Módosított alapító okirata egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosított alapító okirata egységes szerkezetben"

Átírás

1 Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány 2132 Göd, Ifjúság u Módosított alapító okirata egységes szerkezetben Alapítványunk június 6-án jött létre a Pest Megyei Bíróság 10.PKA számú végzésével. PKA.1501 sorszám alatt vette nyilvántartásba. Az eltelt évek során bekövetkezett jogszabályi változások és a társadalmi környezetben, az Alapítvány tevékenységében lezajlott folyamatok szükségessé teszik az Alapító Okirat módosítását az Alapítvány nevének és céljának megváltoztatása nélkül és a módosításokkal egységes szerkezetben történő megfogalmazását az alábbiak szerint. 1. Az alapító: Németh László Általános Iskola 2132 Göd, Ifjúság u Az Alapítvány neve: Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye: 2132 Göd, Ifjúság u Az Alapítvány képviselője: Jerneiné Fülöp Judit (anyja neve: Szudák Katalin, született: Budapest, személyi ig. száma: AF , lakcím: 2132 Göd, Madách u Az Alapítvány jogállása: a.) Az Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat. b.) Az Alapítvány közhasznú tevékenysége nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, sport. (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26.. C/4, C/5, C/10, C/14 pontjában foglaltaknak megfelel.) c.) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. d.) A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

2 e.) Szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az előző b.) pontban hivatkozott törvény előírásainak. 6. Az Alapítvány célja: Az iskola oktatási eszközeinek korszerűsítése, kiegészítése, a tehetséges tanulók képzésének elősegítése, az idegen nyelv oktatásának segítése, diáksport támogatása, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. 7. Az Alapítvány feladatai: Célja megvalósítása érdekében az Alapítvány különösen az alábbi feladatokat tűzi ki és oldja meg: a.) Olyan oktatási eszközök beszerzése, melyre az iskola költségvetésében nincs, vagy kevés a pénzügyi lehetőség, (pl. számítástechnikai, idegen nyelv oktatási, videó és technikai berendezések stb.) b.) Szakkönyvek, folyóiratok beszerzése c.) A tehetséges tanulók képzésének támogatása, versenyeztetésük elősegítése. Németh László kitüntetésben részesülő tanulók pénzjutalmazása. d.) Külföldi iskolákkal, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányi utak szervezése. e.) Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök segítése, tanulók, tanulócsoportok kulturális, művészeti rendezvényeinek támogatása. f.) Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatása (művészetoktatás, táboroztatás) g.) Iskolai diáksport támogatása és fejlesztése Az Alapítvány az előző pontban írt feladatokat az Alapítvány rendelkezésére álló vagyoni, anyagi és személyi feltételekhez igazodóan fokozatosan valósítja meg. 8. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon a.) Az alapító saját vagyonából forintot, azaz egyszázezer forintot bocsátott az Alapítvány rendelkezésére. b.) Az Alapítvány vagyona jelenleg: Számlán és készpénzben: Ft Ingóságban: Ft (számítógép konfiguráció) c.) Az Alapítvány nyitott. Vagyonát gyarapítják a hazai és külföldi magánszemélyek, vállalkozók és vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, intézmények, hazai vagy külföldi pénznemben nyújtott, illetve természetbeni

3 adományai, a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó összegek. d.) Az Alapítvány vagyonának további forrásai: a pályázatokon nyert összegek, tőkéjének kamatai, vállalkozásának nyeresége és a működése során keletkező egyéb bevételek. e.) Az Alapítvány vagyonához tartozhatnak a számláján lévő pénzeszközök mellett mindazok az eszközök és berendezési tárgyak, amelyeket vagyonából vásárolt, illetve adományként kapott és amelyek az alapítványi célt, valamint az Alapítvány működését szolgálják. f.) Az Alapítvány vagyonának gyarapítása alapítói jogokat, vagy tagságot nem keletkeztet. Az adományozó kívánságára az adományt az Alapítvány célján és feladatai körén belül az adományozó által megjelölt konkrét célra kell fordítani. A különösen jelentős adományt nyújtó személyeket és közösségeket az Alapítvány kezelő szerve általa meghatározandó elismerésben részesítheti. 9. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználása a.) Az Alapítvány törzstőkéje Ft, azaz egyszázezer forint, amelynek csupán kamatai (hozama) használhatók fel. b.) A törzstőkét meghaladó alapítványi vagyonból mind a tőke, mind annak hozadéka, a természetbeni adományok, a vásárolt eszközök, anyagok felhasználhatóak az Alapítvány céljára az alábbi megkötésekkel. c.) Vállalkozási tevékenységre az Alapítvány törzstőkéjét meghaladó részének legfeljebb 30 %-a fordítható. d.) Az Alapítvány vagyonából működésének, illetve kezelőszerve működésének tárgyi feltételei megteremtésére és fenntartására is fordíthatók összegek, legfeljebb az Alapítvány törzstőkét meghaladó vagyonának 30 %-a erejéig. e.) Az Alapítvány vagyonának konkrét felhasználásáról az Alapítvány kezelő szerve dönt, a jó gazda gondosságára törekedve az Alapítvány céljára rendelt vagyon gyarapítására, megőrzésére és az ésszerű gazdálkodásra. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon a jelen okiratban megfogalmazott céltól eltérő, a célhoz nem illeszkedő feladatokra nem használható fel. A vállalkozási tevékenység kockázata nem haladja meg az ésszerű piaci kockázatot és a vagyon vállalkozása felhasználható részének mértékét. A kezelő szerv a 7. pontban körülírt célokra, az Alapítvány céljára rendelt vagyont a vagyon nagyságához mérten az ott írt feladatokra lehetőség szerint kiterjeszkedően használja fel. f.) Az Alapítvány vagyonának fel nem használt részét magas kamatozású lekötésben vagy államilag garantált értékpapírban kell tartani. g.) Az Alapítvány a pénz vagyonát külön e célra nyitott számlán kezeli és a pénzügyi, számviteli szabályok megtartásával könyveli, tartja nyilván.

4 h.) Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásának további részletes szabályait szükség szerint a kezelő szerv határozza meg. A gazdálkodást éves költségvetésben határozza meg és arról éves beszámolót, közhasznúsági jelentést készít. Gazdálkodásában, nyilvántartásainak vezetésében és beszámolási kötelezettsége teljesítése során megtartja az évi CLVI. törvény 14., 15, 16, 17, 18, 19 és 20 -ában foglalt előírásokat. 10. Az Alapítvány kezelő és felügyelő szerve a.) Az Alapítvány kezelő szerve az 5 fős kuratórium, amelynek elnökét és 4 tagját az Alapító jelöli ki és kéri fel meghatározatlan időtartamra. A kuratórium tagság megszűnik az érintett halálával, cselekvőképességének elvesztésével, büntetett előéletűvé válásával, lemondással, a megbízás visszavonásával. A kuratóriumi tagságra vonatkozó megbízást az Alapító akkor vonhatja vissza, ha az érintett személy tevékenysége, magatartása veszélyezteti az Alapítvány céljának megvalósulását, feladatainak ellátását. b.) Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány megmaradt vagyonáról a kuratórium dönt. Az Alapító Felügyelő Bizottságot jelöl ki abban az esetben, ha az Alapítvány éves bevétele (forgalma) meghaladja az 5 millió forintot. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság működésére, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint az általa megállapított részletes működési szabályok az irányadók. 11. Összeférhetetlenségi szabályok a.) A kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk (b) pont élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatás. b.) Az Alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. c.) Az Alapítvány vezető tisztségviselői az alapítványnak és egymásnak közeli hozzátartozói nem lehetnek.

5 d.) A kuratóriumi testületben vállalt tagságot kizárja: - a cselekvőképesség hiánya, vagy korlátozottsága - a büntetett előélet - az alapító tisztségviselői között fennálló hozzátartozói viszony - az Alapítvánnyal fennálló üzleti kapcsolat 12. A kuratórium összetétele: Elnöke: Jerneiné Fülöp Judit anyja neve: Szudák Katalin, született: Budapest, Budapest, személyi ig. száma: Göd, Madách u. 30. sz. alatti lakos. Titkára: Szilágyiné Szalkó Andrea anyja neve: Koszecz Anna született: Budapest, személyi ig. száma: Sződ, Ősz u. 34. sz. alatti lakos. Tagja: Kárainé Ferenc Judit anyja neve: Lénárt Jolán, született: Eger, személyi ig. száma: 2132 Göd, Jósika u. 3. sz. alatti lakos. Tagja: Bőléné Tóth Ágnes anyja neve: Nagy Margit született: Szeged, személyi ig. száma: 2132 Göd, Kálmán u. 8/a sz. alatti lakos. Tagja: Vargáné Sándor Krisztina anyja neve: Csernák Margit született: Budapest, személyi ig. száma: 2132 Göd, Gizella u. 9. sz. alatti lakos. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kuratórium elnökének (illetve a távollétében helyettesítésére kijelölt tagnak), valamint kijelölt tagjának együttes, kettős aláírása szükséges. 13. A kuratórium működése a.) A kuratórium hatáskörébe tartozik az Alapítvány működésével összefüggő minden kérdés, az alapítói jogok tiszteletben tartásával. A kuratórium dönt az Alapítvány vagyonának felhasználásáról, a célja megvalósítását szolgáló egyes feladatok megoldására más szervezetekkel megállapodás kötéséről és annak felhasználásáról, feltételeinek megváltoztatásáról. Hatáskörébe tartozik a szolgálatok és szolgáltatások beindításának eldöntése, az adminisztrációt, gazdasági ügyvitelt végző személyek munkába állítása esetleges díjazásának (tiszteletdíj, megbízási díj, jutalom, költségtérítés) meghatározása. A kuratórium hatáskörébe tartozik a döntés az éves munkatervről, költségvetésről és gazdasági beszámolóról, az éves közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról. Felhatalmazást ad a kuratórium elnökének és tagjának utalványozási jog gyakorlásárára, meghatározza a felhatalmazás keretei között önállóan kifizetésre engedélyezhető összeg legnagyobb mértékét. b.) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tart ülést, melyet a titkár hív össze a napirendet is tartalmazó meghívónak az ülés napját megelőző hét nappal postai úton történő szétküldésével. Az ülést az elnök vezeti. A kuratórium ülései nyilvánosak, egyes kérdések megtárgyalására a kuratórium zárt ülést rendelhet el. A kuratórium határozatképes, ha elnöke és

6 A kuratórium elnöke: A kuratórium titkára: további két kuratóriumi tag megjelent. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, minden esetben a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló jóváhagyása tárgyában is. Szavazategyenlőség esetén az elnöklő szavazata dönt. Az ülésekről feljegyzés készül, amelyet az elnök és további egy kuratóriumi tag ír alá. c.) Az ülésről készült feljegyzésnek tartalmazni kell a döntéseket, a javaslat mellett és ellen szavazókat, valamint a szavazástól tartózkodó testületi tagokat személy szerinti megjelöléssel. A döntéseket az ülésekről készült feljegyzésekből kiemelten az un. Döntések Tárában is nyilván kell tartani ülésenkénti sorrendben. A döntésekre történő hivatkozás során az adott ülésen hozott döntés sorszámát az ülés dátumával törve kell megjelölni. d.) A kuratórium azon döntéseit, amelyek meghatározott személyekre rónak kötelezettséget, vagy részükre állapítanak meg jogokat, e személyekkel a kuratórium elnöke írásban közli. Azok a döntések, amelyek nem csupán meghatározott személyeket érintenek, hanem személyek széles körét, az Alapítvány székhelyén kifüggesztendő írásbeli hirdetményben, a kuratórium erre irányuló döntése alapján a helyi, vagy országos sajtóban, honlapján is nyilvánosságra lehet hozni. Ugyanez vonatkozik az Alapítvány működési rendjének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói nyilvánosságra hozatalára is. e.) Az Alapítvány működési rendjére vonatkozó iratok, a kuratórium üléseinek feljegyzései, a Döntések Tára, az Alapítvány munkaterve, éves gazdasági beszámolója és éves közhasznúsági jelentése bárki érdeklődő számára megtekinthető az Alapítvány irattárában, kivéve zárt ülésen készült feljegyzési részleteket. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és arról saját költségén, fénymásolatot készíttethet. f.) A kuratórium az Alapítvány éves beszámolóját, valamint Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19.. (1) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentést hirdetményi úton és honlapján közzéteszi. - szervezi és vezeti az Alapítvány és a kuratórium tevékenységét - képviseli az Alapítványt hatóságok, bíróságok előtt, harmadik személyekkel szemben - a kuratórium által adott felhatalmazás keretei között utalványozási jogot gyakorol egy másik, a kuratórium által megbízott kuratóriumi taggal együtt - a kuratórium elnökét tartós akadályoztatása esetén a kuratórium által kijelölt kuratóriumi tag helyettesíti - Ügyintézői feladatokat lát el, feladata az Alapítvány működésének, belső és külső nyilvánosságának szervezése. A kuratórium működési

7 feltételeinek tartalmi és technikai megteremtése, továbbá a kuratórium üléseinek összehívása. - A kuratórium napirendjére vonatkozóan a kuratóriumi tagok írásban nyújthatják be javaslataikat a kuratórium elnökének az ülés előtt legalább 5 nappal. Az ülések napirendjét és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket legalább egy héttel az ülés előtt hely és időpont megjelölésével írásban kell megküldeni a kuratóriumi tagoknak. A határozatképtelenség miatt elhalasztott és másodszor is összehívott ülés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt ülést, a határozatképtelen ülést követő három napon belüli időpontra kell összehívni. - Az Alapítvány könyvelését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy végezheti. - Az egyes feladatok tartós ellátásért tiszteletdíj vagy jutalom is kifizethető. A tevékenység során felmerült és igazolt költségek megtéríthetők. 14. Az Alapító az Alapítványt nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja. 15. Az Alapítvány és közhasznú szervezetként minősítése a Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. 16. Az Alapítvány feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az állami számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú működés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 17. Az Alapítványra egyebekben a Polgári Törvénykönyv 74/A 74/F. -ai, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, rendelkezések, különösen az évi CLVI. törvény az irányadók. Göd, április 2. Lukács Istvánné Alapító Jerneiné Fülöp Judit Alapítvány képviselője

8 Nyilatkozat Alulírott Jerneiné Fülöp Judit 2132 Göd, Madách u. 30. Szilágyiné Szalkó Andrea 2134 Sződ, Ősz u. 34. alatti lakosok a Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány (2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.) alapító okiratában meghatározott céljaival egyetértünk és a kuratóriumi tagságot elvállaljuk. Kijelentjük továbbá, hogy az alapítóval sem rokoni, sem pedig munkaviszonyban nem állunk. Göd, április 2. Jerneiné Fülöp Judit Szilágyiné Szalkó Andrea Vargáné Sándor Krisztina kuratóriumi elnök kuratóriumi titkár kuratóriumi tag Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Cím:.. Név: Cím:. Alulírott Bőléné Tóth Ágnes 2132 Göd, Kálmán u. 8/a. Kárainé Ferenc Judit 2132 Göd, Jósika u. 3. alatti lakosok a Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány (2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.) alapító okiratában meghatározott céljaival egyetértünk és a kuratóriumi tagságot elvállaljuk. Kijelentjük továbbá, hogy az alapítóval rokoni kapcsolatban nem állunk, az alapítóval beosztott tanárként munkaviszonyban állunk, de az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorlunk, sem aláírási, sem képviseleti joggal nem rendelkezünk. Göd, április 2. Bőléné Tóth Ágnes kuratóriumi tag Kárainé Ferenc Judit kuratóriumi tag Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Cím:.. Név: Cím:.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2012. JÚLIUS 9. NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL - 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az 1991. április 08-án kelt alapító okirat alapján

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben