh Ed Gál Istvá Alszfld ádor urk üzltéb Vlmit tlp Frcz Józsf sugámit 105 szám ltt. 604 szám r W o í I s t v á Ü. t> pr t. 5 s» v. 90 főid. GorZá Lukács László szomszéd ságábst Jkó Jáos örökösik 84 hold földjük szbdkézből ldó stlg főidk fl rz tyávl Is ldó értkzhti Hódi Pétrél I kr. Vrböczi^utc 8 sz. 679 Dmjich-utc E i számú jől Jövdlmző ház ldó zol át is vhtő vétl árk fl rz 5 százlék mlltt rjt mrdht vgy városhoz 15 kilómét r blőli hold jó főidért is lcsréldő fl tvszi szzor i szövt ujdo ságok divtos gy válsztékb mgérkztk \z&bók mlyb gy myíségü férfi ői gyrmk czípők sz dálok hrisyák zsbkdők ykkdők igk gllérok bőr áruk rgtg fkt szís'pryők több fél fl m sorolt cikkk vk. iss midki mgtkátöi még kzlt trt cbvorcz Hrmáimé ü z l t é b (fk* Bky ház) zövtkz tó k\ divttrméb. Midő zt kdvs üzltflikkl gy érdmű közöséggl tudtik v szrcsék köztudo másr hozi zt z örvdts téyt is hogy fokoztos fjlőd lv lpjá Üzltükt m ői 640 szloi! bővítttük ki hol szkszrű vztsl lggyszrűbbtől lgdivtosbbig jutáyosá kzitük koztomkt ljtt MuiOkt öl flöltőkt. A ői szlo i mlt. Bjárt imo plot Dák Frcz utci kpujá. Ü K i v á l ó tisztlttl szbászt! : _ mwbbhbhbhbbbhbh z IGAZGATÓÁG.

8 VÁÁRHELYI R E G G E L I május. UJAG Áltláos mgbízhtók ismrt lgolcsóbb bvásárlási f o r r á s! Kméy ri K m é y Tlfo 135. T á r s jáljk dus válsztékú rktárukt lgjobb miőségű krékpárok vrrógépk jótállás kdvző rzltfizt «* b s z é l ő g é p k b lgolcsóbb árk mti. A fti gépkhz vló g é p r é s z k f l s z r ü é s i c i k k k lgjobb b i c i k l i p u m m i k b álldó gy kzlt. Mglpő szépk z idi modll lsőrdű külföldi rős utí luxus k r é k p á r o k mlyk tchik lgújbb lgtökéltsbb újításivl vaflfiftw cuátvít* *** Lggyobb rktár hlyb z rdti GOlURlbl" Pttié"...MM". FVuTif lgil" Prlml" Bi^l" h g l m z k b. Villyrőr K m é y brd«ttutogé gy A r y z ü s t ó r á k! L g d i v t o s b b ékszrk! ykláczok. órláczok krkötők foggök. krlk kvsygdrfik tjtékplpák. zsb fli ébrsztő ig örák- Mid szmhz vló szmüvgk lg gyobb válsztékb kphtok- ltti Aryt züstöt vszk bcsrélk! Ékszrkt olcsó g y o r s jvítok!!! órtik ^. j v í t á s á é r t 2 évi j ó t á l l á s t v á l l l o k!!! Kméy. Ljos géprktáros mlltt. 814 ^MMMmt^.. Ittőiérttl olcsó árb már 10 koroától kzdv i r kövk mid mű tmtői épitőmukák mlékmukák fűrzlt lpok mid szib fiokb gydül KI B E R T A L A N tmti itéztéb kőigmukáló gyáráb bámultos olcsó árb kphtók. ját érdk mid lgkisbb mukáál ls jáltot kikéri. É r t s í t é s. V szrcsék ruh rdlő. é. közöség b. tudomásár hozi hogy tvszi yári szövt mitáik gy válsztékb mgérkztk. Fő törkvé sük hogy Jlkor igéyik mid tkittb mgfllő potos ju táyos áro dolgozzuk. Kívátr mitá vl házhoz mgyük. A é. közöség b. pártfogását kérv mrduk Tisztlttl R d c z B s í c s férfi szbók őzv. zgié házáb. Egv tuló fiztsl flvéttik. 512 Ü g y v é d i i r o d á b 1815 évs is flvéttik. Cim kidó hivtlb. 87 M l II Jó s ö r. építz építőmstrk Hódmzővásár hly. Trvzük építük midmű épí ti mukákt Bto vsbto épít méyk trvz épít. Elfogduk szkértői mgbízásokt építk llőr zét építi számlák flülvizsgáltát s mid szkmáb vágó mukát. ját báyákb trmlt kitűő miő ségű homokot kicsiyb gyb árultjuk házhoz szállítv ls. O r k á vsbto krít oszlopok kizárólgos ké szít árusítás. Irod Hódi Pál-utc l. szám. 173 MMBBUH ErlBt68 Clrk ktrcz ldó hol mg modj kiódhivtl. TELEFON 8 8. Krékpárok ldás z o k jví tás jótállás m l l t t szközölttik. üzlt I m m g y i t á s i V szrcsém gyérdmű közöség b. tudomásár hozi hogy régi jő hírvű P á s z t o r Imr fél klp üzlttt ismét mgyitottm zt ugy mit múltb volt lgjobb miőségű áruvl szrltmfl A gzd közöség rzér lgjobb miőségű sját gyártmáyú úgyszité mid divt yúlszőr klpokt trtok rktáro. mű puh klpokt kméy Azokívül lválllok midmű ői é8 férfi flicz szlm klp tisztítását lgdivtosbb formár vló át lkítását A Bl klpok ljrjbb bécsi műdlk utá IszK lkítv Tisztlttl Pásztor Imr utód 027 ifj. Oskovics Frcz klpos mstr K =3» - I ro ot xr: - J '2 «*3 : M p d o s c tmtkzi válllt Jóki-utc 31 é g szám. Ngy sirkő rktárát mi még ddig m létztt potos é«ll kiismrts kiszolgálás mlltt olcsó árkb gyérdmű közöség rzér bocsájtj. Krsztk ugy mit Pirmis kövk 20 koroától kzdv fljbb. Mgtkithtő vétlkéyszr élkül. Rőfös divtáru üzltml tmtkzmt mggyobbítottm. F Pétr fi krékpárok miihly is flszrlt IliI Aki igzá jó sört kr ii z kérj Kőbáyi Polgári Rzvéy sört. Ezt sört z országb d még külföldö sm tudják oly miősééb lőállíti mit Kő báyi Polgári sörfőzd. Kphtó hordókb plckokb Fliszig Adrássy-utc 25. Lác utc srok. Úgyszité mid jobb vdéglő b krskdb. Vigyázzo plck dugó Kőbáyi Polgári ör védjgyr. 986 Krzsliz jvító Klp igr A r o l d órás. ékszrz 23 év ót fdlló Adrássy-utc 6 szám üzltéb. Kdvző rzlt fizti fltétlk!!! tűzzomácolóvl hggsztővl E L H Í V 296 Á. mérlg tuljdoosokhoz. Tudtom gy érdmű közöség gl hogy mérlgk jvítását mg kzdtm vidék ről id érkzőkél sokkl olcsóbb árk mlltt fllősséggl kzítm kérm műhlymt flkrsi olcsó árimról vló mggyőződ végtt. Elválllok tkrék tűzhlyk rácsok gzdsági gépk jvítását lgolcsóbb árk mlltt. A. é. közéség szívs pártfogását kérv vgyok Tisztlttl E l k á d o épült gép mérlg lktos Tlki Kíízsí-utc» Toc fiztsl flvéttik. r srok. s TELEFON 8 8. A lgjobb miőségű krékpár lktrzk kphtók: Orcsk László műszrzél Adrássy-utc 15 szám urságház. Lgjobb flszrlt Jvító műhly. Krékpárok vrrógépkr gr mofookr z zokhoz szükségs lktrzkből gyfktár. A világhírű Puch" krékpárok gydüli képvislt. Milőtt krékpárt vgy vrrógépt vsz rktárom okvtl mgtkits. Eldás rzltfiztr ís. V i l l m o s világítás brdzi válllt! Nyomtott V á s á r h l y i R g g l i Ú j s á g k ö r f o r g ó g é p é. Költségvt díjtl! iot

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Elesett hőseink tiszteletére megmoz dul Komárom népe.

Elesett hőseink tiszteletére megmoz dul Komárom népe. III é v f o l y m 20 szám Á r 20 fllér Komárom, 93 m á j u s 5 I ELŐFIZETÉS! 0 /r ÁR : SZERKESZTŐSÉG Ngydévr 5 E g y s szm r 9 4 9 8 ák hol zk kkor s lkükk kor oly csodáltos l érzkk, > sokt skáláj külöböző

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el.

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el. Végtele sok vlós számból álló összegeket sorokk evezzük. sorb szereplő tgokt képzeljük el úgy, mit egy bolh ugrásit számegyeese. sor összege h létezik ilye z szám hov bolh ugrási sorá eljut. Nézzük például

Részletesebben

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval AZ ALPOKALJA-ONLINE (WWW.ALON.HU) IDŐSZAKI KIADVÁNYA II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR A jövő már boltokb v Tulás flőtt fjjl Esküvői trdk Tél is sportolhtuk szbdb Az é llkm kisvárosi mrd Bszélgtés Für

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ...

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ... MRO Histori Tlon: 06-1/336-1656 E-mil: ino@lvsznk.hu Mintltsor 1. 2. Ey ismrt myrorszái város nvét kphto, h mhtározásokt h ly - sn jt m, mllô sorrn rko és véül összolvso. 1. Lht kirkoó, nmztközi, szkmi;

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok á z h i y g k r D Hírk szám. 7-6m a oly évf. I X. 2010 lius ú us-j Júni t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Kopjafa avatással kzdõdtk

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

5. modul: Szilárdságtani Állapotok. 5.3. lecke: A feszültségi állapot

5. modul: Szilárdságtani Állapotok. 5.3. lecke: A feszültségi állapot 5 modul: Silárdságtai Állapotok 53 lck: A fsültségi állapot A lck célja: A taaag flhasálója mgismrj a fsültségi állapot fogalmait valamit mg tudja határoi g lmi pot körték fsültségi állapotát Kövtlmék:

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

Gyerünk csak! lőség alapján, a szövetkezett ellenzék választójogi program-] jának, az. egyenlő, titkos válasz-, tójognak megvalósítá-\ méltó J@>M

Gyerünk csak! lőség alapján, a szövetkezett ellenzék választójogi program-] jának, az. egyenlő, titkos válasz-, tójognak megvalósítá-\ méltó J@>M Hódmezővásárhely, 94 juár 25. vsárp. X. évfolym 22. szám. r 4 fillér. H E L Y I F ü g g e t l e Szerkesztőség kidóhivtl Kossuth-tér. Telefo i &7, Egyes szám r 2 fillér, vsárp pici poko 4 fillér. Gyerük

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

II. évfolyam 34. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1930. augusztus 23.

II. évfolyam 34. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1930. augusztus 23. . évfolym 34. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 930. ugusztus 23. ELŐFZETÉS ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KADÓHVATAL: Egz évr 0 P. Ngydévr 250 P. Fliös szrksztő: Komárom, gmándi-ut 2. Tlfon 6. Félévr 5 P. Egys szám

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles Ktlógusunk zn én néhány klsszikus jánékötlt mlltt lgkülönfélé kivitlû, lklmzási trültû és árfkvésû táskák széls válsztékát jánljuk figylmé. Az irttáskáktól notook táskákon át z utzókoffrkig gykorltilg

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám.

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám. CSOMÁDI 2012. novmbr Tükör Tükör II. évfolyam, 11. szám Advnt az oviban www.csomaditukor.com Lsz vagy nm lsz...?! Mindnki gondolkozott már azon, hogyan lhtn csökkntni a mindnnapi élt költségit. Ilynkor

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben