OZ SOlalJ... ',sanod.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OZ SOlalJ... ',sanod."

Átírás

1 OZ SOllJ ',snod

2 XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö Hiszek egy Istenben, hiszek egy hzábn, Hiszek egy isteni örök igzságbn, Hiszek Mgyrország feltámdásábn Szlánt, I hvont háromszor Budpest, I, Országház-utc 30 Amen Megjeleik Mégis csk beteljesedett, mit rettegve sejtettünk npokon keresztül: csendőr követte el szlánti kettős gyilkosságot Miféle sötét és átkos végzet ül mi szerencsétlen testületünk felett, ki vgy mi bűnöse, felelőse nnk, hogy időnkint szinte szbályszerű következetességgel vissztér egy-egy borzlms eset, mely ponyvárvlószenzációk középpontjáb állítj testületet s beszélteti rólunk világot, hogy z utcár is szégyenl ünk kimenni mitt Miféle ördögi törvény- szerűség vn bbn, hogy időnkint közénk tud furkodni egy-egy ksztófvirág, ki éveken keresztül el tudj rejteni vlódi rcult ját, belerejtőzködik csendőregyenruh tisztességébe, hogy végén ztán egyszer mégis kitörjön belőle gyilkos vgy rbló, vgy mind kettő N em z borzsztó, hogy tizenkétezer ember között mindig kd egy-két gonosztevő, hnem, hogy tizenkétezer csendőr között is kd N em hisszük, hogy lenne csendőrség világon, mely ngyobb lelkiismeretességgel válogtná meg zokt, kiket mgáb fogd s mely több és gondosbb fárdságot fordítn nevelésre, kiképzésre, jó és becsületes közszellem fenntrtásár, mint éppen mgyr: nem érhet tehát vád, hogy hib nem egyesekben, hnem testület egészében vn H mentegetőzni krnánk, fehozhtnók, hogy egyetlen ország csendőrsége sem mentes z ilyen esetektől, elvégre z ember mindig csk ember mrd, kármilyen egyenruhát ölt is, legfeljebb z rány változhtik, hogy minden száz vgy ezer, vgy csk tízezer között kd-e egy gzember Nem muttht tehát senki újjl mgyr csendőrségre, hogy mi vgyunk z egyedüliek, kik gyilkosokt termelünk ki mgunkból, de ezzel megállpítássl zért mégsem intézhet jük el egészen dolgot, mert h továbbr is igényt trtunk rr, hogy Európ legelső csendőrségének trtsnk bennünket, kkor nekünk kellene z egyedülieknek lennünk, kik közül sohsem kerülnek ki gyilkosok Ngyon jól tudjuk, hogy ezt sokkl könnyebb mondni, mint elérni, kivinni De zért tlán mégsem lenne lehetetlen, főleg z előljárói felelősség fokozott érvényrejutttás révén Mert például szlánti eset minden pró részletét, főképpen pedig z előzményeit nem ismerjük még ugyn, de kizártnk trtjuk, hogy z előzményekben, gyilkos csendőr SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: mgtrtásábn, z áldozthoz vló viszonyábn, nygi helyzetében stb, stb soh egyetlen olyn momentum fel ne merült voln, melynek egy jószemű és gondos előljáró figyeimét okvetlenül meg kellett voln rgdni Szolid, józn, becsületes emberek nem szoktk máról-holnpr, minden átmenet nélkül rblógyilkosokká válni; ezt z átmenetet kell idejében felismerni és megállítni Sokszor egy áthelyezés is megteszi mgáét, máskor meg keményebb eszközökhöz kell folymodni; minél tovább megy zonbn vlki z ilyen eszközök lklmzásánk ál humánus vgy pipogy hlogtásábn, nnál inkább vn kitéve szlántihoz hsonló meglepetésnek és felelősségnek Három tényező érdemel ebből szempontból különös figyelmet: bor, nő és pénz Az iszákos, szoknyvdász és z eldósodott csendőrök szolgálttják elsősorbn zt mindenre leghmrbb képe, típust, melyen z előljáró szemének és kezének mindig rjt kell lennie l:!:z három körülmény cslhttln jele nnk, hogy vlmi nincsen rendjén s hogy z előlj árónk közbe kell lépnie Hogy pedig ez milyen formábn történjék, meddig trtson jókrtú próbálkozás és mikor következzék testületnek z ilyen hszontlntól vló megszbdítás, nnk - úgy hisszük - nem szbd sok fejtörést okozni, éppen m, mikor jelentkezők boldogok, h kerületi prncsnokság csk előjegyzésbe veszi is őket Ngyon szégyeljük szlánti gztettet és borsódzik hátunk kálváriától, mi még bűnper további folymán reánk vár, mert bármennyire megtgd unk is minden érzelmi vgy erkölcsi közösséget gyilkossl, mégis csk mi nevünket és egyenruhánkt mocskolt be Legyenek tárgyilgosk olvsóbjtársink is h vlhol szóbhozzák előttük z esetet: ismerjék be, hogy z rendkívül kínos és sjnáltos testület szempontjából, de tiltkozznk minden olyn állítás ellen, mely ebből z egy esetből z egész testületre vontkozó áltlános következtetést krn levonni Feleljék z ilyennek zt, hogy Szlántán nem történt egyéb, mint hogy egy zsák tiszt búzáb belevegyült vlhogy egy szem konkoly Szbd-e ezért z egész zsákr zt mondni, hogy semmit sem ér, nem el(g-e, h zt z egy konkolyszemet kidobjuk és eltpossuk? A szlánti gyilkos bocsántot kért z előljáróitól és bjtársitól, hogy ilyen ngy szégyent hozott - testületre Azt képzeli, úgy látszik, hogy z egész ügyet el lehet intézni egy bocsántkéréssel Semmit sem enyhít tettének ocsmányságán, hogy megbánt-e vgy sem, nem is vgyunk kíváncsik reá Számár már csk utált és megvetés terem földön s hogy ezenkívül még mi vár reá, ziránt - reméljük - nincsenek kétsége i

3 262 CSENDŰRSÉGI LAPOK 1930 március 20 Az igzolttás csendőri szolgáltb'o íl,t: dl' TÜI'ei-Osváth István l'endől'foglmzó A munknélküliség problémáj m egyik leg-,jelentősebb tényező nemzetek életében A hosszúr nyúlt háborús évek olyn rendezetlen helyzeteket teremtettek, oly mélyrehtó rombolást vittek véghez gzdsági életben, nnyir kimerítették termelő eröket, hogy - romok eltkrításán felül - cl H'gen megszokott és természetesnek trtott, fejlődést jelentő épílőlllunk lig tud érvényesüléshez jutni A ngy húborúknk ez beleges velejárój győztes állmokt sem kímélle meg Az ngol, frnei, sől vlóbn csudáltos eredményeket feltüntető olsz gzdsági élet is küzd ezzel kórrl Kénytelen k iizdeni vele Sokklt ngyobb mértékben kell zonbn éreznünk ezt terhet ll küllk, kik céltln ngy összecspásbn oly trgikusn lulmrdtunk Hiábvló kísérlet voln lebecsülni, lekicsinyelni ezt ' k(rdést mgyr vontkozásibn Ngy sullyl nehezedik ez mi nemzedékre Tlán még következőkre is Mindenki előtt tudott dolog z, háború milyen nehéz hogy vesztett gzdsúgi válságot teremtett ebben z országbn Az ipr, kereskedelem, földmívelés egyformán sínylődik A trgikusn megvont hl{u'ok közé szorított nép nem tud munklklomhoz jutni A folytonosn szporodó beköltőzők z elhelyezkedési lehetőségeket egyre nehezítik A válság nem uiún sem csökkent még m, hékekölést kővető 10 év Eljutottunk m od, hogy h lenne is munk- Esle ellegvárbn_ ri Celll'letőig zúg z áldomás, Mikor tort isznk lulzánk lelett A séttéren húzz (I cigány, Surklltyút penget pclrlümös zsivány lili/gyul' l hullt lombot, levelet il Cl'lIkletőig sír lel jjszvllnk: Te mgyr ls/en hol késik kezed? A s:iviink és cl száj unk keserű - Az rcokon hzugság derít Jl[ind gyászolunk, mert minden elves::ett A (;cllklctöre száll egy holdsllgár Szűzen j'ehéren, lélőn, res::kelcg Túl/wn idegen pllsktűz ropog - Ubv(lckoI: álnw ég felé lobog: Nem iithetllck meg így egy nemzetet! NIL lklmt jelentő válllkozás - hiszen megoldndó feldt voln rengeteg - nincs )pénz, nincs hitel cl hivitelhez, tervek megvlósításához A tömegek nehéz, kínzó bizonytlnságb kerülnek * A csendőrségi szolgálttl kpcsoltosn közbiztomági szempontból krok néhány szóvl megemlékezni munknélküliség problémájánk mindenki álll tpsztlhtó, észrevehető mozznttl'ól Olyn mozzntot rgdok ki, mely szervesen egybekpcsolódott mindennpi élettel Annk szinte már trtozékává vált Éppen ezért kritiki feldolgozásnál mint ilyen körülménnyel kell számot vetnünk A fentebb már röviden vázolt gzdsági válság betegesen megbolygtt népesség nyuglmát és szokásit l'vi sok-sok ember vándorbotot vesz kezébe, hogy vlhol elhelyezkedst tláljon, különösen z ipri munkások köréből Az ipri munkásnk mg tnult mesterségével már nincs kedve földmíves, npszámos munkához Sját lzájábn, flujábn pedig olyn gyenge kereslet bármelyik iprágbn - ngy szegénység miu - z,iprcikkek és ezzel rányosn szkképzett ipri munkások iránt, hogy elindulnk szerencsét próbálni l11ás vidékekre Vlmikor ez ismeretlen jelenség volt gzdsági életben Vlmikor, h z ipri munkás elment messze, ismeretlen helyekre, nnk htározott célj volt Odment, hol szkképzettségének tőkéletesítését remélhette Ahol tmllhtott Biztosr ment M nem így vn M vándormunkás olyn helyet keres, hol kenyeret dnk neki M vándorló munkerő - helő ezeknek szám - bizonytlnul, sok-sok ezerre tt' kétkedéssel indul el Anygilg sem áll rendelkezésére kellé) Az eredménv_ írt: Czier Károly őrmester (Debrecen) Nyolc,évvel ezelőtt, 1922-ben z egyik mozglm s városi örs ön vgyunk Borongós, ködös-hvs télu tói np A kályihábn vígn égett tűz, jó szárz tö lgyfhsábok vígn l'opogtk, k'ellem es melegoet terjesztv e köröskörül Bernát csendőr és Frgó próbcsendőr bodor fü stöket eregetve ültek legén y,ségi sz obábn hososzú közös sztl mell ett s beszélgettek Figyelmük zonbn nem rr irányult, mit beszé lt ek, hnem inkább rr, hogy z ór delet mutt s hogy szo msz d szobábn felhngzott már főzőnő tányércsörömpölése, mit olyn szívesen hllgt z éhes csendőr K'inyílt z j tó, de nem Mri nén i lépett be rjt, hnem z örsprn csnok A csendő rök felál lottk, - Gyol1Sn ebéd elj en ek meg, ztán szerelj en ek fel s félór mulv jelentkezzenek z örsirodábn Nyom ozó szolgá ltb indujnlk A két csendőr sz ótlnul ült sztlhoz és izgtottn knlzt párolgó lev est Különösen Bernát csendőr rc rgyogott Alig egy hónpj véglegesítették s máris mint járőrvez ető megy szo lgáltb Az elsőízben jobbfelől! Rj tuk kívül senki,sin cs iuhon, h meg ketten mennek próbc sendőrrel, neki kell járőrvezetőn ek lennie Tlán,sohsem sz er el t fel olyn gyorsn, mint most, még próbcsendőrt is sz inte ő öltöztette fel, cskhogy gyor sbbn készen legyen Mikor' félór let elt, percnyi pontossággl kopogtttk z örsirod' j tj án Az örsprn csnok átdt Bernát csendőrnek z őrjárti lpot és egy felj elentést Hát ez bizony nem vol t vlmi ngy eset : egy kert kpuját lopták -el, zt kellett előkeríteni Node sebj, ez is jobb, mint semm i A fő úgyis ::fli, hogy Bernát csendőr most megy elő ször sz lgáltb, mint járőrvezető

4 1930 márciu s 20- CSENDŰRSÉGI LAPOK 263 fedezet Csupán egy-két npi kenyérre vló M vándorló munkást kényszerűség, vgy tlán tnult mestersége iránti vonzódás hjtj, íízi tovább Addig, míg neki megfelelő munklklomhoz jut Vgy ddig - míg bjb nem kerül munk keresés közben Ezt pontot szeretném kissé részletesehben megvilágítni, különös tekintettel csendőrségi szolgálttl kpcsoltbn tpsztlt körülményekre Nem kell hosszbb ismertetést dnom rról, hogy milyen sulyos terhet jelentenek ezek vándorló, kóborló egyének közbiztonsági szolgáltot ellátó közegek részére Foglom m már ez tipus csendőrörsök előtt, és rendőrségek előtt is A gykorlt zt Igzolj, hogy csendőrök részéről z ilyegyénekkel kpcsoltos intézkedésekben bizonyos mérvíí ingdozás észlelhető, még pedig z eljárásnk többnyire bbn fázisábn, mikor csendőrnek már tisztábn kell lennie teendőivel: z írásbeli jelentés, tényvázlt megszerkesztésénél Például úgyszól ván npont előfordul, hogy csendőrség elfog z örskörlet területén olyn idegen egyéneket, kik környéken vgy rendes lkássl és fogllkozássl nem bírnk, vgy személyzonosságukt elfogdhtó módon igzolni nem tudják Ily esetekben csendőrörsök áltl, elbírálás végett z illetékes rendőrhtóságokhoz előterjesztett tényvázltbn feljelentést szerkesztő egyének - tpsztltok szerint - különös előszeretettel hsználják minősítésül "csvrgás", "csvrogni tláltm" kifejezéseket Vgyis csvrgónk minősítenek mindenkil, ki igzolásr felhívás esetén kár mgát elfogdhtón igzolni nem tudj, kár más módon - tnuk meg- nevezés ével - nem vlószínűsíti zt, hogy Luljdonképpen mi júrtbn vn Nem tételez fel senki ebben kérdésben csendőrörsök részéről tújékoztlnságot, rr sem, hogy nem gondolok gyorsbb megoldás kedvéért minősül minden elfogott és mgát kellően igzolni nem tudó egyén következetesen csvrgónk, de itt vlmi zért nincs rendjén Ez minősítés löbb szempontból vitthló, z elfogotl egyén ügyének további inlézlsénél pedig szükségtelen bonyodlmt okozht Próbáljuk megvilágílni, hogy miként lehetne ezt z ingdozó gykorltot egyöntetűvé' tenni A csendőrségi szolgálti utsítás 64 3 pontj értelmében csendőr részére szolgálti kötelesség közbizlonságr veszélyes, gynus egyének megfigyelése, ellenőrzése; szükség esetében velük szemben z eljárás fogntosítás A Szolgálti Utsítás 307 pontj szerint lovábbá csendőr jogosult bárkit, kit személyesen nem ismer, személyzonosságánk z igzolásár felszólitni, h :kilétének megállpítás kár z illető egyén személyének gynus yoll, kár más körülmények, nevezetesen büntetendő cselekmények gynuj nüu szükséges A fentebb említett kóborló egyének t úlnyoll1ó része olyn, kit csendőrjárőr személyesen nem ismer Nem is ismerlleli, hiszen z ismeretlen sokszor z ország ellenkező részéről vló Az igzolásr felhívásnk részben tehát megvn szbályszerű lehetősége A többi már igen sokszor csk véletlenen mulik A pillntnyi helyzeten És sendőr múr nem térhet ki z igzolttás elől Ami dott körülmények közölt fontos kötelessége is, nem csk jog Az nygikbn, de z idegrendszerében is lposn leziillesztett egyén sokszor elindul gylogosn Csttogtk puskák folyosón, mint töltöttek Keményen leszldt után kezük szíjon, ztán megindultk kifelé, lktnyából Az utcán Bernát cs en dőr kihúzt mgát és kimérten, önérzettel lépeget ett próbcsendőr jobbján Htározottn z volt z érzése, hogy z emberek most utánuk néznek s zt mondják : "No nézd csk, Bernát cs endőr már járőrvezető! " A büszkeséget zonbn cskhmr ggodlom váltott fel Mi lesz, h nem deríti ki z es etet? H már z első szolgált is eredménytelenséggel végződik? Mit fog szólni z örs prncsnok, meg százdos úr, h elolvssák foglmzványt, m i mjd bek erül kiderítetlen es emények közé, örök,szégyenére z ő első szolgáltánk? De ztán elh essegette mgától kelleme tl en gondoltokt Minek zon törni fejét, mi úgysem fog bekövetkezni, mert hogy ő ddig 'b e nem vonul, míg tettest elő nem keríti, z bizonyos I Észre sem vette, hogy megérkeztek h ely " színére F rgó próbcs endőr örült enn ek legjobbn, mert Bernát olyn sz,porán sz edte lábit, hogy,z lcsonybb termetű Frgó lig bírt vele lépést trtni A szőlőskertben károsult megbízottj fogdt ő k et N em' :sokt tudott mondni, csk éppen, ho gy z ellopott kpu kulcsát átdt Ez pedig nem volt sok Megtrtották helyszíni szemlét A már olvdozn i kezdő hóbn cs izmnyomok voltk láthtók, melyek közeli munkástelcip felé vezettek Arrfelé in du l f k tehát, bizonytln bűnj ellel zsebükben, nyomok mentén A tolvj legy hely en letette nehéz kput hób s járor megszámlálhtt, hogy z tizenkilen c lé cfokból állott Ez is vlmi A nyomok eltűntek egy sz éles, letposott kocsiúton Frgó pró b cs endőr egy pillntr megállott, minth zt mondt voln, hogy : " Hát most merre?" De Bernát cs en d- őr csk ment tovább htározott lé pés ekkel telep felé Úgy ház vn benne, cs k odvih ették k put Még nem tudták, hov menj enek, csk megindultk hát telep egyik széles utcáj án Egy kis sztó csüzlet volt ott, betért ek Brátságos, megnyerő külsejű ember volt sztócs, Bernát cs en dőr,beszé lgetésbe el egyedett vele Egy kisfiú éppen 10 kilogrmm fát vásárolt Bernát csendőr megkérdezte sztócstól, hogy' telepen lkó munkások mind nál vá,sárolják-e fát? A sztócs elmondt, hogy z ott lkók rendszerint nál vásárolják tüzifát, de kd köztük olyn is - csk úgy hllomásból tudj -, ki nem ig en szokt,pén zért vásárolni tűzrevlót " Például éppen enn ek kisfiú nk z pj is " - tette hozzá súgv Bernát cs en dőr cukorkát vásárolt,s zzl mgához édesgette kisfiút, ki még mindig boltjtó előtt ácsorgott fávl és csendől'öket bámult - Hát ztán meg tudnád-e nekem mondni, kisfim, hov vitte édespád zt rácsos kput, mit tegnp hozott? A kisfi ú feln evetett : - Nem édespám!hozt zt, hn em Bricz bácsi! - Hol lkik Bricz bácsi? - Velünk sz emben - És ti ho l lktok? - Itt, Cslogány-utc három ltt Bernát cs en dőrn ek felv illn t sz eme eredmény! " - gondolt " Megvn z A sztócs és közeli kovács, mint bizlmi egyének jelenlétében nyomibn megtrtották Cslogány-utc 2 ltt lkó Bricz János lksán házkuttást, mert ez járőr felszó Htásár kpu elődását megtgdt A konyh telj esen üres volt, nem volt mit kuttni bejme A szob, m elyben 38 lév körüli Bricz János lkott, egyszerű en volt bú to rozv: egy tű zh ely, két ágy, két szék és egy sztl volt minden bútorzt A flon egy et l en

5 M4,1930 március 20 CSENDŐRSEGI LAPOt<: olyn útr, mi - tárgyilgos szemmel nézve tájékozttás L nyujt Kötelességévé teszi csendőrnek számár már eleve teljesen kilátástln Elindul kilométerekre bbn reményben, hogy másfelé tlán rózsásbb z élet ElinduÍ ngyon sok szor tpsztltlnságból, vgy rosszindultú rábe szélésekre Elindul néhány fillérrel Kiéhezve, lestr pálv egy-két np mulv zután úgy néz ki, mint egy különös gondosságot Ugynis z igzolást cskis kkor lehet és szbd elfogdni, h gynus egyén személyzonosság kétséget kizáró módon meg vn állpítv Akár okmányok lpján, kár tnuk segít ségével Erre gondosságr szükség is vn, hiszen ngyon sok bűnöző így kerül horogr kóborlási kivert kuty Elhnygolt megjelenésével már gynut Pedig ez munkkeresésnél nem legjobb keltő közben jánlólevél Persze, hogy gyorsn szemet szúr nyi tott szemmel jró csendőrjárőrnek mgát kellően igzolni nem tudj, vgy h z igzol Természetes, hogy ngyon sok ;vn z így kó borló egyének között, ki úgyszólván hivtásszerűen kóborol vitrosról-városr, községről-községre, de se hol komoly munkát nem válll, sehol meg nem áll podik Nem dolgozik, él egyik npról másikr, bi zonytln lklmi bevételekből H nélkülözni kény telen, bűnözéstől sem rid vissz Ezek z igzán közveszélyes munkkerülők De bizony több lklomml megtörténik, hogy feddhetetlen előéletű egyének kerülnek -- esetleg npokon át - hlósági őrizetbe, eljárás lá, csupán zért, mert nem rendelkeznek semmiféle olyn irt tl, mi személyzonosságuk igzolásár minden kétséget kizárón lklms lenne A belügyminiszter pedig éppen ez okból rendszeresítette fényképes személyzonossági igzolójegyeket, mely z igzo lásnál teljesen elegendő és mit bárki - h munk keresés vgy munkválllás jogcímén, tehát tisztes séges szándékkl, idegen vidékre rándul - bármikor megszerezhet Ezáltl megvédi mgánt bárhol, min denféle kellemetlenségtől Az igzolttás megejtésének módjár vontko zólg Szolgálti Utsítás 308 pontj kimerítő kép: "Mgyr Hiszekegy" De leginkább feltünt járőr nek példás rend és tisztság, mely z egyszerű lkás bn fogdt De kpu nem volt sehol Bernát csendőr re ménysége már csüggedéssé pdt, már bánt is, hogy el hmrkodt házkuttást és csk zért nyitott be szom széd kmráb is,!hogy kudrcát plástol'j Itt se volt '>ok látnivló, csk rend és tisztság De mégis Már éppen távozni krtk, mikor flon egy Ezegen jókor zárt pillntott meg: - Hát ez honnn vló? lsz - Már vgy két téve ott lóg - volt bátortln vá- ; A csendőr elővette mgávl' hozott kulcsot és meg forgtt zárbn Zárt-ny1tott vígn Nem volt mit tgdni többé Bernát csendőr leült z sztl mellé, elöszedte j árőrtáskáj ából jegyzeteit és megkezdte kikérdezést: - Hol született? - Mádéflván, Csik megyiében - Édesnyjánk mi leánykori neve? - Bernát Ktlin Bernát csendőrt homlokon ütötte név - A,ngypját hogy hívták? Bricz JánO/> szemmel láthtón csodálkozott Hogy még ngypj nevét is bele kell kevernie! - Bernát Mózes, Kelemen fi Bernát őrmesterben most már nem mrdt semmi kétség: ez z ember z édespj testvérének fi Unok testvére De hát most gynusított Most ki kell kérdeznie, fel kell jelenteni'e, mo,st nincs rokon, se jóbrát Hogy el ne árulj mgát, tolls klpját szemébe húzt és folyttt kikérdezést Csk éppen, hogy keze reszketett egy ki csit, hogy írt feleleteket H z igzolásr felhívou egyén helyszinén "ányok hitelességéhez gynú fér, igzolttás végett legközelebbi községi előljárósághoz kell kísérni és z igzolttást ott kell megejteni A bemondott személyi dtok helyességének, továbbá gynú esetén z előéletnek, esetleges körö zés, nyomozólevél kibocsátásánk tisztázás végett lehető legrövidebb úton - távbeszélőn, vgy táv irttl - gynus egyén lkóhelye szerint illetékes csendőrörsprncsnokságokhoz, állmi rendőrkpi tánysághoz, községi előljárósághoz, tudkozólpon z illetékes csendőr nyomozó losztályhoz, esetleg - z igzolás ltt álló egyén újjlenyomtink cstolásá vl - z Országos Bűnügyi Nyilvántrtó Hivtlhoz kell fordulni Hogy ezt z igzolást csendőrségnek kell meg ejtenie, igzolj Szolgálti UtsíLás 309 pontj, mely szerint jog vn csendőrnek sját kezdemé nyezéséből gynus egyént őrizetbe venni személy zonosság megállpítás végett Jog 'vn z őrizetbe vétel után elővezetni és elkísérni od, hol z igzo lás megtörténhetik A Szolgálti Utsítás b) lpontj szerint csendőr köteles 310 pont elővezetni zt z egyént, ki előtte gynussá válik és felszólításár - Mit tud felhozni védelmére? Bricz elmondott, hogy földműves ember, romá nok elől menekülni kényszerült s mo/>t itt keres ovány ke nyeret Csonkihzábn Bizony ngyon nehéz megélhe tés, felesége most is gyermekágybn fe ' kszik, tűzrevlór pedi'g nem jut A kevéske pénz, mi vn, keh szülésznő nek, meg,ptikáb, de meleg szob is kell, ellopt hát kput Először életében Bernát csendőr nem szólt sen:mit, csk belemélyedt z írásáb írt szorglmsn, vgy tlán csk úgy tett, minth írt voln, ki-tudj? A kikérdezés után mgához vette kpu vslktré szeit, mit gynusított elődott - jól el:fértek járőr táskábn - megköszönte,bizlmi egyéneknek szívessé get, ztán elindultk hzfelé lktnyáb Megvolt hát z eredmény De Bernát csendőr most már mintth -nem is örült voln neki HosSlZú idő muliv,megszóllt próbcsendőr: - Szegény ember - H szegény is, ne lopjon! - felelte mérgesen Bernát cs'endör s ezzel vége is zkdt beszélgetésnek Az örsprncsnok megdícsérte Bernát csendőrt z eredjrnényes nyolillozásért s meghgyt, hogy szerkessze meg feljelentés foglmzványát Bernát csendőr nekiült feljelentésnek Szépen, gon dosn rótt egymás mellé Ibetűket, hogy lopt el k put gynusított Mikor odért, hogy gynusított mit dott elő véelmére, letette tollt és mg elé nézett egy drbi,g Aztán újr írni kezdett htározott vonások kl: "A gy41lustott védelmére n&m dott ej,ő semmit" Bevitte foglmzványt z örsirodáb és bemuttt z örsprncsnoknk A tiszthelyettes végigolvst: - Aztán igzán semmit sem dott elő védelmére '

6 ---''' '' "" _-_- _ 1930 március 20 mgát igzolni CSENDORSGI LAPOK nem tudj e) Ugynezen pont l pontj szerint köteles elővezetni zt, kinek igzolt tás lklmávl személyzonosság, vgy igzolvá nyink hitelessége iránt lpos kétség merüll fel Mindezekből Lényként kell megállpítnunk zt, hogy csendőrség áltl őrizetbevett gynus egyének igzol ttását csendőrségnek mgánk kell megejtenie A Szolgálti Utsítás 320 pontjábn foglltk szerint jogábn áll kár csendőrnek sját kezdemé nyezéséből, kár csendőrörsprncsnoknk z őri zetbe vett egyént szbdon bocsátni, h személy zonosság igzolás kétséget kizáró módon megtör tént és más körülmény - körözés, büntetendő cselek mény elkövetése stb - további őrizetbentrtást in dokolttá nem teszi Nyilvánvló, hogy z így tlált gynus, idegen egyéneknél z igzolttásnk közér dekből, közbiztonság érdekeire tekintettel áll fenn szükségessége Az igzolttás célj nnk tisztá zás, 'hogy gynus egyén igz úton Ijár-e, vgy h mison Célj nnk tisztázás, hogy nem áll-e vélet lenül régebbi körözés ltt? Célj nnk kiderítése, hogy nem követett-e el vlmilyen büntetendő cselek ményt? Nem terheli-e 265 mgát sem okmányokkl, igzolni sem tnukkl nem tlldj Az 1913 évi XXI t-c 1 - szerint közveszélyes l1lunkkerülőnek zt 'z eyént kell tekinteni, ki mint keresetre utlt, munkképes egyén zért kóbo rol, hogy rendes munk végzése lól mgát kivonj Tehát 'úgy igyekszik megélhetését biztosítni, hogy ezért dolgozni ne kelljen A kozveszélyes munkkerü lés, mint büntetendő cselekmény ismérveiből követke zik, hogy vgyonos ember, kinek megélhetését biztosító jövedelme vn, nem tekinthető munk kerü lőnek, mert nincs keresetre utlv (Kivétel, h olyn fogllkozást űz, mi már mg kimeríti közveszé lyes munkkerülés foglmát, pl pinkbérlő) A munkképtelen ember hsonlóképpen nem Nem vitás, hogy vlóbn minden munk nélkül élők, komoly munk komoly megszerzésére nem törekvők társdlmi rétege közbiztonsági szem pontból veszélyes elem; ezekkel szemben szükséges kényszerrendszbályokt feltétlenül lklmzni kell Ez veszélyesebb réteg, mert ez bűnöző, vgy bűnö zésre erősen hjlmos De közbiztonságr nézve fel ilyesminek nyomtékos tétlenül ggályos - h nem is veszélyes - z cso H z ilyen gynus elemeknél személyzonos munkkerülőnek, de viszont reá nézve idegen hely ségben trtózkodás illetőség, rendes lkás, létfenn gynuj? ság már kétséget kizáró módon igzolv vn, h z előélet is tiszt, még mindig fennáll nlíndeniknél közveszélyes munkkerülés gynuj Itt kpcsolódik bele közleményem elején vázolt ijesztő munk nélküliség problémájánk mérlegelése csendőr ségi szolgált menetébe De viszont itt rejtőzködik z okozój fentebb említett ingdozó gykorltnk is A lényeg z, hogy nem mindenki feltétlenül köz veszélyes munkkerülő - csvrgó - is egyben, ki gynusított? - kérdezte és ránézett Bernát csendőrre Aki télen kput lop, hogy tüzelhessen vele, nnk ne lenne semmi rnntsége? Bernát csendőr hllgtott - N os - k'é rdezte tovább z örsprncsnok - h volt mentsége, miétt 'nem írt be feljelentésbe? Bernát csendőr csk állott v igyázzbn, mozdulunul De ztán k itört belőle ""?ló: - Azért, tisl Z thelyettes úr, mert unoktestv,érem H idegen lett voln, 'b eírtm vln D e mert rokonom, nem írtm be Nekem 'nem szbd őt pártolnom Az örsprncsnok jóságosn nézett vérbeborult rcú fi ' tl csendőtre : - edves fim, z Igzság mindig csk IgZ'ság m rd, rokonik között és idel!'enek kö'zött is egvformán la cs endőrnek -párttlnnlk k'eli lenni e, mg pedig nem volt z Amit leír, z olyn igz l egyen, mint szentírás, k kor nem k;ell félten i e becsületét Ezt felfogá át trts meg li -egész csendőrégi szolgáiti ideje ltt, kkor mindi boldogulni fog, ezt én mondom mgánk A Bernát csend'őr váhár tette kezét, ztán v is siz dt foglmzván-yt Bernát csend ' ő r pedig kiment, 'k i húzott egy mondtot és egy megnyugttott lélek derüjé vel és s zeretetével írt foglmzvány szélzeté're:,gylnusított zzl vé':le1cezett, hogy kerelsete nincsm, feler'í'1e nyermblwgybqjy/) fek szik nem volt tüzelője " é'3 így tovább Bricz János másnp névtelen levelet kpott Az hogy nem is nnyir levelet, mint inkább csk egy boríté kot Ezerötszáz koron hullott ki bejő: l e, egy sor írás nélkül Odvolt csodálkozástól, meg nem -tudt fogni, hogy ki küldihette Ezt his,t6riát nem én tláltm ki, hnem z éle t Csk épp en, hogy neveiket írtm másként _, port is, mely nem tekinthető ugyn közveszélyes trtási eszközök, igzolóokirtok hiányábn nem kí vántos E két csoporthoz trtozó egyének között különb séget kell tennünk EgyéniesíLenünk kell I11inden fel lépésiinknél Amint következetes szigorrl kell eljárni zokkl szemben, kik ezt z elbánást viselt dolgik mitt kiérdemelték, úgy lehetőség szerint gykorol juk méltányosságot, párttln mikor mi gzdsági válság nyomorultjivl tlálkozunk kíméletet kkor, szerencsl'tleneivel, Ez okból z igzolttásnál nlíndig ki kell terjesz kedni rr is, hogy gynus egyén milyen célból jött el rendes trtózkodási helyéről, mikor indult el onnn és hol, kinél dolgozott utoljár Mert h ezt csendőr elmulsztj, e körülmények tisztázásár vo ntkozólg semmiféle intézkedést sem tesz és gy nus egyént minden további nélkül, mint csvrgáson tettenértet elfogj és htóság elé állítj, kkor eljá rásánk lpossflgához és helyességéhez komoly két ség fér Ne tévesszük soh szem elől, hogy közye szélyes munkkerülés nem vlmni jelentéktelen kihá gás, mulsztás, mi z egyén életére semmiféle befo lyássl nincs A közveszélyes munkkerülés komoly eset Megbélyegző büntet-éssel jár A minimális bünte tése 8 npi elzárás Itt nem igen ehet beszélni Bn I I 4 -ánk z lklmzásáról sem, midőn ter helt egyéniségének, személyi és vgyoni körülményei nek mérlegelésével súlyosbb mérvű pénzbüntetést lehetne megállpítni elzárásbiintetés helyett A cs vrgó vgyontln, fizetni nem tudht semmiből A csvrgónk legitim vgyon nincs Nem mindi!] állj meg helyét közmondás, hogy "sok lúd disznót gj/őz " ' Például z bn és 1849-ben cs kir csptok és z olszok közt lefolyt cstákbn St Luciá ná l (1848 május 6) cs kir kton lliemon tit ver t meg; Custozzánál (1848 július 25) Rdetzky főből álló serege Károly A lbert főnyi seregén didl rnllkodott; Mortránál ( árcius 21) D'As]we ltábor ngy emberrel piemontit győzött le; Novránál (1849 március 28) hrcos t számláló cs kir seregnek olsz hwrcos fölött siker'ül didlt mtnüh

7 március 20 CSENDŰRSEGI LAPOK A csendőrség nek tehát m inden őrizetbevet t egyén ügyében lehcléí leggyorshb n - távbeszélő, távirt ú Lján - közvetlenül meggyőződé st kell szereznie z őrizelbevett áltl bemondotl személyi dtok, fogll kozási, lklmzltá si hely és idő vlódiságáró l Erre szolgúlti utsítús 308 pontj utsítást és felhtl mzúst d E z z igzolttás fogj megmuttni, hogy z igzolásr felh ívolt és mgát kellően igzolni nem tudó egyént közveszélyes munkkerülő nek kell-e tekinteni, vgy pedig nem Az bizonyos, hogy z igzolttás precíz lefolyt túsúbn csendőrség egy bizonyos mértékben korlá lozv vn Ugynis szolgálti utsítás pontj érlelmébf'n z elfogott egyént, z őrizetbevételtől szá mítolt 24 órán túl csendőrség őrizetében trtni nem szbd, hnem át kell dni z illelékes h lóságnk De llgynezen pont megengedi zt is, hogy h 24 órán belüli átdást elháríthttln kdályok - sú lyos betegség, forglmi zvr, ngy távolság stb gátolnák, késedelem okát tényvázltbn jelezni kell Vgyis el l ehet tekinteni indokolt esetben 24 óri időtől is H pedig csendörség észleletei lpján vlkit közveszélyes munkkerü lés elkővetésével lposn gynusíl, kkor neki kötelessége gondoskodni z c gynul túmogtó bizonyílékok ősszegyüjtéséről is Ezeknek bizonyítékoknk beszerzését célozz z őrizelbenlt gynus egyén áltl elődott védekezés, helyesebben állítások igzolás lársprncsnoksá gok igénybevételével H ez z igzolási eljárás zt eredményezné, hogy z őrizetbevett egyén már h ón pok ót sehol komoly munkát nem végzett, vgy már kőzveszélyes munkkerülés m itt jogerősen büntetve volt, csk ekkor lehel őt, m int közveszélyes munk kerülőt, csvrgót elővezelni z illetékes elsőfok li rendőrhtósághoz A közveszélyes munkkerülés gynujánál soh ne tévessúik szem elől zt, hogy m rendszeres - ál lndó, hónpokon, éveken át trtó - munk leg többször vlóbn nem kínálkozik Így h vlki i g zolni nem tudj, hogy álmenetileg, itt is, ott is n pokon út dol gozott, keresetéből igyekezett mgát fenntrtni, kkor vele szemben közveszélyes m un kkerülés tényúlldék nem l esz megállpíthtó A rendőri biintelőbíró - szolgbíró, rendőrtiszt viselő - h z elfogott egyént Szolgálti UtsíLás 31 1 és pontj lpján mint közveszélyes munk kerülőt dják át neki további eljárús végett, de vi szont z e gynut, vgy tényeket támogtó dtok tényvúzltból h iányznk, z elfogott egyén sérelmét jelentő időveszteséggel kénytelen tisztázni ezeket körülményeket Mivel k özbiztonsági szolgáltnk egyik l egfon toshh célj z, hogy gynus és kétes elemektől köq1yék lehetőség szerint állndón megtisztítts sék, z igzolásr felhívásnk rendesen z vége, hogy gynus egyént őrizetbe kell venni és elővezetni rendőrhtósághoz Az őrizetbevett egyénnek rendőrh tósághoz továbbítás tehát legtöbbször z esetben sem mrdht el, h gynus egyént nem is terheli közveszélyes munkkerülés gynuj, de vi déken idegen, ott rendes lkás, fogllkozás n incs, n Az 1 848/49 évi hon'védse1'cg " Tábori utsítás " - lovs sági Iccw béllyl vló célzásr következőket ít t lő : " lovskro bélyokkl 30 lépésnlliről hsr és 1 00 lépésnyit ől (f fejte eélzunk, h ogy egy legén!jt mellén tláljunk 1 50 lépés nyitől pedig fövegének legmgclsbb jjontjá1- eélzunk," létfenntrtáshoz szükséges nygi eszközöket k im u ttni, személyzonosságát igzolni nem képes Mert közbiztonságr és ],özrendre így is ggályos Aggú ly08 mrd kkor is, h személyzonosság igzolv vn, vgy környéken trtózkodását vlóbn ig zolni tudj munkkereséssel D e ilyen esetben z őrizetbevett, elfogott egyént nem mint közveszélyes munkkerülés k ihágásávl, vgy vtségével lposn gynusíthtó egyént kell és szbd szerepeltetni tényvázltbn, hnem csk b bn kell megjelölni z elővezetés, elfogás indokát, hogy z illető személyzonosságát elfogdhtó mó don igzolni nem képes, község vgy város terüle tén illetőséggel nem bír, ott sem rendes lkás, sem rendes fogllkozás nincs, létfenntrtáshoz szüksé ges nygi eszközökkel nem rendelkezik, így köz ség vgy város területén trtózkodás közrend és lözbiztonsá g érdekeire tekintettel nem k ívántos Ilyenkor rendőrhtóság z elfogott egyén ellen nem indít büntetőeljárást, hnem községi illetőség megállpítás után közigzgtási rendelkezéssel tolonclevéllel vgy kénys'zerútlevéllel - gondoskodik rról, bogy gynus egyén környékről e! tűnjék Az igzolttásnál csendőrörs lposn terjesz kedjék ki minden esetben közveszélyes munkkerü lés ténykörülményeire, z erre irányuló gynuokok tiizetes megvizsgálásár és h erre megfelelő dtot sikerült beszereznie, ú gy feljelentését ily értelemben tegye meg De viszont nem lehet minden igzol ttott egyént egyben csvrgónk is minősíteni Tirpitz Írt : Szldek Brn ny százdos Lssnként mind eltünedeznek Ngy idők eseményeinek irányítói - ' hogy ők m guk gondolták, vgy hogy mi hisszük ; IVpl óságbn inkább eszközök, törékeny j átékszerek kifürkészhetet l e n Sors kezében T i rpitz vezér-tengerngy i-s meghlt kkik há ború kitörésekor,s zárzföldi hdseregek élén és egy mássl s zemben állottk, már mind elmentek : Hötzen dorfi!gonrád, lniko,l j Nikoljevics, Moltke, Joffre, követte őket volt német hdiflott Gross-Admirlj is Hlál n em nnk z embernek hlál, kinek r vtl mellett kegyelet zt prncsolj: "A hlottk ról vgy jót, vgy semmit! " Ez mondás vont kozhtik z Ő mgánéletére, de nem n Iszerepkörre, melyet ngy események számár kijelöltek A neve, z élete egy drb történelem, - iltt n incs h elye 'sb lonos dícséretnek, nincs h elye ikicsi-n ye s gáncsoskodás nk, - csk z igzságnk Vgy mondjuk úgy inkább: becsületes, elfogultln igzságkeresésnek H ' tör ténetírót tények felderítésén s puszt igzságkel'e sésen kívül más motivumok 'is vezetik, - történelemh misítást követ el A,t örténelemhmisítás pedig néh már z élőkön, Inéh,csk z unokákon, de minig megborz szulj és mindig zokon bosszulj meg mgát, kiknek érdekét törénelemhmisítássl szolgúilni "élték Tirpitz dmirális neve egyet j e l e n t német tenger lttjáró háborúv l A tengerl ttjáró háború mg után vont z Ameriki Egyesült-Állmok -bevtko zását háborúb, -ezzel bevtkozássl :pedig 'u háború sors i s véglegesen eldőlt z ántánt jvál' Most, mikor Tirpitz meghlt és hlálávl kpcso ltosn újból felelevenedtek ngy h ábqrú sorsdöntő

8 1930 március 20 CSENDŰRSÉGI LAPOK 267 eseményei, lán )!lern les tnulság nélkül vló, h rendelkezésünkre áijó ténynygr támskodv', megkíséreljük világos feleletet dni olyn kérdésekre, mely kérdések m is áijndó viták tárgyát képezik s mely kérdések homályos össze-visszságbn feleletre várnk Szükség volt-e vlóbn tengerlttjáró háborúr? Mily eredményeket ígért e? Hogyn kezdették meg s hogyn folyttták ten gerltti háborút és rmiért nem váltk hozzáfűzött remények v'lór? Amerik bevtkozását cskugyn és kiárólg tengerlttjáró háború okozt-e? S h Amerik nem 'üzen háborút, győzhettünk voln-e vjjon? De kezdjük Isorjábn Ki volt Tirpitz? Egy ember teli htártln önbizlomml, győnikrássl és vkmerőséggel A ilyen emberre német,zt mondj :,Drufgnger" S Tirpitz vlóbn Drufgnger 'Volt A "Drufgngertum" egymgábn véve nem minden körülmények között dícséretes és követendő erény, de eseményekre 15 év távltából visstekintve, Németország vereségét tlán elsősorbn nnk köszönheti, hogy úgy poiitik>, mint hdviselés veérlkji, BetJhmnn-HoIlweg és Moltkc, tele voltk mindig túlzott ggodlmskodáss'l, mi őket ismétejten, háborúbn legártlmsbb HlbheW')-megoldások irányáb terelte Amikor, háború kitört és AngIiától is megjött hdüend, Tirpit gondolkozás nmkül hrcb krt vetni z,egész német flottát Hndl'i i prtoknál, hogy z Angliából,érkező csptok kihjózílsát megkdályozz, leglább is megnehezítse és késleltesse Miután nem volt korlátln prncsnoklási jog és inkább csk mint tnácsdó működött, ezt szándékát nem vlósíthtt meg, tervét legmgsbb helyen nem hgyták jóvá Miért vkmerő váijlkozás túlerőben lévő ngol flott ellen? Miért kockázttni IH német flott megsemmisítését, mikor német szárzföldi hdsereg egymgábn, l flott támogtás nélkül is elvégzi reábízott feldtot? Ez volt z első :keserűség, mit Tirpitnek le kellett nye,lnie A német flott tehát mrdt odláncolv kikötőkben, z ngol csptok zvrtlnul prtr száijhttk s hogy ezeknek lz ngol csptoknk prtrszállás és hrcbvetése mit jelentett, rr csk mrnei cst után eszméltek rá Vjjon h megfogdják Tirpitz tnácsát és z egyesített német flott nyílt hrcr kényszeríti,z ngol hjórjt, melynek védelme ltt z ngol csptokt ' Clisb áthjózták!? VlHjjon!? Persze e nyitott kérdés mrd Ngyon v'lószínű, hogy német flott nem mért voln döntő cspást z 'ngol fjottár, sőt erősen vlószínű, hogy küzdelemben lulmrdt és visszvonulni kényszerült voln, de viszont feltételezhető z is, hogy német flott Ileg'lább is késleltette voln ngol csptok p'rtrsáijását Két-'háromnpos késedelem pedig Ímyit jelentett voln, hogy Kluck hdserege úgyszólván minden ellenállás nélkül vonulhtott voln 'be Párisb, mert Kluck elé kiárólg okt z ngol egy,ségeket dobták, lmelyeket ugusztus második felében Clisbn kihjótk Ez esetben GlIieni tábornok hdteste, mely Pári sból előretörve, z ngolok üldözése közben dél-nyug,t f-=lé leknyrodó Kluckot o,ldlb támdt, - nem lett voln elegendő rr, hogy mrnei cstát - világháború döntő cstáját - ántánt jvár eldöntse *),Félrendsbály, tökéletlenség A mrnei vereség elvette háború győzelmes, zz helyesebben,gyorsn győelmes befejezésének reményét, Moltkét leváltott Flkenhyn, ki még mindig teljesen intkt és htlms német hdsereggel mégis ki krt erőskolni még bbn z évben győzelmet Támdást indított Ypern irányáb, támdás roppnt véráldottl járt, de ekkor már ngolok és frnciák erősen megvetették lábukt és bár értek el részleges eredményt németek, IH frontot áttörniök s ezel döntést kierőskolniok nem sikerült 1914 novemberében teljesen megmerevedett ngol-frnci front Kezdetét vette z ideget és lelket ölő hosszú álláshrc A egés német hditerv, z egés háború rr vlt lpozv,, hogy Németország Frnciorszá:got észkról Belgiumon keresztül meglepetésszerűen gyorsn Ie fogj gáolni és néhány héten belül békére fogj kényszeríteni Ez nem sikerült Mit kellene hát és mit lehetne -csinálni? - Németországbn tisztábn voltk zzl, hogy minél hosszbbr nyúlik háború, nnál kedvezőtlenebbek lesznek győzelmi kilátások Most jött megint Tirpitz Már békében fogllkozott egy ngol-német háború esetére tengerlttjáró háború gondoltávl - "Angliát meg lehet verni '5zárzföldön, legyőzni,zonbn csk vízen!" -- A háború gyors befejezését most már csk bbn z esetben Iehetett,remélni, h Angliát tengerlttjárókkl hlokád lá veszik, zz, h tenger színe ltt rejtőzködő tengerlttjárók minden od igyekvő vgy onnn jövő kereskedelmi, tehát élelmiszert, szenet vgy más nyersnygot szállító hjót elsü1lyesztenek Az nyország teljesen g)"rmtir vn e tekintetben utlv, tehát elméletben könnyen elképzelhető volt, hogy Angliát hónpok ltt kiéheztetik s így békére kényszerítik Elvben megegyeztek vezetőkörök bbn, hogy 'tengerlttjáró háborút meg fogják indítni, csk végrehjtás módjár és megkezdés időpontjár nézve muttkoztk eltérések A német hditengel'észetnél lázs n folytk z előkészületek tengel'lttjlu'ó háború megkezdésére Tirpitz jvslt szerint megkezdés időpont j 1915 június lett voln, módj pedig : 'z ngol prtvidék egy részének - 1egfontosbb Tésének effektív blokádj" "Effektív IbIokád" ltt tengeri hdviselésnek " zt formáját kell értenünk, mely nemetköi egyezményeken lpszik s m0ly nemetközi jog szempontjából nem eshetik k'ifogás lá 1915 júniusát pedig zért jvsolt Tirpitz, mert ebben z időponthn számítás szerint már elegendő tengerlttjáró áijott voln rendelkezésre blokádnk erőteljes, eredményes végrehj tásár Ezt blokádot, zz blokád területét gondolt Tirpitz fokoztosn kibővíteni z újonnn épített és építendő tengerlttjárók rányszámánk megfelelően Ehelyett tirpitzi elgondolás helyett zonbn tengerlttjáró háborút következőképen kezdették meg: A Ngybritnniát körülvevő vizeket hditerületnek nyivánították és közölték z összes állmokkl, hogy 1915 február 18-tól minden ezen területen muttkozó ellenséges kereskedelmi hjót megsemmisítenek Közölték egyben, hogy, semleges hjók is veszélynek teszik ki mgukt, h ebben ónábn muttkoznk, mert semleges lobogóvl történő visszélések mitt nem lehet mindig elkerülni, hogy ellenséges hjókr történő támdások emlegeseket 'is ne érj enek

9 CSENDŰRSEGI LAPO K 268 A m 1930 márc i u s 20 kir csendőrség 30 év előt t : JárÖrellenörzés E z z á l lmokho z inté zett proklmáció február 4-én k elt és m i ndj árt m eg volt z ngy hibáj, hogy z el len 14 nlllp i 'i d ot séges á llmoknk - főlként A ng liánk - dott rr, hogy bi zonyos mértékben el l eninté zk edés ek et teh essen ek, tehát erre z új háborúr i s' l eh etőség,sze rint f elké szülj enek A h elyzet t ehát z volt, hogy tengerlttjáró-épí té s szorg, lmzój s teng er ltti háború gondoltánk zetkö zi j ogell en es mgtrtás provokált 'ki, m ert f el f, egylver ezte k'ereskooe'lmi Ihjóink ngy,részét, Clis cstornát knmezővel 'zárt el sem l eg es hjóforgloiid elől' s úgy egyik, m i n t m á si k ténykedésével sú lyosn m egsértett e n em zetkö zi j ogot S j no s, ezek z i n dokok é s érvek vgy n em gyöke r e zt ek e léggé erősen konkrétumokbn vgy más - m o st n em ré szl et e zh ető d ef ektu sokbn szen v edtek, - elég z s zü l őtyj Tirpitz v o lt ugyn, d e f elfogá sáv l, m eggyő ződésé v el ell enkezett ú gy t en ger, lttj áró háború m eg indításánk időpontj, mint,nnk v i sel é si módj i s M egkezdődött nem j úniusbn, hnem már februárbn ten g erltti Ih áború, szám s'zerint mindössze 23 t en g er lttjáróvl A tengerlttj áró prn c snoki o l yn utsítást kp tk, hogy semleges lobogó ltt ú szó k er esked elmi h j ót ho zzá, hogy sem leges á llmokt, elsősorbn A m erikát n em,siker ü lt m eggyő zn i m egindított ú j háború szük ség ességéről é s j ogosu l t ságáró l Ném etor s zág proklmá c ióját, különö sen, zt ré szét prok lmá ciónk, me ly b en,semleges hjók " v eszé lyéről " b eszé l, 'sem l eg es cta,k b bn z,ese t b en nem keu elslülly eszten i, h lobo megk ezdték, f eb r u ár kö zepén 1iltko zó j egyzéket kü l dött Ném etor s zágn k, m elyb en figy elm ezt ett e rr, gót figy el m en kívü l hgyv, má s körü lményekből ( hjó é p ítése, lkj, hjó el őt l á l á sánk h ely e, z ál tláno s vi selk edé s stb ) két ségtel en ü l m egál lpíthtó, hogy hj ó semleg es M iv el zonbn gykorltbn lobogót figyelmen kívül hgyv szinte lehet etlenség t elj es bizonyossággl m egállpítni, hogy egy,hjó v lóbn sem leg es-e vgy sem, t engerlttj áróknk tu lj donkép en mi nden!hjót el k el l ett s ü l ly eszteniök, m ely et 'háborús t erü l etn ek nyilvá nított wnájb n előtláltk Ném eto r s zág proklmációjábn hngsú l yo zt, hogy t en g erlttjáró háború m egind ítá sá t Angl'i n elu- á llmokbn m egütkö zé ssel, A m erikábn p edig fel zúdu lássi és ném et- ell en es tüntetésekkel fogdták Amerik, még m i előtt t engerlttjáró háborút hogy seml eg es hjókkl szemb en egyesegy edü l z ellen őrzé s, - d ugárú mitt,gykorol t ellen ő r zé s - jog i ll eti m eg Ném eto rszágot, de semmi n é v en n ev ezendő jogcím n em l eh et rr, hogy sem leges hj ókt elsü lly esű szen vgy hogy seml eg es ál lmok p o l gári é letüket vgy I vgyonukt veszí t sék A z első j egy zék után sűr ű j egyzékváltások köv ették egymást, m ely ek zonbn konkrét eredményr e n em ve zett ek Am erik követelte, Ném etország p edig n em vá l l lhtott grnciát ''IT, hogy sem l eg es hjók m i n d en v eszé ly nélkül s zbdon h j ó zh ssnk E z esetb en z

10 1 930 márci us 20 A egész tengerlttjáró 269 CSENDŰRSGI LAPO K m kir csendő'fség J ét' előtt : Gyloglegénység gykori tozás közben háború i lluzórikussá vált voln'! sítőképességét, n em számított zokkl f egyverekkel és h i s en mi n d en ngo l k er es k ed elmi h jó k i t űz h ett e svéd, norvég, ho llnd vgy m eriki lobogót A jegyzékváltások ideje ltt s űr ű tnácskozások folytk részint B er l i n b en, rés z i n t ném et főhd iszállá e lleni ntézkedés ekk el, melyekkel zok el l en küzdeni I e h et et t s olyn r emé n y ek et, leh etőség ek et c s i l lo gttott m eg kön n y en h jl ó császár és kn c ell á r előtt, m elyek <;on A tnácskozásokon r endszerint résztvettek német Ig z, hogy t en g erlttjárók jelentős eredmé n y e ket értek el és ngy károk t okoztk Angliánk, d e még s em egészen olynokt, mint milyen ek et vérmes r e c:iá sz'ár, k n c el lár, F lk enhyn, T'irpitz és még egy két dmirá li s A német csá8zár B ethmnn-h o llw eg és F lken hyn zon n é z et en vo ltk, hogy Amerikávl hábo rús koniliktut m i n d en kör ü lmények között el k el l k e rü ln i, T i r pitz és á lt lábn z dm irlitás nnk m eg győ ződésé nek dott k i f ejezést, hogy t en g er lttjáró olyn f egyver, melly el f eltétl en ü l térdre l eh et kénysze ' ríteni Angliát, m elyről t ehát n em zbd l em ondni kkor s em, h mitt A m er ik vgy más á l lm ré széről háborús v eszé l y f en y eg etn e Az dmirlitás á l tlábn ngyon o ptimisztikusn nyi ltkozott, d e szükséges n ek tr tott, - mint z eredményt egyedül grntáló f eltétt!lt, tengerlttjáró háború k orlátln folyttását T ehát n em m i n t Am erik köv et elt e, szigorú m egszorításokkl, h nem ellenkezől eg, minden korlátozás m egszüntetésével T i r pitz olyn k i jel entést is t ett, hogy h t enger lttjáró háborút korlátozás nélkül folyt' tják, Angliát ht hét en b el ü l m egdásr kényszerítik E z k i jel en tés t lán több vo lt, mint m en n yi jogo s u lt ön biz'lom ml össz eegy ezteth ető T i r pitz l egngyobb h i báj z volt, hogy túlbecsült e t en g er lttjárók er ejét, t el j e- n em voltk b eil leszth etők egy r eá lis számítás ker etébe ménysé g ek l pjá n várni l eh et ett Ig z z i s, hogy t en g erlttjárók szám m i n d en hón ppl gyr podott, de viszont i gz z is, hogy z An g li l'é szérő l é letb elé p t et ett ell en i n tézk ed é s ek m i n d jobbn és jobbn é r ezt et ték htásukt Kísérő h jók, knák, légi m egfigy elők, ten g er ltt járó bázisok f elkuttás és elzárás, k ü lön l e g es vi lágító és htlgtó pp rá tusok lk lmzás foly tán t engerlttjárók munkáj m i n d n eh ezebbé vált 1915 máju sábn egy ném et t engerlttjáró egyet len torpedólövéss el els ü llyesztett e vár tln ul lőmezc jéb e k erült ngy ngol személyszá llí tó hjót, Luzitániát Kb ez er ember v eszt ette é l etét, közöttük m i nt egy száz meriki áll m polgár A m er i k ú jbb jegyzéket kü ldött Németországnk, m elyb en htározott gr n c iát kért s em l eg es po lgárok é leté n ek és vgyonánk m egóvásár A z m eriki jegyzé k ek nyomott hngu ltot ter em t ett ek dön té s r e ill eték es körökben, d e viszont z d mir litá s tó l n y ert - f en t ebb tikus m eg em l í t ett - o ptim i sz nyi ltkoztok i s m egtették mguk htását A

11 270 CSENDŰRSÉGI LAPOK 1930 március 20 A m kir csendőrség 30 év előtt: Lovslegénység gykorltozás közben császár, kncellár és hdsereg veérkri főnöke ingdoztk Végül is rny középutt kerestek, mely csökkentené Amerik részéről háborús veszélyt, másfelől még se zárná ki legveszedelmesebb ellenfélnek, Angliánk megbénítását A végzetes Hlbheit!!! H hittek Tirplitznek, -- hgytk voln mindent rá, ruház,ták voln fel korlátln prncsnoklás i joggl s tlán - Vgy: Nem trtották célrvezetőnek tengerlttjáró háborút éjl ngyon respektá lták Amerik jegyzékeit, s:büntették voln be teljesen tengerlttjáró háborút Ez esetben nem szolgáltttk voln okot rr, hogy Amerik hdt izenjen A végzetes Hlbheit ott volt mrne-i cst legforróbb óráibn, ott vou gorlicei áttörésnéj, fellelhető bresztlitovs:bki békeköté"jl 1 és per6w nem hiányzott itt sem Folyttták tengerlttjáró háborút, de nem úgy, hogy T:irpitz és z ldmirlitás krt, hnem úgy, hogy Amerikánk ]e'hetőleg ne legyen ok pnszr A tengerlttjáró háború 1915 vége felé fokotosn ellnyhult, de ennek dcár történtek még l Luzitániához hsonló esetek, melyek Amerikát végleg N é metország ellen hjngolták Amikor Németország 1917 elején - persze elkésve,- mégis rr htároz,t el mgát, hogy megkezdi korlátln tengerltti háborút, Ame'rik! bizonyos számú újbóli jegyzékváltás után hdt üzent Megl ehet, sőt erősen vlószínű, hogy ez hdüzenet kkor is bekövetkezett voln, h nincs tengerltti háború Amerikánk érdeke volt, hogy ebből háború ' ból z ántánt-állmok kerüljenek ki győztesen Hogy miért, z már egy másik cikk tárgyát merítené ki Az egyik legfőbb ok illz volt, hogy Amerik volt z ántánt-állmok ngy!hdser'egszállítój Pénzét csk' úgy remél/hette megkpni, h z ántálllt győztesként kerül ki Igen! - Amerik háborús bev,tkozását ligh kerülhettük voln ki - De! - És itt jön megint ngy DE! Elsősorbn : z, 'hogy Amerik háborút múgy is, tehát tengerlttjáró!háború nélkül is, megizente voln, csk feltevés ténnyel szemben, hogy de fcto megizente tengerlttjáró háború 71itt Másodszor : H Amerik megizente voln múgy ' is háborút, vjjon ugynjbbn z időpontbn tette voln-e ezt, mint mely'ben tette tengerlttjáró Iháború mitt, Vlgy t lán mégis várt voln vlmilyen más ürügyre, melyet népe elé vihetett mint okot háborús bevtkozásr? Minden vlószínűség Iszerint, h már bevtkozásr el /Volt tökélve és ' Ibevtkozásnk el kellett következnie, ennek :időpontj később követjkezett voln be, mint így, korlátln tengerlttjáró háború meginditásávl H pedig bevtkoz,ás későlblb következttt lvoln Ibe, vjjon idejében 'jött voln-e Pl rshing z ő friös hdosztályivl nyugti frontr, mikor Ludendorff 1918 márciusábn

12 1930 március 20 CSENDŰRSÉGI LAPOK 271 pártln elánnl megindított htlms offenzíváját, mely offenzíváját brbizonyíthtón csk z tudt feltrtózttni, /hogy kkor már 30000D meriki kton állott Fooh mrsll rendelkezésére,és,tovább özönlöttek kitünően élelmezett, kitünően felszer,elt meriki csptok nyugti hdszíntérre, mdyeknek,segítségével,z ántánt végül 'is 'biztosítuli tudt mgánk győzelmet Az merikik így is <éppen tizenkett 'dik órábn érkeztek frnci,-ngol hderő segítségére, h pedig korlátln tengerlttjáró háború megindlítás nem szolgálttott voln bevtkozásr leglább is külső <?kot, lúgy ez z meriki segítség egész bizonyosn későn jött voln Tirpitz d'mirális 1916 voégén,nyuglomb vonult, z ] 917-ben megkezdett korlátln tengerlttjáró háborút má'!' mások irányították Tirpitz most 81 éves korábn meghlt A világtörténelem lpjin nem!kerül rr helyre, hová győzők, Tegetthoffok, Nelscnok kerültek A világtörténelem nem törődik tehetség g,el, krássl, körülményekkel, csk,egy lpon bírállj és osltályozz Ngyjit : z elért eredmények lpján A th'vezér, z dmirális, csk egyféleképpen muttht fel eredményt : h,győz Ez pedig sok esetben nem rjt múlik - tlán éppen Tirpitz esetében nem - 'hnem Sorson, mely csk látszólg 'engedi mgát 'elmberek áltl' irálj1yítni, végeredményben ő rángt j többé-kevésbbé trgikus vgy komikus szerepeikben z embereket, " Eljen Ofelsége! Írt: N ovotny Károly 'őrngy A sok hihetetlen esemény között, mely háború 'ellőtt ésl ltt volt cs és! kir hdsereg hát mögött 'kémedés' és árul1ás terén történt, zt hiszem, o leg}eli:emzőtbbpk egyike 31 következő A részlebei olym 'egyedül ályók, hogy bátrn témát szoigál'tthtnánk legfntsztikuslbb Sherlbck Holmes 'regény számár Nem is merném lleírni, h nem Iltmne egy s'ereg tiszttnum, 'ki lz esetet 'VégigéltJe Egyik-rnáslik ilyeili bjtársm bizo 'nyár el is' ollvssli ezt cikkemet SI igzol'ni fogj, hogy ' történet, melyet itt ellmondndő v'gyok, őt is éppen 'úgy megrázt, mint engem <'1 m kir 9sendőrség 30 év előtt : Hvsi örs lktnyáj Poján Rot1,lndáll

13 I' 272 CSENDŰRSÉGI A m márci u s 20 L A PO K kir csendőrség 30 év előtt : Fogolyőrzés lktnyudv ron Gl'ác, :uglu sztus 1 8 Az egpsz tiisztikr, ' I'eg CItIbb t,l't l:ékos h d n gyi g és Z ás< lósig ü n nep élyes hngultb,n gyülekezik tiszti étkezde feldíszített ebéd i115j ében díszkivonulás után : d í szebéd l esz Legfel s'őbb Rdúr 83-ik szül etés nj l,klmájból S z ü rk ü lőhjú,ez,red prncsnokunk mondj felköszöntőt, egy pohár pezsgővel kezében, mei,y egy évben 'e gyszer, ezen npon kerül ieb é dh ez z sztlr A felköszöntő u tá n felemelked i k, p,ámcsnokkl szemben kij el:öl,t h elyéről z ezred i lluszt r i s vendége : Ki rályffy T i bor m k i r honvédhuszár ezrede3 E l e gánsn, rtnysújtás,os t t i l'áb n GyönyÖ'rű, mrci á l i s t í pus z igzi mgyr!:ov:slt i s,ztnek, úgy n e gyvenedik,éve dcár Urim! A fekete-sárg és ' p i ros-feh ér-zöi1d htál' os'zlopok között is egyek vgyunk : egy szívünk, egy rejtkünk, e g y ''z érzésünk Az érzés,eknek és z krtnk I<lZ z egysége, mélyen t i sztelt o,s z t rák br,i t ársim, ez l:n i erőnk, mely eg'ys zer mj d győzelmet hoz szá 'm unkr Törhetetlen h ű s,éggel, vállve tve állunk m g,unk őrhelyén Bregenztől Kolozsvá r i g és Reichenbergtől B u d á i g, l,egyen szbd tehát nekem, is ktonszívem n1í n den l elkes'edéséveb pohrt emelnem, hogy Őfelsége, ' m i kgfel s,őbb h d urunk, császárunk és királyunk sokáig é l j en! É-J1j en! É lo,i en! u gu sztus 28 Hos,szú es'z mélet1lenség után fel StZimpátikus és lovgis : i g z i úr, m i n y i tom szemeiet s cs,o dálkozv t,ek i n tek szét mgm körül' E gy rkás' sizimán fekslzem, egy ü re,s, ngy, fe h érre meszelt teremben É l e s szúrást érzek mel J,emben és n em t u dok megmozd u l n i Melllettem még sokn feküsz nek köröskörül véres szlmán, egyiknek fej én vn egy lyen egy mgyr csk lenni tu d A mgyr k i rál:yi hon védelmi m i nisztérium k ü l dötte ki, h o gy cs és' kir kö rös h,d sereg szervez'eni é SI techn iki ú j í tá s i t tn u lmá n yzz és, tpsztlt i ról hon védelmi m i nisztériumnk j elenté,st tegyen Hogy mi honvédjh uszárti sztet l e g Iyázv A z egyik t e l j esen ptiku s', másik jj gt, sóhj t vgy hörög Csk n:eh ezen n yerem' v issz z em lékező képességemet és vlóságg l vló k,p cs, oj:tomt Ez b i z o n y e l é g szomo r ú, E z redünk, dndárunk és, hdosz tá IS gyönyörűlen feszül rjt ;z t t i l, kmgrn szlon ndrágj, felül egy k i s s,é b r icseslzformár vn sz,bv, lkkcipőjén d i szkréten cseng prányi srkntyú M i n,den mozdult mellegebb bjtárs i,ssággl: fog d tuk SI h o gy neki min dent megmutttunk legkisiebb rés,zllet'ekig, z csk egé s'zen termész'e tes, és' mgától értetődő volt A z e legáns h u szárezredes felemeli pohrát, bljá véres kötés, mási knk krj v g'y láb vn bepó lyunk u gus,z,tus 2 1 ót meneteit D n yesztertől észk felé, mert, főp rncsnokságunk 'z oros:z; felivonul,á st bbó l z irányból: várt E gyszerre csk jön prncs : kny vl végigs i m í t jl fekete bjuszát és érces' h ngon, min t h cs tk egy h uszárezredet vezényelne, tő 3gyökere3 m l'od ás kelet f'elé! É s, m á r i s nekivágódtunk z oroszoknk, kik htlms t ú1 s(ülyl jöttek nekünk ke let fel,ő l M i n den e l,ő készítés n é lk ü l rohmoznunk kehett E gész szk gyros német k i ej téss'el beszélni kezd : szokt, szá: dokt és zászló l j kt percek ltt semmisít,

14 EI30 március 20 CSENDÓHSEGI LAPOl{ 27:3 A Ili hir c8endőrség JO év előtt : Szárnyrktár meg jól beásott ellenség gyilkos tüzelés e, még mint futás'b,n felvoruulnk Egy vsúti töltés eh ni l'ohmnál minden elsötétült szemeim előtt ztán nem emlékszem semmire Ahogy környezetemből ki bírom venn,i, egy orosz városk iskolájánk tntermében fekszem, hogy hol, zt persze nem tudom A mell m át vn l'őve Mellettem fekszik bekötött fejjel dndárprncsnokom, Müllel' ezredes Meg em mozdul, minth hl'ott lenne Jobbr tőlem Schwrz lezred'es : hiányzik blkrj Úgyláts,zik, z orosz sebesültvivők felszedték csttéren és front mögé vitt,ek tábori kórházb Tehát fogoly is vr gyok! Felemelem fejemet, mennyire bírom és kinézek kicsi blkon : z utcán orosz csptok menetelnek gygsárg ruhájukbn, tüzérség és vont, szkdtlnul lvr indig újbb és újbb csptok végevál'httln sor megy előre, mieink ellen Egyszerre kinyílik z jtó, belép egy orosz tábornok Mgs, elegáns lk, gyönyörű lkkcsizmát visel Mögötte segéd tiszt je, ztán két küldönc Az utóbbiknál ngy kosrk, telve borosüvegekkel és élelmiszerrel - Hol láttm én ezt z embert? - villnt át gondolt lázsn lüktető fejemen A tábornok megáll terem közepén, urátságosn felénk mosolyog, ztán megszóll legtökéletesebb, legtisztább németséggel : - Üdvözlöm z urkt, mint szeretett hzámnk Oroszol'szágnk vendégeit, mely háborúbn áll ugyn z Önök hzájávl, de jól tudom, hogy Önök, ul'[lim, nem tehetnek ról Mindenikük vitézül megfelelt kötelességének, z Önök számár végetért háború Üdvözlöm z urkt s meg fogják látni, hogy Oroszorszúg nem olyn mint milyennek zt Önöknek otthon lefestették Egy intésére küldöncök előveszik kosrkt, bort töltenek pohrkb s mindenik sebesültet megkínálják borrl, süteniénnyel és hideg sülttel Erősen szemébe nézek ',tábornoknk Észreveszi : - Novotny százdos úr, z Ön sebe nemsokár meg fog gyógyulni Csodálkozv nézek reá Honnn tudj ez z orosz tábornok, hogy én ki vgyok? Amiót megsebesültem, senkivel egy árv szót nem beszéltem és - megt1pogtom - z igzolványtokom is még ndrágombn vn bevrrv, tehát onnn nem tudhtj - Müller ezredes úr és Schwrz lezredes úr, mélyen sjnálom, hogy Önöket két ilyen kiváló bjtárst is bj érte A derék stájerek csodáltrméltó hősiességgel hrcoltk! A két súlyos sebesül<t ngynehezen feléje fordítj fejét Én még jobbn csodálkozom Honnn ismer ez tábornok mindnyájunkt névszerint? kérdé,, : Hozzám közeledik Önkéntelenül is jkmr tolul Honnn ismer minket, tábornok úr? - Honnn? - és ebben pillntbn még ismerösebbé válnk mrkáns, mrciális rcvonági - Novotny

15 CSENDŐRSÉGl LAPOK 274 százdos úr, mi már egyszer Ikoccintottunk is Nem em lékszik reá? Egy p i l lntr végignézett rjtm, mint ott fe küdtem e lőtte földön, véres s z lmán, nyomorultn, tehetetlenül, s úgylátszott, minth, zvromt élvezné De ztán ngyon komoly lett z rc : - M in d en eszköz, me l y c é l h o z vezet, megenge dett és becsületes, h h zánknk szolgálunk vele A kémkedés is, h z ember nem gylá:ntos pénzért, h nem hzszeretetből csinálj M o s t már beszéhewnk ról Emlékszik-e, százdos lúr, inonvédhuszár ezre desre, ki mult évben gráci tiszti étkezdében z Önök császárját és királyát é l tette? Hihtetlen,fájdlmim dcár, emberfeletti megerőltetéssel fe l ü l tem : - Tábornok úr Moso Iygott : - Nos, most megismer-e? Sokt merészeltem, be i smerem, de Istennek h á l, sikerü l t É s ezt mi kel et glicii sikerünket nem kis mértékben ln n k i s köszön hetj ük, mit én nnk idején önökné l, mint mgyr h u szárezredes, megtudtm Én is megte,ttem mgm kö teles ségét, éppen úgy mint Önök, százdos ú r Szívem ből kívánom, hogy, háborúnk mielőbb vége l e gyen és hogy z én os ztrák bjtársim mielőbb vissztérj enek z ő szép hzáj ub Pályázti hirdetmény A mgyr lovssportirodlom fej lesztése érdekében Tárgy : "A luvgláli művészete, lovsmétkőzések ke- J etei között 1 i d omítottságí vizsgáknál ; 2 ugrómérkőzéseknél ; 3 militrynál " A dolgozt terjedjen ki rrovglás mű,vészete fogl világosn Ikifejezésre z egyes ágztokon belül, mint díj lovglás, díj ugrtás :és militry Ezen kelletek htári fejtegetésben megindokolndók összdíj zás : 8001 P ElJbőI : I Idíj 500 P, I I díj 200,p A dolgozt II gylogos fegyvernembeli tiszteknél 1 Áltlános lóismereti foglmk ( fjt, vér, 'kondició, vérmérséklet ) 2 A ló külleme ( külső testlkt ) 3 A l ó mgsságánk mérése 4 A ló életkoránk meghtározás 5 A l ovk színei, jegyei és ibélyegei 6 A 'l ó mozgás 7 A lovk rossz szokási 8 A háts-, hámos- és málhásló küllemének követ kezményei és lényegesebb hibái 9 A 16vásárlás' és szvtosság 10 A lovk ápolás és gondozás : ) z istálló és berendezése ; b) z lmozás ; e) lóápolás ; d) lovk járttás ; e) lovú kímélés e 1 2 A hsznált kö:nben l eggykrbbn fellépö közön séges betegségek A legfontosbb fertőző betegségek ptkolás 1 3 8zerszámztfeliHesztés és nyergelés 1 4 A lovs öltözködése különféle lklmkkor A 1'5 A nyers ló betnítás 16 A ló előkészítése mil itry A ktegóriár A lovs kiskátéjánk terjedelme kjb gépírásos old l legyen, beleszámí tv z 5 cm-es mrgót is összdíjzás : 1200 P Ebből : I díj 700 P, I I díj 300,P és III díj 200 :P III Tárgy : "A mgyr lovssport története " A dolgozt terjedjen ki : 1 z Árpádok korár ; 2 vegyesházi királyok és erdélyi fejedelmek korár ; 3 Hbsburgok korár ; 4 legújbb korr Tárgylndók lovgitornák, lovsvdásztok, grá szt, verenylovglás fejlődése, lovsmérközések Hírneves lovsok névszerint megemlítendők és szer,eplésük részlete zendő összdíjzás : 1000 P E,bböl : I díj \600 P, I I díj 300 P és III díj 100 P 1 A jeligés pálymunkák lezárt borítékbn és,géppel írv f évi október hó l-ig újflussi vitéz Ujflussy Gábor 2 ), mint z intézőbizottság elnökéhez - küldendők be 2 A díjny,e rtes munkák kidási jog h onvédel'llli mi nisztert illeti KönyvlJkibn vló kidás esetén szerzőt -tiszt h mánk rövid megihtározásár ; lpelveinek kimerítő tár gylásár lovst lés Jovt,illetőleg Jelentősége 'jusson szükséges mérvben következőkre terjedjen ki : e) póttkrmányok tábornokhoz, lovssági szemlélő ( B udpest 1, Tárnok-utc r Tárgy : "A lovs kiskátéj" 1 1 A lovk tkrmányozás : ) szemestkrmányok ; b) szálstkrmányok ; IV z lábbi feltételek mellett pályáztot Ihirdetek : és III díj 100 P 1930 március 20 szon 50 százlék jjjeti meg 3 Díjnyertes dolgoztokt z intézöbizottságnk jog vn Szent György l pnk közlés végett rendelkezésre bo csátni Szerző ezért külön díjzást nem i gényelhet 4 A bírált eredménye f évi dectilll b er 31-ig köz,hí rré fog tétetni Budpest, 1930 február hó 19-én vitéz Gömbös Gyul s k, honvédelmi miniszter Várhtók-e gáztámdások ngyvárosok ellen? A legújbb háborús fegyver fejtörést okoz világnk hrci gáz - sok Azzl mindenki tisztábn vn, hogy gázt jövő há borúlbn mindenlk i lklmzni fogj, ki c,sk teheti ;,h i szen pl Amerikábn, Angliábn már békében is lklmz zák ngyobb zendülések megbénításár és pedig olyn j ó eredménnyel, hogy gázellenes felzúdulás lssnként el némul Legutóbb z ősszel hsználtk z ngolok dél friki Durbn városbn kitört négerzvrgások elnyo másár könnyfej lesztő gázt Tényleg sikerült mozglmt rövid idő ltt elnyomni nélkül, hogy emberélet esett voln áldoztul, sőt sebesülés is lig fordul t elő Ilyen té nyekkel szemben nem lehet továbbr is gázt embertelen fegyvernek minősíten i ; ellenkezőleg zt lehetne mondni, hogy gáz leghumánusbb fegyver, h emberségesen lklmzzák Persze borzlms következményei is lehet nek, h z ellenfél erősen mérgező, hlált okozó gázokt lklmz

16 1930 március 20 csénö6rségl LAPOt{ 275 Háborúbn nem vlószínű, hogy vlmi Bzelídfjt gázt fognk hsználni, mert gáztámdásnk z célj, hogy z ellenséget lehetőleg hosszú időre tegye hrcképtelenné Ezt pedig csk mérgező gázzl lehet elérni Gáztámdásnál tehát mérgező gázokr kell Bzámítni A támdások ugyn csk hdsereg és hdicél okt szolgáló építmények és berendezések ellen fognk irányulni, de mellesleg közelben lkó polgári lkosságot is érni fogják Ennélfogv háború esetén mérges gázok htásánk polgári lkosság is egészen bizonyosn ki lesz téve! Ez bizonyosság békében éppen olyn kevés benyomást tesz z emberekre, mint z egykor biztosn bekövetkezendő hlál tudt ; de háborúbn ngyon könnyen okozht pánikot, minek kiszámíthttln következményei lehetnek A pánik nnál ngyobb, minél több emberen tör ki A legveszélyesebo tehát ngyvárosok lkosság között ki törő pánik, mert,legngyobb mértékben veszélyezteti hdsereg ellátásánk munkáját hátországbn Szükségesnek bizonyult tehát lposn fogllkozni zzl kérdéssel, keii-e háború esetén ngyvárosok ellen irányuló gáztámdásokkl számolni és h igen, milyen óvóintézkedéseket kell ngyvárosok védelmére előkészíteni? Megejtett számítások szerint nem vlószínű, hogy vlmelyik hdvezetőség z ellenség ngyvárosink elgázosítását komolyn tervbe vehetné egyszerű : ' A bizonyítás igen Vegyük lpul Berlint A házkkl beépített terület ngyság 120 km" H Berlint legerösebb gázzl támdják is, melyből legkisebb mennyiség is elegendő (fozgén), kkor 'nnk 10 m mgsságbn vló teljes elgázosításához leglább is frnci légiflottánk felére vgy z egész ngol vgy USA légiflottár voln szükség, hogy elt végrehj ts Más állmok légiflottáj egyelőre számszerűleg még nem olyn erős, hogy ilyen feldtot eivé, gezhessen Minden másfjt gáznál pedig már leglább is tízszer kkor légiflottár, vgy tízszer megismételt támdásr voln szükség Miután légiflottákr háború esetén z ellenséges légiflott leküzdésén kívül száz és száz más sürgős feldt hárul, nem vlószínű, hogy felesleges cselekményekre is mrlin ideje és ereje A ngyvárosok lkosságát tehát eziránybn már békében, de különösen háború elején meg kelj nyugttni Tekintettel rr, hogy Budpestnek sem sokkl kisebb kiterjedése, mint BerIiné, ' mgyr 'főváros elgázosítás sem vlószínű Ezel p'ersze nincs mondv z, hogy ngyvárosok területén egyáltlán nem várhtó gáztámdás, mert hol hdviselésre fontos épületek és berendezések ngyváros területén fekszenek, ott semmiféle tekintet nem fogj z ellenséget z ezek ellen vló támdásábn 'feltrtózttni Az ilyen pontok közelében lkó vgy trtózkodó polgárság tehát háborúbn okvetlenül ki lesz téve légi támdások következményeinek A leghthtósbbn olyn módon lehet polgárságot gáztámdások ellen megvédelmezni, h városok és különösen ngyvárosok területéről már békében kihelyezzük z ellenfél támdásink céljit: Ezzel rendszbályly i z z előny is egybe vn kötve, hogy z elkülönítve álló lehetőség szerint álcázott vgy háborúbn álcázhtó Idegen urlkodóházk tgji csk 1818 ót viseltek ezt'edtuljdonosi méltóságot cs, kir hdsẹregbe'f!-, Az els, ő Konstntin prosz ngyherceg volt, lz kkori, cár ftvere, ktt I Ferenc császár és király 1813 október 18-án, lipcsei csttéren rzevezett ki 8 vértesezred tuljdonosáv, melyben nnk idején, trónörökös korá bn, ő mg ts szolgált ily építkezések, telepek és berendezések kis és mgsból nehezen eltlálhtó célokt képeznek ; védekezésük i,lymódon gáztámdások ellen is sok tekintetben meg vn könnyítve, különösen kkor, h várhtó támdások ide jér,e ködb és füstbe képesek burko1óznj, P-y-v I l MIlIill,IIM, _1I_IMi,IlN (áltl) + -Ddó, -eddő A szenvedő szerkezeteket ngyjábn már meg tárgyltm, de idekívánkozik még néhány feltűnőbb péld, Ezeket zó,t böngésztem ki hivtlos írásokból : " Erkölcsi és vgyoni bizonyítvány kőzségi előljáróság áltl fog bete1'jesztetni" "X kir törvényszék áltl 2 évi foghá(l zl büntettetett" "A (pénz) z pós jvár lett bevételezve" Itt mo;slt mindenki hgyj Jjb z olvsást és önmg szerkessw meg ooeket rossz nwndtokt jó mgyr sággl De zért tbiztonság Okáért ideírom tlálós kérdés megfejtését is : A bizonyítványt z ezőljátóság tetjeszti fel, vgy : togj felterjeszteni X-et törvényszék 2 évi fogházzl bünteltte A pénzt z pós jvár (nevére) vételez ték, vgy : írták be; még egyszerűbben : A pénzt z pósl kpt mg Hsonló hib z, is, h IszeméIyes cselekvő lk helyett z áltl névutóvl kpcsoltbn z -ndó, -endő szerkeretet hsználják Erz z idegenszerűség trtós ltin htás következtében terjedt el Vlmikor nálunk is ltin volt tudomány, irodlom, törvényhozás, sőt z iskol nyelve is Még mi ngypáink is!tudtk JtinuI Nem csod tehát, ill itt-ott mi npig megmrdt (és sol<knk nem is ellenszenves ) htás Ez szerkezet leginkáb hivt10s nyelvben fordul elő, :még pedig zért, mert igen lklms személytelen kifejezőmódr A ktoni nyelben prncsoláshoz, vlmint különböző szbáltok szinte lépten-nyomon hsználják, pedig vn helyette becsületes, régi mgyr szerkezet is, De Iás:sunk csk néhány példát : X pr;ncsnokság áltl utsítndó Miért voln ez JOIbb, htározottbb, ktonásbb, mint mgyros lk : X -et prncsnokság utsíts? Csendőrirásokbn sem ritk ez ltinosság, pl : örs áltl megállpítndó, hogy A derék örsprncsnok biwnyár így ismételte m,gábn kpott utsítást : állpíts 'meg, hogy Vn ztán olyn eset is, mikor z -ndó, -endő kellemesen hngzik, p1 : Ezen összeg ;X-nek kiutlndó, már persze csk kkor, Ih ez z X reánk vontkozik Ilyenkor pers(le inkább csk "kiutlndó" összeg ngyságávl törődünk, mern mgyr nyellvérzékkel, mely,pedi,g mindig!kívánj követeli z lny megnevezését, vgyis hogy ki utlj ki zt kis pénzmgot, Legtöbbször gzdsági hivtl, vgy vlmi pénztár, Ne hllgssuk el őket se, h nincs semmi okunk rá Ilyenkor pedig biztosn nincs, Végeredményben tehát : "z -ndó, -endő kerülendő"

17 ésé:ndőrsf:g1 LAPOt{ 276 Csk egyetlen esetben bocsáthtunk meg neki, kkor t i, h jövőidejű melié'knévi jelző, pl elintézendő feldt, ké sőbb meghtá1'ozndó idő, követendő péld, stb Ilyenkor helyes és mgyros De már z ilyen hsznált : Munká mt bevégzendő, itthon mrdok, megin t rossz Helyesen így mondják : Hogy rnunkámt bevégezzem vitéz Rózsás József, ny százdos 1930 március 20 M gyrország címerét és bb lul beékel ve horvát címert trtlmzz A törvény szerint ez esetben horvát címer Horvát-, Szlvon- és Dlmátországot egységesen jelképezi Az állmi ngy címer hivtlos megállpítás nem tör tént meg E z t címert tudtunkkl jelenleg egyedül bud Péter-tudományegyetem hsz pesti kir mgyr Pázmány nálj ( M ári Terézi királynőnek z egyetem számár dott királyi levele lpj án ) Ez n gy címer jelképezi mgyr szent koron országink egyes történeti igényeit s mgábn Ebben ngy címerben emlékcímereit fogllj különböző helyezkednek el Horvátország, Dlmáci és Szlvóni címere i mellett Glici, Lodoméri, Boszni, Szerbi, Kunország ( Ku máni) és Bulgári címerei is Ill N l) i N 5 1 K érdés A lll kir beliig!l ll/ iniszle?' évi 25;218:2 sz kön'endelet e sze? int itlm érés céljár szolgá ló űzlethe l!li ségben és zzl közvetlen összefüggés ben let'ő 1'lktárhe l!lisfg ben nem szbd tm'tni 1 50 liternél több szeszes itcdt Mikép értelm ezendő i t t z iizle t h el!/iséggel hözl' e t len összefiiggél! ben levő mj-tárhellliség? Válsz Az itlmérő üzlethelyi séggel z rktárhelyi ség függ közvetlenül össze, melybe z itlmérő helyiségbő l úgy lehet eljutni, hogy közben más helyiségen keresztülmen ni nem kell Ez rendelet szvink értelme szószerint Tágbb értelemben közvetlenül összeftiggőnek lehet tekinteni zt rktárhelyiséget is, mely el vn ugyn válsztv z itlmérő helyiségtöl vlmely más helyiséggel, de ez közbeeső helyi ség rktárhelyiség nek z üzlethelyiséggel összefüggését nem zvrj s rktárhelyiség gyors és kéz ügybe eső hsz nált tekintetében nem kdály Például söntésből nyíló pincehelyi ségben vn rktár, de pincehelyiségne k előtere vn s ez más kocsmfelszerelő tárgyk elhelyezésére szolgál H z itlmérő engedélyben megjelölt, rktárhelyiség egyéb ként z itlmérő helyiségtől különálló helyiség, de mely z itlmérő helyiség rktárhelyiségével célszerűen és összefüg gően hsználhtó, ez rktárhelyiség z idézett rendelet végrehjtás szempontjából z itlmérő helyiséggel közvet lenül összefüggőnek tekintendő 52 K érdés MilI/en n lilgl!c/1" á llm jelenleg é1'vényben levő címe?'e? Mil!! bűncselekmén!lek köt'ethetőj- e l n mgun?' állmi címenel kpcsoltosn? V ál sz M gyrország' címerét legutóbb bn állpí tották meg hivtlosn A Budpesti Közlönyben közzétett miniszterelnöki rendelet szerint kétféle címer hsználtos, z Ú n külön ( k i s ) címer és mgyr szent koron orszá gink egyesített ( közé p )!Címere A külön (kis) címe?' rövid le írás,következő : Függőleges vonlll kettéosztott pjzs, jobb ról nyolc vörös és ezüst sáv, '( póly ), blról vörös mezőben hár ms zöld hlmon álló nyitott rnykoronából kiemelkedő kettős ezüstkereszt ; címert ét fehérruhás lebegő ngyl trtj A címerpjzs felett szent koron képe vn A mgy?' szent ko?'on( o?'száginctk egyesí t e t t (közé])) címe?'e ngyobb külső pjzsból áll, melynek közepét kisebb belső pjzs fedi A közép pjzs Mgyt'o?'sz(íg külön ( ki s ) címerét fogllj mgábn A!külső pjzs négy mezőre oszlik Ezek elsej ében Dnlmácin, másodikábn Hon'áto?'szág, hrmdikábn Szlvónin, neg'ye dikében E1'dély címere vn ; hrmdik és negyedik közé lulról beékelt mezőben Fiu1I1e címere láthtó Az elősorolt részekből egyesített ( kettős) címerpjzs felett vn mgyr szent koron A címert két fehérruhás lebegő ngyl trtj vgy cserf és oljág övezi A mgyr kir belügyminiszter bn kidott rendeletéhez képest z gykorlt fejlődött ki, hogy zok minisztériumok, melyeknek h táskör társországok területére is kiterjedt, M gyrorszg és trs országink egyesített címerét, v gyis!közép ál,lmi címert hsználták zok minisztériumok pedig, melyeknek htás köre csk szorosbb értelemben vett M gyrország terüle tére terj edt ki, z egyszerű, vgyis kis címert Megemlítjük, hogy z : X V t-c mgyr-osztrák közös intézmények hsználtár kivételesen mgyr szent koron országink olyn egyesített címer ét létesítette, mely A hgyomány szerint címerben előforduló négy ezüst sáv z ország négy főfolyój át (!lun, T í >,z, Dráv, Száv), hármshlom z ország három főhcgység-ét, kettöskereszt megkol'on ázott király postoli méltóságút jelk'>pezi A szent Koron címerpjzs felett mgyr állnmk és htlmá l:k jel\'t'nye Az : XX I L-c köteleziíleg előírj, hogy középületek nél és közintézeteknél minden nyilvános (nemzeti ) ünnep l klmávl nemzeti lobogót és z ország címerét kell hsz nálni Il yen nemzeti ünnepek : Szent István király npj, már cius 1 5-e, z urlkodó király születése npj, vil ágháború hősi hlottink emléknpj ( május hvánk utolsó vs ár npj ), vlmint törvényhozás áltl esetleg még kijelölendű npol" A! B M sz rend' let 'kormányzó szüle tésének és nevenpjánk megünneplése végett elrendel i, hogy ezeken npokon htósági épületekre ' nemzeti lobogó ( z ország címerével ) kitüzessék Az : X X V I I t-c szerint minden népiskolán és tn termekben M gyrország ( k i s ) címerét kell elhelyezni, nem zeti ünnepeken pedig címeres nemzeti zászlót ki kell tiízni A mgyr tengeri kereskedelmi hjók M E sz rendelet szerint ( k i s ) címerrel díszített mgyr nemzeti lobogót kötelesek hsználni A mgyr állm itt vázolt címerjogábn Trinon nem okozott változást ( Ezt elfelej tették tőlünk elvenni ) A m gyr szent koron nem {mondott le tehát még átmenetileg sem z egyesített címer hsználtáról Ezért pl folymi hjók, melyek lobogój ár hivtlos intézkedés nem történt, kár kis-, kár középcímeres lobogót viselhetik ( folymrendé szeti hjók már említett rendelet szerint csk kiscímere set) útleveleken, fuvrleveleken, kincstári váltóürlpokon kis címer hsználtos Az Ú n közös ' címe?' z Ausztriávl vló kpcsoltunk felbontásávl természetesen elvesztette érvényét A 8200/ sz belügyminiszteri rendelet szerint hzi egyesületeknek nem szbd idegen állm ' címerét, színeit vgy jelvényeit hsználni ok A mgyr szent koron területén élő nemzetiségek zonbn hsználhtják történelmi hgyomá nyokon és régi szokásokon lpuló színeiket, feltéve, hogy ezek színek llem zonosk vlmely i degen állm színeivel, de tilos ezeknek színeknek kizárólgos hsznált, vgyis hsznált lklmávl mgyr nemzeti színeket leglább ugynbbn mértékben szintén lklmzni kell M gánosok, mgánjellegü testületek és vállltok z or szág kis vgy közép címerét nyilvános müködésükben és üzleti életük kereteiben állndó jelleg'gel csk bbn z esetben hsználhtják, h erre m kir miniszterelnöktől engedélyt kptk Ilyen engedélyt csk z kpht, ki erkölcsileg ki fogástln, politiki jogink gykorlásától meg'fosztv nin csen, üzlete pedig oly terjedelmű, üzleti árui vgy termelvé nyei olyn jóminőségüek, hogy megérdemli z ország címel'é nek hsználtábn rej lő kitüntetést Hitel- és pénzintézeteket z ország címerének hsználtár csk törvény j ogosítht fel Akik z állm egyedáruságink tárgyit htósági engedély Iyel árulják ( pl dohánytözsdések ), címtábláikon hsználht ják mgyr címert, vlmint zok is, kik megkpják m kir udvri szállítói címet Az állmi címer büntetőjogi védelmét célzó törvényes in tézkedések következők : 1 A kbtk 36 - szerint kihágást követ el, ki olyn címert (jelvényt) hsznál, árul vgy terjeszt, melynek hsz náltát miniszteri rendelet tiltj zért, mert z állm és tör vényes intézményei ellen irányuló törekvés vgy érzelem jele 2 A kbtk 37 - szerint kihágást követ el, ki z ország nyilvános hsználtbn elhelyezett címel"ét, vgy ktoni és polgári htóságok jelzésére nyilvánosn hsznált címert meg gylázó szándékkl bemocskolj, megrongálj vgy leszkítj 3 A B M sz rendelet szerint kihágást kö vet el, ki mgyr címert szándékosn elferdítve hsználj,

18 1930 márc i u " 20 CSE NDÖHS ÉGI illetőleg lklmzz, úgyszintén z, ki ezt címert z á l l m méltóságát sértő módon hsználj, illetőleg ikimzz 4 Az : X V I I I t-c szerint kihágást követ el z i3, ki mgyr állm címe rét törvénybe ütköző /módon (pl miniszterejnöki engedély nélkül) hsználj 5 Az : I I 1 t-c 8 - szerint vétséget követ cl z, k1 mgyr állm vgy nemzet ellen meggylázó k i fejezést hsznál vgy ilyen cselekményt követ el Aki tehát mgyr címert, mint mgyr állm egyik jelvényét gylázz, gúny tárgyá vá teszi, becsmérli vgy bárminő oly cselekményt ko vet el, mi címer lelcsonyításávl, megvetésével és meg gylázásávl egyértelmü, ezt vétséget követi el Mint lát htó, eme törvényes intézkedés I feleslegessé teszi 2 pont ltt megjelölt törvényhely lklmzását 53 l(érdés FitctlkoTúnk bűnüg!leibcn sziikséfles-e er I,ölcsi é,q l'ng!loni bizonllítl,rínu besze1'zése? Válsz A fitlkorúk bíróságáról szóló :3 : V I I t-c életbelépietése és végrehjtás tárgyábn kinott sz igzságügym iniszteri rendelet 36 - kifej ezetten hngsúlyozz, hogy bünvádi eljárás céljár szükséges er kölcsi és vgyoni bizonyítványt nem pótolj fitlkorú egyé niségének, értelmi és erkölcsi fejlettségi fokán k, vlmint életviszonyink megismerése végett beszerzendő környezet tnulmány Ez természetes is A környezettnulmányb fogllt d toknk nincs htósági lg megállpított tényjellegük, hnem bizlmsjellegü értesüléseknek és 'környezettnulmányt el látó egyén megfigyeléseinek és véleményének fogll t Viszont mindenképpen fontos lehet nnk hiteles isme rete, milyen vgyoni viszonyok "közt vn fitlkorú ; nincs-e nevén esetleg n gyobbterjedelmü ingtln vgyon, melyet fitlkorú elh nygolásávl visszélésszerüen kezelnek s más hsonló fontos kérdések eldöntésére nyujtht lpot vgyoni bizonyítvány, míg z erkölcsi bizollyítvál}y kül önösen büntetett vgy büntetlen előélet \ kérdésében lehet hiteles bizonyíték, különösen, h z országos bünügyi nyilván trtásc ból beszerzett értesítést is mgábn fogllj 277 LAPO K pénzét megolvst és látták zt is, hogy egy zcsi<:6bn nykábn szokt zt hordni A sértett nő elődt, hogy znp v i ndór kávéház konyháj át 2 óri zál'órkor hgyt összefüggő és z udvlt nyiló el és k ü lbnbej á rtú kávéházzl szobájáb ment lefek ü d n i, m i ko r zonbn z jtót kulccsl ki krt Il y itni zt zúrtlnu! tjlt E lődt továbbá, hogy m ielőtt lefeküdt voln, z jtót bezárt hordott és k u lcsot pengő zárbn ppirpénzét pénzt z ágy mell e tti l hgyt, cl l1legolvst, ubko"árr rkott nykán zután ruháj közt> Q U jl"í és lefeküdt Regge l 9 órkor felkelt, felöltözött " m i kor él pénzét új ból meg krt olvsni, zcskót ü resen tlúlt A 9 drb (h'b 50, 2 drb 20 és 1 drb 5 pengűst, összesen 1465 pengőt, ismeretlen tettes, ismeretlen módon ellopt A további kél'clésekre még elődt, hogy lvás közben, 4 ór tájbn köhögést hllott j tj előtt és úgy véli, hogy h áz i f'zolg köhögése volt A lt yontkozólg, hogy szo bájábn z ő t u dtávl ki szokott hogy h á z iszolg, k i tudt, megford u l n i, elődt hogy mennyi pénze vn és zt úgy éjj el, m i n t nppl hol szokt trt n i, többször volt rjál bent é s állndón s zerelmi jánltokkl Azoll kívül személyzet többi tgj ostromolt i s v o l t időközben B?obáj ábn, de htározottn k i j elentette, hogy más szo báj ú Í)n nem j árt és nem i s j á rhtott A helysz í n i szemle megejtése és sértett k i k ér dez se után j árőr lt meggyőződésre j utott, h o gy tettes, még m i előtt sértett ludni ment voln, beosont szobáb és z onnn pdlásr vezető feljáróbn megh úzódv megleste, hogy sértett hov teszi pénzét, mj d mikot' z ellu dt, lejött, pénzt mgához vette és n é l k ü l, hogy II :,értett felébredt voln, kiny i tott z jtót s szobúból eltávozott Ezt feltevést b i zonyított z II kórülmény, hogy z épűlet pdlásfeijárul sértett szobájáb n y í lt, melynek egy zárnél k ü l i deszk jtj \ n é s zt d róttl szokták be csukn i Erre vontkozólg sért ett elődt, hogy lefekvb kol' drótot beksztv tlált, míg pdlásr vezető fel j árób b e sem nézett, mert lt nem is gondolt, hogy ott vlki trtózkodhtik - E feltevés, mint később látj uk, helyesnek b i zonyult, de tettes személyére nézve semmiféle támpontot nem szolgálttott A tettes személyére csupán sértett zon áii ítás, hogy hjnli 4 ór tájbn z jtj előtt házi, Egy lopás, hol sértett jótáll gynusítottért szolg köhögését hllott, szolgálttt gynut, de későbh ez i s helytelennek bizonyult Nyomozl : sú,vú'j ih's március 6-án Roenth l Z S I g m o n d sárvá r i lkos sárvári őrsön bejelentette, hogy znp éj j el nál lkl mzáshn levő Oletics Teréz m i n denes szobájából, mely ben sértett ludt, pengő készpénzt i smeret len tettes e l lopott Rédl tiszthelyettes örsprncsnok z eset t u domásul \'étele után meghgyt n pos cscndől'l1ek, hogy városbn keresse fel vitéz Turóczi Báli nt törzsőrmster é" Németh István IV csendőrből álló h elyi járőrt és dj át prn csát, hogy menj enek helyszínre ho l z örsprncsnok i::; megjelent Először zt kellett t iszt ázni, h o gy sértett nőnek tényleg volt-e nnyi pénze, m ini mennyit főnöke be jelentés során felemi ített, mert iig volt h ihető, hogy egy cselédleánynk z kkori nehéz v i szonyok között nnyi megtkrított pénze legyen Hogy sértettnek tényleg volt nnyi pénze, zt több tnu i s igzolt, k i k többször látták, mint sértett Ezekután z örsprncsno k rr meggyőződés re j utott, hogy lopást cskis h el y i v i szonyokk l ismerős ember követhette el és zt vgy szeméjyzet között, vgy pedig sértett ismerősei között k e I I k eresn i Sorr vette tehát kávést, feleségét, z l klmzá :,u kbn álló fizetőpincér t, soffőrt, m i n denesleányt és I: ziszolgát és t ü zetesen k i k érdezte őket A háziszolg k i vételéve l m i n d nyájn l i b i t igzoltk, el e r lopás elkövetését háziszolg i s tgdt A járőr háziszolg szobáját, r u h á i t átkuttt, d e er, Stm vezetett eredményre M i n dzonáltl továbbr i s ő r i zet ben trtott, mert egy tnu ugyncsk zt vllott, hogy háziszolgá t reggel 4-5 ó r között r, u dvrbn, sértett jtj közelében látt Ezenkívü l megáiipíi ást n y e rt, hogy egyí zben már \ olt lopásért büntetve, m i t szintén tgdott Eltelt két np nél k ü l, hogy, nyomozás csk egy lé pésse l is előbbre hldt voln, Irner háziszolg vált i g t gdott s m i után e l lene semmiféle,bizonyíték ot beszere n i nem s i k e r ü lt, szbdláb r i s kerü lt Az örspl'n csnok ú j bó l k ikérdezte kávést is lt

19 278 CSENDŐRSÉGI LAPOK ;1930 március 20 vontkozólg, hogy sértettet nem kereste-e fl vidékról vlki, kit,sértett vlmi okból el kr hilgtni csendőrség előtt? A kávés úgy emlékezett,,hogy lsértettet egy, szombthelyi nőismerőse már két-három!ízben IS meglátogjtt, ki 1-2 npig nál,s'zokott mrdni, de lolpás npján nem látt nál Erre z örsprncsnok sértettet újból kikérdezte, de z említett nőről ekkor se slzólt semmit, mjd mikor z örsprncsnok szombtjhelyi nőt felemlítette, sértett láthtólg meglepődött rés zt felelte, (hogy z neki ngyon jó ismerőse, zt ne gynusitsák lopás elkövetésével, mert zért ő jótáll Még zt se szeretné, h Jopásr vontkozólg kikérdeznék, mert brátnője meghrgszik Irá Az örsprncsnok megígérte s,értettnek, Ihogy ' nőt figyelmen kívül,hgyj, de mihelyt sértett eltájvozott, egy, járőrt zonnh Szombthelyre wüldött -zzl rncscsl, Ihogy állllipíts meg' nő kilétét és kérdéses éjsmk libijére vontjkozólg, igzolmss libit igzolni nem,tud, vegye őrizetbe és >él nyomozás lefolyttás végett kísérj e Sárvárr s h 'kétséget kizárón A járőr z említett nő kilétét Szombthelyen Kis Em m';" elvált sszony személyében lillegállllipított, ki kkor SzombtJhelyen Iháztrtási lklmzott volt A kikérdezésből és 'bev'ásárlólkönyvbe történt dátum bejegyzéséból járőr megállpított, hogy nő lopás elköveté2e előtti np 'reggelén állt szolgá!ltjb és zót onnn sem nppl, sem éjjel eij nem távozott Az örsprncsokot járőr jelentése lájtlhtólg leverte, de még mindig nem dt [el,reményt és bízott :sikerben Másnp reggel, mikor lkásáról bement lz örs re, közölte,helyettesével,!hogy jó lenne egy másik járőrt Szom bthelyre küldeni és újból kikérdezni nőt, mert szerinte igen gynús, I hogy, nő éppen lopás elkövetése előtti npon állott szolgáltb s hogy egyébként is 'nnyir pontos libit igyekszik bizonyít,n i, háth járőrnek téves dátumot mondtruk be, tlán loil!'ás elkövetését követő lil3ipon állt szolgá,ltb és lkkor" mint helyi viszonyokkl ismerős, ' lopást elkövetiliette, még reggeli vonttl rvisszmehetett 'Szombthelyre, hol zonnl szolgáltb lépett Nem is késlekedett z örsprncslwk, hnem Hulbi András Ől'IIlegter es Szuppinger József rpróbcseudőrből ájjló járőrt SzombtJhelyre küldte és meghgyt, hogy helyszenőt, gynusított nőt és nnk munkdóját újból kérdezze ki, hogy melyik npon Iállt nő szolgáltb és Ih z előző megáhpítástól járőr megállpítás elrer, vgyi,s nő lopás elkövetése után állt szolgáltb, kkor vegye őrizetbe, bűnjelek előkerítése végett nyomozást folytss le Szombtlhelyen és zután kisérje ISárv&rr A járőr bevonuláskor' jelentette, hogy nőt már nem tlált Szombthelyen, mert szombthelyi rendőrkpitányság előző npon z illetőségi helyére, Hjdúszoboszlór toloncolttt, nem volt ugynis cselrédikönyve De megállpított zt is járőr, Ihogy, no nem : lopás elkölvetése előtt, hnem z zt követő npon állt szolgáltb, A gynusított szolgáltb lépését l Ibejelentő IhivtLbn nem Ieh e tett megállpítni, munkdójától zonbn járőr megtudt, hogy',g-y:nusított ' szolgáltb állás reggelén egy ddboz cipőkrémet válsárolt megbízásából könyvre z üzletből és bevásálóköny;vbe törtjént dátum bejegyz,éséoon állpított meg járőr ISzolgáltJblépés npját A két járőr ellentétes megállpítás ából z örsprncsnok Z4 utóbbit fogdt el Ihelyesnek és 1I110St Imár lopás elkövetjésével Kis ElI11mát komolybbn isi gynusított Elfugás végett zonnl távirtot küldött >él debreceni állmrendőrség kpitányságánk, honnn hrmdnpr li11eg- --"'- A gynusított nevét megváltoztttuk Szerk jött válsz zzl, Ihogy nőt el[ogták, ide pénzt nem 'tláltk nál, lopást Ipedig <tgdj Az örsprncsnok Pintér Sándor tiszthelyettes és Fritz István csendőrből,álló járőrt nq átvételére,és vele nyomozás lefolyttás végett Debrecenbe kiül dte és meghgyt,pintér tiszthelyettesnek, Ihogy nőt ddig el ne engedje, míg li,bijét kétséget kí'árón nem igzolj A fárőr Debrecenbe érkezve, tielentkezett rendőrkpitányságon, hol zt közölték vele, nem hiszik, hogy nő legyen tettes, mert 'pénzt nem tláltk nál, dcár nnk, hogy toloncolás lklmávl Szombthelyen, Budpesten és Debrecenben rendőrségen megmotozták la járőr emé kedvezőtlen közlések dcár sem csüggedt el, \hnem gynusított' átdásm 'és egyben nyomozás, illetve kikérdezéshez tnuként egy rendőr kirendelését kérte A járőr nőt zonnl!kikérdezte rr vontkozólg, hogy ismeri-e sértettet, zzl hol ismerkedett meg, mikor volt náll utóljár és volt-e,tudomás rról, hogy sértettnek mennylí pénze volt, továbbá, hogy Szombthelyen mettől-meddig, kinél szolgáu és utolsó munkdójáihoz' mikor lépett be szolgáltb 'A gynusított, kinek elég ideje volt rendőrségi fogd ábn >él gondolkodásr, minden kérdésre hbozás nélkül felelt, nélkül" hogy rcán vgy viselkedésén legcsekélyebb zvrt is észre lehetett voln venni Pintér tiszthelyettes látv, hogy gynusított feleletre előre elkésült, iilő további kikérdezését egyideig,bbhgyt és rendőrrel beszélgetett álltlános dolgokról Beszéd közben zt kérdezte rendőrtől, hogy gynusítottt lposn megmotozták-e A rendőr zt válszolt, hogy kivétel nélkül mindenkit megmotoznk, kit kpitányságr előáljítnk, zért mégis megtörténhetett, ho'gy nőnél mrdhtott vlmi elrejtve, h nem - nő motoz/t meg Közben Pintér tiszthelyettes gynusítottt állndón figyelte és beszélgetés közben észrevette rjt, hogy ideges lett Hogy zvrát kihsználj, újból kérdezni kezdte, miközben közölte, hogy egy nővel újból meg fogj motozttni, mire z még jobbn zvrb jött, de még mindig,tg>dott Eközben behozták gynusított bőröndjét A bőröndben két pár új félclípő, 1 új női tvszikbát, egy új női k,lp, 1 új selyemsál, 1 új férfüng és 1 új férfi lsóndrág volt A holmik eredetére vontkozólg zt dt elő, hogy zokt z elvált férje vette neki Pintér tiszthelyettes' közölte vele, hogy ezt csk úgy hiszi el, h z elvált férje is megerősíti, ezért elmennek volt férj éhez és kikérdezjik Látv gynusított, hogy nincs kibuvó, elkezdett könnyezni és kérte Pintér tiszthelyettest, Ihogy ne 'Jcísérj e sehov, mindent beismer, ő lopt, el pénzt Arr kérdésre, hogy pénz hol v,n zt dt elő hogy P-ért ruhát és Iábbelit vásárolt, míg,többit mikor detektívek Debrecenben egyik vendéglőben elfogták és rendőrségre bekísérték, útközben eldobt hogy motozás lklmávl nál ne tláljáok meg A gynusított szvink Pintér tiszthelyettes nem dott hitelit, hnem kikérdeze detektívet, ki gynusítottt elfogt, hogy lehetséges volt-e z, hogy ' nő kisérés közben eldobt pénzt? A detektív htározottn állított hogy z lehetetlen volt, mert állndón figyplemmel kísérte útközben minden mozdultát és így semmit el nem dobhtott Hogy ezen körülményt tisztáz, gynusítottt elkísérte bb vendéglőbe, hol elfogták és útközben Pintér tiszthelyettes kérte, rendőrt, hogy egy li11egbízhtó nőit keressen ki gynusítottt megmotozz Ezt hllv gynusított, újból sírni 'kezdett és kérte járőrt, hogy ne kísérjék tovább, menjenek vele legközelebbi

20 1 930 március CSÉN"nŰRSÉGI LAPOl{ kpu lá, ott elődj!pénzt A j árőr gynusí tott eme kérésének e l eget tett s mikor l legközel ebbi kpu lá be mentek, gynusított j árőrnek hátt ford ított, elő dt pénzt, mely zsebken dőbe volt csvrv ; 6 drb 100, 1 di10 '5 0 és 2 Idrlb 15 Ipelllgöst, öswesen 660 P-t 1U\!lálJt járőr zsebke n d őben Ezekután vendéglőben m e gá l lpítoltb j ror, hogy gynus ított volt férj ével és nnk brátjávl 'együtt ikét mjp rés,egy éjje multott és 'k,b p-t köhtöh eh Még mielőtt j árőr gynusítottt r,észletesen k i kér d ezte voln, távirtbn értesítette z örsöt, hogy gy Il u s íltott bei smerte l iopást és b ű n j e l e k is részben már biztosítv v nnk Hogy sértettet megörvendez tesse, z örsprncsnok távirtot elvitjte hozzá é s kö zölte vele, hogy l tettes megvn és z nem más, mint kiért j ótál l ott De sértett még kkor sem kr t el hinni, zt hn gozttv, hogy z lehetetle n A j árőr távirt feldás után gynusított részletes kikérdezéséhez fogott, ki lopás e l őzményeit és nnk elkövetését 'z l ábbilk szerint dt e l ő : 1927 november hvábn ment el hzulról, Hj du szobo,szlóról Bzomlbth elyre, hol sértettel megismerke d etjt s zzl 1928 február hó végé ig Szombtheiyen l bérletben együtt l kott február vegen sé rtett Sárvárr k ö l tözött, k i t ő zót ízben Sárváron meglát()g tott Szombthelyről három T u domás volt 'rról, hogy sértettnek sok p é n ze vn és zt éjj el-nppl hol szokt trtni, 1928 márc 5-én 122 ór 30 perckor Szombt helyről Sárvárr l'kező vonttl sértett tu djt nélkül Sárvárr ment és míg sértett kávéház konyhájábn trtózkodott, nnk zártln szooájáb, mjd! nnn,pd lásr vezető feljárób oso'n t lés bevárt, mí g l sértett ludni tért Onnn megfigyelte, iho'gy' sértett lefekvéskor rpénzét hov teszi és mikor lz lefeküdt rés rövid idő mulv elludt, zjtlnul lejött, 'Pénzt mgához!vette, z jtót zjtjlnul kinyitott és nélkül, ihogy sértett, vgy bárki lészrevette voln, h átsó kpun át távozott és 'reg gel 6 óri személyvonttl SZOlffihthelyre utzott Ott bement helyszerzőhöz és még znp el is s zegődött 'Cseléd leánynk, ho l zonbn március 8-án ' szolffibthelyi!rendőr kpitányságtól!kiküldött detektív őrizetbe vette és mert c:selédkönyve még leánykori nevére szólott, március 12-én illetőségi h elyére, Hj dúszoboszlór to'io'ncolták, Ihov már cius 1 6-án érkezett meg Toloncolás közbeni lopott rpénzt kbátj felgyűrt új j áb rej tette IS így, dcálr többzöri motozásnk, pénzt nem tlálták meg nál A hzérkezése utáni npon bement D ebrecenbe és ott különböző ruh\lleműeket és lájbbeliekét vásárolt, ÖSlszesen pengő értékiben A vásárolt cikkeket znp Hjdú szoboszlór hzvitte,és ott egy M árcius 1 9-én l 1V0lt \férjéve l és ismerősénél n'n k egy elhelyezte lbrátj ávl együtt bement Debrecenbe és zokkl egyjütt J Pesti-féle vendéglőben két mp é s 'e gy léjj e l cigányzene mellett mul ltott, míg 20-án este 23 ór táj bn e lfogtákj résl Irendőr kpitányságr előállítottájk A yendéglőben minden eljo gysztott itlt és ételt ő fizetett, kb 2ií0-300 pengőt és zonkívü l cigányoknk ' i s fizetett E lfogtás lklmávl még megmrdt 660 pengő 'Ppí rpénzt egyi zsebkendőbe tkrv úgy rej tette el, hogy csk női motozó lvelhette voln észre Azt, ihogy férje s nnk hrátj tudott voln ' pénz holszerzéséről, tgdt A járőr z összes 'bűnjelek összesze dése és z érdekeltek kiérdezése,után, gynusítottt sárvári örsre kísérte, /ho'nnn l szombthelyi kir lügyész ségnek dták át börtönre ítélte A szombthelyi kir törvényszék 6 Ihvi - Deutsches Gendrmeriebltt 2/1 930 szám és értékelése : A csendőrség kiegészítése Németország ( csenctörség polgári testület) és rendőr PE SzeS csendőregyesületeit mgábn foglló "Rendőr-szkbizottság" 1925ben memorndumot fogott el, melyben z egyenrngú köz biztonsági szervek tgji részére egységes előképzettség Irányelveit fektették le s ugynott leszogez1ek zt IS, HOgy csendőr t detektívvel egyenrngúnk kell tekinteni A w urt tembergi rendőrség szklpjábn 1929 év elején egy cikk lá tott npvilágot, melynek írój mi helyzetben csendőrt Isk z egy fokkl lcsonyb O rngú községi, illetve városi rendőrrel kivánt egyenrngúnk delkrálni, mert szerinte csendőrség m, krhtlmi rendőrségből egészítődik ki Csendőrrészről tett ellenvetésekre z löző renór-cikkíró ki jelentette, hogy fenti memornduml;>n fogllt elvnek meg ttelelően csendőrt csk kkor lehet detektívvel egyenrn gúnk, tekinteni, h csendőrség kiegészítése és kikepzése memorndumbn foglltknk megfelelően zonos detek tivekével, vgyis : leglább két évi n gyvárosi rendőrségnél telj esített szolgált kimuttás felveteinél és ugynzok nk vizsgáknk kiállás, mint melyek detektiv reszere eló vnnk Irv C sendőrségi részről most reflektálnk eme utóbbi eikkre,; megállpítják, hogy : 1 z 1925 évi memorndum htáro ztit zót Ismételten teljes mértékben j óváhgytk, :G mi csendőr- és detektívpály zonos előkepzettsegét illeti, memorndumbn elfogdott elv következő vol t : rendőr ségnél megkezdett szolgáltnk legkésőbb 3 évében ( míg z illető csk krhtlmi szolgáltot teljesít) középfokú, egyéves rendőriskol elvégzéséret vló lklmsság bebizonyí ts Ennek elvégzése után leglább kétévi városi egyes rend órszolgált (kb mi rendőrségi órszemünk szolgált) s csk elmek letöltése után lehet csendőr-, iiletve detektívpályár lépni 3 H egyes esetekben meg is történt,,hogy közép fokú rendőriskol e lvégzése után vlki továbbr i s l"end őrségi krhtlomnál nyert peosztást, ez nem jelenti zt, hogy z illető egyáltlán nem teljesített vároi :rendőrszolgá ltot 4 H württembergi rendőrségi részről ilyen elvétett eseteket csendőrség értékelése ellen kihsználnk, kkor - kérdi dkkíró - egyenrngúnk lehet-e tekinteni de tektívtestület m 10 százlékát, mely egyenesen polgári életből lép be detektívnek? Egy másik eikkből, mely szintén csendőr- és xendőr egyének egyes állásink z összehsonlításávl fogllkozik, megtudjuk, hogy mindkét testületben 12 szolgálti év be töltéséig sem:!őr v gy xendőr állás csk Ideiglenes és bármikor elböcsáthtó A j éni mgsbb rendőriskol igzgtój cikket ír r ról, hogy mi védi meg p olgárt csendőr túlkpási ellen Megállpítási szerint : 1 csendőrségi utsítás htározvá nyi, 2 perrend szbályi, 3 fel ügyeleti htóságok be vtkozási jog, 4 fellebbezési jog, 5 csendőri bevt kozás visszutsítás,és )Végül 6 z önvédelem Az egyes pontok részletes ismertetése reteit erősen meghldná lpszemle Ke A bjor csendőregyesület üléséről S7-óló tudósításból megtudjuk, hogy csendőrök nyári zubbonnyl és lehjtó gllérrl vló ellátását ott is csk most tárgylják Ugynott szóbkerült egyes csendőrörsöknek tkrékossági okokból vló megszüntetése is, mely z egyéni érdekekkel szemben minden ellenvetés dcár be fog következni R it /tán gondolunt világoson ct sötét8égre, boldogságbn (f liyomoruságr, örömllél fájd lo m r, de m egfordítlj nl indi!1 (!(tm tj

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem XLVII. évf. 1. szá www.cserkesz.hu/cs becserkész bálint gzd cserkésztöri dzseborikluz vdon szv tábori kényele újr itt: gyr cserkész! z örök túlélő: ber grylls trtlo újr itt z cs! töltsd fel te is képeidet!

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben