HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, június 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17."

Átírás

1 HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, június 17.

2 Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek alkalmazottaikért, szolgáltatásaikért, partnereikért, valamint tágabb értelemben a társadalmi és környezeti folyamatok befolyásolásáért. Ennek érdekében olyan intézményi stratégiák kialakítására van szükség, amelyek a környezeti és társadalmi felelısséget erısítik és biztosítják. A jogi szabályozások betartásán túl a fenntartható fejlıdést biztosító fejlesztések hozzájárulnak a szervezet versenyképességéhez, javítják a munkakörülményeket, a szervezet partnereivel való kapcsolatait, valamint csökkentik az egészségügyi és biztonsági kockázatokat. A fenntartható fejlıdés koncepciójának beépítése egy szervezet stratégiájába kedvezıen befolyásolja a szervezet arculatát, valamint pozitívan hat a szervezet környezetének többi szereplıjére. A környezeti fenntarthatóság azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erıforrásait, amíg meg nem sértjük annak eltartóképességét. Fenntarthatónak tekinthetı az a fejlesztés, amely a jövı generációk érdekeinek és életminıségének védelmét szem elıtt tartva, tekintettel van a természeti és társadalmi erıforrásokra, beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget és a humántıkét is. A fenntarthatóság érdekében a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata, mint felelıs gazdálkodó szervezet összhangban az európai uniós elvekkel és a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Keretstratégiával nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos mőködés kialakítására és ennek fenntartására. A Környezeti Fenntarthatósági Tervvel a Határon Átnyúló Kezdeményezések Középeurópai Segítı Szolgálata vállalja, hogy mőködésében a fenntarthatósági szempontokat lehetıségeihez mérten figyelembe veszi és érvényesíti. 2

3 Helyzetfelmérés Fenntarthatósági indikátorok: Ártalmatlanításra kerülı hulladék mértéke (ártalmatlanításra kerülı hulladék/összes hulladék mennyisége) Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése a keletkezett hulladékon belül (hasznosításra kerülı hulladék/összes hulladék mennyisége) Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése A térségben élık foglalkoztatottságának mértéke Tömegközlekedést használó munkavállalók száma Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása I. Környezettudatos menedzsment és tervezés elkötelezettséget vállal a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételére a szervezet költséghatékony és környezettudatos mőködése érdekében, erıfeszítéseket tesz a környezeti erıforrások felhasználásának csökkentésére, eszközbeszerzései, szolgáltatásai kialakítása során mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait, ösztönzi munkatársait a környezettudatos magatartás követésére, és biztosítja ennek feltételeit. Alkalmazott környezetvédelmi szempontok - a szabályok, vonatkozó programok ismerete és betartása - környezettudatos irányítási terv, környezetvédelmi felelıs kinevezése, amennyiben szükséges - az anyag- és energiaigény minimalizálása, az öko-hatékonyság biztosítása - a hulladékkezelés minimalizálása, gondoskodás az újrahasznosításról - megújuló, megújítható erıforrások használatának elsıbbsége - a környezeti célkitőzések teljesülésének nyomon követése - a környezeti hatások csökkentésére tervezett intézkedések végrehajtása - a fejlesztés átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság számára 3

4 - a munkavállalók környezeti oktatása, környezeti szemléletük alakítása - a munkavállalók részére megfelelı környezet-egészségügyi körülmények biztosítása - környezetvédelmi jelentések készítése, adat- és információszolgáltatás, amennyiben szükséges - a munkahely feleljen meg a környezeti elvárásoknak (takarékosság, szelektív hulladékgyőjtés, környezet-egészségügyi elvárások, stb.) - a munka során létrehozott termék/teljesített szolgáltatás feleljen meg a környezetbarát elvárásoknak (természetes anyagok, helyi erıforrások elsıbbsége, újrahasználható anyag, tartós minıség stb.) 1./Környezeti menedzsment eszközök 1.1. Fenntarthatósági-oktatási felelıs kijelölése munkatársak közül A fenntarthatósági felelıst a munkáltatói jogok gyakorlója jelöli ki, feladatköre a felelıs munkaköri leírásában szerepel. A fenntarthatósági felelıs feladatai: - a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata fenntarthatósági programjainak kidolgozása, - a munkatársak tájékoztatása, - környezetvédelmi oktatások tartása, - auditok lefolytatása, - konkrét javaslatok összeállítása a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata vezetısége számára, - a Fenntarthatósági Terv/Program összeállítása, aktualizálása, - a Program felülvizsgálata és megvalósításának dokumentálása, - a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata környezeti teljesítményértékelése A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztások vállalja munkatársak részvételének biztosítását a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban. Részvételüket a fenntarthatósági felelıs koordinálja, összesíti, dokumentálja. 4

5 A tudásmegosztás szempontjai: - a képzést hassa át a környezeti szemlélet - a gyakorlati képzés térjen ki a környezettudatos életvitel ismereteire (pl. megújuló energiaforrások ismerete, egészséges táplálkozás stb.) - a képzés létesítményei jelenjenek meg a szervezet mindennapi életében (pl. szelektív hulladékgyőjtı edények) 1.3. Fenntarthatósággal kapcsolatos adatok közzététele a fenntarthatósági jellemzıket évente ellenırzi, arculatában, stratégiájában, üzeneteiben megjeleníti a környezettudatos szempontokat A szolgáltatásfejlesztés elızetes, fenntarthatóság-szemponti elemzése és az eredmények figyelembe vétele szolgáltatásai, szervezett programjai, és képzései kidolgozása során, figyelembe veszi a jelen szempontjait, új szolgáltatások esetén biztosítja a jelen Fenntarthatósági Terv/Program szempontjainak elızetes érvényesítését, és ellenırzi e szempontok betartását. 2./ Fenntartható fejlıdést szolgáló tervezési eljárások 2.1. A környezetvédelmi szempontoknak teljes mértékig eleget tévı termékek elınyben részesítése mőködése során törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelıen a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont, vizsgálat tárgyát képezi a berendezés anyagösszetétele, a kétoldalas nyomtatás, az újrapapír használhatóságának lehetısége, és a stand-by üzemmód alkalmazása is Az energia- és vízfelhasználás csökkentése törekedni fog arra, hogy az éves energia- és vízfelhasználását folyamatosan csökkentse. Ennek megfelelıen ösztönzi dolgozóit a környezettudatos magatartás betartására, lehetıségeihez mérten olyan eszközöket alkalmaz, amelyek energia- és víztakarékosak. 5

6 2.3. Hulladékgazdálkodás a hulladékgazdálkodás terén törekszik a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének növelésére, illetve az összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésére, papír- és hulladékkímélı dokumentumkezelési technológiákat preferál Beszerzések Az eszközbeszerzés specifikus szempontjai: - a beszerzésre kerülı eszközt öko-hatékony módon állították elı, és errıl tanúsítvány is van - az eszköz kategóriájában a legenergiatakarékosabb, környezetkímélı módon üzemeltethetı - elhasználódása után visszajuttatható a gyártóhoz - elhasználódása után nem válik veszélyes hulladékká, ha van ilyen komponense, annak elkülönítése és biztonságos kezelése megoldható - újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, elhasználódása után egyes komponensei újrahasznosíthatóak vagy újrahasználhatóak - üzemeltetése során biztosított a környezeti kibocsátások minimális szintje - a karbantartás hulladékkeletkezése minimalizált - az emberi egészségre nem káros beszerzései során igyekszik elınyben részesíteni a környezeti menedzsment rendszerrel rendelkezı, illetve a helyi beszállítókat. II. Fenntartható fejlıdést szolgáló eljárások 1./Környezeti és egészségi állapot megırzése 1.1. Gépkocsi használat csökkentése törekedni fog a gépkocsi használat csökkentésére. Amennyiben lehetséges, a partnerekkel videókonferenciákat szervez, illetve elınyben részesíti az online kommunikációs lehetıségek használatát (pl. Skype). 6

7 1.2. Munkahelyi feltételek javítása munkavégzési helyszíneinek berendezése során törekedni fog a munkahelyi feltételek egészségmegırzı javítására. 2./Társadalmi felelısségvállalás 2.1. Gépkocsi használat helyett a tömegközlekedés preferálása a munkavállalók esetében ösztönzi dolgozóit, hogy a munkába járáshoz elsısorban a tömegközlekedési eszközöket vegyék igénybe, ennek érdekében hozzájárul a távolsági utazás költségeihez. A kerékpárral közlekedıknek az irodában zuhanyzó áll a rendelkezésükre Megrendelıknek nyújtott szolgáltatások megrendelıi részére biztosítja az online szolgáltatást: a megkeresések online fogadását, az elkészült dokumentációk online megküldését, ezzel csökkenthetıek a közlekedési és papírfelhasználási költségek. Jelen Tervet és Programot a szervezet a környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében bocsátotta ki. Budapest, június Dr. Tóth Tamás elnök 7

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft.

Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft. Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft. Szervezeti profil A 4D SOFT Számítástechnikai Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalat, amely több mint 20 éve fejleszt integrált üzleti alkalmazásokat.

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

Előszó ----------------------------------

Előszó ---------------------------------- A 4D SOFT Kft. esélyegyenlőségi és fenntarthatósági jelentése Készült: Budapest, 2015. március Előszó A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok...

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok... Kitöltési útmutató A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez Általános tanácsok...2 I. Fejlesztés összefoglaló...3

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Mőködtetési és

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái - Esélyegyenlőség, fenntarthatóság - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások megerősítése

Részletesebben

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere IV. számú melléklet Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere A: Általános elvárások 1. Az iskola tevékenységeirıl és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2013-AS ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Miskolc, 2011. június

Miskolc, 2011. június NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Környezetvédelmi Nyilatkozat Miskolc, 2011. június o l d a l 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE AZ ARVAL KFT. ISO 14001:2004 SZABVÁNY SZERINT KIALAKÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: TEKSE KÁLMÁN Ügyvezetı igazgató 1. kiadás 2011. június 1. 1/ 22 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben