Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában"

Átírás

1 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában Charles D. Blanke Division of Medical Oncology, University of British Columbia Cancer Agency, Vancouver, British-Columbia, Kanada A vaszkuláris endothelialis növekedési faktor (VEGF, vascular endothelial growth factor) és az epidermális növekedésifaktor-receptor (EGF-receptor; EGFR, epidermal growth factor receptor) elleni antitestek egyértelmûen hatékonyak az áttétes colorectalis rák kezelésében. Elsô és második vonalban alkalmazva a VEGF antagonistájaként ható bevacizumab növeli az irinotecan és az oxaliplatin alapú kemoterápia hatékonyságát, ami különösen a progressziómentes túlélés meghosszabbodásában nyilvánul meg. 1 3 A cetuximab és a panitumumab (EGF-receptor elleni antitestek) önmagukban is hatásosak áttétes colorectalis carcinoma esetén; emellett a cetuximab legalább három terápiás vonalban képes fokozni az irinotecan alapú kemoterápia hatékonyságát. 4 7 Természetesen mindannyian jól tudjuk, hogy az onkológiában a több mindig jobb. A VEGF és az EGF közvetítette jelátviteli utak közötti átfedés miatt az említett kétféle antitest egyidejû alkalmazásával elérhetô kettôs gátlás vonzó stratégiának tûnik. A gyakorlati alkalmazhatóság vizsgálatára irányuló II. fázisú, véletlen besorolásos BOND-2 (Bevacizumab and Irinotecan Compared With Cetuximab and Bevacizumab Alone in Irinotecan-Refractory Colorectal Cancer) tanulmányban valóban kimutatták, hogy az irinotecan, a cetuximab és a bevacizumab hármas kombinációjával meglepôen jó eredmények érhetôk el az irinotecanra refrakter áttétes colorectalis rák terápiájában: az objektív hatásarány 37%-nak, a progresszióig eltelt idôtartam 7,3 hónapnak, a teljes túlélés mediánértéke 14,5 hónapnak adódott. 8 Az eredeti kiadvány februári számának két közleményében az antitestek terápiás alkalmazásának különféle módjait tárgyalják az áttétes colorectalis carcinoma vonatkozásában. Mindkét tanulmány szerzôi számos fontos kérdésre adnak választ, ám ezzel együtt még több megválaszolandó kérdést vetnek fel. 9,10 Bokemeyer és munkatársai 9 egy olyan véletlen besorolásos, II. fázisú tanulmány eredményeirôl számolnak be, amelyben cetuximabbal együtt vagy anélkül alkalmaztak oxaliplatin alapú kemoterápiát, és arra a megállapításra jutottak, hogy az elsô vonalban kezelt betegek egyik alcsoportjánál drámai változásokat hoz, ha az adott antitest is része a terápiás protokollnak. Hecht és munkacsoportja 10 egy III. fázisú véletlen besorolásos vizsgálat eredményeit teszi közzé, amelyben oxaliplatin vagy irinotecan alapú kemoterápiát egészítettek ki bevacizumabbal, és a betegek egy részénél az EGF-receptor elleni antitesttel, a panitumumabbal is. Azoknál a korábban nem kezelt betegeknél, akiket a citotoxikus kemoterápia mellett mindkét antitesttel kezeltek, rosszabb kimenetelt tapasztaltak. Az OPUS (Oxaliplatin and Cetuximab in First-Line Treatment of mcrc) tanulmányban a cetuximabbal kiegészített és az anélkül alkalmazott fluorouracil leucovorin oxaliplatin (FOLFOX-4) kombinációt vetették össze korábban nem kezelt, gyógyíthatatlan metasztatikus colorectalis rákban szenvedô betegek körében. A vizsgálat elsôdleges célja annak felderítése volt, javítja-e a kérdéses antitest kiegészítô alkalmazása a teljes hatásarányt az önmagában alkalmazott kemoterápiával összevetve. A fôbb másodlagos végpontok között a potenciálisan kuratív metastasectomia gyakorisága, a hatás fennmaradásának idôtartama, a progressziómentes túlélés, a teljes túlélés és a kezelés biztonságossága szerepelt. Egy hatósági kérésre elvégzett retrospektív alcsoportelemzés keretében azt is megvizsgálták, milyen kapcsolatban áll a progressziómentes túlélés, illetve a teljes hatásarány a daganatbeli KRAS gén mutációs státusával. Az adatok némi manipulálásának tekinthetô, hogy a hatékonysági elemzésbe csak azok adatait vonták be, akiket a vizsgált gyógyszerkombináció legalább egy dózisával kezeltek (az elterjedtebb standard módszer helyett, amikor is a véletlen besorolásra került betegek mindegyikét figyelembe veszik a beválasztás szerinti elemzésben), valamint szokatlanul tág tartományt 2,33-os esélyhányadost jelöltek meg a cetuximabbal kiegészített terápia kedvezô hatásának jelzôjeként. Az eredeti betegpopulációban a kemoterápia cetuximabbal történô kiegészítése 10 százalékponttal (36%-ról 46%-ra) növelte a teljes hatásarányt, ami alapján a kezelés nem érte el eredeti célját (az elért esélyhányados 1,52 volt). A progressziómentes túlélés mediánértéke mindkét ágon egyformán 7,2 hónapnak adódott. Mindazonáltal, a betegek azon alcsoportjában, akik daganata a KRAS gén vad típusát hordozta, haté- 66

2 Szerkesztôségi közlemény konynak bizonyult a cetuximab-kezelés: a teljes hatásarány 37%-ról 61%-ra nôtt (esélyhányados: 2,544; p = 0,011), és a progressziómentes túlélés is javult. A progressziómentes túlélés mediánértéke nem változott jelentôsen: 7,2-rôl 7,7 hónapra emelkedett. Mindazonáltal, a pusztán kemoterápiával és a cetuximabbal kiegészített FOLFOX-4 kombinációval kezelt betegek progressziómentes túlélésének görbéit szemügyre véve azok korai és lehetséges, hogy klinikai szempontból szignifikáns, mindvégig fennmaradó szétválása figyelhetô meg, 0,570-es relatív kockázat mellett. Szembetûnô, hogy a KRAS gén mutáns formáját hordozó betegek körében a teljes hatásarány, a progressziómentes túlélés mediánértéke és az összesített progressziómentes túlélés egyaránt számottevôen kedvezôtlenebbül alakult, ha az illetô cetuximabot is kapott. Jóllehet ez esetlegesen adódhat abból, hogy a mutáns gént expresszáló tumort hordozók csoportja a betegek általános állapota szempontjából kiegyensúlyozatlan, ami az önmagában alkalmazott kemoterápia javára billenti el a mérleget, nem zárható ki annak a lehetôsége sem, hogy e betegpopulációban gátló kölcsönhatás lép fel a kemoterápia és a cetuximab között. A szerzôk helyesen arra a következtetésre jutottak, hogy a kemoterápia cetuximabbal történô kiegészítése érdemben növeli a teljes hatásarányt az áttétes colorectalis rák azon eseteinek elsô vonalbeli terápiájában, amikor a daganat a KRAS gén vad típusát expresszálja. A PACCE (Panitumumab Advanced Colorectal Cancer Evaluation) tanulmányban társbetegségektôl mentes, de elôrehaladott stádiumú és korábben még nem kezelt, áttétes colorectalis carcinomában szenvedô betegeket kezeltek a véletlen besorolásnak megfelelôen bevacizumab és kemoterápia, illetve bevacizumab, kemoterápia és panitumumab kombinációjával. A kemoterápia a vizsgálatot végzô orvosok választása szerint oxaliplatin vagy irinotecan alapú citotoxikus kezelést jelentett, elôzetesen nem rögzített dózisok és adagolási rend szerint. A vizsgálat elsôdleges célja annak megállapítása volt, javítja-e az EGF-receptor elleni antitest kiegészítô alkalmazása a progressziómentes túlélést az oxaliplatin alapú terápiában részesülôk körében. Az irinotecan alapú kezelésben részesülô csoport várhatóan (és ténylegesen is) kis létszáma miatt e kohorszban csak az elsôdleges biztonságossági végpontot vizsgálták, míg a hatékonysági végpontok mindegyikét a teljes populációra vonatkozóan elemezték. Az elôzetesen tervezett nagyszámú biztonságossági és hatékonysági elemzés egyike után a panitumumab alkalmazását az oxaliplatin és az irinotecan alapú citotoxikus kezelés ágán is felfüggesztették, mivel a szer adása kapcsán a progressziómentes túlélés megrövidülését észlelték és fokozott toxicitást tapasztaltak. E vizsgálatról is elmondható, hogy a statisztikai hipotézisek nem voltak kifejezetten jól megválasztottak a kontrollcsoportban meglehetôsen hosszú, 12 hónapos progressziómentes túlélést feltételeztek a kutatók (összehasonlításképpen: a bevacizumabbal együtt vagy anélkül alkalmazott capecitabin oxaliplatin, illetve FOLFOX kombináció összevetésére irányuló NO16966 jelzésû tanulmányban a progressziómentes túlélés mediánértéke 9,4 hónapnak adódott a bevacizumabbal kiegészített kemoterápia ágán 3 ). Az OPUS vizsgálathoz hasonlóan a PACCE esetén is optimista elvárás, hogy a vizsgált szer, azaz a panitumumab kiegészítô alkalmazása 30%-kal javítsa a progressziómentes túlélést. A vizsgálati eredményeket befolyásolhatta, hogy a protokoll számos különbözô kezelési séma alkalmazását engedélyezte, és a daganatos kórfolyamat alakulását csak ritkán (12 hetente) ellenôrizték. Mindazonáltal, nem a statisztikai hipotézisek, a kemoterápia alkalmazásának módja vagy a kontrollvizsgálatok idôpontjának megválasztása okolhatók azért, hogy a PACCE tanulmányban nem sikerült elérni az elsôdleges végpontot. Annak ellenére, hogy a progresszióval kapcsolatos végpont szerepelt a vizsgálatban, a PACCE résztvevôinek mintegy kétharmadánál a daganatos betegség súlyosbodásától független egyéb okok miatt fel kellett a kezelést függeszteni. A panitumumabbal kezelt betegek körében mindkét csoportban gyakrabban jelentkeztek 3 4. fokú toxikus hatások, és a kemoterápia dózisintenzitása is kisebb volt a panitumumabbal kezelt vizsgálati alanyok körében, ami feltehetôen a nemkívánatos hatások miatt elhalasztott vagy a tervezettnél kisebb adagokkal végzett kezelésekkel állhat összefüggésben. A progressziómentes túlélés statisztikailag szignifikánsan rövidebbnek bizonyult a panitumumabbal kiegészített oxaliplatin alapú kezelés ágán, és a leíró statisztikai elemzés az irinotecan alapú kemoterápiában részesülô betegcsoportban is a progressziómentes túlélés kedvezôtlenebb alakulását jelezte akkor, ha a kezelést panitumumabbal egészítették ki. Az oxaliplatinnal kezelt csoportban határozottan csökkent a teljes túlélés mediánja azok körében, akik kezelését panitumumab egészítette ki, míg az irinotecan alapú kemoterápia ágán lényegében azonos volt a teljes túlélés mediánértéke, függetlenül attól, hogy részesültek-e a betegek kiegészítô panitumumab-terápiában vagy sem. A további elemzések rámutattak, hogy a progressziómentes túlélés a daganat KRAS-státusától függetlenül kedvezôbben alakult a kontrollcsoportban (mindkét fajta kemoterápia esetén). A szerzôk arra a következtetésre jutottak, hogy a PACCE vizsgálat eredményei nem támasztják alá a bevacizumabbal kombinált oxaliplatin, illetve irinotecan alapú kemoterápia panitumumabbal történô kiegészítését, és ilyen formában helyes is e konklúzió. Milyen tanulságokat szûrhetünk le e vizsgálatokból, és milyen kérdések várnak még megválaszolásra? Kezdjük a kézenfekvô tanulságokkal. Napjainkra számos tanulmányban, köztük az OPUS keretében is kimutatták, hogy EGF-receptor elleni antitesttel kiegészítve a standard kemoterápiát javítható az elôrehaladott stádiumú, áttétes colorectális rákban szenvedô betegek egy válogatott csoportjának progressziómentes túlélése. 6,9 Konkrétan, szilárd bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy úgy az oxaliplatin, mint az irinotecan alapú kemoterápiás sémákat cetuximabbal kiegészítve kedvezô hatást tapasztalunk. Az OPUS vizsgálat eredményeivel egybecsengôek egyebek mellett a CRYSTAL tanulmány elôzetes 67

3 Charles D. Blanke eredményei is (amelyben a fluorouracil, a leucovorin és az irinotecan [FOLFIRI] cetuximabbal kiegészített vagy anélküli kombinációját alkalmazzák a mindaddig nem kezelt, áttétes colorectalis carcinoma terápiájában), amelyek szerint a cetuximab kedvezô hatásai kizárólag azok esetében nyilvánulnak meg, akik daganata a KRAS gén vad típusát expresszálja. 7,9 Ma már egyértelmûen állíthatjuk, hogy a cetuximabot és a panitumumabot csakis a vad típusú KRAS gén jelenlétében szabad alkalmazni. Az, hogy a mutáns KRAS gént expresszáló daganatok terápiájában pusztán hatástalanok (ahogy azt a CRYSTAL tanulmány eredményei jelzik) vagy egyenesen káros hatásúak (ahogy az OPUS vizsgálatban láttuk) az EGF-receptor elleni antitestek, nem számít: a lényeg, hogy alkalmazásuk ellenjavallt. Ez kétségkívül azt is jelenti, hogy az onkológusnak meg kell vizsgálnia a daganat KRAS státusát, mielôtt e gyógyszercsoport képviselôit alkalmazza, függetlenül attól, hányadik terápiás vonalra kerül sor. Szerencsére e szûrés ma már az Egyesült Államok gyógyszer-felügyeleti hatósága (US Food and Drug Administration) által engedélyezett vizsgálómódszerek közé tartozik, és széles körben hozzáférhetô, így a kellô idôben elvégezhetô. Hogyan tovább? Valószínû, hogy a KRAS mellett más markerek is be fognak lépni a képbe, lehetôvé téve, hogy tovább alakítsuk az áttétes colorectalis rák személyre szabott terápiáját jelentô új korszak e sokat ígérô kezdetét. Várhatóan ezek közé tartozhat a foszfatáz- és tenzinhomológ (phosphatase and tensin homolog) PTEN tumorszuppresszor gén és a BRAF. 11,12 Természetesen az OPUS tanulmány sem ad választ arra a kérdésre, hogy a cetuximab vagy a bevacizumab hatékonyabb-e az elôrehaladott stádiumú, de kezeletlen colorectalis carcinoma terápiájában. Néhány éve még arról folytak heves viták, hogy a FOLFOX vagy a FOLFIRI kemoterápia hatékonyabb-e az áttétes colorectalis rák elsô vonalbeli kezelésében. Ma már tudjuk, hogy a két kemoterápiás séma azonos hatékonyságú, így az onkológusok a leginkább elfogadható vagy a leginkább kiküszöbölendô toxikus hatások alapján döntenek arról, melyik gyógyszerkombinációt tartják alkalmasabbnak a kezelés céljára. 13,14 Hasonló cipôben járunk most is, amikor azt próbáljuk meghatározni, melyik legyen az elsôként választandó biológiai ágens, észre kell azonban vennünk, hogy a rendelkezésre álló szerek két külön gyógyszercsoport képviselôi, amelyek eltérôen befolyásolhatják a teljes hatásarányt, a progressziómentes túlélést és a teljes túlélést. Észak-Amerikában jelenleg kétségkívül a bevacizumab a leggyakrabban alkalmazott biológiai támadáspontú szer a colorectalis rák ellátásában, mindazonáltal a cetuximab is bizonyítottan hatékony a FOLFIRI (CRYSTAL) és legújabb ismereteink szerint a FOLFOX (OPUS) kiegészítôjeként. 7,9 Egyelôre nincsenek a birtokunkban olyan III. fázisú vizsgálatok eredményei, amelyekben a bevacizumabot és a cetuximabot vetik össze. Ez azonban az egyik célkitûzése a North American Intergroup folyamatban lévô, C80405 jelzésû, III. fázisú vizsgálatának, amelyben áttétes colorectalis carcinomában szenvedô betegek elsô vonalbeli kezelésére alkalmazzák az említett szereket. 15 E dilemma természetesen csak azok esetében merül fel, akik daganata a KRAS gén vad típusát expresszálja, hiszen a bevacizumab kedvezô hatása függetlennek látszik a tumor KRAS státusától. Azok a betegek, akik daganatában a KRAS gén mutáns formája mutatható ki, és elsô vonalban részesülnek kezelésben, egyértelmûen jobban járnak a kemoterápia és a bevacizumab kombinációjával (de természetesen újabb gyógyszereket is célszerû kipróbálni e betegcsoportban). 16 Úgy tûnik ugyanakkor, hogy a modern kemoterápiát cetuximabbal kiegészítve szignifikánsan javítható a hatásarány, a bevacizumabról azonban nem mondható el ugyanez. 3,7 Azok esetében tehát, akik daganata sebészetileg kezelhetô lenne akkor, ha szignifikánsan csökkenne a tumor kiterjedése, érdemes lehet egy EGFR elleni antitestet alkalmazni. Mind az OPUS, mind a CRYSTAL tanulmányban nagyobb arányban végeztek potenciálisan kuratív metastasectomiát a cetuximabbal kiegészített kemoterápiában részesülôk, mint a pusztán kemoterapeutikomokkal kezelt betegek körében. 7,9 E mérlegelési szempontok hiányában jelenleg még a toxicitás kérdése és esetlegesen a kezelés anyagi vonatkozásai vezérelhetik azon döntéshozatalt, hogy melyik biológiai támadáspontú szert kombináljuk a kemoterápiával. Nehezebben megválaszolható kérdés, vajon egyértelmûen bizonyított-e, hogy a VEGF és az EGFR elleni antitestek együttes alkalmazása legalábbis a citotoxikus kemoterápia kiegészítôiként káros vagy legalábbis nem kedvezô hatású. A PACCE vizsgálatban a toxikus hatások felerôsödésérôl és a betegek nagyobb halálozási arányáról számoltak be a panitumumab, a bevacizumab és a kemoterápia együttes alkalmazása kapcsán, és a KRAS gén vad típusát hordozók körében a progressziómentes túlélés megrövidülését tapasztalták. Egy másik közelmúltbeli tanulmány, a CAIRO-2 során a capecitabin, az oxaliplatin és a bevacizumab hármas kombinációjának cetuximabbal kiegészített és anélküli változatát vizsgálták mindaddig kezeletlen, de áttétes colorectalis carcinomában szenvedô betegek körében; elsôdleges végpontként azt vizsgálták, meghosszabbodik-e a progressziómentes túlélés a kétféle antitest együttes alkalmazásakor. 17 Ebben a tanulmányban a cetuximab kiegészítô alkalmazása a teljes populációban rontotta a progressziómentes túlélést. Az alcsoportelemzés rámutatott, hogy a KRAS gén vad típusát expresszáló daganatos betegek esetében nem volt kimutatható hatása a kérdéses szernek, a KRAS mutáns formájának jelenlétében viszont kifejezetten káros hatás volt megfigyelhetô. A panitumumab alkalmazása mellett érvelôk felvethetik, hogy a PACCE negatív eredményei a dózismódosításra vonatkozó szigorú irányelvek lefektetésének hiányával magyarázhatóak. A PACCE résztvevôinek nagy hányada lépett ki a vizsgálatból a kezelés toxikus hatásai miatt, így ôk valószínûleg az elôirányzottnál kisebb mennyiségben kapták a kemoterápiát. Elképzelhetô, hogy ha a protokoll szigorúbb irányelveket definiált volna a dózismódosításra vonatkozóan, akkor e betegek valamivel hosszabb ideig maradhattak volna a vizsgálatban anélkül, 68 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

4 Szerkesztôségi közlemény hogy a kórfolyamat progrediált volna. A PACCE tanulmánytól eltérôen a CAIRO-2 vizsgálatban a hármas kombináció kisebb hatékonyságát tapasztalták. Nem változott viszont szignifikánsan azon betegek százalékos aránya, akik a toxikus hatások miatt a kezelés felfüggesztésére szorultak, így a kétféle antitesttel végzett terápia kudarcáért valójában nemigen okolható az a tény, hogy a vizsgálati alanyok egy része a kórfolyamat progressziója nélkül kilépni kényszerült a vizsgálatból. Nem zárható ki a bevacizumab és az EGF-receptor elleni antitest, illetve a kétféle antitest és a kemoterápia közötti gátló kölcsönhatás lehetôsége, jóllehet e potenciális interakciók semmilyen ismert mechanizmussal nemigen magyarázhatók. Jelenleg tehát rendelkezésünkre áll egy véletlen besorolásos, II. fázisú tanulmány (BOND-2) tetszetôs, és legalább két III. fázisú vizsgálat (PACCE és CAIRO-2) negatív eredménye. 8,10,17 Egy jó tanács ismét könnyen megfogalmazható: jelenlegi ismereteink alapján a bevacizumab és a kemoterápia (legyen az akár oxaliplatin, akár irinotecan alapú) EGFR elleni antitesttel történô kiegészítése a klinikai vizsgálati kereteket leszámítva ellenjavallt. E döntést a KRAS státus sem befolyásolja, jóllehet az EGF-receptor elleni antitestekkel végzett bárminemû kezelésre csak a KRAS gén vad típusát hordozó betegek lehetnek megfelelô jelöltek. Mi legyen hát azokkal a folyamatban lévô vizsgálatokkal, amelyek egyik kezelési ágán mindkét típusú antitestet kapják a vizsgálati alanyok? Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a kétféle antitest egyidejû alkalmazása káros lehet (vagy kerülendô), így tehát etikátlan ilyen módon kezelni a betegeket a klinikai vizsgálatokban? A C80405 jelzésû tanulmány a North American Intergroup azon vizsgálata, amelyben a bevacizumabbal, a cetuximabbal, illetve a két antitest együttesével kiegészített FOLFOX és FOLFIRI alapú kemoterápiát hasonlítják össze (a kemoterápia jellegérôl a vizsgálók döntenek) a nem kezelt, de elôrehaladott stádiumú, áttétes colorectalis carcinoma ellátásában. 15 Az American Society of Clinical Oncology 44. éves kongresszusát (2008) követôen a vizsgálat változatlan csoportok bevonásával történô folytatásáról döntöttek, azzal a módosítással, hogy a továbbiakban csak a KRAS gén vad típusát hordozó betegek vehetnek részt a tanulmányban. E döntés azt jelzi, hogy legalábbis a szakértôk egy része úgy érzi, ebben a betegpopulációban még elbírálás alatt áll a kétféle antitesttel végzett kezelés létjogosultságának kérdése. A vizsgálat vezetô kutatóinak egyikeként jómagam nagyon is tisztában vagyok vele, milyen hosszas és alapos tanácskozások vezettek e döntés meghozatalához. Szabad-e a betegjogi képviselôknek és a kutató orvosoknak továbbra is támogatniuk e vizsgálat végzését? A válasz: igen. Bár jelenleg úgy tûnik, hogy a teljes túlélés javítása mint végpont elérése túlzottan nagy elvárás, a kétféle biológiai támadáspontú terápia kombinációjának ágán még mindig megnyilvánulhatnak bizonyos elônyök, például a nagyobb hatásarány (és ennek következtében esetlegesen több beteg válhat alkalmassá a kuratív metastasectomiára a daganat szignifikáns megkisebbedése révén). Lehetséges továbbá, hogy az e tanulmányba ágyazott korrelációs vizsgálatok eredményeként definiálni tudunk egy olyan egyedülálló betegcsoportot, amelynek ellátásában kifejezetten elônyösnek bizonyul a VEGF és az EGFR elleni antitestek együttes alkalmazása. A PACCE tanulmányban a kétféle antitest kombinációjával végzett kezelés a vártnál rosszabb kimenetelt hozott a KRAS gén vad típusát hordozó betegek körében, más vizsgálatokban azonban nem írtak le ilyet. Mindezek alapján a C80405 tanulmányban továbbra is nagy szükség lesz a hatékonyság és a biztonságosság mielôbbi értékelését magában foglaló aktív monitorozásra. Mostanáig 1474 beteget vontak be a tanulmányba, és a biztonságosság ellenôrzéséért felelôs bizottság (Data Safety and Monitoring Board) mindeddig egyik vizsgálati ág lezárását sem kezdeményezte toxicitási aggályok miatt. Végezetül az is elképzelhetô, hogy a PACCE és a CAIRO-2 tanulmányban a kétféle antitest és a citotoxikus kemoterápia között fellépô valamiféle gyógyszerkölcsönhatás eredményezte a kedvezôtlen kimenetelt. Kifejezetten célszerû lenne olyan vizsgálatokat is végezni, amelyek csak a kétféle antitest kombinációjának vizsgálatára irányulnak, elsôsorban a betegség fenntartó terápiájában. Az S0600 jelzésû tanulmányban más döntés született. A North American Intergroup e vizsgálatában az irinotecan alapú kemoterápia cetuximabbal alkotott kombinációja mellé kéthetente adott 5 vagy 10 mg bevacizumab hatásait vizsgálták olyan betegek második vonalbeli kezelésében, akiknél az oxaliplatin alapú kemoterápia és a bevacizumab kombinációja korábban hatástalannak bizonyult. 18 A National Cancer Institute szakembereivel egyetértésben a kutatók arra az álláspontra jutottak, hogy a VEGF és az EGFR elleni antitesteket párhuzamosan alkalmazó vizsgálati ágakat megszüntetik. Volt bármiféle bizonyítéka is annak, hogy a kétféle antitest egyidejû alkalmazása a második vonalban veszélyesebb vagy kisebb valószínûséggel hatékony, mint az elsô vonalban? Nem. Utalt bármi is arra, hogy az oxaliplatin alapú kemoterápiával ellentétben az irinotecan alapú kemoterápia kifejezetten hatástalan/káros hatású vagy toxikusabb, ha a kétféle antitesttel együtt alkalmazzák? Valószínûleg éppen ellenkezôleg. A C80405 és az S0600 jelzésû vizsgálatok folytatásáról azonban más-más idôpontban, és (többségében) nem ugyanazon kutatók hoztak döntést, ami jelzi, hogy az idô elôrehaladtával valamelyest átalakult a kétféle antitest egyidejû alkalmazásával kapcsolatos felfogás, és némiképp eltérôen értékelték a döntéshozatal elôtt röviddel lezárult definitív klinikai vizsgálatokat. Jómagam mindkét döntéshozatali folyamatban részt vettem, és anélkül, hogy részletesebb indoklásba bocsátkoznék annyit mondhatok, hogy akkor és ott mindkét döntés megfelelônek tûnt. Az áttétes colorectalis rák biológiai terápiájának koncepciója ma egyértelmûen része számos kezelési paradigmának. Kétségtelen, hogy a célzott terápia céljára önmagukban alkalmazva akár a VEGF, akár az EGF-receptor elleni antitesteknek helyük van az elôrehaladott stádiumú, áttétes colorectalis carcinoma ellátásában. A PACCE és az OPUS tanulmány hozzájárult ismereteink pontosításához, és a jövôben bizo- 69

5 Charles D. Blanke nyára hatással lesznek a biológiai terápia és ezen belül a kétféle antitest alkotta kombináció gyakorlati alkalmazására. Ahogy minden malignus kórkép, úgy az áttétes colorectalis carcinoma terápiás lehetôségeinek fejlôdése során felmerülô tények és talányok helyességét is szigorú elvek szerint végzett vizsgálatok keretében kell ellenôrizni, és a kutatóknak készen kell állniuk arra, hogy az újabb bizonyítékok birtokában újragondolják, megváltoztassák, sôt esetenként visszavonják addigi elképzeléseiket. Bár nem lehetetlen, hogy egyszer még újraéled, az áttétes colorectalis rák vonatkozásában gyengélkedik a kétféle antitesttel végzett terápia koncepciója. A C80405 jelzésû tanulmány még egy utolsó lehetôséget kínál a kemoterápia VEGF és EGFR elleni antitestekkel történô egyidejû alkalmazására az áttétes colorectalis carcinoma elsô vonalbeli terápiájában, holnapra azonban már a múlté lehet e kezelési paradigma. ÉRDEKÜTKÖZÉS LEHETÔSÉGE MIATT KIZÁRT SZERZÔK Noha minden szerzô kitöltötte az érdekütközésre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi szerzôk vagy családtagjaik esetében felmerült az anyagi motiváció lehetôsége. Az U jelzéssel minôsített kapcsolatban a szerzô nem részesült díjazásban, a C jelzés pedig a szerzô díjazását jelzi. A fenti kategóriák részletes leírása és az ASCO érdekütközéssel kapcsolatos állásfoglalásának további részleteiért, kérjük, olvassa el a kizáró nyilatkozatot (Author Disclosure Declaration) és a szerzôknek szóló útmutatót (Information for Contributors), amely az eredeti folyóirat minden számának elején megtalálható. Alkalmazotti viszony vagy vezetô pozíció: N/A Szaktanácsadó: Charles D. Blanke, Oncothyreon (C), Novartis (C), Genentech (C), Sanofi-aventis (C) Részvényes: N/A Díjazás: N/A Kutatási támogatás: Charles D. Blanke, Novartis Szakvélemény: N/A Egyéb: N/A HIVATKOZÁSOK 1. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al: Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 350: , Giantonio BJ, Catalano PJ, Meropol NJ, et al: Bevacizumab in combination with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin (FOLFOX4) for previously treated metastatic colorectal cancer: Results from the Eastern Cooperative Oncology Group Study E3200. J Clin Oncol 25: , Saltz LB, Clarke S, Diaz-Rubio E, et al: Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: A randomized phase III study. J Clin Oncol 26: , Jonker DJ, O Callaghan CJ, Karapetis CS, et al: Cetuximab for the treatment of colorectal cancer. N Engl J Med 357: , Van Cutsem E, Peeters M, Siena S, et al: Open-label phase III trial of panitumumab plus best supportive care compared with best supportive care alone in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 25: , Cunningham D, Humblet Y, Siena S, et al: Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 351: , Van Cutsem E, Nowacki M, Lang I, et al: Randomized phase III study of irinotecan and 5-FU/FA with or without cetuximab in the first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer: The CRYSTAL trial. J Clin Oncol 25:164s, 2007 (suppl; abstr 4000) 8. Saltz LB, Lenz HJ, Kindler HL, et al: Randomized phase II trial of cetuximab, bevacizumab, and irinotecan compared with cetuximab and bevacizumab alone in irinotecan-refractory colorectal cancer: The BOND-2 study. J Clin Oncol 25: , Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A, et al: Fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin with and without cetuximab in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 27: , Hecht JR, Mitchell E, Chidiac T, et al: Randomized phase IIIB trial of chemotherapy, bevacizumab, and panitumumab compared with chemotherapy and bevacizumab alone for metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 27: , Frattini M, Saletti P, Romagnani E, et al: PTEN loss of expression predicts cetuximab efficacy in metastatic colorectal cancer patients. Br J Cancer 97: , Di Nicolantonio F, Martini M, Molinari F, et al: Wild-type BRAF is required for response to panitumumab or cetuximab in metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol [epub ahead of print on November 10, 2008] 13. Tournigand C, Andre T, Achille E, et al: FOLFIRI followed by FOLFOX6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer: A randomized GER- COR study. J Clin Oncol 22: , Colucci G, Gebbia V, Paoletti G, et al: Phase III randomized trial of FOLFIRI versus FOLFOX4 in the treatment of advanced colorectal cancer: A multicenter study of the Gruppo Oncologico Dell Italia Meridionale. J Clin Oncol 23: , National Cancer Institute: Phase III randomized study of cetuximab and/or bevacizumab in combination with either oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin calcium (FOLFOX) or irinotecan hydrochloride, fluorouracil, and leucovorin calcium (FOLFIRI) in patients with previously untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum. ResultsClinicalTrialsAdvanced.aspx?protocolsearchid_ Ince WL, Jubb AM, Holden SN, et al: Association of k-ras, b-raf, and p53 status with the treatment effect of bevacizumab. J Natl Cancer Inst 97: , Punt CJ, Tol J, Rodenburg CJ, et al: Randomized phase III study of capecitabine, oxaliplatin, and bevacizumab with or without cetuximab in advanced colorectal cancer: The CAIRO2 study of the Dutch Colorectal Cancer Group. J Clin Oncol 26:180s, 2008 (suppl; abstr LBA 4011) 18. National Cancer Institute: Phase III randomized study of irinotecan hydrochloridebased chemotherapy and cetuximab with versus without bevacizumab in patients with metastatic colorectal cancer that progressed on first-line therapy. protocolsearchid_ Az internetes változat a nyomtatott verziót megelôzôen, december 28-án jelent meg a honlapon. 70 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

A TÁVOLI ÁTTÉTES KOLOREKTÁLIS RÁK (MCRC) ELSŐ VÁLASZTÁSÚ KEZELÉSÉNEK FEJLŐDÉSE

A TÁVOLI ÁTTÉTES KOLOREKTÁLIS RÁK (MCRC) ELSŐ VÁLASZTÁSÚ KEZELÉSÉNEK FEJLŐDÉSE A TÁVOLI ÁTTÉTES KOLOREKTÁLIS RÁK (MCRC) ELSŐ VÁLASZTÁSÚ KEZELÉSÉNEK FEJLŐDÉSE Landherr László 1, Nagykálnai Tamás 2 1 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, Onkoradiológiai Központ, 2 Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15.

Részletesebben

A colorectalis carcinoma irinotecan kezelésének legújabb eredményei

A colorectalis carcinoma irinotecan kezelésének legújabb eredményei A colorectalis carcinoma irinotecan kezelésének legújabb eredményei (irodalmi összefoglaló) Összefoglaló Láng István, Hitre Erika Országos Onkológiai Intézet B Belgyógyászati Onkológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A NEM-KISSEJTES TÜDŐRÁK DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS STRATÉGIÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A NEM-KISSEJTES TÜDŐRÁK DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS STRATÉGIÁJÁBAN VÁLTOZÁSOK A NEM-KISSEJTES TÜDŐRÁK DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS STRATÉGIÁJÁBAN Ostoros Gyula 1, Döme Balázs 1, Strausz János 1, Tímár József 2 1 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, 2 Semmelweis

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Többszörösen elôkezelt, irinotecanrezisztens kolorektális karcinómában szenvedô beteg cetuximab terápiájának eredményei

Többszörösen elôkezelt, irinotecanrezisztens kolorektális karcinómában szenvedô beteg cetuximab terápiájának eredményei Többszörösen elôkezelt, irinotecanrezisztens kolorektális karcinómában szenvedô beteg cetuximab terápiájának eredményei Eredeti közlemény Sipôcz István 1, Kulka Janina 2, Pintér Tamás 1 1 Petz Aladár Megyei

Részletesebben

fi) '.MERCK ."" SGS Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztatás a vad tipusú RAS (KRAS és NRAS 2., 3. és 4. exonok)

fi) '.MERCK . SGS Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztatás a vad tipusú RAS (KRAS és NRAS 2., 3. és 4. exonok) '.MERCK Egészségügyi sza kembereknek szóló könetlen tájékozta tás a cet ul.imahról ( Erbitu J.). 2013. december t 8. Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztatás a vad tipusú RAS (KRAS és NRAS 2., 3.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Vectibix 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A koncentrátum 20 mg panitumumabot tartalmaz milliliterenként.

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái Dr. Landherr László Uzsoki Utcai Kórház Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma - 2012 Klinikai igények Az eredetileg rosszabb prognózisú HER2-pozitív emlőrák

Részletesebben

Kemoterapeutikumok, terápiás válasz és reziztencia-mechanizmusok a colorectalis carcinoma kezelésében

Kemoterapeutikumok, terápiás válasz és reziztencia-mechanizmusok a colorectalis carcinoma kezelésében Kemoterapeutikumok, terápiás válasz és reziztencia-mechanizmusok a colorectalis carcinoma kezelésében Összefoglaló Tegze Bálint 1,2, Tulassay Zsolt 1,3, Gyôrffy Balázs 1,2 Semmelweis Egyetem, 1 II. sz.

Részletesebben

A májreszekció és a kemoterápia fejlôdése javulást hozott a colorectalis rák túlélésében

A májreszekció és a kemoterápia fejlôdése javulást hozott a colorectalis rák túlélésében 5. ÉVFOLYAM,. SZÁM 29. DECEMBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY A májreszekció és a kemoterápia fejlôdése javulást hozott a colorectalis rák túlélésében Scott Kopetz, George J. Chang, Michael

Részletesebben

Mellékhatások Avastinnal kezelt emlőrákos betegeinknél. Dr Ruzsa Ágnes, Dr. Fekete Ilona MOT Kongresszus, 2009 november 12-14.

Mellékhatások Avastinnal kezelt emlőrákos betegeinknél. Dr Ruzsa Ágnes, Dr. Fekete Ilona MOT Kongresszus, 2009 november 12-14. Mellékhatások Avastinnal kezelt emlőrákos betegeinknél Dr Ruzsa Ágnes, Dr. Fekete Ilona MOT Kongresszus, 2009 november 12-14. VEGF gátlás, bevacizumab - Avastin emlőkarcinómában E2100 1 AVADO 2 RIBBON-1

Részletesebben

IDŐSKORÚ KOLOREKTÁLIS DAGANATOS BETEGEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE

IDŐSKORÚ KOLOREKTÁLIS DAGANATOS BETEGEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE IDŐSKORÚ KOLOREKTÁLIS DAGANATOS BETEGEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE Landherr László 1, Nagykálnai Tamás 2 1 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, Onkoradiológiai Központ, 2 Bajcsy Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet,

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 25 mg bevacizumab milliliterenként. 100

Részletesebben

A colorectalis daganatok korszerû kezelése

A colorectalis daganatok korszerû kezelése A colorectalis daganatok korszerû kezelése Lakatos László, Lakatos Péter László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az elmúlt másfél évtizedben a colorectalis daganatok kemo- és radioterápiája

Részletesebben

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában Docetaxel kombinációs kezeléssel () szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában BCIRG 001 randomizált, multicentrikus fázis III vizsgálat hazai eredményei Boér Katalin, 1 Láng István,

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Betegtájékoztató AVASTIN 25 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Bevacizumab

Betegtájékoztató AVASTIN 25 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Bevacizumab AVASTIN 25 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Bevacizumab HATÓANYAG: A készítmény hatóanyaga a bevacizumab. Egy injekciós üveg 100 mg bevacizumabot tartalmaz

Részletesebben

A KRAS MUTÁCIÓJÁNAK HAZAI KÖRVIZSGÁLATA ( VALIDÁLÁSI VIZSGÁLAT) VASTAGBÉLRÁKBAN

A KRAS MUTÁCIÓJÁNAK HAZAI KÖRVIZSGÁLATA ( VALIDÁLÁSI VIZSGÁLAT) VASTAGBÉLRÁKBAN A KRAS MUTÁCIÓJÁNAK HAZAI KÖRVIZSGÁLATA ( VALIDÁLÁSI VIZSGÁLAT) VASTAGBÉLRÁKBAN Kopper László 1, Tímár József 2 1 Patológiai Szakmai Kollégium elnöke, Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től)

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7514* Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint... 1 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 2 7517* Kemoterápia, bevacizumab+xelox

Részletesebben

PANITUMUMAB ALKALMAZÁSA AZ ÁTTÉTES VASTAG- ÉS VÉGBÉLRÁKOS BETEGEK KEZELÉSÉBEN

PANITUMUMAB ALKALMAZÁSA AZ ÁTTÉTES VASTAG- ÉS VÉGBÉLRÁKOS BETEGEK KEZELÉSÉBEN PANITUMUMAB ALKALMAZÁSA AZ ÁTTÉTES VASTAG- ÉS VÉGBÉLRÁKOS BETEGEK KEZELÉSÉBEN Pikó Béla Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza, Megyei Onkológiai Központ, Gyula Az á étes vastag- és végbélrákban

Részletesebben

Az elôrehaladott gyomorrák gyógyszeres kezelésének lehetôségei 2007-ben

Az elôrehaladott gyomorrák gyógyszeres kezelésének lehetôségei 2007-ben Az elôrehaladott gyomorrák gyógyszeres kezelésének lehetôségei 2007-ben Eredeti közlemény Dank Magdolna, Torgyík László, Szentmártoni Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika,

Részletesebben

Az Adjuvant Bevacizumab Study on Colon Cancer vizsgálat tanulságai: hogyan tovább?

Az Adjuvant Bevacizumab Study on Colon Cancer vizsgálat tanulságai: hogyan tovább? 7. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2011. április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Az Adjuvant Bevacizumab Study on Colon Cancer vizsgálat tanulságai: hogyan tovább? Eric Van Cutsem,

Részletesebben

Colorectalis daganatok jelentősége és megelőzésük

Colorectalis daganatok jelentősége és megelőzésük Colorectalis daganatok jelentősége és megelőzésük Dr. Uhercsák Gabriella SZTE Onkoterápiás Klinika SZAB, 2015. 05.12. Dr. Torday László 2005. 04. 25. A daganatellenes terápia farmakológiája Daganatok kialakulását

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Farmakogenetikai markerek jelentősége a colorectalis daganatok fluoropirimidin alapú terápiájában

Farmakogenetikai markerek jelentősége a colorectalis daganatok fluoropirimidin alapú terápiájában Doktori (Ph.D.) Értekezés Farmakogenetikai markerek jelentősége a colorectalis daganatok fluoropirimidin alapú terápiájában Dr. Hitre Erika Országos Onkológiai Intézet Témavezető: Dr. Kralovánszky Judit

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise

A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise 5. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2009. OKTÓBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise

Részletesebben

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta Polgár Cs. Mészáros N. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum Mammográfiás szűrés harmadik szűrési ciklus (2006-2007)

Részletesebben

A bevacizumab rekombináns, humanizált, monoklonális antitest, melyet DNS technológiával, kínai hörcsög petefészek-sejtekben állítanak elő.

A bevacizumab rekombináns, humanizált, monoklonális antitest, melyet DNS technológiával, kínai hörcsög petefészek-sejtekben állítanak elő. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 25 mg bevacizumab milliliterenként. 100 mg bevacizumabot tartalmaz 4 ml, illetve 400 mg

Részletesebben

Mikroszatellita-instabilitás és adjuváns fluorouracilkemoterápia:

Mikroszatellita-instabilitás és adjuváns fluorouracilkemoterápia: 6. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2010. október Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Mikroszatellita-instabilitás és adjuváns fluorouracilkemoterápia: rossz párosítás? Kimmie Ng és

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

Monoklonális antitest-terápia emlőrákban

Monoklonális antitest-terápia emlőrákban Összefoglaló közlemény 157 Monoklonális antitest-terápia emlőrákban Dank Magdolna, Tőkés Tímea Semmelweis Egyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Onkológiai Részleg, Budapest Az onkológiai ellátás fejlődése

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák esetén hasonlóan jó hatású a neoadjuváns kemoterápia,

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Riesz Péter dr. Nyírády Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Az elmúlt

Részletesebben

Az oxaliplatin egészség-gazdaságtani elemzése áttéteket adó vastagbélrák kezelésében Magyarországon

Az oxaliplatin egészség-gazdaságtani elemzése áttéteket adó vastagbélrák kezelésében Magyarországon Az oxaliplatin egészség-gazdaságtani elemzése áttéteket adó vastagbélrák kezelésében Magyarországon Muszbek Noémi, UnitedBiosource Corp. Borsos Kinga, Odhiambo Raymond, Sanofi-Aventis Zrt. Háttér: Az új

Részletesebben

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) Az

Részletesebben

EGFR-tirozinkináz-inhibitorok alkalmazása tüdőrákban: szenzitivitás és rezisztencia

EGFR-tirozinkináz-inhibitorok alkalmazása tüdőrákban: szenzitivitás és rezisztencia 38 Gyógyszergyári közlemény EGFR-tirozinkináz-inhibitorok alkalmazása tüdőrákban: szenzitivitás és rezisztencia Moldvay Judit 1, Peták István 2,3 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, 2 Semmelweis

Részletesebben

Rebiopszia és ismételt gefitinibkezeléssel elért remisszió tüdőrákban

Rebiopszia és ismételt gefitinibkezeléssel elért remisszió tüdőrákban Esetismertetés 133 Rebiopszia és ismételt gefitinibkezeléssel elért remisszió tüdőrákban Moldvay Judit 1, Pápay Judit 2, Kovalszky Ilona 2, Balázs György 3, Puskás Rita 1, Losonczy György 1 Semmelweis

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Indukciós kemoterápia és cetuximab-kezelés a lokálisan elôrehaladott fej-nyaki laphámrák ellátásában: egy

Részletesebben

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály A tüdőrák a vezető daganatos halálok USA-ban: férfiak daganatos mortalitása 1930-2000*

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Idiopátiás Artritisz Verzió 2016 3. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 3.1 Milyen laboratóriumi vizsgálatok szükségesek? A diagnóziskor bizonyos laboratóriumi

Részletesebben

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI DR. LÉNÁRT ZSUZSANNA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA A GYOMOR JÓINDULATÚ DAGANATAI ("protrudáló gyomorlaesiók", " gyomorpolypusok") eredetük szerint

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének 2014.10.31. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 27/2013. 2. Az eljárásrend tárgya 2.1. Az eljárásrend célja Figyelembe

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 20140808 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1 Azonosítószám: 26/2013 2 Az eljárásrend tárgya 21 Az eljárásrend célja Figyelembe véve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai

Részletesebben

A GÉGE DAGANATOK ELLÁTÁSA

A GÉGE DAGANATOK ELLÁTÁSA A GÉGE DAGANATOK ELLÁTÁSA Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Fül-orr-gégészeti, Nukleáris Medicina, Radiológiai Szakmai Kollégiumok jóváhagyásával Az Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY 6. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Le lehet-e állni a kemoterápiával nem reszekálható metasztatikus colorectalis rákban? A GERCOR OPTIMOX2

Részletesebben

Támadás helyett önvédelem Immunterápia tüdőrákban

Támadás helyett önvédelem Immunterápia tüdőrákban 28 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Támadás helyett önvédelem Immunterápia tüdőrákban MOLDVAY JUDIT 1, OSTOROS GYULA 2 1 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Tumorbiológiai Osztály Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

A folátciklus genetikai markereinek vizsgálata a rákrizikó, a kezelési eredmények és a mellékhatások szempontjából

A folátciklus genetikai markereinek vizsgálata a rákrizikó, a kezelési eredmények és a mellékhatások szempontjából A folátciklus genetikai markereinek vizsgálata a rákrizikó, a kezelési eredmények és a mellékhatások szempontjából Doktori tézisek Dr. Komlósi Lajos Viktor Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola

Részletesebben

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Eredeti közlemény 33 A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Moldvay Judit 1, Rokszin György 2, Abonyi-Tóth Zsolt 2, Katona Lajos 3, Kovács Gábor 4 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika,

Részletesebben

A szomatosztatinanalógok hatékonysága a neuroendokrin daganatok kezelésében az új klinikai vizsgálatok tükrében

A szomatosztatinanalógok hatékonysága a neuroendokrin daganatok kezelésében az új klinikai vizsgálatok tükrében A szomatosztatinanalógok hatékonysága a neuroendokrin daganatok kezelésében az új klinikai vizsgálatok tükrében Igaz Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika,

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

A kolorektális rákok KRAS-mutációs státuszának hatása az Avastin-terápia hatékonyságára

A kolorektális rákok KRAS-mutációs státuszának hatása az Avastin-terápia hatékonyságára Eredeti közlemény 99 A kolorektális rákok KRAS-mutációs státuszának hatása az Avastin-terápia hatékonyságára Hegedűs Zita 1, Barbai Tamás 1, Tátrai Péter 1, Hegedűs Balázs 1, Kiss András 1, Rásó Erzsébet

Részletesebben

A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára

A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára Dr. Jakab Ferenc Fovárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Budapest Bevezetés Amáj elsõdleges és áttéti daganatainak

Részletesebben

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 18 F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában Németh Zsuzsanna dr. 1 Boér Katalin dr. 1 Kásler Miklós dr. 2 Borbély Katalin dr. 2 1 Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

Jelátviteli uatk és daganatképződés

Jelátviteli uatk és daganatképződés Jelátviteli uatk és daganatképződés Tímár József Semmelweis Egyetem, Klinikai Központ 2.sz. Patológiai Intézet MTA-SE Molekuláris Onkológia Kutatócsoport, Budapest A HER-2 genetikája emberi daganatokban

Részletesebben

Emlődaganatok célzott kezelése

Emlődaganatok célzott kezelése Emlődaganatok célzott kezelése Dr. Tőkés Tímea Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ Sorlie et al. PNAS u September 11, 2001 u vol. 98 u no. 19 u 10869 10874 Az emlőrák heterogén betegség biológiai és

Részletesebben

Doktori értekezés. Írta: Dr. Ostoros Gyula. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. Doktori Iskola Vezetője: Prof. Dr. Magyar Pál, MTA doktora

Doktori értekezés. Írta: Dr. Ostoros Gyula. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. Doktori Iskola Vezetője: Prof. Dr. Magyar Pál, MTA doktora A nem kissejtes tüdőrák első vonalbeli gemcitabin-cisplatin citotoxicus kemoterápiájának és a másod-, illetőleg harmadvonalban alkalmazott gefitinib molekuláris célzott terápiájának hatékonysági analízise

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

A kemoterápia bevezetésének hatása a méhnyakrák kimenetelére: egy populációs alapú kohorszvizsgálat eredményei Ontarióban

A kemoterápia bevezetésének hatása a méhnyakrák kimenetelére: egy populációs alapú kohorszvizsgálat eredményei Ontarióban 3. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 27. AUGUSZTUS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Division of Cancer Care and Epidemiology, Queen s University Cancer Research Institute, Kingston, Ontario; Cross Cancer

Részletesebben

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény 5. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2009. FEBRUÁR JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény Alysa Fairchild, Kristin Harris, Elizabeth

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Erlotinib a mutáns és vad epidermális növekedési faktor receptort hordozó tüdő adenocarcinoma kezelésében

Erlotinib a mutáns és vad epidermális növekedési faktor receptort hordozó tüdő adenocarcinoma kezelésében Erlotinib a mutáns és vad epidermális növekedési faktor receptort hordozó tüdő adenocarcinoma kezelésében TAMÁSI LILLA DR., BÖCSKEI RENÁTA MARIETTA DR. Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 6. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Az elôrehaladott stádiumú emlôrák gyakorisága és az emlôrák mortalitása a mammográfiás szûréssel kapcsolatos

Részletesebben

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY 5. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2009. DECEMBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Az octreotid LAR hatása a tumor növekedésére áttétes neuroendokrin középbél- (mesenteron) daganatok esetében placebokontrollos,

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

poszter szám a poszter címe a bemutató neve

poszter szám a poszter címe a bemutató neve A Magyar Onkológusok Társaságának XXVI. Kongresszusa Budapest, 2005. november 10-12. Poszterek P1-P103 (bejelentett és ként elfogadott prezentációk) Almási Andrea P025 a címe Az epidermális növekedési

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

Az angiogén utak gátlása bevacizumabbal az emlôrák kezelésében

Az angiogén utak gátlása bevacizumabbal az emlôrák kezelésében Az angiogén utak gátlása bevacizumabbal az emlôrák kezelésében Tóth Judit, Gonda Andrea, Szántó János Az új erek képzôdése angiogenezis a tumoros progresszió és a metasztázisképzôdés fontos tényezôje.

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

III./2.4. Vastagbél tumorok. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László

III./2.4. Vastagbél tumorok. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László III./2.4. Vastagbél tumorok Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a vastagbélrák (colorectalis carcinoma-crc) epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, terápiájának és

Részletesebben

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN IX. KONGRESSZUSA 2016. NOVEMBER 17-19. GROUPAMA ARÉNA, BUDAPEST MÁSODIK ÉRTESÍTÔ SZERVEZÔK Tisztelt Kollégák! A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság IX. Kongresszusát 2016.

Részletesebben

Uzsoki utcai levelek 11. A Fővárosi Onkoradiológiai Központ alapításának 75. évfordulójára

Uzsoki utcai levelek 11. A Fővárosi Onkoradiológiai Központ alapításának 75. évfordulójára Újabb lehetőségek a klinikai onkológiában és újabb szempontok az onkoradiológiában New possibilitis in the clinical oncology and new considerations in the radiooncology Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban Óvári László HO-1, CO,VEGF biokémia rendszer Gyulladások Sebgyógyulás Placentáció HO-1, VEGF-onkológia-irodalom HO-1 nagy mértékében expresszálódik

Részletesebben

Áttétes colorectalis rák esetében a vad típusú BRAF jelenléte a panitumumab- vagy cetuximab-kezelés hatékonyságának a feltétele

Áttétes colorectalis rák esetében a vad típusú BRAF jelenléte a panitumumab- vagy cetuximab-kezelés hatékonyságának a feltétele 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 9. ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Áttétes colorectalis rák esetében a vad típusú BRAF jelenléte a panitumumab- vagy cetuximab-kezelés hatékonyságának a feltétele

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór)

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) NANOS Patient Brochure Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is

Részletesebben