MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Algyői Fehér Ignác Általános Iskola nevelőtestülete 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 1. Az intézmény bemutatása Fenntartói minőségpolitika Általános Iskolai feladatok A közoktatás és más ágazatok kapcsolatai Gyermek és ifjúságvédelem Szociálpolitika Munkaerő-gazdálkodás Intézményi minőségpolitika Minőségpolitikai nyilatkozatok Minőségi célok A minőségirányítási rendszer működtetése intézményen belül Vezetési feladatok Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége, jogi dokumentumok megismerése, betartása Az intézmény működésének folyamata Stratégiai folyamatok Stratégiai tervezés Éves munkaterv Ellenőrzési feladatok Vezetői ellenőrzés és értékelés Éves értékelés folyamata Vezetői ellenőrzés folyamata Mérési, értékelési feladatok Partneri igény- és elégedettségmérés folyamata Az irányított önértékelés Teljesítményértékelési feladatok. Minősítés Tantárgyi mérések Országos méréseket követő feladatok A partnerkapcsolatok irányítása Iskolánk információs rendszere Az IMIP jóváhagyásának, módosításának útja A minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása Mellékletek

3 1. Az intézmény bemutatása Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola részben önálló gazdálkodású, részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az iskola fenntartója az Algyő Nagyközség Önkormányzata, így az intézmény gazdálkodási feladatinak ellátását külön megállapodás szerint az Algyő Nagyközség Önkormányzata végzi. A település egyetlen alapfokú oktatási intézménye. Az iskola személyi létszáma: 31 fő pedagógus 7 fő technikai dolgozó. Az általános műveltséget megalapozó képzésen és az alapfokú oktatási feladatok ellátásán túl kiemelt szerepet kapott a természetvédelmi-, környezettudatos és az egészséges életmódra való nevelés, valamint a helyes szemléletmód kialakítása től nyári környezet- és egészségvédelmi táborokat szervez től kezdődően már szervezett formában foglalkozik az iskola környezeti neveléssel, a pedagógiai programban először dokumentáltan 1998-tól szerepel től a környezeti nevelés a pedagógiai program melléleteként, majd 2004-től a közoktatási törvény szerint önálló fejezetként külön környezeti nevelés és külön egészségnevelési programként jelenik meg től Környezetvédő Oktatóközpontként tevékenykedik az iskola, továbbá 2005-ben, 2007-ben és 2010-ben az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az intézménynek az ÖKOISKOLA címet adományozta szeptemberétől a HEFOP pályázat keretében öt osztályban elindítottuk matematikából, illetve magyar nyelv és irodalomból a kompetencia alapú képzést, négy tanulócsoportban a szociális, életviteli kompetenciák fejlesztését szolgáló modulokat. Új csoportok belépésével ma már minden osztályban megjelennek a kompetencia alapú oktatás elemei. A pályázat támogatásával sokat fejlődött az iskola informatikai, technikai ellátottságának színvonala. A 2008/2009-es tanévtől iskolánkban bevezetésre került a nem szakrendszerű oktatás, amelynek segítségével hatékonyabb tanulóink alapképességeinek kibontakoztatása. 2009/2010-es tanévtől a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretén belül folytatódik a kompetencia alapú oktatás. A pályázat kötelező elemeként került bevezetésre a tantárgytömbösített oktatás az 5. évfolyamon. Iskolánk (amely ökoiskolaként a fenntartható fejlődés és a természetvédelem elkötelezett híve) és konzorciumi partnerei a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának megőrzésének lehetőségeit kívánta bemutatni egy projekt keretében, 3

4 amely a KEOP 6.1.0/B azonosítószámú pályázat keretében valósult meg. Első lépés a fenntartható háztartások felé regionális képzés és kampány projekt konstrukcióban nyert támogatást. Tematikánk a hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés kérdéseire és épített környezetünk anyagfelhasználásának problémáira is kitért. Ennek köszönhetően a programok szorosan egymásra épültek, mintegy pozitív visszacsatolásként, tudatosítva döntéseink meghatározó voltát az emberiség jövőjére nézve. A projektet az Algyői Általános Iskola koordinálta: A koordináción túl azonban bemutató órákat is szervezett és tartott a Délalföldi Régió ökoiskolái számára; továbbképzéseket bonyolított le; az energiával kapcsolatos témakör beépíthetőségét vizsgáltja az iskolai környezeti nevelési programba és a helyi tantervbe; végül terepi programokat, falunapot, valamint egy egész napos vetélkedőt is megszervezett és megvalósított. A projekt kivitelezése: szeptember augusztus 31. között zajlott. Koordinátora vagyunk a Dél-alföldön működő ökoiskoláknak. Pedagógusoknak továbbképzéseket, szakmai napokat, találkozókat, a tanulóknak vetélkedőket, karácsonyi vásárt szervezünk. A gazdálkodási és vállalkozási ismeretek oktatásával felkeltjük a tanulók érdeklődését az önálló vállalkozások iránt. Ez egyébként, ma már látjuk, az új évezred egyik legnagyobb kihívása minden fiatal számára. Az idegen nyelvet (angol, német) első osztálytól bevezettük és negyedik osztálytól csoportbontásban tanítjuk szakos nevelőkkel. A nyelvtanulás hatékonyságát nemzetközi kapcsolataink is biztosítják: a Bajorországban levő hebertsfeldeni testvériskolánk, az USA Ohio állambeli perrysburgi partnereink, valamint a Socrates Comenius 2.2. projektben együttműködő iskolák. 2002/2003-as tanévtől bevezettük az emelt szintű testnevelés tantervű, majd a 2011/2012-es tanévtől az emelt szintű angol tantervű oktatást. Tanórákon kívül tömegsport és sportkör (atlétika, kézilabda, foci, úszás) biztosítja a gyerekek mindennapos testedzését és versenyeken való részvételét. Gyógytestnevelésben is részesülnek diákjaink. A hagyományőrzésre sort kerítünk az iskolai rendezvényeken és a néptánc oktatásban. A számítástechnika alapjait külön tantárgyként, illetve a technika tantárgy keretében oktatjuk 4. évfolyamtól. A tehetséges tanulók szakkörön fejleszthetik tudásukat. A munkát jól felkészült szaktanár irányítja a korszerűen felszerelt számítástechnika teremben. 4

5 2. Fenntartói minőségpolitika Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2.1. Általános iskolai feladatok 6-14 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása 8 évfolyamos képzés keretében, a Nemzeti Alaptanterve épülő helyi pedagógiai program alapján. A személyiség holisztikus fejlesztése. A környezettudatosság. Egészségtudatosság. Hagyományőrzés, a népi kultúra megismerése. Kompetencia alapú oktatás hatékony megvalósítása. A tehetség felismerésének, és folyamatos fejlesztésének biztosítása. Tehetségközpontként történő működés, referencia intézmény. A sikeres továbbtanulásra való felkészítés. Az egyéni arculat kialakítása, modell intézmény. A jó gyakorlatok rendszerének kiépítése. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése, az iskolarendszerben tartása. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. Igény szerint a napközis ellátás biztosítása és az iskolaotthonos nevelés lehetőségének kialakítása. Intézményi étkeztetés biztosítása. Iskolakönyvtári ellátás biztosítása. A tanulók és szüleik igényének, elégedettségének folyamatos mérése. A mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása, diákok és szülők ösztönzése. Tanulmányi és sport területen a tanulók versenyeztetésének biztosítása. Lokális identitást fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is. 5

6 Lokális identitást, honismeret és hazafias nevelést fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is A közoktatás és más ágazatok kapcsolatai Az önkormányzat közoktatási intézményei működésük során kapcsolatot alakítanak ki a településen működő szervezetekkel. A kapcsolatok kezdeményezése, meghatározása, fenntartásának ápolása a közoktatási intézmény egyes esetekben, jogszabályokban előírt kötelessége, más esetekben érdeke. A közoktatási intézmények minőségirányítási programjuk kidolgozása során azonosítják partnereiket és az együttműködő partnerrel kötött megállapodás alapján az IMIP-ben meghatározzák a kapcsolattartás tartalmát, formáját. A minőségi közoktatási közszolgáltatások biztosítása érdekében az önkormányzat és a polgármesteri hivatal koordináló szerepet vállal a szervezetek és közoktatási intézményei együttműködésének segítése terén. A jegyző irányításával a feladatot a közoktatási, ifjúsági és sportreferens látja el. A koordináció eredményeiről és tapasztalatairól a jegyző illetve/vagy a szakreferens évente beszámol. A beszámolót a képviselő-testület fogadja el Gyermek és ifjúságvédelem Nevelési-oktatási intézményeink több más tevékenységük mellett ellátják a beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Felderítik a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszenek a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést kezdeményeznek. A pedagógusok, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak (pl. a dajkák), az óvoda vezetője és/vagy az iskola igazgatója útján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. -ára is tekintettel járnak el. A településen a Szegedi Kistérség Többcélú Társulással megkötött együttműködésben zajlik a feladatellátás. 6

7 2.4. Szociálpolitika A közoktatási intézményeinkben szociális alapon adható kedvezmények feltételeit és kereteit az önkormányzat a helyi rendelet részeként határozza meg. (Azokat a feltételeket is ebben határozza meg, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója saját hatáskörében dönthet a gyermeknek, a tanulónak adható kedvezményekről.) A sajátos nevelési igényű, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya alapján az óvodavezető és/vagy az igazgató kérése alapján - ugyancsak a képviselőtestület dönt arról, hogy él-e a Kt (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel és az óvodai foglalkozások, a napközis és tanulószobai foglalkozások számára a közoktatási törvényben meghatározott időkeretet a szociális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásból megnöveli-e. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot jogszabály alapján a jegyző minősíti és állapítja meg. Határozatokról az intézményvezetők tájékoztatást kapnak és személyre szabottan az érintettek érdekében járnak el Munkaerő-gazdálkodás Az intézményvezetők a megadott létszámkereten belül felelősen gazdálkodik a munkaerővel (tantárgyfelosztás, technikai személyzet feladat-ellátási terve). Azonban a megállapított létszámkerettől való eltérést köteles jelenteni és engedélyeztetni. Ugyancsak köteles jelenteni és indokolni, ha nem algyői lakost kíván alkalmazni. Az intézményvezetők felelőssége, hogy az alkalmazottak végzettsége megfeleljen a munkakör betöltéséhez. Algyő Nagyközség Önkormányzata tervezetten (A Továbbképzési Terv alapján) támogatja a közalkalmazottak tovább- és átképzését. A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet előírásai szerint ösztönözzük az intézményeinkben dolgozó pedagógusok továbbképzését. Célunk, hogy a legfelkészültebb pedagógusok neveljék, oktassák gyermekeinket. Kérjük, hogy intézményeink (az intézményvezetők) a továbbképzési tervek, beiskolázási tervek összeállításakor, az előző bekezdésben megfogalmazottakon túl vegyék figyelembe a pedagógus továbbképzés teljesítésének 277/1997. (XII.22.) Korm. r. 5. -ában meghatározott új lehetőségeit, mely szerint pedagógusaink szerezhetnek: a) a munkakör betöltésére jogosító magasabb felsőfokú végzettséget, biztosító oklevelet (pl. BA, BsA -> MA, MsC;); b) vezetői feladatok ellátásához szükséges felsőfokú iskolai végzettséget vagy szakirányú továbbképzésben szerzett (pl. szakértői) oklevelet; 7

8 c) a pedagógus szakmai felkészültségét fejlesztő, új pedagógus szakképzettséget [2005. évi CXXXIX. Tv. 44/A. ]; d) Informatikai írástudást biztosító Európai Számítógép-használói jogosítványt (ECDL); e) TÁMOP-ban résztvevő intézményekben szervezett továbbképzéseken tanúsítványok megszerzését; f) Az Európai Uniós közoktatási programokban való részvétel tervezését is. 8

9 3. Intézményi minőségpolitika 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Iskolánk - az Algyő Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási feladatellátása minőségén a mindenkor aktuális jogszabályok és az iskola belső szabályzói szerinti működését érti. Ezért elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz, különös tekintettel - a tehetséggondozás és a felzárkóztatás feladataira, - a folytathatóság biztosítására, - a kommunikáció hatékonyságára. Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk a következőkben: - Az oktató-nevelő munkában a hozzáadott pedagógiai értéket folyamatosan növeljük. - Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását, - Tanulóink megjelenése és sikeres szereplése valamennyi saját és más szervezésű az oktatás profiljához és a tehetséggondozáshoz illeszkedő tanulmányi versenyeken. - A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. - Fontosnak tartjuk a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, az esélyegyenlőség segítését. - A pedagógiai program felülvizsgálatánál a fenntartói minőségcélok beépítését és prioritásként való további kezelését. - A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának megsegítésében. - A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásában és nevelésében. Mindezek érdekében intézményünk minőségirányítási rendszert épít ki és működtet. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 9

10 3.2. Minőségi célok Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a 90%-a a 8. évfolyam végén: - Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatásban meghatározott feltételeknek. - Rendelkeznek olyan korszerű, bővíthető, biztos tudással, képességekkel, amelyek képessé teszik arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. - Ismerjék a kultúrált viselkedés- magatartásformákat. - Határozott elképzelésük van saját közelebbi és távolabbi jövőjükről A minőségirányítási rendszer működtetése intézményen belül A MIP tartalmazza az intézmény minőségfejlesztési rendszerét, valamint minőségpolitikáját, melyet a minőségpolitikai nyilatkozatban tesz közzé. A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjén az Alapító okirat, a MIP, a NP, és az SZMSZ található. A NP az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását, végrehajtását a MIP támogatja. A minőségügyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti: 10

11 Alapító okirat, PP (NP+Ht), SZMSZ Minőségirányítási program Folyamatok, folyamatleírások Szabályzatok Munkaköri leírások, munkautasítások Bizonylatok A minőségirányítási vezető az iskolavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A munkaköri leírásában előírtaknak megfelelően végzi a MIP működtetésének feladatát. 11

12 4. Vezetési feladatok 4.1. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége, jogi dokumentumok megismerése, betartása Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, hiszen ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Ennek szabályozásában tervezett a hozzáférhetőség biztosítása, a megismerés biztosítása, a betartás biztosítása. Ennek megfelelően intézményünk a mindenkor aktuális jogszabályok mellett a következő szabályzó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően működik: - Alapító okirat - Pedagógiai program - Intézményi minőségirányítási program - SZMSZ - Számvitelpolitika - Számlarend - Belsőellenőrzési szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Selejtezési és hasznosítási szabályzat - Leltározási szabályzat - Közalkalmazotti szabályzat - Munkavédelmi szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat 4.2. Az intézmény működésének folyamata A közoktatási törvény 40. -ának elvárása alapján, az Algyői Általános Iskola vezetése, valamint kollektívája az intézményi működés folyamatát a következők szerint határozza meg és értelmezi. 12

13 Stratégiai folyamatok Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Intézmény vezetése, stratégiaalkotás Külső környezet elemzése Információbázis kezelése Belső környezet elemzése Intézményi küldetés, jövőkép, minőségpolitika és fő stratégiai cél megfogalmazása. Stratégiai célhierarchia felépítése : PEDAGÓGIAI SZAKMAI, folyamatokra vonatkozóan. Az intézményi folyamatokra vonatkozó tervek stratégiai céloknak megfelelő megalkotása és működtetése. Végrehajtás, beavatkozás. Mérés, értékelés. Inputok Outputok PEDAGÓGIAI SZAKMAI FOLYAMATOK Transzformációs blokk 13

14 Stratégiai tervezés Az iskola kiemelt feladatai a következők: a) Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze: A tanulók erkölcsi nevelése. A tanulók értelmi nevelése. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. A tanulók akarati nevelése. A tanulók nemzeti nevelése. A tanulók állampolgári nevelése. A tanulók munkára nevelése. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. b) Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata: A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. Az önkormányzás képességének kialakítása. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 14

15 c) Intézményi feladatok Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az intézményi célokból eredő, nevelő-oktató munkánkkal kapcsolatos feladatainkat, illetve végrehajtásukat az alábbiak szerint határozzuk meg: Hosszú távú feladatok: Közoktatás minőségközpontú fejlesztése, irányítása. A továbbtanulásra való felkészítés. Az iskolai sportélet eredményeinek megőrzése, a tömegsport tevékenység javítása. Tanulmányi és sport területen a tanulók versenyeztetésének biztosítása. A környezeti nevelési programban megfogalmazottak betartása, fokozatos nevelés a környezet megóvása érdekében. A fenntarthatóságra való nevelés. Az egészségnevelési programban megfogalmazott célok és tevékenységek gyakorlatba való átültetése, a mindennapi életben történő megvalósítása. A tehetség felismerésének, és folyamatos fejlesztésének biztosítása. Tehetségközpontként történő működés, referencia intézmény. A sikeres továbbtanulásra való felkészítés. Az egyéni arculat kialakítása, modell intézmény. A jó gyakorlatok rendszerének kiépítése. Lokális identitást fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is. Lokális identitást, honismeret és hazafias nevelést fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is. Középtávú feladatok: A működési feltételeknek biztosítása; Stabil, költséghatékony intézményi működtetés Kommunikáció fejlesztése a fenntartói oktatásirányítással; Minőségirányítási rendszer kialakítása és alkalmazása; A közoktatást érintő más ágazatokkal való kapcsolat, együttműködés, információáramlás fejlesztése; Egyéni tanulási utak védelme; 15

16 Az oktatásban érdekelt további partnerek együttműködésének támogatása, és koordinálása; Rövid távú feladatok: 6-14 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása 8 évfolyamos képzés keretében, a Nemzeti Alaptanterve épülő helyi pedagógiai program alapján. A tanulók érdeklődési körének megfelelő diákkörök és önképző körök szervezése, vezetése Differenciált képességfejlesztés biztosítása Iskolai rendezvények, megemlékezések szervezése, lebonyolítása Tanulmányi és sport területen a tanulók versenyeztetésének biztosítása. Tanulmányi kirándulások, színház- és múzeumlátogatások szervezése Pályázatok figyelése és elkészítése Szakmai tanártovábbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, az iskola igényeinek figyelembe vételével Szakmai munkához nélkülözhetetlen szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása Iskolai sportnapok szervezése Diáknap szervezése Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a környezet és egészség védelme és megőrzése érdekében Kompetencia alapú oktatás hatékony megvalósítása. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése, az iskolarendszerben tartása. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. A mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása, diákok és szülők ösztönzése. 16

17 Éves munkaterv Az intézmény vezetése az iskolát érintő külső és belső mérések, valamint az értékelések tapasztalatainak összegzése alapján, meghatározza az éves feladatokat, valamint a javítandó, fejlesztendő területeket. A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Tantárgy felosztás Az elmúlt tanév értékelő beszámolója Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rendelet START 1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. A mk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket Jegyzőkönyv 4/a. A DÖK vezető és az ifj. védelmi felelős elkészíti a munkatervet DÖK és ifj, védelmi munkaterv 5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez 6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek értékelése Javított, elfogadott tervek Nem Tartalmilag, formailag megfelelő-e? Igen 17

18 DÖK, ifj. védelmi terv 8. Feladatterv elkészítése 9. Mérési terv elkészítése Feladatterv Mérési terv 10. Eseménynaptár összeállítása Programfüzet A mk-ek munkatervei Kommunikációs adatbázis 11. A tájékoztatási rendszer megtervezése 12. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Tájékoztatási rendszer Az intézmény éves munkaterve Nem 13. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet Igen 14. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában STOP 18

19 5. Ellenőrzési feladatok 5.1. Vezetői ellenőrzés és értékelés A vezetői ellenőrzés folyamata a helyi pedagógiai-művelődési program megvalósításának nyomon követése, az intézmény külső-belső megfelelőségének vizsgálata. Hiányosságok, negatív tapasztalatok esetén, az intézmény vezetője, a szabálytalanság súlyának megfelelő javaslattal él a felelősség érvényesítése céljából, egyben intézkedési, szervezési utasítással, a hiányosságok megszüntetését is segíti. 19

20 5.2. Éves értékelés folyamata Célja az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. START Munkaterv 1. Az igazgató felkéri az értekezleten érintett területek felelőseit az éves beszámolóik elkészítésére Mk. munkaterv DÖK, ifj. véd. munkaterv 2. Mk. vezetők elkészítik az éves beszámolót A. 2/a. A mk.-ek elfogadják a beszámolót Munkaközösségi beszámoló Partnerektől származó visszajelzések eredménye Minőség fejlesztő munkák Ellenőrzési feljegyzések Indikátorrendszer Intézkedési tervek ( javító, fejlesztő tev.) DÖK + ifj. véd elkészíti az éves beszámolót B. A Minőségügyi csoport elkészíti az éves beszámolót Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit (kollégák D. értékelése) Indikátorrendszer folyamatgazdája elkészítik az éves beszámolót Az aktuális intézkedési tervek felelősei elkészítik az éves beszámolót DÖK és ifj. védelmi beszámolók Minőségügyi beszámolók Ellenőrzési beszámolók Beszámolók az indikátorrendsze rről Beszámolók az intézkedési tervekről Személyi változások listája Az igazgató számba veszi a megváltozott körülményeket Beszámoló a megváltozott körülményekről 20

21 Panaszlista Alapítványi mérleg A panaszkezelésért felelős személy elkészíti éves beszámolóját Az iskola Alapítványi elnöke elkészíti éves beszámolóját Éves beszámoló a panaszkezelésről Éves beszámoló az alapítvány munkájáról 3. Az igazgató összegzi az éves beszámolókat Éves beszámolók 4. Az igazgató a mk. vezetők, Minőségügyi vezető, a DÖK vezető, ifj. védelmi felelős, indikátor-rendszer felelősei, az alapítvány elnöke intézkedési tervek felelősei, a gazd-i vezető, beszámolnak éves munkájukról a tanévzáró értekezleten Jegyzőkönyv 5. Hozzászólások 6. A tantestület elfogadja az éves beszámolókat Jegyzőkönyv 7. Az éves beszámoló elhelyezése az irattárba, továbbítása a fenntartó felé Az iskola éves beszámolója STOP 21

22 5.3. Vezetői ellenőrzés folyamata Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Célja az adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez START 1. Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idő- és felelősség mátrix Szempontlista Indikátorrendszer Indikátorrendszer Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Idő- és felelősségmátrix Ellenőrzési szempontlista Feljegyzések az ellenőrzésről Ellenőrzési lista 2. Az ellenőrzési területek kiválasztása 3. Éves ellenőrzési terv elkészítése 4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel 5. Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása 6. Az ellenőrzés végrehajtása 7. A tapasztalatok megbeszélése 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Jegyzőkönyv Megbízások Időterv a beszámoláshoz Feljegyzések Ellenőrzési lista Feljegyzés Ellenőrzési lista 9. Az igazgató tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól Feljegyzések Eredményes ellenőrzés Nem Igen 10. Az eredmények adattárba helyezése Elektromos adatbázis STOP 22

23 6. Mérési, értékelési feladatok Színterei: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a) Tanulók tanulmányi munkája tanórai és tanórán kívüli tevékenységek év eleji, félévi és év végi mérések országos kompetenciamérés tanulmányi versenyek a tanulók magatartása, szorgalma (a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint) b) A pedagógusok, technikai dolgozók és a vezetés munkája teljesítményértékelés és minősítés a szabályzat szerint, ellenőrzési feladat szerint c) Intézményi szintű irányított önértékelés fenntartói vizsgálatok gazdasági vizsgálatok 23

24 6.1. Partneri igény- és elégedettségmérés folyamata START Partneri adatbázis Az azonosított partnerek és képviselőik felülvizsgálata Partneri adatbázis kommunikációs tábla Az elégedettség (megfelelőség) kritériumainak meghatározása és aktualizálása Elégedettségi (megfelelőségi) kritériumok Fenntartói elvárások Állami elvárások Intézményi (belső) elvárások feltárása A munkatársak elvárásai Tanulói igényfelmérés Szülők elvárásai Az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereinek és gyakoriságának meghatározása vagy módosítása Az igényfelmérés és elégedettségmérésbe bevontak körének azonosításamintakészítés Az igényfelmérés és elégedettségmérés lefolytatása Az igényfelmérés és elégedettségmérés eredményeinek elemzése Az igényfelmérésben résztvevők listája Mérési rend / eljárásrend Az eredmények összegzése Tantestületi összefoglaló Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül Éves teljesítmény értékelése A partnerek elégedetlenségének kezelése Igen Szükséges-e beavatkozás? Nem A folyamat leírása Indikátorainkba n van-e szükség változtatásokra? Nem Igen Intézmény működés értékelési folyamata STOP 24

25 1. lépés Algyői Fehér Ignác Általános Iskola A folyamattal foglalkozó csoport négyévenként, márciusban felülvizsgálja az azonosított partnerek és képviselőik adatbázisát. Elkészítik a felülvizsgált partneri adatbázist. 2. lépés A csoport által meghatározott elégedettségi kritériumokat négyévenként a kérdőívekkel (összeállítás, feldolgozás, elemzés) foglalkozó munkacsoport aktualizálja. Írásba foglalja az elégedettségi kritériumokat az egyes kérdőívek csomagjához. 3. lépés A vezetői csoport négyévente (április) a mérési rendben meghatározza, vagy módosítja az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereit és gyakoriságát. 4. lépés A csoport négyévente (április) azonosítja az igényfelmérés- és elégedettségmérésbe bevontak körét. Meghatározza a mintavétel módját, résztvevőit. Az igényfelmérésben résztvevőkről listát készít. 5. lépés A munkacsoport az előre összeállított szempontlista alapján lefolytatja az igény- és elégedettségmérést. 6. lépés A kérdőívek begyűjtése után a kérdőíves csoport elvégzi az igényfelmérés és elégedettségmérés elemzését. A csoport célokat fogalmaz meg, céllistát ír, nyers célokat, illetve megoldási javaslatokat nyújt be az iskolavezetőség elé. Ezek után az alkalmazotti közösség elé már a célok prioritási sorrendben, kategorizálva kerülnek. A partnerek felé is rövid visszajelzés történik az igényfelmérés eredményéről, ami a minőségügyi irattárba kerül. 7. lépés Intézményen belül az eredmények összegzése alapján kerül sor azok ismertetésére és megbeszélésére. 8. lépés Az eredmények ismertetése után a tantestület eldönti, szükséges-e a beavatkozás a folyamat valamelyik pontján. Ha igen, akkor a partnerek elégedetlenségére a PDCA ciklusnak megfelelően újraszabályozza a folyamatot, vagy annak szükséges elemeit. Amennyiben nem szükséges a beavatkozás, standardizálja a ciklust. 25

26 6.2. Az irányított önértékelés Az irányított önértékelés területei Adottságok: A vezetés Üzletpolitika és stratégia A dolgozók irányítása A partnerkapcsolatok és erőforrások Az oktatás-nevelés és működési folyamatok Eredmények: A partneri /vevői/ elégedettség Dolgozói elégedettség Társadalmi eredmények Kulcsteljesítmény eredményei Az irányított önértékelés résztvevői és gyakorisága Az intézmény meghatározott időközönként (négyévente, felezve a partneri igény- és elégedettségmérés idejét) teljes körű irányított önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az irányított önértékelés módszere, eszköze A támogató szervezet javaslatára az EFQM kiválóság modell kritérium rendszerre épülő, de a saját intézményünkre kialakított önértékelési módszert és elemzési szempontokat, mint eszközt használtunk a gyakorlatban. 1 Az irányított önértékelés folyamata Az irányított önértékelés lebonyolítására a résztvevőkből három team et alakítunk. A munka lebonyolításáért a team vezetők felelősek. A teamek feladatai: Az intézmény eredményeire vonatkozó adatok gyűjtése, összeállítása. 1 Comenius kapcsos könyv módszertani melléklete alapján 26

27 Az adatok összegzése feldolgozása. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az irányított önértékelés támogató szervezet által meghatározott területeinek feldolgozása elemzése értékelése 1-5-ös skálán A meglévő adatok és az irányított önértékelés összevetése az intézmény adottságaira és eredményeire vonatkozólag. A támogató szervezet a teamek elemző munkája alapján elkészíti az írásbeli összefoglalót. Az elemző munka során elkészítendő dokumentumok az összesítő tábla illetve annak grafikus megjelenítése. Az irányított önértékelés folyamatának ellenőrzését a minőségügyi vezető végzi. Ellenőrzési pontok: A meglévő adatok begyűjtése, összegzése. Az irányított önértékelés folyamata Az összevető elemző munka és az írásos összefoglaló elkészítése Tapasztalatok átadása Az irányított önértékelés elemzési szempontjai Az iskola vezetése: Elkötelezettség a HP-ban megfogalmazott értékrend megvalósításában Elkötelezettség a partnerközpontú iskola működtetésében Személyes példa, szakmai munka Továbbképzéseken való részvétel, képzések szervezése Team munka feltételeinek biztosítása Nyitottság a dolgozók véleménynyilvánítására Kapcsolatok az alkalmazottakkal Célok kitűzésének megalapozottsága / realitása / Közvetlen partnerek nyújtotta lehetőségek figyelembevétele a hatékony intézményi működés érdekében Dolgozók szakmai karrier építésének biztosítása Intézményi elismerési rendszer Üzletpolitika, stratégia: Iskolahasználók igényeinek figyelembe vétele a HP megalkotásakor Szakmai munka elismertsége a közvetlen környezetünkben 27

28 Alaptevékenységen túli szolgáltatások A gyermekközpontúság szerepe a napi nevelő-oktató munkában Dolgozói bevonás a célok kitűzésébe Stratégiához illeszkedő intézkedési terv biztosítása Információáramlás, tájékoztatás a közvetlen partneri kör esetében Partneri igényfelmérés szabályozottsága Partneri igények figyelembevételével készült célok kitűzésének biztosítása Dolgozók irányítása: Alkalmazottak létszáma, szaktudása A meglévő és potenciális humán erőforrás képzése A nevelőtestület bevonása a továbbképzési terv elkészítésébe, a megvalósulás értékelésének biztosítása A kitűzött célok megvalósulását szolgáló teamek működtetésének biztosítása Az együttesen kitűzött célok tervszerű felülvizsgálata, értékelése A nevelőtestület tagjainak önálló feladat-ellátási tevékenységének lehetőségei Partnerkapcsolatok és erőforrások: Közvetlen partnerek igényeinek, elégedettségének, mérésének szabályozottsága Partneri igényt figyelembe vevő cél és feladatrendszer Intézményi költségvetés lehetőségei a célok, feladatok megvalósításában Az intézményi költségvetés ismerete a közvetlen partneri körben Az intézmény pénzügyi lehetőségeinek fejlesztése Információs rendszer mint erőforrás Tárgyi értékek megóvása Oktatás nevelés és működési folyamatok: Kulcsfontosságú folyamatok meghatározása a nevelési évre Kulcsfontosságú folyamatok ismerete a közvetlen partneri körben A kulcsfontosságú folyamatok megvalósulásának szervezeti keretei Helyi pedagógiai-művelődési program alakítása partneri igényeknek és elvárásoknak Az iskola légköre, gyermeki jogok érvényesülése, egyéni sajátosságok figyelembevételének megvalósulása 28

29 Az intézményi SZMSZ ismerete a dolgozók és a szülők körében Partnerkapcsolatok fejlesztése, szabályozása, értékelési rendszere Partneri / vevői / elégedettség: Partnerek felé történő nyitottság megvalósulása Információs rendszer működése közvetlen partneri körben A közvetlen partnerek elégedettsége az óvoda feladat ellátásával Az intézményen belüli interperszonális kapcsolatokkal való elégedettség A közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás tartalmi megvalósulásával való elégedettség Az iskola ismertségéről alkotott kép Dolgozói eredmények: A munkahelyi klímával való elégedettség Szakmai önérvényesülés, önmegvalósítás megvalósulása A dolgozók és vezetők kapcsolata Elégedettség a vezetési stílussal Kommunikáció az intézményen belül Munkával kapcsolatos elismerések Többletképességek hasznosítása A dolgozók bevonása a célok meghatározásába Team munka megvalósulása Minőségfejlesztő munkával való elégedettség Társadalmi eredmények Lakókörnyezetet érintő közvetett információk átadása A közösségi programok a szűkebb lakókörnyezetben Szerepvállalás a városi szintű továbbképzéseken, bemutatókon Kapcsolatok a városi és megyei szintű civil és egyéb szervezetekkel A szülők számára szervezett programok Az intézményi gazdálkodás, működés a törvényi előírások tükrében 29

30 Indikátorok Algyői Fehér Ignác Általános Iskola A számszerű adatok meghatározása a tanév végén történik, az év végi vezetői beszámoló elkészítésének időszakában. Az adatokat a fenntartó által kiadott elektronikus táblázatban kell tanévenként rögzíteni úgy, hogy az adatok tanévenkénti összehasonlítása elvégezhető legyen. Működéssel összefüggő indikátorok Beadott pályázatok száma. Megpályázott támogatások összege. Nyertes pályázatok száma. Megnyert támogatások összege. Dologi felhasználás aránya. Tantermek száma. Oktató-nevelő munkával kapcsolatos indikátorok Tanulólétszám a tanév elején és végén. Magántanulók száma évfolyamonként. Más iskolába átment tanulók száma. Más iskolából átvett tanulók száma. Tanulócsoportok száma. Iskolai étkezésben résztvevő tanulók száma. Több tárgyas bukások száma évfolyamonként. Szakközépiskola 9. osztályába felvett tanulók száma. Szakiskola 9. osztályába felvett tanulók száma. Gimnázium9. osztályába felvett tanulók száma. Kitűnő tanulók száma évfolyamonként. Jeles (max. 3 négyes) tanulók száma évfolyamonként. Egy tárgyas bukások száma évfolyamonként. Több tárgyas bukások száma évfolyamonként. Osztályozó vizsgát tett tanulók száma évfolyamonként. Tantárgyi bukások száma évfolyamonként. Napközis tanulócsoportok száma. Tanulószobás tanulók száma. 30

31 Humánerőforrás fejlesztés indikátorai Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Pedagógusok száma. Óraadó pedagógusok száma. Nyugdíj mellett foglalkoztatott pedagógusok száma. Nem pedagógus dolgozók száma. Pályakezdő pedagógus munkatársak száma. Tartósan távol lévő pedagógusok száma. Üres álláshelyek száma. Munkaközösség vezetők száma. Akkreditált továbbképzésben részt vett pedagógusok száma. Szakvizsgás pedagógusok száma. Vezetői (igazgató, helyettes) óralátogatások száma. Munkaközösség vezetői óralátogatások száma. Kollégák által végzett óralátogatások száma. Szakmai kitüntetésben részesült pedagógusok száma. Kitüntetésben részesült nem pedagógus dolgozók száma. Közalkalmazotti fegyelmi ügyek száma. Szülői írásos panaszügyek száma. Iskolán kívül szakmai feladatokat ellátó pedagógusok száma. Iskolán kívül társadalmi feladatokat vállaló pedagógusok száma. Gyermekvédelem, biztonságos iskola indikátorai Veszélyeztetett tanulók száma. Veszélyeztetett tanulók ügyében hozott intézményi szintű intézkedések száma. Tanulói (gyermek) balesetekről felvett jegyzőkönyvek száma. Felnőtt balesetekről felvett jegyzőkönyvek száma. Gyermekvédelmi intézmények (gyámhivatal, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat) által kezdeményezett intézkedések száma. Szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű tanulók száma. Tanulókat érintő rendőrségi ügyek száma. 31

32 6.3. Teljesítményértékelési feladatok. Minősítés A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó pedagógus és vezető munkatárs adott időszakra vonatkozó teljesítményének felmérése és megítélése. Az emberi erőforrás menedzsment kritikus részét alkotja ezen eljárás. Olyan folyamatnak tekintjük, amelynek segítségével a szervezet visszajelzést szerez, és ad az alkalmazotti és vezetői teljesítményről, különösen a következőkre: - az egyéni képzési igények rendszerezett értékelése - az egyéni erőfeszítések és ösztönzések értékelésére - az alkalmazott helyzetének és fejlődésének ismeretére - az adatszolgáltatás az alkalmazotti adottságokról, potenciálokról, a munkaerő tervezés céljára - információ nyújtása az előléptetési célokra, az utódlási tevékenységekhez - munkaköri leírások és a munkacélok rendszeres felülvizsgálatára Céljai Az alkalmazott és a vezető munkájának megítélése A fejlesztés elősegítése Teljesítményértékelés dimenziói általában 1. Munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok 2. Munkakörhöz kapcsolódó eredmények 3. Munkakörhöz kapcsolódó magatartás, tevékenység Mit értékelünk általában? Tulajdonságok Viselkedés Eredmények A munkakör ismerete Feladatok elvégzése Partneri elégedettség Ambíció Utasítások betartása Indikátorok Szociális képességek Problémák jelzése Tanulói eredményesség Megbízhatóság Feljegyzések vezetése Hűség Szabályok követése Tisztesség Kevés hiányzás Kreativitás Javaslatok kialakítása Vezetői készség 32

33 Az értékelési rendszer felépítése Algyői Fehér Ignác Általános Iskola A teljesítményértékelés területei 1. Tanulók (egyéni, csoportos, osztály, évfolyam, iskolai szint) - Országos és intézményi eredmények összehasonlítása. 2. Pedagógusok (egyéni, team, testület) 3. Vezetők (egyéni, team) 4. A minőségfejlesztés kulcsfolyamatai - stratégiai tervezés - vezetői ellenőrzés, értékelés - iskolánk információs rendszere - partneri igény- és elégedettségmérés folyamata - az irányított önértékelés - klímateszt 5. Indikátorok 6..Humánerőforrás - innováció - együttműködési készség - prezentáció A teljesítményértékelés szintjei egyéni teljesítményértékelések egyéni célkitűzések az állandó team-ek munkájának értékelése, az iskolai szervezet munkájának az értékelése közösségi célkitűzések A teljesítményértékelés irányát, kiterjedtségét illetően a szervezeti hierarchiát követő, felülről lefelé haladó. 33

34 Teljesítményértékelés dimenziói az iskolában Kulcsfolyamatok, Indikátorok Vezetői teljesítmény értékelés : Pedagógus teljesítményértékelés vezetés, fejlesztés, követelmények, szervezetfejlesztés, eredmények Munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok Munkakörhöz kapcsolódó eredmények Munkakörhöz kapcsolódó magatartás, tevékenység Tanulói teljesítményértékelés: Osztály, évfolyam, iskola, önmagához és országos eredményekhez mérten 34

35 Vezetői teljesítmény értékelése Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Intézményünk fenntartójának érdeke hogy közoktatási intézményeiben a vezetői munka hatékonyságáról, eredményességéről reális képet alkosson. Fontos, hogy a fenntartó az intézményvezetőről ne csak benyomások és hírek alapján formálhasson véleményt, hanem elsősorban a vezetői feladatok végrehajtásának módszeres vizsgálata után, számszerű eredmények tükrében legyen lehetősége az értékelésre. A vezetőértékelés elvégzésével a fenntartó összefüggő és hiteles képet kap az intézményvezető tevékenységéről; a közoktatási intézmény vezetőjét fejlesztő célzattal értékelni; adatok és közvetlen információk birtokába jut a vezetői tevékenység minőségének megítéléséhez; vizsgálni tudja a követelményeknek való megfelelést, teljesítmény-visszajelzést tud adni; átláthatóvá tudja tenni, hogy az intézményvezető irányítása mellett milyen hatékonysággal működik a szervezet, hogyan valósul meg a nevelő-oktató munka szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése és értékelése; elő tudja készíteni a tényekre alapozott munkáltatói döntéseket. Kiemelt szempontjai: Tervezés, szervezés, belső ellenőrzés és értékelés. Pedagógiai, munkáltatói, tanügy-igazgatási feladatok. Az intézmény menedzselése, gazdálkodási feladatok. A vezetői döntéshozatal jogszerűsége. Intézményirányítás, szervezetfejlesztés. Intézményi kapcsolatok. Vezetői tulajdonságok, önképzés. Gyakorisága: vezetői ciklus utolsó évében, igazodva a pályáztatás jogszabályban rögzített ütemezéséhez. A teljesítményértékelés eredménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) kormányrendelet előírásai alapján történik. 35

36 Pedagógus teljesítményértékelés Az eredményesség területei Hatékonyság Minőség Növekedés Munkamorál Kohézió Rugalmasság/alkalmazkodóképesség Tervezés és célkitűzés Információ kommunikáció Készenlét Erőforrásokhoz való hozzáférés Külső támogatottság Stabilitás Az emberi erőforrások értéke Képzési és fejlesztési hangsúly Ellenőrzés Értékelők Igazgató Igazgató-helyettes Munkaközösség-vezetők 36

37 6.4. Tantárgyi mérések A tantárgyi méréseket az iskola minden évfolyamán végezzük. Szövegértést és logikai gondolkodást mérünk minden tanulók esetében. Mérési területek: Difer mérés 1. évfolyam műveleti sebesség mérése 2-8. évfolyam olvasáskészség mérése 2-8. évfolyam számolási készség mérése 2-8. év SZTE aktuális mérései (on-line mérések, SNI-sek mérése, olvasás, matematika, természettudományok mérése) A tanév során három alkalommal szeptemberben, januárban és májusban kerül sor a mérőlapok kitöltésére, értékelésére. Az értékelés után az osztályfőnökök, szaktanárok egyéni fejlesztési terveket dolgoznak ki a mérési eredményeknek megfelelően. Januárban és a tanév végén iskolai szintű értékelés és intézkedési terv készül. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek, feladatok Határidő Felelős 1. A mérőlapok felülvizsgálata, előkészítése. szeptember 1. hete Minőségfejlesztési csoport 2. Tájékoztatás a tantárgyi mérésekről osztályfőnökök és szaktanárok részére 3. Mérések elvégzése szeptember 2. hete szeptember hete 4. Mérőlapok értékelése október 1. hete 5. Mérőlapok előkészítése a félévi mérésekhez 6. Mérések elvégzése január 2. hete január hete 7. Mérőlapok értékelése február 1. hete Minőségfejlesztési csoport Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Minőségfejlesztési csoport Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök 37

38 8. A féléves mérési eredmények iskolai szintű értékelése 9. Intézkedési terv készítése február hete február hete Minőségfejlesztési csoport Minőségfejlesztési csoport 9. Mérőlapok előkészítése az évi végi mérésekhez május 1. hete 10. Mérések elvégzése május hete 11. Mérőlapok értékelése május 4. hete Minőségfejlesztési csoport Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök 12. A mérési eredmények iskolai szintű értékelése június 1. hete Minőségfejlesztési csoport 13. Intézkedési terv készítése június 2. hete Minőségfejlesztési csoport 38

39 6.5. Országos méréseket követő feladatok Az országos kompetenciamérésre minden tanévben május utolsó napjaiban kerül sor. A és 8. évfolyam tanulói írják, olvasáskészséget és logikus gondolkodást mérnek a központilag készített feladatlapokkal. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/ feladatok 1. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Módszer Határidő Felelős Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV) 2. Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként) 3. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Pedagógusok Eredményesség, módszertani hozzáadott érték, kultúrájának vizsgálata képességfejlesztés, stb. Egyéb okok feltárása -Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. -Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 3 héten belül 2 héten belül Érintett tanítók, szaktanárok Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök 1 héten belül Osztályfőnökök, érintett pedagógusok 39

40 5. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Pedagógusokra vonatkozóan Egyéb területek 7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe 3 héten belül Érintett tanítók, szaktanárok, Intézményvezető 1 héten belül osztályfőnökök 1 héten belül intézményvezető A jóváhagyást követően azonnal igazgató, érintett pedagógusok 40

41 Start Oktatási és kulturális miniszter által kiadott tanév rendje Országos jelentés a kompetenciamérésekről Országos kompetenciamérés lebonyolítása OM mérésekért felelős intézményi koordinátor Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlító vizsgálata (intézményi átlag-országos átlag) OM mérésekért felelős intézményi koordinátor, tanítók, tanárok A kompetencia mérés intézményi eredményei elérik-e a jogszabályban meghatározott minimumot? Fenntartói felszólítás intézkedési terv készítésére Fenntartó Intézkedési terv készítése Intézményvezető Intézkedési terv megküldése a fenntartónak (3 hónapon belül) Intézményvezető Intézkedési terv Intézkedési terv jóváhagyása Fenntartó Intézkedési terv Intézkedési terv végrehajtása Érintett pedagógusok STOP 41

42 7. A partnerkapcsolatok irányítása Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése, ennek érdekében azonosította partnereit és meghatározta az igények és elégedettség, elégedetlenség felmérésének rendjét. A partnerkapcsolatok működtetésének alapja a megfelelő információs rendszer Iskolánk információs rendszere Információs források Igazgató Gazdasági vezetés Igazgató helyettes Iskola vezetősége Kibővített iskolavezetőség M. k. vezetők DÖK vezető Minőségügyi vezetés Technikai dolgozók Iskola titkár Tantestületi értékelés Munkaértekezlet DÖK Évfolyamok Szülői munkaközösség Takarítónők Konyhai dolgozók M. k. ülések M. k. ülések Osztályok Osztályok Szülői értekezlet Egyes nevelő Egyes szülő Egyes tanuló 42

43 8. Az IMIP jóváhagyásának, módosításának útja A MIP módosításának eljárásrendje 1. Tájékoztató a MIP módosításának rendjéről F: minőségfejlesztő csop. vez. É: alkalmazotti kör Projektterv a MIP módosításához 2. MIP munkacsoport alakítása, felelősségek, hatáskörök meghatározása F: intézményvezető É: felkért csoport tagjai Munkaköri leírások kiegészítése Az Önkormányzati MIP A meglévő minőségpolitika i nyilatkozat A belső audit, irányított önértékelés adatai 3. Az új ÖMIP elemek megismerése F: intézményvezető É: intézmény vezetése, munkacsoport 4. A Min. Pol. Nyil. Felülvizsgálata (megfelelt-e a céloknak?) F: munkacsoport vezetője É: munkacsop., Iskolaszék, alkalmazottak Összegzés a megfelelésről Módosított minőségpol. nyil. munkaanyag A partneri igény és elégedettség mérés adatai A belső audit, irányított önértékelés adatai 5. MIP felülvizsgálata (megfelelt-e a céloknak?) hatásosság, hatékonyság F: munkacsoport vezetője É: munkacsop., Iskolaszék, alkalmazottak 6. Megerősítés, korrekció 7. Alkalmazotti közösség elfogadása F: munkacsoport vezetője É: alkalmazottak igen nem Összegzés a megfelelésről Módosított Minőségfejlesztési Rendszer munkaanyag Az elfogadás jegyzőkönyve 8. Iskolaszék, DÖK elfogadása F: munkacsoport vezetője É: Iskolaszék, diákönkormányzat 43 Az elfogadás jegyzőkönyve

A Vedres István Építőipari Szakközépiskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Vedres István Építőipari Szakközépiskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Vedres István Építőipari Szakközépiskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Dobó László igazgató Szeged, 2007. 03. 30. Minőségirányítási program Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Zmák Julianna Borbála Igazgató Konczné Kovács Mária Minőségügyi vezető 2011. október 1 Bevezetés 1.1 Miért kell a MIP? Az 1993.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011 Petőfi Sándor Általános Iskola Minőségirányítási Programja 2007-2011 Minőségirányítási Program Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy Mihály u. 1. 2 1. Feladatok... 5 1.1. Fenntartói ÖMIP-ből

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEZŐBERÉNYI KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (IMIP) 1 TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása 3. oldal 2. A fenntartó minőségirányítási

Részletesebben

A TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Csizmarik Béláné igazgató A fenntartóhoz benyújtva: 2004. június 30. Jóváhagyta: 2004. augusztus 25. Jóváhagyási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Budaörs Város Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 2040 Budaörs, Ifjúság u.6. Tel: 06 (23) 420-949 Fax: 06 (23) 424-078 Email: titkarsag@herman.hu Minőségirányítási Program A módosítást összeállította:

Részletesebben

Minőségirányítási program József Attila Általános Iskola Oroszlány. Táncsics Mihály út 42.

Minőségirányítási program József Attila Általános Iskola Oroszlány. Táncsics Mihály út 42. Minőségirányítási program József Attila Általános Iskola Oroszlány. Táncsics Mihály út 42. Készítette: Tóth Gábor igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2006. 09.29. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Minőségirányítási Program Készítette: a Szent József Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 2011. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása...

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 A

Részletesebben

A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA - 1 - A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA P é t f ü r d ő 2 0 1 1. - 2 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés... 5 1.) Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program Bevezetés Az általános iskola és óvoda alkalmazotti közössége megismerte és megértette a minőség kezelésének szerepét, jelentőségét és elkötelezte magát a minőségügyi célok és

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont MIP - 1 - Preambulum

Részletesebben

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Részletesebben

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010.

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. 1 Tartalom BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 7 2. BEVEZETÉS... 10 3. BEMUTATKOZÁS... 12 4. MINŐSÉGPOLITIKAI

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK

FESTETICS KRISTÓF ÁMK FESTETICS KRISTÓF ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008 PÓKASZEPETK Készítette: Kovács Árpádné ÁMK igazgató Kapus Melinda min.csop. vezető 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA...

Részletesebben

DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Összeállította: Szűcs Józsefné dr. Buzás Mihályné 1 Tartalomjegyzék Intézmény bemutatása 4 I. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI POLITIKA TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA 7 II. ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben