ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 15-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 15-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 27. február 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 27. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet és kapcsolódó határozati javaslatok Szavazás módja: minősített többség, kapcsolódó határozati javaslatok esetén egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály, dr. Árpásy Tamás jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Intézményvezetők; Városüzemeltetési Osztály Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete /27. (...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 27. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91..(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 27. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Zirci Német Kisebbségi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő önállóan, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 27. évi gazdálkodás főbb szabályaira. A költségvetés címrendje 2.. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67..(3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímeket alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal kiemelt előirányzatonként. A címrendet a költségvetési rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

3 A költségvetés célkitűzései Az Önkormányzat 27. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki: Az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül: 3.. a) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire, b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését, c) a civil szervezetek támogatásának lehetőségét Civil Pályázati Alap létrehozásával Az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: a) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása, b) a fennálló hosszú távú kötelezettségek 27. évi törlesztő részleteinek visszafizetése, c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva - élni kell a pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 27. évi költségvetését ennek megfelelően a e forint bevétellel e forint kiadással e forint hiánnyal költségvetés bevételi főösszegét költségvetés kiadási főösszegét e forint finanszírozási bevétellel e forint finanszírozási kiadással e forintban e forintban az 1. számú melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget hitelfelvétellel állapítja meg.

4 I. A költségvetési bevételek (2) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet táblázata tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 27. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat 27. évben e forint felhalmozási egyensúly miatti fejlesztési hitel felvételét tervezi. A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság a hitelfelvétel indokainak és gazdasági megalapozottságának előzetes vizsgálata után a Képviselőtestület dönt a hitel felvételéről. (6) A Képviselő-testület a bevételek növelése érdekében szorgalmazza előzetes igényfelmérés és értékbecslés alapján - az önkormányzati bérlakások értékesítését azok bérlői részére. II. A költségvetési kiadások (7) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása a következő: működési célú kiadások felhalmozási célú kiadások finanszírozási kiadások e forint e forint e forint (8) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az (7)-ben meghatározott működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat működési célú pénzeszköz átadásokat működési célú tartalékot e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban A felhalmozási célú kiadásokon belül a felújítások előirányzatát beruházások (fejlesztések) előirányzatát felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát felhalmozási tartalék előirányzatát e forintban e forintban e forintban 11 e forintban A finanszírozási kiadásokon belül a befektetési célú finanszírozási kiadást (hiteltörlesztést) e forintban állapítja meg. (9) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 6.számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

5 (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 7. számú melléklet mutatja be. (11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 16. számú melléklet mutatja be. (12) Zirci Német Kisebbségi Önkormányzat 27. évi költségvetését és az arról szóló határozatot a 15. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felhalmozási céltartalékon belül - Lakásalap tartalékot 9 e forintban - Környezetvédelmi Alap tartalékot 2 e forintban Működési céltartalékon belül - Polgármesteri Hivatal működési tartalékát 4 91 e forintban - Intézmények működési tartalékát e forintban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. (3) Az Önkormányzat 26. évi pénzmaradványából a 27. évi költségvetésbe eredeti előirányzat szintjén 18 1 e forintot tervezett. A felülvizsgált 26. évi pénzmaradványt a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg terjeszti a Polgármester a Képviselő-testület elé és javaslatot tesz az Önkormányzat, valamint annak költségvetési szervei pénzmaradványának megállapítására. A Képviselőtestület a pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait és módosítja az Önkormányzat 27. évi költségvetési rendeletét. 6.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a további két évi költségvetésére készült prognózisát 28. évre e forint 29. évre e forint bevételi és kiadási főösszeggel a 3. számú melléklet részletezése alapján tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi éves előirányzatokat véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az Önkormányzat adósságszolgálatát a 1. számú melléklet, tartalmazza.

6 7.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 383 főben állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 8.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 27. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megyei Önkormányzat által eddig támogatott intézményekre vonatkozóan (Tourinform Iroda, Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola) a költségvetésben tervezett pénzeszközátvételekre a megállapodásokat kösse meg. (2) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. 1.. Az Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények a 25/2 ( X.17) ÖK számú rendelet szerint a 16. sz. melléklet tartalmának megfelelően a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 1. napig kötelesek adatot szolgáltatni az Önkormányzat Jegyzője részére (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról

7 (4) A helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet 3 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. (5) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15- ig, míg a háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet (1) A működési célú támogatások között a Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat felhasználására a Zirc Városi Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Sport Bizottsága jogosult azzal, hogy e jogosítványa gyakorlása során prioritást élvez az ifjúsági sporttevékenység, valamint a sporttevékenység eredményessége. (2) A működési célú támogatások között a Civil Szervezetek támogatása kiadási előirányzat pályázati önerő kiegészítését célzó felhasználására a Zirc Városi Önkormányzat Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága jogosult. (3) A felhalmozási célú kiadások között a Pályázati Alap kiadási előirányzatból a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság összesen 1 e forint erejéig jogosult a felhasználásra azzal, hogy intézményi pályázatonként maximum 2 e forint önrész erejéig vállalhat kötelezettséget (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználati jogkörrel rendelkeznek. (2) A többletbevétel saját (költségvetési szervi) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre. (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (5) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat egészéről, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a saját költségvetési előirányzataikról, azok módosításáról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

8 (7) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14.. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a FEUVE rendszer működését az éves költségvetési beszámolókor értékeli Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a gondoskodik. Zirc, 27. Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

9 Indokolás Zirc Városi Önkormányzat 27. évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az országgyűlési képviselők általános választásának évére való tekintettel 26. október 31-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 27. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, mely alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 26. december 14-én tartott ülésén tárgyalta és elfogadta Zirc Városi Önkormányzat 27. évi költségvetési koncepcióját igen jelentős e forint hiánnyal. Az Országgyűlés 26. december 21-i ülésnapján elfogadta a 26. évi CXXVII. törvényt a Magyar Köztársaság 27. évi költségvetéséről, melynek keretében döntött az önkormányzatok költségvetéséhez nyújtandó állami támogatásokról, valamint az állami bevételek átengedésének mértékéről. A törvényben egyértelműen tükröződnek azok a gazdaságpolitikai célkitűzések, amelyeket a Kormány a következő évekre vonatkozóan fogalmazott meg az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében. Az államháztartás középtávú céljai és keretei között szerepelnek például a tartós kiadáscsökkentést megalapozó intézkedések többek között a közszféra, szociális ellátás és a közoktatás területén: Önkormányzati társulások pénzügyi ösztönzésével segíti elő a kiadások növekedését korlátozó, megtakarításokat eredményező gazdaságosabb feladatszervezést Ösztönzi az oktatási társulások kialakítását, melynek jogi keretei a közoktatásról szóló törvényben adottak Átalakítja az önkormányzati finanszírozás rendszerét a közoktatási törvényben meghatározott paraméterek alapján Az alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozásánál jobban differenciálja a finanszírozás rendszerét A költségvetési koncepció elfogadását követően megkezdődött a munka a hiány csökkentése érdekében. A bizottsági elnökökkel 27. január 4-én, az intézmények vezetőivel 27. január 9-én folytatott egyeztetések, illetve 27. január 29-én rendkívüli testületi ülésen a 27. évi költségvetés első olvasatban történő tárgyalása eredményeképpen állt össze jelen rendelettervezet. Előzőekben említett egyeztetéseken megfogalmazódott, hogy a jelentős hiány csökkentése érdekében a bevételi oldal lehetőség szerinti növelése, a kiadási oldalon pedig az ésszerű takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a kiadások csökkentésével kell az egyensúlyt megteremteni, az Önkormányzat önként vállalt feladatainak további ellátásának módját felülvizsgálva. Február 5-én a korrigált költségvetési javaslatról egyeztettünk az intézmények vezetőivel és tájékoztattuk őket az előirányzatok feladatra és intézményre kiterjedő csökkentéséről. Mindezek alapján a 27. évi költségvetési javaslat a következők szerint alakul:

10 Költségvetési bevételek A költségvetés bevételi főösszege: e forint Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek alakulása a 26. évi eredeti előirányzatokhoz képest jelent előterjesztésben az alábbiak szerint alakul: 26. évi eredeti 27. évi eredeti Változás 27/26 Polgármesteri Hivatal ,13 Intézmények ,55 Összesen: ,44 Az intézmények esetében a jelentősnek mondható növekedést egyrészt az intézményi térítési díjak emelése, másrészt a Szociális Szolgáltató Központnál a Szociális Foglalkoztató 27. évi tervezett bevételei, illetve a Városi Erzsébet Kórháznál megjelenő saját bevételek jelentős növekedése okozza. A tervezett ÁFA bevétel számítása, az alábbiak szerint alakul: A tervezett Áfa bevétel: helyiségbérleti díj Bakonykarszt bérleti díj telefondíj térítés 2 ingatlanértékesítés közterület foglalás 6 Összesen: ÁFA bevétel: Önkormányzat költségvetési támogatásai A normatívák fajlagos összegei összességében stagnálást mutatnak. Emelkedés a körjegyzőség működéséhez, illetve a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó normatívák fajlagos összegei tekintetében mutatkoznak. A helyzetet nehezíti az óvodai neveléshez, illetve az iskolai oktatáshoz kapcsolódóan 27. szeptember 1-től a teljesítmény-mutató alapján történő állami támogatás megállapítása, valamint az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó normatív támogatások területén bekövetkezett szigorítások.

11 26. évi eredeti 27. évi eredeti Változás 27/26 Normatív állami hozzájárulás ,95 Normatív módon kötött ,47 Egyes jövedelempótló támogatások ,2 Közfoglalkoztatottak támogatása ,8 Szoc. továbbképz. és szakvizsga 169 Összesen: ,98 A normatív módon kötött támogatások esetében a jelentős növekedés a Reguly Antal Általános Iskolával összefüggésben a pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó állami támogatás igénybevételének köszönhető. Az egyes jövedelempótló támogatások esetében a rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szoc. tv (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek részére kifizetett összeg 9-%-a került tervezésre. Önkormányzatunk esetében: rendszeres szociális segély 11 e forint időskorúak járadéka 5 e forint lakásfenntartási támogatás 1 7 e forint ápolási díj Szoc.tv.41.(1) e forint Összesen: e forint e forint 9%-a e forint A költségvetési támogatások között szerepeltettük a 11 e forintos Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukcióhoz kapcsolódó címzett támogatás 27. évi ütemét is. Önkormányzat sajátos működési bevételei A személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része, az Szja kiegészítés, illetve az Szja helyben maradó része tekintetében az előző évi eredeti előirányzathoz képest e forinttal magasabb összegben tervezhettünk. Helyi adók tekintetében bevételünk összességében 23 9 e forinttal magasabb összegben tervezett a 26. évi eredeti előirányzatnál. Építményadó tekintetében az adótételek emelkedése, az övezeti besorolás megváltoztatása indokolta a magasabb összegű tervezést, telekadó tekintetében az Önkormányzat adórendelete a nem magánszemélyekre is kiterjesztette hatályát, gépjárműadó esetében a magasabb összegű tervezés a 26. évi lajstromadatok alapján történt.

12 Pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvételként terveztük meg a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt intézményi feladatok kiegészítő normatíváit, Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátása utáni hozzájárulást, a Megyei Önkormányzat támogatásait. (Reguly Antal Általános Iskola eltérő tagozata, valamint a Tourinform Iroda működése). Itt került megtervezésre a már megítélt, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása is. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként terveztük a sportpálya felújítására nyert támogatást, valamint a gáz érdekeltségi hozzájárulásokat. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jelen előterjesztés e forint ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel számol. A bevételek között a már meghirdetett, értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából várt bevételek szerepelnek. Itt jelenítettük meg azon ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételeket is, mely ingatlanok megvásárlására az Önkormányzathoz megkeresések történtek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek esetleges növelése érdekében felül kell vizsgálnia a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésének lehetőségét. Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány címén 18 1 e forint összeg került beállításra. Finanszírozási bevételek Jelen előterjesztés az alábbi finanszírozási bevételekkel számol: A tervezett felhalmozási hitel - a szennyvízelvezetési és kezelési projekthez útfelújítás Egyensúly miatti hitelfelvétel: Összesen: Ezen kívül még a tervezett folyószámlahitel A helyi önkormányzat az Ötv ában leírt szabályok szerint vehet fel hitelt, melynek fedezetéül önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó nem használható fel. A költségvetési évben vállalható adósságot keletkeztető kötelezettség felső határa a korrigált saját folyó bevétel.

13 A rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztések) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 7 %-a. Ezen változások után a hitelfelvételi korlát az alábbiak szerint alakul 27. évben. Megnevezés Összeg (Adatok ezer Ft-ban) Helyi adóbevétel Kamatbevétel 1 Egyéb sajátos bevétel Hiteltörlesztés Folyószámlahitel 5 Kamatfizetés 8 Adósságszolgálat összesen: Korrigált saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel 7 %-a Hitelfelvétel Hitel / Korrigált bevétel aránya 92,9 %

14 Költségvetési kiadások A költségvetés kiadási főösszege: e forint Működési kiadások A működési kiadások jelen előterjesztésben a 26. évi eredeti előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakulnak. 26. évi eredeti 27. évi eredeti Változás 27/26 Személyi juttatások ,99 Munkaadókat terhelő járulékok ,99 Dologi kiadások ,19 Összesen: ,4 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében bekövetkezett csökkenés összességében nem számottevő, ugyanakkor a dologi kiadások növekedése jelentősnek mondható. Ennek egyik oka a várható áremelkedések, magas kamatterhek, illetve esetleges új kiadások megjelenése (önkormányzati biztos költsége, közterület felügyelet). Intézményeink, illetve a Polgármesteri Hivatal tekintetében érzékenyen érinti az ott dolgozókat, hogy a nem kötelező személyi juttatások egy része megvonásra kerül év közben. (Közalkalmazottak, munkavállalók étkezési hozzájárulása 27. május hónapig került betervezésre, ruházati költségtérítés fent említett munkavállalók esetében megvonásra került.) A Tanuszoda, illetve a Stúdió KB fél éves költségvetéssel szerepel jelen előterjesztésben. A Képviselő-testületnek ez év folyamán mindenképp döntenie kell ezen nem kötelező feladatokat ellátó intézmények további működtetésének sorsáról. Működési tartalék A tervezett tartalék a Polgármesteri Hivatal tekintetében 4 91 e forint, az Intézmények vonatkozásában pedig e forint. Felhalmozási kiadások A felhalmozási célra fordított költségvetési előirányzatok részesedése az összköltségvetésből 15,4 %. 27-ban az alábbi fejlesztéseket valósítjuk meg: folytatódik a kórház rekonstrukció autóbusz pályaudvar építése kerékpárút kialakítása Deák F. utcai kémény átépítése sportpálya felújítása III. Béla Gimnázium lépcső felújítása Iskola F épület rekonstrukció Veszprém és térsége Szennyvízelvezetés és kezelés Észak-Balatoni Szilárd Hulladék kezelés útfelújítás

15 26. évben címzett állami támogatásra nyújtottunk be igényt a Zirci Oktatási Központ létrehozására. 26. decemberében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium értesítette Önkormányzatunkat, hogy a Kormány nem javasolja új induló önkormányzati beruházások 27. évi címzett támogatását. A Kormány felkérte a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztost és az érintett minisztereket, hogy az önkormányzatok által benyújtott 27. évi címzett beruházási koncepciók közül határozza meg azon projekteket, amelyek szerepeltethetők az Operatív Programokhoz kapcsolódó nagy akciótervekbe. Erről még hivatalos értesítést nem kaptunk. Az Oktatási Központ megvalósításához szükséges tervező kiválasztási közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melyet az előbbiek miatt a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánított. Az Iskola felújítások azonban régiós támogatásban részesülhetnek, ezért 27. évben szükséges lehet kisebb léptékű tervdokumentáció elkészítése. A tervező kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárás keretén belül történhet. Az előterjesztésben a felhalmozási kiadások fedezete az alábbi: - címzett támogatás 11 - hitelfelvétel szennyvízprojekthez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 - hitelfelvétel útfelújításhoz ingatlanértékesítés pénzmaradvány hitelfelvétel felhalmozási egyensúly miatt A felhalmozási kiadások fedezetéhez szükséges bevételek megteremtése igen nagy terhet ró az Önkormányzatra. A felhalmozási bevételeken belül aggasztó nagyságot ölt a felhalmozási egyensúly miatti hitelfelvétel. Itt tartom fontosnak megemlíteni, hogy az idei évre tervezett felhalmozási kiadások 9%-a az előző évek kötelezettségvállalásainak következménye, ezt növeli a korábbi években felvett hitelek kamatterhe 5 8 e forint összegben. Több előbb említett beruházás esetében a 27. évi ütem költségei a korábbi és következő évek költségeit jelentősen meghaladja. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalékként összesen 11 e forinttal számol jelen előterjesztés. Ebből 9 e forint a Lakásalap tartalék, 2 e forint a Környezetvédelmi Alap tartaléka. Finanszírozási kiadások Az előterjesztés e forint beruházási hitel törlesztésével számol.

16 Összegzés Elmondható, hogy a 27. évi működési költségvetés egyensúlyát mivel hiányos költségvetés nem nyújtható be részben hitellel, a Polgármesteri Hivatal és Intézményeink költségvetési kiadásainak csökkentésével (Intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal tekintetében az adható juttatások részbeni elvonása, a Stúdió KB esetében félévi költségvetés összeállítása, a Tanuszoda esetében féléves finanszírozás meghatározása), a Városüzemeltetési Kht. kiadásainak mérséklése árán teremtjük meg. Sarkalatos kérdés a Szociális Szolgáltató Központ jogutódjaként 27. évben működését megkezdő kistérségi intézménnyel kapcsolatos számos tisztázatlan kérdés, mely költségvetésünket érinti. Amennyiben a felhalmozási kiadásaink biztosítására a felhalmozási bevételeink nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor az év közepén felül kell vizsgálni költségvetésünket. Mindezek mellett úgy ítéljük meg, hogy fegyelmezett gazdálkodással a 27. évi költségvetés az intézményi feladatcsökkenés, valamint az önként vállalt feladatok további működtetésének alapos átgondolása biztosítékot nyújthat az önkormányzati feladatok ellátására, a vállalt fejlesztések megvalósítására. Zirc, 27. február 6. Ottó Péter polgármester

17 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 27. ÉVBEN 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 26. évi 27. évi Megnevezés 26. évi 27. évi eredeti előir. eredeti előir. eredeti előir. eredeti előir. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek ) Intézményi kiadások ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Polgármesteri Hivatal kiadásai Ebből: - Intézmény ) Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal ( intézmények nélküli) ) Átengedett bevételek ) Céltartalékból működésre ) Állami hozzájárulás, támogatás ) Általános tartalék 5.) TB-től átvett pénzeszköz ) Kisebbségi Önkormányzat ) Hitel, kötvény 4 5 Működési célú kiadások összesen: ) Előző évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú kiadások Működési célú bevételek összesen: ) Fejlesztési célú támogatás II. Felhalmozási célú bevételek ebből: - felújítás 1.) Saját bevételek fejlesztés 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Beruházás Ebből: - Intézményi ebből: intézményi Polgármesteri Hivatal ) Felújítás ) Átengedett bevételek ebből: intézményi 4.) Állami hozzájárulás, támogatás ) Céltartalék ) Hitel, kötvény, kölcsön ) Általános tartalék 6.) Előző évi pénzmaradvány ) Hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: ) Kamat Felhalmozási célú kiadások összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

18 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVEKBEN 2. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Sor- Megnevezés 27. évi 28. évi 29. évi szám eredeti ei. előirányzat prognosztizált I. BEVÉTELEK 1.) Saját bevételek Intézményi tevékenységek Helyi adók Egyéb különféle folyó bevételek Kamat bevételek Felhalmozási célú bevételek Pénzügyi befekt. bevételeinek bevonása Saját bevételek összesen: ) Átvett pénzeszközök és visszatérülések Működési célra átvett pénzeszközök Egészségbiztosítási alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Különféle visszatérülések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen: ) Átengedett bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbead. Átengedett bevételek összesen: ) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás (Tűzoltóság) Kötött felhasználás Folyamatban lévő beruh. címzett és céltámogatása 11 Új induló beruházások címzett és céltámogatása 2 1 Központosított előirányzatokból várható támogatás Állami hozzájárulás, támogatás összesen: ) Hitel, kötvény, kölcsön Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Működési célú kötvény Fejlesztési célú kötvény 6.) Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

19 3. számú melléklet és 29. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 27. évi 28. évi 29. évi Megnevezés 27. évi 28. évi 29. évi előirányzat prognosztizált prognosztizált előirányzat prognosztizált prognosztizált I Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek ) Intézményi kiadások ) Átvett pénzeszközök és 2.) Polgármesteri Hivatal visszatérítések kiadásai ) Átengedett bevételek ) Működési célú támogatás ) Állami hozzájárulás, 4.) Céltartalékról működésre támogatás 5.) Általános tartalék 5.) Hitel, kötvény ) Kisebbségi Önkormányzat ) Előző évi pénzmaradvány Működési célú kiadások Működési célú bevételek összesen: összesen: II. Felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Fejlesztési célú támogatás ) Saját bevételek ) Beruházás ) Átvett pénzeszközök és ebből: intézményi visszatérítések ebből: Kórház rekonstrukció 11 3.) Átengedett bevételek 3.) Felújítás ) Állami hozzájárulás, 4.) Céltartalék támogatás 5.) Általános tartalék 5.) Hitel, kötvény ) Hitel ) Előző évi pénzmaradvány ) Kamat Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen: összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

20 Normatív állami hozzájárulás 27. évben 4. számú melléklet Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből Áteng. SZJA 1.a. Települési önkormányzatok feladatai b. Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok 2.aa. Alapházzájárulás ab. Okmányiroda működési kiadásai ac. Gyámügyi igazgatási feladatok b. Építésügyi igazgatási feladatok Körjegyzőség működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 11.ab. 7.1 fő alatti településen családsegítés és gyerm.j c. Szociális étkeztetés d. Házi segítségnyújtás ea. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (részesült 26-ban is) eb. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( új ell.) ga. Támogató szolgálat 8 1 szolg ha. Közösségi ellátások 6 1 szolg j. Időskorúak nappali intézményi ellátása k. Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajl.nappali ell l. Fogyatékos és demens személyek nappali int. ell a. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás c. Ingyenes intézményi étkeztetés Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá

21 Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből Óvodai nevelés Iskolai oktatás - az 1-4 évfolyam ( 8 hó) a. - az 5-8 évfolyam ( 8 hó) Óvodai nevelés - napi 8 órát meghaladó nyitvatartással 15.2.(1) - az 1. nevelési évben , (2) nevelési évben , Iskolai oktatás 15.2.(5) az 1. évfolyamon ( 4 hó) , (6) a 2-3. évfolyamon ( 4 hó) , (7) a 4. évfolyamon ( 4 hó) , (8) az 5. évfolyamon ( 4 hó) , (9) a 6. évfolyamon ( 4 hó) , (1) a 7-8. évfolyamon ( 4 hó) , Alapfokú művészetoktatás (1) zeneművészeti ágon ( 8 hó ) (1) csoportos ( 8 hó ) (6) nem minősített intézmény zeneműv. ágon (4 hó) (6) nem minősített intézmény csoportos (4 hó) Áteng. SZJA Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá Közoktatási kieg. hj. - sajátos nev. igényű tanulók a.(2) ált. iskola 5-8 évfolyamon (8 hó) a.(3) középisk évfolyamon (8 hó) c.(1) óvodában (8 hó) c.(2) ált. iskola 1-4 évfolyamon (8 hó) d.(1) óvodások integrált (8 hó) d.(2) ált. iskola 1-4 évfolyamon integrált (8 hó) d.(3) ált. iskola 5-8 évfolyamon integrált (8 hó)

22 Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből e.(2) ált. iskola 1-4 évfolyamon külön csoportban (8 hó) e.(3) ált. iskola 5-8 évfolyamon külön csoportban (8 hó) e.(5) szakiskolai 9-1 évfolyamon külön csoportban (8 hó) c.(8) óvodában (4 hó) c.(9) ált. iskola 1-4 évfolyamon (4 hó) d.(8) közoktatási kieg.hozz.(eltérősök) 1-4 évf.(4 hó) d.(9) közoktatási kieg.hozz.(eltérősök) 5-8. évf.(4 hó) e.(8) ált. iskola 1-4 évfolyamon külön csoportban (4 hó) e.(9) ált. iskola 5-8 évfolyamon külön csoportban (4 hó) a. Általános iskolai napközi foglalkozás a.(1) Nem magyar nyelven folyó oktatás(8hó) a.(2) Nem magyar nyelven folyó oktatás(4hó) Hj. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez óvoda (8 hó) Hj. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez iskola (8 hó) b.(1) Bejáró tanulók óvodában (8 hó) b.(2) Bejáró tanulók iskolában 1-4 évfolyamon (8 hó) b.(3) Bejáró tanulók iskolában 5-8 évfolyamon (8 hó) (1) Szervezett intézményi étk.5% kedv.tartósan beteg Áteng. SZJA Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá 17.1.(2) Szervezett intézményi étk.5 % 3 és több gyerm (3) Szervezett intézményi étk.5% 5.évf-ból rendsz. gy.kedv (4) Szervezett intézményi étk.ingyenes óvodában

23 17.1.(5) Szervezett intézményi étk.ingyenes ált.isk.1-4 rendsz.gy.kedv b. Általános hozzájár.napp.tan.tankönyvell (1) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Helyi közművelődési és közgyűjt-i feladatok sz. melléklet összesen: Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos összeg Feladat mutató Összesen Állami tám. Összesenből Áteng. SZJA Norm.köt ött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs égi Önk.tá I.1. Padagógus szakvizsga, továbbképz.( ) I.3. Pedagógiai szakszolgálat II.1. Egyes jövedelempótló támogatás II.2. Önkormányzat által szervezett közfogl.tám II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támog Települési és ter. kisebbségi önk.műk.támog sz. melléklet összesen: MINDÖSSZESEN:

24 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel 25 Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. 2 8 Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program 2 Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Sporttanács támogatása Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) 5 Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)

25 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen helyi önk.tám. Országgyűlési választások 26. Önkormányzati választások 26. Helyi kisebbségi önk-i képv. Vál. Földgáz áremelés ellentételezése Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 1 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet

26 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 385 Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) 125 Építésügyi bírság Pályázati dokumentáció Szabálysértési bírság Szakértői díj Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 5 Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés 15 Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) Előző évet érintő visszatérülés Kártérítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez 6 25 Átvett pe.szoc.és gyermekjól Egészségügyi eszközfejl.(em) Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

27 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Önkorm. igazg. tev Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd ebből: Városfejlesztési referens ebből: Közterület felügyeleti szolg Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés (szóróanyag) Mentőállomás felújítása 5 Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Erzsébet Kórház rekonstrukció Általános iskola felújítás Sportpálya üz. És felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély 9 1 1

28 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés 4 4 Háziorvosi rendelő költségei 1 1 Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj Országgyűlési választások 26. Önkormányzati választások 26. Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő 4 Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás 656 Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa

29 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap 1 1 Szoc. és gyerekjólét(jásd, Szápár) Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. Gimnázium tornaterem Gimnázium lépcsőfelújítás Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja 1 1 Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Gimnázium fűtéstámogatása Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 25. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 1 Érdekelt. Alap (1/22. VI. 11.ÖK) 1 Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség BULI Betyárnap 5 Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 2 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Zirc-Barót tap. Csere Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

30 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Otthonteremtési támogatás Intézmények alulfinanszirozása Önkormányzati biztos (Kórház) Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap 2 2 Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

31 27. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás 15 Bútorvásárlás Okmányiroda tűzjelző rendszer Hivatali gépkocsi lízing Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés 1 5 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék 2 2 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

32 számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Rendezési terv 3 3 Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő 1 5 Kerékpárút Pályázati Alap 1 1 Városi Könyvtár pályázat 1 1 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 98 Autóbusz terminál Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Iskola 'B" épület tetőcsere 3 37 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 12 Jubileumi Hársfasor Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. sz. lakás felújítás Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program 22 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 5 Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. 232 Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Gimnázium lépcső felújítás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen:

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 1/9 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Sor- Cím Alcím 2011. szám szám szám 2011 évi 2011. évi évi 2012. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.11.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE Sor- 1/6 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2011.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben