Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet témavezető: Dr. Kovács József Budapest, 2005

2 Bevezetés A modern polgári társadalmakban a korábban jellemzően paternalista, bizalmi jellegű, hosszú távú, személyes orvosbeteg kapcsolatot felváltotta az intézményi keretek közt zajló, rövidebb tartamú, ügyleti jellegű, mellérendelt viszony; és jelentősen felértékelődött a beteg önrendelkezésének szerepe. A beteg részére biztosított önrendelkezési jog a modern polgári alkotmányokban deklarált élethez és emberi méltósághoz való alapvető szabadságjogból vezethető le. Meghatározó egyezmények, bírósági döntések, jogszabályok, modern etikai kódexek és a szakmai testületi állásfoglalások egytől-egyig hangsúlyozzák a beteg autonómiájának messzemenő tiszteletben tartását. A beteg döntése tájékozott beleegyezésen kell, hogy alapuljon. A terápiás eszközök fejlettsége által biztosított lehetőségeknek ugyanis a bioetika alapelveit szem előtt tartva kell korlátot szabni, az élet mindenáron való meghosszabbítása nem lehet az egyetlen kezelési szempont. A beteg önrendelkezése ezért meghatározott feltételek mellett az életmentő és életfenntartó kezelések visszautasítására is kiterjed, melyet korlátozott keretek között az évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) is elismer. A jogszabály által biztosított lehetőségek azonban a gyakorlatban alig valósultak meg, melynek hátterében jogelméleti és társadalmi problémák 2

3 egyaránt meghúzódhatnak. Célkitűzések Célunk a bevezetésben vázolt hazai helyzet jogi és társadalmi okainak kutatása volt. Feltételeztük, hogy a háttérben a jogszabály szigorú rendelkezései és társadalmi ismertségének hiánya valamint a paternalista orvosi magatartás egyaránt szerepet játszhatnak. Az elméleti kutatómunka célja a jogi és etikai rendelkezések elemzése volt az Alkotmánybíróság határozatai illetve egyéb jogi és etikai vélemények felhasználásával. A rendelkezések társadalmi ismertségének felmérését célozta a betegek önrendelkezését vizsgáló kérdőíves kutatásunk. Az újraélesztés kivitelezésénél alkalmazott hazai és standard kéztartás hatásainak vizsgálata során megállapítottuk, hogy az akkreditált újraélesztési képzés javítja az újraélesztés hatékonyságát és csökkenti a szövődmények számát. Feltételeztük, hogy a képzés a bioetikai szempontok, különösen pedig a beteg autonómiájának érvényre jutását is elősegítheti az újraélesztés során. Az intenzív kezelés korlátozását valamint az újraélesztés meg nem kezdését és abbahagyását befolyásoló tényezők szerepét kutató vizsgálataink célja az életvégi döntésekkel kapcsolatos orvosi attitűdök felmérése volt. Vizsgálataink legfontosabb eredménye, hogy az akkreditált reanimációs oktatás 3

4 meghatározó szerepet játszik a bioetikai szempontok érvényesülésénél is. Következő vizsgálatunk célja előző vizsgálatunk alap következtetésének: a képzés fontosságának bizonyítása volt, ezért az összehasonlításhoz egy feltételezhetően magasan képzett európai orvos populációt választottunk ki. Módszerek Az irodalomkutatás számítógépes módszerét alkalmazva internetes adatbázisokban (OVIDMedline -Embase, PubMed, EBSCO) kulcsszavas kereséssel illetve a hazai szakirodalom könyvtári áttekintésével igyekeztem a bioetikai irodalmi hivatkozásokat szűkebb témám szempontjainak megfelelően összegyűjteni, és az újraélesztés meg nem kezdésével és abbahagyásával kapcsolatos kutatómunkánk speciális szempontjainak megfelelően rendszerezni. A bioetikai elemzéseknél a szakirodalomban használt analitikus filozófiai módszert alkalmaztam. A jogelméleti kérdések tárgyalásakor a hatályos jogszabályokon kívül azok jogszabályi és alkotmánybírósági értelmezését tartottam szem előtt. Jogelméleti kérdésekben illetve a hazai és külföldi jogi szakirodalom összehasonlító elemzése során elsősorban tankönyvek megállapításaira támaszkodtam. A következtetéseket vizsgálataink eredményein keresztül 4

5 mutatom be. Az értekezés gerincét adó, az újraélesztés meg nem kezdésével és abbahagyásával kapcsolatos vizsgálatok eredményeit ismertetem részletesen, ezért a módszerek bemutatásánál is erre szorítkozom. Önkitöltős kérdőív segítségével vizsgáltuk a Magyarországon aktívan intenzív osztályon dolgozó orvosok az újraélesztés meg nem kezdésével illetve abbahagyásával kapcsolatos attitűdjeit. A válaszok megadását kérdezőbiztosok is segítették. Nem, életkor valamint területi megoszlás szerint a felmérés reprezentatívnak volt tekinthető. Második lépésben az első magyarországi eredmények ismeretében, célzottan választott alcsoportban végeztük el ismételten a vizsgálatot. A magyar kérdőív lefordításával elsősorban a sokkal egységesebb német képzés szerepét vizsgáltuk, másrészt a magyar eredményekkel összehasonlítva kerestük a statisztikailag értékelhető különbségeket. A kérdőíven négy független változó (praxisban eltöltött idő, nem, világnézet, szakmai képzettség) függvényében vizsgáltuk az orvosi attitűdöket 0-5-ig terjedő diszkrét skála segítségével. A kérdőív első részében az újraélesztés meg nem kezdését, a másodikban az újraélesztés abbahagyását befolyásoló faktorokat vizsgáltuk. A kérdések az újraélesztés meg nem kezdését illetve abbahagyását alapvetően befolyásoló autonómia és hasztalanság köré csoportosultak. Az 5

6 irodalmi adatok szerint rendkívül szerteágazó orvosi preferenciák vizsgálata céljából a hasztalanságot további három részre bontottuk. Objektív hasztalanságként jelöltük meg az orvostudomány jelenlegi állása alapján ilyennek minősített, vagy magas evidenciaszintű vizsgálatokban a válaszadók által ilyennek tartott tényezőket (újraélesztés időtartama, aktuális EKG kép, életkor, alapbetegség prognózisa, anamnézisben szereplő krónikus senyvesztő betegség, előzetes újraélesztések száma - bár etikailag nem elfogadható, mégis számos már idézett vizsgálat bizonyítja, hogy a kor hasztalansági tényezőként szerepelhet hazánknál sokkal kevésbé paternalista társadalmakban is), mely azonban csak részben fedi a kvantitatív hasztalansági kategóriát. Szubjektív hasztalanságként értelmeztük más orvos, illetve szervezeti vezető hasztalanságról alkotott véleményének érvényre juttatását. A kvalitatív hasztalanságot vizsgálva a feltételezetten nyerhető életminőséggel kapcsolatos orvosi attitűdöket elemeztük. Miután csak az orvosokat kérdeztük, az életminőség vizsgálata kapcsán a beteg preferenciái, és így az orvos és betege közti érték-különbségek nem juthattak érvényre. Az életminőség ezért vizsgálatunkban orvosi értékítéletet mutat. A szélesebb körben vitatott vagy korábbi vizsgálatokban jelentősebben elutasított orvosi preferenciákat egyéb objektív kategóriaként jelöltük meg (öngyilkosság, 6

7 pszichiátriai betegség a kórelőzményben, HIV pozitivitás, HBV pozitivitás, TBC betegség, a beteg hajléktalan). Az egyéb szubjektív tényezők a döntés meghozatalánál jelen lévő más személyek befolyását jelentették. Az igazságossági szempontok érvényre jutását a személyi- és tárgyi tényezők döntést befolyásoló szerepén keresztül vizsgáltuk. A magyar adatok értékelése során a beteg neme valamint a vallási- és etnikai hovatartozása nem befolyásolta az újraélesztés meg nem kezdéséről vagy abbahagyásáról hozott döntést, ezért az erre a kérdésre adott konzekvens 0 pontos válaszokat az egyéb objektív kategória kiértékelésénél nem vettük figyelembe. A vizsgálat tervezetét és a kérdőívet az illetékes kutatásetikai bizottság határozatával jóváhagyta (TUKEB 109/2003). Az egyes kérdéskörökre személyenként adott válaszok pontszámának számtani átlagai szolgáltak a statisztikai elemzés kiindulópontjául. Az adatokat mindkét esetben variancia analízissel elemeztük, a nullhipotézis szerint a független változók (kor, nem, világnézet, képzettség) nem befolyásolták az adott válaszokat. Azokban az esetekben, amikor a nullhipotézist el kellett vetnünk, kétmintás nem azonos varianciájú t-próbával vetettük össze a párosított eredményeket. A legnagyobb elemszám a négyes alcsoportokban 27 illetve 29, a legkisebb pedig 7 illetve 2 volt 7

8 a magyar illetve a német populációban. A hatnál kisebb elemszámnál az esetleges szignifikanciát nem tartottuk értékelhetőnek. 4. Eredmények Az Eütv. az önrendelkezés alapelvét tiszteletben tartva megengedi, hogy a súlyos, rövid időn belül halálhoz vezető betegségben szenvedő, gyógyíthatatlan beteg az életmentő vagy életfenntartó kezelést visszautasítsa. Gyógyíthatatlan betegség és csillapíthatatlan fájdalom vagy magatehetetlenség esetén az Eütv. megengedi életfenntartó kezelés előzetes rendelkezés keretében történő visszautasítását is. Az Alkotmánybíróság 22/2003 (IV. 28.) AB határozata elismeri, az életfenntartó kezelések visszautasításának jogát, és leszögezi: a saját haláláról való döntés mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy egészséges, vagy beteg (IV.6.1.). A határozat rámutat, hogy az emberi méltóság joga korlátozhatatlan, annak részjogosultságai azonban már korlátozhatóak. Ezért elveti az önrendelkezési jog kiterjesztését nem gyógyíthatatlan betegség esetére is. Az indoklás azonban beadványhoz kötöttségre utal (III. 6.), és felhívja a figyelmet, hogy más alapjogokra történő hivatkozással a gyógyíthatatlansági feltétel esetleg sikerrel lenne támadható. 8

9 Mivel a gyógyíthatatlansági feltétel nem szerepel az Európai emberi jogi egyezményben, az Európai Emberi Jogi Bíróság Pretty-ügyben hozott ítéletének indoklása alapján elképzelhető, hogy erre irányuló konkrét beadvány esetén a Bíróság a gyógyíthatatlansági feltételt az Egyezmény a személy fizikai integritáshoz való jogát védő 8. cikkelyébe ütközőnek találná. A hatályos Eütv. bírósági jóváhagyáshoz köti a helyettesített döntést életfenntartó kezelés visszautasítása esetén, többek közt azzal a céllal, hogy a beteg és hozzátartozója közötti esetleges érdekkülönbségek felszínre kerüljenek. Az érdekkülönbségek alapos mérlegelése méltánylandó szempont, az eljárás azonban jelentősen megnehezíti az intenzív osztályon ápolt betegekkel kapcsolatos életvégi döntéseket. Vizsgálati eredményeink szerint az amúgy is paternalista gyakorlatban tovább él a hasztalansági szempontok hangsúlyozása a beteg hozzátartozóinak bevonása helyett. A kezelés egyoldalú korlátozása pedig hazánkban mindennapos gyakorlat, az életmentő kezelés visszautasításának etikai alapelvei pedig nem kellő mértékben ismertek. Az önrendelkezésen túl a kezelés abbahagyásának másik lehetséges oka a terápia hasztalansága. A hasztalan kezelés felfüggesztését három etikai érv is indokolja. Az orvos hasztalanságról történő tájékoztatása javítja a beteg döntési 9

10 helyzetét, és ezzel növeli a beteg autonómiáját. A hasztalan kezelés orvosi elutasítása biztosíthatja az orvos és az orvosi szakma befolyásmentes működését. Végül a hasztalan kezelés mellőzése a javak újraelosztásával igazságossági szempontokat is megvalósíthat. A hasztalanság azonban nehezen meghatározható fogalom, veszélye az orvos értékítéleteinek szakmai köntösben való jelentkezése. A kvantitatív megközelítésénél a sikertelenség túlnyomó aránya, kvalitatív módszernél az elért eredmény minősége szolgálhat érvként. Miután a kvalitatív hasztalanság vizsgálata esetén a nyerhető életminőség megítéléséről van szó, a beteg értékítélete nem hagyható figyelmen kívül. A hasztalansági szempontok ezért elsősorban a beteg döntésénél segíthetnek. Az újraélesztés meg nem kezdése vagy abbahagyása az életvégi döntések speciális formája, melyet a beteg önrendelkezése illetve a beavatkozás hasztalansága befolyásolhat. A beteg autonómiája jelentősen korlátozott lehet a döntés definitív következményi miatt. Ezért rendkívül fontos a beteg preferenciáinak mind pontosabb megismerése, és ezek tudatában meghozott újraélesztést visszautasító döntés (Do Not Attempt Resuscitation - DNAR) alkalmazása. Előzetes rendelkezésként az Eütv. 22. (1) is lehetőséget biztosít a DNAR döntésre, melyet azonban közokirati formához köt. 10

11 Életmentő kezelés visszautasításához, annak visszafordíthatatlan következményi miatt, igen magas szintű megértés szükséges. Ez a szabály azonban jelentősen elnehezíti az újraélesztés törvényes visszautasítását. A törvényhely alapján ismereteim szerint mindezidáig DNAR rendelkezés kiadása még nem történt. Vizsgálataink azonban kimutatták, hogy szignifikáns társadalmi igény lenne rá. A kívánt illetve elutasított kezelések körében végzett kérdőíves vizsgálatunk eredményei a betegek jelenleginél széleskörűbb önrendelkezési igényére és nem kellő tájékozottságára utaltak. A vizsgálatban kontrollcsoportként orvostanhallgatókat kérdeztünk. Az orvos részéről javasolt, de a beteg által elutasított kezelések közül szignifikánsan kiemelkedett az amputáció, a gépi lélegeztetés és az újraélesztés; a nem javasolt, mégis kért kezelések közül pedig a dialízis, az intenzív kezelés és különösen a kábító fájdalomcsillapító igénylése. A betegek szignifikánsan gyakrabban utasították volna el az újraélesztést, mint a kontrollcsoport, akik viszont szignifikánsan gyakrabban kértek volna dialízist valamint kábító fájdalomcsillapítót. Az újraélesztést visszautasító (DNAR) rendelkezések intézményenként, orvosi szakterületenként, földrajzi hely, betegség, életkor, szociális helyzet, rassz szerint is igen széles 11

12 variabilitást mutatnak. Hazánkban hasonló tárgyú felmérés mindezidáig nem történt. Az újraélesztés meg nem kezdését és abbahagyását vizsgáló tanulmányunk eredményei alátámasztották azt a kiinduló feltételezést, hogy a hazai újraélesztési gyakorlat meglehetősen paternalista, és azt elsősorban hasztalansági (vagy annak vélt) szempontok befolyásolják. Az orvos által megítélt feltételezhetően nyerhető életminőség kvalitatív hasztalansági szempontja bizonyult az egyik legfontosabb tényezőnek a döntés során, szignifikánsan magasabb mértékben férfi orvosok esetében (p=0.034). A vallásukat nem gyakorló hívők szignifikánsan kevésbé vették figyelembe az objektívnek minősített tényezőket, mint akár a vallásukat gyakorló hívők (p=0.027), akár az ateisták (p=0.049). A beteg önrendelkezése másodlagos szerephez jutott a hasztalansági szempontok után az újraélesztésről hozott döntéseknél. Vizsgálataink legfontosabb eredménye, hogy a nemzetközileg akkreditált újraélesztési képzésben (ERC/RC(UK)/AHA) részesültek szignifikánsan magasabb mértékben vették figyelembe a beteg autonómiáját (p=0.006) és az igazságossági szempontokat (p=0.047). Különösen szembetűnő volt az eredmény, ha a magyar és a német adatokat hasonlítottuk össze: míg az összes többi bioetikai szempont közt alig található különbség, a jobban képzett német orvos- 12

13 populáció szignifikánsan magasabbra értékelte a beteg autonómiáját mind az újraélesztés meg nem kezdése (p= ), mind pedig abbahagyása során (p=0.0185). A standard és a hagyományos hazai reanimációs kéztartás összehasonlító vizsgálata során az akkreditált képzés fontos szerepe újabb bizonyítást nyert. A hagyományos hazai kéztartás szignifikánsan nagyobb területen okozott sérülést, mint a standard kéztartás (p<0.005). Az akkreditált nemzetközi képzés keretében pedig a standard technika elsajátításával a kéztartás megváltoztatható, a sérülések kiterjedése és az újraélesztés hatékonysága pedig növelhető. 5. Következtetések Az életmentő és életfenntartó kezelések visszautasításánál az Eütv.-ben megkívánt gyógyíthatatlansági feltétel két módon is megváltoztatandónak bizonyulhat. Az Alkotmánybíróság 22/2003 (IV. 28.) AB határozatának indoklása alapján elképzelhető, hogy az életfenntartó kezelés visszautasításánál előírt gyógyíthatatlansági feltétel az Alkotmány által biztosított további jogokra (kínzás, kegyetlen bánásmód tilalma, magánélet tisztelete, lelkiismereti szabadság stb.) történő hivatkozással sikerrel lenne támadható az Alkotmánybíróság előtt. Az Európai Emberi Jogi Bíróság Pretty-ügyben hozott 13

14 ítélet indoklása alapján konkrét erre irányuló keresetben a Bíróság a gyógyíthatatlansági feltételt esetlegesen az Európai emberi jogi egyezmény a személy fizikai integritását biztosító 8. cikkben szabályozott jogába ütközőnek találhatja. Az újraélesztés visszautasítását előzetes rendelkezésként közokirati formához köti az Eütv.. Jelen szabályozás mellett vizsgálataink által is alátámasztottan általános jelenség a paternalisztikus, egyoldalú és gyakran nem nyilvános döntés, mely szinte kivétel nélkül az újraélesztés hasztalanságát jelöli meg a DNAR rendelkezés indoklásaként. A nemzetközi szakirodalom és hazai vizsgálataink eredménye alapján felmerül a kérdés, miért nem elegendő az életmentő beavatkozás, de legalább külön nevesítve az újraélesztés direkt visszautasításához a közokirati helyett teljes bizonyító erejű magánokirati forma, szükség esetén célhoz kötötten a beteg belátási képességét megállapító pszichiátriai vizsgálattal kiegészítve. A hasztalanság definíciói az orvos értékítéletétől terheltek. A hasztalanság fiziológiai definíciója az, mely ettől leginkább mentes, szigorú feltételei miatt azonban a gyakorlatban nehezen érvényesíthető. Hasztalansági érvek alkalmazása esetén célszerű ezért inkább a döntéshez vezető folyamat állomásait, mint magukat az érveket meghatározni, és a 14

15 hasztalanságot konkrét esetekben vizsgálni. A beteg értékítéletének pedig megfelelő helyet kell biztosítani a döntésben. A kezeléshez való jogot nem az önrendelkezés, hanem az igazságosság szempontjai teremtik meg, miután az orvosi ellátáshoz való jog szociális jog. Igazságossági szempontok alapján etikailag és jogilag egyaránt elfogadható a hasztalansági kritériumok törvényben történő rögzítése, amennyiben az élethez és emberi méltósághoz való szabadságjog és az egészséghez való szociális jog lényeges tartalma nem csorbul. Az elméleti lehetőség gyakorlati megvalósítása a hasztalanság definíciójának önmagában rejlő nehézségei miatt rendkívül nehéz. Míg az intenzív kezelés meg nem kezdése és abbahagyása körében végzett kérdőíves előzetes vizsgálatunk alátámasztotta a paternalista gyakorlatról kialakított előzetes feltételezésünket, a betegek egyes kezelésekkel kapcsolatos attitűdjeit felmérő kérdőíves vizsgálatunkban azonban szignifikánsan magas fokú autonómia igényt tapasztaltunk az életmentő kezelések visszautasítása kapcsán. Ez utóbbi vizsgálat során azt is megállapítottuk, hogy a betegek tájékozottsága nem megfelelő mértékű. Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az orvosok képzésével és a betegek 15

16 tájékozatásával a jogi lehetőségek és a gyakorlat közti távolság csökkenthető lenne. Elsődlegesen a képzés szerepét szem előtt tartva terveztük meg további vizsgálatainkat. Az újraélesztés meg nem kezdésével és abbahagyásával kapcsolatos orvosi attitűdöket vizsgáló kérdőíves tanulmányunk eredményei szintén alátámasztották feltételezésünket a magyar orvosi gyakorlat paternalista jellegét illetően: a hasztalansági szempontok minden más tényezőhöz képest szignifikánsan jobban befolyásolták a döntést. A kvalitatív hasztalanság nyerhető életminőséget értékelő szempontja fontos szerepet játszott a döntés meghozatalában, különösen a férfiak körében, rámutatva a férfiak nyomatékosabb értékítéletére és paternalizmusára. A vallásukat nem gyakorló hívők szignifikánsan kevésbé vették figyelembe az objektívnek meghatározott tényezőket. Az objektív kritériumok viszonylagosságát ismerve ez a különbség a vallásukat nem gyakorló hívők kritikusabb világnézetére utalhat akár az ateistákéhoz, akár pedig a vallásgyakorló hívőkhöz képest. Vizsgálataink bizonyították a képzés szerepének rendkívüli fontosságát az újraélesztés modern bioetikai szemléletében. Eredményeinket egyúttal számos hazai és külföldi vizsgálat is megerősíti. Az újraélesztés korszerű akkreditált oktatásának szerves része a bioetikai megfontolások 16

17 taglalása, s ennek hatása jelen vizsgálatunkban részt vett orvosok válaszaiban is tükröződött. Az akkreditált nemzetközi képzés fontosságára az újraélesztési kéztartásokat elemző vizsgálatunk is rámutatott. A standard technika oktatása az akkreditált képzés részét képezi, ezzel emelhető az újraélesztés hatékonysága és csökkenthető az okozott sérülések kiterjedése, így javítható az életminőség. Az újraélesztés meg nem kezdésével és abbahagyásával kapcsolatos vizsgálataink metodikai korlátja, hogy az adatfelvétel viszonylag kisszámú nem randomizált mintán történt. A saját készítésű kérdőívet nem validáltuk. Fontos elméleti korlát a hasztalanság általános illetve újraélesztéssel kapcsolatos speciális definíciójának hiánya. Objektív hasztalansági kritériumaink így valójában a jelenlegi tudományos vélekedést, illetve meghatározó vizsgálatok eredményit tükrözik. Irodalmi adatok ismeretében nem meglepő az egyéb hasztalansági tényezők nem elhanyagolható DNAR döntést befolyásoló szerepe. Itt látható igazán, milyen elmosódott a határ az objektíven elfogadható és a szubjektíven annak vélt hasztalansági kritériumok közt. Végül ismételten utalok a kvalitatív hasztalanság feltételezetten nyerhető életminőség kategóriájában megjelenő eredmény azon korlátjára, hogy a vizsgálatban csak orvosokat kérdeztünk, így 17

18 az eredmény is szükségszerűen az ő értékítéletüket tükrözi. 6. Megbeszélés A hagyományos bizalmi jellegű paternalista orvos-beteg viszony a technikai és társadalmi fejlődés hatására megváltozott. Ebben a megváltozott viszonyban kiemelkedő szerep jut a beteg autonómiájának, melyet etikai és jogi állásfoglalások széles körben elismernek. A hazai Eütv. lehetőséget biztosít az életmentő és életfenntartó kezelés visszautasítására. Rendelkezései azonban a gyakorlatban alig érvényesülnek. Vizsgálataink kimutatták, hogy a magyar orvosi gyakorlat meglehetősen paternalista, az életvégi döntések során a hasztalansági szempontoknak döntő szerep jut, a beteg kívánságának figyelembe vétele pedig másodlagos szerepet kap. Vizsgálatainkkal azt is kimutattuk, hogy a betegek fokozottabb beleszólást igényelnének kezelésükbe. A reanimációs kéztartást valamint az újraélesztés meg nem kezdését és abbahagyását vizsgáló tanulmányunk meghatározó erővel mutatott rá a modern akkreditált reanimációs képzés rendkívül fontos szerepére az újraélesztés hatékonysága valamint a beteg autonómiája és az igazságossági szempontok érvényre jutása tekintetében. Jogszabályok és etikai alapelvek valamint a gyakorlat közti 18

19 jelentős szakadék áthidalására az elméleti elemzés és a vizsgálatok eredményei alapján több lehetőség kínálkozik. Az előzetes rendelkezés közokirati formája helyetti teljes bizonyító erejű magánokirati forma célhoz kötötten pszichiátriai vizsgálattal kiegészítve jelentősen megkönnyíthetné a jogszerű DNAR rendelkezések érvényesülését. A Magyar Reszuszcitációs Társaság kereteit felhasználva a DNAR rendelkezésekkel kapcsolatos állásfoglalást teszünk közzé, egyben kezdeményezzük szakmai kollégiumi irányelv kiadását is. Az egyetemi oktatás keretein belül és posztgraduális szinten pedig egyaránt megkezdtük a bioetikai szempontokat is szem előtt tartó újraélesztés oktatását. További lehetőség a széleskörű társadalmi vita és tájékoztatás ebben a témában. Végül előzetes vizsgálatunk tapasztalatainak felhasználásával tervezett, az intenzív kezelés meg nem kezdését és abbahagyását tanulmányozó prospektív vizsgálatunk eredményei szintén további fontos adatokat szolgáltathatnak. 19

20 Az értekezés témájával összefüggő saját közlemények jegyzéke a megjelenés sorrendjében lektorált közlemények 1. Élő G, Pénzes I: Etika és jog az intenzív terápiában. Orvosi Hetilap (34): Élő G, Pénzes I: A lélegeztetés etikai, jogi és gazdasági vonatkozásai. Pénzes I, Lorx A (szerk.): A lélegeztetés elmélete és gyakorlata. Medicina, 2004, Budapest. pp: Élő G, Diószeghy Cs, Dobos M, Andorka M: Ethical considerations behind the limitation of cardiopulmonary resuscitation in Hungary - the role of education and training. Resuscitation : Diószeghy Cs, Kiss D, Fritúz G, Székely G, Élő G: Comparison of effects of different hand positions during cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation : Élő G: A gyermek aneszteziológia és intenzív terápia etikai és jogi vonatkozásai. Aneszteziológia és intenzív terápia. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. Budapest. In press. 6. Dobos M, Diószeghy Cs, Hauser B, Élő G: Determinant role of education in the bioethical aspect of resuscitation a comparison of German and Hungarian data. Bulletin of Medical Ethics, in press nem lektorált közlemények 7. Élő G: Az intenzív kezelés korlátozása hazánkban. Pilot study. SE Magatartástudományi intézet. A 4. sz. Doktori Iskola VIII. tudományos ülése - poszter Budapest. 20

21 8. Élő G, Zubek L, Pénzes I: Etika és jog az intenzív terápiában. Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XXXI. Nemzeti Kongresszusa, Siófok, előadás. 9. Élő G: Betegjogok. Az orvoslás jogi aspektusai továbbképző tanfolyam. SE-AITK, Budapest előadás 10. Élő G.: Eutanázia. Az orvoslás jogi aspektusai továbbképző tanfolyam. SE-AITK, Budapest előadás 11. Élő G.: Etika jog és döntéshozatal újraélesztés során. Magyar Resuscitációs Társaság II. kongresszusa, 2003, Szeged előadás. 12. Élő G., Diószeghy Cs: A hazai DNR gyakorlat előzetes vizsgálat. SE 4. számú Doktori Iskola tudományos konferenciája, 2003., Budapest - poszter. 13. Élő G, Diószeghy Cs, Andorka M: Az újraélesztés korlátozását befolyásoló etikai szempontok Magyarországon az oktatás és képzés szerepe. Aneszteziológia és Intenzív Terápia 2004;34(S2):S13 (E04). MAITT XXXII. Nemzeti Kongresszusa, 2004 előadás. 14. Dobos M, Élő G, Diószeghy Cs: A páciensek önrendelkezési joga: tisztában vagyunk e törvény adta jogainkkal? SE 4.sz. DI, Magatartástudományi Intézet. PhD témazáró prezentáció Budapest 15. Élő G: Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai. Magyar Resuscitációs Társaság IV. kongresszusa, 2005, Hajdúszoboszló. - előadás 21

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

Ellátások visszautasításának szabályai

Ellátások visszautasításának szabályai Ellátások visszautasításának szabályai Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Összeállította: Szűcsné dr. Dóczi Zsuzsanna betegjogi képviselő 2015. október 09. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI Írta: Bárány Gábor Sopron 2011. Doktori Iskola: Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Előadó: dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea A vizsgálat megindítása Az Elek Városban működő Pszichiátriai Betegek Otthonában élő ellátottak

Részletesebben

ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI ELLÁTÁSOK VISSZAUTASÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ERHARDTNÉ DR. GACHÁLYI ANIKÓ BETEGJOGI KÉPVISELŐ, KMR KOORDINÁTOR 2015. MÁJUS

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Etika 2015. Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége Az alábbi helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGAI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉS BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN, VALAMINT AZ EBBŐL EREDŐ POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGI

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos akinek panaszához később újabb panaszos

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve

Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseibôl 68/E/2004. AB határozat Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve Egy indítványozó mulasztásban

Részletesebben

Bioetikai Kódex. Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról. www.ett.hu/bioetikai_kodex.pdf

Bioetikai Kódex. Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról. www.ett.hu/bioetikai_kodex.pdf Bioetikai Kódex Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról. www.ett.hu/bioetikai_kodex.pdf Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. AZ ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÓ MAGATARTÁSA... 5 2. A VIZSGÁLATI

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében JOG és KOMMUNIKÁCIÓ a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében A képzés célja: Napjainkban a betegjogok érvényesülésével és a betegek

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése

Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése 1 Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése Kincsesné Vajda Beáta Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi tanársegéd, vajda.beata@eco.u-szeged.hu A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda könyvtáros, iskolai könyvtári szakértő, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Megpályázható tevékenységek BM/3782-1/2013. sz. nyílt pályázati felhívás alapján. Európai Integrációs Alap 2013.04.16.

Megpályázható tevékenységek BM/3782-1/2013. sz. nyílt pályázati felhívás alapján. Európai Integrációs Alap 2013.04.16. Megpályázható tevékenységek BM/3782-1/2013. sz. nyílt pályázati felhívás alapján Európai Integrációs Alap 2013.04.16. Az Alap célja A tagállamok erőfeszítéseinek támogatása abban, hogy lehetővé tegyék,

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER KAPCSOLATA, FUNKCIÓJA.

A BETEGJOGOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER KAPCSOLATA, FUNKCIÓJA. A BETEGJOGOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER KAPCSOLATA, FUNKCIÓJA. ANTAL GÉZA 1 Az aggodalmak és félelmek ellenére mégis 1997. április hónapban elkezdődött a program, modellkísérlet, mely útjára indította

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés doktori tézisei I. A kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalása: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzetéről a kelet közép -

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina Az eljárás megindulása Az elmúlt hónapokban a szociális gondozók bérezése kapcsán több panaszbeadvány

Részletesebben

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok A TASZ álláspontja a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló T/363 számú törvényjavaslatról 2010. augusztus 30-én és 31-én benyújtott módosító javaslatokról A TASZ továbbra is

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK

A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNY KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK SZINTÉZISE, KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN KONZULENS: DR. GYULAVÁRI

Részletesebben

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 I. évfolyam 3 4 A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 14 A bírósági keresetlevelek felterjesztése 14 Tájékoztató a falusi

Részletesebben

Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre

Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre Pázmány Law Working Papers 2011/24 Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról Az elmúlt évtizedekben világszerte előtérbe kerültek az élet befejezésével kapcsolatos dilemmák. A modern orvostudomány segítségével a betegek haldoklása akár évekig

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

A kegyes halál büntetőjogi értelmezése. Szerző: dr. Faix Nikoletta

A kegyes halál büntetőjogi értelmezése. Szerző: dr. Faix Nikoletta A kegyes halál büntetőjogi értelmezése Szerző: dr. Faix Nikoletta Az emberölés és az öngyilkosságban közreműködés megállapíthatósága szempontjából a sértett egészségi állapota közömbös. Egy haldokló sértett

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál

A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál Fintor Gábor Szabó József A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál Számos kutatás bizonyította már, hogy az egészséges testi fejlődés szempontjából mennyire fontos a rendszeres fizikai

Részletesebben

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Forrás: Egészségügyi Közlöny 2013. év 3. szám EMMI szakmai irányelv az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Előszó A szakmai irányelv megjelentetése része egy hosszú folyamatnak, mely során a Nemzeti

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Preambulum A Paletta Press Kft. biztosítja ügyfelei személyes adatainak védelmét, azokat bizalmasan kezeli, a jogszabályi előírásoknak és az

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban

A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban Dienes Ferenc, a Központi Statisztikai Hivatal vezető tanácsosa E-mail: Ferenc.Dienes@ksh.hu A tanulmány a szórakoztató,

Részletesebben

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve Dr. Kármán Gabriella A Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport vezetője 2011-ben a megújuló HENT intézkedési tervében

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A betegek jogai a bioetika szemszögéből

A betegek jogai a bioetika szemszögéből A betegek jogai a bioetika szemszögéből Dr. Kovács József, orvos-bioetikus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Bioetika Részleg A betegjogi problémakör rövid

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja

A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI c. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉSHEZ Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézet

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

PhD értekezés. dr. Reiterer Zoltán

PhD értekezés. dr. Reiterer Zoltán PhD értekezés dr. Reiterer Zoltán Miskolc 2016 1 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AZ ÉLELMISZERLÁNC KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZABÁLYOZÁSA PhD értekezés Készítette: dr. Reiterer Zoltán okleveles jogász

Részletesebben

A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén

A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén Szántó Krisztina ( IV. évfolyam, nappali tagozat) Jogaink, így a betegjogok gyakorlásához is elengedhetetlen a cselekvőképesség megléte.

Részletesebben

Szolgáltatás minőség a külső minősítő cég szemével Mikó Zsuzsa (SGS Hungária Kft, Budapest)

Szolgáltatás minőség a külső minősítő cég szemével Mikó Zsuzsa (SGS Hungária Kft, Budapest) Szolgáltatás minőség a külső minősítő cég szemével Mikó Zsuzsa (SGS Hungária Kft, Budapest) I: A téma felvetése: Gyakran felmerülő kifejezések Egészségügy minősége Minőségbiztosítás az egészségügyben Tanúsított

Részletesebben

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei Gyarmathy V. Anna Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében Doktori értekezés tézisei Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Témavezető: Dr. Molnár

Részletesebben

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF), 5. SZ. DOKTORI ISKOLA SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL ANTONIS ALEXOPOULOS PhD értekezés - Tézisek Témavezető: Földesiné Dr. Szabó

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRÓL A KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZŐ: TAHYNÉ DR KOVÁCS

Részletesebben

KÖNYVEK A TÁRSADALMI RÉTEGZÕDÉS ASPEKTUSAIRÓL. BLASKÓ Zsuzsa

KÖNYVEK A TÁRSADALMI RÉTEGZÕDÉS ASPEKTUSAIRÓL. BLASKÓ Zsuzsa Szociológiai Szemle 2006/2, 130 134. KÖNYVEK A TÁRSADALMI RÉTEGZÕDÉS ASPEKTUSAIRÓL BLASKÓ Zsuzsa KSH, Népességtudományi Kutatóintézet H-1119 Budapest, Andor u. 47 49.; email: zsblasko@gmail.com Bukodi

Részletesebben

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész Busch Béla A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra III. rész A cikksorozat I. része a személyiség jogi védelmének általános elvi

Részletesebben

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi- és Büntetés- végrehajtási Jogi Tanszék Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Szerző: Károlyi László Konzulens:

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Mobilizált kémia. Azaz: lehet-e az okostelefon a kémiatanítás hatékony eszköze?

Mobilizált kémia. Azaz: lehet-e az okostelefon a kémiatanítás hatékony eszköze? Mobilizált kémia. Azaz: lehet-e az okostelefon a kémiatanítás hatékony eszköze? Murányi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék, Eger mzperx@ektf.hu Farkasné Ökrös Marianna

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

Az akkuzatórius és az inkvizitórius büntetőeljárások az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkeiben meghatározott alapjogok tükrében

Az akkuzatórius és az inkvizitórius büntetőeljárások az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkeiben meghatározott alapjogok tükrében Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dr. Hajdu Magdolna Éva Az akkuzatórius és az inkvizitórius büntetőeljárások az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkeiben meghatározott

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELÉS 1. mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com. okl. ingatlangazdálkodási szakértő

INGATLANÉRTÉKELÉS 1. mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com. okl. ingatlangazdálkodási szakértő INGATLANÉRTÉKELÉS 1. okl. ingatlangazdálkodási szakértő mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com 2013.10.05. Ajánlott szakirodalom Dr. Soós János: (szerk.) Ingatlan-gazdaságtan

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben