PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 - TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 I. HELYZETELEMZÉS...5 II. NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Pedagógiai alapelvek Pedagógiai célok Az iskola funkciói A nevelő-oktató munka eljárásai, nevelési-oktatási eljárások A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK Az iskola egészségnevelési célja Mindennapos testedzés Környezeti nevelés Lelki egészség (művészeti nevelés) FOGYASZTÓVÉDELEM A MAGATARTÁSI ÉS BEILLESZKEDÉSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜSZKÖDŐ TANULÓK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Általános gyermekvédelmi feladatok Speciális gyermekvédelmi feladatok SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A SZÜLŐK, A TANULÓ ÉS AZ ISKOLAI PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI...21 III. A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAKAT, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOKAT ÉS AZOK ÓRASZÁMAIT, AZ ELŐÍRT TANANYAGOT ÉS KÖVETELMÉNYEIT AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEIT AZ ALÁBBIAKBAN HATÁROZTUK MEG A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEIT ÉS FORMÁIT, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEIT, TOVÁBBÁ- JOGSZABÁLY KERETEI KÖZÖTT- A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJÁT AZ ALÁBBIAKBAN HATÁROZTUK MEG A tanulók teljesítménye értékelésének követelményei és formái Az írásbeli feladatok Szöveges minősítés alkalmazása az 1-3. évben, és a negyedik első félévében A felzárkóztatásra szoruló tanuló értékelésének módja, a kidolgozandó javaslat elemei A szöveges minősítésről az érdemjegyre történő átváltás szabályai A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének követelményei A TANTÁRGYAKBA BEÉPÍTETT MODULOKAT AZ ADOTT TANTÁRGYON BELÜL ÉRTÉKELJÜK A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK A NEMZETI, ETNIKAI KISSEBSÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETI, ETNIKAI KISEBBSÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAGOT BIZTOSÍTANI KELL AZ ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE ÉS SÚLYA, AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSÉHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK ELVEI ÉS KORLÁTAI Az iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatásról...29

2 Az otthoni (napközi és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az iskolai írásbeli beszámoltatásoknak a tanuló értékelésében betöltött szerepe A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismereteket és gyakorlati alkalmazását, illetve az infokommunikációs technológiák alkalmazásával megismerkednek tanítványaink A Brassó Utcai Általános Iskolában az SNI-s tanulók száma alacsony:...31 IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK...31 MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET...35 A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...35 HIVATALOS KÖRZETHATÁRA SZ. MELLÉKLET...36 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS...36 MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVE SZÁMÚ MELLÉKLET...38 A TANULÓCSOPORTOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA SZ. MELLÉKLET...39 TOVÁBBTANULÁS SZ. MELLÉKLET...40 A TANTERMEK MEGOSZLÁSA SZ. MELLÉKLET...41 ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK...41 KIEGÉSZÍTŐ HELYISÉGEK SZ. MELLÉKLET...42 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS SZ. MELLÉKLET...47 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK SZ. MELLÉKLET...49 JAM PROGRAM

3 Bevezető Az iskola hivatalos elnevezése: Brassó Utcai Általános Iskola Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (Címe: 1184 Budapest, Üllői út 400.) Az iskola alapító okirata: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 38/1996. (I. 18.) számú, a 179/1996 (II. 29.) számú, 434/1997. (IV. 24.) számú, az 1410/1999. (XII. 16.) számú, az 1120/2003. (XII. 18.) számú, a 314/2005. (IV. 28.) számú, a 735/2006. (V. 29.) számú, a 395/2007. (IV. 25.) számú és a 585/1994. (IV. 28.) számú határozataival módosított 1112/2009. (IX. 17.) számú határozata. A költségvetési szerv neve: Típus szerinti besorolása: Brassó Utcai Általános Iskola (2004. szeptember 1-től) OM azonosítója: tevékenysége alapján közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. A költségvetési szerv közfeladatot lát el a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény, valamint a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény alapján általános iskolai oktatást. Székhelye: XVIII. ker Budapest, Brassó utca 1. Alapító neve: Budapest, XVIII. kerületi Tanács VB Az alapító címe: 1181 Budapest, Városház utca 16. Az alapítás éve: 1953 Az alapító jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve és székhelye: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete, (1184 Budapest, Üllői út 400.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési/megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Szakágazat száma és megnevezése: A költségvetési szerv típusa: Évfolyamainak száma: 8 Maximális gyermeklétszám: Alapfokú oktatás általános iskola 560 fő A költségvetési szerv működési köre: Az általános iskola a körzeti iskolai feladatokat a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően, az 1. sz. mellékeltben felsorolt utcákban élő gyermekek tekintetében látja el. A költségvetési szerv tevékenysége: (2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok) Szakfeladat száma és megnevezése: a.) alaptevékenysége: Általános iskolai oktatás általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása diáksport Az intézmény ellátja a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztését szeptember 1-től. 3

4 Az intézmény ellátja a SOFI-EGYMI és a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógy- és fejlesztő pedagógusaival együttműködve a körzetébe tartozó beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus vagy nem organikus okra visszavezethető enyhe rendellenességgel küzdő gyermekek együtt nevelését szeptember 1-től. b.) alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: iskolai intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás Vállalkozói tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat száma és megnevezése): (2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) általános iskolai napközi otthoni nevelés sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése általános iskolai tanulószobai nevelés sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanulószobai nevelése iskolai intézményi étkeztetés iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás könyvtári állomány gyarapítása Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: munkahelyi étkeztetés Az intézmény ellátja a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztését szeptember 1-től. Az intézmény ellátja a SOFI-EGYMI és a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szolgálat gyógyés fejlesztő pedagógusaival együttműködve a körzetébe tartozó beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus vagy nem organikus okra visszavezethető enyhe rendellenességgel küzdő gyermekek együtt nevelését szeptember 1- től. Vállalkozói tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: a.) ingatlan: a feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található általános iskolai épület. b.) ingóságok: rendelkezésére állnak az iskolai leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény vagyon feletti rendelkezési jogát a vonatkozó önkormányzati rendelet határozza meg. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Továbbá a vagyontárgyakkal az alapfeladatához kapcsolódó kiegészítő tevékenységet is végezhet. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el, illetve biztosítékként nem használhatja fel. 4

5 A költségvetési szerv funkciója alapján: Az iskola önállóan működő, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, éves költségvetéssel rendelkezik. Meghatározott gazdasági feladatait a Budapest, XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat GESZ közreműködésével látja el. Foglalkoztatási jogviszony: foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Tasnádi András Az iskola székhelye, postacíme: 1182 Budapest, XVIII. ker. Brassó utca 1. Telefon: , Fax: Honlap: A diáksport szervezete: Brassó DSK Nyilvántartási száma: /1991 I. Helyzetelemzés Iskolánk nyolc évfolyamos, a továbbtanulásra elő- és felkészítő általános iskola. Megfelelő tudásbeli alapokat tud nyújtani azon tanulóknak is, akik tanulmányaikat négy- és hatosztályos középiskolában kívánják folytatni. Az iskola Budapest XVIII. kerületében, Pestszentlőrincen a Szentimre-Kertvárosban található. Ez Pestszentlőrinc egyik legszebb városrésze, ahol többnyire nagyobb családi házban együtt él több nemzedék, szülők és nagyszülők. Itt különösen erősek a családi nevelés hagyományai. A szülők erkölcsileg és anyagilag is támogatják a körzet iskoláját, amelytől elvárják, hogy a középiskolai követelményekre készítse fel gyermeküket, tanuljanak idegen nyelvet, legyenek egészségesek, sportoljanak, ismerjék a számítástechnika alapjait. Az iskola légköre olyan legyen, hogy a tanulók személyisége kibontakozhasson, gazdagodjék. Tényleges beiskolázási körzetünk szélesebb, mint a kijelölt körzethatárunk, ugyanis a szabad iskolaválasztással élve örvendetesen sok szülő és tanuló választja iskolánkat körzeten kívülről, mert az iskola szellemét kívánatosnak tartja gyermekei számára. Továbbtanulási statisztikánk azt mutatja, hogy tanulóink bejutnak az erős gimnáziumokba, ahol megbecsülést szereznek iskolánknak. (1. számú melléklet) A körzethatár: Üllői út Marosvásárhely u. Székelyudvarhely u. Torda u. Halomi út Flór Ferenc u. Kőrös u. Szamos u. Iparvasút u. által határolt terület. A körzethatáron nagy építkezések folynak. Az 1953-ban épült iskolát a 60-as években már bővíteni kellett, akkor épült az ún. napközis rész a konyhával. Az iskola helyiségeit az 2. számú melléklet tartalmazza. A 80-as évek elején a 4 tantermes CLASP épülettel bővült, majd ehhez kapcsolódva készült a tornasátor és bontási anyagból a fa szerkezetű öltöző ben a tornasátor átépítésre került, azonos alapterülettel tornateremmé. Az öltöző 2003 szeptemberére kibővítve, felújítva került iskolai használatra. A nagy kiterjedésű iskolaudvaron szabadtéri játékok, sporteszközök, kézi-, röp- és kosárlabda-, valamint távolugrópálya található. Az iskola anyagi eszközök biztosításával, szervezőmunkával és szülői támogatással sokat tett a számítógépes oktatás érdekében. Az iskolai beszerzésekben ez a terület előnyt élvezett a számítógép park ki tudja szolgálni a szakmai igényeket. Hasonlóan jól felszerelt a videó-stúdió, amely az általános iskolai elvárások feletti szolgáltatást tud nyújtani. A napközis étkezést biztosító konyha és ebédlő kicsi, csak komoly szervezőmunkával biztosítható az étkezést igénylő tanulók ellátása. Az osztályok száma évfolyamonként kettő. (1. évfolyamon a tanévben három.) Az iskola a 2007/2008. tanévben 36,7 pedagógus álláshellyel rendelkezik, köztük pedagógiai asszisztens, oktatás-technikus és rendszergazda segíti a munkát. Az iskola működését 17,5 fő technikai 5

6 munkatárs biztosítja. Idővel szükség lesz családgondozóra, pszichológusra is. A logopédiai igényeket egy kerületi intézmény munkatársa látja el, a Nevelési Tanácsadó munkatársai segítik még munkánkat. Könyvtáros és félállású gyermekvédelmi felelős is tevékenykedik iskolánkban. A Nevelési Tanácsadó fejlesztőpedagógusai és a Dohnányi Ernő zeneiskola szolfézs, hegedű és zongoraoktatói is dolgoznak az iskolában. A NAT és a kerettanterv által diktált új követelményeinek figyelembevételével új szakterületek jelentek meg. A probléma megoldása a továbbképzés. Az elmúlt évek szakmai továbbképzésben célzott területe volt az informatikaoktatás, a nyelv, majd a fejlesztő pedagógia, a másoddiploma, a mentálhigiénia és a szakvizsga. A jövőben a nem szakrendszerű oktatásra jogosító képzéseket kell preferálnunk. A pedagógusok közül többen is rendelkeznek speciális szakképesítéssel. Tasnádi András: testnevelés szakértő, közoktatás-vezető szakvizsga, kézilabdaedző. Szenohradszkiné Furkó Edit: fejlesztő-pedagógus. Varga Lajosné: fejlesztő-pedagógus, alapozó terápia, meixner tanfolyam, Sindelar tanfolyam, Gósy tanfolyam, diszkalkúlia. Dr. Hantiné Gyenes Mária: tehetségfejlesztő szakértő, multiplikátori képzés (német nyelv). ECDL vizsgával rendelkezik: Hutainé Urbán Gabriella. Oktatásinformatikus képesítést szerzett Gajdátsy Ferencné és Zöldi Nándorné. Több mint húsz kollégának számítógép kezelői-használói bizonyítványa van. Vizuális kultúra (mozgókép kultúra és médiaismeretek) továbbképzést többen végeztek. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők közül fontos szerepet töltenek be: a pedagógiai asszisztens, az oktatás-technikus, a rendszergazda, a könyvtáros és a gyermekvédelmi felelős. Nagyon nagy szükség lenne egy pszichológusra és családgondozóra A technikai dolgozók száma 17,5 fő: takarítók, konyhalányok, karbantartók, kertész és fűtő. A bentlakó gondnok és a karbantartók az intézményben tervszerű megelőző karbantartói munkát is végeznek. Óriási udvarunk állandó gondozást igényel. A gazdasági irodán dolgozók 1 fő előadó kolléganő, és az iskolatitkár. A pedagógiai asszisztens kezeli a tanulói és dolgozói nyilvántartást. A rendszergazda felelős a számítógépes hálózatért és az audiovizuális eszközökért. II. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Az iskola pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Tantestületünk az iskoláról gondolja, vállalja és vallja: elismerjük a gyermek, a tanuló mindenek felett álló érdekét (az oktatás színvonalában, az aránytalan teher elleni jogot, a segítséget a képesség kibontakoztatásához, a személyiség fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez). Az alapelvek megvalósítása érdekében az iskola pedagógusai értő figyelemmel, empátiás megértéssel, pozitív megerősítéssel és nyílt magatartással közelednek az iskola tanulói felé. Ezzel biztosítani kívánják, hogy a tanulók otthon érezhessék magukat az iskolában. Ennek a célnak az érdekében a pedagógusok a tanuló személyiségét tiszteletben tartják, az oktatás során a tanulók egyéni képességeit figyelembe veszik és segítik, hogy a tanulók saját életüket megszervezhessék, feladatunk a tanulói kompetencia fejlesztése. Legyenek képesek tanulóink a hatékony önálló tanulásra, a megszerzett ismeretek önálló alkalmazására. Legyenek kreatívak, kezdeményezők. Tevékenységük során arányos legyen a rászorulók fejlesztése és a tehetségek felismerése, gondozása. A nevelőtestület semmilyen formában nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést. Iskolánkban nem lehet szegregáció. Az esélyegyenlőség szem előtt tartásával szervezzük munkánkat Pedagógiai alapelvek A iskolában tanító pedagógusok az alábbi pedagógiai elvek alapján végzik nevelő-oktató munkájukat: humanista értékrendszer, differenciált képességfejlesztés, önfejlesztés képessége, az ismeretek megszerzésének eszközjellege, fejlesztési szinthez (életkor) igazított tartalom, tanulási - tanítási folyamat motiválása, 6

7 tanítási-tanulási folyamat fejlesztő ellenőrzése, értékelése, kompetenciák fejlesztése. anyanyelvi kommunikáció idegen nyelvi kommunikáció digitális kompetencia természettudományos kompetencia matematika kompetencia szociális és állampolgári kompetencia esztétikai, művészeti, tudatossági és kifejezőképesség kezdeményező- és vállalkozásképességi kompetencia hatékony, önálló tanulás kompetencia Pedagógiai célok Eszményeinkben olyan tanuló él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeként az alábbi tulajdonságokat egyesíti magában: humánus, becsüli a szorgalmas munkát, a tanulást, viselkedése udvarias, kulturáltan beszél, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, gyakorlatias, van jövőképe, képes tudását fejleszteni, képes a megszerzett ismereteket alkalmazni, egészségesen él, szeret sportolni, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket (toleráns), ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: anyanyelvünket, történelmünket, nemzeti kultúránkat, a természet és más népek értékeit, hagyományait, alkalmazza a közösségi élet szükséges magatartás-formákat. A tantestület arra törekszik, hogy minél több pozitív tulajdonságot alakíthasson ki a tanulóinkban. A tantestület a kulcskompetenciák (a tudás alapú, erős gazdasági versenyre, demokráciára, a fejlesztendő kompetenciák tudások, készségek képességek rendszerének alapvető elemei) kialakítására törekszik, figyel a tolerancia, énkép kialakítása, önismeret, felkészítés és a felnőtt élet feladataira Az iskola funkciói Ismeretátadó, érték- és normaközvetítő funkció (tanulás-tanítás közben normát közvetít), szocializációs, szolgáltató funkció és konstruktív életvezetési funkció. Az iskola előtt álló célok megvalósítása érdekében a nevelőtestület feladatokat határoz meg. A nevelés - oktatás folyamatában a célok a nevelés különböző területein, az ott folyó tudatos pedagógiai tevékenységben valósulnak meg. A nevelés szertágazó irányai közül a lentebb ismertetett nevelési területek azok, amelyeket a nevelő-oktató munkánkban kiemelten kezelnek. Nevelési területek közül a felsoroltak épülhetnek be a munkatervbe: hon- és népismeret, értelem, érzelem, erkölcs, esztétika, közösség, kommunikáció, környezeti, testi és lelki egészség, pályaorientáció, magyarságtudatukat megőrizve legyen európai azonosságtudatuk. Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása érdekében a kooperatív tanítási módszereket is preferáljuk. Szervezeti keretek lehetnek: egyéni, páros, mikrocsoportos, csoportos és frontális. A használt módszerek lehetnek közvetlenek és közvetettek. A közvetlen módszerekben direkt módon érvényesül 7

8 a nevelő személyes hatása és modellszerepe. A közvetettben pedig a tanulók különböző közösségein keresztül indirekt módon érvényesül a nevelés A nevelő-oktató munka eljárásai, nevelési-oktatási eljárások A pedagógiai eljárások a pedagógiai célok érdekében alkalmazott módszerek és eszközök együttese. Nevelés: A nevelési eljárások minden esetben alkalmazkodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz. Végigkísérik a gyerekek személyiségformálásának fejlődését az elsőtől a nyolcadik osztályig. Beszoktatás bent tartás elbocsátás Nagy gondot fordítunk nevelési tevékenységünk során arra, hogy az iskolánk tanulói a tudatosan tervezett és irányított nevelési eljárások hatására, célkitűzéseinknek megfelelő személyiségjegyekkel rendelkezzenek. Az iskola a családi nevelés és a társadalom hatásain kívül a hozzáadott értékekkel formálja a tanulókat, ebben jelenik meg pedagógiai munkájának eredménye. A kommunikáció során nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy a nevelőtestület egységes hatást gyakoroljon az információáramlás tartalmára. Erősítenünk kell a felnőtt és a kortárs csoportok együvé tartozás érzését. Oktatás: Az oktatás során alkalmazott eljárások nagyobb különbözőséget mutathatnak, mint a nevelés során megvalósítottak. A tanítás-tanulás színterei az iskolában: osztálykeret, napközi, tanulószoba, szakköri csoportok, csoportbontásos keret és valósulnak meg. Nagymértékben függ a nevelési területek és a tantárgyak ismeretanyagának különbözőségétől, valamint a tanárok személyiségétől. Ennek ellenére megállapíthatunk általános módszereket: frontális osztálymunka, csoportmunka (közös konszenzuson alapuló csoportmunka, szakértői mozaik csoport) egyéni foglalkozások. Az oktatás során egyenlő hangsúlyt kell kapnia a felzárkóztató és a tehetséggondozó tanári tevékenységeknek: kooperáció, kreativitás, kommunikáció. Nagy gondot kell fordítani a kooperatív tanulásirányítási módszerek alkalmazására a képességek kibontakoztatása érdekében. A kooperatív tanulás négy alapelvének (építő egymásrautaltság; egyéni felelősség; egyenlő részvétel; párhuzamos interakciók) egyenlő arányú érvényesítésére kell törekednünk. Természetesen nem vethetjük el a hagyományos módszereket sem, de minden nevelőnek folyamatosan kell módszertani ismereteit bővítenie, hogy ne csak a már ismert módszereket alkalmazzák. Az iskolánkban végzett tanulók az alábbi képességekkel, személyiségjegyekkel kompetenciákkal és ismeretekkel rendelkezzenek. Önálló és társas tanulásra való képesség. Életkorának megfelelő szóbeli, írásbeli kifejezőképesség, szövegértés. A továbbhaladáshoz szükséges alapvető ismeretek. A matematikai kompetencia kialakítása. Problémamegoldó képesség, kreativitás. Megbízhatóság és kiszámíthatóság. Együttműködés és helyes anyanyelvi kommunikációs képességek kortársakkal és a felnőttekkel (szüleivel, tanáraival szemben különösen tisztelettudó.) A belső bizonytalanság felismerésének, kezelésének képessége. Idegen nyelvű és különböző kultúrák közötti kommunikáció képessége. Információs és telekommunikációs képességek, valamint digitális kompetencia. A technológia alkalmazásának képessége. Egészséges életmód, önmagát ismerő személyiség. Az erkölcsi, esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség, környezeti értékeket megbecsülő. (Fontosak számára pl.: a lelkiismeret, becsület, tisztelet, szeretet.) A helyes magatartási módok elsajátítása. Nyitottság az emberi kapcsolatokra, tolerancia. Minden embertársával humánus, megértő. 8

9 Természettudományos kompetencia megszerzésével gyakorlatias módon alkalmazza tudását. A nevelő-oktató munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak a nyolcadik évfolyam végén: legalább 90 %-a minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, ismeri a kultúrált viselkedés normáit, elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét illetően, a környezetének globális és lokális veszélyeiről tájékozott, ismeri és tudja a drog, a kábítószer, a dohányzás és az alkoholfogyasztás veszélyeit, az egészség megőrzésének fontosságával tisztában van, a kommunikációs jelrendszert használja és érti, ismerje fel jellemzői alapján és tudja csoportosítani közlési formájuk szerint a különböző médiumokat (film, televízió, digitális média, Internet) és alkosson önálló véleményt a mediális közlésekről; legalább 70 %-a: igényli a folyamatos önművelést, igényli a testedzést, a sportot. a csoporttevékenységek során képes együttműködni másokkal és elfogadja a közösség normáit A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A NAT kiemelt jelentőséget tulajdonít a kulcskompetenciáknak személyiségfejlesztésnek, az emberismeretnek, hiszen egy demokratikus társadalomban ez alapfeladat. Az elmúlt években a gyermekcentrikus iskolakép erősödött, és még inkább kénytelen átvállalni a családtól az önismereti, társismereti, emberismereti és a reális társadalomismereti érzékenyítést. Saját felméréseink alapján a szülők új igényekkel is felléptek. Elvárják, hogy napjaink sajátos munkaerőpiacán/világában önmagukat hitelesen vállalni tudó, akaró, merő fiatalokat képezzünk, akik helyt tudnak állni az életben, reális képük van képességeikről, el tudják helyezni magukat a környezetükben. Partnerközpontú működés megvalósításával biztosítjuk, hogy iskolánk minél jobban közelítsen a környezeti elvárásokhoz. A mai diákok többsége nincs tisztában saját képességeivel, néha alul, néha pedig felértékeli magát. Pedig a helyes pályaválasztás is a reális énképen keresztül valósul meg. A mai társadalomban az emberek elidegenednek egymástól, erősödnek a deviáns viselkedésformák. Egyre többször találkozunk oktalan agresszióval, a gyermekekben felgyülemlett, sokáig elfojtott indulattal, keserűséggel, meg nem értéssel, félelemmel. A család szerepének erősítésével, a családok életvitelének indirekt formálásával erősíthető a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített elsődlegesség a gyermeknevelés családi szerepét illetően. A tantestületünk legfontosabb célja és feladata, hogy sokoldalúan fejlett, egészséges, tanulni vágyó, önmagára és környezetére egyaránt igényesen figyelő, társas kapcsolatokat kialakító, értékeket megőrző és új értékeket létrehozó személyiségeket fejlesszen. Ennek területei: kompetencia alapú oktatás, a kulcskompetenciák fejlesztése, mindennapos sportolási lehetőség, egészségnevelés, környezetvédelmi nevelés, iskolai gyermekközösségek színes és sokoldalú programjai, művészeti nevelés, tanulók önismereti fejlesztése, fogyasztóvédelem, értelmi és erkölcsi nevelés, Célunk, hogy tanulóink egészségesen élve, mindennapos sportolással, testedzéssel fokozzák testi és szellemi teljesítőképességüket. 9

10 Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életmódra, a családi életre való nevelést, amely beépül valamennyi műveltségi terület, tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. Kiemelt pedagógiai törekvésünk, hogy felkészítsük tanulóinkat arra, hogy felnőtt korukban képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntést hozni, egészséges életvitelt kialakítani, maguk és családjuk számára. A környezetvédelmi nevelést az iskola egész képzési rendszerét átfogó szemléletként ugyancsak lényeges feladatnak tekintjük. A téma iránt különösen érdeklődő gyermekeknek környezetvédelmi diákkört és versenyeket szervezünk. Célunk a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása, gyakoroltatására az iskola kereteiben (pl: munka, gyűjtések). Váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Ismerjék, és legyen igényük a felkínálkozó lehetőségek közül, a számukra és környezetükre előnyösen ható termékek választására. Igyekszünk megóvni tanulóinkat az őket érhető káros hatásoktól, ezért drogprevenciós programokat szervezünk. Ennek színtere a szülői értekezlet, az osztályfőnöki óra, önismereti csoportmunka s a tanórán kívüli lehetőségek, (pl.: drámapedagógia). Az előadók az osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős és külső szakemberek. A tanulók önbecsülése, a közösségben elfoglalt helye meghatározó a tanulás folyamatában is. Fontos, hogy a lehetőségekhez mérten minden gyermek találhasson önmaga számára fontos, kellemes és hasznos időtöltési lehetőséget iskolán belül, amely sikerélményhez és elismeréshez juttatja. Az iskolai gyermekközösségek programjai egyfajta modellként szolgálnak a szabadidő helyes, tartalmas eltöltéséhez, a művészeti neveléshez. Az irodalmi kávéház, a néptánc oktatás, a sí táborok, a háziversenyek, nyári táborok, az erdei iskolák, a túratáborok, a színház- és a múzeumlátogatások, a kerámia és egyéb szakkörök, a klubdélutánok és az ünnepélyek, tanulmányi kirándulások igazodnak tanulóink sokoldalúságához, esztétikai, érzelmi neveléséhez, a képzőművészetek, zene, tánc, dráma megszerettetéséhez, megismeréséhez. Lehetőséget adva a mind szélesebb körű önkifejezéshez. A tanulók önismeretének fejlesztését szolgálják a különböző versenyekre való felkészülések és megmérettetések, az osztályfőnöki- és tanórák, klubdélutánok szituációs játékai, vitakörei, diákönkormányzati feladatok, ügyeletesség és az ügyeletvezetői munka, a stúdióbeli és ünnepélyeken való szereplés, színjátszó kör, környezetük szebbé tétele. A Brassó TV nemcsak a közösségi nevelésben biztosít színteret, hanem az egyéni fejlesztést is szolgálja. Az iskolai média (újság, rádió) lehetőséget nyújt a nyelvi kultúra ápolására az iskolai információ áramlására. Az értelmi nevelés a tanórákon, a fokozott differenciálás pedig szakköri keretekben is zajlik. Az alapkészségek (beszéd-beszédértés, számolás, olvasás, írás, művészet-befogadás) eredményes fejlesztéséhez az egyéni adottságok kibontakoztatására, személyiségközpontú oktatást igyekszünk nyújtani tanulóinknak. Egyéni és kiscsoportos foglalkozások korrepetálások, vetélkedők, versenyek, pályázatok és különféle megbízások szervezésével és adásával fejlesztjük tanítványainkat. A logikus gondolkozás fejlesztése egyik célravezető, speciális területe a matematikai logika. Az erkölcsi nevelés feladata az alapvető erkölcsi értékek megismerése, tudatosítása és gyakorlása az iskolai életben. Ehhez a következő készségfejlesztési területeken kínálunk tapasztalatszerzési, cselekvési, gyakorlási lehetőséget: hatékony kommunikáció és kifejezőkészség fejlesztése, az érzelmek feldolgozása, feszültségkezelés, társasági alkalmazkodás, véleményalkotás, problémamegoldás, döntéshozás, célkitűzések, magabiztosság: ellenállás a csoportnyomásnak, kockázatcsökkentés. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulási kudarcok elkerülésére, melynek érdekében felzárkóztató foglalkozásokat tartunk, és fejlesztő pedagógusok munkáját is igénybe vesszük. A személyiségfejlesztés értékelése az osztályfőnök félévi és év végi beszámolójában megjelenik. 10

A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 I. HELYZETELEMZÉS...5 II. NEVELÉSI PROGRAM...6 2.1. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.

TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter. TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.net PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosította: Svélecz Edit igazgató

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program

Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2011 1 T a r t a l o m I. Nevelési program 1. A helyi pedagógiai program törvényi alapja 6 2. Az iskola arculata 6 3. Az iskolában folyó nevelő- oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím:

Pedagógiai Program Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: Pedagógiai Program Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. T: 06-1 -405-57-66 Fax: 06-1-402-11-51 e-mail: idagazd@t-online.hu

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben