Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet

3 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek pedagógiai jellegű tapasztalatai és ajánlásai (helyzetelemzés) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

4 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Készítette: Ternainé Fodor Mariann Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet:

5 TARTALOM Bevezető 7 Bevezetés 9 9. A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek pedagógiai jellegű tapasztalatai és ajánlásai (helyzetelemzés) A Biztos Kezdet Óvodai Programot megalapozó kutatás A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák helyzetképe Az óvodáztatás helyzete A törvénymódosítások hatásai Tartalmi szabályozás A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák nevelő, fejlesztő munkájának elemzése, a felmérés eredményei Hozzáférés az óvodai ellátáshoz A nevelőmunka személyi feltételei Innovációs törekvések Integráció az óvodákban Tárgyi feltételek Szakmai együttműködések A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák pedagógiai jellegű tapasztalatainak összegzése A továbblépés lehetőségei Ajánlás a Biztos Kezdet Óvodai Programot bevezető óvodák számára Ajánlás a Biztos Kezdet Óvodai Program elterjesztéséhez Felhasznált irodalom 27 Mellékletek 29

6

7 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M O T M E G V A L Ó S Í T Ó F E L A D A T E L L Á T Á S I H E L Y E K 7 Bevezető Tisztelt Olvasó! A közoktatás fejlesztésében való részvétel nagy felelősség volt a múltban is és a mában is. Felelősség azoknak, akik kijelölik az irányait, kitűzik a céljait, meghatározzák a feladatait, és felelősség azok számára is, akik részt vesznek a kidolgozott fejlesztés kipróbálásában, véglegesítésében. Így van ez a Biztos Kezdet Óvodai Program esetében is, amely a TÁMOP 21. századi közok tatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP / ) kiemelt projekt 1. számú Fejlesz téskoordinációs hálózat, horizontális együ tt mű ködések kiépü lésének ösztönzése, támogatása pillérének része. A TÁMOP program keretében megvalósuló fejlesztések célja olyan támogató pedagógiai rendszer kialakítása, amely a konkrét pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a közoktatási intézményeket a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában. Ezen célok érdekében a Biztos Kezdet Óvodai Programban újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól eltérően, szociális és egészségü gyi tevékenységeket is kíván támogatni az óvodai pedagógiai munkában. A program révén a családok bevonásával és aktív részvételével valóra válik a hátrányos helyzetű gyerekek hozott alkalmazkodási, életmódbeli, kulturális és szociális terü leteken jelentkező hátrányainak enyhítése. Az iskolával való szoros együ ttműködéssel az óvoda iskola átmenet előkészítése, ezáltal a későbbi lehetséges lemaradások, hiányosságok és kü lönbségek minimalizálása valósul meg. Örömü nkre szolgál, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program keretein belü l megvalósult tevékenységek eredményeit jelen tanulmánykötetben közkinccsé tehetjü k. Bízunk abban, hogy kiadványunk tartalmas gondolatokkal segíti a szakmai munka továbbfejlesztését, és a nagyközönség számára is hasznos információkkal szolgál a program által elért pedagógiai eredményekről. Milánkovics Ibolya Labáth Ferencné Schanda Tamás János TÁMOP TÁMOP TÁMOP Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatási Osztály irodavezető óvodai csoport szakmai vezető osztályvezető Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft.

8

9 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M O T M E G V A L Ó S Í T Ó F E L A D A T E L L Á T Á S I H E L Y E K 9 Bevezetés A nevelés teremti az embert és az ember a hazát. (Brunszvik Teréz) Brunszvik Teréz 1820 körül fogalmazta meg tanulmánykötetünk jelmondatául választott fenti gondolatát, amely napjainkban is útmutatást, irányt ad. Ennek az eszmének a jegyében munkálkodnak nagyon sokan a mai Magyarországon óvodapedagógusok, dajkák, gyógypedagógusok, védőnők, gondozónők, egyházi személyek és civil szervezetek képviselői, és utolsó sorban szülők is. A közel húsz esztendős szakmai múlttal rendelkező Okker Zrt. is ezt képviselve alkotta meg a tanulmánygyűjteményt. A társadalmunk legelesettebbjeit, a leginkább hátrányos helyzetben lévő gyermekeket segítő Biztos Kezdet Óvodai Program kapcsán született kötetünknek csak témaválasztása fontos és időszerű, ha az egyes témák bemutatása is szakszerű és alapos. Írásunk átfogó képet ad a kora gyermekkori intervención, az inter- és multikulturalitás elméletén és gyakorlatán át a Biztos Kezdet Óvodai Programban érintettek együttműködéséről, a pedagógiai diagnosztikai eljárások gyakorlatban kipróbált módszereiről, a játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás általi komplex fejlesztésről. Ezeken túl részletesen bemutatja a program bevezetését, hátterét, pedagógiai tapasztalatait. Érdekes és rendkívül tanulságos a programot megvalósító és a kontrollóvodák helyzetéről végzett felmérésünk. A kapott adatok néhol elszomorítóak, máshol örvendetesek. Elgondolkodtató, hogy a megkérdezettek vajon mit és hogyan fognak a jövő zedékének átadni. A felmérésből az is kiderül, hogy ezen a területen sok még a kiaknázatlan lehetőség, és igyekszünk konkrét, részletes szakmai segítséget adni a (halmozottan) hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtéséhez. A háttértanulmányok egyes fejezeteiben erre is kapunk kiváló ötleteket. A módszertani tanácsok mellett egy-egy szituációba konkrétan is beépíthető megoldásokkal találkozhatunk. Ezek az ötletek kiérleltek, kreatívak, olyan alaposan és szakszerűen kidolgozattak, hogy akár módszertani segédletként is használhatóak. A sok jó és újszerű ötlet mellett a szerzőket külön elismerés illeti gördülékeny, igényes, pontos stílusukért is, illetve azért, mert soraikból mindvégig a pedagógusi elhivatottság, az ügy tisztelete és szeretete árad. Átgondolt, jól felépített, koherens tanulmánykötetet vehet kezébe az érdeklődő, azonban a figyelmes olvasónak feltűnhet egy-egy grafikon vagy szövegrész ismétlődése a különböző fejezetekben. Ennek oka az, hogy a kérdőíves felmérés eredményeit minden szerző más-más aspektusból, a saját szemszögéből nézve vizsgálja, így kapunk teljes képet az adatok hátterében álló valós helyzetről. Természetesen a kiadvány fejezetei külön-külön, önálló egységként is kiválóan megállják helyüket. Kiemelendő, hogy a szerzők által felhasznált irodalmak jegyzékei voltaképpen ajánlások is az olvasónak, hogy minél inkább el tudjon mélyülni az adott témában. Ezzel is segíteni kívánjuk a Biztos Kezdet Óvodai Programban részt venni szándékozók munkáját, hiszen a későbbi képzéseken is felhasználhatók ezek a szakirodalmak. A téma iránt érdeklődő olvasók, szülők, pedagógusok, továbbá mindazok, akik hisznek a brunszviki gondolat érvényességében, reményem szerint örömmel fogják kézbe venni és haszonnal fogják forgatni tanulmánykötetünket. Dr. Igaz Sarolta vezérigazgató Okker Zrt.

10

11 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M O T M E G V A L Ó S Í T Ó F E L A D A T E L L Á T Á S I H E L Y E K A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek pedagógiai jellegű tapasztalatai és ajánlásai (helyzetelemzés) 9.1 A Biztos Kezdet Óvodai Programot megalapozó kutatás Az alábbi tanulmány a Biztos Kezdet Óvodai Program mint pilot program keretében megvalósuló kutatás egyik elemzése. A kutatási program a Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító 23 óvoda és 5 kontrollóvoda helyzetének feltárására irányult. Jelen tanulmány a kutatásnak arra a szegmensére igyekszik rávilágítani, hogy milyen tartalmi, módszertani jellemzők, innovációs folyamatok, fejlesztések szükségesek a Biztos Kezdet Óvodai Program sikeres megvalósításához, hatékony elterjesztéséhez. A kutatási programba olyan óvodák kerültek bevonásra, amelyek településén vagy annak közelében működik Biztos Kezdet Gyerekház, és így rendelkeznek tapasztalatokkal az óvodába kerülés előtt Gyerekházba járó, hároméves gyermekek nevelésével kapcsolatban. 5 kontrollóvoda is bevonásra került, amelyek hasonlóan hátrányos helyzetű térségekben, közel azonos szociális és környezeti adottságokkal rendelkeznek, de a település működtet Biztos Kezdet Gyerekházat. A felmérés során kérdőív készült az óvodák nevelőtestületének, valamint az óvodák azon partnerei számára, akik a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében fontos szerepet töltenek be. A válaszok megismerése után szükséges volt olykor a konkrétabb tények ismerete, ezért a kérdőív adatai vezetői interjúkérdésekkel egészültek ki. A kutatás hipotézisei közül az a felvetés kerül megvizsgálásra, hogy a hátrányos helyzetű térségek településein fenntartási problémák, szakemberhiány miatt érhető el a szükséges ellátások mindegyike. Vélelmeztük, hogy a minél korábban megkezdett és rendszeres óvodába járás hátránykompenzációs hatású, és esélyt ad a gyermekek számára a sikeres iskolai tanulmányokhoz. 9.2 A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák helyzetképe Az óvodáztatás helyzete A közelmúltban látott napvilágot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Statisztikai gyorstájékoztatója a 2010/2011. tanév eleji adatgyűjtés előzetes adatairól. A rövid jelentésben a magyar óvodák adatait vizsgálva olyan változásokra figyelhetünk fel, amelyek régóta jelenségei közoktatásunknak, jelesül az ellátott gyermekek létszámának emelkedésére. Az idei nevelési év elejére főre nőtt az óvodába járó gyermekek száma, ami az előző évinél 9598 gyermekkel több. Ennek következményeként az óvodákban foglalkoztatott pedagógusok száma is növekedett főről főre. A 350 fős

12 12 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E eltérés indokoltnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy 163 óvodai csoporttal több kezdte meg ebben a nevelési évben a működését. A gyermeklétszám közel 10 ezres emelkedése izgalmas mutató számunkra, hiszen egyszerű demográfiai emelkedés, az előző évek születési adatai indokolják. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint ugyanis 2006-ban , míg 2007-ben már csak gyermek született ban gyermekkel több, ez a mutatószám, ami egy kismértékű növekedést hozott. A évi születésszám láttán azonban szertefoszlott az a reményünk, hogy a magyar népességnövekedés és ezzel együtt az óvodáskorú népesség számának változása pozitív előjelűvé válik. Mi eredményezhette mégis az óvodás gyermekek létszámának emelkedését? Konkrét elemzésre és tényfeltárásra nincs módunk, hiszen még áll rendelkezésünkre elegendő adat ebből az időszakból. Ha a jelenleg működő 4400 körüli óvodai feladatellátási hely tekintetében ismernénk az új belépők számát korosztályi, életkori összetétel, szociális helyzet szerint, akkor lenne módunk a témánk szempontjából fontos következtetések levonására. Így csak feltételezéseink vannak arra vonatkozóan, hogy milyen jelenségek, folyamatok állnak a változások mögött A törvénymódosítások hatásai Egységes óvoda-bölcsőde A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 33. (14) bekezdésnek hatályba lépésével lehetőség nyílt többcélú intézményként egységes óvoda-bölcsőde létrehozására. (14) Egységes, az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó intézmény hozható létre a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez (a továbbiakban: egységes óvoda-bölcsőde). Egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a települési önkormányzat köteles bölcsődét működtetni, és a gyermekek száma teszi lehetővé az óvodai csoport, illetve a bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Egységes óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként működhet minden olyan többcélú közoktatási intézményben, amely az e -ban meghatározottak szerint óvodai feladatot is elláthat ben módosult a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a 24. (1) bekezdése kiegészült a következőkkel: Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosban fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 2 A fenti módosítások a kisgyermekek napközbeni ellátásának problémáit igyekeztek megoldani a meglévő infrastrukturális rendszer keretein belül, az óvodák szabad kapacitásának kihasználását is támogatva. Fontos segítséget jelentett ez a lehetőség a bölcsődét működtető településeken élő családoknak, valamint a bölcsődei férőhelyszám-problémákkal küzdő nagyobb települések lakosságának egyaránt. A törvénymódosítások minden bizonnyal eredményeztek létszámemelkedést azzal, hogy az óvodákba már kétéves gyermekek is felvételre kerülhettek. 1 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény. (Látogatva: ) 2 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosítása. (Látogatva: )

13 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M O T M E G V A L Ó S Í T Ó F E L A D A T E L L Á T Á S I H E L Y E K 13 Óvodáztatási támogatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 2009-ben érvénybe lépő módosítása hívta életre az óvodáztatási támogatást. Az újabb szociális juttatást a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei vehetik igénybe, ha gyermeküket legkésőbb annak az évnek a végéig beíratják az óvodába, amikor az betölti negyedik életévét, és gondoskodnak a rendszeres óvodába járásáról is. Rendszeresnek tekinthető az óvodába járás, ha naponta legalább 6 órát az intézményben tölt a gyermek, illetve a nevelési év 25 százalékánál többet hiányzott az adott nevelési éven belül. A törvénymódosítás és a végrehajtási rendelete az óvodapedagógusok szerint valóban eredményezett rendszerességet, de valódi eredményt sok településen jelenthetett ez az ösztönzés, amelyre vonatkozóan szakmai kételyek merültek fel. Az újonnan beiratkozó HHH gyermekek számára vonatkozó adatok ( ezres nagyságrendek) becslések. Az azonban biztos, hogy többségük óvoda- vagy helyhiányos településeken él. Kérdés, hogy a helyhiányt rövid idő alatt meg lehet-e oldani, vagy olyan következmények állnak elő, mint: (i) HHH gyerekek elutasítása a törvénynek megfelelően; (ii) a jogosultak a támogatást helyhiány (óvodahiány) miatt tudják igénybe venni; (iii) az óvodák befogadják a gyerekeket úgy, hogy növelik a csoportok nagyságát, és ezzel veszélyeztetik a minőségi nevelést, azaz az intézkedés célját. 3 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek országos átlagban rendszeresebben járnak óvodába a támogatás hatására Tartalmi szabályozás Az Óvodai nevelés országos alapprogramja szeptembere óta hivatott szabályozni a magyar óvodai nevelést. Ez a központi rendelet tiszteletben tartja és elősegíti a Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezményben lefektetett alapelvek érvényesülését is. Az alapprogram november 23-án módosult, tartalmilag éppen az inklúzió szellemében és annak gyakorlatát is érintő módon változott. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a legkorszerűbb pedagógiai elvek, az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság mentén biztosítja valamennyi magyar óvodás gyermek számára a differenciált, személyes figyelemmel kísért, sikeres személyiségfejlődést. Az alapprogram mellett országos szabályozó a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és a Nemzetiségi, etnikai nevelési irányelvek is. Az alapprogram és az irányelvek elvei szerint összeállított helyi nevelési programok alapján történik a nevelőmunka az óvodákban, tehát kétszintű tartalmi szabályozás valósul meg. A helyi nevelési programokat az Óvodai nevelés országos alapprogramjára építve készítették el a nevelőtestületek. Innovációs, programfejlesztő tevékenységük által a helyi adottságok, jellegzetességek, lehetőségek beépültek a nevelőmunka helyi szabályozásába. A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák nagy része integrált, többcélú intézményben működik, ezért fontos, hogy az ilyen nagy intézményi dokumentumban is megfelelően kidolgozott óvodai nevelési programok készüljenek el az integráció során. 3 Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 12/2008. (X. 20.) sz. határozatában az óvodáztatási támogatás szabályozásáról megfogalmazott állásfoglalásban olvasható. CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gyergyerekmon.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcate gory%26download%3d4%3aallasfoglalas ovoda%26id%3d2%3aulesek-jegyzokonyvei%26itemid%3d3&ei=z0cst Y1SxcGzBpSNndAG&usg=AFQjCNEpsR04K3fAzPp3acRL_XISLTXISL (Látogatva: ) 4 A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. hjegy_doc.cgi?docid= kor (Látogatva: )

14 14 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E A Biztos Kezdet Óvodai Program szakmai koncepciója A Biztos Kezdet Óvodai Program koncepciója illeszkedik a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia célkitűzéseihez, amely szerint a gyermekszegénység komplex csökkentése akkor válik lehetővé, ha kialakul a közös társadalmi szándék, és jelentős támogatással az intézmények, szakmák, ágazatok között elindul az együttműködés, továbbá ha a helyi társadalmi rétegek, a civil szervezetek, s főként a szülők magukénak tekintik az ügyet. A Nemzeti Stratégia átfogó céljait a Biztos Kezdet Óvodai Program szakmai koncepciója is kijelöli az óvoda szintjén, különösen a gyermeki kirekesztés, szegregálás megszüntetését vállalja fel: Alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete, amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. 5 A Biztos Kezdet Óvodai Program szakmai koncepciójának is központi kérdése az inklúzió és az intervenció: minden gyermeket a családjával, teljes körű hátterével, szociológiai helyzetével együtt kell nézni, és ott, úgy, annyira kell őket együtt ( egymástól elszigetelten) segíteni, ahol, ahogy és amenynyire szükséges. 6 A gyermek alapvető joga, hogy megfelelő segítséget kapjon személyisége kibontakoztatásához, így egyenlő eséllyel kell hogy elérje a minőségi óvodai nevelést is, függetlenül attól, hogy milyen családi, környezeti háttérrel rendelkezik, és milyen településen él. A fejlesztés az esélyegyenlőség és az esélyteremtés jegyében, szoros szakma- és tárcaközi hálózat működtetésében látja a megoldást. A hatékonyság érdekében közös munkacsoportok működtetésével az óvodai nevelés keretien belül vállalható feladatokat elemzi. 9.3 A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák nevelő, fejlesztő munkájának elemzése, a felmérés eredményei Hozzáférés az óvodai ellátáshoz A szülő joga, hogy gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, zeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelő óvodát válasszon. Ugyanakkor a szülő kötelessége, hogy biztosítsa ötéves kortól gyermeke óvodai nevelésben való részvételét és rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal. A jog érvényesítését általában megfelelően sikerül biztosítani, ezt bizonyítja, hogy Magyarországon az óvodai ellátáshoz való hozzáférés közel egy évtizede zetközi összehasonlításban is magas, az óvodáztatásban érintett 3 7 éves korosztály 1992-ben 85%-os volt, 2001-ben 92%, 2002-ben 92,9%. 7 A Biztos Kezdet Gerekházak a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben találhatók, 8 mégis nagy különbségek mutatkoznak a települési és az óvodai szociális mutatók tekintetében. Nagy a szórás a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek az összes gyermek számához hasonlított arányában. Van olyan település Csongrád megyében, ahol 25%-nyi a hátrányos helyzetű és mindössze 3% a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya, mégis fontosnak érezte a kisváros vezetése a Biztos Kezdet Gyerekház működtetését. A másik véglet a 100%-ban halmozottan 5 Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia rmanyhatarozat(1).pdf (Látogatva: ) 6 Dr. Bakonyi Anna: A Biztos Kezdet Óvodai Program szakmai koncepciója. (Kézirat.) Bp., Okker Zrt., Villányi Györgyné: Hogyan változott meg az iskola feladata? A társadalmi-gazdasági környezet legfontosabb változásainak jellemzői az utóbbi 18 évben a kisgyermekneveléssel kapcsolatban. In: Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése. Háttéranyag. H.n., k.n., Kizárólag a leghátrányosabb kistérségek pályázhattak a TÁMOP projektben a Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozására, működtetésére.

15 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M O T M E G V A L Ó S Í T Ó F E L A D A T E L L Á T Á S I H E L Y E K 15 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az összes gyerek számához viszonyítva HH gyerekek száma HHH gyerekek száma 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aba Bogádmindszent Budapest Dencsháza Dombrád Dorogháza Gilvánfa Hernádnémeti Katymár Mórahalom Nyírmada Nyírva s vá ri Ópályi Pécs-Frankel Pécs-Keleti Pécs -Óvoda Porcsalma Pusztadobos Sátoraljaújhely Szakoly Törökszentmiklós-Napraforgó Törökszentmiklós-Aranykapu Zsadány hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő kis falu Baranya megyében, ahol 90% körüli a munkanélküliség és mélyszegénységben élnek a családok A nevelőmunka személyi feltételei A vizsgálat során fontosnak tartottuk annak az intézményi jellemzőnek a megismerését, hogy a szakos ellátottságot tudja-e biztosítani az intézmény fenntartója ezen óvodák esetében. A megfelelő számú, képzett óvodapedagógus alapfeltétele ugyanis a színvonalas nevelőmunkának. Szakember-ellátottság az óvodákban megfelelő 22% megfelelő 78%

16 16 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E A pedagógushiányt a gyermekcsoportok összevonásával tudják csak megoldani az óvodák. A magas csoportlétszám gátolja a minőségi nevelést és jelzi, hogy nehezen valósul meg a teljes óvodás populáció hozzáférése az óvodai neveléshez. Előfordul, hogy a nehéz helyzetű fenntartók a legjobb szándék ellenére sem tudják biztosítani a kettős normát az óvodapedagógusok tekintetében, és a csoportonkénti egy dajkai álláshelyet sem tudják fenntartani Az óvodapedagógusok speciális képzettségei A következő diagramon a Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák szervezeteinek egyik fontos minőségi jellemzőjét demonstráljuk, ami más, mint a pedagógusok szaktudásának megújulása, korszerűsége, ami a szakmai igényesség, az önfejlesztés képességét is bemutatja. Óvodapedagógusok speciális képzettségei 11% 11% 4% 15% 7% 22% 22% 8% beszéd- és nyelvművelés óvoda-is kola átmenet fejlesztőpedagógia projekt differenc iálás drámapedagógia gyógytestnevelés, mozgásterápia kooperatív technikák A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák mindegyikében jelen van az alapképzettségen túl szerzett speciális szaktudás. Nagy jelentősége van ennek, ha arra gondolunk, hogy az egy csoportos, kis óvodákban jó esetben két óvodapedagógus dolgozik, és egyikük egész nap helyettesíti a képzésben résztvevő kollégát. A teljes kép kirajzolásához azonban hozzátartozik az a tény is, hogy a pedagógus-továbbképzési normatív támogatás megkönnyítette az intézmények és az érintett pedagógusok tehervállalását, hiszen akár 100%-os támogatottsággal szerezhettek diplomát. A képzések kiválasztásában elsősorban a hiátusok, a problémás területek kaptak szerepet. A diagramon is szembetűnően látszik két terület dominanciája. A tanulás középpontjába elsősorban a fejlesztőpedagógia és az óvoda iskola átmenet témái kerültek. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményes neveléséhez szükségesek ezek a speciális képzettségek. A differenciálás, a projektmódszer, a drámapedagógia, a gyógytestnevelés mind-mind a beavatkozás pedagógiai eszközei. A nyelv- és beszédművelő szaktudás nagyon fontos az anyanyelvi nevelés elmaradásainak és a logopédus hiányának kompenzálására. A módszertani kultúra sokszínű, az eszköztár innovatív, kiegészítésük azonban a további fejlesztés során indokolt lehet. A teljesség igénye nélkül néhány lehetőség:

17 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M O T M E G V A L Ó S Í T Ó F E L A D A T E L L Á T Á S I H E L Y E K 17 az általános beavatkozás terén még: tánc és mese, drámajátékok, kézművesség, a szabad játék és a fejlesztő játékok megfelelő aránya, a párhuzamosan végezhető tevékenységek stb. a tanulásszervezés terén: a projektpedagógia, a kooperatív tanulás, a differenciált fejlesztő értékelés Segítő szakemberek az óvodákban Segítő szakemberek az óvodában 100% 90% 80% 70% 79% 79% 89% 93% 60% 50% 40% 43% 50% 57% 30% 20% 10% 0% Családgondozó Fejlesztőpedagógus 29% Gondozónő Gyermekjóléti szakember 18% Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógus 32% Gyógytestnevelő 4% Konduktor Logopédus 7% Pedagógiai asszisztens Pszichológus 4% Szociális munkás Védőnő Ennek a kérdésnek a kapcsán is felszínre került a logopédus és a fejlesztőpedagógus hiánya. A felmérésben résztvevő 28 óvoda közül kettőben sem logopédus, sem fejlesztőpedagógus segíti a gyermekek fejlesztését. Öt óvodában gyógypedagógiai asszisztens működik közre a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjában; az óvodák felében pedig gyógypedagógus folytatja a gyermekek terápiáját. A szociális ágazat munkatársai közül családgondozóval, gyermekjóléti szakemberrel, szociális munkással és védőnővel működnek együtt az óvodák. A sikeres óvodáztatás érdekében elengedhetetlen valamennyi településen ezen szakemberek együttműködése, a tartalmas, érdemi kapcsolattartás kialakítása és fenntartása Szolgáltatások az óvodákban Közismert az a tény, hogy a településen működő szolgáltatások száma és azok minősége nagymértékben meghatározza az óvodák szakmai minőségét. Valamennyi Biztos Kezdet óvoda igénybe veszi a nevelési tanácsadást. Általánosan az iskolaérettségi vizsgálatok idején, valamint a sajátos nevelési igény felmerülésekor nyújtanak fontos segítséget az óvodapedagógusoknak. Az alapfokú művészetoktatási tevékenység jellemzően olyan óvodákban nyújt újabb fejlesztési lehetőséget, ahol iskolával, művészeti iskolával közös többcélú intézményműködés valósul meg. Komoly hátrányt jelent azonban a logopédiai ellátás hiánya. Utazó szakember minden óvoda számára kell hogy nyújtson beszédfejlesztő, korrekciós szolgáltatást. A korai fejlesztés, a gyógypedagógiai tanácsadás az óvodák több mint felének jelent segítséget. A megyei szakértői bizottságokhoz fordulnak a felmerülő sajátos nevelési igény felméréséhez, megállapításához. A szakmai csoport leterheltsége miatt azonban hosszú idő telik el a státuszok és a szükséges terápiák meghatározásáig. A speciális igények ellátása (mint például a mozgásterápiák) szintén az utazó szakszolgálatok feladata.

18 18 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Igénybe vett szolgáltatások az óvodában 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alapfokú művészetoktatás 21% Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás 43% 39% Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás 89% 100% 93% Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 0% Gyógytestnevelés 36% Gyermekjóléti szolgálat 93% Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona "Helyettes szülő" ellátási forma 11% 4% 4% 0% 7% 0% 4% Az óvodai visszajelzések azt bizonyítják, hogy ezen szolgáltatások hatékonyan segítik a gyermekek képességeinek kibontakoztatását. Az óvodák másik fele azonban kimarad ebből a lehetőségből. A felmérések azt is bizonyítják, hogy a segítség igénybevétele egyaránt fontos, ha a gyermek hátrányos helyzete miatt marad le a fejlődésben, vagy ha sajátos nevelési igényű kisgyermekről van szó. A két tényező összemosása természetesen helyes, ám a korai szakaszban a fejlesztés módja, a segítség szükségessége egyaránt fontos mind a szakrendszerű beavatkozást, mind pedig az óvodai nevelést illetően. A hatékonyság meghatározó eleme a szoros együttműködés a szolgáltatásokat nyújtó szakmai szervezetekkel, intézményekkel Innovációs törekvések Az óvodák esélyegyenlőségi pályázatokban, programokban való részvétele IPR 13% 9% 9% 17% 0% IPR + HEFOP IPR + TÁMOP HEFOP HEFOP + TÁMOP 9% 0% 43% TÁMOP IPR + HEFOP + TÁMOP Egyikben sem vett részt

19 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M O T M E G V A L Ó S Í T Ó F E L A D A T E L L Á T Á S I H E L Y E K 19 A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító óvodák 90%-a nagy innovációs hajlamot mutat azzal, hogy az IPR mellett HEFOP vagy TÁMOP pályázatokban is részt vett. Három óvoda mindhárom pályázati lehetőséget kihasználta. Három óvoda vett részt esélyegyenlőséget támogató pályázatokban, ezek közül az egyik kontrollóvoda, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek aránya alacsonyabb, és a fenntartó önkormányzat támogatta a pályázatok benyújtását, előnyben részesítve ezzel a hátrányos helyzetű gyerekeket magasabb arányban ellátó intézményeket Kompetencia alapú nevelés A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) közoktatás-fejlesztési projektjeiben részt vevő óvodák bevezették a kompetencia alapú óvodai programcsomagot. Elsajátították az ismeret, képesség, attitűd hármas egységére épülő fejlesztést, ami a teljes személyiség alakítását, fejlesztését eredményezi. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák előtérbe helyezése, az inkluzív szemléletű, differenciáló nevelés módszerei a helyi nevelési programban is megjelennek. A moduláris rendszerű program kiemelt fejlesztési területei egyeznek a Biztos Kezdet Óvodai Program elemeivel. Az óvoda iskola átmenet, az integráció, az inkluzív nevelés, a játék, az erkölcsi és érzelmi nevelés hangsúlyainak továbbfejlesztésére is lehetőség mutatkozik a további fejlesztésekben. 9 Általános és IPR módszertani képzések, valamint hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését támogató képzések valósultak meg az óvodákban: új tanulásszervezési eljárások; hatékony gyermekmegismerés; differenciálás heterogén csoportban; óvoda iskola átmenet; projektpedagógia; tevékenységközpontú pedagógiák; drámapedagógia, kreatív zene és tánc, kézművesség; professzionális pedagógusi kommunikáció. A TÁMOP projektekben innovációs tevékenységeket valósítottak meg: témahetet, projektet, jó gyakorlatot fejleszthettek ki és terjeszthettek el a projektben résztvevő más intézményeknek. Ezek a módszertani ismeretek szakmai, pedagógiai és módszertani alapját adják a Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósításának Óvodai Integrációs Program A Biztos Kezdet Óvodai Programban jelenleg résztvevő óvodák 68%-a ismeri és alkalmazza az Óvodai Integrációs Programot, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 10 óvodai nevelését támogatja. 9 Lásd részletesebben: Labáth Ferencné Gilicze Zoltán Kovács Erika: Óvodai nevelés kompetenciaterület. Elméleti alapvetések. Bp., Educatio Kht., Hátrányos helyzetű gyermek az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek hároméves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek.

20 20 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Az integrációs program meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Nem ad részletes pedagógiai tartalmakat, választandó nevelési tervet, nevez meg, ír le konkrétan alkalmazandó programokat, ha szemléletet tükröz, amit megfelelőnek tart a gyermekek esélyegyenlőségének elősegítéséhez. Az óvodai IPR-t megvalósító óvodák minden bizonnyal programot, eljárást dolgoztak ki a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatásának biztosítására. Képzések kapcsán felkészültek az integrációra. Korszerű nevelési módszerek alkalmazására nyílt módjuk a program megvalósítása során (projektmódszer, drámapedagógia, nyitott óvodai programok stb.). DIFER méréssel felmérik a gyermekek képességeit, és ez alapján a mérés-elemzés-fejlesztés-mérés egységben történő kezelésével valósítják meg az egyéni fejlesztési terveket. Munkacsoportokat működtetnek intézményen belül, és sok tapasztalatuk van a gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, a szociális segítségnyújtással kapcsolatos munkában, a közös programok szervezésében. Tapasztalatokkal rendelkeznek a szülőkkel való kapcsolattartás egyik formájaként megvalósuló, háromhavonkénti, a gyermek fejlődéséről szóló közös megbeszélések hasznáról. A családokkal való együttműködést, a bizalmon alapuló kapcsolatot megalapozták a szülői szoba kialakításával, az óvodás gyermek egyénre szabott beszoktatásával, kölcsönözhető játékszerek biztosításával az átmeneti tárgyak és az otthoni játékos fejlesztés érdekében Integráció az óvodákban Az országos statisztikákat elemezve fontos, beszélő számadat, hogy a gyógypedagógiai nevelésben részesülő, sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 2008/2009-ben 4917 fő, (ebből 3509 gyermeket neveltek integráltan az óvodák), míg a 2009/2010-es nevelési évben növekedett ugyan a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 5027 főre, de az integráltan nevelt gyermekek száma is növekedett 3820-ra, tehát az arányszám szintén nőtt. A 2010/2011-es nevelési év adatai szerint összesen 5555 sajátos nevelési igényű gyermekről gondoskodnak az óvodák. 11 Az elmúlt másfél évtizedben a növekedés tényével elégedettek lehetünk ugyan, de a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai hozzáférésének arányával azonban aligha. Amennyiben elfogadjuk irányszámként, hogy a népességben korcsoportonként körülbelül 5 százalék a sajátos nevelési igényűek száma, és tudjuk, hogy az óvodai nevelésben a 7 évesek óvodában maradásának gyakorlattá válásával ma már 4 korcsoport van jelen (Vágó Vass, 2006), közel fő esetén lennének megfelelően reprezentálva a sajátos nevelési igényű gyerekek a magyar óvodákban. 12 Alulreprezentáltak tehát a sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodáinkban. Az elmozdulás reményt ad, hogy az intézmények megkezdett integrációs felkészülése folytatódik, és ezáltal további javulás várható. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának inkluzív szemlélete, differenciáló, minden gyermekre figyelő alapelve 11 A es adatok a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyorsjelentés a 2010/2011. tanév közoktatási előzetes statisztikai adataiból című kiadványból származnak. (Látogatva: ) A korábbi évek adatai az Oktatás-statisztikai Évkönyv 2009/2010 című kiadványból származnak. statisztika/okt_evkonyv_2009_2010_ pdf (Látogatva: ) 12 A küszöbön. Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodában. Szerk.: Kőpatakiné Mészáros Mária. Bp., Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az igénybe vehető pedagógiai többlet szolgáltatások támogatása TÁMOP 3.4.2/B

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Módszertani kultúrában az óvodapedagógia ma verhetetlen Magyarországon. (Kutatási program az eredményes óvoda-iskola átmenet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B)

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B) A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. Előzmények - kapcsol Előzmények - kapcsolódások Közoktatási

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Együttnevelés - együttműködés

Együttnevelés - együttműködés Együttnevelés - együttműködés A sajátos nevelési igényűgyermekek ellátórendszerének támogatása Célok és sikerkritériumok Külön célok a többségi és a SNI gyermekek oktatása számára? A jó iskola jól integrál

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI

A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI AZ ÓVODAI NEVELÉS HÁTRÁNYCSÖKKENTŐ CÉLJÁT ÉS FELADATAIT KIEMELT FORMÁBAN BIZTOSÍTANDÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FENNTARTÓIK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL Szent-Gály Viola Oktatási Hivatal Kisgyermekkori

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben