1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám"

Átírás

1 1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 15/2008. (IX. 26.) HBMÖK 16/2008. (IX. 26.) HBMÖK 17/2008. (IX. 26.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelet módosításáról A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról oldal oldal oldal A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 227/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 228/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 229/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 230/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 231/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 232/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 233/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 234/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 235/2008. (IX. 26.) MÖK határozat tárgya Lejárt határidejő határozatok végrehajtása A közgyőlés szeptember 26-ai ülése napirendjének elfogadása Az önkormányzat KENÉZY KÓRHÁZ Kft-ben meglévı üzletrészének apportálása az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt-be Az önkormányzat Megyei Egészségügyi Kft-ben meglévı üzletrészének apportálása az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt-be Egyetértés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt-ben történı részvényvásárlásával Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítása A megye mezıgazdaságáról szóló tájékoztató tudomásulvétele Az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadása A hajdúszoboszlói 3529 helyrajzi számú kemping meghiúsult adásvételével összefüggı elszámolás (SÉF 2000 Kft.) oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal

2 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2008. (IX. 26.) MÖK határozat 237/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 238/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 239/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 240/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 241/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 242/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 243/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 244/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 245/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 246/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 247/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 248/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 249/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 250/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 251/2008. (IX. 26.) MÖK határozat Hozzájárulás a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában az ırzés-védelmi, portai tevékenység szolgáltatásvásárlás útján történı ellátásához Nyilatkozat létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok számára biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásához Egyetértés a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma között létrejövı, a gyermek és traumatológiai fekvıbeteg ellátási feladatokról szóló együttmőködési megállapodás megkötésével, létszámcsökkenéssel járó átszervezéssel KENÉZY KÓRHÁZ Kft. alapító okiratának módosítása Megyei Egészségügyi Kft. üzleti tervének kiegészítése ( Egészségpláza megvalósításának elıkészítése) KENÉZY KÓRHÁZ Kft-vel kötött vagyonkezelıi szerzıdés módosítása Megyei Egészségügyi Kft-vel kötött vagyonkezelıi szerzıdés kiegészítése Egyetértés a Kenézy Kórház Kft. folyószámla hitelének felvételével A benyújtott és elıkészített pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. szám alatti 8 ha 9204 m2 alapterülető ingatlanrész értékesítésére vonatkozó második pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása Társas ingatlan tulajdont alapító okirat elfogadása (Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.) és az Arany János Gyermekotthon alapító okiratának módosítása Pályázat kiírása a Berettyóújfalu, Szent István tér 11. szám alatt található 2350 m 2 alapterülető ingatlan értékesítésére Pályázat kiírása a Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a. szám alatt található, 2936 m 2 területő ingatlan értékesítésére Pályázat kiírása a Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatt található 8164 m 2 alapterülető ingatlan értékesítésére Az Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlıdéséért Közalapítvány megszüntetése Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal

3 1542. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám 252/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 253/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 254/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 255/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 256/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 257/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 258/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 259/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 260/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 261/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 262/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 263/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 264/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 265/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 266/2008. (IX. 26.) MÖK határozat A DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítása Az önkormányzat és a DERMÁK Kht. között létrejött együttmőködési megállapodás módosítása Társas ingatlan tulajdont alapító okirat elfogadása (Komádi Fı utca szám alatti, 9830 m2 alapterülető, szociális otthon) Komádi Gyermekotthon alapító okiratának módosítása Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai telephelyeinek átszervezése Az Állami Számvevıszéknek az önkormányzatnál végzett, a helyi önkormányzatok beruházásaihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatások ellenırzése során tett megállapításainak elfogadása A Megyei Könyvtár pályázata könyvtári dokumentumok kötésére, újrakötésére A Megyei Könyvtár konzorciumi tagként való részvételének támogatása új Tudásdepó-Expressz címő pályázatban Pedagógiai Szakszolgálat "A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" címő pályázatának támogatása Az Európai Információs Pont mőködtetésére pályázat benyújtása A Gyermekek és fiatalok integrációs programja címő pályázatának benyújtása Pedagógiai Szakszolgálat konzorciumi vezetıként való részvételének támogatása a Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" címő pályázatban Pályázat kiírása a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai magasabb vezetıi megbízására A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainál az SZMSZ szerinti helyettes megbízása a pályázat eredményes elbírálásáig Kitüntetı díjak évi adományozása oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal oldal KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK Lejárt határidejő határozatok oldal Debrecen, október 14.

4 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 15/2008. (IX. 26.) HBMÖK r e n d e l e t e a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott az 5/2008. (III. 28.) HBMÖK, a 9/2008. (V. 30.) MÖK, 11/2008. (VI. 20.) és a 13/2008. (VIII. 29.) HBMÖK rendeletekkel módosított 4/2008. (II. 28.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát ,4 M Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát ,4 M Ftban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (3) A költségvetés hiánya, a 111,1 millió Ft finanszírozási kiadás figyelembevételével millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés 800 millió Ft hitelbıl és millió Ft kötvény kibocsátásból biztosítja, figyelembe véve a tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. A közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a járulékok megfizetésére, a kötvény visszavásárlására, a kibocsátásból adódó kamatfizetési és egyéb járulékos költségek megfizetésére, valamint a hitel és a járulékainak a hitel futamideje alatti illetve a kötvényhez kapcsolódó kiadások költségvetésekbe való betervezésére. A hitel és a kötvény fedezete az önkormányzat költségvetési bevételei. (4) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei:

5 1544. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 1.011,3 M Ft; b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele ,1 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: 525,8 M Ft, - saját bevételek összege: 4.280,4 M Ft, - normatív állami hozzájárulás összege: 2.352,4 M Ft, - kötött normatív állami hozzájárulás: 98,4 M Ft, - címzett támogatás: 1.615,8 M Ft, - céltámogatás: 20,8 M Ft, - helyi önkormányzati fejlesztési támogatás: 12,7 M Ft, - központosított támogatás: 802,6 M Ft, - támogatásértékő felhalmozási bevétel: 70,0 M Ft, - támogatásértékő mőködési bevétel: 1.294,6 M Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz Áht.-n kívülrıl: 654,9 M Ft, - ÖTM létszámcsökkentési pályázat: 0,0 M Ft, - bérfejlesztéshez támogatás: 0,0 M Ft, - kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása: 0,0 M Ft, - dolgozók lakásvásárlásának és egyéb kölcsön visszatérülése: 9,0 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 262,7 M Ft, c) finanszírozási bevételek: - hitelkeret összege, mőködési célra: 800,0 M Ft, - kötvény kibocsátás: 3.000,0 M Ft. 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.852,3 M Ft, b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása ,0 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - központosított kiadások: 9.101,5 M Ft, - az önkormányzat hivatala kiadásai: 1.390,5 M Ft, évrıl áthúzódó kiadások: 59,2 M Ft, - kisebbségi önkormányzatok: 13,0 M Ft, - közgyőlés kiadásai: 127,0 M Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 156,8 M Ft. c) finanszírozási kiadások: 111,1 M Ft. 4. A Rendelet 8. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az idegen forrás megteremtéséhez hitelszerzıdést kössön. A mőködési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a 800 millió Ft-ot.

6 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK (1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a, 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. és 8. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a., 2/a, 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. és 8. számú mellékletei lépnek. (2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Debrecen, szeptember 26. Vasas Lászlóné dr. s. k. megyei fıjegyzı Rácz Róbert s. k. a megyei közgyőlés elnöke

7 1546. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG EFt.-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Feje- Címek 2008.évi 2008.évi Növekedés, 2008.évi Feje- Címek 2008.évi 2008.évi Növekedés, 2008.évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása II. 7. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás Mőködésre / Mőködési és ÁFA bevételek Beruházásra Felújításra a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része / Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) I Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés II. 7. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel központosított kiadásai c./ Privatizációból származó bevétel Központosított kiadások d./ Osztalék, tulajdoni rész 0 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl Likvid kamatkiadások / Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) Felhalmozási kamatkiadások / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Normatív elszámolás alapján visszafizetés Biztosítás a./ Normatív állami hozzájárulás Központosított beruházás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Induló új beruházások c./ Címzett támogatás Múzeumi beruházások saját forrás d./ Céltámogatás Pályázatok saját forrása e./ HÖFE támogatás Áthúzódó pályázatok f./ Központosított támogatás Általános tartalék / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) Intézmények teljesítmény értékelésére Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék) a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Központi költségvetési szervtıl Felhalmozási céltartalék Egyéb szervektıl 0 - Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés Egyéb pályázati forrásból 0 - Európai Uniós pályázatok saját forrás b./ Támogatásértékő mőködési bevétel Adható pótlékok tıl c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) Hosszú lejáratú kötvény kibocsátási költség, kamat e./ ÖTM létszámcsökkentési pályázat Munkarehabilitációs foglalkoztatás d./ Bérfejlesztéshez támogatás Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 0 h./ Egyéb kölcsön megtérülése 0 i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 2 Önkormányzat Hivatala j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés évrıl áthúzódó kiadások / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+l) Kisebbségi önkormányzatok / Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése Képviselı-testület / Elızı évi pénzmaradvány : mőködési Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási 0 II. 7. Önk.Hivatala és központosított összesen ( ) II. 7. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 8./ Hitel felvétel - mőködési célra Rövid lejáratú hitel-visszafizetés / Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Felhalmozási hitel visszafizetése I-II Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: sz.melléklet

8 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.a.sz.melléklet 2008.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege EFt-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2008.évi 2008.évi Növekedés, 2008.évi 2008.évi 2008.évi Növekedés, 2008.évi Megnevezés eredeti módosított módosított Megnevezés eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Illeték Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Képviselı-testület mőködési kiadásai Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Központosított feladatok mőködési kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő mőködési bevétel Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés mők. kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Képviselı-testület felhalmozási kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése Központosított feladatok felhalmozási kiadásai Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés felh. kiadás FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Mőködési célú hitel törlesztése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 1548. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat. Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra 2.a. sz. melléklet I. 1-6 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Szociális ellátást nyújtó intézmények 1 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd Összesen: HB.m.i Önk. Informatikai Központ Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, Biharkeresztes Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium, Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Összesen: I. 1-6 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: E Ft-ban

10 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat. Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra II. 7 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2.a. sz. melléklet - Képviselı-testület Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 7 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II. 1-7 ÖSSZES BEVÉTEL:

11 1550. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2008.évi módosított elıirányzat K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú 3.a. sz.melléklet I ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Szociális ellátást nyújtó intézmények 1 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd Összesen: HB.m.i Önk. Informatikai Központ Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, Biharkeresztes Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium, Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Összesen: I. 1-6 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: E Ft-ban

12 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2008.évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú II. 7 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3.a. sz.melléklet - Képviselı-testület Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 7 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II. 1-7 ÖSSZES KIADÁS:

638. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám

638. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 638. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2009. (V. 29.) HBMÖK 7/2009. (V. 29.) HBMÖK 8/2009. (V. 29.) HBMÖK A Hajdú-Bihar

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám 718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK 15/2007. (VI. 22.) HBMÖK 16/2007. (VI. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279.

2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 83/2010. (IV. 30.) MÖK 84/2010. (IV. 30.) MÖK 85/2010. (IV. 30.) MÖK 86/2010.

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 29/2008. (II. 15.) sz. határozat A Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 142/2011. (VI. 25.) sz. határozat A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményvezetıi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., április 09. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. február 17. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 18.)

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben