A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 A Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója I. kötet: Helyzetelemzés Gyır, október MTA RKK NYUTI

2 Szerzık: Buza Veronika külsı munkatárs Dr. Hardi Tamás tudományos munkatárs Ivány Viktória kutatásszervezı Mészáros Virág külsı munkatárs Nárai Márta tudományos segédmunkatárs Dr. Prileszky István tanszékvezetı egyetemi tanár Közremőködı: Lados Lilla külsı munkatárs Minden jog fenntartva. A kötet egészének vagy részeinek másolása és sokszorosítása csak a megbízó és a készítık engedélyével lehetséges. 2 MTA RKK NYUTI 2005

3 Tartalomjegyzék 1. Földrajzi, történelmi adottságok a térségben Földrajzi elhelyezkedés, adottságok Történelem A térség településhálózata, annak átalakulási folyamatai a 21. század elején Népsőrőség a térségben A településhálózat sajátosságai A települések nagyság szerinti megoszlása, külterületi népesség Központi funkciók a térségben Jelenlegi és jövıbeni fejlıdési tengelyek és periférikus területek A szuburbanizáció folyamata és annak hatásai a térségben Népesség A népességszám alakulása népmozgalmi események A kistérség településeinek korszerkezete A települési infrastruktúra és közszolgáltatások állapota, fejlıdési irányai A lakásállomány alakulása Ivóvíz, közcsatorna, szennyvíz Intézmények Közlekedés Bevezetés A kistérség jelenlegi közlekedési helyzetének bemutatása Környéki közlekedési rendszer Területi vizsgálat A kistérség forgalmi áramlatai Vasúti közlekedés Menetrendszerő közforgalmú autóbusz-közlekedés Szerzıdéses autóbuszjáratok Megállóhelyek Személygépkocsi forgalom Gyır megyei jogú város helyi közösségi közlekedési rendszere A közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala A hálózat forgalmi jellemzıi Keresztmetszeti utasszámlálás A közlekedési rendszer fejlesztési lehetıségei Környéki közlekedési rendszer fejlesztése Gyır megyei jogú város helyi közösségi közlekedési rendszerének fejlesztése A tömegközlekedési jármővek haladásának segítése A tömegközlekedési hálózat teljes revíziója Kötöttpályás közlekedési rendszer kialakítása Gazdaság Gazdasági teljesítmény Ágazatok a térségben Ipar Mezıgazdaság A települések gazdaságának ágazati szerkezete a foglalkoztatottak száma alapján Foglalkoztatás Munkanélküliség Ingázás MTA RKK NYUTI

4 Foglalkoztatás az agglomerációban A nappali és éjszakai népesség vizsgálata A vállalkozások számának alakulása a térségben Turizmus Bevezetés A vendégforgalom alakulása A vendégek száma Fı piacok. A külföldi vendégek megoszlása nemzetiség szerint Vendégéjszakák száma, átlagos tartózkodási idı Szálláshelyek Egyéb turisztikai infrastruktúra állapota Vendéglátás, étkezési lehetıségek Közlekedés turisztikai szemszögbıl Kikötési lehetıségek Kerékpárutak Lovas fogadó helyek Sportpályák Fürdık, strandok Vonzerıleltár Nevezetességek, épített vonzerık Programok, kiállítások, rendezvények Aktív turizmus Turisztikai marketing Tervezett beruházások Turisztikai mikrorégiók Problématérkép (sajtóelemzés) A kistérségre vonatkozó fejlesztési dokumentumok, koncepciók Gyır-Moson-Sopron Megye Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja EDEN üdülési turisztikai potenciál felmérés és környezetterv A Pannonhalma-Sokoró kistérség komplex térségfejlesztési koncepciója Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja A térségfejlesztés komplex feltételei az Alsó-Szigetköz településeiben Gyır- Moson- Sopron megye területfejlesztési programja Szigetközi térség és a Mosoni- Duna területfejlesztési koncepciójának aktualizálása, A térségfejlesztés társadalmi- gazdasági feltételei Rábcatorok településeiben Alsó-szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása Bakonyér Térségi Önkormányzati Társulás Térségfejlesztési Koncepciója A Nyugat- Dunántúli régió területfejlesztési programja A Nyugat-Dunántúli régió területfejlesztési programja Gyır megyei jogú város településfejlesztési koncepció és stratégiai program A településfejlesztési koncepció munkarészének felülvizsgálata Rába-Európa Terv A Szigetközi térség és a Mosoni-Duna területfejlesztési koncepciójának aktualizálása (2003) Összefoglalás MTA RKK NYUTI 2005

5 Táblázatjegyzék 1. táblázat: A kistérség népsőrősége, illetve annak változása (1992 és 2003), összehasonlítva országos, regionális stb. értékekkel táblázat: A kistérség településeinek népességszám-alakulása táblázat: A Gyıri kistérség lakosságszámának alakulása táblázat: A Gyıri kistérség népmozgalmi adatai településenként, összehasonlítva az országos, regionális és megyei adatokkal táblázat: A népesség kormegoszlása, 2003 (%) táblázat: Az öregségi index értéke a településeken, 1990 és táblázat: A között épített lakások átlagos alapterülete táblázat: Az óvodák kihasználtsága a településeken táblázat: 100 lakosra jutó általános iskolások számának változása a településeken között táblázat: 100 lakosra jutó általános iskolában tanuló elsı évfolyamosok számának változása a településeken között táblázat: A települések intézményi ellátottsága táblázat: A gyıri kistérség településeinek lakónépessége és Gyırbe ingázóinak száma táblázat:a 100 fınél több bejáró foglakoztatottat vonzó kistérségi települések 2001-ben táblázat: Kistérségi beutazók településenként és közlekedési eszközönként táblázat:kistérségi települések távolsága a vasúti megállóhelyektıl táblázat:menetrendszerő autóbusz-utasszámok a lakosság számához viszonyítva táblázat: A jellemzı hiányosságok és elıfordulási gyakoriságuk táblázat:a 2004-es csúcsidei felvétel fı adatai táblázat: Az óránkénti utasszám alakulása 2004-ben táblázat: A legjelentısebb mezıgazdasági vállalkozások a térségben, 2002-ben táblázat: Az egyes településeken foglalkoztatottak megoszlása fı nemzetgazdasági ágazatok szerint, 2001-ben táblázat: A bejelentett csoportos elbocsátások száma Gyır-Moson-Sopron megyében, s az érintett létszám között táblázat: A bejelentett új munkahelyek száma Gyır-Moson-Sopron megyében táblázat: A munkanélküliek száma (fı) és aránya a éves népességbıl (%) a Gyıri kistérségben között évenként táblázat: A naponta Gyırbe ingázó foglalkoztatottak és tanulók száma, valamint az ingázók aránya a helybeli foglalkoztatottakból és tanulókból, tömegközlekedési szektoronként, illetve településenként 2001-ben táblázat: A 100 fınél több naponta bejáró foglalkoztatottat vonzó települések a vizsgált területen 1990-ben és 2001-ben táblázat Az éjszakai és nappali népesség aránya vizsgált településeken 1990-ben és 2001-ben a foglalkoztatottakat figyelembe véve táblázat: Az egy vállalkozásra jutó átlagos állományi létszám táblázat: A vállalkozások területi decentralizációja a Gyıri kistérségben 1995 és 2003 között táblázat 1000 lakosra jutó vendégek száma a kistérségben táblázat Külföldi vendégek küldı terület szerinti megoszlása a kistérségben táblázat Az 1 lakosra jutó vendégéjszakák száma településenként MTA RKK NYUTI

6 32. táblázat Az átlagos tartózkodási idı az egyes szálláshely típusonként a településeken (2002) táblázat A szálláshelyek kihasználtságának alakulása az egyes településeken szállástípusonként (2002) táblázat Az egyes települések marketingtevékenysége a kistérségben táblázat A települések jövıre vonatkozó fejlesztési tervei helyi szinten táblázat A települések jövıre vonatkozó fejlesztési tervei kistérségi szinten táblázat: A Gyır és kistérsége Területfejlesztési Társulása településeirıl a Kisalföldben megjelent cikkek ( ) MTA RKK NYUTI 2005

7 Ábrajegyzék 1. ábra: A kistérség népsőrősége 2003-ban ábra: A kistérség népsőrőségének változása 1992 és 2003 között ábra: A külterületen élı lakónépesség aránya az összes lakos százalékában (%) ábra: A népességszám változása 1990 és 2003 között 1990=100% ábra: Magyarország korfája 2001-ben ábra: Gyır-Moson-Sopron megye korfája 2001-ben ábra: A Gyıri kistérség korfája 2001-ben ábra: A gyermekkorúak (0 14 év) aránya az állandó lakosságból ábra: A aktív korúak (15 59 év) aránya az állandó lakosságból ábra: Az idıskorúak (60 év felett) aránya az állandó lakosságból ábra: Az öregedési index változása ábra: A lakásállomány változása 1990 és 2003 között. 1990=100% ábra: Az újonnan épített lakások aránya a lakásállományból, ábra: Ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés ábra: Az óvodák férıhely kihasználtságának változása 1995 és 2003 között ábra: Napi ingázók irányok szerint ábra: Beutazók száma utazási módonként és irányonként ábra: A térség vasúti hálózata ábra: Menetrendszerő autóbuszvonalak és megállók ábra: Nyúl, Táncsics M. u ábra: ÁTEV bejárati út ábra: Személygépkocsival beutazók száma irányonként ábra: A férıhelykihasználás csúcsidei alakulása 2004-ben ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték az országban, a régióban, a megyében és a kistérségben (ezer forint) ábra: Egy alkalmazottra jutó bruttó hozzáadott érték az országban, a régióban, a megyében és a kistérségben ábra: Egy alkalmazottra jutó nettó export árbevétel az országban, a régióban, a megyében és a kistérségben ábra: Egy alkalmazottra jutó adózás elıtti eredmény az országban, a régióban, a megyében és a kistérségben ábra: A munkanélküliek aránya a éves korosztályból között ábra: Regisztrált jogi személyiséggel nem rendelkezı vállalkozások száma ábra: Regisztrált jogi személyiséggel rendelkezı vállalkozások száma ábra: A vendégek számának alakulása a kistérségben ábra: A külföldi vendégek számának alakulása a kistérségben ábra: A külföldi vendégek küldı terület szerinti megoszlása a kistérségben, 2002-ben ábra: A vendégéjszakák alakulása a kistérségben ábra: A vendégek átlagos tartózkodási idejének alakulása ábra: A szálláshelyek számának alakulása a kistérségben ábra: 1000 lakosra jutó szállásférıhely-szám a kistérségben ábra: Szállásférıhelyek típus szerinti megoszlása a kistérségben 1995, 1999, ábra: Szálláshelyek típus szerinti megoszlása az egyes településeken ábra: Szálláshelyek típus szerinti megoszlása Gyırben (2002) ábra: Szálláshelyek kihasználtságának alakulása a kistérségben MTA RKK NYUTI

8

9 1. Földrajzi, történelmi adottságok a térségben 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, adottságok Gyır és térsége a Kárpát-medencén belül több táj találkozásánál fekszik. Természetföldrajzi tájak, folyók találkoznak itt, s ez a tény, valamint a Bécs és Buda (illetve Budapest) közötti elhelyezkedés egy sajátos természeti adottságot, különleges földrajzi pozíciót nyújtott a térségnek az évszázadok során. Rányomta a bélyegét a történelmére, gazdaságára egyaránt. Napjainkban a földrajzi elhelyezkedés értéke ismét megnıtt. Térségünk voltaképpen három fıváros, Bécs, Pozsony és Budapest vonzáskörzetének egymást átfedı metszetében található, Közép-Európa szívében. Területünk egyik legfontosabb jellemzıje, hogy határtérség. Közvetlenül határos Szlovákiával, annak déli, magyar lakta részével, de ugyanakkor nagy a jelentısége, s társadalmi-gazdasági hatása a közeli osztrák határnak is. Szlovákia és Magyarország EUcsatlakozása után a térség gazdaságára, társadalmára egyre jelentısebb hatással vannak a szomszédos területek. Ezek a hatások, mint látni fogjuk, általában pozitívak, de versenyhelyzetet is teremtenek. A kistérség a történelmi Gyır megye északi részére terjed ki. Ez alól természetesen kivétel a Duna bal partján elhelyezkedı néhány település, amelyek az évi békediktátum elıtt Gyır megyéhez tartoztak, s ma Szlovákia területén vannak. Ha a természetföldrajzi tájbeosztást vizsgáljuk, akkor hazánk nagytájai közül a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység (illetve az ide tartozó Pannonhalmi-dombság) találkozik térségünkben. A Kisalföld központja Gyır, amely több kistáj érintkezési pontjánál jött létre. Ezek a kistájak a Szigetköz, a Mosoni-síkság, a Rábaköz, a Marcal-medence, a Pannonhalmidombság, az Igmánd Kisbéri-medence és a Gyır Tatai-teraszvidék. Mint a tájnevekbıl is kiderül, általában folyóvizek vagy kisebb vízgyőjtık választják el ıket egymástól, amelyek a térségben érik el torkolatukat, illetve a Dunát. Így tehát a kistérség települései eltérı földrajzi kistájak peremén helyezkednek el, eltérı gazdasági arculatot alakítottak ki a századok során. Hajósok, kereskedık, szılımővelık, kertészek mellett a nagyüzemi agrárgazdaságok, s természetesen az ipar is hagyományos ágazatoknak tekinthetık itt. Mi kapcsolja mégis e településeket egymáshoz? Voltaképpen Gyır közelsége, a kialakult, jelentıs ipari hagyományokkal rendelkezı urbánus régió, ahol a falusi település és a város már több mint száz éve szimbiózisban él egymással, s egyik fejlıdése sem képzelhetı el a másik nélkül. A térség egyik legismertebb kistája a Szigetköz. A kistáj voltaképpen a több ágra szakadó Duna két nagy karja, a Mosoni-Duna és az Öreg-Duna által körbeölelt sziget, amelyet további szövevényes, kisebb Duna ágak, szigetek tarkítanak. Lényegében Magyarország legnagyobb szigete, amely 375km 2 kiterjedéső. Nagy része védett terület, ahol megkísérlik megóvni ezt a MTA RKK NYUTI

10 páratlan vízi világot, az ártéri erdıket, az idıszakosan vagy folyamatosan víz alatt lévı területeket. A különleges élıhely igényt tart a nemzeti parki státuszra, aminek odaítélését több tényezı is nehezíti. Egyrészt a bısi erımőrendszer üzembe helyezése nagymértékben károsította a térség élıvilágát, másrészt a Duna bal (szlovákiai) oldalán a Csallóköz térségében folytatódik a Szigetköz világa, s jó lenne ıket egy közös nemzeti parkban megvédeni az utókor számára. A természeti értékek mellett a tájegység jellegzetességeihez idomult a társadalom is, s a lakók foglalkozását is a víz, a vízzel elöntött területek határozták meg a hagyományos mezıgazdaság mellett, így a halászat, erdıgazdálkodás mellett a korábbi évszázadokban fontos, mára kiveszett mesterség volt itt az aranyászat (aranymosás) is, amelynek során a Duna hordalékában szállított nemesfémet nyerték ki. A Szigetközön belül az ún. Alsó-Szigetköz települései tartoznak térségünkbe: Dunaszentpál, Dunaszeg, Gyırladamér, Gyırzámoly, Gyırújfalu, Vámosszabadi, Kisbajcs, Nagybajcs és Vének. A Duna és mellékágai idırıl-idıre elöntötték a területet. A legemlékezetesebb talán az évi árvíz, amely a települések nagy részét lerombolta. Rendkívül veszélyes volt a településekre nézve a évi árvíz is. Ekkor a Duna rekord vízmagasságot ért el, de a jó minıségő töltésrendszer Gyırt és környékét megvédte a pusztítástól. Az árvíz rávilágít a térség egy sok éve húzódó problémájára is: a szlovák területen megépült dunacsúnyi víztározó és a hozzá kapcsolódó bısi vízerımő mőködésbe állítása után a Szigetköz vízellátása a természetes mennyiség töredékére esett vissza, számos természeti, gazdasági és társadalmi problémát okozva. Ennek következtében a folyóágakat több helyütt benıtte a növényzet, így árvíz idején a meder leszőkült keresztmetszete nehezebben engedi át a vizet, s emeli a vízszintet. Sajnos a problémák jelenleg politikai kontextusban merülnek fel, s ez tovább késlelteti a rendezést. A Mosoni-síkság a Duna fiatalabb hordalékkúpjának része. A Mosoni-Duna és a Fertı Hanság-medence között elhelyezkedı kistáj nyugaton a Parndorfi-fennsíkig húzódik. Áradásos sík vidék jellemzi a Mosoni-síkság Gyırhöz közeli részét. A Gyıri kistérség települései közül itt található Börcs, Abda, Öttevény és Kunsziget. E települések jellegét elsısorban a nagy közlekedési folyosó, a Budapest Bécs út, vasúti összeköttetés határozza meg. Ennek köszönhetı a fıútra esı települések nagy forgalma, valamint a gazdasági fejlıdés. A Rába és Rábca között elhelyezkedı Rábaköz Gyırhöz közel fekvı keleti részét, amely valamikor Gyır vármegyéhez tartozott, Tóköznek is nevezik. Ez a terület már magasabban helyezkedik el, mint a Mosoni-síkság és a Szigetköz, s kevésbé sík, kisebb kiemelkedések tagolják. Ide tartozik a települések közül: Ikrény, Enese és Rábapatona. A Marcal-medence a Gyıri-medencétıl a Marcal mentén dél felé, a Kemeneshát és a Bakony közé messze benyúló félmedence. A Marcal folyó medencéjének északi részébe tartozik Koroncó. 10 MTA RKK NYUTI 2005

11 A térségen belül jelentısen eltér a többitıl a Pannonhalmi-dombság, a Sokoró térsége. Itt a tájképet a hosszan elhúzódó, északnyugat-délkeleti irányú három dombvonulat uralja. E dombok lábainál helyezkedik el a ma már Gyır közigazgatási területéhez tartozó Ménfıcsanak, valamint Gyırújbarát, Nyúl és kissé távolabb Töltéstava. Az alacsony dombok a síksági jellegő térségben szinte hegyeknek látszanak. A dombvonulatoktól keletre találjuk az Igmánd Kisbéri-medencét, amelynek nyugati része tartozik térségünkbe, mely a Pannonhalmi-dombság és a Cuhai Bakony-ér közé esik. Alacsony dombok tagolják a tájat. A települések közül idetartozik Pér, Mezıörs, Bıny és Rétalap. A Dunával párhuzamosan keskeny sávként húzódik a Gyır Tatai-teraszvidék, amelyet a Duna egykori teraszai, s feltöltött régi mellékágak alkotnak. Itt helyezkedik el Gönyő és Nagyszentjános. A térség éghajlatára nagy hatással van a földrajzi elhelyezkedése. Hazánk északnyugati részén található, s az Atlanti-óceán felıl érkezı nyugatias áramlatok itt érik el az ország területét. Ezért éghajlata némileg különbözik az ország többi részétıl. Az erısebb óceáni befolyás miatt az éves hıingás, a napsütéses órák száma kisebb, míg a borultság, s a csapadék mennyisége több mint a hasonló felszínő Alföldön Történelem Egy ilyen, földrajzi tengelyek találkozásánál fekvı térség történelme is változatos. A kedvezı fekvés a kıkorszak emberét is letelepedésre késztette, a csiszolt kıkorszak, a réz- és bronzkor emlékeit megtaláljuk a régészeti leletek között. Az i.e században megtelepedett keltákat az idıszámításunk kezdetén rómaiak váltották fel, s hoztak létre védelmi központokat. A Duna fontos védelmi vonal volt a barbárok támadásai ellen. Erısségeik nyomait Gyırben (Arrabona), valamint Gönyőn is feltárták. A népvándorlás korában Gyır az avarok védelmi rendszerének egyik fontos pontjává vált. A város a magyarok honfoglalása után is fontos szerepet játszott. Gyırt és környékét a fejedelmi törzs és Huba vezér népe szállta meg. A központi szerepkörre utal a püspökség megalakítása, a Káptalandombon feltárt századi templom romjai is. A Gyır köré szervezıdı királyi megye egyik legrégebben ismert vármegyénk, nagyobb területet fogott ugyan át, mint a mai kistérség, de viszonylag kis területő megyének volt tekinthetı. A magyar középkorban számos csata zajlott a térségben. Az észak és nyugat felıl érkezı seregek gyakran ütköztek meg a magyar védıkkel a Gyır környéki síkságon. (leghíresebbek. III. Henrik 1044, tatárjárás , II. Ottokár cseh király 1271). A csatározások során elszenvedett népességveszteség pótlására megindult a német ajkú telepesek beáramlása a területre. A hadakozások során tanúsított helytállásáért a város 1271-ben elnyerte a királyi város rangot. Ezzel korai városaink közé számíthatjuk Gyırt. A török hódítás sem kímélte a térséget ben a török hadak Bécs felé vonulásuk során sok Gyır környéki falut elpusztítottak. A század során a török elleni védekezés érdekében MTA RKK NYUTI

12 megerısítették a gyıri várat, valamint több környékbeli településen a templomokat, vagy kis erısségeket építettek (pl. Rábapatonán). Gyır vára és a térség így Bécs külsı védelmi vonalává vált. A török 1594-ben elfoglalta a várat, s négy évig tartotta uralma alatt. Fontosságára jellemzı, hogy 1598-ban nemzetközi hadak foglalták vissza a töröktıl. Fontos esemény, hogy a 17. század elején a délvidékrıl rácok menekültek a térségbe, s telepedtek meg itt. A század folyamán a török kiújuló támadásai, majd a török kiőzésére indított hadjáratok, illetve a Rákóczi-szabadságharc során ismét több település is megsemmisült a térségben. A 18. század a háborúk utáni építkezés, a fejlıdés százada volt, amíg a 19. század ismét egy jelentıs csatával kezdıdött ben a napóleoni hadjárat elérte Magyarországot, s a magyar nemesi had Gyır mellett (Kismegyeren) próbálta megállítani a francia sereget gyakorlatilag esély nélkül. Az 1848-as forradalom híre Pozsony után elsıként érhetett Gyırbe, azonban a város csak rövid ideig lehetett a forradalom bástyája, mivel 1848 decemberében elfoglalták a császári csapatok, s csak kis idıre került vissza a magyarok kezére. A 19. század a gazdasági fellendülés idıszaka is volt. Gyır a dunai gabonakereskedelem fı központjává vált egy idıre, majd a század második felében kialakult jellegzetes iparvárosi arculata. Az elsı világháború után az új államhatárok érzékenyen érintették a térséget is. Gyır vármegye egy része Csehszlovákiához került, s további károkat okozott, hogy a Monarchia piacára kiépült ipar talaját vesztette. A második világháború során a várost több súlyos bombatámadás is érte, a legsúlyosabb április 13-án. A szocializmus évtizedei alatt a térség települései elnyerték mai képüket: kialakult az ingázó, kétlaki életmód, a város és környékének lélekszáma nıtt. Az ipari központ jelleg tovább erısödött. Ezekben az évtizedekben több, korábban önálló települést is a városhoz csatoltak, amelyek közül a korábban, vagyis az 1950-ben, illetve 1966-ban érkezettek mára a város szerves részévé váltak (pl. Kisbácsa, Bácsa), míg Ménfıcsanak Gyırszentiván, Gyirmót, amelyeket 1971-ben csatoltak a városhoz, területileg is elkülönülnek. 12 MTA RKK NYUTI 2005

13 2. A térség településhálózata, annak átalakulási folyamatai a 21. század elején 2.1. Népsőrőség a térségben A térség népsőrősége a év végi állapot szerint 237,9 fı/km 2, amely lényegesen meghaladja az országos átlagot (108,7 fı/km 2 ). Ez a viszonylag magas érték elsısorban Gyırnek és a Gyır környéki szuburbán térségnek köszönhetı. Gyır nélkül számítva a térség átlagos népsőrősége csupán 84,7 fı/km 2. Tehát messze elmarad az agglomerációknál mérvadónak tekintett 500 fı/km 2 -es szinttıl. A térség a népsőrőségi adatok alapján jól elkülöníthetı egy viszonylag egybefüggı, urbánusabb jellegő térségre, s a vidékiesebb peremterületekre. Ha térképen vizsgáljuk az adatokat, szembetőnı, hogy Gyır magas népsőrőségi mutatója (736,3 fı/km 2 ) kiemelkedik a térségbıl. A központi város körül egy-egy sáv mentén alakult ki határozottan magas népsőrőségő övezet. A legmarkánsabb, hosszan elnyúló, sőrőn lakott térség a Gyırújbarát, Nyúl (a térségen kívül folytatódik Écs, Gyırság, Pannonhalma irányban), amely a 82. számú fıútvonal nyomvonalát, illetve tágabb térségét követi. Az 10. számú út mentén megismétlıdik ez a tendencia, de sokkal szőkebb sávban, itt csak a Gyırhöz kimondottan közeli, az út mentén fekvı településeken nı meg jelentısen a népsőrőség: Gyırtıl keletre Gönyőn, nyugatra Abdán és Öttevényen. Harmadik irányként a Szigetközt nevezhetjük meg. Itt a Gyırhöz közeli, viszonylag kis közigazgatási területő települések esetében mutatható ki magas népsőrőség: Gyırújfalu, Gyırladamér, Nagybajcs rendelkezik az országos átlagot meghaladó értékkel. A vizsgált térség jelentıs része vidéki jelleget mutat. Egybefüggı, ritkábban lakott területek találhatók a keleti zónában, délen, a Sokoró térségében, valamint a 83. számú út mentén, kiegészítve Rábapatonával. Általánosságban elmondható tehát, hogy a magas népsőrőséggel jellemezhetı területek elhelyezkedése követi az agglomerációs zónákat, s ezek körül nagy karéjokban alacsonyabb népsőrőségő területek találhatók. A népsőrőség változását 1992 és 2003 között vizsgáltuk. Kiugró értékekkel a Gyırhöz közeli, amúgy is sőrőn lakott települések rendelkeznek (Gönyő, Gyırújbarát, Nyúl, Abda, a Szigetközben Gyırújfalu). Viszonylag kis népsőrőség mellett gyors növekedést mutat ugyanakkor Vámosszabadi, Gyırzámoly és Töltéstava. Mindeközben a központi városban jelentısen, mintegy 11 fı/km 2 -rel csökkent a népsőrőség értéke ezen idıszak alatt. Kiemelendı, hogy a térségen belül csak Gyır esetében találkozunk a népsőrőség csökkenésével (-10,6 fı/km 2 ), miközben a többi település átlagos növekedése magas (11,8 fı/km 2 ). MTA RKK NYUTI

14 Mindent összevetve a népsőrőség növekedését elsısorban a térségen belüli szuburbanizációs folyamatok, s a térségen kívülrıl tapasztalható bevándorlás indokolják, s földrajzi értelemben jól körülírható az a térség, amely gyors növekedéssel egyre sőrőbben lakott, s ezeken a területeken ez a tendencia folytatódni fog. Alapvetıen két lényeges folyamat figyelhetı meg: A térségen belül a népesség dekoncentrációja jellemzı. Tipikus szuburbán folyamatra vall, hogy a központi városban csökken a népesség koncentrációja, miközben a környezı településeken növekszik. Ez természetes városfejlıdési folyamat, s arra utal, hogy a város és térsége szervesen összetartozik. A térség, országos szinten egy koncentrációs folyamat célterülete, vagyis miközben Magyarországon (a népességszám csökkenése miatt) csökken a népsőrőség, addig a vizsgált térségben, különösen annak belsı, Gyırhöz közeli zónájában növekszik. Általában megfigyelhetı, hogy a periférikus területekrıl a népesség a központi területek (elsısorban Budapest és agglomerációja) irányába áramlik, így az országban egy erıs koncentráció megy végbe. 1. ábra: A kistérség népsőrősége 2003-ban Dunaszeg Dunaszentpál Nagybajcs Gyırladamér Vámosszabadi Gyırzámoly Kisbajcs Öttevény Kunsziget Vének Fı/km2 170 felett (1) (6) (2) (6) (8) 50 alatt (4) Börcs Abda Gyırújfalu Gönyő Nagyszentjános Enese GYİR Ikrény Rábapatona Bıny Töltéstava Pér Koroncó Gyırújbarát Nyúl Rétalap Mezıörs Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 14 MTA RKK NYUTI 2005

15 2. ábra: A kistérség népsőrőségének változása 1992 és 2003 között Dunaszeg Dunaszentpál Nagybajcs Gyırladamér Vámosszabadi Kisbajcs Öttevény Kunsziget Gyırzámoly Vének Változás Fı/km (1) (2) (3) (9) 0-10 (11) -10,7 (1) Börcs Abda Gyırújfalu Gönyő Nagyszentjános Enese Rábapatona Ikrény GYİR Bıny Töltéstava Pér Koroncó Gyırújbarát Nyúl Rétalap Mezıörs Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 1. táblázat: A kistérség népsőrősége, illetve annak változása (1992 és 2003), összehasonlítva országos, regionális stb. értékekkel Népsőrőség (fı/km 2 ) Népsőrőség (fı/km 2 ) Település/terület Változás Település/terület Változás Magyarország 110,8 108,7-2,1 Gyırzámoly 53,9 66,5 12,6 Nyugat-dunántúli régió 89,7 88,6-1,2 Ikrény 94,9 107,6 12,7 Gyır-Moson-Sopron m. 105,1 104,6-0,5 Kisbajcs 78,4 90,2 11,7 Gyıri kistérség 231,5 237,9 6,4 Koroncó 64,4 71,2 6,8 A térség Gyır nélkül 72,9 84,7 11,8 Kunsziget 62,2 68,7 6,4 Abda 143,2 164,2 21,0 Mezıörs 19,8 20,6 0,7 Bıny 40,2 44,1 3,9 Nagybajcs 112,7 114,5 1,8 Börcs 73,4 84,2 10,8 Nagyszentjános 60,2 61,4 1,2 Dunaszeg 89,0 101,8 12,8 Nyúl 137,3 155,6 18,4 Dunaszentpál 55,4 68,0 12,6 Öttevény 111,4 119,0 7,6 MTA RKK NYUTI

16 Enese 83,4 87,6 4,2 Pér 73,5 75,8 2,3 Gönyő 123,4 143,3 20,0 Rábapatona 63,4 63,6 0,2 Gyır 747,0 736,3-10,6 Rétalap 33,4 43,4 10,0 Gyırladamér 114,4 149,8 35,3 Töltéstava 68,0 84,9 16,9 Gyırújbarát 100,8 150,0 49,3 Vámosszabadi 37,6 64,2 26,7 Gyırújfalu 127,6 164,3 36,7 Vének 20,6 25,1 4,5 Forrás: KSH alapján saját számítások A településhálózat sajátosságai A települések nagyság szerinti megoszlása, külterületi népesség A térség településhálózatában a központi városnak, Gyırnek a dominanciája tőnik elıször szembe. 129 ezer lakosával a térség népességének 72,8%-át tömöríti. A falvak között megkülönböztethetjük azokat a településeket, amelyek közvetlenül a város mellett helyezkednek el, s tipikusan nagymérető, agglomerációs településeknek nevezhetjük ıket. Lakosságszámuk megközelíti, illetve meghaladja a szomszédos kistérségek kisvárosainak adatait (Tét, Pannonhalma). A viszonyok hasonlóak a budapesti agglomerációban tapasztaltakéhoz, csak annál érthetıen egy nagyságrenddel kisebbek. Gyır után a térség legnagyobb települése Gyırújbarát (5053 fı), de hasonlóan nagy falvak találhatók még a város körül máshol is: Nyúl (3913), Abda (3123), Gönyő (3109). A térségben a várostól kifelé haladva egyre csökken a települések lélekszáma. Az agglomerációs térségen kívül a tipikus kisalföldi falvak következnek. Ezek lakosságszáma meghaladja az országos átlagot, a települések többségére jellemzı, hogy népesebbek 1000 fınél, vagy megközelítik ezt a nagyságot. Csupán egy olyan település van, Vének, melyet aprófalunak nevezhetünk, mivel lélekszáma nem haladja meg az 500 fıt. A térség több településén a mezıgazdasági hagyományok miatt jelentıs a külterületi népesség aránya (3. ábra). Bizonyos falvak (pl. Bıny) a korábbi századok során közép- és kisbirtokos népesség települései voltak viszonylag nagy határral, így a településszerkezet ezek esetében szétszórtabb, több különálló településrészük van. Elıfordul, hogy a különálló településrészek vagy a lakott külterületek akár 6 7 kilométerre helyezkednek el a központi belterülettıl. A déli területek egyházi nagybirtokok voltak, amelyeken számos majorság, puszta létezett. Ezek egy része valamely település külterületeként él tovább. Kiugró arányt mutat a külterületi népességben Töltéstava (23,5%). Ennek oka, hogy külterületen, Táplánypusztán található egy idıseket gondozó otthon, így a község létszámához képest jelentıs, nagy intézmény módosítja az átlagot. (A települések lakónépességére, valamint a külterületekre vonatkozó adatokat táblázatos formában a mellékletben közöljük.) 16 MTA RKK NYUTI 2005

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció Magyar szlovák agglomeráció Pozsony környékén Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Fórum Kisebbségkutató Intézet

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Egyeztetési változat 2006. október 16. Az Operatív Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. augusztus 28-án elfogadott harmadik olvasat

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2008 Hódmezıvásárhely Mártély Mindszent Székkutas TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI ÉS HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TAGOZAT AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 2008. május Integrált Városfejlesztési Stratégia 2 Tartalomjegyzék Bevezetı... 6 1. Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata

a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ:... 3 2. A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA Szekszárd MJV IVS A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés IVS 2. fejezet 1. oldal a 164-ből Tartalom Tartalom 1...3 1.1 Gazdaság...3 1.1.1 A szekszárdi vállalkozások összegzése ágazati szerkezet

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék:

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: A településfejlesztési koncepciót Zalakomár Község Képviselı-testülete./2012.(..) számú határozatával elfogadta. Papné Szabó Mónika körjegyzı

Részletesebben

BADACSONYTOMAJ HELYZETELEMZÉS. Készítette: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselıtestülete megbízásából BFH Európa Kft (www.bfheuropa.

BADACSONYTOMAJ HELYZETELEMZÉS. Készítette: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselıtestülete megbízásából BFH Európa Kft (www.bfheuropa. BADACSONYTOMAJ HELYZETELEMZÉS Készítette: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselıtestülete megbízásából BFH Európa Kft (www.bfheuropa.hu) Szombathely, 2012. július 31. 1 Tartalomjegyzék I. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 1. Bevezetés, elızmények 2. Helyzetfeltárás A település helyzetének, adottságainak és erıforrásainak feltárása 2.1.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT. Integrált Városfejlesztési Stratégia REHABILITÁCIÓS ÉS REVITALIZÁCIÓS PROGRAM

ZALAEGERSZEG TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT. Integrált Városfejlesztési Stratégia REHABILITÁCIÓS ÉS REVITALIZÁCIÓS PROGRAM ZALAEGERSZEG TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓS ÉS REVITALIZÁCIÓS PROGRAM Integrált Városfejlesztési Stratégia Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata A BFH EURÓPA KFT., A KOLLER ÉS TÁRSA KFT.,

Részletesebben