fi) '.MERCK ."" SGS Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztatás a vad tipusú RAS (KRAS és NRAS 2., 3. és 4. exonok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fi) '.MERCK ."" SGS Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztatás a vad tipusú RAS (KRAS és NRAS 2., 3. és 4. exonok)"

Átírás

1 '.MERCK Egészségügyi sza kembereknek szóló könetlen tájékozta tás a cet ul.imahról ( Erbitu J.) december t 8. Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztatás a vad tipusú RAS (KRAS és NRAS 2., 3. és 4. exonok) státusz Erbitux - (cetuximab) kezelés előtti meghatározásának fontosságáról Dokumentum száma: O9OObabe806c8d94 v1.0 Tárgy száma: O9OObabe806e8da BI Z ALMAS I N F O R M ÁCiÓ 1/6 M u ck KfL ' Magyar<lfSZág H 1111 Budapest, Október huszonhatmadibu H-1519 Budapest. pf Telefon: +36(1) Fax: +36 (1) fi)."" SGS

2 Egészs égügyl sza kembereknek szóló közvetlen tájékoztatás a cetumna br ól (E rbjtux), decem ber 18. Tisztelt Doktom ő/doktor Úr!, ',MERCK, A Merck Serono, az Európai Gyógyszerügynökség és az Országos Gyógy szerészeti Intézet (GYEMSZI-OGYI) egyetértésével, ezúton kivánja tájékoztatni Önt a metasztatizáló colorectalis carcinoma (mer e - metastatíc colorectal cancer) kezelésére javallt Erbitux indikációjának módosításáról. Ö sszefoglalás Az Erbitux -kez elés megkezdése e l ő tt meg kell bizonyosodni a vad típusú RAS(KRASés NRAS 2., 3. és 4. exonok) státuszról. A RAS (KRAS és NRAS 2., 3. és 4. exonok) mutációs státusz meghatározását erre me g fel előerr felkészített laboratóriumban, validált vizsgálómódszerrel kell el végezni. A vadtípusú KRAS (2. exon) státusz meghatározás eddig is szükséges volt az Erbituxkeze lés megkezdése el ő tt, de további adatok arra utalnak, hogy a fent meghatározott vad tipusú RAS státusz is szükséges az Erbi tux-kezelés hatékonyságához. Azoknál a RAS mut ációkat (a KRAS és NRAS 2., 3. és 4. exonján) hordozó betegeknél, akik Erbitux-ot kaptak FOLFOX4 kem oterápiával komb inációban, röv idebb teljes túlélést (ove rall surv ival»- OS). progresszió-ment es túlélési i dő t (progression-free survíval time - PFS) és alacsonyabb objektív válaszarányt (objective response rate - ORR) igazoltak. mint azoknál, akik önmagában kapták a FOLFOX4-terápiát. Ezért az Erbitux oxaliplatint tartalmazó kemoterápiával (például FOLFOX4-gyel) kombinációban történő alkalma zása ezentúl ellenj avalit az összes o lyan me Re -ben sze nvedő beteg esetén, ak i RAS mutációt hordoz (a KRAS és NRAS 2.,3. és 4. exonján) vagy ismeretlen a RAS státusza. Az Erb itux kis é r ői ratai frissí tésre kerültek a fenti új i n form ác i őkkal, mel yek alapján az Erbitux módosított indikációja a kö vetkező ; Az Erbitux az epide rmá lis növekedési fakt or recept ort (EGFR) expresszáló, RAS vad típusú, metasztázi st adó colorectalis carcinoma kezelésére j avallott irinolekán alapú kemoterápiával. el ső vo nalbeli kezel ésként, FOLFOX kezeléssel kombinálva, monoterápiában olyan betegek eset én, akiknél az e l őzetesen alkalmazott oxaliplatin és iri notekán alapú kezelés sikertelennek bizon yult. és akikné l az irinotekánnal szemben intolerancia alakult ki. Dokume ntum száma: O9OObabc806e8d9 4 vr.u Tárgy száma: 0900babe806e8e3a D I ZA LM A S IN F O R M ACIÓ 216

3 '.MERCK Egészségügyi szakembereknek szóló közvetlen tájékoztat ás a cetuat mabröt (E rbitux), deu mbe r IS. Hátté r-infor mációk A k i s é rőiratok további RAS mutác iókra vonatko zó frissítése egy randomizá lt, multicentrikus,. fázisú vizsgálatbó l (O PUS vizsgá lat, EMR ) szárm azó adatok retrospektiv alcsoport-ana lizisén alapul, melynek során az Erbitux és FOLFOX4 kombinációjával végzett kezelést az önmagában alkalmazott FOLFOX4-terápiával hasonlították össze korábban még nem kezelt, me Re -ben sze nve dő betegeknél. Az OPUS vizsgálatba 33 7 beteget vontak be, akik k öz ül 179 beteg rendelkezett vad típusú KRAS (2. exon) tu morstátusszal. A KRAS 2. exonján vad típusú allélt hordozó populációban a további RAS mutációk e l őfo rdu l ás i gyako risága 30,5% volt. A hatásossági eredménye k kedvezőbbek lettek azt kö vet ően, hogy az NRAS 2.,3. és 4. exonj ár. valamint a KRAS 3. és 4. exonját érintő további mutációkat hordozó betegeket kizárták a KRAS 2. exonján vad típusú allé lt hordozó populációból. Ennek me gfe l el ően, a túlélés, a PFS és az ORR rosszabbnak mutatkozott azoknál a RAS mutációk at hordozó betegekné l (beleértve a KRAS 2. exont é ri ntő mutációt és az azo n kivüli egyéb RAS m utációkat hordozókat), akik Erbitux és FOLFOX4 kombinációs kezelést kaptak, összehasonlítva azokkal, ak iket önmagában alkal mazo tt FOLFOX4-gyel kezeitek. Dokumentum száma: O9OObabe806e8d94 vt.u Tárgy száma: O9OObabe&06e8eJa B I Z A L M A S I N F O R M ÁCiÓ 3/6

4 '.MERCK Egészségü2yi szakembereknek szóló közveilen tájékoztatás a cetuximabról (Er bltux), december 18. A vizsgálat hatésossági eredm ényeit az alábbi táblázat foglalja össze: OS Változó I stati sztika hónap, medián (95% CI) relatív hazárd (95'"1. CI) p-érték PFS hónap, medián (95% CI) relatív hazárd (95% CI) p-érték ORR RAS (vad tlpusú) popul áció Crt uj:imab plusz r Ol FOX4 (N=36) fol FOX4 (N-46) 20, ( ) ( 12,4; 23,9) 0,833 (0,492; 1,4 12 ) 0, ,0 5,8 (7,7 NB) (4,5; 7.5) 0,433 (0,2 12; ) 0,0 180 RAS (mutáns) populáció Cetul ima b plusz r OL f OX4 (N=94) rolfox4 (N=78) 13,4 17,8 ( 11,1; 17,7) ( 15.9; 24.8) (0,954: 1,9 18) 0,0890 5,6 7,8 (4.4; 7.4) (6.7; 9.3) (1.079; 2.355) % , ' (95% CI) (43.5; 76.9) ( 17,7; 45,8) (26.5; 46,7) (31,2; 60.3) esélyhanyados (95% CI) 3,460 (1,375; 8,707) 0,606 (0.328; 1, 11 9) p-érték 0,0081 0, 1099 CI (conjidence ímerval} konfidencia-intervallum; FOLFOX4 = oxaliplatin + folya maros infúzióban adott 5 FlJIFA; ORR (objective response rate) = objektív válaszarány (teljes- vagy részleges remissziót mutató betegek); OS (overall survival time) = teljes túlélés i idő; PFS (progression-free survival tíme) '" progressz jómenres túlél ési idő; NB = nem becsülhe tő A bizton ságcsságra vonatkozóan az Erbitux-szal összefüggésben nem találtak eltérést a vad típusú RAS és mutáns RAS géneket hordozó populációk k öz ött. Az Erbitux ra vonatkozó fenti ered ményeket olyan a közelmúltban publikált, fiiggetlen klinikai vizsgálatok is alátámasztj ák, amelyek a RAS mutációkat szintén negatív prediktív biomarkerként j elölték meg a e Re -ben sze nv edő betegek anti- EGFR-kezelésekor (Douillard et al, 2013, Pattersen et al, 2013, Schwartzberg et al, 20 13, Seymour et al, 2013, Stintzing et al, 2013). Dokumentum szá ma; 0900babe806c8d94 vt.u Tárgy száma; 0900babe806c8e3a B I ZA L M AS INFO RM ÁCIÓ 416

5 .MERCK Egészségügyi sza kembere kne k szóló közvetlen tájé koztatás a cet uxima brol (E rb iiul), decem ber IS. Felhívás mellékhatás-bej elentésre Amennyiben az Erbitux 5 mg/m l o ldatos infúzió alkal mazása során bármilyen nemkívánatos es eményrő l tud omást szerez, kérjük, azo nnal jelentse: Az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (GYEMSZI-OGYI) a "",,w.ogyi.hu honlapon található onl ine bejelent ő-fe l ü leten keresztül, vagy a honlapról letölthetö mell ékhatás-bejelent ő lapon, mel yet visszaküldhet e-mai lben gyemszlhu), levélben (Országos Gyógyszerésze ti Intézet, 1372 Budapest, Pf. 450.), faxo n ( ); vagyelküldheti a Merck Kft. rnellékhatásfigyel ő részlegére (dru g.safety.hungan '0'merckgro up.com), illetve 24 órában bejelentést tehet a I 7 telefonszámon. Amennyiben további informáci óra van szüksége, kérjük ford uljon a Merck Kft. Orvosi Oszt ályához (Tel. : ; Fax: (74). Együ t tmű kö d és ét köszönj ük! JkLl ~ dr. Milák Eszter Orvos igazgató Tel: +36 I Fax: +36 I e-maii: Dokumentumszáma: O9OObabe806c8d94 vl.o Tárgy száma: 0900babc806e8e3a B I Z A LM A S I NFO RMÁCiÓ 516

6 Egészségügyi szakembereknek szóló közvetlen tájékoztatás a cetu ximab ról {Erblt ux], decem ber 18., ',MERCK, Sza kirodalm i hivatkozások Douillard J'r", Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab-FO LFOX4 trea tment and RAS mutations in colorectal cancer. N Eogl J Med 2013;369: Patterson S. Peeters M. Siena S. et al. Comprehensive analysis of KRAS and NRAS mutations as predictive biomarkers for single agent panitumumab (pmab) response in a randc mized, phase I metastatic colorcctal cancer (mcrc) study ( ). J Clin Oncol 2013;3 1 (Suppl; Abstract 3617). Schwartzberg L, Rivera F, Karthaus M, et al. Analysis of KRASINRAS mutations in PEAK: A randomized phase study of FOLFOX6 plus panitumumab (pmab) or bevacizumab (bev) as first-line treatment (lx) for wild-type (WT) KRAS (exon 2) mctastatic colorectal cancer (mc RC). J Clio 0 0coI 2013;31 (Suppl ; Abstract 3631). Seymour MT, Brown SR, Middieton G, et al. Panitumumab and irinotecan versus irinotecan alone for patients with KRAS wild-type, fluorouracil-resistant advanced colorectal cancer (PICCOLO): a prospectively stratified randomised trial. Lancet 00coI2013;14: Stintzing S, Jung A, Rossius J, ct al. Analysis of KRASINRAS and BRAF rnutations in FIRE 3: A randomized phase I study of FüLFIRI plus cetuximab or bevacizurnab as first-line treatment for wild-type (WT) KRAS (exon 2) metastatic colorectal cancer (mcrc) patients. ESMO 2013, late breaking abstract. Dokumemum szám a: O9OObabe806e8d94 v1.0 Tárgy száma: O9OObabe806c 8da BI ZA LM A S INF O RMÁCiÓ 616

A colorectalis daganatok korszerû kezelése

A colorectalis daganatok korszerû kezelése A colorectalis daganatok korszerû kezelése Lakatos László, Lakatos Péter László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az elmúlt másfél évtizedben a colorectalis daganatok kemo- és radioterápiája

Részletesebben

A célzott biológiai kezelés helye az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében

A célzott biológiai kezelés helye az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében A célzott biológiai kezelés helye az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében LÁNG ISTVÁN DR, HITRE ERIKA DR. Országos Onkológiai Intézet, B Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály,

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Emlőrák adjuváns Pajzsmirigyrák Gyermekkori agydaganatok KLINIKAI ONKOLÓGIA 2015;2(1):25 29.

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Emlőrák adjuváns Pajzsmirigyrák Gyermekkori agydaganatok KLINIKAI ONKOLÓGIA 2015;2(1):25 29. 2. évfolyam 2. szám 2015. május MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Emlőrák adjuváns Pajzsmirigyrák Gyermekkori agydaganatok KLINIKAI ONKOLÓGIA 2015;2(1):25 29. Vastagbélrák

Részletesebben

LINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Hasnyálmirigyrák Petefészekrák Veserák

LINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Hasnyálmirigyrák Petefészekrák Veserák 1. évfolyam 1. szám 2014. február MAGYAR KLINI LINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Hasnyálmirigyrák Petefészekrák Veserák Vastagbélrák meddig kezeljük? Rezisztencia progresszió

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok 2015. február 2. évfolyam 1. szám 2015. február MAGYAR KLINI LINIKAI AI ONKO KOLÓG ÓGIAI IAI TÁRSASÁG TÁRS Klinikai Onkológia 2015;2(1):1 72. KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Az epitheliális petefészekdaganatok front line multimodalis ellátása

Az epitheliális petefészekdaganatok front line multimodalis ellátása Az epitheliális petefészekdaganatok front line multimodalis ellátása Dr. Révész János 1,2, Dr. Dombovári Gergely 1, 1 B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató kórház, 2 Sugárterápiás és Klinikai Onkológiai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. évfolyam 3. szám 2014. szeptember MAGYAR KLINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Daganatos fájdalomcsillapítás

1. évfolyam 3. szám 2014. szeptember MAGYAR KLINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Daganatos fájdalomcsillapítás 1. évfolyam 3. szám 2014. szeptember MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Metasztatikus melanoma Májrák Terhesség és daganatok Európai klinikai onkológiai szakvizsga

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

SANOFI Egészségügyi szakembere knek szóló tájéko ztatás a klopido grél és a szerzett luernop hilia közötti összefüggés r ől

SANOFI Egészségügyi szakembere knek szóló tájéko ztatás a klopido grél és a szerzett luernop hilia közötti összefüggés r ől .., V SANOFI Egészségügyi szakembere knek szóló tájéko ztatás a klopido grél és a szerzett luernop hilia közötti összefüggés r ől Tisztelt Doktor n ő/doktor Úr! Összefoglalás Klopidogrél-kezelés mellett

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Uzsoki utcai levelek 12. VÁLOGATOTT FEJEZETEK A NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI ONKOLÓGIÁBÓL

Uzsoki utcai levelek 12. VÁLOGATOTT FEJEZETEK A NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI ONKOLÓGIÁBÓL VÁLOGATOTT FEJEZETEK A NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI ONKOLÓGIÁBÓL THE CHOOSEN CHAPTERS IN GYNECOLOGICAL AND UROLOGICAL ONCOLOGY Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ Szerkesztette: Dr. Mayer Árpád 2008.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl Feltétel MultiInvest Plusz Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas Érvényes 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá

Részletesebben

Az egyénre szabott molekulárisan célzott terápia és a kemoterápia költségei tüdôrák esetében

Az egyénre szabott molekulárisan célzott terápia és a kemoterápia költségei tüdôrák esetében Az egyénre szabott molekulárisan célzott terápia és a kemoterápia költségei tüdôrák esetében Eredeti közlemény Moldvay Judit Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest A tüdôrák szerte a világon

Részletesebben

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat 184. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 306/2008. (XII. 20.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

LAPATINIB KEZELÉSI LEHETŐSÉG TRASTUZUMAB-REZISZTENS EMLŐRÁKBAN

LAPATINIB KEZELÉSI LEHETŐSÉG TRASTUZUMAB-REZISZTENS EMLŐRÁKBAN LAPATINIB KEZELÉSI LEHETŐSÉG TRASTUZUMAB-REZISZTENS EMLŐRÁKBAN Pikó Béla Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza, Megyei Onkológiai Központ, Gyula Az emlőrákok mintegy negyedében tapasztalható

Részletesebben

Az immunválasz akadálymentesítése : újabb lehetőségek a melanóma immunterápiájában

Az immunválasz akadálymentesítése : újabb lehetőségek a melanóma immunterápiájában 100 Összefoglaló közlemény Az immunválasz akadálymentesítése : újabb lehetőségek a melanóma immunterápiájában Ladányi Andrea 1, Balatoni Tímea 2 Országos Onkológiai Intézet, 1 Sebészi és Molekuláris Patológiai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Költségcsökkenés nem, hatékonyságfokozás igen Perszonalizált, preventív, proaktív

Költségcsökkenés nem, hatékonyságfokozás igen Perszonalizált, preventív, proaktív Med i c a l Tr i b u n e Interjú 2011. j ú n i u s 30. 3 Költségcsökkenés nem, hatékonyságfokozás igen Perszonalizált, preventív, proaktív A következô évtizedekben a remények szerint leváltjuk a jelenlegi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben