MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Algyői Fehér Ignác Általános Iskola nevelőtestülete 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 1. Az intézmény bemutatása Fenntartói minőségpolitika Általános Iskolai feladatok A közoktatás és más ágazatok kapcsolatai Gyermek és ifjúságvédelem Szociálpolitika Munkaerő-gazdálkodás Intézményi minőségpolitika Minőségpolitikai nyilatkozatok Minőségi célok A minőségirányítási rendszer működtetése intézményen belül Vezetési feladatok Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége, jogi dokumentumok megismerése, betartása Az intézmény működésének folyamata Stratégiai folyamatok Stratégiai tervezés Éves munkaterv Ellenőrzési feladatok Vezetői ellenőrzés és értékelés Éves értékelés folyamata Vezetői ellenőrzés folyamata Mérési, értékelési feladatok Partneri igény- és elégedettségmérés folyamata Az irányított önértékelés Teljesítményértékelési feladatok. Minősítés Tantárgyi mérések Országos méréseket követő feladatok A partnerkapcsolatok irányítása Iskolánk információs rendszere Az IMIP jóváhagyásának, módosításának útja A minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása Mellékletek

3 1. Az intézmény bemutatása Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola részben önálló gazdálkodású, részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az iskola fenntartója az Algyő Nagyközség Önkormányzata, így az intézmény gazdálkodási feladatinak ellátását külön megállapodás szerint az Algyő Nagyközség Önkormányzata végzi. A település egyetlen alapfokú oktatási intézménye. Az iskola személyi létszáma: 31 fő pedagógus 7 fő technikai dolgozó. Az általános műveltséget megalapozó képzésen és az alapfokú oktatási feladatok ellátásán túl kiemelt szerepet kapott a természetvédelmi-, környezettudatos és az egészséges életmódra való nevelés, valamint a helyes szemléletmód kialakítása től nyári környezet- és egészségvédelmi táborokat szervez től kezdődően már szervezett formában foglalkozik az iskola környezeti neveléssel, a pedagógiai programban először dokumentáltan 1998-tól szerepel től a környezeti nevelés a pedagógiai program melléleteként, majd 2004-től a közoktatási törvény szerint önálló fejezetként külön környezeti nevelés és külön egészségnevelési programként jelenik meg től Környezetvédő Oktatóközpontként tevékenykedik az iskola, továbbá 2005-ben, 2007-ben és 2010-ben az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az intézménynek az ÖKOISKOLA címet adományozta szeptemberétől a HEFOP pályázat keretében öt osztályban elindítottuk matematikából, illetve magyar nyelv és irodalomból a kompetencia alapú képzést, négy tanulócsoportban a szociális, életviteli kompetenciák fejlesztését szolgáló modulokat. Új csoportok belépésével ma már minden osztályban megjelennek a kompetencia alapú oktatás elemei. A pályázat támogatásával sokat fejlődött az iskola informatikai, technikai ellátottságának színvonala. A 2008/2009-es tanévtől iskolánkban bevezetésre került a nem szakrendszerű oktatás, amelynek segítségével hatékonyabb tanulóink alapképességeinek kibontakoztatása. 2009/2010-es tanévtől a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretén belül folytatódik a kompetencia alapú oktatás. A pályázat kötelező elemeként került bevezetésre a tantárgytömbösített oktatás az 5. évfolyamon. Iskolánk (amely ökoiskolaként a fenntartható fejlődés és a természetvédelem elkötelezett híve) és konzorciumi partnerei a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának megőrzésének lehetőségeit kívánta bemutatni egy projekt keretében, 3

4 amely a KEOP 6.1.0/B azonosítószámú pályázat keretében valósult meg. Első lépés a fenntartható háztartások felé regionális képzés és kampány projekt konstrukcióban nyert támogatást. Tematikánk a hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés kérdéseire és épített környezetünk anyagfelhasználásának problémáira is kitért. Ennek köszönhetően a programok szorosan egymásra épültek, mintegy pozitív visszacsatolásként, tudatosítva döntéseink meghatározó voltát az emberiség jövőjére nézve. A projektet az Algyői Általános Iskola koordinálta: A koordináción túl azonban bemutató órákat is szervezett és tartott a Délalföldi Régió ökoiskolái számára; továbbképzéseket bonyolított le; az energiával kapcsolatos témakör beépíthetőségét vizsgáltja az iskolai környezeti nevelési programba és a helyi tantervbe; végül terepi programokat, falunapot, valamint egy egész napos vetélkedőt is megszervezett és megvalósított. A projekt kivitelezése: szeptember augusztus 31. között zajlott. Koordinátora vagyunk a Dél-alföldön működő ökoiskoláknak. Pedagógusoknak továbbképzéseket, szakmai napokat, találkozókat, a tanulóknak vetélkedőket, karácsonyi vásárt szervezünk. A gazdálkodási és vállalkozási ismeretek oktatásával felkeltjük a tanulók érdeklődését az önálló vállalkozások iránt. Ez egyébként, ma már látjuk, az új évezred egyik legnagyobb kihívása minden fiatal számára. Az idegen nyelvet (angol, német) első osztálytól bevezettük és negyedik osztálytól csoportbontásban tanítjuk szakos nevelőkkel. A nyelvtanulás hatékonyságát nemzetközi kapcsolataink is biztosítják: a Bajorországban levő hebertsfeldeni testvériskolánk, az USA Ohio állambeli perrysburgi partnereink, valamint a Socrates Comenius 2.2. projektben együttműködő iskolák. 2002/2003-as tanévtől bevezettük az emelt szintű testnevelés tantervű, majd a 2011/2012-es tanévtől az emelt szintű angol tantervű oktatást. Tanórákon kívül tömegsport és sportkör (atlétika, kézilabda, foci, úszás) biztosítja a gyerekek mindennapos testedzését és versenyeken való részvételét. Gyógytestnevelésben is részesülnek diákjaink. A hagyományőrzésre sort kerítünk az iskolai rendezvényeken és a néptánc oktatásban. A számítástechnika alapjait külön tantárgyként, illetve a technika tantárgy keretében oktatjuk 4. évfolyamtól. A tehetséges tanulók szakkörön fejleszthetik tudásukat. A munkát jól felkészült szaktanár irányítja a korszerűen felszerelt számítástechnika teremben. 4

5 2. Fenntartói minőségpolitika Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2.1. Általános iskolai feladatok 6-14 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása 8 évfolyamos képzés keretében, a Nemzeti Alaptanterve épülő helyi pedagógiai program alapján. A személyiség holisztikus fejlesztése. A környezettudatosság. Egészségtudatosság. Hagyományőrzés, a népi kultúra megismerése. Kompetencia alapú oktatás hatékony megvalósítása. A tehetség felismerésének, és folyamatos fejlesztésének biztosítása. Tehetségközpontként történő működés, referencia intézmény. A sikeres továbbtanulásra való felkészítés. Az egyéni arculat kialakítása, modell intézmény. A jó gyakorlatok rendszerének kiépítése. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése, az iskolarendszerben tartása. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. Igény szerint a napközis ellátás biztosítása és az iskolaotthonos nevelés lehetőségének kialakítása. Intézményi étkeztetés biztosítása. Iskolakönyvtári ellátás biztosítása. A tanulók és szüleik igényének, elégedettségének folyamatos mérése. A mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása, diákok és szülők ösztönzése. Tanulmányi és sport területen a tanulók versenyeztetésének biztosítása. Lokális identitást fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is. 5

6 Lokális identitást, honismeret és hazafias nevelést fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is A közoktatás és más ágazatok kapcsolatai Az önkormányzat közoktatási intézményei működésük során kapcsolatot alakítanak ki a településen működő szervezetekkel. A kapcsolatok kezdeményezése, meghatározása, fenntartásának ápolása a közoktatási intézmény egyes esetekben, jogszabályokban előírt kötelessége, más esetekben érdeke. A közoktatási intézmények minőségirányítási programjuk kidolgozása során azonosítják partnereiket és az együttműködő partnerrel kötött megállapodás alapján az IMIP-ben meghatározzák a kapcsolattartás tartalmát, formáját. A minőségi közoktatási közszolgáltatások biztosítása érdekében az önkormányzat és a polgármesteri hivatal koordináló szerepet vállal a szervezetek és közoktatási intézményei együttműködésének segítése terén. A jegyző irányításával a feladatot a közoktatási, ifjúsági és sportreferens látja el. A koordináció eredményeiről és tapasztalatairól a jegyző illetve/vagy a szakreferens évente beszámol. A beszámolót a képviselő-testület fogadja el Gyermek és ifjúságvédelem Nevelési-oktatási intézményeink több más tevékenységük mellett ellátják a beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Felderítik a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszenek a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést kezdeményeznek. A pedagógusok, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak (pl. a dajkák), az óvoda vezetője és/vagy az iskola igazgatója útján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. -ára is tekintettel járnak el. A településen a Szegedi Kistérség Többcélú Társulással megkötött együttműködésben zajlik a feladatellátás. 6

7 2.4. Szociálpolitika A közoktatási intézményeinkben szociális alapon adható kedvezmények feltételeit és kereteit az önkormányzat a helyi rendelet részeként határozza meg. (Azokat a feltételeket is ebben határozza meg, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója saját hatáskörében dönthet a gyermeknek, a tanulónak adható kedvezményekről.) A sajátos nevelési igényű, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya alapján az óvodavezető és/vagy az igazgató kérése alapján - ugyancsak a képviselőtestület dönt arról, hogy él-e a Kt (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel és az óvodai foglalkozások, a napközis és tanulószobai foglalkozások számára a közoktatási törvényben meghatározott időkeretet a szociális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásból megnöveli-e. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot jogszabály alapján a jegyző minősíti és állapítja meg. Határozatokról az intézményvezetők tájékoztatást kapnak és személyre szabottan az érintettek érdekében járnak el Munkaerő-gazdálkodás Az intézményvezetők a megadott létszámkereten belül felelősen gazdálkodik a munkaerővel (tantárgyfelosztás, technikai személyzet feladat-ellátási terve). Azonban a megállapított létszámkerettől való eltérést köteles jelenteni és engedélyeztetni. Ugyancsak köteles jelenteni és indokolni, ha nem algyői lakost kíván alkalmazni. Az intézményvezetők felelőssége, hogy az alkalmazottak végzettsége megfeleljen a munkakör betöltéséhez. Algyő Nagyközség Önkormányzata tervezetten (A Továbbképzési Terv alapján) támogatja a közalkalmazottak tovább- és átképzését. A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet előírásai szerint ösztönözzük az intézményeinkben dolgozó pedagógusok továbbképzését. Célunk, hogy a legfelkészültebb pedagógusok neveljék, oktassák gyermekeinket. Kérjük, hogy intézményeink (az intézményvezetők) a továbbképzési tervek, beiskolázási tervek összeállításakor, az előző bekezdésben megfogalmazottakon túl vegyék figyelembe a pedagógus továbbképzés teljesítésének 277/1997. (XII.22.) Korm. r. 5. -ában meghatározott új lehetőségeit, mely szerint pedagógusaink szerezhetnek: a) a munkakör betöltésére jogosító magasabb felsőfokú végzettséget, biztosító oklevelet (pl. BA, BsA -> MA, MsC;); b) vezetői feladatok ellátásához szükséges felsőfokú iskolai végzettséget vagy szakirányú továbbképzésben szerzett (pl. szakértői) oklevelet; 7

8 c) a pedagógus szakmai felkészültségét fejlesztő, új pedagógus szakképzettséget [2005. évi CXXXIX. Tv. 44/A. ]; d) Informatikai írástudást biztosító Európai Számítógép-használói jogosítványt (ECDL); e) TÁMOP-ban résztvevő intézményekben szervezett továbbképzéseken tanúsítványok megszerzését; f) Az Európai Uniós közoktatási programokban való részvétel tervezését is. 8

9 3. Intézményi minőségpolitika 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Iskolánk - az Algyő Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási feladatellátása minőségén a mindenkor aktuális jogszabályok és az iskola belső szabályzói szerinti működését érti. Ezért elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz, különös tekintettel - a tehetséggondozás és a felzárkóztatás feladataira, - a folytathatóság biztosítására, - a kommunikáció hatékonyságára. Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk a következőkben: - Az oktató-nevelő munkában a hozzáadott pedagógiai értéket folyamatosan növeljük. - Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását, - Tanulóink megjelenése és sikeres szereplése valamennyi saját és más szervezésű az oktatás profiljához és a tehetséggondozáshoz illeszkedő tanulmányi versenyeken. - A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. - Fontosnak tartjuk a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, az esélyegyenlőség segítését. - A pedagógiai program felülvizsgálatánál a fenntartói minőségcélok beépítését és prioritásként való további kezelését. - A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának megsegítésében. - A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásában és nevelésében. Mindezek érdekében intézményünk minőségirányítási rendszert épít ki és működtet. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 9

10 3.2. Minőségi célok Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a 90%-a a 8. évfolyam végén: - Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatásban meghatározott feltételeknek. - Rendelkeznek olyan korszerű, bővíthető, biztos tudással, képességekkel, amelyek képessé teszik arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. - Ismerjék a kultúrált viselkedés- magatartásformákat. - Határozott elképzelésük van saját közelebbi és távolabbi jövőjükről A minőségirányítási rendszer működtetése intézményen belül A MIP tartalmazza az intézmény minőségfejlesztési rendszerét, valamint minőségpolitikáját, melyet a minőségpolitikai nyilatkozatban tesz közzé. A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjén az Alapító okirat, a MIP, a NP, és az SZMSZ található. A NP az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását, végrehajtását a MIP támogatja. A minőségügyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti: 10

11 Alapító okirat, PP (NP+Ht), SZMSZ Minőségirányítási program Folyamatok, folyamatleírások Szabályzatok Munkaköri leírások, munkautasítások Bizonylatok A minőségirányítási vezető az iskolavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A munkaköri leírásában előírtaknak megfelelően végzi a MIP működtetésének feladatát. 11

12 4. Vezetési feladatok 4.1. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége, jogi dokumentumok megismerése, betartása Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, hiszen ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Ennek szabályozásában tervezett a hozzáférhetőség biztosítása, a megismerés biztosítása, a betartás biztosítása. Ennek megfelelően intézményünk a mindenkor aktuális jogszabályok mellett a következő szabályzó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően működik: - Alapító okirat - Pedagógiai program - Intézményi minőségirányítási program - SZMSZ - Számvitelpolitika - Számlarend - Belsőellenőrzési szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Selejtezési és hasznosítási szabályzat - Leltározási szabályzat - Közalkalmazotti szabályzat - Munkavédelmi szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat 4.2. Az intézmény működésének folyamata A közoktatási törvény 40. -ának elvárása alapján, az Algyői Általános Iskola vezetése, valamint kollektívája az intézményi működés folyamatát a következők szerint határozza meg és értelmezi. 12

13 Stratégiai folyamatok Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Intézmény vezetése, stratégiaalkotás Külső környezet elemzése Információbázis kezelése Belső környezet elemzése Intézményi küldetés, jövőkép, minőségpolitika és fő stratégiai cél megfogalmazása. Stratégiai célhierarchia felépítése : PEDAGÓGIAI SZAKMAI, folyamatokra vonatkozóan. Az intézményi folyamatokra vonatkozó tervek stratégiai céloknak megfelelő megalkotása és működtetése. Végrehajtás, beavatkozás. Mérés, értékelés. Inputok Outputok PEDAGÓGIAI SZAKMAI FOLYAMATOK Transzformációs blokk 13

14 Stratégiai tervezés Az iskola kiemelt feladatai a következők: a) Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze: A tanulók erkölcsi nevelése. A tanulók értelmi nevelése. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. A tanulók akarati nevelése. A tanulók nemzeti nevelése. A tanulók állampolgári nevelése. A tanulók munkára nevelése. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. b) Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata: A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. Az önkormányzás képességének kialakítása. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 14

15 c) Intézményi feladatok Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az intézményi célokból eredő, nevelő-oktató munkánkkal kapcsolatos feladatainkat, illetve végrehajtásukat az alábbiak szerint határozzuk meg: Hosszú távú feladatok: Közoktatás minőségközpontú fejlesztése, irányítása. A továbbtanulásra való felkészítés. Az iskolai sportélet eredményeinek megőrzése, a tömegsport tevékenység javítása. Tanulmányi és sport területen a tanulók versenyeztetésének biztosítása. A környezeti nevelési programban megfogalmazottak betartása, fokozatos nevelés a környezet megóvása érdekében. A fenntarthatóságra való nevelés. Az egészségnevelési programban megfogalmazott célok és tevékenységek gyakorlatba való átültetése, a mindennapi életben történő megvalósítása. A tehetség felismerésének, és folyamatos fejlesztésének biztosítása. Tehetségközpontként történő működés, referencia intézmény. A sikeres továbbtanulásra való felkészítés. Az egyéni arculat kialakítása, modell intézmény. A jó gyakorlatok rendszerének kiépítése. Lokális identitást fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is. Lokális identitást, honismeret és hazafias nevelést fejlesztő programokba a gyermekeken keresztül a szülők bevonása is. Középtávú feladatok: A működési feltételeknek biztosítása; Stabil, költséghatékony intézményi működtetés Kommunikáció fejlesztése a fenntartói oktatásirányítással; Minőségirányítási rendszer kialakítása és alkalmazása; A közoktatást érintő más ágazatokkal való kapcsolat, együttműködés, információáramlás fejlesztése; Egyéni tanulási utak védelme; 15

16 Az oktatásban érdekelt további partnerek együttműködésének támogatása, és koordinálása; Rövid távú feladatok: 6-14 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása 8 évfolyamos képzés keretében, a Nemzeti Alaptanterve épülő helyi pedagógiai program alapján. A tanulók érdeklődési körének megfelelő diákkörök és önképző körök szervezése, vezetése Differenciált képességfejlesztés biztosítása Iskolai rendezvények, megemlékezések szervezése, lebonyolítása Tanulmányi és sport területen a tanulók versenyeztetésének biztosítása. Tanulmányi kirándulások, színház- és múzeumlátogatások szervezése Pályázatok figyelése és elkészítése Szakmai tanártovábbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, az iskola igényeinek figyelembe vételével Szakmai munkához nélkülözhetetlen szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása Iskolai sportnapok szervezése Diáknap szervezése Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a környezet és egészség védelme és megőrzése érdekében Kompetencia alapú oktatás hatékony megvalósítása. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése, az iskolarendszerben tartása. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. A mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása, diákok és szülők ösztönzése. 16

17 Éves munkaterv Az intézmény vezetése az iskolát érintő külső és belső mérések, valamint az értékelések tapasztalatainak összegzése alapján, meghatározza az éves feladatokat, valamint a javítandó, fejlesztendő területeket. A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Tantárgy felosztás Az elmúlt tanév értékelő beszámolója Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rendelet START 1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. A mk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket Jegyzőkönyv 4/a. A DÖK vezető és az ifj. védelmi felelős elkészíti a munkatervet DÖK és ifj, védelmi munkaterv 5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez 6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek értékelése Javított, elfogadott tervek Nem Tartalmilag, formailag megfelelő-e? Igen 17

18 DÖK, ifj. védelmi terv 8. Feladatterv elkészítése 9. Mérési terv elkészítése Feladatterv Mérési terv 10. Eseménynaptár összeállítása Programfüzet A mk-ek munkatervei Kommunikációs adatbázis 11. A tájékoztatási rendszer megtervezése 12. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Tájékoztatási rendszer Az intézmény éves munkaterve Nem 13. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet Igen 14. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában STOP 18

19 5. Ellenőrzési feladatok 5.1. Vezetői ellenőrzés és értékelés A vezetői ellenőrzés folyamata a helyi pedagógiai-művelődési program megvalósításának nyomon követése, az intézmény külső-belső megfelelőségének vizsgálata. Hiányosságok, negatív tapasztalatok esetén, az intézmény vezetője, a szabálytalanság súlyának megfelelő javaslattal él a felelősség érvényesítése céljából, egyben intézkedési, szervezési utasítással, a hiányosságok megszüntetését is segíti. 19

20 5.2. Éves értékelés folyamata Célja az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. START Munkaterv 1. Az igazgató felkéri az értekezleten érintett területek felelőseit az éves beszámolóik elkészítésére Mk. munkaterv DÖK, ifj. véd. munkaterv 2. Mk. vezetők elkészítik az éves beszámolót A. 2/a. A mk.-ek elfogadják a beszámolót Munkaközösségi beszámoló Partnerektől származó visszajelzések eredménye Minőség fejlesztő munkák Ellenőrzési feljegyzések Indikátorrendszer Intézkedési tervek ( javító, fejlesztő tev.) DÖK + ifj. véd elkészíti az éves beszámolót B. A Minőségügyi csoport elkészíti az éves beszámolót Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit (kollégák D. értékelése) Indikátorrendszer folyamatgazdája elkészítik az éves beszámolót Az aktuális intézkedési tervek felelősei elkészítik az éves beszámolót DÖK és ifj. védelmi beszámolók Minőségügyi beszámolók Ellenőrzési beszámolók Beszámolók az indikátorrendsze rről Beszámolók az intézkedési tervekről Személyi változások listája Az igazgató számba veszi a megváltozott körülményeket Beszámoló a megváltozott körülményekről 20

21 Panaszlista Alapítványi mérleg A panaszkezelésért felelős személy elkészíti éves beszámolóját Az iskola Alapítványi elnöke elkészíti éves beszámolóját Éves beszámoló a panaszkezelésről Éves beszámoló az alapítvány munkájáról 3. Az igazgató összegzi az éves beszámolókat Éves beszámolók 4. Az igazgató a mk. vezetők, Minőségügyi vezető, a DÖK vezető, ifj. védelmi felelős, indikátor-rendszer felelősei, az alapítvány elnöke intézkedési tervek felelősei, a gazd-i vezető, beszámolnak éves munkájukról a tanévzáró értekezleten Jegyzőkönyv 5. Hozzászólások 6. A tantestület elfogadja az éves beszámolókat Jegyzőkönyv 7. Az éves beszámoló elhelyezése az irattárba, továbbítása a fenntartó felé Az iskola éves beszámolója STOP 21

22 5.3. Vezetői ellenőrzés folyamata Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Célja az adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez START 1. Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idő- és felelősség mátrix Szempontlista Indikátorrendszer Indikátorrendszer Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Idő- és felelősségmátrix Ellenőrzési szempontlista Feljegyzések az ellenőrzésről Ellenőrzési lista 2. Az ellenőrzési területek kiválasztása 3. Éves ellenőrzési terv elkészítése 4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel 5. Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása 6. Az ellenőrzés végrehajtása 7. A tapasztalatok megbeszélése 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Jegyzőkönyv Megbízások Időterv a beszámoláshoz Feljegyzések Ellenőrzési lista Feljegyzés Ellenőrzési lista 9. Az igazgató tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól Feljegyzések Eredményes ellenőrzés Nem Igen 10. Az eredmények adattárba helyezése Elektromos adatbázis STOP 22

23 6. Mérési, értékelési feladatok Színterei: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a) Tanulók tanulmányi munkája tanórai és tanórán kívüli tevékenységek év eleji, félévi és év végi mérések országos kompetenciamérés tanulmányi versenyek a tanulók magatartása, szorgalma (a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint) b) A pedagógusok, technikai dolgozók és a vezetés munkája teljesítményértékelés és minősítés a szabályzat szerint, ellenőrzési feladat szerint c) Intézményi szintű irányított önértékelés fenntartói vizsgálatok gazdasági vizsgálatok 23

24 6.1. Partneri igény- és elégedettségmérés folyamata START Partneri adatbázis Az azonosított partnerek és képviselőik felülvizsgálata Partneri adatbázis kommunikációs tábla Az elégedettség (megfelelőség) kritériumainak meghatározása és aktualizálása Elégedettségi (megfelelőségi) kritériumok Fenntartói elvárások Állami elvárások Intézményi (belső) elvárások feltárása A munkatársak elvárásai Tanulói igényfelmérés Szülők elvárásai Az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereinek és gyakoriságának meghatározása vagy módosítása Az igényfelmérés és elégedettségmérésbe bevontak körének azonosításamintakészítés Az igényfelmérés és elégedettségmérés lefolytatása Az igényfelmérés és elégedettségmérés eredményeinek elemzése Az igényfelmérésben résztvevők listája Mérési rend / eljárásrend Az eredmények összegzése Tantestületi összefoglaló Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül Éves teljesítmény értékelése A partnerek elégedetlenségének kezelése Igen Szükséges-e beavatkozás? Nem A folyamat leírása Indikátorainkba n van-e szükség változtatásokra? Nem Igen Intézmény működés értékelési folyamata STOP 24

25 1. lépés Algyői Fehér Ignác Általános Iskola A folyamattal foglalkozó csoport négyévenként, márciusban felülvizsgálja az azonosított partnerek és képviselőik adatbázisát. Elkészítik a felülvizsgált partneri adatbázist. 2. lépés A csoport által meghatározott elégedettségi kritériumokat négyévenként a kérdőívekkel (összeállítás, feldolgozás, elemzés) foglalkozó munkacsoport aktualizálja. Írásba foglalja az elégedettségi kritériumokat az egyes kérdőívek csomagjához. 3. lépés A vezetői csoport négyévente (április) a mérési rendben meghatározza, vagy módosítja az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereit és gyakoriságát. 4. lépés A csoport négyévente (április) azonosítja az igényfelmérés- és elégedettségmérésbe bevontak körét. Meghatározza a mintavétel módját, résztvevőit. Az igényfelmérésben résztvevőkről listát készít. 5. lépés A munkacsoport az előre összeállított szempontlista alapján lefolytatja az igény- és elégedettségmérést. 6. lépés A kérdőívek begyűjtése után a kérdőíves csoport elvégzi az igényfelmérés és elégedettségmérés elemzését. A csoport célokat fogalmaz meg, céllistát ír, nyers célokat, illetve megoldási javaslatokat nyújt be az iskolavezetőség elé. Ezek után az alkalmazotti közösség elé már a célok prioritási sorrendben, kategorizálva kerülnek. A partnerek felé is rövid visszajelzés történik az igényfelmérés eredményéről, ami a minőségügyi irattárba kerül. 7. lépés Intézményen belül az eredmények összegzése alapján kerül sor azok ismertetésére és megbeszélésére. 8. lépés Az eredmények ismertetése után a tantestület eldönti, szükséges-e a beavatkozás a folyamat valamelyik pontján. Ha igen, akkor a partnerek elégedetlenségére a PDCA ciklusnak megfelelően újraszabályozza a folyamatot, vagy annak szükséges elemeit. Amennyiben nem szükséges a beavatkozás, standardizálja a ciklust. 25

26 6.2. Az irányított önértékelés Az irányított önértékelés területei Adottságok: A vezetés Üzletpolitika és stratégia A dolgozók irányítása A partnerkapcsolatok és erőforrások Az oktatás-nevelés és működési folyamatok Eredmények: A partneri /vevői/ elégedettség Dolgozói elégedettség Társadalmi eredmények Kulcsteljesítmény eredményei Az irányított önértékelés résztvevői és gyakorisága Az intézmény meghatározott időközönként (négyévente, felezve a partneri igény- és elégedettségmérés idejét) teljes körű irányított önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az irányított önértékelés módszere, eszköze A támogató szervezet javaslatára az EFQM kiválóság modell kritérium rendszerre épülő, de a saját intézményünkre kialakított önértékelési módszert és elemzési szempontokat, mint eszközt használtunk a gyakorlatban. 1 Az irányított önértékelés folyamata Az irányított önértékelés lebonyolítására a résztvevőkből három team et alakítunk. A munka lebonyolításáért a team vezetők felelősek. A teamek feladatai: Az intézmény eredményeire vonatkozó adatok gyűjtése, összeállítása. 1 Comenius kapcsos könyv módszertani melléklete alapján 26

27 Az adatok összegzése feldolgozása. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az irányított önértékelés támogató szervezet által meghatározott területeinek feldolgozása elemzése értékelése 1-5-ös skálán A meglévő adatok és az irányított önértékelés összevetése az intézmény adottságaira és eredményeire vonatkozólag. A támogató szervezet a teamek elemző munkája alapján elkészíti az írásbeli összefoglalót. Az elemző munka során elkészítendő dokumentumok az összesítő tábla illetve annak grafikus megjelenítése. Az irányított önértékelés folyamatának ellenőrzését a minőségügyi vezető végzi. Ellenőrzési pontok: A meglévő adatok begyűjtése, összegzése. Az irányított önértékelés folyamata Az összevető elemző munka és az írásos összefoglaló elkészítése Tapasztalatok átadása Az irányított önértékelés elemzési szempontjai Az iskola vezetése: Elkötelezettség a HP-ban megfogalmazott értékrend megvalósításában Elkötelezettség a partnerközpontú iskola működtetésében Személyes példa, szakmai munka Továbbképzéseken való részvétel, képzések szervezése Team munka feltételeinek biztosítása Nyitottság a dolgozók véleménynyilvánítására Kapcsolatok az alkalmazottakkal Célok kitűzésének megalapozottsága / realitása / Közvetlen partnerek nyújtotta lehetőségek figyelembevétele a hatékony intézményi működés érdekében Dolgozók szakmai karrier építésének biztosítása Intézményi elismerési rendszer Üzletpolitika, stratégia: Iskolahasználók igényeinek figyelembe vétele a HP megalkotásakor Szakmai munka elismertsége a közvetlen környezetünkben 27

28 Alaptevékenységen túli szolgáltatások A gyermekközpontúság szerepe a napi nevelő-oktató munkában Dolgozói bevonás a célok kitűzésébe Stratégiához illeszkedő intézkedési terv biztosítása Információáramlás, tájékoztatás a közvetlen partneri kör esetében Partneri igényfelmérés szabályozottsága Partneri igények figyelembevételével készült célok kitűzésének biztosítása Dolgozók irányítása: Alkalmazottak létszáma, szaktudása A meglévő és potenciális humán erőforrás képzése A nevelőtestület bevonása a továbbképzési terv elkészítésébe, a megvalósulás értékelésének biztosítása A kitűzött célok megvalósulását szolgáló teamek működtetésének biztosítása Az együttesen kitűzött célok tervszerű felülvizsgálata, értékelése A nevelőtestület tagjainak önálló feladat-ellátási tevékenységének lehetőségei Partnerkapcsolatok és erőforrások: Közvetlen partnerek igényeinek, elégedettségének, mérésének szabályozottsága Partneri igényt figyelembe vevő cél és feladatrendszer Intézményi költségvetés lehetőségei a célok, feladatok megvalósításában Az intézményi költségvetés ismerete a közvetlen partneri körben Az intézmény pénzügyi lehetőségeinek fejlesztése Információs rendszer mint erőforrás Tárgyi értékek megóvása Oktatás nevelés és működési folyamatok: Kulcsfontosságú folyamatok meghatározása a nevelési évre Kulcsfontosságú folyamatok ismerete a közvetlen partneri körben A kulcsfontosságú folyamatok megvalósulásának szervezeti keretei Helyi pedagógiai-művelődési program alakítása partneri igényeknek és elvárásoknak Az iskola légköre, gyermeki jogok érvényesülése, egyéni sajátosságok figyelembevételének megvalósulása 28

29 Az intézményi SZMSZ ismerete a dolgozók és a szülők körében Partnerkapcsolatok fejlesztése, szabályozása, értékelési rendszere Partneri / vevői / elégedettség: Partnerek felé történő nyitottság megvalósulása Információs rendszer működése közvetlen partneri körben A közvetlen partnerek elégedettsége az óvoda feladat ellátásával Az intézményen belüli interperszonális kapcsolatokkal való elégedettség A közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás tartalmi megvalósulásával való elégedettség Az iskola ismertségéről alkotott kép Dolgozói eredmények: A munkahelyi klímával való elégedettség Szakmai önérvényesülés, önmegvalósítás megvalósulása A dolgozók és vezetők kapcsolata Elégedettség a vezetési stílussal Kommunikáció az intézményen belül Munkával kapcsolatos elismerések Többletképességek hasznosítása A dolgozók bevonása a célok meghatározásába Team munka megvalósulása Minőségfejlesztő munkával való elégedettség Társadalmi eredmények Lakókörnyezetet érintő közvetett információk átadása A közösségi programok a szűkebb lakókörnyezetben Szerepvállalás a városi szintű továbbképzéseken, bemutatókon Kapcsolatok a városi és megyei szintű civil és egyéb szervezetekkel A szülők számára szervezett programok Az intézményi gazdálkodás, működés a törvényi előírások tükrében 29

30 Indikátorok Algyői Fehér Ignác Általános Iskola A számszerű adatok meghatározása a tanév végén történik, az év végi vezetői beszámoló elkészítésének időszakában. Az adatokat a fenntartó által kiadott elektronikus táblázatban kell tanévenként rögzíteni úgy, hogy az adatok tanévenkénti összehasonlítása elvégezhető legyen. Működéssel összefüggő indikátorok Beadott pályázatok száma. Megpályázott támogatások összege. Nyertes pályázatok száma. Megnyert támogatások összege. Dologi felhasználás aránya. Tantermek száma. Oktató-nevelő munkával kapcsolatos indikátorok Tanulólétszám a tanév elején és végén. Magántanulók száma évfolyamonként. Más iskolába átment tanulók száma. Más iskolából átvett tanulók száma. Tanulócsoportok száma. Iskolai étkezésben résztvevő tanulók száma. Több tárgyas bukások száma évfolyamonként. Szakközépiskola 9. osztályába felvett tanulók száma. Szakiskola 9. osztályába felvett tanulók száma. Gimnázium9. osztályába felvett tanulók száma. Kitűnő tanulók száma évfolyamonként. Jeles (max. 3 négyes) tanulók száma évfolyamonként. Egy tárgyas bukások száma évfolyamonként. Több tárgyas bukások száma évfolyamonként. Osztályozó vizsgát tett tanulók száma évfolyamonként. Tantárgyi bukások száma évfolyamonként. Napközis tanulócsoportok száma. Tanulószobás tanulók száma. 30

31 Humánerőforrás fejlesztés indikátorai Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Pedagógusok száma. Óraadó pedagógusok száma. Nyugdíj mellett foglalkoztatott pedagógusok száma. Nem pedagógus dolgozók száma. Pályakezdő pedagógus munkatársak száma. Tartósan távol lévő pedagógusok száma. Üres álláshelyek száma. Munkaközösség vezetők száma. Akkreditált továbbképzésben részt vett pedagógusok száma. Szakvizsgás pedagógusok száma. Vezetői (igazgató, helyettes) óralátogatások száma. Munkaközösség vezetői óralátogatások száma. Kollégák által végzett óralátogatások száma. Szakmai kitüntetésben részesült pedagógusok száma. Kitüntetésben részesült nem pedagógus dolgozók száma. Közalkalmazotti fegyelmi ügyek száma. Szülői írásos panaszügyek száma. Iskolán kívül szakmai feladatokat ellátó pedagógusok száma. Iskolán kívül társadalmi feladatokat vállaló pedagógusok száma. Gyermekvédelem, biztonságos iskola indikátorai Veszélyeztetett tanulók száma. Veszélyeztetett tanulók ügyében hozott intézményi szintű intézkedések száma. Tanulói (gyermek) balesetekről felvett jegyzőkönyvek száma. Felnőtt balesetekről felvett jegyzőkönyvek száma. Gyermekvédelmi intézmények (gyámhivatal, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat) által kezdeményezett intézkedések száma. Szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű tanulók száma. Tanulókat érintő rendőrségi ügyek száma. 31

32 6.3. Teljesítményértékelési feladatok. Minősítés A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó pedagógus és vezető munkatárs adott időszakra vonatkozó teljesítményének felmérése és megítélése. Az emberi erőforrás menedzsment kritikus részét alkotja ezen eljárás. Olyan folyamatnak tekintjük, amelynek segítségével a szervezet visszajelzést szerez, és ad az alkalmazotti és vezetői teljesítményről, különösen a következőkre: - az egyéni képzési igények rendszerezett értékelése - az egyéni erőfeszítések és ösztönzések értékelésére - az alkalmazott helyzetének és fejlődésének ismeretére - az adatszolgáltatás az alkalmazotti adottságokról, potenciálokról, a munkaerő tervezés céljára - információ nyújtása az előléptetési célokra, az utódlási tevékenységekhez - munkaköri leírások és a munkacélok rendszeres felülvizsgálatára Céljai Az alkalmazott és a vezető munkájának megítélése A fejlesztés elősegítése Teljesítményértékelés dimenziói általában 1. Munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok 2. Munkakörhöz kapcsolódó eredmények 3. Munkakörhöz kapcsolódó magatartás, tevékenység Mit értékelünk általában? Tulajdonságok Viselkedés Eredmények A munkakör ismerete Feladatok elvégzése Partneri elégedettség Ambíció Utasítások betartása Indikátorok Szociális képességek Problémák jelzése Tanulói eredményesség Megbízhatóság Feljegyzések vezetése Hűség Szabályok követése Tisztesség Kevés hiányzás Kreativitás Javaslatok kialakítása Vezetői készség 32

33 Az értékelési rendszer felépítése Algyői Fehér Ignác Általános Iskola A teljesítményértékelés területei 1. Tanulók (egyéni, csoportos, osztály, évfolyam, iskolai szint) - Országos és intézményi eredmények összehasonlítása. 2. Pedagógusok (egyéni, team, testület) 3. Vezetők (egyéni, team) 4. A minőségfejlesztés kulcsfolyamatai - stratégiai tervezés - vezetői ellenőrzés, értékelés - iskolánk információs rendszere - partneri igény- és elégedettségmérés folyamata - az irányított önértékelés - klímateszt 5. Indikátorok 6..Humánerőforrás - innováció - együttműködési készség - prezentáció A teljesítményértékelés szintjei egyéni teljesítményértékelések egyéni célkitűzések az állandó team-ek munkájának értékelése, az iskolai szervezet munkájának az értékelése közösségi célkitűzések A teljesítményértékelés irányát, kiterjedtségét illetően a szervezeti hierarchiát követő, felülről lefelé haladó. 33

34 Teljesítményértékelés dimenziói az iskolában Kulcsfolyamatok, Indikátorok Vezetői teljesítmény értékelés : Pedagógus teljesítményértékelés vezetés, fejlesztés, követelmények, szervezetfejlesztés, eredmények Munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok Munkakörhöz kapcsolódó eredmények Munkakörhöz kapcsolódó magatartás, tevékenység Tanulói teljesítményértékelés: Osztály, évfolyam, iskola, önmagához és országos eredményekhez mérten 34

35 Vezetői teljesítmény értékelése Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Intézményünk fenntartójának érdeke hogy közoktatási intézményeiben a vezetői munka hatékonyságáról, eredményességéről reális képet alkosson. Fontos, hogy a fenntartó az intézményvezetőről ne csak benyomások és hírek alapján formálhasson véleményt, hanem elsősorban a vezetői feladatok végrehajtásának módszeres vizsgálata után, számszerű eredmények tükrében legyen lehetősége az értékelésre. A vezetőértékelés elvégzésével a fenntartó összefüggő és hiteles képet kap az intézményvezető tevékenységéről; a közoktatási intézmény vezetőjét fejlesztő célzattal értékelni; adatok és közvetlen információk birtokába jut a vezetői tevékenység minőségének megítéléséhez; vizsgálni tudja a követelményeknek való megfelelést, teljesítmény-visszajelzést tud adni; átláthatóvá tudja tenni, hogy az intézményvezető irányítása mellett milyen hatékonysággal működik a szervezet, hogyan valósul meg a nevelő-oktató munka szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése és értékelése; elő tudja készíteni a tényekre alapozott munkáltatói döntéseket. Kiemelt szempontjai: Tervezés, szervezés, belső ellenőrzés és értékelés. Pedagógiai, munkáltatói, tanügy-igazgatási feladatok. Az intézmény menedzselése, gazdálkodási feladatok. A vezetői döntéshozatal jogszerűsége. Intézményirányítás, szervezetfejlesztés. Intézményi kapcsolatok. Vezetői tulajdonságok, önképzés. Gyakorisága: vezetői ciklus utolsó évében, igazodva a pályáztatás jogszabályban rögzített ütemezéséhez. A teljesítményértékelés eredménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) kormányrendelet előírásai alapján történik. 35

36 Pedagógus teljesítményértékelés Az eredményesség területei Hatékonyság Minőség Növekedés Munkamorál Kohézió Rugalmasság/alkalmazkodóképesség Tervezés és célkitűzés Információ kommunikáció Készenlét Erőforrásokhoz való hozzáférés Külső támogatottság Stabilitás Az emberi erőforrások értéke Képzési és fejlesztési hangsúly Ellenőrzés Értékelők Igazgató Igazgató-helyettes Munkaközösség-vezetők 36

37 6.4. Tantárgyi mérések A tantárgyi méréseket az iskola minden évfolyamán végezzük. Szövegértést és logikai gondolkodást mérünk minden tanulók esetében. Mérési területek: Difer mérés 1. évfolyam műveleti sebesség mérése 2-8. évfolyam olvasáskészség mérése 2-8. évfolyam számolási készség mérése 2-8. év SZTE aktuális mérései (on-line mérések, SNI-sek mérése, olvasás, matematika, természettudományok mérése) A tanév során három alkalommal szeptemberben, januárban és májusban kerül sor a mérőlapok kitöltésére, értékelésére. Az értékelés után az osztályfőnökök, szaktanárok egyéni fejlesztési terveket dolgoznak ki a mérési eredményeknek megfelelően. Januárban és a tanév végén iskolai szintű értékelés és intézkedési terv készül. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek, feladatok Határidő Felelős 1. A mérőlapok felülvizsgálata, előkészítése. szeptember 1. hete Minőségfejlesztési csoport 2. Tájékoztatás a tantárgyi mérésekről osztályfőnökök és szaktanárok részére 3. Mérések elvégzése szeptember 2. hete szeptember hete 4. Mérőlapok értékelése október 1. hete 5. Mérőlapok előkészítése a félévi mérésekhez 6. Mérések elvégzése január 2. hete január hete 7. Mérőlapok értékelése február 1. hete Minőségfejlesztési csoport Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Minőségfejlesztési csoport Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök 37

38 8. A féléves mérési eredmények iskolai szintű értékelése 9. Intézkedési terv készítése február hete február hete Minőségfejlesztési csoport Minőségfejlesztési csoport 9. Mérőlapok előkészítése az évi végi mérésekhez május 1. hete 10. Mérések elvégzése május hete 11. Mérőlapok értékelése május 4. hete Minőségfejlesztési csoport Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök 12. A mérési eredmények iskolai szintű értékelése június 1. hete Minőségfejlesztési csoport 13. Intézkedési terv készítése június 2. hete Minőségfejlesztési csoport 38

39 6.5. Országos méréseket követő feladatok Az országos kompetenciamérésre minden tanévben május utolsó napjaiban kerül sor. A és 8. évfolyam tanulói írják, olvasáskészséget és logikus gondolkodást mérnek a központilag készített feladatlapokkal. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/ feladatok 1. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Módszer Határidő Felelős Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV) 2. Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként) 3. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Pedagógusok Eredményesség, módszertani hozzáadott érték, kultúrájának vizsgálata képességfejlesztés, stb. Egyéb okok feltárása -Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. -Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 3 héten belül 2 héten belül Érintett tanítók, szaktanárok Érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök 1 héten belül Osztályfőnökök, érintett pedagógusok 39

40 5. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Pedagógusokra vonatkozóan Egyéb területek 7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe 3 héten belül Érintett tanítók, szaktanárok, Intézményvezető 1 héten belül osztályfőnökök 1 héten belül intézményvezető A jóváhagyást követően azonnal igazgató, érintett pedagógusok 40

41 Start Oktatási és kulturális miniszter által kiadott tanév rendje Országos jelentés a kompetenciamérésekről Országos kompetenciamérés lebonyolítása OM mérésekért felelős intézményi koordinátor Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlító vizsgálata (intézményi átlag-országos átlag) OM mérésekért felelős intézményi koordinátor, tanítók, tanárok A kompetencia mérés intézményi eredményei elérik-e a jogszabályban meghatározott minimumot? Fenntartói felszólítás intézkedési terv készítésére Fenntartó Intézkedési terv készítése Intézményvezető Intézkedési terv megküldése a fenntartónak (3 hónapon belül) Intézményvezető Intézkedési terv Intézkedési terv jóváhagyása Fenntartó Intézkedési terv Intézkedési terv végrehajtása Érintett pedagógusok STOP 41

42 7. A partnerkapcsolatok irányítása Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése, ennek érdekében azonosította partnereit és meghatározta az igények és elégedettség, elégedetlenség felmérésének rendjét. A partnerkapcsolatok működtetésének alapja a megfelelő információs rendszer Iskolánk információs rendszere Információs források Igazgató Gazdasági vezetés Igazgató helyettes Iskola vezetősége Kibővített iskolavezetőség M. k. vezetők DÖK vezető Minőségügyi vezetés Technikai dolgozók Iskola titkár Tantestületi értékelés Munkaértekezlet DÖK Évfolyamok Szülői munkaközösség Takarítónők Konyhai dolgozók M. k. ülések M. k. ülések Osztályok Osztályok Szülői értekezlet Egyes nevelő Egyes szülő Egyes tanuló 42

43 8. Az IMIP jóváhagyásának, módosításának útja A MIP módosításának eljárásrendje 1. Tájékoztató a MIP módosításának rendjéről F: minőségfejlesztő csop. vez. É: alkalmazotti kör Projektterv a MIP módosításához 2. MIP munkacsoport alakítása, felelősségek, hatáskörök meghatározása F: intézményvezető É: felkért csoport tagjai Munkaköri leírások kiegészítése Az Önkormányzati MIP A meglévő minőségpolitika i nyilatkozat A belső audit, irányított önértékelés adatai 3. Az új ÖMIP elemek megismerése F: intézményvezető É: intézmény vezetése, munkacsoport 4. A Min. Pol. Nyil. Felülvizsgálata (megfelelt-e a céloknak?) F: munkacsoport vezetője É: munkacsop., Iskolaszék, alkalmazottak Összegzés a megfelelésről Módosított minőségpol. nyil. munkaanyag A partneri igény és elégedettség mérés adatai A belső audit, irányított önértékelés adatai 5. MIP felülvizsgálata (megfelelt-e a céloknak?) hatásosság, hatékonyság F: munkacsoport vezetője É: munkacsop., Iskolaszék, alkalmazottak 6. Megerősítés, korrekció 7. Alkalmazotti közösség elfogadása F: munkacsoport vezetője É: alkalmazottak igen nem Összegzés a megfelelésről Módosított Minőségfejlesztési Rendszer munkaanyag Az elfogadás jegyzőkönyve 8. Iskolaszék, DÖK elfogadása F: munkacsoport vezetője É: Iskolaszék, diákönkormányzat 43 Az elfogadás jegyzőkönyve

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

VÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2013 2 Az intézmény adatai: Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. tel: 62/245-877

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja Önkormányzati Minőségirányítási Program 1 A testület

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 2007. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva Igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben