M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5"

Átírás

1 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred fı állandó lakosú település, a Balaton északi partjának meghatározó jelentıségő városa. Történelmi hagyományokban gazdag, kulturális és közigazgatási központ. Gazdasági életét ma döntı részben a turizmus (gyógyegészség- sport- és konferenciaturizmus) határozza meg, de a hagyományos szılıtermesztés és borászat is jelentıs. A környezetvédelemnek már a 90-es rendszerváltozás elıtt is voltak hagyományai, de az igazi fejlıdés ezután következett. A város az elsık között alkotta meg környezetvédelmi rendeletét, vezette be a szelektív hulladékgyőjtést az országban. A város rendelkezik környezetvédelmi programmal, hulladékgazdálkodási tervvel. Évente legalább két alkalommal a PROBIO a város köztisztaságáért felelıs részvénytársasága társadalmi összefogással lomtalanítási, takarítási akciókat szervez. A Balti Városok Uniója által vezetett MUE-25 uniós projekthez való csatlakozás szinte természetes folytatása az eddigi törekvéseknek a városi környezetvédelem egy fejlettebb irányítási rendszerének kialakítása érdekében. A projekt legfontosabb lépései: az alapállapot felmérése, célkitőzések és indikátorok meghatározása, stratégiai program kidolgozása és elfogadtatása, majd intézkedési terv készítése, bevezetése, mőködtetése és a tapasztalatok, eredmények közkinccsé tétele. A teljes program december 30-ig tart. Az alapállapot felvétel és a teljes program Balatonfüred 47 km 2 nagyságú közigazgatási területére terjed ki és a komplex városi tevékenység figyelembe vételével készül. A projekt megvalósításához adatok győjtése részben az Önkormányzat saját adatbázisából, részben a Statisztikai Hivataltól és szakhivataloktól történik. Az egyes munkafázisok elızetes anyagait az érintettek bevonásával megvitatjuk és a javaslatokat, észrevételeket beépítjük a végleges anyagba. 2. A környezet állapota Balatonfüred természeti környezete (környezeti elemek állapota) A város éghajlata mérsékelten meleg és száraz, szubmediterrán jellegő. A sokéves csapadék átlag 600 mm körüli, az uralkodó széljárás észak-nyugati. A levegı az év nagy részében tiszta, a légszennyezési adatok még a nyári csúcsforgalmi idıszakban is határérték alattiak. A város területén több tucat kisebb forrás van, melyek vizét három jelentısebb patak (Siske, Kéki, Koloska)és néhány kisebb vízfolyás vezeti a Balatonba. A felszíni vizek minısége általában jó, csak esetenként történik néhány pontszerő, gyorsan múló szennyezés. A domborzati viszonyok és az anyakızet jellege miatt összefüggı talajvíz csak a völgytalpakon és a Balaton közelében alakult ki. A rétegvizek jelentısek, különösen azok, amelyek szénsavban gazdagok. A város XVIII., XIX. századi fellendülése is a gyógyvizeknek köszönhetı. 1

2 Az alapkızet túlnyomórészt mezozoikumi és újkori mészkı és dolomit, de igen jellegzetes a permi vörös homokkı is. Jellemzı talajtípus a barna erdıtalaj és más erdıtalajok, valamint a rendzina talajok. Ezeken fıként csonthéjasok és szılı termeszthetı. A változatos domborzati viszonyoknak megfelelıen igen változatos biotópok alakultak ki. A száraz, meleg déli lejtıkön molyhos tölgyes, szömörcés virágos kırises karsztbokorerdık, lejtısztyepprétek alakultak ki, az északi lejtık cseres-tölgyes zárt erdıvel borítottak, a patakvölgyek hővösebb, párásabb részein nedvességkedvelı vegetáció jött létre. A parti öv nádasait a belterületen ugyan kikötık, épített partvonal váltotta fel, de a külterületeken, különösen Tihannyal határos részeken még jelentıs állományok vannak. A változatos biotópok miatt a terület élıvilága fajokban igen gazdag. Sok a védett növény és állatfaj. A külterületek egy része a Balaton Nemzeti Parkhoz tartozik. Települési környezet állapota Az ivóvízellátást a DRV Rt biztosítja. A vezetékes hálózat gyakorlatilag minden közületi és magánfogyasztóhoz eljuttatja az ivóvizet. A téli idıszakban a Siske és a Kéki források vize elegendı az ellátásra. Nyáron a megnövekedett fogyasztás miatt a Balatonból szivattyúzott és tisztított víz adja a szükséges vízmennyiség zömét. A szennyvíz csatornaellátottság 2006 év végére eléri a 90 %-ot. A szennyvízkezelés a ben korszerősített tisztítómőben történik. A tisztított szennyvíz sem kerül a Balatonba, hanem egy győjtıhálózaton keresztül Balatonfőzfınél kikerül a tó vízgyőjtı területérıl. A csapadékvíz zömében zárt csatornarendszeren keresztül végül a Balatonba jut. A hálózat nem teljes és korszerőtlen, nagyobb csapadék esetén gyakoriak az elöntések, beázások. A város főtési energiaellátását túlnyomórészt a vezetékes gáz biztosítja. A fatüzelés kiegészítésként gyakori, de nincsenek megbízható adatok. Egyéb megújuló energiafajták hasznosításáról nincsenek adatok, gyaníthatóan azért, mert elhanyagolható mértékő a felhasználásuk. Az elektromos energiaellátást az EON biztosítja. A közvilágítás energiatakarékos korszerősítése 1996-ban megtörtént. A köztisztasági feladatokat a város tulajdonát képezı PROBIO Rt látja el. A város egész területén a papír, mőanyag és az üveg győjtése szelektíven történik. A város és a kistérség 25 településének szilárd hulladéka a helyi kezelı és lerakó telepre kerül. A közelmúltban megalakult önkormányzati társulás 168 település hulladékgazdálkodását hivatott megoldani, úgy hogy uniós támogatással közös hulladékgazdálkodási rendszert hoznak létre. A rendszer elkészülte után a helyi lerakók-így a füredi is- megszőnnek és rekultiválandók. A város jelentıs közúthálózattal rendelkezik. Az összes városi kezeléső úthálózat a kül- és belterületen több mint 100 km. Ezen kívül a város fı útvonalai állami tulajdonban, a Közútkezelı Kht kezelésében vannak (13 km). Az utóbbi két évben felgyorsult útrekonstrukciók már látványosan javítják a közlekedést és a városképet. A parkolási lehetıségek fıként a nyári idıszakban szőkösek, de hétvégeken egész évben a régi városközpont (Kossuth utca) is túlzsúfolt. A partközeli sétány parkolási gondjait minden bizonnyal enyhítik a most épülı földalatti garázsok. Kerékpárút sajnos csak a Balatoni Körpálya füredi szakaszán épült. A városban több mint 50 km járda van, jelentıs része eléggé elhanyagolt állapotban. A vasút Budapest-Tapolca vonalon biztosít elfogadható közlekedési lehetıségeket, sajnos a pálya nincs villamosítva. Észak felé Veszprémen át a tömegközlekedés busszal lehetséges. A helyi tömegközlekedést szintén buszjáratok biztosítják, de a szezonban a két közúti kisvonat is részt vesz fıként a turisták szállításában. A taxi szolgáltatás megoldott. A vízi közlekedés a Balatoni Hajózási Rt hajóin áprilistól szeptember végéig Siófok és Tihany 2

3 irányában napi többszöri járattal lehetséges. A légi megközelítésnek jelenleg csak Ferihegyrıl van meg a lehetısége, de a Szentkirályszabadjai volt helikopter leszálló kifejezetten alkalmas polgári repülıtér kialakítására. A közlekedési zaj csak a vasúti pálya közvetlen szomszédságában és a 71. számú út mellett, a hétvégeken és a fıszezonban okoz panaszokat. Jelentısebb légszennyezéseket is itt mértek, de az adatok mindig határérték alatt maradtak. Épített környezet állapota A város települési szerkezetében két falusias rész maradt meg, a füredi Fehér templomtól északra és nyugatra található régi falu és az arácsi faluközpont. A Fürdıtelep igazi üdülıhelyi jellegő, történelmi levegıjő településrész, a Köztársaság-úti lakótelep a legnagyobb modern városias jellegő, de jól parkosított kerülete a városnak. Az említett városmagvak között zömmel családi házas, kertes beépítettség a jellemzı. A város keleti részén a 71. sz út alatt kertes üdülık és társasüdülı övezet alakult ki, nagyon kevés állandó lakossal. A külterületen jelentıs számú nyaralóként használt utólagosan engedélyezett vagy engedély nélkül épített épület található. Közel 50 hotel és kisebb panzió van a városban. A füredi kemping a legnagyobb a Balaton körül, kapacitása 4000 fı. A térburkolattal ellátott terület nagysága 10,8 ha, a nyilvános zöldterületek felszíne 18,7 ha és a Kiserdı park 9,4 ha A város jelentısebb építészeti mőemlékeirıl kataszter készült. 3. Emberi tényezı / Társadalmi helyzetkép Az állandó lakosság száma: (2005), Nık: fı, férfiak: fı. A korfa: Korcsoport Fı 0-3 éves éves éves éves éves éves éves éves éves év felett 510 Összesen A korfa tanúsága szerint a lakosság elöregedı populációt alkot, a fiatalabb korosztályok kis létszáma aggasztó. A várható élettartam a férfiaknál 68,2 a nıknél 76,5. A leggyakoribb halálokok azonosak az országosan tapasztalhatókkal, (Hipertónia, keringési elégtelenség, daganatos megbetegedések), de az országos átlag alatt maradnak. Az élve születések száma évente száz körül mozog, a csökkenı tendencia az utóbbi két évben megszőnni látszik. 3

4 Az elızı évek folyamatosan csökkenı gyermeklétszáma az óvodákban és az iskolák alsó tagozataiban érezteti hatását, a csökkenı csoport- és csoportlétszám foglakoztatási gondokat okoz. A lakosság képzettségi szintjérıl nincs megfelelı statisztikai adat. A foglalkoztatottságra jellemzı az erıs szezonalitás. A 6 %-ot meghaladó téli munkanélküliség felére-harmadára csökken a nyári hónapokban. Aggasztó a pályakezdı munkanélküliek magas száma. A szociális helyzetre az anyagi polarizálódás és a segélyre szorulók számának növekedése jellemzı. A közbiztonság a mind az országos mind a megyei szintnél jobb adatokat mutat és fokozatosan javul. 4. Városmőködés o Önkormányzat Balatonfüred város önkormányzatának képviseletét 18 választott fıbıl álló testület látja el. A Képviselı-testület vezetıje a polgármester, akinek helyettesítését két alpolgármester látja el. A Képviselı-testület munkáját 6 bizottság segíti, melynek tagjai többségben képviselık és külsı tagok. Tevékenységükhöz további segítséget szakértık adnak. A bizottságokat és azok tagjait a Képviselı-testület választja. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokkal elsısorban a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság lát el, de a többi osztálynak is vannak ilyen ügyei. o Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal feladata kettıs: Segíti a képviselık és a kapcsolódó testületek munkáját, valamint ellátja hatósági feladatait. A második, egyre bıvülı feladatcsoport kiterjed a kistérségre is. A Hivatal létszáma 96 fı. A hivatalt a jegyzı vezeti. Munkáját az aljegyzı segíti, szükség esetén helyettesíti. A hivatal szervezetileg nyolc osztályra tagolódik: Titkárság Közigazgatási Osztály Gyámhivatal Mővelıdési- Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály Városi Kincstár Városrendezési és Építési Osztály Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Vagyongazdálkodási Osztály A környezetvédelmi feladatokat fıképpen a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály látja el, de a Közigazgatási és a Városrendezési és Építési Osztálynak is vannak ilyen feladatai. Az Önkormányzat évi költségvetésének fıösszege Ft. Bevételeinek egyharmada mőködési bevétel, a támogatások 22 %-ot, a véglegesen átvett pénzeszközök 20 %-ot tesznek ki. A hitel mindösszesen 5 %-ot ér el. A kiadások között a fejlesztésekre több mint 40 % jut, ami az abszolút számában és arányában is a legjelentısebb az elmúlt kilenc évben. Az önkormányzat további részben önálló intézményei: a bölcsıde, 3 óvoda, 3 általános, és 2 középiskola, a zeneiskola, a Nevelési Tanácsadó, a Városi Könyvtár, a Városi Mővelıdési 4

5 Központ, a Közösségi Ház, a Balaton Szabadidı és Kongresszusi Központ és a Városi Rendelıintézet. Az általános iskolák szakosodtak, a Bem Iskola ének-zene, az Eötvös nyelvi és számítástechnikai, a Radnóti iskola sporttagozatos. Már az óvodákban elkezdıdik a környezettudatos nevelés, az általános iskolában szakköri és osztályszinten is folyik környezetvédelmi tevékenység. A középiskolák közül elsısorban a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzı Intézetben az iskola kertészeti, szılészeti jellegébıl fakadóan rendszeres a környezetvédelmi nevelés. A városban élénk a kulturális élet. Tíz amatır kórus, két fúvós, egy vonós és egy vegyes zenekar ad rendszeresen koncerteket. Különösen nyáron igen sok vendégkórus és zenekar látogat el és ad mősort Balatonfüreden. A tánckultúrát a majorett csoport mellett egy akrobatikus- és egy néptánccsoport képviseli. Rendszeresek a táncfesztiválok és a fellépések, melyekkel a városi mősorokat színesítik. A grafikus és festımővészek havi gyakorisággal rendeznek kiállításokat mőveikbıl. Az évente megrendezett Nemzetközi Szobrász Szimpózium sok látogatót vonz, és szobrokkal gyarapítja a város közterületeit. A sportok közül a vitorlázás, futball és a kézilabda a legjelentısebb. Balatonfüred a magyar vitorlázás bölcsıje és fıvárosa, évente több Európa- és világbajnokság színhelye. A város területén 9 már meglévı yacht kikötı van. Jelenleg épül újabb kettı, és egy már meglévı kikötıt bıvítenek. A Balatoni Hajózási Rt kikötıjében is jelentıs számú kikötıhely van. A férıhelyek száma az új kikötık megépülésével megközelíti az ezret. A vitorlások száma a parton tárolt kishajókkal együtt jóval több. A nagyszámú hajó festése, tisztítása és karbantartása fokozott környezetvédelmi figyelmet igényel. A városi nagypályás focicsapat mellett több tucat kispályás amatır csapat is mőködik, és városi bajnokságokon méri össze erejét. A kézilabda csapat is igen eredményes a megyei bajnokságon. Játékuk sok nézıt vonz. A Balaton Szabadidı és Kongresszusi Központ megépülésével a lehetıségek jelentısen kibıvültek nagyobb horderejő sportesemények tartására. Gazdaság 1870 mőködı gazdasági szervezetet regisztráltak 2004-ben. Ezek többsége egyszemélyes vagy 1-9 fıt foglalkoztató mikrovállalkozás. Balatonfüreden nagyobb mértékő klasszikus ipari tevékenységet csak a volt Hajógyár területén mőködı TLC folytat. A kikötıi daruelemek és egyéb nehézgép alkatrészek gyártása bizonyos környezeti kockázattal jár, de a környezetvédelem jól szervezett az üzemben. A helyi építıipar jelentıs még. Környezeti kockázatot a bontások és az építés során keletkezett hulladék jelenthet. Az inert építési törmelék elhelyezésére lerakó létesült. A nagyobb vállalatok gondoskodnak a keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról és elhelyezésérıl. A kisebb építık és magánépítkezık azonban elég gyakran szabadulnak meg az építés kellemetlen melléktermékeitıl a városból kivezetı utak mentén a külterületeken. Nagyüzemi mezıgazdaság jelenleg nincs a város területén. A legnagyobb szılıtermelı gazdaságok sem haladják meg a hektárt. A több ezer hobbikert azonban a növényvédı szerek helytelen használata és a maradványok hanyag kezelése miatt pontszerő alkalmi veszélyforrás lehet a talaj- és a vizek szennyezésére. A szolgáltatások igen jelentıs számban adnak munkát a helyi lakosságnak és közvetve vagy közvetlenül a turizmushoz kapcsolódnak. Legnagyobb számot sorrendben a gazdasági szolgáltatások, a kereskedelem, és javítás, valamint a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás képviseli a vállalkozások sorában, több mint 55 %-át adja a mőködı gazdasági szervezeteknek. 5

6 5. Törvényi háttér A környezet védelmét központi törvények és rendeletek, valamint helyi rendeletek és határozatok hivatottak szabályozni. Sajnos a központi törvények között gyakran hiányos vagy teljesen hiányzik a harmonizáció. A kellıen át nem gondolt és a realitásokat figyelembe nem vevı szabályozások gyakran az ellenkezı hatást érik el, mint amiért létrehozták ıket. A szankcionálások sem kellıen következetesek és gyakran túl elnézık. A helyi rendeletek jobban figyelembe veszik a város sajátos érdekeit, de a szankcionálások itt sem elég hatékonyak. A hatályos törvényeket melléklet tartalmazza. 6

7 A jelenlegi helyzet összefoglaló értékelése (SWOT analízis) Környezeti elemek Természeti környezet Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek Kedvezı földrajzi helyzet, gyönyörő tájkép, jó Éghajlat, Sok erdı és zöldfelület, tiszta levegı, Savas esıt semlegesítı talaj, sok forrás, szénsavas vizek, Balaton Kevésbé értékes talaj Szılı és gyümölcstermesztés, Természetturizmus, gyógyturizmus Tájrombolás, külterületek túlzott beépítése, külterületek szennyezése Épített környezet Emberi tényezı Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés megoldott, Közúthálózat minısége javul, Megmaradt történelemi településrészek, védett épületek, sok köztéri szobor és park Erıs lokálpatriotizmus, élénk civil szervezıdés, sok civil szervezet, fejlett kulturális élet. Hatalmas vízkiemelı mő, költséges víztisztítás és szennyvízkezelés, kevés kerékpárút, járdák állapota sokhelyütt rossz, csapadékvíz elvezetés hiányos, szezonban kevés parkoló, városon átvezetı nagy átmenı forgalom, energiaellátásban teljesen kiszolgáltatott a nagy szolgáltatóknak. Öregedı társadalom, kevés gyerek, szezonális munkanélküliség, kevés munkahely, Nem eléggé fejlett környezettudatosság, Kerékpárút fejlesztés, járdák felújítása, csapadékvíz hálózat fejlesztése, parkoló építések, elkerülı utak építése, megújuló energiaforrások (nap- bio-) fokozódó felhasználása a középületeken és a köztereken, lakossági felhasználások ösztönzése. Gyermekvállalás ösztönzése, Egészségmegırzı, betegség megelızı nevelés, felvilágosítás. Szőrıvizsgálatok. munkahelyteremtı fejlesztések, Környezettudatos nevelés és propaganda minden korosztály számára. Egyre növekvı közüzemi díjak lakossági elégedetlenség fokozódása, régi épületek Szociális rendszer meggyengülése, fiatalok elvándorlása, 7

8 Környezeti elemek Városmőködés Gazdaság Törvényi háttér Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek A városért egységesen mőködı képviselı-testület, tapasztalt szakemberekbıl álló hivatal. Jól mőködı oktatási intézmények. Stabil költségvetés. Magas fejlesztési arány. Sok színvonalas országos/nemzetközi jelentıségő rendezvény. Fejlett testvérvárosinemzetközi kapcsolatok. Fejlıdı turisztikai színvonal és kínálat. Helyi szabályozók megléte. Alkalmi információs deficit bizottságok és osztályok között. Túl sok rendezvény koordinációs hibák. Fıképp turizmusra alapozott, idıjárásfüggı gazdaság. Nagyon sok, egymással konkuráló kisvállalkozás. Szabályozatlan gazdasági élet. Túl bürokratizált hatósági eljárások. Túl sok, egymással nem szabatos törvényi szabályozás. Gyenge szankcionálási gyakorlat. Bizottsági munka hatékonyabbá tétele. Rendezvények számának racionalizálása. A nemzetközi kapcsolatok további kiaknázása. Környezetbarát gazdasági tevékenységek letelepítése. Logisztikai, oktatási központok idevonzása. Egészség- és gyógy turizmus fejlesztése. Rendszeres visszajelzés jogalkotók felé. Helyi szabályozók rendszeres aktualizálása, karbantartása. Nagypolitika begyőrőzése, nem megfelelı városmarketing, bevételek csökkenése. Kisvállalkozások fokozódó tönkremenetele. Munkanélküliség növekedése. Elvándorlás. Nem hatékony környezetvédelem vonzerı csökkenés. Rosszabb állampolgári közérzet. 8

9 6. Ajánlások a stratégiai program készítéséhez A SWOT analízis alapján a stratégiai program az erısségek megtartását, a lehetıségek kihasználását, a gyengeségek kiküszöbölését és a veszélyek kivédését kell, hogy tételesen megfogalmazza. Ezek együttese a program célrendszerét alkotja. A célok mellett az alkalmazott eszközök és módszerek rendszerét is ki kell dogozni. Ahhoz, hogy a megvalósítás folyamata követhetı legyen, meg kell határozni azokat az indikátorokat, amelyekkel mérni, összehasonlítani lehessen a bekövetkezı változásokat. Balatonfüred, június 5 9

BALATONFÜRED VÁROS KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI PROGRAMJA

BALATONFÜRED VÁROS KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI PROGRAMJA BALATONFÜRED VÁROS KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI PROGRAMJA 1. Bevezetés Balatonfüred a környezet védelmét már a rendszerváltás elıtt is fontos feladatként kezelte. Az igazi fejlıdés azonban a kilencvenes

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben A Balatoni Hajózási Zrt. vitorláskikötı beruházásai Siófok, 2007. november 27. A Balaton egyetlen vitorláskikötı lánca

Részletesebben

Társadalmi beágyazódásunk

Társadalmi beágyazódásunk Társadalmi beágyazódásunk Magyarország Régió Megye Kistérség Mikrotérség Györköny Földrajzi elhelyezkedés Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére Tárgy: Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve Elıkészítette: Izsó Gábor polgármester Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Területfejlesztés és turizmus

Területfejlesztés és turizmus Területfejlesztés és turizmus 2. Elıadás A fenntartható turizmus fejlesztése 1 Irodalom: Inskeep, E. (szerk.) - WTO: A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezıinek és szervezıinek.

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 48 Algyı A település neve összeforrt a magyar kıolaj-kitermeléssel. Az Algyı határában kitermelt kıolaj és földgáz máig nemzetgazdasági jelentıségő,

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. február 28-i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselıtestületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Új utakon Alapon. Honnan indultunk

Új utakon Alapon. Honnan indultunk Új utakon Alapon Start mintaprogram Honnan indultunk Bevezetés Alap község Fejér megye déli részén elhelyezkedı hátrányos helyzető, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kapcsolatos tájékoztatás Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Közlekedési infrastruktúra Szállítás mint turisztikai szolgáltatás Elérhetıség kérdése A turisztikai fogyasztás összetevıje (25 25-50% 50% a termékek árából) A fogyasztás egyetlen nélkülözhetetlen eleme

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések

A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések Csonki István A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések Fejlesztés (beruházás) Fenntartás, üzemelés A jelenlegi helyzet értékelése További

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszege: 2.316.058 e Ft, mely egyre csökkenı tendenciát mutat az elmúlt évekhez

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Borturizmus itthon és határon túl Borászati konferencia Monor, 2009. október 03. I. rész Stratégiai tervezés jelentısége

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Szakmai beszámoló A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete 346/2011. (XI. 25) KT. határozatával A Mővelıdés Háza

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Üvegzseb - ek 1. oldal Ügyiratszám tárgya Szerzıdı fél neve Vége kötés 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Alap 58179-003/2005 Fürdı vagyon üzemeltetési

Részletesebben

Kiskunfélegyházán, a város szívében csodálatos környezetben eladó egy háromszintes, 16 szobás panzió. A panzióhoz egy 120 nm-es családi ház, egy

Kiskunfélegyházán, a város szívében csodálatos környezetben eladó egy háromszintes, 16 szobás panzió. A panzióhoz egy 120 nm-es családi ház, egy Kiskunfélegyházán, a város szívében csodálatos környezetben eladó egy háromszintes, 16 szobás panzió. A panzióhoz egy 120 nm-es családi ház, egy hatalmas parkoló, rendezett udvar és terasz is tartozik.

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Virágos Aszódért cím elnyerésére kiírandó pályázatra

ELİTERJESZTÉS A Virágos Aszódért cím elnyerésére kiírandó pályázatra Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl 7380-../2008. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A Virágos Aszódért cím elnyerésére kiírandó pályázatra Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 2013. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy A települési önkormányzat a környezet

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 14/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 18.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben