a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását"

Átírás

1 IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti átérzi, h o g y munkásnk munkáj elle nében megélhett cs ládj b o l d o g u l á s á r lehető séget kell nyújtni. Vitthttln, munkásságnk is, m i n t más társdlmi rétegnek, é r d e k képviseletre, vn szük sége, szervezkednie kell, egységbe kell tömörülnie, melyen keresztül elérheti zt, h o g y tőke üzleteink: B r o s s - u t 27. 2'50 20 fill. PTHÓ GYUL kásjóléti intézményeknek intézkedeknek törvényes eszközökkel vló rendezét, biztosítását e dolgozó társ dlomnk csk többi tár sdlmi osztályok m e g é r t é sévl, támogtásávl érhetik el, cskis szerves nemzet test keretén belül vlósítht ják meg. szervezkedi keret dv v n, csk élni kell vele. Uj lpon, uj szellem ben tömörüljön tehát m gyr munkásság, mert n e m zeti élet egységének ez nél külözhetetlen feltétele. így válik m g y r munkás nemzet teljesértékü polgá rává. forglom zvrtlnságát községek csinosítását kívánj fokozni vármegye kisgyüle. N o v e m b e r hó 9 - é n dr. Rdocsy László főispán elnök lével tgok élénk érdeklő d é s e mellett t r t o t t kettős v á r megyénk kisgyüle h v i ülét E s z t e r g o m b n, vár megyeház kistermében. Vitéz Szivós-Wldvogel Jó zsef n p i r e n d előtti felszóllás k e r e t é b e n e r é l y e s intézkedeket kér r r v o n t k o z ó n, n g y o b b forglmú u t k o n k ö z lekedő utók rzére biztosítsuk g y o r s közlekedi lehetőséget. Különös fontosság vn ennek Szent István év k ü s z ö b é n. S z ó v á tette zt, h o g y n e m c s k h o g y korzóul h s z n á l j á k köz s é g e k e n á t v o n u l ó állmi utkt, LEGYEN TGUNK! hnem szükségtelenül is ott h j t ják s z r v s m r h á i k t é s l o v i k t s z b d o n hgyják b r o m f i i kt, kutyáikt. M i n d e z e k több esetben s ú l y o s kimenetelű bl eseteknek voltk o k o z ó i. K í v á n tosnk t r t j, h o g y bécsi ut z e s z t e r g o m - b u d i t v h. ut mentén f o k o z o t t b b n f o g l l k o z znk k ö z s é g e k c s i n o s í t á s á v l. felszóllásr d r. Frey Vilmos lispán közli, h o g y jelzett k ö z ségek szépítével már fogll k o z i k közigzgtási htóság. vármegye k ö z ö n s é g e n e v é b e n már is p r e m i u m o t helyezet k i látásb legszebb e r e d m é n y t felmuttó k ö z s é g e k háztulj d o n o s o k rzére, n b b e m u n GONDOLJON VISSZTÉRÍTÉSRE! Hinden üzletünkben egységesek árink Csk megbízhtó, kiváló minőségű árut árusitunk! F e h é r v á r i - u t 22. szám. Kossuth Ljos-utc Gróf Nádsdy-ut 34. káb bekpcsolják községek vendégforglmi bizottságit is. z utk rendzete ügyében is már t ö b b s z ö r intézkedett, n e hézséget z o k o z z, h o g y t ö b b községnek egyetlen utj k ö z s é g e n átvonuló állmi u t. Ugyncsk szóvá tette vitéz Szivós-Wldvogel József zt i s, vármegye l e g t ö b b k ö z s é gében még n i n c s o r s z á g z á s z l ó. Dr. Frey V i l m o s lispán e tény nek okát mgyráztát b b n látj, h o g y k ö z s é g e k rzéről meg v n j ó s z á n d é k ter vek sem hiányoznk, ellenben hiányzik v é g r e h j t á s h o z s z ü k séges pénz. 74 pontból álló k i s g y ü li t á r g y s o r o z t keretében m e g tárgylták elfogdták l e g közelebbi közgyűl elé terjesz tendő évi k ö l t s é g e l ő i r á n y ztát törvényhtósági közúti l p n k. z előirányzt szerint p e n g ő b e n megállpított kidások fedezetére 15 s z á z l é k o s útdó kivetét j v s o l j, közmunkváltság kézinpszám nál 2 p e n g ő, z igánál 5 p e n g ő, melynek fele k é s z p é n z b e n f i z e tendő. kőzmunkváltság 75 százlék i l l e t i m e g vármegyét, 25 százlék z egyes k ö z s é geket. vármegyei e b d ó l p tkrékpénztárilg kezelt m e g tkrításából 5200 pengőt j á n lott m e g kisgyűl v á r m e gyei állttenyzti l p n k. rendes t á r g y s o r o z t keretében került kihirdetre M u d r i E t e l e s z t e r g o m i l k o s báblevele. póttárgysorozt keretében t u d o másul vette kisgyűl d r. Meszlényi címzetes segéd püspök z o n levelét, m e l y b e n köszönetet mondott kineveztete lklmából t v h. áltl k ü l dött üdvözletért. E g y é b k é n t különböző v á r o s i községi képviselőtestületi htároztokkl fogllkozott kisgyűl. Vidéki ü z l e t e i n k : Bábolnpuszt Kisbér KOMÁROM Központi i r o d : 60. FOGYSZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ 61. vissz. Gönyü K á l v á r i - u t c 2 4 c. (sját ház] sz. Telefon Hirdetek ári d í j s z b á s s z e r i n t. F E L S Ő D U N Á N T U L I K o l o z s v á r i - u t 3. KIDÓHIVTL: K o m á r o m, I g m á n d i - u t 23. z állmi utvonlk mentén 14. ÉS Kézirtokt nem dunk m u n k z u j, igzságos gz dsági rendben egyenrngú értéket képviseljen. cél eléréhez szükséges e s z k ö zöket zonbn egyedül csk törvényes biztosítékokbn kell munkásságunknk m e g tlálni. Uj l p o k o n kell tehát mgyr munkásságnk is szervezkednie! z o n n e m zeti keresztény lpon, mely állndón szem előtt trtj nemzet egyetemes érdekeit. mgyr munkás ság nygi, erkölcsi szel lemi gyrpítását! védel mét, termel rendjének, m u n k j o g n k m u n kszbdságnk, munk szociális védelmének, m u n szám. Wennes Jenő-ut Felelős szerkesztő: szombton. gykorltbn csődöt mondott világmegváltó m r x i s t elmélet. m u n k á s ság nem követheti többé zokt munksvezéreket, kik évtizedeken keresztül állm vllás ellenes küz d e l m e k b e hjszolták z o r szágot. munkásság j ö v ő b e n nem nyújtht s e g é d kezet társdlmi osztályok szembeállításár. m u l t t psztltin o k u l v m u n k á s s á g nem áldozhtj fel vgyonát, életerejét hiáb vló sztrájk rendezével. m g y r munkás tüntesékkel, esetleg vérbefuhdt tömeg megmozdulásokkl m u n k á s k é r d é s t rendzeti ügyg y é j ö v ő b e n nem lcso nyíthtj le. Győri SZERKESZTŐSÉG E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, n o v e m b e r 13. fillér R Negyedévre 5 Félévre 20 SZÖVETKEZET Győr, Bross-ut 27. II. e. T e l e f o n : II II

2 . oldl Hírlp BÚTOR VÁSÁRLÓKNK m m CSK EGY CIM i 1 ' ' l LŐWY G y ő r, G r. T i s z I s t v á n - t é r 5. sz. (Városházzl Kitűnően szemben.) sikerült z Evngélikus Nőegyesület teávl kpcsoltos tombolestje. komáromi Evngélikus Nőegyesület vsárnp rendezte z Iprtestületi Székház ngy termében teávl egybekötött t o m bolestjét, mely várkozáson f e lül jól sikerült. n g y s z á m ú, előkelő közönség p i l l n t o k ltt megtöltötte termet z Ízlé sesen megterített, süteményekkel gondosn megrkott sztlok mellett kitűnő h n g u l t b n várt t o m b o l játék megkezdét. Különféle népviseletben felöltöz tetett bbák, értékes mgyros kézimunkák, t ö b b üveg pezsgő egyéb itl, n y u l k, fácánok, vlmint más szebbnél-szebb nyeremény-tárgyk, f e h é r p o s z t ó vl letkrt álvnyon elrendezve gyönyörködtelte z egybegyűlt társságot, mely között n g y számml képviselve v o l t k k t o n i polgári társdlom notbilitási. F o r t u n Istensszony b ő kezűen szerencséltette n y e r n i k r ó lelkes k ö z ö n s é g e t, m e r t k i s s z á m b n k i b o c s á t o t t e g y hmr elfogyott tombolkártyák hoz viszonyítv, helybeli vidéki bőkezű d k o z ó k, vl m i n t fárdhttln szor g l m s nőegyesületi tgok j ó v o l t á b ó l, sok, tomboltárgy gyűlt össze. z est R e n d e z ő s é g e e z u t o n kér elnézt mindzoktól, k i k k é s ő b b e n érkezve, nem k p h t tk tombolkártyát, vgy te s ü t e m é n y e l l á t á s b n nem r é s z e sülhettek, végül köszönetet m o n d m i n d z o k n k, k i k tekintettel nemes c é l r, k ö z r e m ű k ö d é s ü k k e l, pénzbeli dományikkl, értékes t o m b o l t á r g y k jándékozásávl hozzájárultk z est sikeréhez, s z e m é l y e s megjelenükkel p e d i g emelték nnk fényét. VILÁGMÁRKÁS ZONGORÁK már h v i 25 P - ő s rzletre. MUSIC ZONGORGYÁR Budpest. VII., Erzsébet-kömt 43. (Royll Körzeti megbízott: Győr, Bross-ut Ttbány. IV. d i j k : 1515 drb. I. o. g y ü m ö l c s f 1515 é r t é k ben, nyerték d r. K e l e m e n Imre B á b o l n Rüdiger István K o márom. 1 d r b. kézi permetező gép 15 értékben, nyerte B á t k y Vince Kömlőd. V. d i j k : 10 d r b. I. o. gyümölcsf 12 értékben, nyerte Nyári J ó z s e f Esztergom. 3 d r b. szkkönyvet 12 é r t é k ben nyerték Szeremlei ndrás D d, K o v á c s Kálmán E s z t e r g o m, Rjtó Márton Neszmély. V I. d i j k : 15 d r b. b o g y ó s g y ü m ö l c s 7.50 értékben. Nyerte : D r. Divéky István E s z t e r g o m. Szkkönyvek d r b o n k i n t 7.50 é r t é k b e n. Nyerték : Frszky J á n o s Esztergom, Csiz m d i Dániel N e s z m é l y, Mitter J á n o s E s z t e r g o m S z á s z Pál. V I I. d i j k : Mgyr G y ü m ö l c s " cimü szklp 1938 évi díjtln előfizete. Nyerték: M y e r R e z s ő T t b á n y Jirszek n t l F e l s ő g l l. 2 d r b. szkkönyvet 5 é r t é k b e n n y e r tek : M o l n á r G y u l E s z t e r g o m, Bognár József Felsőgll K i rály M ó r E s z t e r g o m. V I I I. 2 d r b. f é s z e k o d u 2.50 é r t é k b e n. N y e r t e : Szklk L jos E s z t e r g o m. V é d e k e z ő n y g o t 2.50 é r t é k b e n. N y e r t e k : K o zár László O r o s z l á n y, Koffler Gyul Esztergom, ugusztin Já nos E s z t e r g o m, Ngy Kornél D u n l m á s N y i l s n t l T t. 1 k g. N o v o k é n t 2 értékben n y e r t e k : Czike I m r e U n y község. M g y r G y ü m ö l c s " c. szklp 1938 évi első felének díjmentes küldét n y e r ték : T m á s Ferenc Ttbány, Horváth Zoltán T t b á n y, H e r ceg J ó z s e f T t é s P t h ó G y u l. BreyerIstvándr.megypüspök komáromi euchrisztikus npon. Megírt Hirlp, z EuchrisztiT á r s u l t győregyházmegyei tg ji n o v e m b e r hó 18-án Komá rombn Euchrisztikus Npot rendeznek következő n p i r e n d del : z uj t e m p l o m b n : 9 ó r kor dr. Breyer István győri me gypüspök főppi szentmisét c e l e b r á l. Evngélium után szent beszédet m o n d d r. Kerner István lelkiigzgtó, z euchtiszti tár sult o r s z á g o s igzgtój. z Isteni Megváltó Leány ink dísztermében szentmise után euchrisztikus értekezlet. Elnöki megnyitót m o n d d r. Breyer Ist ván m e g y é s p ü s p ö k : 0 v i n c u l u m crittis! D r. Nyisztor Zoltán pápi k m r á s : m n i l i euch r i s z t i k u s v i l á g k o n g r e s s z u s m i kongresszusunk. D r. Somogyi n t l theol. t n á r : U n d e et me mores... Wgner Mihály k n o n o k, egyházmegyei i g z g t ó : T á j é k o z t t á s T á r s u l t állpo táról győri egyházmegyében. Esetleges indítványokt már gyűl előtt kell z e g y h á z m e gyei igzgtónál bejelenteni. z uj t e m p l o m b n : délután fél 3 ó r k o r szentségimádási ór litániávl. z elmélkedi n y got d r. Sly László pátkno nok dj. Végül T e Deum szentségi áldás. Egy órkor e b é d z ipr testület s z é k h á z á b n. Érdeklődő ket helyből vidékről szívesen lát rendezőség. Hngverseny városházán Mindzoknk, kik számár zene legtisztább jándék jótevő s o r s t ó l, kedves ünnepe lesz i Városi Zeneiskol tnári kránk bemuttkozó h n g versenye, melyet városház n g y t n á c s t e r m é b e n m, s z o m b t o n este fél 9 óri kezdettel trtnk m e g. hngverseny rzletes műsor közetkező: 1. B e v e z e t ő beszédet m o n d Kzcsy T i b o r, zeneiskolák orsz. szkfelügyelője. 2. Z s o l t : Őszi levelek. H u b y : C s á r d j e lenet. S á r g c s e r e b o g á r ". E l ő d j : Somorjy S á n d o r hegedű művz. 3. S c h u b e r t : I m p r o m t u. E l ő d j : Votisky E m m y z o n g o r művznő, zeneiskol igzg tój. 4. F o r t i n i C o r t i : d g i o. Popper: Polonise. Elődj: Eigner Iván gordonkművz. 5. D o h n á n y i : Pstorl. M e n n y ből z n g y l. " S c h u c h m n n : ufschwurg. Elődj: Votisky E m m y z o n g o r m ű v é s z n ő, zene i s k o l igzgtó. 6. Beethoven : B. dur t r i o, (hegedű, cello, z o n g o r ) B e l é p ő d i j 1.50 Hely fogllás érkez szerint. hngverseny tiszt j ö v e delme városi szegénylpot f o g j növelni, miért is nemes j ó t é k o n y cél s z körülmény, h o g y vlóbn r i t k zenei reme keket élvezhetünk k o m á r o m i zenei élet h i v t o t t vezéreinek e l ő d á s á b n, bizonyár zsúfolttá teszi hngverseny teremmé át lkított városházi ngy t n á c s termet. Uri, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzi forrás HJNL B B H B^si B8H OSZKÁR. gyümölcstermelők jándéksorsjáték húzásánk eredménye. -Esztergomme g y e i Gyümölcstermelő Értéke sítő E g y e s ü l e t m i n t lpunk m u l t heti s z á m á b n rzletesen beszámoltunk október hó 27-én Esztergombn város h á z kistermében trtott dr. Rdocsy L á s z l ó főispán e l n ö k lével évi rendes közgyűlét. tárgysorozt letárgylás után ezen közgyűlen ejtették m e g tgok áltl m i n d e n évben élénk tetszt r t o t t j á n d é k s o r s j á t é k húzását. z j á n d é k s o r s j á t é k h ú z á s á n k eredményét z lábbik bn közöljük : I. d i j : 1 d r b. Flór Re g i n " permetezőgép 60 é r t é k b e n. N y e r t e Veér J á n o s T t bány. I I. dijk : d r b. I. o. g y ü m ö l c s f é r t é k b e n. Nyerték R c z k ó István T ó v á r o s é s özv. O b e r t h Á g o s t o n n é Esz tergom. I I I. dijk : 100 k g. Péti S ó 20 é r t é k b e n. N y e r t e Kürcz Dezső Esztergom drb. I. o. g y ü m ö l c s f ér tékben, nyerték P i r i t y i Kálmán M o c s é s Vertényi Domokos z i legszebb édes ór... V e r e s s n é F ő z ő E r z s é b e t szövege, Bethlendy Sándor zenéje. z legszebb édes ór, m i kor téged várlk, z l e g s z e b b b o l d o g ó r. m i kor téged látlk. m i k o r megcsókolhtom pici piros szádt, É n Istenem, j ó Istenem, e n n é l szebbet szivem nem is várht. D e z szép édes ór, csk gyönyörű á l o m, D e z szép b o l d o g ór, k é p zelet világom, M e r t m á s ölel, más csókolj p i c i p i r o s szádt, Én Istenem, jó Istenem, s z i v e m b e n c s i t t i t s d el vágyt. Meghivó! Ön csládj érdekét trtom előtt, mikor szem meghívom, téli ruhszükséglete bevásárlás előtt tekintse meg htlms rktáromt. Külön elsőosztályu szbászt mérték után Uri szbóságom sját belföldi szövetek ből dolgozik. Várom sz. látogtását W E I N E R szbóüzem Ngyigmándi-ut 26.

3 Légvédelmi L i g felállítás mellett döntött minisztertnács. minisztertnács Rőder Vilmos honvédelmi miniszter i n dítványár d r Fábry Dániel v e zérkri ezredes O r s z á g o s L é g v é delmi Prncsnok előterjesztét elfogdt é s Légoltlmi Lig m e g s z e r v e z é s é t elhtározt. Légoltlmi L i g társ dlmi lkult, mely Honvé d e l m i M i n i s z t e r, illetve z O r s z á g o s Légvédelmi Prncsnok irányítás m e l l e t t s z i g o r ú n p o l i t i k m e n t e s e n irányítj l k o s ság ö n v é d e l m é t r e p ü l ő t á m d á sok ellen é s e c é l b ó l l k o s ságot felvilágosítj, házkon beiül végzendő légoltlmi m u n kltokt megszervezi vezeti. M i n d e munkáltok végzé s e i é Lig nem hdkötelezetlekból, hnem z o k b ó l, k i k légoltlmi törvény é r t e l m é b e n légoltlmi m u n k á r kötelezettek v l m i n t önként j e l e n t k e z ő k ből, m i n d e n házon belül házi légoltlmi őrséget szervez. Ennek tgji nők is lehetnek. z épü letek légoltlmi őrségei z é p ü letekben s z ü k s é g e s s é vló tűzoltó, ment f\ elsősegély, egyszerűbb mfiszjci gázvédelmi m u n k á l tok veg/én- hivtottk. Légoltlmi L i g további feldt, h o g y z önvédelem s z ü k s é g e s s é g é t tátsdlom l e g szélesebb köreiben p r o p g á l j. S o r s d ö n t ő é n fontos, h o g y t á r s d l m u n k végre tudtár é b r e d jen r r, h o g y k t o n i l é g védelem őt e l l e n s é g e s repülők t á m d á s i ellen megvédeni kép telen h o g y l k o s s á g ö n v é delmének c é l t u d t o s megszerve ze minden városi lkosnk é p p e n u g y létérdeke, m i n t l e g k i s e b b f l u vgy tny l k ó j á n k is. Légoltlmi L i g m e g l kulásávl k o r m á n y b ö l c s e l ő relátássl zt munkát k e z d e m é nyezte, m e l y n e k m i n d e n házbn l e g r ö v i d e b b időn belül meg kell i n d u l n i, mert lkosság ö n v é d e l m é n e k sikeres megszer v e z é s e r ö g t ö n z é s s e l nem o l d h tó meg. Ez m u n k külföldön már évekkel ezelőtt megindult. M már lengyel Légoltlmi L i g tglétszám kereken 3 m i l lió, német Légoltlmi Ligáé p e d i g kereken 12 millió. M i n den h t ó s á g n k, de hzánk m i n den egyes lkójánk hzfis k ö t e l e s s é g e tehát, Légoltlmi Ligái önzetlen m g s z t o s c é l kitűzben minden tekintetben legmesszebbmenőén támo gss. Házipusk verseny volt 12. gy. e. hősi hlottink emlékére lpított lövz vándordíjért. z e g y k o r i cs. é s k i r. k o máromi g y l o g e z r e d elesett h ő seinek e m l é k é r e Ngy Ágoston tti n g y t ő z s d é s, v o l t 12-esek szkv. százdos lövzvándor d i j t lpított következő f e l tételekkel : 200 méternek 16 k g. s u l y u hátizsákkl é s h d i p u s k á vl felszerelten m x i m á l i s 2 perc ltt kötelező m e g f u t á s után fegyver m e g t ö l t é s e 100 m é terre lévő öt fedett lkú c é l táblár m x i m á l i s 2 p e r c ltt fekvő helyzetből l e d n d ó 5 l ö v ; egy l k b n csk 1 tlált s z á m i t ; z l k o k es körökre b e o s z t v ; zonos tlált esetén tlálti k ö r ö k s z á m d ö n t ő ; hátizsák, lőszer, v l m i n t belőtt fegyver sorsolás utján helyszínen r e n d e l k e z é s r e á l l ; sját fegyver nem hsználhtó; teljesen zonos e r e d m é n y e k esetén s z é t löv. m e n n y i r e újszerűek N g y Ágoston v o l t 12-es szkv. szá zdos lpított vádordijr k i i r t verseny feltételei, n n y i r p r ó b á r is teszik versenyző f i z i kumát, c p c i t á t - s c h i s s e n *. K ü l földön, főleg S v é d o r s z á g b n n g y o n k e d v e l t e k z efféle verse nyek, nálunk z o n h n m é g i s meretlenek. rztvevőknek egy hngú megállpítás szerint zonbn jövőben épen k o m o l y s á g é s é r d e k e s s é g e folytán z egyesület l e g k e d v e l t e b b h d i puskversenye lesz, melyet egyébként z egz tti j á r á s rzére i r t k i z lpitó. Tttóvárosi Polgári Lö vzegyesület f. hó 7 - é n b o n y o lított le v o l t c s. é s k i r. k o máromi 12. g y. ezred hősi h l o t t i n k emlékére lpított löv é s z v á n d o r d i j " elnyeréért k i i r t h d i p u s k versenyét. l e h e t ő s é g h e z képest vló h r c s z e r ü s é g e t n e m c s k teljes ktoni felszerel é s terepkdályokkl nehezített rohm jelentette, h n e m célzást m e g nehezítette z, h o g y célpont, fedetlen l k o k színe csk n e m teljesen b e l e o l v d t terep l p s z í n é b e s i g y lihegő tüdő től f o k o z o t t b b s z i v m u n kától remegő kéz mellett l ö vznek m é g rossz látási v i s z o n y o k k l is küzdenie kellett célzásnál. M i n d e h h e z h o z z á járult, z idegen puskák megismerére csk két p r ó b löv állott r e n d e l k e z é s r e. Ily viszonyok között n e m lehetett k ü l ö n ö s e b b e n j ó e r e d ményre s z á m í t n i ; nnál k i m g s l ó b b verseny n y e r t e s é nek, Krdos K á l m á n u r d. i g z g t ó n k htlms teljesítménye, k i öt tláltból elért 45 körrel lett vándordíj első v é d ő j e (z l k o k e s körökre v o l tk b e o s z t v ) ; I I. Bélteky B r n, 4136, I I I. Hirschl I V. Dkász László T i b o r, 4 35, 4 32, V. Ur- ^Kphtó hegyi minden Orion I m r e 3 26, V I. Stiebinger L á s z l ó 3(24, V I I. Reviczky S á n dor 3 23, V I I I. Stnsky János 3 22, I X. Szigetváry Elemér 3 21, X. Hesz n d o r 2 19 láltokkl. k ö r ö s t rádiókereskedőnél tgji éljenzsel vették t u d o m á s u l kinevezekre v o n t k o z ó bejelentt. Egyhngúlg tudomásul vette bizottság közigzgtási htóságok hivtlfőnökeinek je lenteit. Végül z lbizottságok üleztek. közigzgtási FILMSZÍNHÁZ bizottság novem ber hvi üléből. Kun Miklós-u. -Esztergom k. e. e. v á r m e g y é k közigzgtási b i zottság n o v e m b e r hó 9 - é n vármegyei kisgyűl rendes hvi üle után t r t o t t ülét d r. Rdocsy László főispán e l n ö k lével. közigzgtási bizottság tudomásul vette, Orosz n tl v o l t hercegprimási f ő e r d ő tnácsosnk Esztergomból tör tént eltávozásávl, v m. közig, gzd. b i z. lbizottságábn hét éven át viselt tgságáról, vl m i n t d r. Schmidt S á n d o r b á n y igzgtónk z esztergomi i t l méri illeték felszólmlási bi zottság elnöki tisztéről vló l e mondásokt, érdemeiket jegyző könyvben örökítette m e g. M j d titkos szvzássl gzdsági l b i z o t t s á g b Riedl G y u l s z é k e s iőkáptlni e r d ő t n á c s o s t, z i t l méri illeték elnöki tisztségébe z e d d i g i helyettes elnököt vitéz Mtus Gyulát, helyettesének p e d i g Szölgyémi itót válsztott G y u l ny. i g. t be. z ülen f e l o l v s o t t lis páni októberi jelent mély r é s z vét h n g j á n emlékezett meg t ö r v é n y h t ó s á g i b i z o t t s á g régtői fogv i l l u s z t r i s tgjánk, d r. Mchovics G y u l pápi prelátus áltlános érseki helynök elhlá lozásáról. Jelentette v i s z o n t z ö r v r n d e t e s eseményt is, mely t u d t u l dj d r. Meszlényi Zoltán prelátus k n o n o k, törvény htósági bizottság tgjánk c í m zetes é s s e g é d p ü s p ö k k é, dr. Drhos J á n o s p r e l á t u s k n o n o k á l t l á n o s érseki helytrtóvá t ö r tént kinevezét. bizottság 11. N o v e m b e r 13-án, szombton N o v e m b e r 15-én, hétfőn mindkét np 615 é s l 2 9 órkor N o v e m b e r 14-én, vsárnp 1 2 3, i 2 5, ó r k ó r Édes bosszú l e g j o b b kcgttó mgyr f i l m N o v e m b e r é n szerdán 615 fél 9 órkor 1 jeggyel 2 személy így él Kin- 40, 60, 80, 100 filléres h e l y á r k. November 18-án, csütörtökön 615 é s i 2 9 ó r k o r Benjmino GIGLl-vel Sörre n tói klnd é s kisérő m ű s o r. 3 z utolsó e l ő d á s o k vége h é t köznp is, vsárnp is i 211-kor. Egy udvrhölgy élete b é c s i udvr fénykorábn. G u lácsy Irén történelmi regények ngy művze, é r d e k e s tnul mánybn ismerteti tizenhetedik százd társdlmi udvri szokásit. t n u l m á n y, mely egy e g é s z kort kelt életre, z U j Idők m i s z á m á b n jelent m e g. Népszerű r o v t o k teszik v á l t o z t o s s á z U j Idők m i számát. Díjtln muttványszámot b á r k i nek küld kidóhivtl. B u d pest, V I., n d r á s s y u t 16. Komár^mmegyei Hír lp p o l g á r o k é! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr.

4 HÍREK. Kritik vlóság. E l ő k e l ő állású, de csk z áthelyez folytán b került úrrl b e s z é l g e t e k. tém termzetesen K o m á r o m é s nnk élete. z elő kelő ur f ö l é n y e s, lekicsinylő K o máromml szemben. unlms fzek, h o l társdlmi életet, kulturmegnyilvánulásokt, szórkozási lehetőségeket keresni tisztár hiábvló időveszteség m o n d j z előkelő u r. Szerinte ez c s o n k város éli mg szürke, e s e m é n y t e l e n, hétköznpi életét m i n d e n eleven ség nélkül mozglmsságnk s e m m i jelét nem tudj f e l m u t t n i, kedély, szellemi csenek igények nin benne. lekicsinylő, szinte meg vető h n g rögtön rr kztetett, egy kérdt szegezzek szembe. O t t v o l t - e u r m kérdem én S z o c i á l i s Missziótársu lt v c s o r á j á n, elment-e z E v n gélikus Nőegylet tombolesté- l y é r e? f e l e l e t : n e m. E l megy e szombton senyre? Hirlp. 4. oldl. este válsz Vn-e j o g hngver ismét n e m. kérdem vlkinek lesjnáló bíráltot m o n rendezében folyó hó á n, csütörtökön este fél 9 óri kezdet tel K t o l i k u s K ö r é s Ifjúsági Egyesület otthonábn (Szent I m r e u t ) Szegedi J ó z s e f póstfőfelügyelő, komáromi posthi vtl főnöke v i l á g p o s t " c í m mel rendkívül é r d e k e s é s t n u l s á g o s elődást trt. T e k i n t v e póstforglmunk világviszonyltb e l i közérdekű ngy j e l e n t ő s é gére, z elődás iránt é r d e k l ő dőket n e m tgokt is szí vesen lát z egyesület e l n ö k s é g e. óráig trtó jótékonycélu teestet rendez. Belépődij 1 p e n g ő, m e l y ben te é s v i r s l i á r is b e n n f o g l l t t i k. teest tiszt j ö v e delmét s z e g é n y s o r s u b j t á r s ink g y e r m e k e i é s csládtgjink felsegélyezére fordítjuk. Bj társk legyünk o t t mindnyájn. Bjtársi értekezlet. volt dükkel elősegítették, ezúton m o n d u n k hálás köszönetet. K i s bér, évi n o v e m b e r hó 8 á n. Rendezőség. Ktlin táncestély. K o máromi Ipros Ifjúság f. évi n o v e m b e r hó á n, este 9 ori kezdettel K t l i n táncestélyt r e n dez. Belépődij személyenként 80 fillér. multnivágyóknk m u meglepetben Országzászló vtó ün ltságon ngy nepély. b á b o l n i m. k i r. á l lesz rzük. l m i M é n e s b i r t o k n o v e m b e r hó Köszönetnyilvánítás. M i n d 14-én d. e. 10 ó r 3 0 perces z o k n k, k i k kisbéri Stefáni kezdettel ünnepélyes O r s z á g S z ö v e t s é g é s Zöld Kereszt e g é s z z á s z l ó " vtót trt. Z ünnep ségvédelmi szolgált folyó hó s é g után ménesintézeti k s z i 6-n rendezett báljánk sikerét nóbn ünnepi e b é d lesz. dkozásukkl, vgy k ö z r e m ű k ö 12. g y l o g e z r e d Bjtársi S z ö v e t ség K o m á r o m i C s o p o r t j f. hó 13-án, s z o m b t o n este 8 órkor Ry I m r e vendéglőjének külön t e r m é o e n b r á t s á g o s értekezletet trt, melyen z ezredemlékmüről lesz megbeszél. z értekez letre ezúton is meghívj b j társkt z elnökség. Szerzői est. F. hó 14 én, v s á r n p trj Á c s o n, Németh Károlyné vendéglőjében Murgács Kálmán d l költő é s Bethlendy S á n d o r zeneszerző szép műsor keretében szerzői estjüket. M e g nyitóbeszédet mond Zsoldos G y u l s. lelkz, m ű s o r s z á no kt bejelenti Borvendég Károly tnító. Ktlin táncmultság. Nem mindennpi megmozdulás sl k e z d i m e g k o m á r o m i volt d n i egy v á r o s társdlmi élete 12. g y l o g e z r e d ngyigmándi é s fölött, h társsági élet kínál kisigmándi bjtársi csoportj k o z ó l k l m i t, nemcsk fel nem K o m á r o m b n felállítndó ezredhsználj, de még csk tudomást, emlékmű lp gyrpítását. sem krj v e n n i. m u l t hó f o l y m á n komáromi bjtársi c s o p o r t b ó l Pthó G y u l z elfogultlnok igenis c s o p o r t e l n ö k vezete mellett látják, mert kell látniok, h o g y K o csoport t ö b b tgj látogt máromnk v n termzetesen tk el N g y i g m á n d r z egy ránylg o l y n társdlmi élete, k o r i bjtársk látogtásár, v n ránylg n n y i szórkozási bjtársi közösség mélyítére. Zsemlye Gyul ngyigmándi é s kulturszomjkielégiti lklm, igzgtó-tnító, c s o p o r t elnök m i n t bármelyik m á s vidéki m fogdt vendég bjtárskt, g y r városnk, csk persze eze beszélgetek során elhtároz ket z l k l m k t, lehetőségeket ták, m i n d e n lehetőt elkövet nek z ezredemlékmü lp g y n e m bírálni k e l l é s főleg n e m rpításár, h o g y m i h r b b é s rosszkrtulg kritizálni h mindörökké hirdesse z ezred nem ezeket f e l kell hsználni. dicső tényeit egy emlékmű. társdlmi mozgl z igmándi volt 12-esek m i b bele kell kpcsolóndni első ilyen megmozdulás f. hó é n n g y i g m á n d i Kultúr e k k o r m j d másképp l k u l v é házbn lesz, h o l K t l i n tánc leményünk é s mindjárt nem t multságot rendeznek. Kezdete láljuk o l y n utolsó helynek K o este 7 ó r k o r. Belépődij s z e m é máromot! lyenként 8 0 fillér. Felülfizete ket nemes célr köszönettel fogd hirlpilg nyugtáz Pázmány emlékezete rendezőség. E nemes tettrekz komáromi Ktolikus Körben. ség, melyet ngyigmándi cso p o r t megindított, r e m é l j ü k k ö v e téli idő beálltávl K t o tőkre tlál vármegyénk é s z o n lis K ö r rendez is ismeretterjesztő tul is é l ő volt 12-es bjtársink e l ő d á s o k t, melyek s o r o z t á b n köreiben, mielőbb em n o v e m b e r h ó 11-én, csütörtökön lékmű, hirdesse z ezred d i c s ő este Rozmán Ferenc hitokttó ségét é s 12-es ezred k ö t e P á z m á n y Péter háromszázdik lékében hősi hlált hlt bjtár évfordulój lklmából M g y r sk emlékét. o r s z á g ngy prímásáról e m l é k e zett meg. Htásos beszéd Jótékonycélu teest. z b e n, ngy é r d k l ő d é s mellett O r s z á g o s F r o n t h r c o s Szövetség mélttt P á z m á n y P é t e r m u n k á s i Főcsoportj f. évi s á g á t, elévülhetetlen érdemeit. h ó á n este 8 óri világpóst ismertete. kezdettel z Iprtestület S z é k h á z K t o l i k u s Ifjúsági Egyesület összes helyiségeiben reggel 6 M u r g á c s B e t h l e n d y nó test Dunlmáson. F r e n e t i k u s sikere v o l t s z o m b t o n este MurgácsBethlendy nótestnek D u n l m á s o n. zuhogó e s ő d cár ngyszámú közönség jött ö s s z e. Ngy Kornél m. k i r. k o r mánytnácsos, ref. lelkz igen értékes szvkkl mélttt meg nyitójábn mgyr d l j e l e n t ő s é g é t. M j d Murgács Kálmán mgávl rgdt k ö z ö n s é g e t, szűnni nem kró tpssl h o n o rált lelkes p u b l i k u m s z e b b nél szebb nótákt. Bethlendy S á n d o r nótái is igen ngy tetszt rttk, különösképpen m á r rádióból is i s m e r t H te e n gem nem s z e r e t n é l ", " z leg szebb édes ó r " cimű nótáknk ngy sikerük volt. M u r g á c s m e g lepetsel szolgált z est végén. U g y n i s mgávl hozt Bud pestről Glmbossy S á n d o r, ze n e k d é m i i növendéket, k i be fejezképpen elénekelt néhány M u r g á c s nótát t o m b o l ó s i k e r r e l. Megemlítre méltó m é g Kis J á n o s szereple, k i feltűnő e l ő dásávl, szvltávl sok t p sot k p o t t. műsort tánc követte, m e l y r e g g e l i órákig vidám h n g u l t b n trtott. Tlálttott. Egy pénztár cát pénzzel együtt, továbbá 2 d r b. k i s dísztárgyt s egy m nikűr eszközt, m i n t tlált tárgyt szolgáltttk be komáromi rendőrkpitánysághoz. z igzolt tuljdonosok rendőrkpitánysá g o n jelentkezzenek. Ismeretterjeszt Ttán. T t k ö z s é g népműveli b i z o t t s á g n o v e m b e r h ó 8 - á n, hétfőn este trtott folyó tnévi e l s ő ismeretterjesztő elődását. M e g nyitó beszédet m o n d o t t Tóth M i k l ó s főjegyző, d r Csom S á n d o r községi o r v o s b e t e g á p o ló f e l d t i d r ó l értekezett ált lános é r d e k l ő d é s közepett. műkedvelők vígjátékot m u t t t k be, ref. É n e k k r H i m n u s z t Szóztot énekelte el. műsort t n u l s á g o s f i l m zárt be. Felesleges szenvedni! F e j - é s f o g f á j á s esetén 1-2 s pinn-tblett elegendő hhoz, h o g y j ó közérzete helyreálljon. Ár 2 d r b o s z c s k ó b n 2 4 f i l lér, 20 drbos d o b o z b n 1.80 s p i r i n csk k k o r vlódi, h tblettán B y e r " - k e r e s z t láthtó. Népművel - bn. I g e n ngy érdeklőd m e l lett trtották m e g K o m á r o m b n z e l s ő i s m e r e t t e r j e s z t ő elődást. Népműveli B i z o t t s á g nevé ben Esztergomy n t l r. k. s. lelkz m o n d o t t megnyitó b e szédet. U g y n c s k ő t r t o t t é r tékes e l ő d á s t Hrc k o m m u n i z m u s e l l e n " c i m e n. Kiss G y u l tnító m g y r proletárdikt túr idejéből vló t n u l s á g o s, é r d e k e s s z e m e l v é n y e k e t olvsott fel T o r m y C e c i l : Bujdosó k ö n y v " c. m ű b ő l, Kovács E r z s é bet é s Gerencséri Mári h t á s o s n szvltk. Végül filmelődás zárt be műsort. N o v e m b e r h ó á n, k e d d e n este 8 óri k e z dettel V á r o s i Filmszínházbn lesz m á s o d i k ismeretterjesztő e l ő d á s. S z ó z t " 100 éves évfordulójáról e l ő d á s t trt Sáry I m r e ref. lelkz, Vörösmrty: Zlán futását Kováts S á n d o r t nító i s m e r t e t i. K ö z r e m ű k ö d n e k : Mohácsy Ljos szinmüvz é s Ref. I f j. É n e k k r. Lesz filmelő dás is. Corso" éttermünk n g y sikere. Társdlmi esemény számb megy ujbbn K o m á r o m b n Corso étterem v sárnp d. u. 5 óri teáj, s z o m b t esti c s l á d i ö s s z e j ö v e telek, szerdi b r i e d g e n p o k ". l e g k é n y e s e b b igényeket is k i elégítő, f ő v á r o s i nívójú e l ő k e l ő éttermünk s z o k t l n látogtott ságát m i n e m csk n n k t u l j donítjuk, h o g y ételben, i t l b n l e g j o b b k t nyújt, z á r k l csonyk, kiszolgálás k i f o g á s t l n, közkedveltség, n é p s z e rűsít o d mgyrázhtó, h o g y z u j bérlők megkettőzött f i g y e l e m m e l igyekszenek g o n d o s k o d n i vendégek szórkozttásáról. Jelenleg Mzáros Évi, l e g u t ó b b budpesti Bristol-bár közked velt é n e k m ü v é s z n ő j e s z ó r k o z ttj esténkint vendégeket. hires D i r n e r - j z z zenekr után most 5. Blogh L c i, W l e s i herceg k e d v e n c p r í m á s é s revue zenekr: zongoránál Sndy Rott, párisi Peroquette budpesti rizon v. tgj, d o b n á l : J i m m y B r o d w y világ hírű p r o d i s t é s t á n c o s, s x o fonnál: Várkonyi Géz, mün c h e n i Cffe L u i t r o l d z e n e k r á n k, v. tgj, p i s t o n n á l : S t r o h E n d r e, b é c s i Roncher v. tgj trt hngversenyt esténkint á l t lános tetszt rtv. E n n y i figyelem, áldoztkzség, szórkozástnyujtás megérdemel tá m o g t á s t! Érthető tehát Cors o - " n k ngy siker. v u Csk december l - i g sz bd foglyokr vdászni. t vszi kedvezőtlen i d ő j á r á s mitt z o r s z á g ngy rzében f o g o l y hiány zlelhető. f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r ezért most f o g o l y vdászti tillmi idejének kezdetét folyó vdászti évre, december 1-ében állpított m e g. Pályázt 118 fegyőri ál lásr. z igzságügyminiszter m i n t e g y 21 törvényszéknél, f e g y intézetnél é s b ö r t ö n n é l m e g ü r e sedett 118 fegyőri, börtönőrí, i l letőleg fogházőri állásr h i r d e t pályáztot. pályáztoknál e l ő n y b e n rzesülnek igzolványos ltisztek, vitézek, f r o n t h r c o s o k h d i r o k k n t k. B ő v e b bet h i v t l o s l p k ö z ö l.

5 Mély rz vétel k e l tett v á r o s u n k b n, h o g y Ivnics G y u l n y u g. t b. városi s z á m v e v ő nomvember hó 5 - é n, este 8 órkor, életének 72. évében h o s z s s z e n v e d é s után visszdt nemes lelkét T e r e m t ő j é n e k. megboldogult tipikus, mrkáns lkj v o l t t á r s d l m i é l e t ü n k nek. M i n t lelkiismeretes tiszt viselő b é k e é v e k b e n még m i n t bírósági v é g r e h j t ó, u t ó b b p e d i g város s z o l g á l t á b n p é l d képe v o l t f á r d h t t l n, kér lelhetetlen pontos hivtli kötelességteljesitnek. Feljebb vlói, hivtltárs ü m e g b e c s ü l é s e közepette teljesítette szolgáltát S m i g e g é s z s é g e engedte, ö r ö m m e l vett rzt társdlmunk minden megmozdulásábn. lig v o l t e g y k o r o n nevezetesebb ö s z szejövetel, m e l y e n vele ne tlál koztunk voln, derűs, zsörtölődő hngját ne hllgttuk voln. Szeretet övezte öt m i n d e n tár s d l m i k ö r b e n. kihűlt p o r rzeit n o v. hó 7-én, v s á r n p d. u. helyezték ö r ö k n y u g l o m r komáromi temetőben. T e m e tén g y á s z o l ó c s l á d o n kivül város t i s z t i k r, b r á t i n k, tisztelőinek ngy köre igz r é s z véttel vett rzt. Hlálát f e l e s é g e szül. Hlász J u l i n n k i t e r jedt r o k o n s á g g y á s z o l j. Ivnics Gyul. Rendkívüli közgyűl, i Kereskedők Tár sult f. hó é n, v s á r n p d. e. 11 ó r k o r z Iprtestület t n á c s t e r m e b e n rendkívüli k ö z g y ű lt trt. közgyűl tárgy z uj t i s z t i k r válsztás. Htározt k é p t e l e n s é g esetén á n lesz megjelent tgok s z á m á r vló tekintet nélkül közgyűl m e g trtv. z elnökség. P j k o s s á g b ó l lábát törte. F o l y ó hó 8 án Pp Sándor k i s b é r i polgári i s k o l tnulój z iskolábn birkózott brátivl z e g y i k ó r s z ü n e t b e n. O l y sze r e n c s é t l e n ü l esett z egyik ellen fél" Ppp S á n d o r lábár, h o g y s z e r e n c s é t l e n tnuló j o b b lsó lábszár két helyen eltörött. mentők kórházb szállították. Stefániás bál Kisbéren. F. hó 6 - á n kisbéri Stefáni Szövetség Zöld Kereszt egzségvédelmi szolgált kitű nően sikerült bált rendezett z Iprtestület s z é k h á z á b n. bált ngyszerű műsor előzte meg, melyet k i s b é r i ipros kör if j ú s á g állított ö s s z e. nemeslelkü kisbéri hölgyek d k o z á s á b ó l kitűnő büffé állott bálozok r e n d e l k e z é s é r e filléres árkkl. bálon megjelent K i s b é r k ö z s é g k ö z ö n s é g é n e k, v lmint környék f l v i n k ve zetősége kereskedő ipros t á r s d l o m s z í n e - j v. megjelentek kitűnő h n g u l t b n mrdtk együtt r e g g e l i ó r á kig. z nygilg erköl csileg is i g e n jól sikerült m u l t ságnk m e g r e n d e z é s e d r. Jenny G é z f ő o r v o s, d r. Blss S á n dor t n á c s d ó o r v o s, Both Istvánné S t e f á n i á s vezető védőnő é s Eglmyer V i l m Z ö l d Keresztes védőnő é r d e m e. Lövzverseny Tttóvár o s o n. Tttóvárosi Polgári Lövzegyesület kezdők nyeretlenek hdipuskversenyét hó 14-én, vsárnp rendezi m e g. Feltételek : 100 méterről fekvő h e l y z e t b e n le d n d ó 3 prób 10 értékelt löv, s o r s o l t belőtt f e g y v e r e k k e l. Nevezi d i j 50 fillér. D í j zás : é r m e k, t i s z t e l e t d i j k n e vezek r á n y á b n. Rztvehet z egyesület m i n d e n tgj, k i z egyesület hdipuskverse n y e i n e d d i g még nem nyert d i jt. E r e d m é n y h i r d e t é s díjki osztás hgyományos Miklós npi összejövetelkor. u t ó b l e s e t e k. Klin K á roly b é r u t ó s szőnyi vsúti átjárónál leeresztett s o r o m p ó előtt már nem t u d t leállítni utóját, z útról l e k r v á n k nyrodni, nekiment z utm e n t i b e t o n o s z l o p n k. z u t ó megrongálódott, de Klinánk s z e r e n c s é r e nem történt bj. Rz l b e r t z á c s i c u k o r g y á r g z d s á g i felügyelője, Sós L j o s soffőr áltl vezetett utón hldt, mikor Gönyü község kö z e l é b e n 116-os kilóméterkőnél Hlmos E r n ő kssi k e r e s k e d ő mg vezette kocsiján hldt B u d p e s t felé. E k k o r b u k k n t elő knyrból z á c s i k o c s i. z esőtől s í k o s b e t o n ú t o n kssi kereskedő utój m e g c s ú s z o t t nekirohnt szembejövő gép kocsink. ngy erővel ö s s z e ütközött kssi utó d r b o k r törött, de m e g r o n g á l ó d o t t m á sik k o c s i is. z úttestre z u h n t utsok szerencsére könnyebb sérült szenvedtek, kiket győri mentők kórházb szállították é s kötöztek be. Rz l b e r t e t z épp Győrben trtózkodó komáromi mentő u t ó hozt hz. v i z s gált m e g i n d u l t nnk m e g á l l pításár, h o g y z ö s s z e ü t k ö z é s é r t kit terhel felelőség. H l á l o z á s. komáromi f r o n t h r c o s t á b o r ismét kevesbedett. Mély rzvéttel vettük gyászhirt, h o g y Németh L á s z l ó m á v. fütőházi l k l m z o t t é l e t é nek 44 é v e s korábn, még háborúból visszmrdt betegsé g é b e n rövid s z e n v e d é s után o k t. hó é n m e g h l t. z e l h u n y t bn k o m á r o m i v o l t 12-esek bjtársi c s o p o r t j e g y i k k ö z k e d velt tgját vesztette el, k i világháború ltt becsülettel, vitézül állt m e g helyét cst t e r e k e n. O k t ó b e r hó é n ngy rzvét mellett temették el. volt 12-es b j t á r s k testületileg vonultk k i v é g s ő tisztelet dásr, koporsójár koszorút helyeztek é s b j t á r s i c s o p o r t n e v é b e n Pthó G y u l lpszer kesztő mondott gyászbeszédet. Mgyr Áltlános Kő szénbány birtokvásárlás. I g e n nevezetes i n g t l n t r n z k c i ó nyert befejezt hét e l e j é n. M g y r Áltlános Kőszénbány Nyugdíjintézete lbrecht f ő h e r cegtől 2790 kt. h o l d ngy s á g ú birtokét v á s á r o l t m e g. b i r t o k főhercegi u r d l o m B rny m e g y e i rzéhez t r t o z o t t é s négy k ö z s é g, M j s, Lippó, I l l o t s k L p á n c s h t á r á b n terül el, z o n b n e g y s é g e s e g é szet képez. vételár z átírási illetékkel együtt mintegy 275 millió pengőt tesz k i. z d á s vételi szerződt m e g h t l m zottk már láirtk t r n zkeió j ó v á h g y á s végett z u d v r n g y i b í r ó s á g elé került. jó gzd szívesen fizet ngyobb á r t nemesitett vetőmgért. ki félti e g é s z s é gét, nem sjnál pár fillért é r t é k e s e b b or vosságért. H feje fáj, meghűlt vgy rheum k í n o z z, vegye legjobbt, mi enyhíthet f á j d l m á n : SPIRIN CSK» 9 y e * «- K E R E S Z T T E L z október 31-iki szá m u n k b n megjelent F i l l é r e s D i vtház hirdetéből sjnáltos téved folytán p o n t o s c i m kimrdt. Bár mindenki tudj, lent megismételjük felkérjük olvsóinkt, h o g y cég áltl hirdetett 100 oldls képes ngy árjegyzéket sját érdekükben sürgősen szerezzék be, melyet teljesen i n g y e n bérmentve küld m e g m i n d e n k i n e k Fillé res D i v t á r u h á z, Budpest, B ross tér 23. Állndó rendőriskol Esz t e r g o m b n. z E s z t e r g o m V i d é k e " c. hetilp nyomán k ö z lünk egy é r d e k e s h i r t, mely m i n den k o m m e n t á l nélkül is beszél nekünk : Folyovich József bel ügyminiszteri t n á c s o s, z á l l m rendőrség vidéki főkpitány é r tesítette z á l l m r e n d ő r s é g esze r g o m i kpitányságánk vezetőjét, d r. Krecsányi Kálmán r e n d ő r t n á csost, h o g y egy állndó r e n d ő r i s kolánk E s z t e r g o m b n vló f e l állítását t e r v e z i, h o l 30 rendőrtiszt vezete ltt 500 rendőrlegény n y e r n e kiképzt. N o v. 10-én s z e r d á n, Forgách József bud pesti rendőrfőfelügyelő ez ügy ben Esztergombn járt, megtekintse z e c é l r lkl msnk muttkozó épületet s gykorlóterületet. E s z t e r g o m vá ros vezetőségének m i n d e n t el kell követnie, h o g y e terv Esz t e r g o m város j v á r, tlán m o n d n u n k sem k e l l, szinte felbecsülhetetlen n y g i előnyére s hznár vlór v á l j é k ". linzi rblógyilkost kö r ö z i k. L i n z b e n kegyetlen r b l ó g y i l k o s s á g történt, m e l y n e k á l dozt Nágl J ó z s e f l i n z i lkos, kitől 20 év körüli g y i l k o s 3000 s i l l i n g e t is e l r b o l t. z ér tesít szerint g y i l k o s M g y r o r s z á g felé szökött, igy f o n t o s, b é c s b u d p e s t i műutt, v l m i n t v s u t v o n l t is szem mel trtsák. k o m á r o m i r e n d ő r s é g megtette s z ü k s é g e s i n tézkedeket rr z esetre, h on át pró báln t o v á b b szökni h o s s z ú kás rcú g y i l k o s, k i szöke idején l p o s s p k á t világos kbátot viselt, K o m á r o m b n f e l trtóztssák. m e g s z ö k ö t t fiút ben trtózttták fel. Győr Blskó Károly 14 é v e s komáromi h u m i n d e n e n g e d é l y nélkül k e d d e n elhgyt szülői házt, eltűnt. B e j e l e n t é s r e rendőrségünk erélyes n y o m o z á s t indított. S z e r d á n z VIÓDI után győri rendőrkpitányság tól értesít jött, f i u végre elő került. Kiderült, h o g y f i u még htárábn egy tekerutór kéredzkedett f e l, z zl, h o g y G y ő r b e kr j u t n i, munkát keres, mert odhz már nem b i r j elviselni z é l e t e t. " Miután soffőr nem t u d t fiút rábeszélni, térjen vissz szüleihez, átdt szökevényt győri r e n d ő r s é g n e k. O t t k i hllgtás során e l m o n d o t t B lskó, h o g y zért ment el h zulról, mert mostohnyj álln dón bántlmzt. fiút győri r e n d ő r s é g K o m á r o m b hz szálliiott. Felsődunántuli GYOSz fiók l k u l. Gyáriprosok Országos Szövetségének győri csoportj felsődunántuli fiókká l k u l t át. szevezetbe b e v o n ják zokt z iprvállltokt is, melyek e d d i g F e l s ő d u n á n t u l o n G y o s z - k e r e t e n kivül álltk. szervezt z űj k m r i törvény tette s z ü s é g e s s é, mely intézmé nyesen helyet b i z t o s i t g y á r i prnk z egyes körzeti k m rákbn is. k m r i válsztá s o k o n vló e g y s é g e s rzvétei, de egyed o k o k is indokolják G y o s z felsődunántuli fiókjánk meglkulását. z őszről már lemond h t u n k, de tél még m i énk! m o n d j á k k e r e s k e d ő k. T e h á t jól fel kell kzülni télre, m é g p e d i g első s o r b n reklám m l. célszerű reklám előfelté teleit ismerteti Reklámélet mo.st megjelent u j s z á m, mely r e n geteg t i p p e t, ötletet, t u á c s o t H g z d g o n illusztrált k i r k t r o v tot h o z. S z e r k e s z t i : Blogh S á n d o r. Kidóhivtl : V., Szt. I s t ván-krt. 9. Útmegszkítást igzoló l p M á v. - n á l. Máv. igz g t ó s á g közli, d e c e m b e r elsejétől z utzás v l m e n n y i megállóhelyén, továbbá olyn állomásokon is megszkíthtó, m e l y e k e n z éjjeli szolgál, it szünetel. z útmegszkítás i g zolását i l y e n esetben vont j e g y v i z s g á l ó j végzi, k i z út megszkítás bejelentéről ú g y nevezett útmegszkítást igzoló l p " - o t szolgáltt k i, m e l y e n z uts t o v á b b u t z á s lklmávl jegyvizsgálónál igzolj z utzás megszkítását. Személyzonossági kphtók: igzolvány\ 'k Hcker Dezső kereskedében. könyv

6 Mikulásr z i d ő b e n feldott h i r d e t é s, illetve j ó reklám meghozz z eredményt. De, h o g y vevő m á r Krácsonyr tisztábn legyen zzl m i t hol v á s á roljon m e g zért már most feldhtj, sőt z Újévre szóló j ó htást keltő h i r d e teit l p u n k kidóhiv tlábn N.-Igmándi-u 23. SPORT. HubertusKFC 2-1 (2-1). Mérkőz előtt ngy z i z g l o m csptunk nézőkö z ö n s é g között. K r d o s kpus nem érkezett meg. Helyette Lovász válllj védt. mérkőz Hubertus tá m d á s s l kezdődik. Védelmünk ideges, félnek Lovász védétől. K é s ő b b zonbn m e g n y u g s z n k es csptunk t á m d á s b lendül. 18-ik percben Rdics j ó l b dát k p, lefut, szépen bed, m e lyet K o v á c s h á l ó b fejel. H u bertus erősen támd i k percben ngy k v r o d á s k p u n k előtt é s Király kiegyenlít. K F C ismét feljön, erősen t á m d, gólt zonbn elérni nem t u d. Feltűnő L e n g y e l gyenge j á ték. K F C fölény ellenére Hubertus e r e d m é n y e s i k percben E r d ő s I I. lefut éles s z ö g b ő l lőtt lbdájávl szemben L o v á s z tehetetlen. T o v á b b r is KFC támd, de eredményt elérni nem t u d. második félidő erős K F C támdásokkl kezdődik, fölényt h r c o l u n k k i z o n b n eredmény nincs. z 5 - i k perbben Lengyel 11. lő k p u mellé. 10-ik p e r c ben P i n t é r lövét f o g j E d e l myer. 18-ik p e r c b e n K o v á c s b e d á s kerül kpu m e l l é. G á b r i s o n m i n d i n k á b b erőt vesz fegyelmezetlenség. szokásos p o f o n is elcsttn, H u b e r t u s m i n d j o b b n feljön. közép üres, mert G á b r i s kihivó módon sétál pály közepén. 30. percben még l k l m vn csp t u n k n k z egyenlítre. K v r o dás H u b e r t u s k p u előtt z o n bn G á b r i s mellett szerencse is elhgyj csptunkt. 35. p e r c b e n K F C k p u előtt, vn, ngy kvrodás, L o v á s z zonbn E r d ő s I I., Király, Fzeks löv soro ztát ngy brvúrrl m e n t i. mérkőzt Hubertus megérdemelten nyerte m e g. Igz h o g y ebben ngy segítségére volt G á b r i s fegyelmetlen játék. Közvetlen védelmünk jól működött. fedezetsorbn N g y es L e n g y e l, c s t á r s o r b n két s z é l s ő é s Pintér v o l t k jók. J kb fitl még erős küzdelemre. Kitrtó edzsel j ó j á t é k o s lesz belőle. szb. kir. megyei város dóhivtlától. Hirdetmény lptőke trtléklp: 200 ezer I g m á n d i - ú t 6. s z á n :. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyó számlákr. É r t é k p p í r o k vétele é s e l d á s. T ő z s d e i megbízások l e b o n y o l í t á s b u d p e s t i külföldi t ő z s d é k e n. K ü l - é s belföldi csekkek é s kereske d e l m i utlványok b e h j t á s. Átutlások é s m e g hitelezek b e l - é s k ü l f ö l d r e. Külföldi pénzek b e v á l t á s m i n d e n k o r h i v t l o s npi á r f o l y m o n. ; M k s y n d o r s. k.. ü. t n á c s n o k. Foncière Áltlános Biztosító Intézet főügynöksége. IOBBHSBI ngyérdemű hölgyközönség szíves tudomásár hozzuk, K u n M i k l o s - u. 22. s z á m l t t Női ngol szbóságot női klpszlont nyitottunk. Legújbb kbát kosztümlpok, kül földi klpmodellek rktáron. Elsőrendű m u n k. Szíves pártfogást kér Drégely Imre egyedárusitój : Gylóky Kálmán vskereskedő,. Gyári árk, s z k s z e r ű kiszolgálás. Dr. lpy K o m á r o m v á r m e g y e n y. főlevéltáros áltl i r t l á b b i müveit á r u sításr m e g s z e r e z t ü k : K o m á r o m m e g y e levéltáránk középkori o k l e v e l i 1.50 J ó k i emlékkönyv ( c e n t e n á r i u m i kidás) 2. Mgyr dicsőség 2.50 K o m á r o m v á r m e g y e nemes csládi 3. K o m á r o m v á r m e g y e é s z utolsó nemesi felkel 1. Bűbájosok boszorkányok 1. hzjáró lélek.60 Kphtó p o s t á n utánvéttel megrendelhető : H C K E R Ppírszlvéták kphtók : H C K E R DEZSŐ könyv- ppirkereskedében. irógép h v i rzletfizetre is kphtó. Régi í r ó g é p e k évi k r bntrtását m é r s é k e l t á r é r t válllom. B ő v e b b e t H C K E R D E Z S Ő könyvkereskedében. előnyös fizeti feltételek mellett Hitelbnk rt. RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos legújbb, lemoshtó, ppir futószőnyegről, mely trtós olcsó árbn, többféle mintávl kphtó : n p l / p H p 7 c n könyv ppirkereskedőnél dlr\cl I_y C Z, o U Igmdáni-út. n y o m t o t t Hcker Dezső könyvnyomdájábn Uj D E Z S Ő könyvkereskedében K o m á r o m, Imándi-út 23. szám. r Drégely Imréné női szbó klpkzitő mester. mesternő. J ó házból vló tnulóleányok felvétetnek. Gyul GYŐZŐDJÉK M E G! H Hitelbnk R. T. -Újváros. 1765/1937. Közhírré teszem, z évre szóló házbér bevllási iveket kitöltve f. évi hó végéig kell bedni városi dóhivtl nál. bevllási ivek d r bonként 6 fillérért városi dóhivtlnál szerezhetők be, hol szükséges felvilágosí tásokkl is felek elláttt nk évi n o vember Hírlp. TORKÖLYFÜRDŐJÉBEN V I I. Dohány-u. 44. Orvosi felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás szo bákról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. Ngyigmándi-u. 23. komáromi k i r. járásbíróság, mint telekkönyvi htóság t k v. szám. Árveri hirdetmény-kivont. Dr. Both Kornél végrehjttónk Fzeks János ( n. Bodányi Máriávl) végrehjtást szenvedő ellen indított vég rehjtási ügyében telekkönyvi h t ó ság végrehjtási árvert 41 P 20 f tőkekövetel járuléki behjtás végett Császár községben fekvő, s császári 558 számú t k v i. betétben I. 1 sorsz. 456 hrsz. ltt fogllt Fzeks János ( n. Bodányi Máriávl) nevén álló ház, udvrból lló ingtlnr 1000 P. kikiáltási á r b n ; császári 1504 számú t k v i. be tétben L I. 2. sorsz. 3554, hrsz. ltt fogllt Rézhegyen lévő szőló szántóból Fzeks János ( n. B o d á nyi Máriávl) nevén álló illetőségre 250 kikiáltási á r b n ; császári 2023 sz. tkvi betétben f 1 sorsz hrsz. ltt fogllt Kenderföldi dűlőben L v ő szántóból Fzeks János ( n. Bodányi Máriávl) nevén álló illetőségre 100 kikiál tási á r b n ; császári 2024 számú telek könyvi betétben. f. 1. sorszám 6785 hrsz. ltt fogllt Fzeks János (n. Bodányi Máriávl) nevén álló Ken derföldi dűlőben levő szántór 200 ' kikiáltási árbn elrendelte. z árvert évi d e c e m b e r hó 10. n p j á n d é l e l ő t t 10 ó r k o r Császár községházánál fogják megtr tni. z árverié kerülő császári 558 számú tkvi betétbeni ingtlnt D r. Both Kornél végrehjttó Szbó Sándorné sz. T k á c s Julinn érdeké ben kikiáltási ár l 2-énél; császári o23sz. betét beni ingtln illetőséget ugynezek érdekében kikiáltási ár á n á l ; császári 2o24 sz. t k v i. betét beni ingtlnt ugyncsk ugynezek érdekében kikiáltási ár 2 3-ánál l csonybb áron eldni nem lehet. Bántpénz kikiáltási ár 10 o/o-, melyet mgsbb igéret ugyn nnyi o/o-ár kell kiegzíteni évi szeptember hó 20. npján. D r. Wiener sk. j. biró. H kidmány hiteléül Csbfi Imre kezelő. Cipz blkros vrrógép teljesen j ó á l l p o t b n Cím: Szijj Dénes Klpk György-ut Felelős eldó. 43. kidó: Hcker Dezső

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r.

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r. X. é v f o l y m 35. s z á m. r 20 f i l l é r. 1938. u g u s z t u s 2 7. ott ^3 mmßßßßimimtm ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre _ ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. Egyes szám Megjelenik 250 P. á r 20 fill. Felelős

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ó Ö ő ó í ó ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő ö í ő ő ő í ö ő ö ő É í ő ó ő í ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő í í í ü ő í ó ő ő ö í ő ő ö ö ő ú ü ő ő ő ő ó ö Ö ő ő ó ö ő ó ö Ü ő ó ö ü ü Á ü ő ó ö í ö í ő ó ő

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE KÖZÉPISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb kőbányai

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

K o m á r o m, 1937. április 24.

K o m á r o m, 1937. április 24. 7 prilis 17. IX. évfolym 9-20 án. Egz évre Félévre r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. április 24. ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden T s. i szám. ELŐFIZETÉSI válll tojásokr egközelebbi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

... Szülői (munkaközösség) szervezet szabályzata

... Szülői (munkaközösség) szervezet szabályzata ...... Szülői (munkaközösség) szervezet szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. (3) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg működési

Részletesebben

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 I. MEGHATÁROZÁSOK 1. 1 Jogállás Jelen Működési Szabályzat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) Alapszabályának 43. - a alapján létre

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben