Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban"

Átírás

1 Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi tanár PhD, DSc Hivatalos bírálók: Dr. Arányi Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, PhD Dr. Kondákor István, osztályvezető főorvos, PhD Szigorlati bizottság elnöke: Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Huszár Ilona, egyetemi tanár, kandidátus Dr. Czenner Zsuzsanna, egyetemi docens, kandidátus Dr. Tariska Péter, osztályvezető főorvos, kandidátus Budapest 2008

2 BEVEZETÉS Az elmúlt évtizedekben számos előrelépés történt az Alzheimer kór (AD) diagnosztikája terén. A genetikai, molekuláris biológiai és sejtszintű kutatások eredményei a rohamosan fejlődő diagnosztikai eszköztár mellett kiterjedt terápiás lehetőségeket hordoznak magukban. Megnőtt tehát az igény az AD korai és minél differenciáltabb diagnosztikája iránt. Az elektrofiziológiai vizsgálatok tradicionálisan elsődleges szerepet töltenek be a neuropszichiátriai diagnosztikában, noha hétköznapi gyakorlati jelentőségük az egyéb diagnosztikai módszerek fejlődése mellett csökkenni látszik. Az elektrofiziológiai módszerek folyamatosan fejlődnek, ez a fejlődés azonban egyelőre elsősorban a kutatásban észlelhető, az eredmények széles körű ill. rutinszerű gyakorlati alkalmazása még várat magára. Az elektroenkefalográfiás (EEG) vizsgálat hagyományosan éber, nyugodtan, csukott szemmel fekvő, mozdulatlan betegen készült. Az ebben a helyzetben regisztrált tevékenység a statikus EEG. Minden ettől a helyzettől eltérő vizsgálati elrendezésnek az a célja, hogy a nyugalomban észlelt tevékenységhez képest változást idézzen elő, és ezt a változást a nyugalmi működéshez viszonyítsa, dinamikáját elemezze. A nyugalmi (statikus) EEG tevékenység különböző beavatkozásokkal történő megváltoztatását és a változás regisztrációját tekinthetjük dinamikus EEG-nek. A funkcionális képalkotás korszakában egyre inkább előtérbe kerül a dinamikus EEG módszerek jelentősége, mind a kutatásban, mind pedig a diagnosztikus eszköztárban. Nyugalmi és kognitív feladatok során készült EEG vizsgálatok összehasonlítása során egyes szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy kognitív feladatok nélkül készült EEG vizsgálatok nem tekinthetők elég érzékeny eljárásnak AD-ban, ezért ezen a téren is a dinamikus EEG módszerek térhódításának lehetünk tanúi. A korábbi vizsgálatok minden esetben a kognitív feladat alatt regisztrált EEG feldolgozásával foglalkoztak, noha ennek rögzítése AD esetén sok esetben igen nehézkes. A kognitív megterhelést követő EEG szakaszok vizsgálata azonban szintén hasznos lehet AD-ban. A dinamikus metodikát használó EEG módszerek alkalmasak arra, hogy neurofiziológiai/neurokognitiv információt szolgáltassanak az egészséges és a beteg agy működéséről. Emellett más módszerekkel nem megközelíthető funkciókról szolgáltatnak adatokat AD-ban. A megnövekedett diagnosztikus és terápiás lehetőségek birtokában tehát rendkívül nagy az igény arra, hogy a hétköznapi diagnosztikában felhasználható dinamikus EEG módszerek hozzáférhetővé váljanak. Munkámban arra kerestem a választ, hogy milyen egyszerű, de informatív vizsgálati elrendezések, feladathelyzetek valósíthatóak meg AD-ben, mely kvantitatív EEG mutatók szolgáltatnak a legtöbb információval, ill. hogyan viszonyul egymáshoz a statikus és dinamikus megközelítés információtartalma. 2

3 CÉLKITŰZÉS Célkitűzésünk az volt, hogy Alzheimer kórban szenvedő személyek esetében kognitív megterhelés elektrofiziológiai hatását vizsgáljuk, egészségesekkel történő összehasonlítás során. Elképzelésünk szerint az AD-os személyek esetében a kognitív megterhelést követő EEG kvantifikálható módon különbözik az egészséges személyek hasonló paramétereitől. Feltételeztük, hogy az azonnal a kognitív feladatot követően rögzített EEG tevékenység tükrözi a feladat elvégzésének neurofiziológiai következményeit, ill. hogy a megszabott ideig és nehézséggel zajló megterhelés azonos kognitív terhelést jelent a vizsgálatban résztvevő személyek számára, így interindividuálisan a következményei összehasonlíthatóak. Alaphipotézisünk az volt, hogy a feladat előtti és a feladat utáni QEEG paraméterek (teljesítmény és koherencia értékek) változása eltérő a két csoportban. A csökkent kognitív kapacitás miatt kisebb változásokat vártunk az AK csoportban. Ezt a feltételezést támasztotta alá az a tény is, hogy a kognitív feladatban résztvevő neuronhálózatok összeköttetései, funkcionális reorganizációja csökkent AD-ban. Az irodalmi adatok alapján különbséget vártunk mind a spektrális paraméterek, mind pedig a koherencia jellemzők tekintetében. Az előzmények tükrében elsősorban az alfa és téta sávban vártunk különbséget a két csoport között, illetve ellentétes változásokat vártunk a gyors (alfa és béta) illetve lassú (delta és téta) tartományokban. Feltételeztük, hogy a spektrális és a koherencia jellemzők nem azonos érzékenységgel tesznek különbséget a két csoport között, a feltételezett funkcionális diszkonnekció miatt a koherencia mutatók markánsabb eltérését vártuk. MÓDSZEREK A vizsgálatban résztvevő személyek Az AD csoport 14 főből állt (8 nő, 6 férfi), átlagéletkoruk 67.4 év (58-79 év), átlagos MMS pontszámuk (16-24) volt. A kontroll csoport 10 főből állt (6 nő, 4 férfi), átlagéletkoruk 67.2 év (55-78), átlagos MMS pontszámuk 29.8 (29-30) volt. Bevonási követelmények az AD csoport esetében: AD diagnózisa a NINCDS-ADRDA kritériumai alapján, ig terjedő MMS pontszám, 50 év feletti életkor, legalább egy hónapja változatlan gyógyszerelés. Bevonási követelmények a kontroll csoport esetében: 50 év feletti életkor, 28 pont feletti MMS pontszám. 3

4 EEG felvétel adatfeldolgozás AZ EEG felvétel 19 csatornás elvezetéssel, Ag-AgCl elektródákkal, a nemzetközi rendszer szerint történt, Brainlift 21-5 (Medicor, Micromed, Hungary) készülék segítségével. A folyamatos EEG regisztrátumból 2560 ms (512 mintavétel) hosszú epochokat dolgoztunk fel, melyeket automatikus műtermékszűrésnek vetettünk alá, +/- 70 uv szűrőállással. A fennmaradó epochokon hagyományos vizuális műtermékszűrést is végeztünk. Az EEG felvétel 2 perces csukott szem melleti, spontán, nyugalmi EEG regisztrációval kezdődött (feladat előtti állapot). Ezt 20 másodperces szemnyitás követte, melyet a vigilancia szint stabilizálása céljából iktattunk be. Ismét csukott szemmel, 45 másodpercen keresztül történt a kognitív feladatvégzés, amit újabb két perces nyugalmi, csukott szem mellett történő regisztráció követett (feladat utáni állapot). A regisztráció 20 másodperces szemnyitással és 3 perces hiperventillációval fejeződött be. Az értékelést a következő frekvencia sávokban végeztük: delta: Hz, téta: 4-8 Hz, alfa1: 8-11 Hz, alfa2: Hz, béta Hz, béta2: Hz). Ezen frekvencia tartományokból Fast Fourier Transzformáció segítségével relatív frekvencia spektrumokat készítettünk Neuroscan 4.3 szoftver segítségével. A koherenciát szintén a fenti szoftver segítségével számítottuk, interhemiszferiális, intrahemiszferiális rövid távú és intrahemiszferiális hosszú távú elvezetésekben. Kognitív tesztfeladat: visszafelé történő számolás A vizsgálati személyek 100-ból kiindulva hetesével számoltak viszafelé, szigorúan 45 másodpercen keresztül. Csukott szemmel, hangosan számoltak, minden részeredményt hangosan kimondtak, így a teljesítmény, illetve a folyamatos kognitív erőfeszítés folyamatosan nyomon követhető volt. Nem a jó számolási teljesítmény, hanem a fenntartott kognitív teljesítmény volt a cél, ami a fenti szabályok betartásával fenntartható volt. Statisztikai módszerek A relatív spektrumok átlaga tekintetében egy adott frekvenciasávon belül átlagoltuk az egyes EEG elvezetések értékeit. Az O1 és O2 elektródák esetében külön alfa teljesítményt és alfa csúcsfrekvenciát számoltunk. A csoport statisztikákat a fenti átlagokból számoltuk. Kétszempontos variancia analízis (MANOVA) történt a csoportok (AD vs. kontroll) x állapot (feladat előtt vs. feladat után) relációjában a relatív teljesítmény és a koherencia értékek tekintetében, minden frekvencia 4

5 sávban, mindkét állapotban. A MANOVA próbákat követően ANOVA-t számítottunk, két- és egyszempontos módon a két csoport között, az egyes változókra vonatkozó csoportkülönbségek feltárása céljából. EREDMÉNYEK Frekvencia spektrum analízis eredményei A két csoport között szignifikáns (egyszempontos ANOVA) különbséget találtunk a téta sávban. A relatív téta teljesítmény magasabb volt az AD csoportban, mind a feladat előtti, mind pedig a feladat utáni állapotban. (Feladat előtt: F(1,22)=10.49; p<0.004; feladat után: F(1,22)=6.99; p<0.02). Marginálisan szignifikáns csökkenés volt megfigyelhető a béta1 sávban az AD csoportban a feladat előtt a kontroll csoporthoz képest (F(1,22)=3.59; p<0.07). Azonos tendencia jelentkezett a feladat utáni állapotban, a különbség azonban ekkor nem volt szignifikáns. Szignifikáns Csoport x Állapot interakció mutatkozott az alfa2 sávban (F(1,22)=4.2594, p<0.05). A feladathelyzet utáni állapotban az alfa2 sáv teljesítménye nőtt az AD csoportban, míg enyhe, nem-szignifikáns csökkenést mutatott a kontroll csoportban. Hasonló tendenciát tapasztaltunk a béta1 sávban (F(1, 22)=3.3559, p<0.08). A delta sávban marginálisan szignifikáns interakció jelentkezett (F(1, 22)=2.8615, p<0.10). A feladathelyzet után a delta sáv teljesítménye nőtt a kontroll csoportban, míg csökkent az AD csoportban. Nem mutatkozott interakciós különbség a téta, béta2 és alfa1 sávokban. Az O1 és O2 elektródák felett mért alfa teljesítmény nem különbözött a két csoportban, szignifikánsan alacsonyabb alfa csúcsfrekvenciát észleltünk az AD csoportban (F(1,22)=5.3127, p<0.05). Szignifikáns Csoport x Állapot interakciót nem észleltünk az alfa csúcsfrekvencia tekintetében. Koherencia vizsgálatok eredményei Szignifikáns csoportkülönbségeket találtunk a koherencia értékekben az alfa1, alfa2 és a béta2 tartományokban. A kontroll személyekkel történő összehasonlítás alapján az alfa1 sávban a koherencia alacsonyabb volt az AD csoportban, szinte kizárólag a feladat utáni helyzetben. Az alfa2 és béta2 sávban az AD csoportban találtunk magasabb koherencia értékeket, mind a feladat előtti, mind pedig a feladat utáni állapotban. Szignifikáns Csoport x Állapot interakciót találtunk az alfa1 tartományban a legtöbb intrahemiszferiális, hosszú-távú elvezetésben: a kontroll csoport esetében nőtt a koherencia az adott elvezetésekben a feladat után, mely növekedés szignifikáns volt az F4-T4, F3-T5, F3-5

6 P3, F4-P4, F3-O1, F4-O2, T4-O2 elektród pároknál. Ezzel szemben nem jelentkezett szignifikáns változás az AD csoportban, az értékek enyhe (nem-szignifikáns) csökkenést mutattak. A Csoport X Állapot interakció a 12 hosszú távú koherencia elektród pár MANOVA vizsgálata során szignifikáns különbséget mutatott. (F(1,22)=8.11, p<0.01). A kontroll csoportban a hosszú távú intrahemiszferiális koherencia értékek szignifikánsan magasabbak voltak a feladat utáni helyzetben, míg enyhén csökkentek az AD csoportban. KÖVETKEZTETÉSEK Alzheimer kóros és egészséges kontroll csoport elkülöníthető egymástól kognitív feladathelyzet beiktatásával végzett dinamikus EEG vizsgálattal, a feladathelyzet utáni spektrális és koherencia paraméterek elemzésével. A korábbi irodalmi adatokhoz képest újdonságként megállapítható, hogy AD tekintetében nem csak a kognitív tevékenység alatt regisztrált EEG feldolgozása, hanem a kognitív terhelést közvetlenül követő állapotnak a megelőző EEG-vel való összehasonlítása is információt szolgáltat kognitív funkciókról ill. azok zavarának neurofiziológiai megfelelőiről. Az általunk használt feladat (mentális számolás, sorozatos kivonás) alkalmas arra, hogy komplex kognitív feladatként feltehetően kiterjedt neuronhálózatok bevonásával szignifikáns különbségek jelenjenek meg a két betegcsoportban. Spektrális paraméterek tekintetében, a feladathelyzetet követően összességében növekedett a gyorsabb tevékenység (alfa2 és béta1) és csökkent a lassú tevékenység (delta) teljesítménye az AD csoportban, ezek a paraméterek ellentétesen változtak a kontroll személyeknél, a feladathelyzetet követően. Egészséges személyeknél a lassú tevékenység felerősödése és a gyors tevékenység csökkenése jól ismert jelenség kognitív feladathelyzet során, a kontroll csoportban mi is hasonló tendenciájú változást tapasztaltunk. Mivel ezek az eredmények nem a feladat alatti, hanem az azt követő szakasz vizsgálatánál jelentkeztek, figyelemre méltó, hogy egészségeseknél feladat után is a feladat alattihoz hasonló változások tapasztalhatóak. Eredményeink alapján a feladat következményei a spektrális teljesítmények tekintetében ellentétes irányúak voltak a két csoportban a delta, alfa2 és béta1 frekvencia tartományokban, ami feltehetően a feladat végrehajtásában résztvevő kiterjedt neuronhálózatok eltérő aktiválódásának köszönhető. Ez a megfigyelés hasznosítható lehet hasonló feladattal végzett későbbi vizsgálatok esetében. 6

7 A két vizsgált csoport esetében a feladat előtti és utáni állapot között szignifikáns eltérést az alfa2 frekvencia tartományban találtunk, mely tartomány az irodalmi adatok szerint is szerepet játszik számolásos illetve munkamemória feladatokban. Ebben a frekvencia sávban az AD csoport esetében a relatív teljesítmény növekedése rebound hatás következménye is lehet, illetve tükrözheti a feladat végrehajtásához igénybe vett megnövekedett kognitív aktivitás hatását is. Ez a mutató összefüggésben lehet az AD csoport kognitív kapacitásával. Koherencia paraméterek tekintetében az AD és kontroll csoport között a feladathelyzet utáni különbséget egyértelműen az alfa1 sáv változása jelzi, a hosszú távú intrahemiszferiális koherencia értékekben. Ezen elvezetésekben a koherencia nőtt a kontroll csoportban a feladathelyzet után, míg nem változott az AD csoportban. Az irodalmi adatokhoz hasonló eltéréseket a korábbiaktól eltérően feladathelyzetet követően igazoltuk. A hosszú távú intrahemiszferiális elvezetésekben észlelt szignifikáns alfa1 koherencia változás nem kötődött körülírható agyi területekhez, így elsősorban a hosszú távú kortikális összeköttetések diffúz működészavarát jelzi. Ezen koherencia változások hátterében az általunk használt összetett kognitív feladat több neuronhálózatot mozgósító hatása állhat. Eredményeink összhangban vannak az AD neokortikális diszkonnekciós elméletével, ami a hosszú kortiko-kortikális pályák strukturális és funkcionális integritásának károsodását hangsúlyozza. A kontroll csoportban észlelt alfa1 koherencia emelkedés tükrözheti a kognitív feladat által mozgósított kérgi területek megőrzött funkcionális konnektivitását. Az AD csoportban az alfa1 koherencia a feladatvégzést követően nem változik, ami a funkcionális konnektivitás csökkenését ill. károsodását tükrözi. Különbséget találtunk AD és kontroll csoport között a béta2 koherencia tekintetében, mind a feladat előtti, mind pedig a feladat utáni állapotban. Mindkét helyzetben magasabb béta2 koherencia értékeket észleltünk az AD csoportban a kontroll személyekhez képest, a hosszú távú elvezetésekben. Ennek az eredménynek neurofiziológiai háttere nem ismert. Az AD és kontroll csoportban mutatkozó spektrális és koherencia eltérések nem állnak egymással szoros összefüggésben. A koherencia adatok markánsabb eltérést mutatnak az AD és a kontroll csoport között. A spektrális változók közül az alfa2, a koherencia értékek közül az alfa1 frekvenciasáv jelentősége emelhető ki. A spektrális és koherencia változások akár különböző, párhuzamos vagy komplementer patofiziológiai folyamatokat is tükrözhetnek. 7

8 Dinamikus EEG módszerek összehasonlításában, AD és kontroll csoport között spektrális különbségek kognitív megterhelésre megjelentek, szenzoros inger (szemnyitás) hatására pedig nem. Koherencia értékek tekintetében már szemnyitás hatásában is elkülönül az AD csoport a kontrolloktól, kognitív feladat beiktatásával azonban ez a különbség sokkal következetesebb, egyöntetűbb, egyértelműbb (hosszú távú, intrahemiszferiális koherencia különbségek az alfa1 sávban). Dinamikus EEG metodika szempontjából tehát AD csoport elkülönítésében a kognitív feladatot beiktató módszer összességében érzékenyebb a szenzoros modalitást (szemnyitás) alkalmazó dinamikus eljárásnál, ezen belül pedig kiemelendő a koherencia mutatók jelentősége. AZ EEG vizsgálatok érzékenységének egy másik lehetséges kiterjesztési módja a nemlineáris módszerek alkalmazása (esetünkben Omega-komplexitás ill. szinkronizációs valószínűség számítás). Dinamikus EEG megközelítés egyértelműen többletinformációt szolgáltat számunkra AD betegcsoportról, a hagyományos, statikus EEG-hez képest. A statikus vizsgálattal szemben az agyi tevékenység alkalmazkodásáról, terhelésre mutatott funkcióváltozásáról ad információt. Ez az információtöbblet a feladathelyzetet követő EEG szakasz vizsgálata során is észlelhető. Ezen új adatoknak kiterjedt jelentősége lehet a korai diagnosztika ill. a terápia megtervezése során, állapotjellemző mivoltuk mellett a prognózisról, betegségzajlásról is adatokat szolgáltathatnak. Az eredmények között bemutatott kvantitatív EEG paraméterekről ill. azok változásáról pillanatnyilag nehéz megállapítani, hogy milyen generátorokhoz, neurofiziológiai ill. patofiziológiai működésekhez köthetők. Eredményeink neurofiziológiai hátterének pontosabb megítéléséhez nagyobb vizsgálati populáción végzett további, összetett metodikát használó kiegészítő vizsgálatokra van szükség. A részletes elektrofiziológiai feltérképezés mellett ennek tisztázására funkcionális képalkotó eljárások igénybe vétele is szükséges. A dinamikus EEG módszerek funkcionális képalkotó eljárásokkal való kombinációja lényegesen megnövelheti az egyes vizsgálati módszerek külön-külön történő alkalmazásának szenzitivitását és specificitását, ezzel párhuzamosan gyakorlati hasznosíthatóságát is. Az irodalmi adatok tükrében további hasznos lehetőség több elektrofiziológiai változó együttes vizsgálata. 8

9 Összességében tehát a dinamikus EEG vizsgálatok hétköznapi diagnosztikai eszközzé válására jelentős igény mutatkozik a neuropszichiátriai diagnosztikában. A hagyományos EEG eljárásokhoz képest jóval több funkcionális információval szolgálnak speciális központi idegrendszeri tevékenységekről, fiziológiás ill. patológiás körülmények között. Az általam bemutatott eljárás (több metódussal egyetemben) magában hordozza annak lehetőségét, hogy elterjedjen a klinikai gyakorlatban. Sokszínűségük és nagy gyakorlati jelentőségük miatt a közeljövőben valószínűleg a dinamikus EEG eljárások térhódításának lehetünk tanúi. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE A dolgozat témájához kapcsolódó publikációk: Rajna Péter, Hidasi Zoltán, Waldemar Szelenberger. Eseményfüggő EEG- és kiváltottválaszvizsgálatok a klinikai gyakorlatban. Clin Neurosci/Ideggyógyászati Szemle. 2005;58(11-12): Czigler Balázs, Csikós Dóra, Gaál Zsófia Anna, Csibri Éva, Kiss Éva, Hidasi Zoltán, Salacz Pál, Molnár Márk. Kvantitatív EEG Alzheimer-kórban: spektrális-, koherencia- és komplexitás-jellemzők. Psychiat Hung. 2006;21(4): Zoltán Hidasi, Balázs Czigler, Pál Salacz, Éva Csibri, Márk Molnár. Changes of EEG spectra and coherence following performance in a cognitive task in Alzheimer's disease. International Journal of Psychophysiology 2007;65: Balázs Czigler, Dóra Csikós, Zoltán Hidasi, Zsófia Anna Gaál, Éva Csibri, Éva Kiss, Pál Salacz, Márk Molnár. Quantitative EEG in early Alzheimer s patients power spectrum and complexity features, International Journal of Psychophysiology. 2008; doi: /j.ijpsycho

10 Egyéb publikációk: Csibri É, Hidasi Z, Rajna P. Dementia diagnózis és terápia. Családorvosi Fórum 2002;4: Csibri É, Hidasi Z, Salacz P, Rajna P. Alzheimer kór; jelen és jövő. Családorvosi Fórum. 2002;9: Salacz Pál, Hidasi Zoltán, Jekkel Éva, Rásonyi Tamás, Csukly Gábor, Csibri Éva. Enyhe kognitív zavarok. Orvostovábbképző szemle 2006;Különszám: Hidasi Zoltán. Droghasználat mellett kialakuló pszichózis. Addictologia Hungarica. 2005;4: Hidasi Z: Pszichiátria gyakorlatok fogorvostan-hallgatóknak. Egyetemi jegyzet. Semmelweis Kiadó, Budapest, A dolgozat témájához kapcsolódó idézhető előadáskivonatok: Rajna P, Csibri É, Szelenberger W, Hidasi Z: Cognitive EEG test applicable also in dementia. Clin Neurosci/Ideggyógyászati Szemle. 2003;56(9-10): Hidasi Z, Csibri É, Salacz P, Szuromi B, Jekkel É, Rajna P Dynamic EEG protocol in Alzheimer s disease. Clin Neurosci/Ideggyógyászati Szemle.2004;57(9-10): Hidasi Z, Czigler B, Csibri É, Molnár M. Changes in EEG coherence after cognitive task in Alzheimer s disease. Clin Neurosci/Ideggyógyászati Szemle. 2005;58(9-10):

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Szakmai zárójelentés OTKA-48927 Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Módszerek Alanyok A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórházban diagnosztizált betegek közül összesen

Részletesebben

A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL

A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL Ph. D értekezés Clemens Zsófia Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Idegtudományok Doktori

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben Doktori tézisek Sedlák Éva Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A felső végtagon keresztül közölt egésztest vibráció mechanikai- és élettani hatása tornászok esetében

A felső végtagon keresztül közölt egésztest vibráció mechanikai- és élettani hatása tornászok esetében A felső végtagon keresztül közölt egésztest vibráció mechanikai- és élettani hatása tornászok esetében PhD értekezés tézisei Gyulai Gergely László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43. Ö N É L E T R A J Z Név: Gereben Ferencné Várbíró Katalin Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.)

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja. KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción

Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja. KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción Szeged, 2015. Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési

Részletesebben

A probléma alapú tanulás, mint új gyakorlati készségfejlesztő módszer, az egészségügyi felsőoktatásban

A probléma alapú tanulás, mint új gyakorlati készségfejlesztő módszer, az egészségügyi felsőoktatásban PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskolavezető: Prof. Dr. Bódis József PhD, DSc 5. Program (P-5) Egészségtudomány határterületei Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor PhD,

Részletesebben

HANGTERÁPIA. kialakulása és jelene

HANGTERÁPIA. kialakulása és jelene HANGTERÁPIA kialakulása és jelene Peter Hess német mérnök. Több évtizedes energetikai kutatómunkát végzett Nepálban, Tibetben, Indiában, kidolgozott egy módszert, melynek alapjai már az 5000 évvel

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM, MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK GÖDÖLLŐ ZÁRÓJELENTÉS A T 046751 SZÁMÚ TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT KERETÉBEN 2004-2006. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Egyes

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Izom- és csontrendszeri tünetek a számítógépen dolgozók körében

Izom- és csontrendszeri tünetek a számítógépen dolgozók körében MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 Izom- és csontrendszeri tünetek a számítógépen dolgozók körében Tárgyszavak: számítógépes munka; izom- és csontrendszer; foglalkozási betegség; egérhasználat;

Részletesebben

A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésére. Doktori tézisek. Harmat László

A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésére. Doktori tézisek. Harmat László A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésére Doktori tézisek Harmat László Semmelweis Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető Dr. Bódizs Róbert

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZERVEZETI KULTÚRA ÉS A DOLGOZÓI ATTITŰD ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZERVEZETI KULTÚRA ÉS A DOLGOZÓI ATTITŰD ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZERVEZETI KULTÚRA ÉS A DOLGOZÓI ATTITŰD ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKBAN Szilágyi Barnabás Témavezető: Dr. Dienesné dr. Kovács Erzsébet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Füleki Péter Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel Doktori tézisek Témavezető: Dr. Adorjányi

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint Doktori értekezés Raskovicsné Csernus Mariann Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola M I S K O L C I E G Y E T E M Gazdaságtudományi Kar Pál Zsolt A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának

Részletesebben

A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata

A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata HENCZI ESZTER A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata TANULMÁNY Összefoglalás Az élet és a halál nagy kérdéseivel előbb-utóbb mindannyian szembesülünk. Egy hozzátartozó vagy barát halála

Részletesebben

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE *9B GERZSENYI KATALIN DR. SKULTÉTY REZSŐ DR. SZÁSZ TIBOR DR. YERBAY JÓZSEF VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE Az 1076 Sü-iij folytatott kutatás során a szerzők olyan

Részletesebben

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Az idegrendszer megbetegedései B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Magánpraxis Bulgária Milliméteres hullámok a kvantumgyógyászatban

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. A pénzintézeti biztonság fogalma, eredete, jelene, jövője, a paradigmaváltás feltételei és jelentősége.

Doktori (PhD) értekezés. A pénzintézeti biztonság fogalma, eredete, jelene, jövője, a paradigmaváltás feltételei és jelentősége. Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés A pénzintézeti biztonság fogalma, eredete, jelene, jövője, a paradigmaváltás feltételei és jelentősége Fialka György Témavezető: Prof. Dr. Kovács Tibor Biztonságtudományi

Részletesebben

Szimulátorok alkalmazása a tűzvédelemben

Szimulátorok alkalmazása a tűzvédelemben Szimulátorok alkalmazása a tűzvédelemben 2016 Mezei Daniella Ibolya BSc Építészmérnök, Tűzvédelmi szakirány Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1142 Budapest, Thököly út 74. Mezei.Daniella@gmail.com

Részletesebben

Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei. Az Alzheimer demencia korai felismerése és differenciáldiagnózisa klinikai vizsgálómódszerekkel

Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei. Az Alzheimer demencia korai felismerése és differenciáldiagnózisa klinikai vizsgálómódszerekkel Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Az Alzheimer demencia korai felismerése és differenciáldiagnózisa klinikai vizsgálómódszerekkel Dr. Égerházi Anikó Témavezetı: Prof. Dr. Degrell István egyetemi

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés TÉZISFÜZET Készítette: dr.

Részletesebben

KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK SZIMPÓZIUMA BALATONALMÁDI, 2011. OKTÓBER 14-16.

KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK SZIMPÓZIUMA BALATONALMÁDI, 2011. OKTÓBER 14-16. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK SZIMPÓZIUMA BALATONALMÁDI, 2011. OKTÓBER 14-16. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 2011. október 14-16. között Balatonalmádiban tartotta a

Részletesebben

HATÁROZAT. A Hivatal a jelen határozat kivonatát a Hivatal honlapján (http://www.eekh.hu/) közzéteszi. Indokolás

HATÁROZAT. A Hivatal a jelen határozat kivonatát a Hivatal honlapján (http://www.eekh.hu/) közzéteszi. Indokolás HATÁROZAT Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Royal Life International Kft. (1115, Budapest, Kelenföldi út 15-17, II/5, továbbiakban: forgalmazó) által dr.

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése

Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése Szűcs Viktória Budapest 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TERMŐFÖLD KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKE ÉS PIACI ÁRA Készítette: Naárné Tóth Zsuzsanna Éva Gödöllő

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Széchenyi István Egyetem Regionális Gazdaságtudományi Doktori Iskola Doktori iskolavezető Prof. Dr. Rechnitzer János Schuchmann Júlia Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Témavezető:

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről országgyűlési beszámoló 2013 országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési BESZÁMOLÓ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása II. melléklet Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása 14 Tudományos következtetések A buflomedilt tartalmazó

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

Az egészségi állapot komplex fejlesztésére irányuló módszer kidolgozása és annak hatékonyságvizsgálata főiskolai és egyetemi hallgatók körében

Az egészségi állapot komplex fejlesztésére irányuló módszer kidolgozása és annak hatékonyságvizsgálata főiskolai és egyetemi hallgatók körében Az egészségi állapot komplex fejlesztésére irányuló módszer kidolgozása és annak hatékonyságvizsgálata főiskolai és egyetemi hallgatók körében Doktori tézisek Fritz Péter Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben

XXI. századi élelmiszerjárványok epidemiológiai vonatkozásai

XXI. századi élelmiszerjárványok epidemiológiai vonatkozásai XXI. századi élelmiszerjárványok epidemiológiai vonatkozásai (szubjektív helyzetjelentés) Dr.Krisztalovics Katalin Dr.Fehér Ágnes Országos Epidemiológiai Központ orvostudományi ág; Epidemiológia a lakosság

Részletesebben

30.Azolvasászavaraiésa

30.Azolvasászavaraiésa 30.Azolvasászavaraiésa diszlexia Csépe Valéria Mindenki tudja, mi az olvasás. Ezzel a mondattal kezdtem e kötetben a 7. fejezetet. Utalni kívántam ezzel a tudománytörténetnek arra a gyakori csapdájára,

Részletesebben

Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában

Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.62 Viczay Ildikó 1 Kontra József 2 1 egyetemi adjunktus, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Pedagógusképző

Részletesebben

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11.

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11. Dementiák biomarkerei Oláh Zita 2015. November 11. Mi a biomarker? A biomarkerek biológiai paraméterek, amelyek normális és kóros folyamatokat, beavatkozásokra adott válaszokat jeleznek, továbbá objektív

Részletesebben

A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira

A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira Doktori értekezés tézisei A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira Leskovics Katalin okleveles anyagmérnök Tudományos vezetők: Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér egyetemi docens

Részletesebben

Bírálat. Mastalir Ágnes: "Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban" című MTA doktori értekezéséről

Bírálat. Mastalir Ágnes: Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban című MTA doktori értekezéséről Bírálat Mastalir Ágnes: "Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban" című MTA doktori értekezéséről Mastalir Ágnes MTA doktori értekezésének terjedelme 157 oldal.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

A JÁSZSÁGI GYERMEKEK TESTFEJLÕDÉSE ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYE AZ 1980 AS ÉVEK ELEJÉN

A JÁSZSÁGI GYERMEKEK TESTFEJLÕDÉSE ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYE AZ 1980 AS ÉVEK ELEJÉN Pápai Júlia A JÁSZSÁGI GYERMEKEK TESTFEJLÕDÉSE ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYE AZ 1980 AS ÉVEK ELEJÉN A gyermekek növekedését és testi fejlõdését, bár genetikailag programozott, a környezeti faktorok a társadalmi

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 ÖNÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Doktori tézisek dr. Pónyai Györgyi Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Kárpáti Sarolta

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások megalapozása

Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások megalapozása Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások megalapozása TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0007 Online médiamegjelenések 2015. július 31-ig http://gyorplusz.hu/cikk/csak_a_jatek_szamit.html Csak az

Részletesebben

EEG mérések hardveres és szoftveres validációja

EEG mérések hardveres és szoftveres validációja EEG mérések hardveres és szoftveres validációja Kovács Annamária EAR1LJ Szoftver verifikáció és validáció 2015-12-10 Az elektroenkefalográfiáról (EEG) Az EEG olyan pszichofiziológiai mérési eljárás, mely

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

Kvantitatív EEG nem epilepsziás betegekben

Kvantitatív EEG nem epilepsziás betegekben Kvantitatív EEG nem epilepsziás betegekben Puskás Szilvia Debreceni Egyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika EEG-szignál hagyományos elemzése lényege az idő függvényében változó feszültség szabad szemmel

Részletesebben

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A 15-29 éves

Részletesebben

A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése

A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése Doktori tézisek Török Gábor Pál Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A csoporttechnológia (Group Technology = GT) elvi és módszertani alapjaihoz, valamint a kapcsolódó módszerek informatikai alkalmazásaihoz kötődő kutatómunkával a Miskolci Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján)

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján) E L E M Z É S A fővárosi i projekt értékelése (a ben végzett tanulók eredményei alapján) Kérdőíves vizsgálat 2010. január Kákonyi Lucia és Kormos László elemzésének felhasználásával Összeállította Südi

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése Tézisek Az evészavarok tüneti elemzése címu doktori értekezéshez Az evés zavarainak alapvetoen két fo formája van, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Az anorexia nervosa alaptünetei az elhízástól

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Férfi nemi szervek betegségei

Férfi nemi szervek betegségei Férfi nemi szervek betegségei Sz. V. Aliszejko, EMF- (EHF)-terápia alkalmazása a krónikus Perinatális Központ T. A. Ordynszkaja, bakteriális prosztatagyulladás kezelésében // Egészségügyi V. K. Prilepo,

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben