BALATONFÜRED VÁROS KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONFÜRED VÁROS KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI PROGRAMJA 1. Bevezetés Balatonfüred a környezet védelmét már a rendszerváltás elıtt is fontos feladatként kezelte. Az igazi fejlıdés azonban a kilencvenes években indult el. Az önkormányzat az országban az elsık között alkotta meg környezetvédelmi rendeletét, sikeres PHARE pályázat pénzügyi támogatásával bevezette a szelektív hulladékgyőjtést a városban, összefogta a város érdekelt civil szervezeteit környezetvédelmi együttmőködésre. E folyamat részeként együtt Siófok várossal és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökséggel indult egy, a Balti Városok Uniója (UBC) által kezdeményezett és vezetett, a Managing Urban Europe 25 nevő nagy nemzetközi környezetvédelmi projektben, melynek célja egy korszerő környezettudatos irányítási rendszer bevezetése a résztvevı városokban, a fenntartható városi fejlıdés érdekében. A társfinanszírozási nyilatkozatot (Co-financing statement) március 26-án írta alá Dr. Bóka István polgármester. Az elsı induló konferenciára június én, Rigában került sor, ahol a háromévesre tervezett folyamat legfontosabb lépéseit és az együttmőködés kereteit tárgyalták meg. Csak ezután, július 21-én történt meg a Partneri és támogatási megállapodás aláírására, a vezetı UBC és Balatonfüred között. Rigában, a projekt indító plenáris konferenciáján meghatározták az együttmőködés kereteit, formáit és a munka rendjét. Eszerint elıször egy helyzetértékelı alapállapot felmérés elkészítését (Baseline review), majd ezt követıen egy Stratégiai Program összeállítását határozták el. Az alapállapot felmérése a rendelkezésre álló helyi dokumentumok és az adatok frissítése után megtörtént. Ebben a jelenlegi helyzetet összefoglaló SWOT analízis jó támpontot ad a város stratégiai programjának kidolgozására, hiszen benne tételesen megfogalmazódnak az erısségek, amelyeket a jövıben tudatosan, a jelenleginél még jobban ki kell aknáznunk, a gyengeségek, amelyeket lehetıleg fel kell számolnunk, vagy legalábbis csökkentenünk kell negatív hatásaikat, továbbá azok a lehetıségek, amelyekkel élnünk kell és végül a veszélyek, amelyeket el kell kerülni. Ez a Stratégiai Program a már rendelkezésre álló dokumentumok (Balatonfüred városfejlesztési koncepciója, Rendezési Tervek, Egészségterv, stb) és a jelenleg ismert újabb fejlesztési elképzelések figyelembe vételével, az Alapállapot Felmérés felépítését követve készült el.

2 A jelenlegi helyzet összefoglaló értékelése (SWOT analízis) Környezeti elemek Természeti környezet Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek Kedvezı földrajzi helyzet, gyönyörő tájkép, jó Éghajlat, Sok erdı és zöldfelület, tiszta levegı, Savas esıt semlegesítı talaj, sok forrás, szénsavas vizek, Balaton Kevésbé értékes talaj Szılı és gyümölcstermesztés, Természetturizmus, gyógyturizmus Tájrombolás, külterületek túlzott beépítése, külterületek szennyezése Épített környezet Emberi tényezı Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés megoldott, Közúthálózat minısége javul, Megmaradt történelemi településrészek, védett épületek, sok köztéri szobor és park Erıs lokálpatriotizmus, élénk civil szervezıdés, sok civil szervezet, fejlett kulturális élet. Hatalmas vízkiemelı mő, költséges víztisztítás és szennyvízkezelés, kevés kerékpárút, járdák állapota sokhelyütt rossz, csapadékvíz elvezetés hiányos, szezonban kevés parkoló, városon átvezetı nagy átmenı forgalom, energiaellátásban teljesen kiszolgáltatott a nagy szolgáltatóknak. Öregedı társadalom, kevés gyerek, szezonális munkanélküliség, kevés munkahely, Nem eléggé fejlett környezettudatosság, Kerékpárút fejlesztés, járdák felújítása, csapadékvíz hálózat fejlesztése, parkoló építések, elkerülı utak építése, megújuló energiaforrások (nap- bio-) fokozódó felhasználása a középületeken és a köztereken, lakossági felhasználások ösztönzése. Gyermekvállalás ösztönzése, Egészségmegırzı, betegség megelızı nevelés, felvilágosítás. Szőrıvizsgálatok. munkahelyteremtı fejlesztések, Környezettudatos nevelés és propaganda minden korosztály számára. Egyre növekvı közüzemi díjak lakossági elégedetlenség fokozódása, épületek régi Szociális rendszer meggyengülése, fiatalok elvándorlása,

3 Környezeti elemek Városmőködés Gazdaság Törvényi háttér Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek A városért egységesen mőködı képviselı-testület, tapasztalt szakemberekbıl álló hivatal. Jól mőködı oktatási intézmények. Stabil költségvetés. Magas fejlesztési arány. Sok színvonalas országos/nemzetközi jelentıségő rendezvény. Fejlett testvérvárosinemzetközi kapcsolatok. Fejlıdı turisztikai színvonal és kínálat. Helyi szabályozók megléte. Alkalmi információs deficit bizottságok és osztályok között. Túl sok rendezvény koordinációs hibák. Fıképp turizmusra alapozott, idıjárásfüggı gazdaság. Nagyon sok, egymással konkuráló kisvállalkozás. Szabályozatlan gazdasági élet. Túl bürokratizált hatósági eljárások. Túl sok, egymással nem szabatos törvényi szabályozás. Gyenge szankcionálási gyakorlat. Bizottsági munka hatékonyabbá tétele. Rendezvények számának racionalizálása. A nemzetközi kapcsolatok további kiaknázása. Környezetbarát gazdasági tevékenységek letelepítése. Logisztikai, oktatási központok idevonzása. Egészség- és gyógy turizmus fejlesztése. Rendszeres visszajelzés jogalkotók felé. Helyi szabályozók rendszeres aktualizálása, karbantartása. Nagypolitika begyőrőzése, nem megfelelı városmarketing, bevételek csökkenése. Kisvállalkozások fokozódó tönkremenetele. Munkanélküliség növekedése. Elvándorlás. Nem hatékony környezetvédelem vonzerı csökkenés. Rosszabb állampolgári közérzet.

4 M A N A G I N G U R B4 A Stratégiai Program az Alapállapot Felmérés alapján a következı fejezetekre tagolódik: 1. Természeti környezet (Tamáshegy, koloska, malom árok, erdei pálya, partvédelem, szénsavas vízbázisok stb) 2. Épített környezet (városközpont, piac, ipari park, közl. Infra) 3. Emberi tényezı (eü, oktatás, utak, szennyvíz) 4. Városmőködés (hivatal, probio, szelektív, komposzt, megújuló) 5. Gazdaság (hotelek, kikötı, jég, horgász, oktatás) 6. Törvényi háttér 1. Természeti környezet Balatonfüred város természeti környezete országos szinten is a legszebbek és a legértékesebbek közé tartozik. Ennek a szépségnek nem csak esztétikai, de komoly gazdasági értéke is van, hiszen nagyban hozzájárul a város turisztikai vonzerejéhez. Így a természeti környezet fejlesztése és megóvása a város lakosságának alapvetı érdeke. Balatonfüred legértékesebb külterületi területei a Koloska völgy, a Tamás- hegy, és a Malom völgy. Ezeket a területeket, együtt a többi külterülettel alapvetıen két veszély fenyegeti: a beépítés és elkerítés (illegálisan vagy jogi fondorlattal, a törvények kijátszásával), valamint az illegális hulladéklerakás. A beépítés fıképpen a Tamás-hegyen és a többi város feletti dombon jelent veszélyt, ahol a szép kilátás indukálja az ilyen igényeket és szándékokat, az illegális szemétlerakás pedig évtizedek óta folyamatosan okoz gondot a gépkocsival jól megközelíthetı külterületi helyeken, fıként a városból kivezetı utak mentén. A Stratégiai Program a természeti környezet megırzését az alábbiak szerint valósítja meg: A Tamás-hegy még be nem épített területein teljes építési tilalom elrendelését javasolja, kivéve a város Stratégiai Programjában szereplı fejlesztéseket. Javasolja továbbá, hogy a Jókai Kilátó környéki és az odavezetı utak tulajdonjogát az Önkormányzat fokozatosan szerezze meg. A városból kivezetı utak mentén, a leglátogatottabb illegális lerakóhelyeken az eddigieknél több és gyakrabban ürített hulladékkonténert helyezzenek ki Ezen területek fokozott és rendszeres ellenırzését hivatásos és társadalmi összefogással meg kell valósítani. A természeti környezet megóvása mellett törekedni kell ezen értékek körültekintı és óvatos kiaknázására, hogy az ökoturizmus fejlesztésével, a bevételek növekedésével gyarapodjon város. A Stratégiai Program az alábbi fejlesztéseket tartja kívánatosnak: A Malom-völgyi séd medrének ökológiai szempontú rendezése és rekreációs horgásztó létesítése a Dobogóhíd feletti szakaszon. Ezt megelızıen vagy ezzel párhuzamosan a hulladéklerakó rekultivációja is történjen meg. A Tamás-hegyen épüljön libegı. A bevételekbıl állandó természetvédelmi ırzés valósítandó meg a védendı területeken. További elıny, hogy szívbetegek és mozgáskorlátozottak is részesülhetnek a panoráma szépségeiben. Az északi oldal erdészei útjain létesüljön kocogó pálya, ami télen sípályaként is használható lehet. Nyári bobpálya létesítését is támogatja a Program. A Koloska-völgyi kiránduló központ fejlesztése inkább csak a megközelíthetıség javítására és a komfortosság és színvonal növelésére irányuljon. A patakmeder alsó szakaszainak körültekintı, ökológiai szempontú rendezése kívánatos, úgy, hogy a

5 M A N A G I N G U R B5 felsı szakaszokon legfeljebb csak kisebb visszaduzzasztó lépcsık létesüljenek és a középsı szakasz maradjon meg természetes állapotában. A Füredi Kiserdı felújítását a régi értékes faállomány megtartásával támogatja a Program. A füredi Balaton parton további szakaszok kibetonozása, illetve kikövezése legfeljebb csak a Vízpart Rehabilitációs Tervben csónak és vitorláskikötınek feltüntetett helyeken legyen lehetséges. A nádasok és a természetes partszakaszok ott is teljes védettséget élvezzenek. Mobil, úszó egységként létesüljön egy akvárium és ökológiai bemutatóközpont a Tagore-sétány és a strand közötti vízterületen. A város területén a szénsavas vízbázisok mind teljesebb feltérképezésére kerüljön sor. Újabb kutatófúrásokkal a gyógyfürdı kultúra fejlesztését kell támogatni. 2. Épített környezet A város három történeti központja, a füredi ófalu, az üdülıtelep és Arács településmagja megırzendı és a hagyományoknak megfelelıen fejlesztendı. Eltérı mértékben, de mindhárom terület a kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások révén vált városközponttá. További fejlesztése elsısorban a magántıke idevonzásával lehetséges, de önkormányzati és pályázati pénzekbıl a közterületek hagyományırzı felújítása is szükséges. A Fıutca program Füred óvárosi fıutcája fejlesztését célozza a városképi értékek megtartása mellett úgy, hogy a városrész központ funkciókat erısíti. Az Arácsi történelmi faluközpont megindult fejlesztését az önkormányzati tulajdonú épületek mővelıdési-kulturális és szolgáltatási központtá kiépítésével kell megvalósítani. Az üdülıtelep Reformkori városrész részben befejezıdött megújítását a Gyógy tér újjáépítésével, a Tagore sétány keleti és nyugati irányú továbbfejlesztésével kell kibıvíteni. A parti sáv keleti szektorában a strandok között, a horgászegyesület jelenlegi területén városi vízi sporttelepet kell kialakítani, ahol elsısorban a város lakosai részére a horgászat, az evezés és vitorlázás is biztosítható. A volt Huray piac (még régebben községi focipálya) beépítése csak kulturális és/vagy szórakoztató tevékenységeket szolgáló létesítményekkel lehetséges A mögöttes városi tulajdonú területeken rekreációs vagy oktatási célú létesítmények építése kívánatos. A lakóterületbe nem integrálható gazdasági tevékenységek területbiztosítása elsısorban az Aszófıi út északi oldalán, a Hulladéklerakó irányában, illetve magán a lerakó területén, annak rekultivációja után történjen meg. A várost nyugatról elkerülı út megépítése a legfontosabb közlekedési feladat. Folytatni kell a városi utcák és járdák felújítását. A kerékpárutak számát és hosszát is fejleszteni kell, elsısorban a Balatoni Kerékpárúthoz kapcsolódó, a városból északi irányba kivezetı utak mentén, hogy a mögöttes települések, borutak célállomásai és a természeti értékek a kerékpáros turizmus számára is megközelíthetıek legyenek. Alapvetıen szükséges a csapadékvíz elvezetı rendszer teljes felújítása. 3. Emberi tényezı Elsırangú feladat az élveszülések számának növelése, ami a létbiztonság fokozásával (munkahelyteremtés, lakásprogramok), neveléssel és kismamák és újszülöttek anyagi támogatásával valósítható meg.

6 M A N A G I N G U R B6 Az alapvetıen jó oktatási rendszert meg kell védeni a kívülrıl begyőrőzı kedvezıtlen hatások ellen. Kívánatos az általános iskolák együttmőködésének további fokozása. Egészségügyi szempontból a környezeti elemek állapota jó. Az idınkénti közlekedési légszennyezés az elkerülı utak építésével csökkenthetı, a ritka víz és talajszennyezés a szennyvíz csatornázottság teljessé tételével. A fı halálozási kockázati tényezık egyrészt egészséges életmódra neveléssel, másrészt a szőrıvizsgálatok kiterjesztésével csökkentendık. A szociális gondoskodásban jelenleg az államnak és a helyi önkormányzatnak van döntı szerepe. Kívánatos az ilyen célú civil szervezıdések létrejöttének bátorítása és támogatása. A bőncselekmények területén a város jó pozícióban van. A bőnözés fı számai évrıl évre csökkennek. A Vagyonvédelmi Alapítványon keresztül az Önkormányzat, civil szervezıdések és vállalkozások hatékonyan támogatják a bőnüldözı szervek munkáját. A kábítószer és egyéb szenvedélybetegségek ellen elsısorban a megelızéssel, másodsorban bőnüldözés hatékonyabbá tételével, a társadalmi támogatottság növelésével kell fellépni. A szezonális munkanélküliség igen jellemzı és gátló tényezıje a város fejlıdésének. Fı cél tehát az állandó munkahelyek számának növelése. 4. Városmőködés A város mőködtetését végzı és felelıs Polgármesteri Hivatal alapvetıen jól látja el feladatát. Kapcsolata a választott városvezetéssel, az Önkormányzattal jó. A hivatalon belül erısíteni kell az osztályok közötti együttmőködést, rendszeres osztályvezetıi értekezleteken kell beszámoltatni a vezetıket a végzett munkáról és kiosztani a következı idıszak feladatait. A környezetvédelem személyi megerısítése mindenképpen indokolt, csakúgy mint a közterület felügyeleté, amelynek hatáskörét és jogosítványait bıvíteni kell. Kívánatos továbbá a hivatali dolgozók idegen nyelv tudásának fejlesztése. Új dolgozók felvételét egy idegen nyelven történı aktív kommunikációs képességhez kellene kötni. A város kommunális feladatait döntıen ellátó PROBIO zrt alapvetıen jól és fokozatosan javulóan végzi munkáját. A kezelésében lévı hulladéklerakó üzemeltetési engedélyét mindaddig ki kell kérni, amíg a regionális hulladéklerakó mőködése meg nem kezdıdik. Ezután a lerakót rekultiválni kell és helyén környezetbarát tevékenységeket kell letelepíteni. A lakossági hulladékgyőjtésben ösztönözni és fokozni kell a szeletív győjtést és a kertes ingatlanok esetén a helyben történı komposztálást. Alapvetıen fontos a város mőködésének, ezen belül energiagazdálkodásának áttekintése és energiagazdálkodási koncepció és intézkedési terv készítése. Az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak kötelessége a megújuló energiaforrások felhasználásában való élen járás. Ezért tervet kell kidolgozni a középületek alternatív, elsısorban napenergiával, napkollektorokkal való ellátására. Bátorítani kell továbbá a többgenerációs lokális erımővek létesítését újabb középületek és nagyobb magánházak esetén. Mindezek megvalósításához tudatos és felkészült pályázati stratégiával kell megteremteni a források nagy részét. Lehetıség szerint ki kell terjeszteni az ipari technológiával készült épületek energiatakarékos felújítását egyéb épületekre is. 5. Gazdaság A város döntıen nyári idegenforgalomra alapozott gazdaságát egyrészt az idegenforgalom idıbeli kiszélesítésével, másrészt egyéb gazdasági tevékenységek letelepítésével lehet javítani.

7 M A N A G I N G U R B7 Az idegenforgalmi idény meghosszabbítása már megkezdıdött a Balaton Kongresszusi és Szabadidı központ megépülésével, a télen is mőködı Aquapark megnyitásával és az új négycsillagos, egész éven át nyitva tartó, változatos és magas szintő szolgáltatásokat nyújtó hotelek építésével. Ehhez még a már meglévı nagy hotelek megújítása kell, hogy csatlakozzon. A sportturizmus részben a Központ megépülésével, részben újabb vitorlás kikötık építésével tovább fejlıdik. Amíg azonban az elıbbi valóban a szezon meghosszabbításával jár, a vitorlás élet zömében a késı tavaszi-nyári, koraıszi hónapokra korlátozódik. A sportturizmusnak újabb lökést adhat egy jégstadion építése. Ez az energiaigényes létesítmény azonban csak az energiahasznosítás legkorszerőbb alkalmazásával építhetı és mőködtethetı. A kulturális turizmus a Központ megépítésével nagy lehetıséget kapott. Egy télen-nyáron mőködı színház szintén felpezsdítheti a város kulturális életét. A hagyományos borturizmus az egyetlen mezıgazdasági alapú tevékenység, amely a város életében jelentıs szerepet játszik. További fejlesztése mennyiségileg alig képzelhetı el. A meglévı gazdaságok további tökéletesítése, a Borút állomások jobb megközelítése, szolgáltatásaik bıvítése látszik lehetséges fejlıdési iránynak. A horgászturizmus fejlesztése csak úgy lehetséges, ha a helyi szervezetek, elsısorban a Balatonfüredi Horgász Egyesület lehetıséget kap olyan új csónakkikötı és klubház építésére, amely magas szintő szolgáltatással fogadhat vendéghorgászokat. A természeti környezet 1. pontban már említett körültekintı fejlesztése szintén hozzájárulhat a turista szezon meghosszabbításához. A munkahelyteremtı több lábon állás érdekében szükséges egyéb gazdasági tevékenységek letelepítése is a városban. Ezek között elsısorban gazdasági -logisztikai, pénzügyi központok azok, amelyek a város turisztikai vonzerejét nem rontják, de elképzelhetı kézmőves ipar letelepítés is. Felsıfokú oktatási intézmény valamilyen fakultása, a hely jellegének megfelelıen környezetvédelmi és természetvédelmi, hidrobiológiai szakok, vagy turizmus és gazdaság, esetleg jogi kar letelepítése egyértelmően élénkítı hatással lenne a helyi gazdaságra és egyáltalán a város egész életére.

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred 13.300 fı állandó lakosú település,

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı

WAREMA Területfejlesztési Koncepció. 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı WAREMA Területfejlesztési Koncepció 2008. április 8. Dr. Hına Eszter területfejlesztési szakértı I. BEVEZETÉS 1. A WAREMA projekt helye a magyar tervezési rendszerben 1.1. A térségi tervezés jogszabályi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben A Balatoni Hajózási Zrt. vitorláskikötı beruházásai Siófok, 2007. november 27. A Balaton egyetlen vitorláskikötı lánca

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Balatonfüred városa részt vesz a MUE 25 (Managing Urban Europe) programban, amelynek célja fenntartható városfejlesztés megvalósítása.

Balatonfüred városa részt vesz a MUE 25 (Managing Urban Europe) programban, amelynek célja fenntartható városfejlesztés megvalósítása. MUE 25 PROJEKT BALATONFÜRED VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA FELADATTERV BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2007 Bevezetés Balatonfüred városa részt vesz a MUE 25 (Managing

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Társadalmi beágyazódásunk

Társadalmi beágyazódásunk Társadalmi beágyazódásunk Magyarország Régió Megye Kistérség Mikrotérség Györköny Földrajzi elhelyezkedés Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA...1 IV.1. Bevezetés... 2 SWOT analízis... 6 A stratégiát megalapozó trendek... 8 IV.2.) Illeszkedés... 9 IV.3. Érd hosszú távú jövıképe... 10 IV.4.) Jövıbeni

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város turisztikai helyzetérıl Elıkészítette: Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó Véleményezı bizottság: Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ALAPCÉLOK

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ALAPCÉLOK PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. ALAPCÉLOK A 2014 október 12-én megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a község működőképességét, az önkormányzat

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl (Egységes szerkezetben a 16/2011. (X. 5.) * módosító rendelettel)

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Vízminőség rekreáció marketing média összefüggések és hatások rövid bemutatása. Pókos Katalin

Vízminőség rekreáció marketing média összefüggések és hatások rövid bemutatása. Pókos Katalin Vízminőség rekreáció marketing média összefüggések és hatások rövid bemutatása Pókos Katalin Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Tihany, 2007. október 19. Balaton turizmusa számokban 2007. I-VII.

Részletesebben

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás Komposzt elıáll llítása különbk nbözı eredető szerves hulladékok, valamint szennyvíziszap ziszap felhasználásával Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét 2009. április 15. Helyzetbemutatás Az

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Helyzetelemzés... 6 2.1 A desztináció menedzsment napjainkban... 6 2.1.1

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben