Kézikönyv Technika és életvitel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv Technika és életvitel"

Átírás

1 Pitrik József Kézikönyv Technika és életvitel 6. évfolyam Celldömölk

2 Alkotószerkesztő PITRIK JÓZSEF Szerzők GION JÁNOS KOVÁCS SÁNDORNÉ NÉMETH LÁSZLÓ PITRIK JÓZSEF PITRIK JÓZSEFNÉ Lektorálta és óravázlatokkal kiegészítette Balhási Istvánné AP 670 ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mû, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elõkészítés NÉMETH JÓZSEF

3 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 3 BEVEZETŐ Az Apáczai Kiadó új 6. évfolyamos Technika és Életvitel tankönyve a korábbi Életvitel Technika Háztartástan Pályaorientáció tankönyvsorozat felhasználásával a Kerettanterv és az Apáczai tantervcsalád: Technika és életvitel helyi kerettanterv és tanmenetjavaslat alapján készült. A Technika és Életvitel Tanári kézikönyv (6. évfolyam) azt a célt szolgálja, hogy segítse a pedagógusok munkáját az új szellemű és új szerkezetű tankönyv használatában. A tankönyvsorozat kötetei osztályonként egymásra épülnek, építve az előző ismeretekre. A körkörös szerkezet és tartalom miatt a tanár nagy szabadsággal dolgozhatja fel az egyes témákat. Az ismeretanyag a kerettanterv által meghatározott követelményeknek megfelel, tudatos tanári munkával még csökkentett óraszám mellett is megtanítható. A könyvben lévő képek, ábrák, grafikonok, táblázatok nem csak figyelemfelkeltésre, szemléltetésre készültek, hanem arra is, hogy alapul szol gáljanak az elemző, rendszerező, ellenőrző munkákhoz. A könyvsorozat jelenlegi formáját úgy nyerte el, hogy a szerzők folyamatosan konzultáltak a könyvek szakmai és pedagógiai lektoraival, tanácsadóival. Reméljük, így olyan műveket nyújthatunk át Önöknek és tanítványaiknak, amelyekből szívesen dolgoznak. Vélemények, javaslatok, esetleges hibák alapján a további kiadásokat finomítani, korrigálni kívánjuk. A könyvsorozat ábraanyagát oktatók, tanárok, kutatók, műszakiak, vállalkozók, üzemek bocsátották rendelkezésünkre, illetve ismert szakmai művekből, kiadványokból, grafikus médiahordozókból vettük át. Segítségüket, hozzájárulásukat ezúton is köszönjük. A könyvsorozat nem lezárt, a munkát segítő multimédia-, szemléltető anyagok kimunkálása folyamatban van. Az alkotószerkesztő és a kötetek szerzői

4 4 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam A TANTERVI HÁTTÉR Az Oktatási Minisztérium által bevezetett Technika és életvitel kerettanterv a megújulás igényével készült. Ezt az igényt elsősorban az váltotta ki, hogy a társadalom elvárásai az iskolával, így a technika tantárggyal szemben is egyre gyakrabban pragmatikusan fogalmazódtak meg. A kerettantervre épülő új Technika és életvitel tankönyv messzemenően figyelembe kívánja venni azt, hogy az iskolák feltételeik és adottságaik alapján, az iskolai tantervek keretében egyes követelményeket elmélyíthetnek, kiemelhetnek, de a kere t - tantervi előírásoknak valamennyi iskolában eleget kell tenni. A tankönyv az alábbi alapelveknek felel meg: A Technika és életvitel kerettanterv időarányos részét teljes egészében feldolgozza. A tankönyv heti 1 óra tervezésével készült, de a helyi sajátosságok figyelembevételével heti 1,5 óra esetén is használható. A tankönyv jellege, témamegfogalmazása, tartalom- és követelményszintje olyan, hogy az a tantárgyi kerettanterv alapkövetelményeinek ma radékta - lanul megfelel. A tankönyv összehangolja a kerettantervi célokat és az iskola (várható) cél- és értékrendszerét. A tankönyv témafeldolgozása szakít a modulos, szétszabdalt, gyakran összefüggés nélküli feldolgozási menettel. A témacsoportok az épített környezetre, a tanulói közvetlen környezetre támaszkodva dolgozzák fel a kerettanterv tananyagát és fejlesztési követelményeit. A feldolgozás közös szervezője", irányító gondolata a lakókörnyezet és ennek körkörös bővítése. A feldolgozás témacsoportjai integráló, szintetizáló szemléletűek, míg a közbenső témák és tartalmi tervek analizáló, a kreativitásra építő jelleget hordoznak. A tankönyv figyelembe veszi a feltételezett helyi adottságokat, javaslatot ad esetleges szabadon tervezhető órák tartalmi kitöltéséhez is (lásd 0,5 óra). A tankönyv a szerszámok és eszközök használatából eredő balesetveszélyre is felhívja a figyelmet. A tankönyv tartalmazza a 20%-os bővítés anyagát is. A tanulás tevékenység eredményeként minden tanuló elsajátíthatja a lakókörnyezetben való jó eligazodás és jövőjéért való cselekvés készségét. A tankönyvi tartalom és követelmények a kerettanterv Fejlesztési követelményei; a Belépő tevékenységformák; A továbbhaladás feltételei és szak - mai tapasztalatok alapján kerültek megfogalmazásra. Az iskolák speciális feltételrendszereit (iskolakertek, tankonyhák, közlekedési terep-pályák,...) a kerettantervi ajánláson túl is figyelembe veszi a tankönyv. A tankönyvben alkalmazott lényeges módszertani elvek: a problémacentrikus oktatás; a modellezés elveinek alkalmazása; a technikatörténet felhasználása; a rendszerszemléletű tevékenység; a környezetgazdálkodási szemléletű tanulás; a tervszemléletű tanítás tanulás; az alkotó és cselekvő munkára ösztönzés. Jelen tankönyvet mindazoknak az iskoláknak és pedagógusoknak ajánljuk, akik fontosnak tartják a komplex szemléletű, gyakorlati életre való nevelést abban a szellemben, hogy gyermekeinknek a leg korszerűbbet, a legérdekesebbet és további életükben a lehető legjobban hasznosítható információkat, gyakorlati tudnivalókat, praktikus készségeket nyújtsuk. A környezettel való harmonikus kapcsolat, a technikai környezettel való együttélés megvalósítása lehetséges alternatíva. A tankönyv tananyaga valamennyi iskolában meg valósítható a korábbi feltételek fenntartása vagy részleges fejlesztése mellett.

5 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 5 A TANKÖNYVRŐL Az Apáczai Kiadó új 6. osztályos Technika és életvitel tankönyve tartalmilag és szerkezetileg is megújított változata a korábbi tankönyvnek. A tankönyv épít az ötödik osztályban tanult ismeretekre, a tartalmi ismereteket képek, grafikonok, statisztikai adatok bemutatásával segít elmélyíteni. Irodalomkutatást, gyűjtőmunkát, adat gyűjtést és elemző munkát követel a tankönyv. A hatodik osztályos tananyag egyik súlyponti része az ember környezet átalakító tevékenysége köré csoportosul. Ez a témakör a lakóépületek elkészítési folyamatátál, a bentlakók életfeltételeinek és munkalehetőségeinek optimális megvalósítását dolgozza fel, számos modellezési lehetőséget és konkrét tevékenységet kínál. Átfogó ismeretek nyújtását segíti az Épített tér alakításával foglalkozó anyagrész. A tanterv éppen csak érinti a lakás esztétikai kialakításának fontosságát. A Növények a lakásban témában a szobai dísznövény tartásának és ápolásának fontosabb ismereteit dolgoztuk fel. Kiegészítő anyagként a Kertkedvelőknek, kertészkedőknek szóló rész nyújt to - vábbi ismereteket. Mindennapjaink témacsoportban dolgozzuk fel a háztartástan és életvitel tananyagtartalmat. A Technika és az életvitel tantárgy alapvető célja olyan életmód kialakítása, amely egészségünk megóvását, szükségleteink harmonikus kielégítését segíti. Ezt szolgálják a Konyhakultúra, az Egészségünk fejlesztése és a Gazdálkodási teendőink című témakörök. A Kommunikáció és technika témacsoport olyan informatikai és műszaki informatikai témákat dolgoz fel, melyeket nem tartalmaz az Informatika tantárgy. E témán belül mélyítjük el a műszaki kommuni kációs ismereteket is. A műszaki kommunikáció részletesen elemzi az axonometrikus ábrázolást. A tankönyv fontos része a Technikai rendszerek témakör. A kerettanterv által meghatározott feladatokat részletesen dolgozza fel, melyben nagy szerepet kapnak az anyagtechnológiák, a gépesítés, a mo - dellezés és anyagvizsgálat. A Közlekedés új módon című fejezet a tömegközlekedés, az autós és a kerékpáros közlekedés legfontosabb ismeretanyagát dolgozza fel. Történeti elemzések, rendszerelemzések és modellezések segítik a mai közlekedés problémáinak megismerését. A témakör az ötödik osztályban tanultakra, valamint konkrét tapasztalatokra építve a tömegközlekedés korszerű szemléletét mutatja be. Folytatódik a biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretek elmélyítése, a kerékpár szakszerű karbantartásának megismerése. A tankönyv elkülönített blokként Kertkedvelőknek, kertészkedőknek témacím alatt dolgozza fel azokat az ismereteket, amelyek kiegészítő anyagként a tankerttel vagy kertészeti sarokkal rendelkező iskolák tanítását segíti. A tankönyv lakáselemzési feladatot mutat be, ezzel ösztönzi a pedagógusokat, hogy lakberendező programot alkalmazzanak tanítási munkájuk során. Minden témakörben szerepet kap a technikatörténet, melyet a tankönyv végén lévő kislexikon egészít ki. A kislexikon a technika történeti szemléletű feldolgozását segíti. A tankönyv aragtartalma tetszőleges szemléletben feldolgozható. Ezt segíti a mellékelt Tanmenetjavaslat. A tanmenetjavaslat szerkezete segíti az önálló tanári tervezést. Az órák sorrendje és óraszáma a helyi feltételek függvényében választható.

6 6 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam TANMENETJAVASLAT Az ember átalakítja környezetét (2) Növekvő és változó emberi szükségletek A fejlődés Milyen igényeink vannak? Miért fejlesztjük környezetünk rendszereit? Miért nőnek szükségleteink? Mi jellemzi a fogyasztói társa dalmat? A fejlődés irá nyai A környezetalakítás elvei A növekedés határai Alapvető-, kiegé - szítő- és luxus szükségletek Reklámok és hatásaik Újságok, cikkek elemzése Megfigyelés Fogyasztás elemzés készítése Reklámhordozók elemzése Épített tér és alakítása Lakások és lakóházak építése (4) Az építke - zés anyagai A tervezés - től a kivi te - lezésig A lakás tervrajzai Miért használunk különböző építő - anyagokat? Milyen funkciói vannak a kü lönbö ző építőanyagoknak? Miért kell tervezni az épületeket? Miért korlátozza az építési ható ság a tervezést és a ki - vitelezést? Mit tudunk a tervrajzokról megállapítani? A lakások és lakó - házak épí tési eljá rásai és anyagai A tervdokumentációk Helyszínrajzok értelmezése A lakóépületek tervrajzainak és kivitelezési folyamatának értelmezése Elvi vázlatok készí - tése Elemzés Építőanyaggyűjtemény készítése Beépítési rajzok vázo - lása Helyszínrajz vázolása tapasztalatok alapján Homlokzati rajzvázlat készítése Napi tapasztalatok Vizuális kultúra Prospektusok Diák Videofilm részletek Ismerjék a fejlődés és fogyasztás alapfogalmait Napi tapasztalatok Videofilm részletek Diák Reklámújságok Tudjanak tájéko zódni a jelen és jövő környezeti problémáiban Korábbi évfolyamok technika tantárgya Vizuális kultúra Prospektusok Diák Videofilm részletek Ismerjék a lakás építés menetét, az építési hatóság elvárásait Napi tapasztalatok Kapcsolódás az előző óra ismereteihez Tervrajzok Prospektusok Ertelmezni tudják a helyszínrajzokat Kapcsolódás az előző óra ismereteihez Napi tapasztalatok Képek, plakátok Értelmezni tudják a házak és laká sok alap- és homlokzati rajzait

7 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 7 Szakipari munkák a lakásban Milyen munkákat végeznek a szerke - zetkész épületekben? Szerkezeti egysé - gek és funkcióik Szakipari munkák Megmunkáló gépek és funkcióik Táblázatok kitöltése Megfigyelés Elemzés Metszeti rajz készítése Tapétaszükséglet számítása Épített tér és alakítása A lakás mint technikai rendszer (2) A lakás pereme Milyen hatások ellen véd az épület? A lakás peremei és a hatások Megfigyelés előre megadott szempontok szerint Tanulmányi séta tü - zéptelepen Közérzet és komfort Hogyan érezzük magunkat különböző környezeti körülmények kö - zött? A közérzet és té - nyezői A tevékenységek és a közérzet összefüggései Megfigyelések Táblázatok kitöltése Hőmérsékletek mérése Épített tér és alakítása Lakberendezés (7) A lakás be - osztása Milyen házakban lakunk? Milyen főbb helyi - ségek találhatók a lakásban? A jó és kényelmes lakás követelmé - nyei Követelmények rangsorba állítása Lakásbeosztások elemzése Lakásbeosztás terve - zése Napi tapasztatatok Szakkönyvek Típustervek Tudjanak tájékozódni az egyszerű gépek részfolyamataiban Ismerjék a balesetmentes munka követelményeit Napi tapasztalatok Prospektusok Szakkönyvek Személyes tapasztalatok Szakkönyvek Képek Ismerjék fel, hogy a perem tulajdon ságainak javítása értéknövelő Ismerjék a perem fontosabb anyagi tulajdonságait Képes legyen a kellemes közérzet jellemzőit megfogalmazni Napi tapasztalatok Korábbi évfolyamok technika tantárgya Prospektusok Típustervek Videofilmek Tanulmányi séta Ismerjék a lakás tájolásának kérdéseit Legyenek tájékozottak a lakás berendezésének alapelveiben

8 8 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam A lakás berendezése Funkciószemlélet a lakás berendezésében Hogyan határozza meg az alaprajz a lakás berendezését? Milyen feladatokat látnak el a berendezések? A lakberendezés esztétikai és funk - cionális szerepe A lakás berendezéseinek csoportosításai Egy kis bútortörténet Rendezzük be a szo bánkat! Hogyan alakultak ki a bútorok? Mi teszi szobánkat otthonossá? Művészeti korsza - kok és a bútorok kapcsolatai A lakás felépítése, bútorzata Textil a lakásban Milyen funkciót látnak el a háztartási szövetek? Textíliák nyersanyagai Egy kis népművészet Hogyan tehetjük tetszetőssé hasz nálati tárgyainkat? Fonalak készítése, fonalmunkák Épített tér és alakítása Növények a lakásban (2) Szobai dísz - növények a lakásban Miért tartunk növé - nyeket lakókörnye - zetünkben? A lakás tájolása, megvilágítása, hő - mérséklete Berendezési tárgyak kiválasztása Képgyűjtemények, tablók összeállítása Lakástextíliák vizsgálata Mosóporok tanulmányozása Folttisztítószerek megismerése Alapöltések gyakorlása Hímzésminták önálló tervezése Napi tapasztalatok Prospektusok Szakkönyvek Napi tapasztalatok Bútorüzlet látogatás Képzőművészeti és iparművészeti albumok Textíliák esztétikus, gazdaságos felhasználása 5. osztályban tanult ismeretek a textíliákról Múzeumok, skanzenek kiállítási tárgyai Elemzés előre mega - dott szempontok szerint Faliképek, terítők tervezése Applikálással patchwork készítése Képgyűjtemények össze állítása Szakkönyvek Mintadarabok Lakástextíliák Mosóporok Tisztítószerek Alapöltések Népművészeti tárgyak Ismerjék a be rendezési tárgyak funkcióit Ismerjék a bútorok funkcióit, a népművészeti bútorok kialakulásá- nak körülményeit Ismerjék a jellegzetes népi magyar bútorokat Célszerű és takarékos anyagfelhasználás Tudják tisztán tartani környezetüket Ismerjék az alapvető mosó- és tisztítószereket. Tudják értelmezni a használati utasításukat Öltésfajták célszerű használata, legfontosabb hímzési technikák elsajátítása Kísérletek elvégzése Technika 5. osztály Képek Folyóiratok Ismerjék a növények elhelyezésének szabályait

9 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 9 Növénytartó edények Hogyan biztosíthatjuk a növények életfeltételeit? A növénytartó edé - nyek funkciói, esztétikai szerepük, fajtáik Mindennapjaink Konyhakultúra (6) Otthoni munkahelyeink Milyen munkákat végzünk otthon? Mit jelent a családi munkamegosztás? A lakás felépítése, a helyiségek funkciói A konyha története Mi jellemzi a hagyományos konyhát? A régi konyha felé - pítése, berendezései, eszközei A konyha mint munkahely Terítsük meg az asztalt! Mi jellemzi a modern konyhát? Miért vonzó a szépen megterített asztal? A konyha bútorza - ta, edényei. Konyhánk elhelyezése, bútorzata A terítés írott és íratlan szabályai Konyha- és ételhigiénia Hogyan kerülhetjük el az ételfertőzéseket? Ételkészítési eljárások Élelmiszereink és egészségünk Mikor ízletes egy gyümölcs? Élelmiszerek kedvező és kedvezőtlen változásai Virágtartók készítése, díszítése Beszélgetés Ki, milyen házi mun - kát végez? Takarítószerek megismerése Gyűjtőmunka régi konyhai felszerelésekből, használatuk elemzése Modern konyhák tervezése a követelmények figyelem bevételével Asztalok terítése önálló elképzelések alapján A tankönyv feladatainak megoldása Újságcikkek gyűjtése megadott szempontok alapján Napi tapasztalatok Különböző méretű és anyagú cserepek Tudják célszerűen megválasztani a növénytartó edé - nyeket Egyéni tapasztalatok Lakástextíliák karbantartása Tisztítószerek Reklámok Alapvető készségek kialakítása a házi munkában való részvételre 5. osztályban tanultak (Egyszerű ételek készítése) Egyéni tapasztalatok Régi konyhai felszerelések Képek Lakáskultúra Folyóiratok Tankönyvi képek Megfigyelés alap ján szerzett isme retek összegyűj tése. megértése Alakuljon ki az igény környezetének tisztántartására Napi tapasztalatok Folyóiratok Tudjon egy étkezéshez szakszerűen és esztétikusan megteríteni A konyha bútorzata, az élelmiszerek tárolása A tankonyha felszerelései, főzési eszközök Napi tapasztalatok Gyümölcsök Zöldségek Tartsa be a konyha- és ételhigiéniai szabályokat Csak ép és mosott gyümölcsöt fogyasszunk

10 10 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Épített tér és alakítása Növények a lakásban (2) A megjelenés előfeltételei Melyek az egész sé - ges életmód jellem - zői? Öltözködési mó - dok, praktikus ru - házat Mindennapjaink Gazdálkodási teendőink (1) Szolgáltatások igénybevétele Mit segítesz ott hon? Családi szolgáltatások A gazdálkodás alapjai. A döntés Részösszefoglaló (1) Milyen anyagokat használunk épüle - teinkhez Részösszefoglaló Környezetátalakítás: lakás, lakóhá - zak, lakberendezés, növényeink Kommunikáció és technika (5) Az információ átadásának története Miért adunk át híre - ket? Hogyan továbbítjuk a híreket? A számítógép Milyen előzményei voltak a számítógépeknek? A hír, az információ átadás története Számolástól a számítógépig Számítógépgenerációk Egyszerűbb karbantartási munkák (pl. gombfelvarrás) Adatgyűjtés saját éle - tünkről Beszélegetés előre kiadott szempontok sze - rint Időbeosztás készítése Kutatás szakkönyvekben, képes könyvekben Magyar vonatkozások gyűjtése 5. osztályban az öltözködésről tanultak Divatlapok Tisztálkodási szerek Tankönyvi képek A következetes és rendszeres testápolás igényének kialakítása Napi tapasztalatok Különböző cikkek: fogkrémek, szappanok Kapcsolódjanak be a családi munkamegosztásba Eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Rajzok Modellek Képesek legyenek ismereteiket rendszerezni, összefoglalni, rajzot olvasni Történelem Technika (5. osz - tály) Szakkönyvek Képek Videofilm részletek Történelem Tankönyvek Szakkönyvek Ismerjék az információátadás történetét Ismerjék a számítógép fejlesztés indítékait

11 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 11 Kommunikáció a számító - géppel Hogyan működte - tünk egy számí tó - gépet? A gépet működtető operációs rendszer kezelői szintű ismerete Logikai áramköri modellek Műszaki kommunikáció Milyen elemekből építik fel az elektronikai berendezé seket? Hogyan ábrázoljuk környezetünk tárgyait? Logikai műveletek, igazságtáblázatok Jelképes ábrázolások Rajzok értelmezése Technikai rendszerek (5) Környezetünk rendszerei Mi alkotja környe - zetünket? Mi jellemzi a technikai rendszereket? Technikai rendsze - rek funkciói és szerkezetük Anyagtechnológiákról A gépek anyagai többnyire fémek. Miért ezeket használjuk? Fémek jellegzetes tulajdonságai Ötvözés Gépesítés Az emberi izomerő korlátozott, meg kell sokszorozni. Hogyan? Szerszámok funkciói Gépek feladatai, kiés bemenetek Számítógép kezelése Napi tapasztalatok Technikai ismeretek Áramkörök összeállítása Logikai táblák kitöltése Fizika Otthoni elektronikai eszközök Számítógépek Tudjon alapfokon használni egy szoftvert. Ismerje a számítógépterem rendjére vonatkozó szabályokat Elektronikai szerelőkészletek Ismerjék az alapvető logikai kapcsolásokat Egyszerű rajzok készítése Eddigi rajzi ismeretek Rajzeszközök Számítógépes rajzoló programok Tudjanak egyszerű vetületi és axo nometrikus rajzo kat készíteni Elemzés Csoportosítás Táblázatok készítése Fémes és nemfémes anyagok alkalmazási területeinek megfigyelése Technika környezetünk alkotói Korábbi technikai ismeretek Tárgyak Gépek Fémek, fémgyűjtemények Ismerjék a közvetlen környezet technikai rendszereit, képesek legyenek elemezni ezeket Ismerjék fel a fontosabb fémeket. Lássák az összefüggéseket a tulajdonságok és a felhasználások között Gépek működésének megfigyelése Mozgások Napi tapasztalatok Gépek Modellek Ismerjék fei a gépek funkcióit

12 12 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Technikai rendszerek (5) A gép- és anyagfejlődés kölcsönhatásai Anyagvizsgálat és biztonság Milyen sajátos anyagigényei vannak a repülőgépek - nek, a rakétáknak? Melyik anyag a biztonságos? Milyen kapcsolat van az anyag szerkezete és tulajdonságai között? Az igény és a technikai fejlesztés kapcsolata Technikatörténeti adatok Anyagok tulajdonságainak vizsgálati módszerei Technikai rendszerek (5) Tömegközlekedésről Milyen a forgalom a nagyvárosokban? Közlekedési eszkö - zök Útvonaltervek Közlekedési magatartás Utazás gépjárművel Milyen problémákat okoz a városokban a gépjárműforgalom? Közlekedés és parkolás szabályai A kerékpár reneszánsza Melyek a biztonságos kerékpározás feltételei? Közlekedés kerékpárral, a karbantartás és beállítás Technikatörténeti ér - dekességek gyűjtése Egyszerű anyagvizsgálatok végzése Rendszerező táblázatok összeállítása Megfigyelés előre megadott szempontok szerint Közlekedési csomópontok megfigyelése Megfigyelés Karbantartó szerelés Történelem Napi tapasztalatok Szakkönyvek Repülőgép modellek Videofilm részletek Napi tapasztalatok Anyaggyűjtemények Szerszámok Lássák az összefüggéseket a funkció és az anyag tulajdonságai között Lássák az összefüggéseket az anyagok szerkezete és tulajdonságai között Napi tapasztalatok Menetrendek Videofilm részletek Szakkönyvek Ismerjék a tömegközlekedés gazdag sági, környezetvédelmi és kényelmi jellemzőit Napi tapasztalatok Filmrészletek Tudják, milyen környezetei és forgalmi problémákat okoznak a gépjárművek Videofilm részletek Napi tapasztalatok Technikai ismeretek Kerékpárok Legyen biztos ismeretük a kerékpárról és a ke rékpározásról

13 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 13 Technikai rendszerek (5) Szobanövények ápolása Szobai dísznövények sza porítása Miért szorul ápo lás - ra a szoba nö vény? Ritka növényeket hogyan honosították? A szobai dísznö vé - nyek kiválasztása, öntözése, táp anyagpótlása portalaní - tása és átültetése Szaporítás dugványozással és tőosztással Vágott virágok a lakásban Miért szép a virág? Milyen hatással van a virág az emberre? A virágok szerepe A vágott virágok elhelyezése, gondozása Száraz virágok Technikai rendszerek (5) Összefoglaló Hogyan él az ember a lakókömyezetében? Milyen esz kö - zöket használ? Lakás, lakóhely, település Ápolási munkák Átültetés Szárdugványozás: pletyka, borostyán Levéldugványozás: afrikai ibolya Tőosztás: aszparágusz, szanzavéra Gyűjtőmunka: legendás növények Ikebana készítése Szárazvirág kompozíciók készítése Beszélgetés előre kiadott szempontok sze - rint Napi tapasztalatok Tanári bemutatás Szokásukká váljon a növények tartása és ápolása Napi tapasztalatok Képek Szakkönyvek Ismerjék a növény szaporításának menetét Környezetismeret Képek Szakkönyvek Videofilm részletek Szobájukban rendszeresen tartsanak virágokat Eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Képesek tegyenek ismereteiket rendszerezni, összefoglalni Kreatív módon gondolkodjanak

14 14 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam MÓDSZERTANI JAVASLATOK Az ember átalakítja környezetét Ismételjük át a tankönyv használati módját. A tankönyvi munka mellett szükség van Technika füzetre is. A füzetben ceruzával és színes ceruzákkal dolgozzunk. A bevezető olvasmány a fejlődés két értelmezésére mutat be adatokat. Az egyik szemlélet a fejlődést kizárólag ökonómiai kérdésként fogja fel, a másik a környezet ökológiai lehetőségeit is figyelembe veszi. Az igazság a kettő között van. Tényadatokkal ezt kívánjuk megerősíteni. Az ember igényei növekednek, ez felveti a Föld jövőjére vonatkozó felelősségünket. Beszélgessünk a reklámok hatásairól, elemezzünk különböző reklámokat. Elemezzük fogyasztási szokásainkat és alkossunk véleményt a fogyasztás környezeti hatásairól. Gyűjtsünk adatokat a különböző termékek hazai és külföldi termeléséről. Épített tér és alakítása Lakások és lakóházak építése Ez a témakör egy a mindennapi élethez kapcsolódó anyagrészt dolgoz fel. Az ötödikben tanult építőanya - gok körét kibővítjük a korszerű anyagokkal. Összehasonlítjuk a különböző anyagokat és a kapcsolódó építési technológiákat. Részletesen vizsgáljuk meg a legegyszerűbb szerkezeti anyag a tégla tulajdonságait. Prospektusokkal, leírásokkal segíthetjük a megértést. A kötőanyagok néhány fontos jellemzőjét a tanulók tapasztalatai alapján összegezhetjük. Az építkezések tervezésének legfontosabb szempontjait dolgozza fel a tankönyv. További tervrajzokkal segíthetjük a megértést. Fontos jelentőségű, hogy a tanulók képesek legyenek az építészeti rajzokat olvasni, az elképzeléseket gondolatban rekonstruálni. Ebben a témában jól fejleszthető a térszemlélet. Alakítsuk ki azt az igényt, hogy elképzeléseiket, ötleteiket rajzvázlatokban rögzítsék. Tekintsük át a lakás szakipari munkáit. Ehhez jól felhasználhatjuk a tanulók otthoni tapasztalatait. Alakítsuk ki a szakértelem és a felelősség fontosságának felismerését. Minél több szakmát mutassunk be, s ezekről minél több információt nyújtsunk tanítványainknak. Tanítsuk meg az alaprajzok és metszetrajzok közötti összefüggéseket. Képesek legyenek rajzok alapján tapéta szükségletet számítani Épített tér és alakítása A lakás mint technikai rendszer A lakás kialakításával életünket kívánjuk kedvezőbbé tenni. A lakás pereme számtalan hatástól véd meg bennünket. Tanulóink legyenek képesek a legfontosabb hatások felismerésére és a peremek szigetelő tulajdonságainak elemzésére. Játékos elemzésekkel mutassuk be a közérzet fogalmát A tanulók tapasztalataik alapján gyűjtsék össze azokat a tényezőket, amelyek közérzetünket befolyásolják. Értelmezzük a komfortfokozatokat. Épített tér és alakítása Lakberendezés A lakás beosztása és berendezése olyan témakörök, amelyekről a tanulóknak jelentős előismereteik vannak. Könnyen tisztázhatjuk a helyiségek funkcióit és célszerű elrendezéseit. A képek, rajzok elemzésével jól elmélyíthetjük ismereteiket. A jól meg választott berendezési tárgyak kényelmessé, praktikussá teszik lakásainkat. Bútorismertetőket tanulmányozhatunk, bemutathatjuk a funkció és a forma kapcsolatait. Ha megtehetjük közösen látogassunk el egy bútorboltba és különböző szempon - tok megadásával elemezzük a választékot. Lakástextílián azokat a textilféleségeket értjük, amelyek a lakberendezésben játszanak szerepet, vagy szorosan kapcsolódnak a lakásban végzett tevékenységekhez. A lakásban előforduló minden textíliának esetleges funkciója mellett van egy el nem hanyagolható második, díszítő funkciója is. Elemezzük a lakástextíliákat funkciójuk szempontjából! Áruházi katalógusok tanulmányozásával új ismereteket gyűjthetünk. Rendezzünk be egy lakószobát, gyerekszobát, fő hangsúlyt helyezve a lakástextíliákra. A téma feldolgozásával párhuzamosan nagy lehetőség nyílik akár egyéni, akár csoportos alkotómunkára. A tankönyvben javasolt applikálás vagy patch-work technika mellett pedagógus segítségé-

15 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam vel készíthetünk díszítő munkákat batikolással, makraméval, hímzéssel, rátéttel stb. Helyezzünk nagyobb hangsúlyt arra, hogy tanulóink jobban ismerjék a népművészeti alkotásokat. Szervezzünk gyűjtőmunkát és kiállítást népművészeti tárgyakból. Technikai rendszerek A környezetünkben előforduló egyszerű technikai rendszereket részletesen elemezzük a funkció, a szerkezet és a folyamatok szempontjából. Alakítsunk ki rendszerező képességet a tanulókban a gépek anyagait illetően. Gyűjtsék össze a fémek jellemző tulajdonságait, csoportosítsák azokat. Ismerjék meg a fémek előállításának történetét, napjaink vas- és acélgyártását. Ennek bemutatásában használjunk videófilmet is. Elemezzük a gépek funkcióját, a velük szemben támasztott követelményeket, a gépek anyagát, a fejlesztés irányait. Mutassuk be példákkal a gépek szükségességét, a gépesítés fejlődését az ókortól napjainkig. Említsük meg a géprombolók érveit is. Érzékeltessük, hogy napjaink csúcstechnológiáját ugyan számítógépek irányítják, de e mögött ott van az ember a maga nagyszerű képességeivel. Szervezzünk üzemlátogatást, ahol régi és korszerű gépeket egyaránt bemutathatunk. Tekintsük át a gép- és anyagfejlődés kölcsönhatásait. A kölcsönhatásokat az adott korok valós gépein (gőzgép, autó, repülőgép) mutassuk be. Használjuk a fémek tulajdonságairól meglévő ismereteinket. A repülés eszközei fejlődésén keresztül jól érzékelhető az eszköz- és anyagfejlődés egymást kölcsönösen serkentő hatása. A repülés története gazdag irodalmából gyűjtsenek a tanulók szemelvényeket, képeket, készítsenek modelleket. Építsenek sárkányt és villanyvezetéktől mentes helyen röptessék. Elemezzük a legfontosabb anyagtulajdonságokat. Elemezzük az anyag biztonságos használatának feltételeit. Ismertessük meg a tanulóinkat az egyszerű anyagvizsgálati módszerekkel, majd említsük meg a bonyolultabbakat. Az összehasonlító vizsgálatokat (keménység, nyúlás) egyszerű módon bemutathatjuk (pl. A két összehasonlítandó anyag közé csapágygolyót teszünk, majd azokat satuban össze - szorítjuk. A lágyabb anyagban mélyebb benyomódás keletkezik.) 15 Közlekedés új módon Elemezzük a nagyváros közlekedésének sajátosságait, a zsúfoltság, a közlekedési dugók okait, következményeit. Legyen véleményük a tanulóknak a tömegközlekedés előnyeiről, hátrányairól. Irányított megfigyeléseikből, személyes élményeikből alakítsák ki véleményüket. Ismerjék meg a tanulók a vasút helyét a tömegközlekedésben, a vasúti üzem főbb jellemzőit. Személyes tapasztalatuk alapján minősítsék a vasúton történő utazás kényelmét, gyorsaságát, biztonságát. Ismerjék meg a mintegy 150 éves hazai vasút történetét, lássák a vasúti kocsik, a mozdonyok fejlődését, a gőz-, dízel- és villamos vontatás magyar vonatkozásait. A vasúti járműveket bemutathatjuk tablóra kasírozott képekkel. Célszerű látogatást szervezni egy nagyobb forgalmú személy- és teherpályaudvaron, ahol betekinthetünk az irányítás rendszerébe is. Tanulmányozhatjuk a vonatok indulása érkezése tájékoztatását. Mélyítsük el a tömegközlekedési eszközökön elvárt magatartást. Személyes tapasztalatból, megfigyelésből mondják el a tanulók a pozitív és negatív magatartásformákat utazáskor. Az osztályközösség ezt beszélje meg, alakítsanak ki véleményt. Hasonlítsuk össze a különböző utazási módokat adott szempontok szerint (kényelem, költség, gyorsaság stb.). Mondjanak véleményt arról, hogy melyik közlekedési mód a legkedvezőbb. Ismerjék a teherszállítás lehetőségeit, folyamatát, szervezését. Nyújtsunk ismeretet a közúti gépjárművel történő utazás folyamatáról (indulás, utazás, parkolás, megérkezés az úti célhoz stb.). Hangsúlyozzuk a parkolás gondját, kultúráját, rendszerét. Alakítsunk ki szemléletet a kulturált parkoláshoz. Figyeljük meg lakóhelyünk központjában a parkolási lehetőségeket. Utazási élményünkről, filmek - ből idézzünk fel különleges parkolási rendszert. Ismerjük meg a hazai autógyártó helyeket, a gyártott autótípust. Érjük el, hogy a tanulóknak alapos ismeretük legyen a korszerű kerékpárok fajtáiról, szolgáltatásairól, szerkezeti egységeikről, különösképpen a biztonsági berendezéseiről. Térjünk vissza ismét a biztonságos kerékpározás módszereire: ügyesség, szabályismeret, döntés a különböző forgalmi helyzetekben. Legyen természetes közlekedési elv a látni és látszani.

16 16 Ezek elmélyítésére alkalmasak a hétvégi kerékpártúrák, amelyek még egy sor nevelési-oktatási lehetőséget nyújtanak. Az osztályok közötti ke rék - páros ügyességi verseny is egy értékes rendezvény, amelynek győztesei magasabb szintű versenyek résztvevői lehetnek. Szerezzenek jártasságot a tanulók a kerékpár karbantartásában. Biztonsággal tudjanak defektet szerelni. Ehhez a műveletsorhoz hozzátartozik a szer - számismeret és szerszámhasználat. A karbantartás gyakorlása, sikerélménye felkeltheti a szerelőszakmák iránti érdeklődést. A szerelési rajzok tanulmányozásával gyakoroljuk a rajzolvasást! Hertkedvelőknek, kertészkedőknek A témakör tanítását elsősorban a zöld sarokkal és a gyakorlókerttel rendelkező iskoláknak ajánljuk. A szobanövények ápolásának legfontosabb szabályait iskolai körülmények között is taníthatjuk. A növények átültetésének feltételei könnyen megteremthetők. Szükség esetén kertészeti látogatást is beiktathatunk. TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Szobai dísznövények legegyszerűbb szaporítási módjai: a dugványozás (hajtás-, levél) és a tőosztás. Ismertessük meg tanulóinkkal a legelterjedtebb szobai dísznövényeket, azok átültetésének, szaporításának idejét, módját. A lakásban szívesen használunk díszítésre vágott virágokat. Ezek gondozása könnyen megtanítható iskolai körülmények között is. Összefoglaló Az éves anyagot rövid kérdésekkel foglaljuk össze, majd a fontosabb témacsoportokban egyszeregy feladatokat oldassunk meg. Felsorolásokkal, táblázatok kiegészítésével összegezhetjük a legfontosabb ismereteket. Gyűjtsük be a tanulók véleményeit egész évi munkánkról, tudakoljuk meg mit szerettek a legjobban, illetve legkevésbé csinálni. Adjunk ötleteket a nyári szabadidő hasznos eltöltésére. Ösztönözzük őket arra, hogy rendszeres elfoglaltságot keressenek és segítsenek szüleiknek az otthoni munkában. HÁTTÉRINFORMÁCIÓK A népmozgalom adatai Élveszületés Halálozás Születéskor várható életévek Év férfiak nők ,4 15,5 48,7 51, ,7 10,2 66,4 70, ,7 11,6 66,3 72, ,1 13,8 65,3 73, ,4 13,3 65,4 73, ,3 14,0 65,0 73, ,0 14,2 65,3 74, ,4 14,2 66,3 75, ,7 13,5 67,11 75,59

17 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 17 ÓRAVÁZLATOK Az óra témája: Növekvő és változó emberi szükségletek Az óra feladatai: Az ember igényei növekednek, ez felveti a Föld jövőjére vonatkozó felelősségünk kérdését. Mi jellemzi a fogyasztói társadalmat? Reklámok és hatásuk; fogyasztáselemzés készítése. Adatgyűjtés különböző termékek hazai és külföldi termeléséről, illetve az 1 főre eső felhasználásáról. Tudjanak tájékozódni a tanulók a jelen és a jövő környezeti problémáiban. Az új ismeretek feldolgozásának menete: 1. Az ember szükségleteinek változása történelmi koronként, életkortól függően és környezetünk, életmódunk függvényében 2. A népesség számának várható alakulása a termelés változásának függvényében 3. A fogyasztói társadalom és a reklámok 4. A jelen és a jövő környezeti problémái. Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: videofilmrészletek (nagyvárosi reklámhordozók bemutatása) diaképek a környezetkárosító hatásokról reklámújságok, környezetvédelemmel foglalkozó könyvek, Statisztikai Zsebkönyv fogalomkártyák. Az óra szerkezete Motiváció 1. Az emberi szükségletek változása 2. Szükséglet, termelés, népesség, elosztás Az óra menete A tankönyv csoportosítási feladatát tanulmányozd és válaszolj a kérdésre: Mi alapján választod az egyes csoportokat? Mitől függ az ember alapvető, kiegészítő és luxusszükségleteinek menynyisége? Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet! Ők gyermekkorukban melyik felsorolt elemet melyik csoportba írták volna? Miért? S most, életkoruk előrehaladtával hogyan változik a besorolás? Miért? Az emberi szükségletek tárháza a különböző korokban más és más volt. De az életkor előrehaladtával is változnak az igények. Befolyásolja még a környezet, az életmód, a társadalmi pozíció, az anyagi helyzet Vizsgáljuk meg a tankönyv grafikonjait! A növekvő szükségletek növekvő termelést eredményeznek. Ez a népesség növekedését addig tudja biztosítani, amíg a termőterületek és nyersanyagok mennyisége ezt lehetővé teszi. Aztán viszszaesés fog következni! Vajon a megtermelt javak elosztása milyen a Föld lakói között? Használd a Statisztikai Zsebkönyvet! Módszerek Munkaformák Szemléltetés Tankönyvi feladat önálló megoldása Előzetes feladat Tanulói beszámolók Tanári magyarázat Ajánlott könyv grafikonjai Közös megbeszélés Tk. Tudod-e? c. fejezet

18 18 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Az óra szerkezete 3. A fogyasztói társadalom és a reklámok Az óra menete Az ember évezredes vágya a minél több és értékesebb termék fogyasztása, felhasználása FOGYASZTÓI TÁRSADALOM Jellemzője: biztatás, ösztönzés a mind több fogyasztásra REKLÁMOK ÚTJÁN! Milyen reklámhordozókat ismersz? Melyik termék reklámja tetszik? Miért? Nézzük meg a filmrészletet! Hányféle termék reklámja tűnik fel a filmkockákon? Módszerek Munkaformák Szemléltetés Fogalomértelmezés Reklámújságok megtekintése Tanulói vélemények meghall - gatása Videofilm lejátszása Játékos megfigyelési feladat Részösszefoglalás Rakd ok-okozati sorrendbe az alábbiakat! Ipari termelés növekedése, népesség növekedése, szükségletek növekedése, minél több és értékesebb termék iránti vágy, reklámok szerepe, fogyasztói társadalom kialakulása, környezetszennyezés. Szókártyák segítségével táblai munka 4. A jelen és a jövő környezeti problémái Figyeld meg a tankönyv képeit és a következő diaképeket! Találsz-e összefüggést az óra első részében elmondottak és a képek tartalma között? A gazdasági növekedés vadhajtásai: a pazarló fogyasztás, a pazarló életmód. Miben nyilvánul meg a pazarlás? silány minőség rövid használatra készült tömegbóvli eldobható termékek egyre bővülő köre Nagyon lerövidül az az idő, ami alatt a nyersanyagból hulladék lesz! a divat, a reklámok hatására javainkat sűrűn cseréljük sokszor a csomagolás drágább, mint a benne lévő áru Mit hoz a jövő? A pazarló fogyasztás következményei: a rendelkezésre álló természeti források gyors felélése környezetkárosító hatások negatív társadalmi jelenségek kialakulása. Problémafelvetés Tanulói vélemények meghallgatása (napi tapasztalatok) Tanári magyarázat Tk. Tudod-e? Tk. fogyasztás-elemzés készítése Az óra anyagát a Worldwatch Institute jelentésének értelmezésével foglaljuk össze: Ha külön kezeljük a Föld környezeti problémáit az adósság, a kereskedelem, az egyenlőtlenség és a felhasználás témáitól, akkor az olyan, mintha a szívbajt próbálnánk a páciens kövérsége és étrendje figyelmen kívül hagyásával kezelni: nincs esélyünk a hosszútávú sikerre. Az idézet értelmezése, tanulói vélemények meghallgatása

19 TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam 19 Az óra témája: Szakipari munkák a lakásban Az óra feladatai: Ismerjék meg a tanulók az épületgépészeti tervdokumentáció fogalmát, összetevőit. Tudjanak összefüggéseket találni az építészeti tervek és az anyagbeszerzés, berendezések vásárlása között, szerkezeti egység és funkció között. Legyen alapvető ismeretük a legfontosabb szakipari munkákról, az ezek elvégzését kísérő baleseti veszélyről. Tudjanak egyszerű műszaki rajzot elkészíteni, anyagszükségletet kiszámolni. Az új ismeretek feldolgozásának menete: 1. Az épületgépészeti tervdokumentáció alkotórészei 2. Milyen munkákat kell végezni az építkezés során? 3. Szakipari munkák a szerkezet-kész épületen 4. Metszeti rajz készítése, számítási feladat Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: Kapsza Miklós: Otthontervezési tanácsadó (Műszaki Kiadó, Bp., 1990) folyóiratok, prospektusok, amelyekben szakipari munkákat, ill. ahhoz szükséges anyagokat reklámoznak videofilm a szakipari munkák végzése körben előforduló balesetveszélyekről, újságcikkek bekövetkezett balesetekről építészeti, épületgépészeti tervrajzok Az óra szerkezete Motiváció 1. Épületgépészeti tervdokumentáció Az óra menete Folytassuk az előző órán elkezdett gondolatsort! Ha 10 év múlva úgy határoztok, hogy családi ház építésébe fogtok, hogyan, milyen lépésekben történik a megvalósítás? Ismételjünk! Milyen tervrajzok segítik a leendő ház elképzelését? építészeti alaprajz homlokzati rajz építészeti metszetrajz. Milyen tervek kellenek még a kész lakás megvalósításá hoz? vízvezeték, csatornázás központi fűtés gázszolgáltatás elektromos hálózat telefonrendszer stb. Ezeket együtt épületgépészeti terveknek nevezzük. Nézzünk meg néhány ilyet! Módszerek Munkaformák Szemléltetés Közös megbeszélés, ajánlott könyv megtekintése Frontális ismétlés Tk. rajzolvasás fejlesztése Problémafelvetés Fogalomalkotás Hozott tervek bemutatása

20 20 Az óra szerkezete 2. Az építkezés főbb szakaszai (Részösszefoglalás) 3. Szakipari munkák Az óra menete TANÁRI KÉZIKÖNYV Technika és életvitel 6. évfolyam Tankönyvi táblázat kitöltésével foglaljuk össze az építkezés főbb szakaszait! Melyiket milyen szakember végezze? Van-e köztetek valaki, aki az itt felsorolt pályák valamelyikét választja majd hivatásul? Miért? Válasszátok ki melyek azok a szakipari munkák, amelyeket a már szerkezetkési épületben kell elvégezni! Vizsgáljuk meg ezeket részletesebben a tankönyv táblázata alapján! A tapasztalatok és kapott prospektusok alapján mindegyik csoport próbálja eladni magát egy építkezésen az alábbi szakmákban: festő parkettázó gázszerelő. Ezek a szakipari munkák azonban komoly balesetek forrásai lehetnek nem szakszerű kivitelezés esetén. Hallgassátok meg az alábbi újságcikkeket! Hogyan előzhetők meg ezek a balesetek? Módszerek Munkaformák Szemléltetés Egyéni feladatmegoldás Közös megbeszélés, vélemények, tervek meghallgatása Egyéni feladatmegoldás tanári segítséggel Csoportmunka Hozott újságcikkek felolvasása 4. Metszeti rajz készítése, számítási feladattal Összefoglalás Most az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazása következik a tankönyvi feladat segítségével. (A technika füzetbe dolgozzatok!) Építészeti és épületgépészeti tervek. Szakipari munkák és baleseti veszélyeik. Tanulói teljesítmények értékelése. Videofilm megtekintése Tanulópárok Frontális osztálymunka

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV Informatika Könyvtárhasználat Számítástechnika

Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV Informatika Könyvtárhasználat Számítástechnika Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV az Informatika Könyvtárhasználat Számítástechnika tankönyvsorozathoz Apáczai Kiadó Celldömölk, 1999 Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV az INFORMATIKA Könyvtárhasználat Számítástechnika

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 5-8. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGTERÜLET

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGTERÜLET TECHNIKA 5-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az technika tanterv a NTK Műhely

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Életvitel és gyakorlat helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam Technika és életvitel 5-8. évfolyam Célok és feladatok A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás

Részletesebben

Kézikönyv A mi világunk 4. évfolyamhoz

Kézikönyv A mi világunk 4. évfolyamhoz Dr. Mester Miklósné Érdemes tankönyvíró Kézikönyv A mi világunk 4. évfolyamhoz Mi vil 4 kk 2.indd 1 2014.06.02. 16:46:49 Dr. Mester Miklósné a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TECHNIKÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TECHNIKÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TECHNIKÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Életvitel és gyakorlat KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc st. 10. Tel: (23) 355-787 Fax: (23) 355-569 E-mail: korosi@mail.battanet.hu Technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

HELYI TANTERV. Technika, életvitel és gyakorlat 5 8. évfolyam számára

HELYI TANTERV. Technika, életvitel és gyakorlat 5 8. évfolyam számára HELYI TANTERV Technika, életvitel és gyakorlat 5 8. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.16 változatához Kerettantervi megfelelés Jelen helyi tanterv

Részletesebben

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI 2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 5 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett NEMZEDÉKEK TUDÁSA Tankönyvkiadó: Kerettantervi

Részletesebben

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához Informatika 5.oszt_kk_raster.indd 1 2014.07.14. 9:49:19 Szerző FÜLÖP PÉTER Lektor ZSAKÓ LÁSZLÓ Bíráló FÁRINÉ BOROS ERIKA Kapcsolódó

Részletesebben

Kézikönyv A mi világunk

Kézikönyv A mi világunk Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró Kézikönyv A mi világunk 3. évfolyamhoz Mi vil 3 kk kolofon.indd 1 2014.06.03. 7:47 Szerző: Dr. Mester Miklósné a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte

Részletesebben

Technika tanterv 5-8. évfolyam

Technika tanterv 5-8. évfolyam Technika tanterv 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket a technikai

Részletesebben

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK.

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK. Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK Tanári kézikönyv Tartalom 1. Világutazó lettem 4 A diákok megismerkednek a Junior Achievement

Részletesebben

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz K É Z I K Ö N Y V a Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem 4. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Bevezetõ gondolatok.... 5 Elõszó....

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam TECHNIKA Célok és feladatok Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség

Részletesebben

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

Tanári kézikönyv. a Környezetismeret Az évszakok változása. 1. évfolyam számára készült munkatankönyvhöz

Tanári kézikönyv. a Környezetismeret Az évszakok változása. 1. évfolyam számára készült munkatankönyvhöz Tanári kézikönyv a Környezetismeret Az évszakok változása 1. évfolyam számára készült munkatankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai elõkészítés:

Részletesebben