Kézikönyv Technika és életvitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv Technika és életvitel"

Átírás

1 Pitrik József Kézikönyv Technika és életvitel 6. évfolyam Celldömölk

2 Alkotószerkesztő PITRIK JÓZSEF Szerzők GION JÁNOS KOVÁCS SÁNDORNÉ NÉMETH LÁSZLÓ PITRIK JÓZSEF PITRIK JÓZSEFNÉ Lektorálta és óravázlatokkal kiegészítette Balhási Istvánné AP 670 ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mû, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elõkészítés NÉMETH JÓZSEF

3 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 3 BEVEZETŐ Az Apáczai Kiadó új 6. évfolyamos Technika és Életvitel tankönyve a korábbi Életvitel Technika Háztartástan Pályaorientáció tankönyvsorozat felhasználásával a Kerettanterv és az Apáczai tantervcsalád: Technika és életvitel helyi kerettanterv és tanmenetjavaslat alapján készült. A Technika és Életvitel Tanári kézikönyv (6. évfolyam) azt a célt szolgálja, hogy segítse a pedagógusok munkáját az új szellemű és új szerkezetű tankönyv használatában. A tankönyvsorozat kötetei osztályonként egymásra épülnek, építve az előző ismeretekre. A körkörös szerkezet és tartalom miatt a tanár nagy szabadsággal dolgozhatja fel az egyes témákat. Az ismeretanyag a kerettanterv által meghatározott követelményeknek megfelel, tudatos tanári munkával még csökkentett óraszám mellett is megtanítható. A könyvben lévő képek, ábrák, grafikonok, táblázatok nem csak figyelemfelkeltésre, szemléltetésre készültek, hanem arra is, hogy alapul szol gáljanak az elemző, rendszerező, ellenőrző munkákhoz. A könyvsorozat jelenlegi formáját úgy nyerte el, hogy a szerzők folyamatosan konzultáltak a könyvek szakmai és pedagógiai lektoraival, tanácsadóival. Reméljük, így olyan műveket nyújthatunk át Önöknek és tanítványaiknak, amelyekből szívesen dolgoznak. Vélemények, javaslatok, esetleges hibák alapján a további kiadásokat finomítani, korrigálni kívánjuk. A könyvsorozat ábraanyagát oktatók, tanárok, kutatók, műszakiak, vállalkozók, üzemek bocsátották rendelkezésünkre, illetve ismert szakmai művekből, kiadványokból, grafikus médiahordozókból vettük át. Segítségüket, hozzájárulásukat ezúton is köszönjük. A könyvsorozat nem lezárt, a munkát segítő multimédia-, szemléltető anyagok kimunkálása folyamatban van. Az alkotószerkesztő és a kötetek szerzői

4 4 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam A TANTERVI HÁTTÉR Az Oktatási Minisztérium által bevezetett Technika és életvitel kerettanterv a megújulás igényével készült. Ezt az igényt elsősorban az váltotta ki, hogy a társadalom elvárásai az iskolával, így a technika tantárggyal szemben is egyre gyakrabban pragmatikusan fogalmazódtak meg. A kerettantervre épülő új Technika és életvitel tankönyv messzemenően figyelembe kívánja venni azt, hogy az iskolák feltételeik és adottságaik alapján, az iskolai tantervek keretében egyes követelményeket elmélyíthetnek, kiemelhetnek, de a kere t - tantervi előírásoknak valamennyi iskolában eleget kell tenni. A tankönyv az alábbi alapelveknek felel meg: A Technika és életvitel kerettanterv időarányos részét teljes egészében feldolgozza. A tankönyv heti 1 óra tervezésével készült, de a helyi sajátosságok figyelembevételével heti 1,5 óra esetén is használható. A tankönyv jellege, témamegfogalmazása, tartalom- és követelményszintje olyan, hogy az a tantárgyi kerettanterv alapkövetelményeinek ma radékta - lanul megfelel. A tankönyv összehangolja a kerettantervi célokat és az iskola (várható) cél- és értékrendszerét. A tankönyv témafeldolgozása szakít a modulos, szétszabdalt, gyakran összefüggés nélküli feldolgozási menettel. A témacsoportok az épített környezetre, a tanulói közvetlen környezetre támaszkodva dolgozzák fel a kerettanterv tananyagát és fejlesztési követelményeit. A feldolgozás közös szervezője", irányító gondolata a lakókörnyezet és ennek körkörös bővítése. A feldolgozás témacsoportjai integráló, szintetizáló szemléletűek, míg a közbenső témák és tartalmi tervek analizáló, a kreativitásra építő jelleget hordoznak. A tankönyv figyelembe veszi a feltételezett helyi adottságokat, javaslatot ad esetleges szabadon tervezhető órák tartalmi kitöltéséhez is (lásd 0,5 óra). A tankönyv a szerszámok és eszközök használatából eredő balesetveszélyre is felhívja a figyelmet. A tankönyv tartalmazza a 20%-os bővítés anyagát is. A tanulás tevékenység eredményeként minden tanuló elsajátíthatja a lakókörnyezetben való jó eligazodás és jövőjéért való cselekvés készségét. A tankönyvi tartalom és követelmények a kerettanterv Fejlesztési követelményei; a Belépő tevékenységformák; A továbbhaladás feltételei és szak - mai tapasztalatok alapján kerültek megfogalmazásra. Az iskolák speciális feltételrendszereit (iskolakertek, tankonyhák, közlekedési terep-pályák,...) a kerettantervi ajánláson túl is figyelembe veszi a tankönyv. A tankönyvben alkalmazott lényeges módszertani elvek: a problémacentrikus oktatás; a modellezés elveinek alkalmazása; a technikatörténet felhasználása; a rendszerszemléletű tevékenység; a környezetgazdálkodási szemléletű tanulás; a tervszemléletű tanítás tanulás; az alkotó és cselekvő munkára ösztönzés. Jelen tankönyvet mindazoknak az iskoláknak és pedagógusoknak ajánljuk, akik fontosnak tartják a komplex szemléletű, gyakorlati életre való nevelést abban a szellemben, hogy gyermekeinknek a leg korszerűbbet, a legérdekesebbet és további életükben a lehető legjobban hasznosítható információkat, gyakorlati tudnivalókat, praktikus készségeket nyújtsuk. A környezettel való harmonikus kapcsolat, a technikai környezettel való együttélés megvalósítása lehetséges alternatíva. A tankönyv tananyaga valamennyi iskolában meg valósítható a korábbi feltételek fenntartása vagy részleges fejlesztése mellett.

5 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 5 A TANKÖNYVRŐL Az Apáczai Kiadó új 6. osztályos Technika és életvitel tankönyve tartalmilag és szerkezetileg is megújított változata a korábbi tankönyvnek. A tankönyv épít az ötödik osztályban tanult ismeretekre, a tartalmi ismereteket képek, grafikonok, statisztikai adatok bemutatásával segít elmélyíteni. Irodalomkutatást, gyűjtőmunkát, adat gyűjtést és elemző munkát követel a tankönyv. A hatodik osztályos tananyag egyik súlyponti része az ember környezet átalakító tevékenysége köré csoportosul. Ez a témakör a lakóépületek elkészítési folyamatátál, a bentlakók életfeltételeinek és munkalehetőségeinek optimális megvalósítását dolgozza fel, számos modellezési lehetőséget és konkrét tevékenységet kínál. Átfogó ismeretek nyújtását segíti az Épített tér alakításával foglalkozó anyagrész. A tanterv éppen csak érinti a lakás esztétikai kialakításának fontosságát. A Növények a lakásban témában a szobai dísznövény tartásának és ápolásának fontosabb ismereteit dolgoztuk fel. Kiegészítő anyagként a Kertkedvelőknek, kertészkedőknek szóló rész nyújt to - vábbi ismereteket. Mindennapjaink témacsoportban dolgozzuk fel a háztartástan és életvitel tananyagtartalmat. A Technika és az életvitel tantárgy alapvető célja olyan életmód kialakítása, amely egészségünk megóvását, szükségleteink harmonikus kielégítését segíti. Ezt szolgálják a Konyhakultúra, az Egészségünk fejlesztése és a Gazdálkodási teendőink című témakörök. A Kommunikáció és technika témacsoport olyan informatikai és műszaki informatikai témákat dolgoz fel, melyeket nem tartalmaz az Informatika tantárgy. E témán belül mélyítjük el a műszaki kommuni kációs ismereteket is. A műszaki kommunikáció részletesen elemzi az axonometrikus ábrázolást. A tankönyv fontos része a Technikai rendszerek témakör. A kerettanterv által meghatározott feladatokat részletesen dolgozza fel, melyben nagy szerepet kapnak az anyagtechnológiák, a gépesítés, a mo - dellezés és anyagvizsgálat. A Közlekedés új módon című fejezet a tömegközlekedés, az autós és a kerékpáros közlekedés legfontosabb ismeretanyagát dolgozza fel. Történeti elemzések, rendszerelemzések és modellezések segítik a mai közlekedés problémáinak megismerését. A témakör az ötödik osztályban tanultakra, valamint konkrét tapasztalatokra építve a tömegközlekedés korszerű szemléletét mutatja be. Folytatódik a biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretek elmélyítése, a kerékpár szakszerű karbantartásának megismerése. A tankönyv elkülönített blokként Kertkedvelőknek, kertészkedőknek témacím alatt dolgozza fel azokat az ismereteket, amelyek kiegészítő anyagként a tankerttel vagy kertészeti sarokkal rendelkező iskolák tanítását segíti. A tankönyv lakáselemzési feladatot mutat be, ezzel ösztönzi a pedagógusokat, hogy lakberendező programot alkalmazzanak tanítási munkájuk során. Minden témakörben szerepet kap a technikatörténet, melyet a tankönyv végén lévő kislexikon egészít ki. A kislexikon a technika történeti szemléletű feldolgozását segíti. A tankönyv aragtartalma tetszőleges szemléletben feldolgozható. Ezt segíti a mellékelt Tanmenetjavaslat. A tanmenetjavaslat szerkezete segíti az önálló tanári tervezést. Az órák sorrendje és óraszáma a helyi feltételek függvényében választható.

6 6 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam TANMENETJAVASLAT Az ember átalakítja környezetét (2) Növekvő és változó emberi szükségletek A fejlődés Milyen igényeink vannak? Miért fejlesztjük környezetünk rendszereit? Miért nőnek szükségleteink? Mi jellemzi a fogyasztói társa dalmat? A fejlődés irá nyai A környezetalakítás elvei A növekedés határai Alapvető-, kiegé - szítő- és luxus szükségletek Reklámok és hatásaik Újságok, cikkek elemzése Megfigyelés Fogyasztás elemzés készítése Reklámhordozók elemzése Épített tér és alakítása Lakások és lakóházak építése (4) Az építke - zés anyagai A tervezés - től a kivi te - lezésig A lakás tervrajzai Miért használunk különböző építő - anyagokat? Milyen funkciói vannak a kü lönbö ző építőanyagoknak? Miért kell tervezni az épületeket? Miért korlátozza az építési ható ság a tervezést és a ki - vitelezést? Mit tudunk a tervrajzokról megállapítani? A lakások és lakó - házak épí tési eljá rásai és anyagai A tervdokumentációk Helyszínrajzok értelmezése A lakóépületek tervrajzainak és kivitelezési folyamatának értelmezése Elvi vázlatok készí - tése Elemzés Építőanyaggyűjtemény készítése Beépítési rajzok vázo - lása Helyszínrajz vázolása tapasztalatok alapján Homlokzati rajzvázlat készítése Napi tapasztalatok Vizuális kultúra Prospektusok Diák Videofilm részletek Ismerjék a fejlődés és fogyasztás alapfogalmait Napi tapasztalatok Videofilm részletek Diák Reklámújságok Tudjanak tájéko zódni a jelen és jövő környezeti problémáiban Korábbi évfolyamok technika tantárgya Vizuális kultúra Prospektusok Diák Videofilm részletek Ismerjék a lakás építés menetét, az építési hatóság elvárásait Napi tapasztalatok Kapcsolódás az előző óra ismereteihez Tervrajzok Prospektusok Ertelmezni tudják a helyszínrajzokat Kapcsolódás az előző óra ismereteihez Napi tapasztalatok Képek, plakátok Értelmezni tudják a házak és laká sok alap- és homlokzati rajzait

7 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 7 Szakipari munkák a lakásban Milyen munkákat végeznek a szerke - zetkész épületekben? Szerkezeti egysé - gek és funkcióik Szakipari munkák Megmunkáló gépek és funkcióik Táblázatok kitöltése Megfigyelés Elemzés Metszeti rajz készítése Tapétaszükséglet számítása Épített tér és alakítása A lakás mint technikai rendszer (2) A lakás pereme Milyen hatások ellen véd az épület? A lakás peremei és a hatások Megfigyelés előre megadott szempontok szerint Tanulmányi séta tü - zéptelepen Közérzet és komfort Hogyan érezzük magunkat különböző környezeti körülmények kö - zött? A közérzet és té - nyezői A tevékenységek és a közérzet összefüggései Megfigyelések Táblázatok kitöltése Hőmérsékletek mérése Épített tér és alakítása Lakberendezés (7) A lakás be - osztása Milyen házakban lakunk? Milyen főbb helyi - ségek találhatók a lakásban? A jó és kényelmes lakás követelmé - nyei Követelmények rangsorba állítása Lakásbeosztások elemzése Lakásbeosztás terve - zése Napi tapasztatatok Szakkönyvek Típustervek Tudjanak tájékozódni az egyszerű gépek részfolyamataiban Ismerjék a balesetmentes munka követelményeit Napi tapasztalatok Prospektusok Szakkönyvek Személyes tapasztalatok Szakkönyvek Képek Ismerjék fel, hogy a perem tulajdon ságainak javítása értéknövelő Ismerjék a perem fontosabb anyagi tulajdonságait Képes legyen a kellemes közérzet jellemzőit megfogalmazni Napi tapasztalatok Korábbi évfolyamok technika tantárgya Prospektusok Típustervek Videofilmek Tanulmányi séta Ismerjék a lakás tájolásának kérdéseit Legyenek tájékozottak a lakás berendezésének alapelveiben

8 8 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam A lakás berendezése Funkciószemlélet a lakás berendezésében Hogyan határozza meg az alaprajz a lakás berendezését? Milyen feladatokat látnak el a berendezések? A lakberendezés esztétikai és funk - cionális szerepe A lakás berendezéseinek csoportosításai Egy kis bútortörténet Rendezzük be a szo bánkat! Hogyan alakultak ki a bútorok? Mi teszi szobánkat otthonossá? Művészeti korsza - kok és a bútorok kapcsolatai A lakás felépítése, bútorzata Textil a lakásban Milyen funkciót látnak el a háztartási szövetek? Textíliák nyersanyagai Egy kis népművészet Hogyan tehetjük tetszetőssé hasz nálati tárgyainkat? Fonalak készítése, fonalmunkák Épített tér és alakítása Növények a lakásban (2) Szobai dísz - növények a lakásban Miért tartunk növé - nyeket lakókörnye - zetünkben? A lakás tájolása, megvilágítása, hő - mérséklete Berendezési tárgyak kiválasztása Képgyűjtemények, tablók összeállítása Lakástextíliák vizsgálata Mosóporok tanulmányozása Folttisztítószerek megismerése Alapöltések gyakorlása Hímzésminták önálló tervezése Napi tapasztalatok Prospektusok Szakkönyvek Napi tapasztalatok Bútorüzlet látogatás Képzőművészeti és iparművészeti albumok Textíliák esztétikus, gazdaságos felhasználása 5. osztályban tanult ismeretek a textíliákról Múzeumok, skanzenek kiállítási tárgyai Elemzés előre mega - dott szempontok szerint Faliképek, terítők tervezése Applikálással patchwork készítése Képgyűjtemények össze állítása Szakkönyvek Mintadarabok Lakástextíliák Mosóporok Tisztítószerek Alapöltések Népművészeti tárgyak Ismerjék a be rendezési tárgyak funkcióit Ismerjék a bútorok funkcióit, a népművészeti bútorok kialakulásá- nak körülményeit Ismerjék a jellegzetes népi magyar bútorokat Célszerű és takarékos anyagfelhasználás Tudják tisztán tartani környezetüket Ismerjék az alapvető mosó- és tisztítószereket. Tudják értelmezni a használati utasításukat Öltésfajták célszerű használata, legfontosabb hímzési technikák elsajátítása Kísérletek elvégzése Technika 5. osztály Képek Folyóiratok Ismerjék a növények elhelyezésének szabályait

9 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 9 Növénytartó edények Hogyan biztosíthatjuk a növények életfeltételeit? A növénytartó edé - nyek funkciói, esztétikai szerepük, fajtáik Mindennapjaink Konyhakultúra (6) Otthoni munkahelyeink Milyen munkákat végzünk otthon? Mit jelent a családi munkamegosztás? A lakás felépítése, a helyiségek funkciói A konyha története Mi jellemzi a hagyományos konyhát? A régi konyha felé - pítése, berendezései, eszközei A konyha mint munkahely Terítsük meg az asztalt! Mi jellemzi a modern konyhát? Miért vonzó a szépen megterített asztal? A konyha bútorza - ta, edényei. Konyhánk elhelyezése, bútorzata A terítés írott és íratlan szabályai Konyha- és ételhigiénia Hogyan kerülhetjük el az ételfertőzéseket? Ételkészítési eljárások Élelmiszereink és egészségünk Mikor ízletes egy gyümölcs? Élelmiszerek kedvező és kedvezőtlen változásai Virágtartók készítése, díszítése Beszélgetés Ki, milyen házi mun - kát végez? Takarítószerek megismerése Gyűjtőmunka régi konyhai felszerelésekből, használatuk elemzése Modern konyhák tervezése a követelmények figyelem bevételével Asztalok terítése önálló elképzelések alapján A tankönyv feladatainak megoldása Újságcikkek gyűjtése megadott szempontok alapján Napi tapasztalatok Különböző méretű és anyagú cserepek Tudják célszerűen megválasztani a növénytartó edé - nyeket Egyéni tapasztalatok Lakástextíliák karbantartása Tisztítószerek Reklámok Alapvető készségek kialakítása a házi munkában való részvételre 5. osztályban tanultak (Egyszerű ételek készítése) Egyéni tapasztalatok Régi konyhai felszerelések Képek Lakáskultúra Folyóiratok Tankönyvi képek Megfigyelés alap ján szerzett isme retek összegyűj tése. megértése Alakuljon ki az igény környezetének tisztántartására Napi tapasztalatok Folyóiratok Tudjon egy étkezéshez szakszerűen és esztétikusan megteríteni A konyha bútorzata, az élelmiszerek tárolása A tankonyha felszerelései, főzési eszközök Napi tapasztalatok Gyümölcsök Zöldségek Tartsa be a konyha- és ételhigiéniai szabályokat Csak ép és mosott gyümölcsöt fogyasszunk

10 10 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Épített tér és alakítása Növények a lakásban (2) A megjelenés előfeltételei Melyek az egész sé - ges életmód jellem - zői? Öltözködési mó - dok, praktikus ru - házat Mindennapjaink Gazdálkodási teendőink (1) Szolgáltatások igénybevétele Mit segítesz ott hon? Családi szolgáltatások A gazdálkodás alapjai. A döntés Részösszefoglaló (1) Milyen anyagokat használunk épüle - teinkhez Részösszefoglaló Környezetátalakítás: lakás, lakóhá - zak, lakberendezés, növényeink Kommunikáció és technika (5) Az információ átadásának története Miért adunk át híre - ket? Hogyan továbbítjuk a híreket? A számítógép Milyen előzményei voltak a számítógépeknek? A hír, az információ átadás története Számolástól a számítógépig Számítógépgenerációk Egyszerűbb karbantartási munkák (pl. gombfelvarrás) Adatgyűjtés saját éle - tünkről Beszélegetés előre kiadott szempontok sze - rint Időbeosztás készítése Kutatás szakkönyvekben, képes könyvekben Magyar vonatkozások gyűjtése 5. osztályban az öltözködésről tanultak Divatlapok Tisztálkodási szerek Tankönyvi képek A következetes és rendszeres testápolás igényének kialakítása Napi tapasztalatok Különböző cikkek: fogkrémek, szappanok Kapcsolódjanak be a családi munkamegosztásba Eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Rajzok Modellek Képesek legyenek ismereteiket rendszerezni, összefoglalni, rajzot olvasni Történelem Technika (5. osz - tály) Szakkönyvek Képek Videofilm részletek Történelem Tankönyvek Szakkönyvek Ismerjék az információátadás történetét Ismerjék a számítógép fejlesztés indítékait

11 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 11 Kommunikáció a számító - géppel Hogyan működte - tünk egy számí tó - gépet? A gépet működtető operációs rendszer kezelői szintű ismerete Logikai áramköri modellek Műszaki kommunikáció Milyen elemekből építik fel az elektronikai berendezé seket? Hogyan ábrázoljuk környezetünk tárgyait? Logikai műveletek, igazságtáblázatok Jelképes ábrázolások Rajzok értelmezése Technikai rendszerek (5) Környezetünk rendszerei Mi alkotja környe - zetünket? Mi jellemzi a technikai rendszereket? Technikai rendsze - rek funkciói és szerkezetük Anyagtechnológiákról A gépek anyagai többnyire fémek. Miért ezeket használjuk? Fémek jellegzetes tulajdonságai Ötvözés Gépesítés Az emberi izomerő korlátozott, meg kell sokszorozni. Hogyan? Szerszámok funkciói Gépek feladatai, kiés bemenetek Számítógép kezelése Napi tapasztalatok Technikai ismeretek Áramkörök összeállítása Logikai táblák kitöltése Fizika Otthoni elektronikai eszközök Számítógépek Tudjon alapfokon használni egy szoftvert. Ismerje a számítógépterem rendjére vonatkozó szabályokat Elektronikai szerelőkészletek Ismerjék az alapvető logikai kapcsolásokat Egyszerű rajzok készítése Eddigi rajzi ismeretek Rajzeszközök Számítógépes rajzoló programok Tudjanak egyszerű vetületi és axo nometrikus rajzo kat készíteni Elemzés Csoportosítás Táblázatok készítése Fémes és nemfémes anyagok alkalmazási területeinek megfigyelése Technika környezetünk alkotói Korábbi technikai ismeretek Tárgyak Gépek Fémek, fémgyűjtemények Ismerjék a közvetlen környezet technikai rendszereit, képesek legyenek elemezni ezeket Ismerjék fel a fontosabb fémeket. Lássák az összefüggéseket a tulajdonságok és a felhasználások között Gépek működésének megfigyelése Mozgások Napi tapasztalatok Gépek Modellek Ismerjék fei a gépek funkcióit

12 12 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Technikai rendszerek (5) A gép- és anyagfejlődés kölcsönhatásai Anyagvizsgálat és biztonság Milyen sajátos anyagigényei vannak a repülőgépek - nek, a rakétáknak? Melyik anyag a biztonságos? Milyen kapcsolat van az anyag szerkezete és tulajdonságai között? Az igény és a technikai fejlesztés kapcsolata Technikatörténeti adatok Anyagok tulajdonságainak vizsgálati módszerei Technikai rendszerek (5) Tömegközlekedésről Milyen a forgalom a nagyvárosokban? Közlekedési eszkö - zök Útvonaltervek Közlekedési magatartás Utazás gépjárművel Milyen problémákat okoz a városokban a gépjárműforgalom? Közlekedés és parkolás szabályai A kerékpár reneszánsza Melyek a biztonságos kerékpározás feltételei? Közlekedés kerékpárral, a karbantartás és beállítás Technikatörténeti ér - dekességek gyűjtése Egyszerű anyagvizsgálatok végzése Rendszerező táblázatok összeállítása Megfigyelés előre megadott szempontok szerint Közlekedési csomópontok megfigyelése Megfigyelés Karbantartó szerelés Történelem Napi tapasztalatok Szakkönyvek Repülőgép modellek Videofilm részletek Napi tapasztalatok Anyaggyűjtemények Szerszámok Lássák az összefüggéseket a funkció és az anyag tulajdonságai között Lássák az összefüggéseket az anyagok szerkezete és tulajdonságai között Napi tapasztalatok Menetrendek Videofilm részletek Szakkönyvek Ismerjék a tömegközlekedés gazdag sági, környezetvédelmi és kényelmi jellemzőit Napi tapasztalatok Filmrészletek Tudják, milyen környezetei és forgalmi problémákat okoznak a gépjárművek Videofilm részletek Napi tapasztalatok Technikai ismeretek Kerékpárok Legyen biztos ismeretük a kerékpárról és a ke rékpározásról

13 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 13 Technikai rendszerek (5) Szobanövények ápolása Szobai dísznövények sza porítása Miért szorul ápo lás - ra a szoba nö vény? Ritka növényeket hogyan honosították? A szobai dísznö vé - nyek kiválasztása, öntözése, táp anyagpótlása portalaní - tása és átültetése Szaporítás dugványozással és tőosztással Vágott virágok a lakásban Miért szép a virág? Milyen hatással van a virág az emberre? A virágok szerepe A vágott virágok elhelyezése, gondozása Száraz virágok Technikai rendszerek (5) Összefoglaló Hogyan él az ember a lakókömyezetében? Milyen esz kö - zöket használ? Lakás, lakóhely, település Ápolási munkák Átültetés Szárdugványozás: pletyka, borostyán Levéldugványozás: afrikai ibolya Tőosztás: aszparágusz, szanzavéra Gyűjtőmunka: legendás növények Ikebana készítése Szárazvirág kompozíciók készítése Beszélgetés előre kiadott szempontok sze - rint Napi tapasztalatok Tanári bemutatás Szokásukká váljon a növények tartása és ápolása Napi tapasztalatok Képek Szakkönyvek Ismerjék a növény szaporításának menetét Környezetismeret Képek Szakkönyvek Videofilm részletek Szobájukban rendszeresen tartsanak virágokat Eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Képesek tegyenek ismereteiket rendszerezni, összefoglalni Kreatív módon gondolkodjanak

14 14 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam MÓDSZERTANI JAVASLATOK Az ember átalakítja környezetét Ismételjük át a tankönyv használati módját. A tankönyvi munka mellett szükség van Technika füzetre is. A füzetben ceruzával és színes ceruzákkal dolgozzunk. A bevezető olvasmány a fejlődés két értelmezésére mutat be adatokat. Az egyik szemlélet a fejlődést kizárólag ökonómiai kérdésként fogja fel, a másik a környezet ökológiai lehetőségeit is figyelembe veszi. Az igazság a kettő között van. Tényadatokkal ezt kívánjuk megerősíteni. Az ember igényei növekednek, ez felveti a Föld jövőjére vonatkozó felelősségünket. Beszélgessünk a reklámok hatásairól, elemezzünk különböző reklámokat. Elemezzük fogyasztási szokásainkat és alkossunk véleményt a fogyasztás környezeti hatásairól. Gyűjtsünk adatokat a különböző termékek hazai és külföldi termeléséről. Épített tér és alakítása Lakások és lakóházak építése Ez a témakör egy a mindennapi élethez kapcsolódó anyagrészt dolgoz fel. Az ötödikben tanult építőanya - gok körét kibővítjük a korszerű anyagokkal. Összehasonlítjuk a különböző anyagokat és a kapcsolódó építési technológiákat. Részletesen vizsgáljuk meg a legegyszerűbb szerkezeti anyag a tégla tulajdonságait. Prospektusokkal, leírásokkal segíthetjük a megértést. A kötőanyagok néhány fontos jellemzőjét a tanulók tapasztalatai alapján összegezhetjük. Az építkezések tervezésének legfontosabb szempontjait dolgozza fel a tankönyv. További tervrajzokkal segíthetjük a megértést. Fontos jelentőségű, hogy a tanulók képesek legyenek az építészeti rajzokat olvasni, az elképzeléseket gondolatban rekonstruálni. Ebben a témában jól fejleszthető a térszemlélet. Alakítsuk ki azt az igényt, hogy elképzeléseiket, ötleteiket rajzvázlatokban rögzítsék. Tekintsük át a lakás szakipari munkáit. Ehhez jól felhasználhatjuk a tanulók otthoni tapasztalatait. Alakítsuk ki a szakértelem és a felelősség fontosságának felismerését. Minél több szakmát mutassunk be, s ezekről minél több információt nyújtsunk tanítványainknak. Tanítsuk meg az alaprajzok és metszetrajzok közötti összefüggéseket. Képesek legyenek rajzok alapján tapéta szükségletet számítani Épített tér és alakítása A lakás mint technikai rendszer A lakás kialakításával életünket kívánjuk kedvezőbbé tenni. A lakás pereme számtalan hatástól véd meg bennünket. Tanulóink legyenek képesek a legfontosabb hatások felismerésére és a peremek szigetelő tulajdonságainak elemzésére. Játékos elemzésekkel mutassuk be a közérzet fogalmát A tanulók tapasztalataik alapján gyűjtsék össze azokat a tényezőket, amelyek közérzetünket befolyásolják. Értelmezzük a komfortfokozatokat. Épített tér és alakítása Lakberendezés A lakás beosztása és berendezése olyan témakörök, amelyekről a tanulóknak jelentős előismereteik vannak. Könnyen tisztázhatjuk a helyiségek funkcióit és célszerű elrendezéseit. A képek, rajzok elemzésével jól elmélyíthetjük ismereteiket. A jól meg választott berendezési tárgyak kényelmessé, praktikussá teszik lakásainkat. Bútorismertetőket tanulmányozhatunk, bemutathatjuk a funkció és a forma kapcsolatait. Ha megtehetjük közösen látogassunk el egy bútorboltba és különböző szempon - tok megadásával elemezzük a választékot. Lakástextílián azokat a textilféleségeket értjük, amelyek a lakberendezésben játszanak szerepet, vagy szorosan kapcsolódnak a lakásban végzett tevékenységekhez. A lakásban előforduló minden textíliának esetleges funkciója mellett van egy el nem hanyagolható második, díszítő funkciója is. Elemezzük a lakástextíliákat funkciójuk szempontjából! Áruházi katalógusok tanulmányozásával új ismereteket gyűjthetünk. Rendezzünk be egy lakószobát, gyerekszobát, fő hangsúlyt helyezve a lakástextíliákra. A téma feldolgozásával párhuzamosan nagy lehetőség nyílik akár egyéni, akár csoportos alkotómunkára. A tankönyvben javasolt applikálás vagy patch-work technika mellett pedagógus segítségé-

15 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam vel készíthetünk díszítő munkákat batikolással, makraméval, hímzéssel, rátéttel stb. Helyezzünk nagyobb hangsúlyt arra, hogy tanulóink jobban ismerjék a népművészeti alkotásokat. Szervezzünk gyűjtőmunkát és kiállítást népművészeti tárgyakból. Technikai rendszerek A környezetünkben előforduló egyszerű technikai rendszereket részletesen elemezzük a funkció, a szerkezet és a folyamatok szempontjából. Alakítsunk ki rendszerező képességet a tanulókban a gépek anyagait illetően. Gyűjtsék össze a fémek jellemző tulajdonságait, csoportosítsák azokat. Ismerjék meg a fémek előállításának történetét, napjaink vas- és acélgyártását. Ennek bemutatásában használjunk videófilmet is. Elemezzük a gépek funkcióját, a velük szemben támasztott követelményeket, a gépek anyagát, a fejlesztés irányait. Mutassuk be példákkal a gépek szükségességét, a gépesítés fejlődését az ókortól napjainkig. Említsük meg a géprombolók érveit is. Érzékeltessük, hogy napjaink csúcstechnológiáját ugyan számítógépek irányítják, de e mögött ott van az ember a maga nagyszerű képességeivel. Szervezzünk üzemlátogatást, ahol régi és korszerű gépeket egyaránt bemutathatunk. Tekintsük át a gép- és anyagfejlődés kölcsönhatásait. A kölcsönhatásokat az adott korok valós gépein (gőzgép, autó, repülőgép) mutassuk be. Használjuk a fémek tulajdonságairól meglévő ismereteinket. A repülés eszközei fejlődésén keresztül jól érzékelhető az eszköz- és anyagfejlődés egymást kölcsönösen serkentő hatása. A repülés története gazdag irodalmából gyűjtsenek a tanulók szemelvényeket, képeket, készítsenek modelleket. Építsenek sárkányt és villanyvezetéktől mentes helyen röptessék. Elemezzük a legfontosabb anyagtulajdonságokat. Elemezzük az anyag biztonságos használatának feltételeit. Ismertessük meg a tanulóinkat az egyszerű anyagvizsgálati módszerekkel, majd említsük meg a bonyolultabbakat. Az összehasonlító vizsgálatokat (keménység, nyúlás) egyszerű módon bemutathatjuk (pl. A két összehasonlítandó anyag közé csapágygolyót teszünk, majd azokat satuban össze - szorítjuk. A lágyabb anyagban mélyebb benyomódás keletkezik.) 15 Közlekedés új módon Elemezzük a nagyváros közlekedésének sajátosságait, a zsúfoltság, a közlekedési dugók okait, következményeit. Legyen véleményük a tanulóknak a tömegközlekedés előnyeiről, hátrányairól. Irányított megfigyeléseikből, személyes élményeikből alakítsák ki véleményüket. Ismerjék meg a tanulók a vasút helyét a tömegközlekedésben, a vasúti üzem főbb jellemzőit. Személyes tapasztalatuk alapján minősítsék a vasúton történő utazás kényelmét, gyorsaságát, biztonságát. Ismerjék meg a mintegy 150 éves hazai vasút történetét, lássák a vasúti kocsik, a mozdonyok fejlődését, a gőz-, dízel- és villamos vontatás magyar vonatkozásait. A vasúti járműveket bemutathatjuk tablóra kasírozott képekkel. Célszerű látogatást szervezni egy nagyobb forgalmú személy- és teherpályaudvaron, ahol betekinthetünk az irányítás rendszerébe is. Tanulmányozhatjuk a vonatok indulása érkezése tájékoztatását. Mélyítsük el a tömegközlekedési eszközökön elvárt magatartást. Személyes tapasztalatból, megfigyelésből mondják el a tanulók a pozitív és negatív magatartásformákat utazáskor. Az osztályközösség ezt beszélje meg, alakítsanak ki véleményt. Hasonlítsuk össze a különböző utazási módokat adott szempontok szerint (kényelem, költség, gyorsaság stb.). Mondjanak véleményt arról, hogy melyik közlekedési mód a legkedvezőbb. Ismerjék a teherszállítás lehetőségeit, folyamatát, szervezését. Nyújtsunk ismeretet a közúti gépjárművel történő utazás folyamatáról (indulás, utazás, parkolás, megérkezés az úti célhoz stb.). Hangsúlyozzuk a parkolás gondját, kultúráját, rendszerét. Alakítsunk ki szemléletet a kulturált parkoláshoz. Figyeljük meg lakóhelyünk központjában a parkolási lehetőségeket. Utazási élményünkről, filmek - ből idézzünk fel különleges parkolási rendszert. Ismerjük meg a hazai autógyártó helyeket, a gyártott autótípust. Érjük el, hogy a tanulóknak alapos ismeretük legyen a korszerű kerékpárok fajtáiról, szolgáltatásairól, szerkezeti egységeikről, különösképpen a biztonsági berendezéseiről. Térjünk vissza ismét a biztonságos kerékpározás módszereire: ügyesség, szabályismeret, döntés a különböző forgalmi helyzetekben. Legyen természetes közlekedési elv a látni és látszani.

16 16 Ezek elmélyítésére alkalmasak a hétvégi kerékpártúrák, amelyek még egy sor nevelési-oktatási lehetőséget nyújtanak. Az osztályok közötti ke rék - páros ügyességi verseny is egy értékes rendezvény, amelynek győztesei magasabb szintű versenyek résztvevői lehetnek. Szerezzenek jártasságot a tanulók a kerékpár karbantartásában. Biztonsággal tudjanak defektet szerelni. Ehhez a műveletsorhoz hozzátartozik a szer - számismeret és szerszámhasználat. A karbantartás gyakorlása, sikerélménye felkeltheti a szerelőszakmák iránti érdeklődést. A szerelési rajzok tanulmányozásával gyakoroljuk a rajzolvasást! Hertkedvelőknek, kertészkedőknek A témakör tanítását elsősorban a zöld sarokkal és a gyakorlókerttel rendelkező iskoláknak ajánljuk. A szobanövények ápolásának legfontosabb szabályait iskolai körülmények között is taníthatjuk. A növények átültetésének feltételei könnyen megteremthetők. Szükség esetén kertészeti látogatást is beiktathatunk. TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Szobai dísznövények legegyszerűbb szaporítási módjai: a dugványozás (hajtás-, levél) és a tőosztás. Ismertessük meg tanulóinkkal a legelterjedtebb szobai dísznövényeket, azok átültetésének, szaporításának idejét, módját. A lakásban szívesen használunk díszítésre vágott virágokat. Ezek gondozása könnyen megtanítható iskolai körülmények között is. Összefoglaló Az éves anyagot rövid kérdésekkel foglaljuk össze, majd a fontosabb témacsoportokban egyszeregy feladatokat oldassunk meg. Felsorolásokkal, táblázatok kiegészítésével összegezhetjük a legfontosabb ismereteket. Gyűjtsük be a tanulók véleményeit egész évi munkánkról, tudakoljuk meg mit szerettek a legjobban, illetve legkevésbé csinálni. Adjunk ötleteket a nyári szabadidő hasznos eltöltésére. Ösztönözzük őket arra, hogy rendszeres elfoglaltságot keressenek és segítsenek szüleiknek az otthoni munkában. HÁTTÉRINFORMÁCIÓK A népmozgalom adatai Élveszületés Halálozás Születéskor várható életévek Év férfiak nők ,4 15,5 48,7 51, ,7 10,2 66,4 70, ,7 11,6 66,3 72, ,1 13,8 65,3 73, ,4 13,3 65,4 73, ,3 14,0 65,0 73, ,0 14,2 65,3 74, ,4 14,2 66,3 75, ,7 13,5 67,11 75,59

17 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 17 ÓRAVÁZLATOK Az óra témája: Növekvő és változó emberi szükségletek Az óra feladatai: Az ember igényei növekednek, ez felveti a Föld jövőjére vonatkozó felelősségünk kérdését. Mi jellemzi a fogyasztói társadalmat? Reklámok és hatásuk; fogyasztáselemzés készítése. Adatgyűjtés különböző termékek hazai és külföldi termeléséről, illetve az 1 főre eső felhasználásáról. Tudjanak tájékozódni a tanulók a jelen és a jövő környezeti problémáiban. Az új ismeretek feldolgozásának menete: 1. Az ember szükségleteinek változása történelmi koronként, életkortól függően és környezetünk, életmódunk függvényében 2. A népesség számának várható alakulása a termelés változásának függvényében 3. A fogyasztói társadalom és a reklámok 4. A jelen és a jövő környezeti problémái. Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: videofilmrészletek (nagyvárosi reklámhordozók bemutatása) diaképek a környezetkárosító hatásokról reklámújságok, környezetvédelemmel foglalkozó könyvek, Statisztikai Zsebkönyv fogalomkártyák. Az óra szerkezete Motiváció 1. Az emberi szükségletek változása 2. Szükséglet, termelés, népesség, elosztás Az óra menete A tankönyv csoportosítási feladatát tanulmányozd és válaszolj a kérdésre: Mi alapján választod az egyes csoportokat? Mitől függ az ember alapvető, kiegészítő és luxusszükségleteinek menynyisége? Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet! Ők gyermekkorukban melyik felsorolt elemet melyik csoportba írták volna? Miért? S most, életkoruk előrehaladtával hogyan változik a besorolás? Miért? Az emberi szükségletek tárháza a különböző korokban más és más volt. De az életkor előrehaladtával is változnak az igények. Befolyásolja még a környezet, az életmód, a társadalmi pozíció, az anyagi helyzet Vizsgáljuk meg a tankönyv grafikonjait! A növekvő szükségletek növekvő termelést eredményeznek. Ez a népesség növekedését addig tudja biztosítani, amíg a termőterületek és nyersanyagok mennyisége ezt lehetővé teszi. Aztán viszszaesés fog következni! Vajon a megtermelt javak elosztása milyen a Föld lakói között? Használd a Statisztikai Zsebkönyvet! Módszerek Munkaformák Szemléltetés Tankönyvi feladat önálló megoldása Előzetes feladat Tanulói beszámolók Tanári magyarázat Ajánlott könyv grafikonjai Közös megbeszélés Tk. Tudod-e? c. fejezet

18 18 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Az óra szerkezete 3. A fogyasztói társadalom és a reklámok Az óra menete Az ember évezredes vágya a minél több és értékesebb termék fogyasztása, felhasználása FOGYASZTÓI TÁRSADALOM Jellemzője: biztatás, ösztönzés a mind több fogyasztásra REKLÁMOK ÚTJÁN! Milyen reklámhordozókat ismersz? Melyik termék reklámja tetszik? Miért? Nézzük meg a filmrészletet! Hányféle termék reklámja tűnik fel a filmkockákon? Módszerek Munkaformák Szemléltetés Fogalomértelmezés Reklámújságok megtekintése Tanulói vélemények meghall - gatása Videofilm lejátszása Játékos megfigyelési feladat Részösszefoglalás Rakd ok-okozati sorrendbe az alábbiakat! Ipari termelés növekedése, népesség növekedése, szükségletek növekedése, minél több és értékesebb termék iránti vágy, reklámok szerepe, fogyasztói társadalom kialakulása, környezetszennyezés. Szókártyák segítségével táblai munka 4. A jelen és a jövő környezeti problémái Figyeld meg a tankönyv képeit és a következő diaképeket! Találsz-e összefüggést az óra első részében elmondottak és a képek tartalma között? A gazdasági növekedés vadhajtásai: a pazarló fogyasztás, a pazarló életmód. Miben nyilvánul meg a pazarlás? silány minőség rövid használatra készült tömegbóvli eldobható termékek egyre bővülő köre Nagyon lerövidül az az idő, ami alatt a nyersanyagból hulladék lesz! a divat, a reklámok hatására javainkat sűrűn cseréljük sokszor a csomagolás drágább, mint a benne lévő áru Mit hoz a jövő? A pazarló fogyasztás következményei: a rendelkezésre álló természeti források gyors felélése környezetkárosító hatások negatív társadalmi jelenségek kialakulása. Problémafelvetés Tanulói vélemények meghallgatása (napi tapasztalatok) Tanári magyarázat Tk. Tudod-e? Tk. fogyasztás-elemzés készítése Az óra anyagát a Worldwatch Institute jelentésének értelmezésével foglaljuk össze: Ha külön kezeljük a Föld környezeti problémáit az adósság, a kereskedelem, az egyenlőtlenség és a felhasználás témáitól, akkor az olyan, mintha a szívbajt próbálnánk a páciens kövérsége és étrendje figyelmen kívül hagyásával kezelni: nincs esélyünk a hosszútávú sikerre. Az idézet értelmezése, tanulói vélemények meghallgatása

19 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 19 Az óra témája: Szakipari munkák a lakásban Az óra feladatai: Ismerjék meg a tanulók az épületgépészeti tervdokumentáció fogalmát, összetevőit. Tudjanak összefüggéseket találni az építészeti tervek és az anyagbeszerzés, berendezések vásárlása között, szerkezeti egység és funkció között. Legyen alapvető ismeretük a legfontosabb szakipari munkákról, az ezek elvégzését kísérő baleseti veszélyről. Tudjanak egyszerű műszaki rajzot elkészíteni, anyagszükségletet kiszámolni. Az új ismeretek feldolgozásának menete: 1. Az épületgépészeti tervdokumentáció alkotórészei 2. Milyen munkákat kell végezni az építkezés során? 3. Szakipari munkák a szerkezet-kész épületen 4. Metszeti rajz készítése, számítási feladat Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: Kapsza Miklós: Otthontervezési tanácsadó (Műszaki Kiadó, Bp., 1990) folyóiratok, prospektusok, amelyekben szakipari munkákat, ill. ahhoz szükséges anyagokat reklámoznak videofilm a szakipari munkák végzése körben előforduló balesetveszélyekről, újságcikkek bekövetkezett balesetekről építészeti, épületgépészeti tervrajzok Az óra szerkezete Motiváció 1. Épületgépészeti tervdokumentáció Az óra menete Folytassuk az előző órán elkezdett gondolatsort! Ha 10 év múlva úgy határoztok, hogy családi ház építésébe fogtok, hogyan, milyen lépésekben történik a megvalósítás? Ismételjünk! Milyen tervrajzok segítik a leendő ház elképzelését? építészeti alaprajz homlokzati rajz építészeti metszetrajz. Milyen tervek kellenek még a kész lakás megvalósításá hoz? vízvezeték, csatornázás központi fűtés gázszolgáltatás elektromos hálózat telefonrendszer stb. Ezeket együtt épületgépészeti terveknek nevezzük. Nézzünk meg néhány ilyet! Módszerek Munkaformák Szemléltetés Közös megbeszélés, ajánlott könyv megtekintése Frontális ismétlés Tk. rajzolvasás fejlesztése Problémafelvetés Fogalomalkotás Hozott tervek bemutatása

20 20 Az óra szerkezete 2. Az építkezés főbb szakaszai (Részösszefoglalás) 3. Szakipari munkák Az óra menete TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Tankönyvi táblázat kitöltésével foglaljuk össze az építkezés főbb szakaszait! Melyiket milyen szakember végezze? Van-e köztetek valaki, aki az itt felsorolt pályák valamelyikét választja majd hivatásul? Miért? Válasszátok ki melyek azok a szakipari munkák, amelyeket a már szerkezetkési épületben kell elvégezni! Vizsgáljuk meg ezeket részletesebben a tankönyv táblázata alapján! A tapasztalatok és kapott prospektusok alapján mindegyik csoport próbálja eladni magát egy építkezésen az alábbi szakmákban: festő parkettázó gázszerelő. Ezek a szakipari munkák azonban komoly balesetek forrásai lehetnek nem szakszerű kivitelezés esetén. Hallgassátok meg az alábbi újságcikkeket! Hogyan előzhetők meg ezek a balesetek? Módszerek Munkaformák Szemléltetés Egyéni feladatmegoldás Közös megbeszélés, vélemények, tervek meghallgatása Egyéni feladatmegoldás tanári segítséggel Csoportmunka Hozott újságcikkek felolvasása 4. Metszeti rajz készítése, számítási feladattal Összefoglalás Most az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazása következik a tankönyvi feladat segítségével. (A technika füzetbe dolgozzatok!) Építészeti és épületgépészeti tervek. Szakipari munkák és baleseti veszélyeik. Tanulói teljesítmények értékelése. Videofilm megtekintése Tanulópárok Frontális osztálymunka

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) Az ember átalakítja környezetét (2) Ismerjék a fejlôdés és fogyasztás alapfogalmait Tudjanak tájékozódni a jelen és jövô környezeti problémáiban Diák

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a technika és életvitel tanításához a 6. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a technika és életvitel tanításához a 6. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a technika és életvitel tanításához a 6. évfolyam számára 6 AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT Fejlődés Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanya A környezet tudatos átalakítása* Ismerkedés a

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Pitrik József KÉZIKÖNYV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 8. évfolyamhoz

Pitrik József KÉZIKÖNYV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 8. évfolyamhoz Pitrik József KÉZIKÖNYV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 8. évfolyamhoz Celldömölk, 2010 AP 082131 ISBN 978-963-465-xxx Pitrik József, 2010 1. kiadás, 2010 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) 6 Az ember átalakítja környezetét (2) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) A háborítatlan környezet A környezetét átalakító ember Hol élünk? Hogyan jellemezhetjük környezetünket? Miért avatkozott

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam HÁZTARTÁSTAN 5 6. évfolyam CÉLOK, FELADATOK- ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető feladat olyan gyermekeket

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését.

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését. ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 8. osztály + szakkör Tanít: Tanítási egység: Technika - Irányítástechnika A tanítási óra anyaga: Vezérlés, szabályozás Oktatási feladat:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam:

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam: ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1. - 4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Technika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe: 1. 2. 3. 4. Család,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam 1. Célok, feladatok- általános fejlesztési követelmények: 1.1 Az életvitel és gyakorlati ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára 5.27 A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 7. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel szempontjából

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. Amennyiben a tétel

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben