M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5"

Átírás

1 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred fı állandó lakosú település, a Balaton északi partjának meghatározó jelentıségő városa. Történelmi hagyományokban gazdag, kulturális és közigazgatási központ. Gazdasági életét ma döntı részben a turizmus (gyógyegészség- sport- és konferenciaturizmus) határozza meg, de a hagyományos szılıtermesztés és borászat is jelentıs. A környezetvédelemnek már a 90-es rendszerváltozás elıtt is voltak hagyományai, de az igazi fejlıdés ezután következett. A város az elsık között alkotta meg környezetvédelmi rendeletét, vezette be a szelektív hulladékgyőjtést az országban. A város rendelkezik környezetvédelmi programmal, hulladékgazdálkodási tervvel. Évente legalább két alkalommal a PROBIO a város köztisztaságáért felelıs részvénytársasága társadalmi összefogással lomtalanítási, takarítási akciókat szervez. A Balti Városok Uniója által vezetett MUE-25 uniós projekthez való csatlakozás szinte természetes folytatása az eddigi törekvéseknek a városi környezetvédelem egy fejlettebb irányítási rendszerének kialakítása érdekében. A projekt legfontosabb lépései: az alapállapot felmérése, célkitőzések és indikátorok meghatározása, stratégiai program kidolgozása és elfogadtatása, majd intézkedési terv készítése, bevezetése, mőködtetése és a tapasztalatok, eredmények közkinccsé tétele. A teljes program december 30-ig tart. Az alapállapot felvétel és a teljes program Balatonfüred 47 km 2 nagyságú közigazgatási területére terjed ki és a komplex városi tevékenység figyelembe vételével készül. A projekt megvalósításához adatok győjtése részben az Önkormányzat saját adatbázisából, részben a Statisztikai Hivataltól és szakhivataloktól történik. Az egyes munkafázisok elızetes anyagait az érintettek bevonásával megvitatjuk és a javaslatokat, észrevételeket beépítjük a végleges anyagba. 2. A környezet állapota Balatonfüred természeti környezete (környezeti elemek állapota) A város éghajlata mérsékelten meleg és száraz, szubmediterrán jellegő. A sokéves csapadék átlag 600 mm körüli, az uralkodó széljárás észak-nyugati. A levegı az év nagy részében tiszta, a légszennyezési adatok még a nyári csúcsforgalmi idıszakban is határérték alattiak. A város területén több tucat kisebb forrás van, melyek vizét három jelentısebb patak (Siske, Kéki, Koloska)és néhány kisebb vízfolyás vezeti a Balatonba. A felszíni vizek minısége általában jó, csak esetenként történik néhány pontszerő, gyorsan múló szennyezés. A domborzati viszonyok és az anyakızet jellege miatt összefüggı talajvíz csak a völgytalpakon és a Balaton közelében alakult ki. A rétegvizek jelentısek, különösen azok, amelyek szénsavban gazdagok. A város XVIII., XIX. századi fellendülése is a gyógyvizeknek köszönhetı. 1

2 Az alapkızet túlnyomórészt mezozoikumi és újkori mészkı és dolomit, de igen jellegzetes a permi vörös homokkı is. Jellemzı talajtípus a barna erdıtalaj és más erdıtalajok, valamint a rendzina talajok. Ezeken fıként csonthéjasok és szılı termeszthetı. A változatos domborzati viszonyoknak megfelelıen igen változatos biotópok alakultak ki. A száraz, meleg déli lejtıkön molyhos tölgyes, szömörcés virágos kırises karsztbokorerdık, lejtısztyepprétek alakultak ki, az északi lejtık cseres-tölgyes zárt erdıvel borítottak, a patakvölgyek hővösebb, párásabb részein nedvességkedvelı vegetáció jött létre. A parti öv nádasait a belterületen ugyan kikötık, épített partvonal váltotta fel, de a külterületeken, különösen Tihannyal határos részeken még jelentıs állományok vannak. A változatos biotópok miatt a terület élıvilága fajokban igen gazdag. Sok a védett növény és állatfaj. A külterületek egy része a Balaton Nemzeti Parkhoz tartozik. Települési környezet állapota Az ivóvízellátást a DRV Rt biztosítja. A vezetékes hálózat gyakorlatilag minden közületi és magánfogyasztóhoz eljuttatja az ivóvizet. A téli idıszakban a Siske és a Kéki források vize elegendı az ellátásra. Nyáron a megnövekedett fogyasztás miatt a Balatonból szivattyúzott és tisztított víz adja a szükséges vízmennyiség zömét. A szennyvíz csatornaellátottság 2006 év végére eléri a 90 %-ot. A szennyvízkezelés a ben korszerősített tisztítómőben történik. A tisztított szennyvíz sem kerül a Balatonba, hanem egy győjtıhálózaton keresztül Balatonfőzfınél kikerül a tó vízgyőjtı területérıl. A csapadékvíz zömében zárt csatornarendszeren keresztül végül a Balatonba jut. A hálózat nem teljes és korszerőtlen, nagyobb csapadék esetén gyakoriak az elöntések, beázások. A város főtési energiaellátását túlnyomórészt a vezetékes gáz biztosítja. A fatüzelés kiegészítésként gyakori, de nincsenek megbízható adatok. Egyéb megújuló energiafajták hasznosításáról nincsenek adatok, gyaníthatóan azért, mert elhanyagolható mértékő a felhasználásuk. Az elektromos energiaellátást az EON biztosítja. A közvilágítás energiatakarékos korszerősítése 1996-ban megtörtént. A köztisztasági feladatokat a város tulajdonát képezı PROBIO Rt látja el. A város egész területén a papír, mőanyag és az üveg győjtése szelektíven történik. A város és a kistérség 25 településének szilárd hulladéka a helyi kezelı és lerakó telepre kerül. A közelmúltban megalakult önkormányzati társulás 168 település hulladékgazdálkodását hivatott megoldani, úgy hogy uniós támogatással közös hulladékgazdálkodási rendszert hoznak létre. A rendszer elkészülte után a helyi lerakók-így a füredi is- megszőnnek és rekultiválandók. A város jelentıs közúthálózattal rendelkezik. Az összes városi kezeléső úthálózat a kül- és belterületen több mint 100 km. Ezen kívül a város fı útvonalai állami tulajdonban, a Közútkezelı Kht kezelésében vannak (13 km). Az utóbbi két évben felgyorsult útrekonstrukciók már látványosan javítják a közlekedést és a városképet. A parkolási lehetıségek fıként a nyári idıszakban szőkösek, de hétvégeken egész évben a régi városközpont (Kossuth utca) is túlzsúfolt. A partközeli sétány parkolási gondjait minden bizonnyal enyhítik a most épülı földalatti garázsok. Kerékpárút sajnos csak a Balatoni Körpálya füredi szakaszán épült. A városban több mint 50 km járda van, jelentıs része eléggé elhanyagolt állapotban. A vasút Budapest-Tapolca vonalon biztosít elfogadható közlekedési lehetıségeket, sajnos a pálya nincs villamosítva. Észak felé Veszprémen át a tömegközlekedés busszal lehetséges. A helyi tömegközlekedést szintén buszjáratok biztosítják, de a szezonban a két közúti kisvonat is részt vesz fıként a turisták szállításában. A taxi szolgáltatás megoldott. A vízi közlekedés a Balatoni Hajózási Rt hajóin áprilistól szeptember végéig Siófok és Tihany 2

3 irányában napi többszöri járattal lehetséges. A légi megközelítésnek jelenleg csak Ferihegyrıl van meg a lehetısége, de a Szentkirályszabadjai volt helikopter leszálló kifejezetten alkalmas polgári repülıtér kialakítására. A közlekedési zaj csak a vasúti pálya közvetlen szomszédságában és a 71. számú út mellett, a hétvégeken és a fıszezonban okoz panaszokat. Jelentısebb légszennyezéseket is itt mértek, de az adatok mindig határérték alatt maradtak. Épített környezet állapota A város települési szerkezetében két falusias rész maradt meg, a füredi Fehér templomtól északra és nyugatra található régi falu és az arácsi faluközpont. A Fürdıtelep igazi üdülıhelyi jellegő, történelmi levegıjő településrész, a Köztársaság-úti lakótelep a legnagyobb modern városias jellegő, de jól parkosított kerülete a városnak. Az említett városmagvak között zömmel családi házas, kertes beépítettség a jellemzı. A város keleti részén a 71. sz út alatt kertes üdülık és társasüdülı övezet alakult ki, nagyon kevés állandó lakossal. A külterületen jelentıs számú nyaralóként használt utólagosan engedélyezett vagy engedély nélkül épített épület található. Közel 50 hotel és kisebb panzió van a városban. A füredi kemping a legnagyobb a Balaton körül, kapacitása 4000 fı. A térburkolattal ellátott terület nagysága 10,8 ha, a nyilvános zöldterületek felszíne 18,7 ha és a Kiserdı park 9,4 ha A város jelentısebb építészeti mőemlékeirıl kataszter készült. 3. Emberi tényezı / Társadalmi helyzetkép Az állandó lakosság száma: (2005), Nık: fı, férfiak: fı. A korfa: Korcsoport Fı 0-3 éves éves éves éves éves éves éves éves éves év felett 510 Összesen A korfa tanúsága szerint a lakosság elöregedı populációt alkot, a fiatalabb korosztályok kis létszáma aggasztó. A várható élettartam a férfiaknál 68,2 a nıknél 76,5. A leggyakoribb halálokok azonosak az országosan tapasztalhatókkal, (Hipertónia, keringési elégtelenség, daganatos megbetegedések), de az országos átlag alatt maradnak. Az élve születések száma évente száz körül mozog, a csökkenı tendencia az utóbbi két évben megszőnni látszik. 3

4 Az elızı évek folyamatosan csökkenı gyermeklétszáma az óvodákban és az iskolák alsó tagozataiban érezteti hatását, a csökkenı csoport- és csoportlétszám foglakoztatási gondokat okoz. A lakosság képzettségi szintjérıl nincs megfelelı statisztikai adat. A foglalkoztatottságra jellemzı az erıs szezonalitás. A 6 %-ot meghaladó téli munkanélküliség felére-harmadára csökken a nyári hónapokban. Aggasztó a pályakezdı munkanélküliek magas száma. A szociális helyzetre az anyagi polarizálódás és a segélyre szorulók számának növekedése jellemzı. A közbiztonság a mind az országos mind a megyei szintnél jobb adatokat mutat és fokozatosan javul. 4. Városmőködés o Önkormányzat Balatonfüred város önkormányzatának képviseletét 18 választott fıbıl álló testület látja el. A Képviselı-testület vezetıje a polgármester, akinek helyettesítését két alpolgármester látja el. A Képviselı-testület munkáját 6 bizottság segíti, melynek tagjai többségben képviselık és külsı tagok. Tevékenységükhöz további segítséget szakértık adnak. A bizottságokat és azok tagjait a Képviselı-testület választja. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokkal elsısorban a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság lát el, de a többi osztálynak is vannak ilyen ügyei. o Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal feladata kettıs: Segíti a képviselık és a kapcsolódó testületek munkáját, valamint ellátja hatósági feladatait. A második, egyre bıvülı feladatcsoport kiterjed a kistérségre is. A Hivatal létszáma 96 fı. A hivatalt a jegyzı vezeti. Munkáját az aljegyzı segíti, szükség esetén helyettesíti. A hivatal szervezetileg nyolc osztályra tagolódik: Titkárság Közigazgatási Osztály Gyámhivatal Mővelıdési- Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály Városi Kincstár Városrendezési és Építési Osztály Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Vagyongazdálkodási Osztály A környezetvédelmi feladatokat fıképpen a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály látja el, de a Közigazgatási és a Városrendezési és Építési Osztálynak is vannak ilyen feladatai. Az Önkormányzat évi költségvetésének fıösszege Ft. Bevételeinek egyharmada mőködési bevétel, a támogatások 22 %-ot, a véglegesen átvett pénzeszközök 20 %-ot tesznek ki. A hitel mindösszesen 5 %-ot ér el. A kiadások között a fejlesztésekre több mint 40 % jut, ami az abszolút számában és arányában is a legjelentısebb az elmúlt kilenc évben. Az önkormányzat további részben önálló intézményei: a bölcsıde, 3 óvoda, 3 általános, és 2 középiskola, a zeneiskola, a Nevelési Tanácsadó, a Városi Könyvtár, a Városi Mővelıdési 4

5 Központ, a Közösségi Ház, a Balaton Szabadidı és Kongresszusi Központ és a Városi Rendelıintézet. Az általános iskolák szakosodtak, a Bem Iskola ének-zene, az Eötvös nyelvi és számítástechnikai, a Radnóti iskola sporttagozatos. Már az óvodákban elkezdıdik a környezettudatos nevelés, az általános iskolában szakköri és osztályszinten is folyik környezetvédelmi tevékenység. A középiskolák közül elsısorban a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzı Intézetben az iskola kertészeti, szılészeti jellegébıl fakadóan rendszeres a környezetvédelmi nevelés. A városban élénk a kulturális élet. Tíz amatır kórus, két fúvós, egy vonós és egy vegyes zenekar ad rendszeresen koncerteket. Különösen nyáron igen sok vendégkórus és zenekar látogat el és ad mősort Balatonfüreden. A tánckultúrát a majorett csoport mellett egy akrobatikus- és egy néptánccsoport képviseli. Rendszeresek a táncfesztiválok és a fellépések, melyekkel a városi mősorokat színesítik. A grafikus és festımővészek havi gyakorisággal rendeznek kiállításokat mőveikbıl. Az évente megrendezett Nemzetközi Szobrász Szimpózium sok látogatót vonz, és szobrokkal gyarapítja a város közterületeit. A sportok közül a vitorlázás, futball és a kézilabda a legjelentısebb. Balatonfüred a magyar vitorlázás bölcsıje és fıvárosa, évente több Európa- és világbajnokság színhelye. A város területén 9 már meglévı yacht kikötı van. Jelenleg épül újabb kettı, és egy már meglévı kikötıt bıvítenek. A Balatoni Hajózási Rt kikötıjében is jelentıs számú kikötıhely van. A férıhelyek száma az új kikötık megépülésével megközelíti az ezret. A vitorlások száma a parton tárolt kishajókkal együtt jóval több. A nagyszámú hajó festése, tisztítása és karbantartása fokozott környezetvédelmi figyelmet igényel. A városi nagypályás focicsapat mellett több tucat kispályás amatır csapat is mőködik, és városi bajnokságokon méri össze erejét. A kézilabda csapat is igen eredményes a megyei bajnokságon. Játékuk sok nézıt vonz. A Balaton Szabadidı és Kongresszusi Központ megépülésével a lehetıségek jelentısen kibıvültek nagyobb horderejő sportesemények tartására. Gazdaság 1870 mőködı gazdasági szervezetet regisztráltak 2004-ben. Ezek többsége egyszemélyes vagy 1-9 fıt foglalkoztató mikrovállalkozás. Balatonfüreden nagyobb mértékő klasszikus ipari tevékenységet csak a volt Hajógyár területén mőködı TLC folytat. A kikötıi daruelemek és egyéb nehézgép alkatrészek gyártása bizonyos környezeti kockázattal jár, de a környezetvédelem jól szervezett az üzemben. A helyi építıipar jelentıs még. Környezeti kockázatot a bontások és az építés során keletkezett hulladék jelenthet. Az inert építési törmelék elhelyezésére lerakó létesült. A nagyobb vállalatok gondoskodnak a keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról és elhelyezésérıl. A kisebb építık és magánépítkezık azonban elég gyakran szabadulnak meg az építés kellemetlen melléktermékeitıl a városból kivezetı utak mentén a külterületeken. Nagyüzemi mezıgazdaság jelenleg nincs a város területén. A legnagyobb szılıtermelı gazdaságok sem haladják meg a hektárt. A több ezer hobbikert azonban a növényvédı szerek helytelen használata és a maradványok hanyag kezelése miatt pontszerő alkalmi veszélyforrás lehet a talaj- és a vizek szennyezésére. A szolgáltatások igen jelentıs számban adnak munkát a helyi lakosságnak és közvetve vagy közvetlenül a turizmushoz kapcsolódnak. Legnagyobb számot sorrendben a gazdasági szolgáltatások, a kereskedelem, és javítás, valamint a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás képviseli a vállalkozások sorában, több mint 55 %-át adja a mőködı gazdasági szervezeteknek. 5

6 5. Törvényi háttér A környezet védelmét központi törvények és rendeletek, valamint helyi rendeletek és határozatok hivatottak szabályozni. Sajnos a központi törvények között gyakran hiányos vagy teljesen hiányzik a harmonizáció. A kellıen át nem gondolt és a realitásokat figyelembe nem vevı szabályozások gyakran az ellenkezı hatást érik el, mint amiért létrehozták ıket. A szankcionálások sem kellıen következetesek és gyakran túl elnézık. A helyi rendeletek jobban figyelembe veszik a város sajátos érdekeit, de a szankcionálások itt sem elég hatékonyak. A hatályos törvényeket melléklet tartalmazza. 6

7 A jelenlegi helyzet összefoglaló értékelése (SWOT analízis) Környezeti elemek Természeti környezet Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek Kedvezı földrajzi helyzet, gyönyörő tájkép, jó Éghajlat, Sok erdı és zöldfelület, tiszta levegı, Savas esıt semlegesítı talaj, sok forrás, szénsavas vizek, Balaton Kevésbé értékes talaj Szılı és gyümölcstermesztés, Természetturizmus, gyógyturizmus Tájrombolás, külterületek túlzott beépítése, külterületek szennyezése Épített környezet Emberi tényezı Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés megoldott, Közúthálózat minısége javul, Megmaradt történelemi településrészek, védett épületek, sok köztéri szobor és park Erıs lokálpatriotizmus, élénk civil szervezıdés, sok civil szervezet, fejlett kulturális élet. Hatalmas vízkiemelı mő, költséges víztisztítás és szennyvízkezelés, kevés kerékpárút, járdák állapota sokhelyütt rossz, csapadékvíz elvezetés hiányos, szezonban kevés parkoló, városon átvezetı nagy átmenı forgalom, energiaellátásban teljesen kiszolgáltatott a nagy szolgáltatóknak. Öregedı társadalom, kevés gyerek, szezonális munkanélküliség, kevés munkahely, Nem eléggé fejlett környezettudatosság, Kerékpárút fejlesztés, járdák felújítása, csapadékvíz hálózat fejlesztése, parkoló építések, elkerülı utak építése, megújuló energiaforrások (nap- bio-) fokozódó felhasználása a középületeken és a köztereken, lakossági felhasználások ösztönzése. Gyermekvállalás ösztönzése, Egészségmegırzı, betegség megelızı nevelés, felvilágosítás. Szőrıvizsgálatok. munkahelyteremtı fejlesztések, Környezettudatos nevelés és propaganda minden korosztály számára. Egyre növekvı közüzemi díjak lakossági elégedetlenség fokozódása, régi épületek Szociális rendszer meggyengülése, fiatalok elvándorlása, 7

8 Környezeti elemek Városmőködés Gazdaság Törvényi háttér Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek A városért egységesen mőködı képviselı-testület, tapasztalt szakemberekbıl álló hivatal. Jól mőködı oktatási intézmények. Stabil költségvetés. Magas fejlesztési arány. Sok színvonalas országos/nemzetközi jelentıségő rendezvény. Fejlett testvérvárosinemzetközi kapcsolatok. Fejlıdı turisztikai színvonal és kínálat. Helyi szabályozók megléte. Alkalmi információs deficit bizottságok és osztályok között. Túl sok rendezvény koordinációs hibák. Fıképp turizmusra alapozott, idıjárásfüggı gazdaság. Nagyon sok, egymással konkuráló kisvállalkozás. Szabályozatlan gazdasági élet. Túl bürokratizált hatósági eljárások. Túl sok, egymással nem szabatos törvényi szabályozás. Gyenge szankcionálási gyakorlat. Bizottsági munka hatékonyabbá tétele. Rendezvények számának racionalizálása. A nemzetközi kapcsolatok további kiaknázása. Környezetbarát gazdasági tevékenységek letelepítése. Logisztikai, oktatási központok idevonzása. Egészség- és gyógy turizmus fejlesztése. Rendszeres visszajelzés jogalkotók felé. Helyi szabályozók rendszeres aktualizálása, karbantartása. Nagypolitika begyőrőzése, nem megfelelı városmarketing, bevételek csökkenése. Kisvállalkozások fokozódó tönkremenetele. Munkanélküliség növekedése. Elvándorlás. Nem hatékony környezetvédelem vonzerı csökkenés. Rosszabb állampolgári közérzet. 8

9 6. Ajánlások a stratégiai program készítéséhez A SWOT analízis alapján a stratégiai program az erısségek megtartását, a lehetıségek kihasználását, a gyengeségek kiküszöbölését és a veszélyek kivédését kell, hogy tételesen megfogalmazza. Ezek együttese a program célrendszerét alkotja. A célok mellett az alkalmazott eszközök és módszerek rendszerét is ki kell dogozni. Ahhoz, hogy a megvalósítás folyamata követhetı legyen, meg kell határozni azokat az indikátorokat, amelyekkel mérni, összehasonlítani lehessen a bekövetkezı változásokat. Balatonfüred, június 5 9

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest 2008. május 7. Készítette: Carpathia Zrt TeTT Consulting Kft. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG Üdvözöljük A Betonút Cégcsoport az ország legnagyobb múlttal és tapasztalattal rendelkezı építıipari vállalkozása, amely kizárólagosan hazai tulajdonban

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben