Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

3 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Program Stratégiai terve Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

4 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Készítette: dr. Iliás Lajosné, Marksteinné Molnár Julianna Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet:

5 TARTALOM 1. Bevezető 5 2. A Biztos Kezdet Óvodai Program rövid bemutatása 7 3. Stratégiai célok Alapvető célok Kulcsfontosságú területek A kutatás és fejlesztés eredményes megvalósítását vállaló szakértői team cselekvési terve A kulcsfontosságú területek fejlesztéséhez elvégzendő feladatok Kutatás Tartalomfejlesztés Képzési szolgáltatások Felkészítés óvodapedagógusoknak, dajkáknak a program bevezetéséhez és alkalmazásához Műhelymunka védőnők, szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, családgondozók, gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, gondozónők, együttműködő szülők, civil szervezetek és egyházak képviselői számára Referenciahelyi működés standardjainak kidolgozása A minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok belső szabályozásának kidolgozása, a Minőségfejlesztési és minőségirányítási belső szabályzat A minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok külső szabályozásának kidolgozása, a Minőségfejlesztési és minőségirányítási külső szabályzat Az óvodai hálózat kialakítása, összehangolva a fejlesztéskoordinációs hálózattal, ágazati és ágazatközi szinten, az óvodai hálózat eljárásrendjének kidolgozása Zárókonferencia A kutatás eredményeinek beépítése a mindennapi gyakorlatba Ütemterv A Biztos Kezdet Óvodai Program jövőképe Felhasznált irodalom 21

6

7 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M ST R A T É G I A I T E R V E 5 1. Bevezető A megélhetési gondok, a családok szociális helyzetének kedvezőtlen alakulása egyre több gyermeket hoz hátrányos helyzetbe, amelyből önerővel kilépni nem tud, és amely az egyén egész életútját befolyásolhatja. A gyermekek alapvető joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz, függetlenül attól, hogy az ország mely részén, milyen méretű településen születtek és élnek. A gyermekellátások feladata, hogy szolgáltatásaikat úgy szervezzék, hogy a gyermek az életkorának, speciális és egyéni szükségleteinek leginkább megfelelő, minőségi ellátáshoz egyenlő eséllyel férjen hozzá. A hátrányos helyzetű gyermekek számára az esélyegyenlőség biztosításának egyik kitüntetett lehetősége az óvodai intervenciós munka, amely egyben az esélyteremtés záloga. Fontos, hogy a gyermekek egyéni, speciális szükségleteik szerint, helyben és differenciáltan kapják meg a konkrét segítséget abban, amiben szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási vagy egyéb okból rászorulnak. A TÁMOP kiemelt projekt újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól alapjaiban eltérően, a szociális, egészségügyi, oktatásügyi tevékenységeket az óvodai pedagógiai munkán belül kívánja támogatni. 1 Ehhez szükség van a családok foglalkoztatási helyzetének javítására, a munkahelyteremtés, a képzés biztosítására, a családok felvilágosítására, motiválására annak érdekében, hogy mind az óvodáztatást, mind a későbbi iskoláztatást támogassák, működjenek együtt a közoktatási intézményekkel. A célok megvalósításában hangsúlyos szerepet kapnak a kialakítandó szakterületi hálózat intézményei (referenciaintézmények) és a szakterületek képviselői is (pl. hálózati munkatársak, óvodapedagógusok, családorvosok, védőnők, szociális munkások, felelős fenntartó önkormányzatok). A Biztos Kezdet Óvodai Program tervezésének állomásait a 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról , valamint az 1092/2007. (XI. 29.) kormányhatározat a 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ) szabályozó háttere alapozza meg. A Biztos Kezdet Óvodai Program alapja, hogy a TÁMOP által kialakított Biztos Kezdet Gyerekházak mellé választódjanak ki a TÁMOP Biztos Kezdet Óvodai Program mint pilot program keretében azon óvodák (néhány kontrollóvodát kivéve), amelyek építve a Biztos Kezdet Gyerekházak munkájára a közoktatás rendszerén belül segítik az óvodapedagógusokat az együttnevelési stratégiák kialakításában, megvalósításában. Segítik őket elméleti és gyakorlati szinten is abban a feladatukban, hogy a beóvodáztatás ösztönzésével, az óvodai nevelő és fejlesztő munka eredményeként minden gyermek eséllyel kezdhesse az iskolát. Az intézmények megkeresése és felkérése alapján indult a pilot program, és többségében olyan települések intézményei kerültek a programba, ahol a Biztos Kezdet Gyerekházak már működtek. A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése érdekében ajánlatos, hogy a folyamatosság biztosításaként minél nagyobb számban és rendszeresen járjanak a gyermekek az óvodákba. A Biztos Kezdet Gyerekházakba járó kisgyer- 1 Varga Szilvia: A XXI. század gyerekképe egyben jövőképe is. Interjú Labáth Ferencnével. In: Labáth Ferencné (szerk.): Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai, 1. kötet. A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet. Nyitókonferencia. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, l.

8 6 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E mekek az óvodáskor elérésekor automatikusan kerüljenek olyan óvodába, ahol a nevelőmunka már a Biztos Kezdet Óvodai Program alapján kifejlesztett óvodapedagógiai célokkal és módszerekkel folyik. Ennek a témának ilyen szintű, ilyen tartalmú kifejtésével, és ezzel a fajta elméleti és gyakorlati megközelítéssel nem találkozhattunk eddig, ezért ennek a témának a felkarolása, valamint a belőle fakadó céloknak, feladatoknak a megvalósítása, a megvalósítás nyomon követése kutatásfejlesztést igényel, amely magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést is.

9 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M ST R A T É G I A I T E R V E 7 2. A Biztos Kezdet Óvodai Program rövid bemutatása A Biztos Kezdet Óvodai Program lehetőséget biztosít az együttnevelési stratégiák kialakításával az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok lehetőség szerinti csökkentésére, és a szegénység újratermelődésének megakadályozását szolgálja. A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózati rendszere a 0 5 éves korú gyermekek kora gyermekkori fejlesztésére irányuló, speciális ellátás. A Biztos Kezdet Óvodai Program középpontjában a munkanélküliség által sújtott, a kulturális és gazdasági elszigetelődés folytán leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő, óvodás korú gyermekek és szüleik állnak. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja tartalmazza azokat az innovatív törekvéseket, amelyek a kompetencia alapú óvodai programcsomagban is megfogalmazódtak. A kifejlesztett Biztos Kezdet Óvodai Program figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait, és olyan lehetőségeket kínál, amelyek az óvodák helyi nevelési programjához alkalmazkodva a gyermek szabad cselekvéseire, főként a szabad játékra építenek. A szakértők tapasztalata, összesített véleménye szerint a szolgáltatási rendszer sok esetben nem felel meg sem az eltérő fejlődésű, sem a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára. A Biztos Kezdet Óvodai Program a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani azzal, hogy egyrészt összehangolja a helyben meglévő, 3 7 éves korosztályhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, beilleszti azokat a helyben elérhető ellátások rendszerébe, másrészt olyan helyi közösségeket épít, amelyek támogató környezetet nyújtanak a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez. A program lényege az integráció, a differenciálás, az inklúzió, a kooperáció, az interdiszciplinaritás, a szervezetekre való irányultság szerinti rendszerbe szervezés. A Biztos Kezdet Óvodai Program nem elkülönült forma, hanem együttműködik a már meglévő, működő szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel. A Biztos Kezdet Óvodai Program céljai: az óvodás korú gyermekek optimális fejlődésének elősegítése, a hátrányaikból adódó kompenzáció elősegítése, az együttnevelési formák kialakítása; a szülőkkel való együttműködéssel a helyi erőforrások kiaknázása, támogatása; partneri kapcsolatok építése a szülőkkel, a szociális, egészségügyi, oktatási, civil és egyházi képviseletekkel; a speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk segítése a program részét képező, kifejlesztett tartalmi elemekkel; a szolgáltatást nyújtó szakemberek, intézmények együttműködésének fejlesztése, hálózatépítés; a közösségi részvétel, a helyi közösségek erősítése a helyi jó gyakorlatok megismerésével, alkalmazásával. A programot megvalósító intézmények munkatársai jelentős többlettudás birtokosaivá válnak, a referenciaintézménnyé válás lehetősége és a hálózat kiépítése irányt mutathat a fejlődéshez. A program megvalósítása során az együttműködő intézmények a kompetenciaterületükön belül segítséget nyújtanak egymásnak a szolgáltatások fejlesztésében, kiépítésében és működtetésében. Az ered-

10 8 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E ményekre építve elengedhetetlen, hogy továbbra is fokozott figyelmet kapjon az inkluzív munkát segítő szolgáltatói hálózati rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése. A program eredményeinek elérése érdekében szükséges tevékenységek: folyamatszabályozás; referenciaintézmény kritériumainak, standardjainak megfogalmazása; tartalomfejlesztés; módszertani fejlesztés; képzési fejlesztés; minőségfejlesztés; szakmaközi hálózat kiépítése és működtetése.

11 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M ST R A T É G I A I T E R V E 9 3. Stratégiai célok A Biztos Kezdet Óvodai Program stratégiai célja az együttnevelési rendszer programjának kidolgozása, kiépítése. Feladata a helyi közösségek bevonása, érdekeltté tétele, hogy minden gyermek a rendszeres óvodába járással jó eséllyel kezdhesse meg iskolás éveit. A Biztos Kezdet Óvodai Program kutatásra épülő, kísérleti fejlesztés eredménye. A pilot program keretében szükséges: megvizsgálni és elemezni az óvodai együttnevelés lehetőségét a társadalmi különbségek csökkentése érdekében; bemutatni és elemezni a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján a jó gyakorlatokat ; tanulmányozni, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő óvodák által kitöltött kérdőívek összegzése rámutat-e arra, hogy eredményesebb a gyermekek fejlesztése azokban az intézményekben, amelyek HEFOP, TÁMOP stb. pályázatokon vagy pályázati konstrukciókban részt vettek; feltérképezni a korai fejlesztésben részt vevő intézmények szakembereinek véleményét az inkluzív pedagógia megvalósíthatóságáról; olyan ágazati, ágazatközi együttműködéseken alapuló koncepció kidolgozása, amely lehetővé teszi a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára az esélyek biztosítását. 3.1 Alapvető célok Az alapvető célok a június 28-án megrendezett nyitókonferencián elhangzottak alapján fogalmazódtak meg: 2 a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai keretek közötti együttnevelési gyakorlatának kialakítása, fejlesztése, megerősítése; a hozott hátrányok lehetőségek szerinti csökkentése; a szülők, a családok bevonása, érdekeltté tétele a gyermekek nevelésében; a korai beavatkozással az iskolai átmenet előkészítése; a későbbi lehetséges lemaradások megelőzése, az iskolával való fokozott együttműködéssel már az óvodai évek alatt elsősorban alkalmazkodási, életmód, kulturális és szociális területen jelentkező hiányosságok, különbségek minimalizálása; az óvodapedagógusok, szülők és az integrált együttnevelést segítő szakemberek kompetenciájának kiaknázása, hatékonyabb fejlesztése; az együttműködés fejlesztése az együttnevelésért; az integrációt segítő ellátórendszer szolgáltatásainak bővítésével és/vagy minőségi fejlesztésével az esélyegyenlőség lehetőségének biztosítása; A jó gyakorlatok, a Biztos Kezdet Óvodai Program adaptálásának segítése. 2 Labáth Ferencné (szerk.): Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai, 1. kötet. A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet. Nyitókonferencia. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2011.

12 10 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Kulcsfontosságú területek A program négy pillére: Tartalmi elemek, háttértanulmány elkészítése. Módszertani, szakmai anyagok kifejlesztése. Képzési elemek, felkészítés, műhelymunkák, mentorképzés. Minőségfejlesztés, minőségirányítás.

13 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M ST R A T É G I A I T E R V E A kutatás és fejlesztés eredményes megvalósítását vállaló szakértői team cselekvési terve A programban foglalt elvek szerint a szakmák közötti együttműködésnek, a kisgyermekekkel foglalkozó intézményeknek és szakembereknek az együttműködése kiemelt jelentőségű, ezért a program nyitó műhelymunkával és konferenciával indul. A konferencia célja, hogy összefogja az érintett szakmákat és szakembereket, hogy egyértelművé váljanak a feladatok, megvalósuljon a szakmai konzultáció, az együttgondolkodás. A program különböző háttértanulmányokkal segíti a gyakorlati munkát. A kidolgozásra kerülő háttértanulmány fejezetei a Szakmai koncepció alapvetéseiből indulnak ki. A kidolgozásra kerülő háttértanulmány fejezeteinek és alfejezeteinek címei: 1. A kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata 1.1. A kora gyermekkori intervenció elmélete a társadalomtudományi összefüggések tükrében 1.2. A kora gyermekkori intervenció jelene és jövője 1.3. A Biztos Kezdet Óvodai Program az intervenció szemszögéből 2. Az inter- és multikulturalitás elmélete 2.1. A kultúra fogalma 2.2. Az inter- és multikulturalitás fogalma, értelmezése, a jelenség mai problémái 2.3. Inter- és multikulturális nevelés 2.4. Az interkulturális értékeket közvetítő óvodai program tartalmi és módszertani lehetőségei 2.5. A multikulturális értékeket közvetítő óvodai program tartalmi és módszertani lehetőségei 3. A szülőkkel, dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel való együttműködés tartalmi elemeinek kialakítása, kiegészítése, bővítése 3.1. Az együttműködés lehetséges módjai nevelésszociológiai megközelítésben A hátrányos helyzetű családok problémáinak komplex megközelítése és a problémák megoldásának lehetséges irányai A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek együttműködése 4. A pedagógiai diagnosztikai eljárások, a nyomon követéses mérés, megfigyelés, értékelés, tervezés és komplex fejlesztés 4.1. A pedagógiai diagnosztikai eljárások összetevői, területei 4.2. A tervezés jelentősége a pedagógiai munkában 4.3. A differenciált komplex fejlesztés pedagógiai eljárásai 5. Átmenetek

14 12 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E 5.1. A Biztos Kezdet Gyerekházak és a Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek együttműködése 5.2. A családi nevelés és a Biztos Kezdet Óvodai Program tevékenységekben megnyilvánuló közös pontjai 5.3. Biztos belépés Kiengedés a Biztos Kezdet Óvodai Programból Új biztos kezdet az iskolában 6. Komplex fejlesztés a játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás által 6.1. Szabadjáték az óvoda életritmusában 6.2. A fejlődés irányába mutató fejlesztő játékok módszerei és eszközei 6.3. Változatos tevékenységek változatos színterek 7. Az óvodán kívüli szakmai partnerek, kapcsolatok 7.1. Szociális, egészségügyi, oktatási intézmények 7.2. Civil szervezetek és egyházi képviseletek 8. A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek pedagógiai jellegű tapasztalatai és ajánlásai 9. A Biztos Kezdet Óvodai Program 9.1. Előzmények 9.2. Törvényi háttér 9.3. A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek helyzetképe, helyzetelemzése, értékelése 9.4. Minőségirányítási szempontjainak kialakítása A háttértanulmány kidolgozásával párhuzamosan megkezdődik a különböző képzési anyagok kidolgozása, majd elindulnak a felkészítések, műhelymunkák, mentor-próbaképzés. A következő területeket és szakembercsoportokat érintik a képzések: 1. Felkészítés a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához 1.1. Óvodapedagógusoknak 1.2. Dajkáknak 2. Mentor-próbaképzés, a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetésének segítése mentori támogatással 3. Műhelymunka a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához védőnőknek 4. Műhelymunka a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához szociális munkásoknak, gyermekjóléti szakembereknek, családgondozóknak 5. Műhelymunka a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához gondozónőknek 6. Műhelymunka a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához gyógypedagógusoknak 7. Műhelymunka a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztenseknek 8. Műhelymunka a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához szülőknek 9. Műhelymunka a Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetéséhez és alkalmazásához civil szervezetekben és egyházi képviseleteken dolgozóknak A háttéranyagokban megjelennek azok a tartalmak, amelyek alapján a főiskolai képzésekbe beépülnek az együttnevelés elméleti alapjai és a szakmai gyakorlat kötelező elemei. A program kidolgozása során

15 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M ST R A T É G I A I T E R V E 13 a szakértők figyelembe veszik az intézmények helyi óvodai programjának azon tartalmi elemeit, amelyek koherensek a Biztos Kezdet Óvodai Program feladataival és céljaival. Az egymást követő és egymásba érő folyamatok eredményeként létrejön egy olyan óvodai program, amelyet adaptálva hatékonyabb, eredményesebb lesz a hátrányos helyzet csökkentése és az iskolakezdés. A program során olyan ajánlások készülnek el, amelyek elméleti ismereteket, saját élményű, gyakorlati tapasztalatokat eredményeznek. Módszereket ajánlanak az együttműködésre, a differenciálásra, az inkluzív nevelésre, az intervenciós folyamatra vonatkozóan. A program egyik fontos eleme a megvalósító óvodákban történő fejlesztő munka vizsgálata, tapasztalatainak összegzése, kiértékelése, elemzése, minőségbiztosítása. A mentorképzés tematikája segítséget ad a speciális mentori szerepre való felkészítéshez, a mentorhálózat kiépítéséhez. A fejlesztő munka eredményessége megjelenik: a minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok belső szabályozásának dokumentumában, a programra készített Minőségfejlesztési és minőségirányítási belső szabályzatban; a minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok külső szabályozásának dokumentumában, a programra készített Minőségfejlesztési és minőségirányítási külső szabályzatban; a Biztos Kezdet Óvodai Program minőségfejlesztése, minőségirányítása, a belső folyamatszabályozás, mérések, eredmények, a programkomponensek közötti szinergiák elemzése, beválási vizsgálatok, a visszacsatolást illetően szakértők bevonásával; a Biztos Kezdet Óvodai Program minőségfejlesztése, minőségirányítása, a külső ágazati, ágazatközi eredmények, a folyamatszabályozás, a mérés, a programkomponensek közötti szinergiák elemzése, a beválási vizsgálatok, a visszacsatolás kapcsán szakértők bevonásával. A tapasztalatokból, végső eredményekből születnek meg majd az ajánlások, amelyek a disszemináció alapját képezik, és amelyeket felhasználva más, a programba később bekapcsolódó óvodák is beépíthetik a helyi nevelési programjaikba és mindennapi gyakorlatukba. 3 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának fejlesztésében és annak módosításában is megtalálhatók azok az irányelvek, amelyekre a program alapoz, illetve amelyeket továbbfejleszt. A kompetencia alapú óvodai programcsomag elméleti alapvetései beépülnek a Biztos Kezdet Óvodai Programba. Amennyiben a Biztos Kezdet Óvodai Program pilot szakaszainak eredményei a minőségbiztosítás, a beválási vizsgálatok és a begyűjtött vélemények, tapasztalatok által is általánosíthatókká válnak, célszerű lesz beépíteni a résztvevő óvodák helyi programjába. A projekt egy konferenciával zárul majd, ahol a program résztvevői megoszthatják tapasztalataikat. A Biztos Kezdet Óvodai Program fejlesztése március 31-ig tart 4, azonban elmaradhatatlan a disszemináció, amely jóval hosszabb ideig tart. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának továbbfejlesztése, módosítása szakmai támogatásként értékelhető; ez is indokolttá teszi a disszeminációt. 3 Varga Szilvia: A XXI. század gyerekképe egyben jövőképe is. Interjú Labáth Ferencnével. In: Labáth Ferencné (szerk.): Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai, 1. kötet. A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet. Nyitókonferencia. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, l. 4 Szerkesztői megjegyzés: A pilot szakasz hosszabbítására sor került, ezért a pilot szakasz február 29-ig tart.

16 14 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E 4.1 A kulcsfontosságú területek fejlesztéséhez elvégzendő feladatok Kutatás Kutatási tervezetünkben azokat a hipotéziseket foglaljuk össze röviden, amelyek a kisgyermekek iskolás korba lépésének esélyegyenlőségével összefüggő, legfontosabb vizsgált tendenciákat jellemzik. 1. Kutatásunk alapfeltételezése az, hogy a jelenleg működő ellátórendszer nem képes az esélyegyenlőséget biztosítani. Igen jelentős különbségek vannak az egyes településeken az integráció keretében megvalósuló szolgáltatások minőségében. 2. Feltételezzük, hogy az együttműködés hiánya akadályozza az eredményességet. Előfeltevésünk szerint az együttműködések gyakran formálisak. 3. Vélelmezzük, hogy nem eléggé ismertek a jó gyakorlatok és a modellkísérleti programok. Mindemellett nem egyértelmű a fogalmak használata, például az integráció, inklúzió fogalmának elméleti alapvetése. 4. Úgy gondoljuk, hogy a hátrányos helyzetű térségek kistelepülésein fenntartási problémák, szakemberhiány miatt nem érhető el a szükséges ellátások mindegyike. Hiányosak a szakmai kompetenciák a hátrányok kiküszöbölésének komplex kezelését illetően. 5. Feltételezzük, hogy az időben megkezdett óvodába járás hátránykompenzációs hatású. Vélelmezzük, hogy minél korábban kezd a kisgyermek óvodába járni, annál jobbak az iskolába lépés kondíciói. 6. Feltételezzük, hogy a megkezdett és rendszeres óvodába járás hátránykompenzációs hatású. Vélelmezzük, hogy a rendszeres óvodába járás hiányában a várt hátránykompenzációs eredmények elmaradnak. 7. Előzetes tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy a minél korábban megkezdett óvodai fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisgyermekek eséllyel kezdhessék meg az iskolai éveket. Valójában már az iskolaérettség elérésére is hatással van az időben megkezdett fejlesztés. A hipotézisek alátámasztására kérdőíves felmérés, interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések elvégzése szükséges a Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő 23 intézmény, valamint az öt kontrollintézmény körében. A kérdőívet kitöltők: óvodapedagógusok, szülők, civil szervezetek munkatársai, egyházak képviselői, együttműködő szakemberek Tartalomfejlesztés A kutatás eredményeként a későbbiekben jól hasznosítható tanulmánykötet készül Hátrányos helyzetű, 3 7 éves korú gyermekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai címmel Képzési szolgáltatások A Biztos Kezdet Óvodai Program mentorprogramján belüli feladatok a következők: a mentorképzés szakmai tartalmának kidolgozása, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program elkészítése, forgatókönyv készítése, a mentor-próbaképzés lebonyolítása, a tapasztalatok visszacsatolása, a képzés véglegesítése, a mentor-próbaképzés dokumentumainak elkészítése, az elégedettségi kérdőívek feldolgozása. A mentorképzés véglegesítését annak forgatókönyve támasztja alá. A mentor-továbbképzés célja olyan mentorok képzése, akik: segítik a Biztos Kezdet Óvodai Program, az óvoda iskola átmenet, a multikulturális tartalmak beépítését az intézmények helyi óvodai programjába;

17 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M ST R A T É G I A I T E R V E 15 támogatják, moderálják a különböző szakemberek együttműködését, az egymástól való tanulást, az egységes eljárásokat és a különbségekre figyelő egyenlő esélyeket, a fejlődést biztosító attitűd kialakítását a gyakorlatban úgy, hogy azok a mindennapi nevelő, gondozó, fejlesztő munkában fenntartható módon honosodjanak meg. A képzés a mentori kompetenciák fejlesztését, mindennapi feladatait, az új mentori szerepkör ismereteinek elsajátítását is segíti Felkészítés óvodapedagógusoknak, dajkáknak a program bevezetéséhez és alkalmazásához A felkészítés szakmai anyagának kidolgozásában elméleti háttérrel alátámasztva kerülnek bemutatásra a módszerek és a jó gyakorlatok. Az egymástól való horizontális tanulás megvalósítása érdekében készülnek el a felkészítés forgatókönyvei. A felkészítés egységes forgatókönyvének elemei: célok, feladatok, módszerek, eszközök, időkeret. Kötelező és egységes dokumentumok a felkészítés során: Adatlap, Jelenléti ív, Elégedettségi kérdőív, Haladási napló Műhelymunka védőnők, szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, családgondozók, gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, gondozónők, együttműködő szülők, civil szervezetek és egyházak képviselői számára A különböző műhelymunkák tevékenysége egységes forgatókönyv alapján történik. Eltérések az irányultság célcsoportjai és tartalmi elemei szerint jelennek meg. Az egységes forgatókönyv elemei: célok, feladatok, módszerek, eszközök, időkeret. Kötelező és egységes dokumentumok a műhelymunkák során: Adatlap, Jelenléti ív, Elégedettségi kérdőív, Haladási napló. Az egymástól való horizontális tanulás megvalósítása érdekében elméleti háttérrel alátámasztva kerülnek bemutatásra a módszerek és a jó gyakorlatok. Az együttműködő szülők, civil szervezetek, egyházi képviselők számára az együttműködés hatékonnyá tétele, a partnerség megvalósítása érdekében készülnek el a műhelymunkák forgatókönyvei Referenciahelyi működés standardjainak kidolgozása Referenciaintézmény: 5 egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. Olyan intézmény, ahol a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai keretek közötti együttnevelésének minimum hároméves gyakorlata igazolható. Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz. Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú óvodai nevelés tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Munkakultúráját nyitottság jellemzi. Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet. Vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt. Kidolgozott belső és külső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a teammunka és a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés. 5 (Látogatva: )

18 16 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Intézményi fejlesztési tervének tartalma elegendő felkészülést biztosít a referenciaintézményi, referenciahelyi működéshez a dokumentumelemzés alapján. Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását. Intézményi standard: mérce, a követelmények együttese, amely az intézmények gyakorlatát egy egységes rendszer alapján működő szolgáltatás irányába közelíti, ugyanakkor lehetőséget kínál az intézmények specifikus kínálatának kialakítására is. Szorosan kapcsolódik a referenciaintézmény kritériumaihoz, alap a referenciaértékű működéshez A minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok belső szabályozásának kidolgozása, a Minőségfejlesztési és minőségirányítási belső szabályzat A Biztos Kezdet Óvodai Program minőségfejlesztését, minőségirányítását, a belső folyamatszabályozást, méréseket, eredményeket, a programkomponensek közötti szinergiák elemzését, beválási vizsgálatait, visszacsatolását szabályozza. A minőségfejlesztési és minőségirányítási folyamatok belső szabályozásának dokumentuma a programra készített Minőségfejlesztési és minőségirányítási belső szabályzat A minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok külső szabályozásának kidolgozása, a Minőségfejlesztési és minőségirányítási külső szabályzat A Biztos Kezdet Óvodai Program minőségfejlesztését, minőségirányítását, a külső ágazati és ágazatközi folyamatszabályozást, méréseket, eredményeket, a programkomponensek közötti szinergiák elemzését, beválási vizsgálatait, visszacsatolását szabályozza. A minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok külső szabályozásának dokumentuma a programra készített Minőségfejlesztési és minőségirányítási külső szabályzat, amely a Minőségfejlesztési és minőségirányítási belső szabályzatra épül Az óvodai hálózat kialakítása, összehangolva a fejlesztéskoordinációs hálózattal, ágazati és ágazatközi szinten, az óvodai hálózat eljárásrendjének kidolgozása A hálózat kiépítésének és működtetésének alapja a partnerség építése, a hálózatkoordináció, amely közvetlen információ- és adatszolgáltatással segíti az intézményeket, a fenntartókat, az együttműködő partnereket feladataik ellátásában annak érdekében, hogy a referenciaintézmény minden érdeklődő számára elérhető legyen. Az óvodai hálózat eljárásrendjének kidolgozása alapozza meg a fenntarthatóságát Zárókonferencia A zárókonferencia az összegyűlt tapasztalatokat összegzi, anyaga kiadvány formájában is megjelenik. A zárókonferencián a Biztos Kezdet Óvodai Program elméleti alapvetéseinek bemutatása mellett a hozzá kapcsolódó gyakorlati bevezetést, alkalmazást és megvalósulást is szemléltetjük. 4.2 A kutatás eredményeinek beépítése a mindennapi gyakorlatba A programot megvalósító intézmények munkatársai jelentős többlettudás birtokosaivá váltak. Munkájuk modellértékű, amelyet jó gyakorlatként adhatnak tovább, és ezzel részeseivé válnak egy olyan országos folyamatnak, amelyben a horizontális tudásátadás meghatározó jelentőségű. Az esélyteremtő nevelést segíti a szolgáltatások elérhetősége, és a kiépült szolgáltatási rendszer biztosítja, hogy a gyermek a napirendbe építve kapja meg a szükségleteinek megfelelő, ingyenes, kötelezően járó szolgáltatást.

19 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M ST R A T É G I A I T E R V E 17 A részt vevő óvodák helyi nevelési programjába beépítésre kerülnek a tapasztalatok, amelyek segítségével az óvodák könnyebben tudnak majd megbirkózni a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik kapcsán felmerülő nehézségekkel. A gyakorlati tapasztalatok, ötletek és módszerek az együttműködést, a differenciálást, az inkluzív nevelést és az intervenciós folyamatokat segíthetik. A program megvalósítása során az együttműködő intézmények a kompetenciaterületükön belül segítséget nyújtanak egymásnak a szolgáltatások fejlesztésében, kiépítésében és működtetésében. Az eredményekre építve elengedhetetlen, hogy továbbra is fokozott figyelmet kapjon az inkluzív munkát segítő szolgáltatói hálózati rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése. 4.3 Ütemterv Sorszám Feladat Feladatot elvégző(k) Határidő 1 Szakmai koncepció elkészítése Dr. Bakonyi Anna Stratégiai terv elkészítése Dr. Illiás Lajosné, Marksteinné Molnár Julianna 3 Az óvodai hálózat kialakítása, összehangolva a Fejlesztéskoordinációs hálózattal, valamint a már működő intézményi hálózatokkal, ágazati és ágazatközi szinten. Az óvodai hálózat kialakítását a program Hálózati Eljárásrendje tartalmazza. Pásztor Miklósné dr A referenciahelyi működés kidolgozásának teljesítésigazolási dokumentuma a Referenciahelyi Működési Terv. A referenciahelyi standardok kidolgozása. 5 A minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok belső szabályozásának dokumentuma a programra készített Minőségfejlesztési és minőségirányítási belső szabályzat. 6 A minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok külső szabályozásának dokumentuma a programra készített Minőségfejlesztési és minőségirányítási külső szabályzat. 7 Felkészítés a program bevezetéséhez és alkalmazásához óvodapedagógusoknak 8 Felkészítés a program bevezetéséhez és alkalmazásához dajkáknak Kiss Gabriella Egri Judit Egri Judit Dr. Illiás Lajosné Dr. Illiás Lajosné Mentorképzés, mentor-próbaképzés; visszacsatolás, a próbaképzés tapasztalatainak figyelembe vételével a képzés véglegesítése Dr. Illiás Lajosné Műhelymunka védőnők számára Gyetvai Györgyi Műhelymunka szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, családgondozók számára Marksteinné Molnár Julianna Műhelymunka gondozónők számára Panyi Ágnes Műhelymunka gyógypedagógusok számára Dr. Illiás Lajosné Műhelymunka pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai Marksteinné Molnár Julianna asszisztensek számára 15 Műhelymunka szülők számára Pásztor Miklósné dr Műhelymunka civil és egyházi képviseletek számára Fodor Gábor

20 18 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Sorszám Feladat Feladatot elvégző(k) Határidő 17 Háttértanulmány 1. A kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata Pásztor Miklósné dr A kora gyermekkori intervenció jelene és jövője A kora gyermekkori intervenciós munka megjelenése a Biztos Kezdet Gyerekházakban 1.2. A Biztos Kezdet Óvodai Program az intervenció szemszögéből Az inter- és multikulturalitás elmélete Pásztor Miklósné dr Az inter- és multikulturalitás fogalma, értelmezése, a jelenség mai problémái 2.2. Inter- és multikulturális nevelés az óvodában Az interkulturális értékeket közvetítő óvodai program tartalmi és módszertani lehetőségei A multikulturális értékeket közvetítő óvodai program tartalmi és módszertani lehetőségei A szülőkkel, dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel való együttműködés tartalmi elemeinek kialakítása, kiegészítése, bővítése 3.1. Az együttműködés lehetséges módjai nevelésszociológiai megközelítésben A hátrányos helyzetű családok problémáinak komplex megközelítése és a problémák megoldásának lehetséges irányai A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek együttműködése A pedagógiai diagnosztikai eljárások, a nyomon követéses mérés, megfigyelés, értékelés, tervezés és komplex fejlesztés 4.1. A pedagógiai diagnosztikai eljárások összetevői, területei 4.2. A tervezés jelentősége a pedagógiai munkában 4.3. A differenciált komplex fejlesztés pedagógiai eljárásai Vozárné Csontos Mária Kölesné Németh Mária Átmenetek Babicz Lászlóné A Biztos Kezdet Gyerekházak és a Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek együttműködése 5.2. A családi nevelés és a Biztos Kezdet Óvodai Program tevékenységekben megnyilvánuló közös pontjai 5.3. Biztos Belépés Kiengedés a Biztos Kezdet Óvodai Programból Új biztos kezdet az iskolában

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Együttnevelés - együttműködés

Együttnevelés - együttműködés Együttnevelés - együttműködés A sajátos nevelési igényűgyermekek ellátórendszerének támogatása Célok és sikerkritériumok Külön célok a többségi és a SNI gyermekek oktatása számára? A jó iskola jól integrál

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B)

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B) A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. Előzmények - kapcsol Előzmények - kapcsolódások Közoktatási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Módszertani kultúrában az óvodapedagógia ma verhetetlen Magyarországon. (Kutatási program az eredményes óvoda-iskola átmenet

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 3. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 3. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 3. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EFOP KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT UNIÓS PROJEKT

EFOP KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT UNIÓS PROJEKT EFOP-3.1.1-14-2015-00001 KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT UNIÓS PROJEKT Nyitókonferencia 2016. október 20. Szolnok Rozmis Attiláné Oktatási Hivatal szakmai vezető Kisgyermekkori nevelés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. 1. Referencia intézményi működés stratégiájának meghatározása 1.1 Stratégiai célok: Fő célkitűzés: Hatékonyan

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit J Ó GYAKORLATOK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN Előadó: Györkőné Molnár Judit Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Óvodás gyermekek szociokulturális háttere nagyon változatos képet mutat. Szentlőrinci Kistérségi

Részletesebben

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE Kecskés Éva szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. ELŐZMÉNYEK, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, KOMPLEXITÁS

Részletesebben

Az ENI-projekt félidőben

Az ENI-projekt félidőben Az ENI-projekt félidőben Az egész napos iskola projekt keretében zajló fejlesztések, a hátránykompenzáció lehetőségei, a jelenlegi iskolai gyakorlat Kőpatakiné Mészáros Mária, Réti Mónika, Mayer József,

Részletesebben

A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI

A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI AZ ÓVODAI NEVELÉS HÁTRÁNYCSÖKKENTŐ CÉLJÁT ÉS FELADATAIT KIEMELT FORMÁBAN BIZTOSÍTANDÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FENNTARTÓIK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL Szent-Gály Viola Oktatási Hivatal Kisgyermekkori

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés kutatási háttere

Az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés kutatási háttere Az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés kutatási háttere Tartalomjegyzék 1. Kutatások aktuális témaválasztása, felépítése, másodelemzési szempontsorok 2. Jó gyakorlatok rögzítési, elemzési

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, 2007. május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei Készítette: Labáth Ferencné

Részletesebben