ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r."

Átírás

1 X. é v f o l y m 35. s z á m. r 20 f i l l é r u g u s z t u s 2 7. ott ^3 mmßßßßimimtm ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre _ ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. Egyes szám Megjelenik 250 P. á r 20 fill. Felelős szerkesztő: PTHÓ G Y U L Igmándi-ut Hirdetek szombton. VÁSÁRLÁSI VISSZTÉRÍTÉST z nygikbn történjen gondoskodás, h er kölcsiekben is. H n e m zetünket, h z e m b e r i séget k i krjuk emelni mi válságokból: elsősor bn csládot kell m e g e r ő sitcni. M i n d e n szülőpárt el hus hlkonzervek ff KIDÓHIVTL: Telefon 6 1. ári dijszbás szerint. n e m d u n k vissz. kell látnunk zokkl z nygi, szellemi é s főleg e r kölcsi eszközökkel, me lyekre szüksége v n, h o g y g y e r m e k e i t otthonábn mg nevelhesse. Csládvédelem, c s l á d kultúr legyen jelszvunk! Kölcsey-ünnep K o m á r o m b n é s vármegyében. Szei dán m u l t száz é v e, h o g y Kölcsey F e r e n c Himnusz nevű költője n p o n déli meghlt. Ezen 12 ó r k o r z o r s z á g m i n d e n n é p e kegyeletes séggel ngy dózott ünnep zeti-im h l l h t t l n irój e m l é k é n e k, földkerekségén ütt de fel állásbn vett rzt z formátus templom bejártánál rendezett e m l é k ü n n e p s é g e t. Sáry I m r e ref. lelkz m o n d o t t gon d o l t o k b n gzdg szédet, ünnepi megemlékezett Ferenc munkásságáról Világkongresszus ttt ütt, h o l felhívásár, mgyrok nk déli h r n g s z ó csendült m i után zeti fel jelentőségét. közönsége is cstlkozott z o r s z á g o s ünnep ségekhez. Szent Imre Dlkör Poór k r n g y v e z é n y l e t é r ó m. kt. (régi) előtti téren é n e k e l t e templom el Him nuszt s z é p s z á m ú k ö z ö n s é g lenlétében. z ü n n e p l ő k je sorábn láttuk lpy G á s p á r m. k i r. kormányfőtnácsos, polgármes tert is, k i é p e n z i d ő b e n csizott k i s t e m p l o m kén é s midőn DUNK! feszes vigyázz"- LEGYEN TGUNK! F E L S Ö D U N Á N T U L I mél imádságnk Irénke elsz Ref. Kölcsey monostoron megünnepelték F e r e n c emlékét Koppán- is. vármegye m i n d e n községé ben t e m p l o m előtti t é r e n, v g y más lklms helyen dlárdák, iskolásgyermekek egybegyűlt énekelték kri község lkosságávl együtt Himnuszt. Hír lp p o l g á r o k é! Fizessen tehát elő ki lpunkr. Szkszerűen u r d l m i FOGYSZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ S Z Ö V E T K E Z E T O l C S ö S l ^ Í 3 S l l í. Minden üzieüinlt enysécesek má! Sját iizleist vásáré!,!i tnunk, mert szövetkezet tgoké. \ Í52?*W *sss ssssss e w < Ifj. énekelte el kezelt f e h é r - é s v ö r ö s gyümölcs, megmuttkozó Himnuszt Ugyncsk f e l h n g z o t t z kiszállt Sulcsik L j o s s z á m v. f ő n ö k, f ő nácsos vezénylével. környé áhíttot keltő é n e k h n g, kocsijából ko Sáry be Kölcsey vlt H i m n u s z t é s Énekkr Komárom ott mgyr zet é l e t é b e n gunk. vel lk imádsá ünnepsé gen. Ref Ifjúsági Egye sület P é c e l i ( P i c ) téren r e hngzott Himnusz M g y r o k üzleteinkben főzelék ff ÉS 23. Kézirtokt mozglom kpcsán m i is szükséges megnyiltkozásnk t u d j u k be b e n s ő s é g e s ün nepségek rendezét, melyet é v r ő l - é v r e megismételnek s sokgyermekesnyáktj u t l m z z u k h. o linl y p e n városház n g y kor, Szent hetében termében Stefáni S z ö v e t é v r ő l - é v r e ngy nyilvános* ség h e l y i szervezete utján g elé visszük k ö t e l e s oly példdón trtnk m e g. tudó mgyr nyákt, M i n d e n vitán felül áll, társdlom figyelmét f e i h i v - sokgyermekes nyák iránti m i n t ngy, ritk ese tiszteletnek igenis hngot ményre : v n n ő, v n kell d n i. n é p s z p o r o d á s ny, k i tiznél is t ö b b g y e r zeti érdekünk ngyon keknek dott életet, v n fontos problémáját igenis á l mgyr sszony, k i sze lndón n p i r e n d e n kell t r g é n y s é g, szeretetienség tnunk. D e hozzá tesszük, szerencsétlenség iítv ztőíri ezzel m é g n e m végeztünk. is méltó m r d t sorsdöntő, Nekünk, m e g f o g y t k o z o t t m zetvédő, honépitő kül g y r o k n k, m é g igen sok e detéhez. S z é p, lélekemelő téren is d o l g u n k, k ö t e l e s ünnepséget rendezünk k i ségünk tüntetett sokgyermekes nyák bölcsen m e g f o g l tiszteletére, melyre f e l v o mzót:, de tévesen értelme n u l n k ezeknek ngyszerű zett s hibásn l k l m z o t t mgyr sszonyoknk r e p jelszvk korát éljük. D i v t rezentánsi, z lkjukt, m hngztos jelszvk után kényelmüket féltő é s egy i n d u l n i s divt m jelsz kis nélkülözt, m e g p r ó vk lklmzásáb s gy bálttást, szenvedt é s á l k o r l t i megoldásáb bele doztot hozni n e m tudó fárdni. egyke é s egyse hölgyek é s Jelen esetben m i trt ők is f i n o m n, tlán m e g - juk e l é g s é g e s n e k csk s o k b o c s á j t ó n m o s o l y o g v e l i s gyermekes nyákt o d állí mersel hódolnk kitün tni társdlom elé m i n t tetettnek. zután v é g e képül, h hibájukon prádénk, l e g t ö b b ember kívül z egyke, egyse t á b o ngy megelégedsel tér ráb trtozókt is n y i l v á n o s nyugovór, g o n d o l v á n : egy ságr kell v i n n i elrettentő évre ismét eleget tettünk például. zután igenis g o n ngy zeti ügynek. d o s k o d n i kell s o k g y e r m e Dicséretre méltónk t r t j u k kes nyákról m i n d e n módon, mi is ezt ngy társdlmi bőkezűen é s m i legfőbb, megélheté kciót, melyet Mgyr titokbn, csládfenntrtásukt nyák Nemzetvédő B i z o t t s á süket, g indított meg. z o r s z á g o s biztosithssuk. D e ne csk Most ff ff* SZERKESZTŐSÉG fjborink kiválók! sssm csc <SBEB» «ssss \

2 2 oldl. LŐWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE Győr, Gr. Tisz -tér 5. sz. ÓT MINDIG 1852 CSK JÓT D. válsztók figyelmébe. m u l t héten jelent m e g p o l g á r m e s t e r hirdetménye, mely k ö z h í r r é teszi, h o g y z u j v á l s z t ó j o g i törvény l p j á n ö s s z e állított válsztói n é v j e g y z é k t e r vezet e l k é s z ü l t s z ugusztus hó 31-ig v á r o s h á z á n k ö z s z e m lére v n kitéve. Felhívjuk v á l s z t ó p o l g á r s á g (térfikt é s n ő k e t e g y r á n t ) figyelmét, h o g y m i n d e n k i, k i törvényes kellékeknek megfelel, személyesen győződjék meg n é v j e g y z é k b e vló felvételéről. névjegyzékben! szerepl ellen ő r z é s e nnál is i n k á b b fontos, m e r t ezt m á r t i t k o s v á l s z t ó j o g c é l j i r állították össze n e m lehetetlen, h o g y esetleg m á r j ö v ő r e ennek z l p j á n k e l i v á lsztni. n é v j e g y z é k tervezet m i n denkinek rendelkezére áll s ki tévedből vgy bármely okból l p t l n u l k i m r d t, j o g vn felszóllássl élni k ö z p o n t i válsztmányhoz. felszó llás élőszóvl vgy í r á s b n t ö r t é n h e t i k. F e l s z ó l l á s s l lehet élni z e l l e n i s, h v l k i j o g t l n u l került n é v j e g y z é k b e. Ne kkor zúgolódjon s tegye f e l e l ő s s é htóságot d o l g i v l n e m törődő v á l s z t ó, mikor lkotmányos jogávl k r v á n élni, visszutsításbn lesz r é s z e, m e r t n e m szerepel névjegyzékben, h most jár j o n el kellő g o n d o s s á g g l, h o g y tévedből k i ne m r d j o n n é v j e g y z é k b ő l. M g á r vessen z, k i d o t t esetben válsztói j o gávl élni n e m t u d. k i feledékenységből, t ö r ő d ö m s é g b ő l esik el szvzti j o g á t ó l, z n e m tetterős hzfi, jó honpolgár, mert tudj állmpolgári kötelességét t e l j e s í t e n i. Szvzti j o g á t ó l e l esett á l l m p o l g á r o l y n, m i n t gyáv kton, k i fegyverét hrcok tüzében elhgyj. S ú l y o s időket élünk! E g é s z e m b e r e k r e, tetterős h z f i k r, jó honpolgárokr vn m szük s é g, h o g y szebb m g y r j ö v ő t kiépíthessük. COR K o m á r o m. Állndón n y i t v. J ó ételek, kitűnő i t l o k. Szolid árk. Menürendszer. Zene. Társsebéd vcsorák. V i d é k i e k tlálkozó h e l y e Hirlp. ugusztus 27. sokgyermekes Mksy ndor városi tnácsnok kitüntete. Erős, b o l d o g megdönt hetetlen csk z zet lehet, m e l y e l s ő s o r b n is minél t ö b b több sokgyermekes csláddl r e n d e l k e z i k Mgyr nyák Nem zetvédő Bizottság ez o k b ó l célul tűzte k i s o k g y e r m e k e s cslá d o k e r k ö l c s i é s n y g i feleme lét s évről évre kitünte tbe j u t l o m b rzesiti sokgyermekes nyákt. komáromi nyák közül z idén hármt tüntettek k i : Gyurkovszky J á n o s n é t, ö z v. Ngy nét é s Porz J ó z s e f n é t, kikp é n z j u t l m t é s kitüntett k p nk. Komárom vármegyéből meg következő nyák rzesültek kitüntetben : Tttóvároson : Polt Mihályné, Jnovszky Vil mosné, Nédermnn Ferencné, özv. C s á g o l J ó z s e f n é, Györke Ferencné. Ttbányán: Vjger né, Simon Ljosné, Názer Ljosné, vitéz T ö r ö k J ó z s e f n é, H n é c s e k Pálné, Z o v i t s ndrásné, Juhász Imréné, Pocs ntlné, Tüzes Györgyné. Mocsán: Zón né, Horváth J ó z s e f n é, Lengyel Jánosné, Szbó Jánosné, Imre n tlné, S á r k ö z i F e r e n c n é, Vincák Ljosné, Csunyi Bálintné. Kocs községben : M é s z á r o s istvánné, Ngy Mihályné, váth G y ö r g y n é. Rigó Kisbéren: Tóth né. z Országos Hor né, Szö Stefáni vetség Komáromi Fiókj b e n s ő séges ünnepség keretében k í vánj kitünteteket é s j u t l mkt komáromi sokgyerme kes n y á k n k átdni s e z é r t u g u s z t u s hó á n, vsárnp délután 4 ó r k o r városház ngytermében ünnepséget ren dez k ö v e t k e z ő p r o g r m m l : 1. M e g n y i t ó b e s z é d : Királyi Mik lós Stefáni S z ö v e t s é g e l n ö k e. 2. kitüntetek á t d á s. 3. kitüntetetteket üdvözli : Surányi Ferenc c. pát, e s p e r e s - p l é b á n o s é s Sári I m r e ref. lelkz. 4. Sz vlt : Forstner C e c í l i. 5. E l n ö k i z á r s z ó : Királyi M i k l ó s S t e f á ni S z ö v. e l n ö k e. 6. H i m n u s z : énekli k ö z ö n s é g. vidéken lkó sokgyer mekes n y á k l k c í m ü k r e küldve k p j á k m e g kitünteteiket jutlmikt. Főnix Gllérgyár gőzmosodáink gyűjtőhelye. Uri, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb p-' * beszerzi forrás KS&8 HJNL OSZKÁR. Zengjen mgyr dl! Vármegyei dlosünnepély Esztergombn. Komárom-Esztergom Vár megye T ö r v é n y h t ó s á g i N é p m ű veli B i z o t t s á g é s T ö r v é n y h t ó s á g i D l o s b i z o t t s á g d r. Frey Vilmos lispán elnöklete, Re viczky főszolgbíró Wiesenbcher J ó z s e f népműveli titkár s z k i r á n y í t á s mellett ugusztus hó 28-án, vsárnp Szent emlékére dlosün nepélyt r e n d e z. z ünnepély sorrendje : 8 ór 30 perckor dlár dák f o g d t t á s z e s z t e r g o m i vsútállomáson. Bevonulás le vente zenekr h n g j i mellett Széchenyi-térre. Útközben v á r m e g y e d l o s i n e v é b e n Ry Gyul bányfelügyelő koszorút helyez H ő s ö k emlékmüvére felhngzik Hiszekegy. 9 órkor Gltz G y u l p o l g á r m e s t e r üdvözli d l á r d á k t, koszorús hölgyek m e g k o s z o rúzzák zászlókt é s f e l h n g znk j e l i g é k. Után felvonulás B z i l i káb, melynek előcsrnokábn ö s s z k r i p r ó b lesz. 10 ór 30 perckor d l o s o k s z á m á r ü n n e p é l y e s szent m i s é t m o n d Béres t h e o l ó gii tnár, u g y n k k o r i s t e n t i s z telet r e f o r m á t u s t e m p l o m b n i s. Után Bzilik, k i n c s tár é s Szent földltti plotájánk váránk közös megtekinte. 3 órkor kezdetét veszi z ünnepélyes hngverseny Róm. Kt. Legényegylet székházábn. M ű s o r m e g v á l t á s 2 0 é s 10 fillér. 5 ór 10 perckor z ö s s z e s d l o s o k S z é c h e n y i - t é r e n ngy királyunk e m l é k é r e l k l m i ö s s z krokt énekelnek. z ünnepély m e g n y i t ó b e szédét Reviczky f ő s z o l g b í r ó m o n d j. Szent ról é s mgyr dl jelentőségéről be szél d r. Eyssen T i b o r z O r s z. Mgyr Dlosegyesületek elnöke. dlköröket megjutlmzz zárszót d r. Frey V i l m o s l i s pán m o n d j. 12-es ezredemlékmiire mányokt z emlékműlp-bizott sághoz továbbit Hirlp. do Ismét szegényebbek, árváb bk lettünk egy es úrrl, egy, k ö z é r t é k e s munkásávl, egy forróvérű, l á n g l e l k ü h z f i v l, egy e m b e r s z e r e t ő igz b ráttl. Vártlnul, m i n t villám c s p á s, ért m i n d e n k i t hétfőn kor r e g g e l lesulytó g y á s z h í r : Mk sy n d o r K o m á r o m szb. k i r. megyei város pénzügyi t n á c s n o k é s dóhivtli főnöke v sárnp éjjelén örök álomr h u n y t s z e m é t. h i r t e l e n hlál eset v á r o s é s megyeszerte ált lános rzvétet mélységes megdöbbent k e l t e t t nnál is i n k á b b, m e r t v s á r n p kő dél után M k s y n d o r t életvidám k e d v é b e n telten o t t láttuk s é t á l g t n i z I g m á n d i - u t o n szerető csládi körében, estjét p e d i g jövőt t e r v e z g e t v e l e g j o b b h n g u l t k ö z e p e t t e töltötte b o l d o g, m e g h i t t o t t h o n á b n. z éj sötét leple l á r e j t ő z v e tört be h lál n g y l bék, csendes házb, orozv kirgdj onnn gondos csládfőt, h ű s é g e s férjet, j ó s á g o s tyát. z á l m á b n ért szivhüd 55 éves korábn oltott ki drág Tt", mindnyájunk szeretve tisztelt B n d i n k " életének r g y o g ó n fénylő m é c s e s é t. Mksy ndor Den, Szolnokdobok vármegyében született b n. S z m o s u j v á ron 1903-bn érettségizett, á l l m t u d o m á n y i á l l m v i z s g á t 1913b n Kolozsvárott, községi köz i g z g t á s i vizsgát 1914-ben M r o s v á s á r h e l y e n tett. v i l á g h á b o r ú t volt i k k ö z ö s g y l o g ezred k ö t e l é k é b e n k ü z d ö t t e v é g i g ig, h o l mint hírneves székely ezred egyik l e g v i t é z e b b tisztje t ö b b h á b o r ú s k i t ü n t e t é s b e n rzesült s mint trtlékos főhdngy szerelt le. J o g á s z é v e i b e n e l ő b b közjegyzői irodábn fogllt állást, mjd 1914-től z o l á h m e g s z á l l á s i g Retteg székely községnek volt körjegyzője. z állmfordult m e n e k ü l é s r e kényszeritette bn Budpesten helyőr ség krhtlmi lkultánál k t o n i s z o l g á l t o t teljesített, 1920b n z á l l m r e n d ő r s é g kötelé k é b e lépett s m i n t r e n d ő r f o g l mzó, kőbb mint rendőrkpi tány c s o n k v á r o s u n k b n is igen értékes munkát végzett ugusztus hó 5-én Komárom szb. k i r. m e g y e i v á r o s képvi s e l ő t e s t ü l e t e pénzügyi t n á c s n o kává válsztott n g y s z ó t ö b b s é g g e l s zót v á r o s, v á r megye ügyében, kultu rális, g z d s á g i, társdlmi m o z g l m i b n tevékenyen rzt vett. M o s t, m i k o r elhlt városi főtisztviselőnket, lkját é s m u n k á j á t felidézni igyekszünk, e l s ő s o r b n r r fájó i g z s á g r kell d ö b b e n n ü n k, h o g y o l y n ember távozott z élők s o r á b ó l, k i n e k hlál pótolhttln veszteség. Művze volt élethivtásánk, e l s ő r n g ú i s m e r ő j e reális é l e t n e k é s utánozhttln t ö k é l e t e s ségű kezelője nnk legnehe zebb é s l e g k o m p l i k á l t b b h n g -

3 szemek, mit ugy hivnk, ember. J e l l e m z ő h i v t l i m ű k ö d é sének zsenilitásár, pél dás e r e d m é n y e s s é g e t f e l m u t t n i tudó p é n z ü g y i t n á c s n o k o t, d ó h i v t l i f ő n ö k ö t, k i h á g á s i b i r ó t z ügyfelek, d ó h á t r l é k o s o k, p n szoltk e g y r á n t tisztelték, be csülték, rjongásig szerették, mert segített ütt, m i n d e n k i n, h lehetett. váburrl, iávl, tzfiiz b lill n > kor Munkkedvét, életerejét l e l k i i s m e r e t e s e n végzett n e h é z, s o k oldlú h i v t l i e l f o g l l t s á g n e m f o g l l t le teljesen, m r d t i d e j e, egyházi, t á r s d l m i m i n d e n m á s téren, bráti k ö r b e n is kellő g i l i t á s s l, teljes h i t t e l l e l k e s e d é s s e l d o l g o z z o n z o kért z ideális é l e t c é l o k é r t, m e lyek l p j á n i g y e k e z e t t z életet szebbé, trtlmsbbá tenni. Ritk emberi tuljdonságokt árult el s o k o l d l ú közéleti sze replével, melyek mrdndó j e l e n t ő s é g r e emelték munkáját, utánozhttln példává színesí tették életét. s z ű k e b b hzáj iránt táplált k i f o g y h t t l n vá g y k o z á s pedig hzfis sors lánglelkü p o s t o l á v á tette, múlhtott el l k l o m, t á r s d l m i megmozdulás, bráti ö s s z e j ö v e tel, m g y r feltámdás bn vetett rendületlen hitéről t n ú v l l o m á s t ne t e g y e n. Mk- i. k i r. nácse v llómr Ihllltséges iái is 3 dél/idám sétlseretö dig hnthtog, sötét herdes gdj főt, tyát, 55 Irág rretve k r yesen, y'ében ujváál913közmighá'logvéint egyik Dorus mint :It l e. Igvzői Hlál hírére kitűzték városházán gyászlobogót, hol közel 12 évet szolgált. v á r o s hlottjánk tekintette s temeté séről g o n d o s k o d o t t. u g u s z t u s hó á n, k e d d e n délután 5 ó r kor református e g y h á z szer trtás s z e r i n t k ö z t e m e t ő h lotts h á z á b ó l t e m e t t é k el óriási rzvét mellett. temetre m e g é r k e z e t t d r. Frey V i l m o s lispán is, László E s z t e r g o m sz. kir. megyei város tnácsnok I ' mjd llásig volt dult 919:lvőrk920>telé[ogl[kpiigen írom 'pvi:snotöbbváruituimozvett. [árosi unjelső kell Imber ;inek teség. ánk életleteslehelngf é s Vizváry V i k t o r t b. f ő s z o l g bíró, v m. - i ljegyző k í s é r e t é b e n. temeten rztvett lpy Gáspár m. kir. kormányfőtná csos, p o l g á r m e s t e r feleségével, város tisztikr képviselő testülete teljes s z á m b n, Jánossy Károly m. k i r. miniszteri tná csos, p é n z ü g y i g z g t ó feleségé vel, Surányi F e r e n c pát, e s p. p l é b á n o s, d r. Mihály G é z g e s z tesi j á r á s főszolgbiráj, stb., megyénk, városi társdlmunk reprezentánsi, htóságok, hiv tlok, egyesületek, intézmények k é p v i s e l ő i, j ó b r á t o k, tisztelőinek ngy serege. E g é s z v i r á g e r d ő borított rvtlát. t e m e t é s l k l m á v l Sári I m r e ref. lelkz m o n d o t t s z e n t b e s z é d e t s Ref. Ifj. É n e k k r Sulcsik Ljos p. ü. főszámtnácsos vezetével gyászénekeket dott elő. sír nál lpy G á s p á r m. k i r. k o r mányfőtnácsos, polgármester b ú c s ú z t t t v á r o s hlottját mg, t i s z t v i s e l ő t á r s i é s v á r o s közönsége nevében. zt hiszem, ezelőtt gyülekezett előtt n e m kell j e l l e m e z n e m M k s y n d o r egyéniségét mondott. m e g t e s t e s ü l t k e d v e s s é g, szives- Hotel R E X B u d p e s t, V I I., H á r s f u t c 4. ( Keleti Nyugti pályudvrok közelében.) S Z O B Á K P 3. - t ó l (npont). Hideg-meleg folyóvíz! Központi füté! ség, e l ő z é k e n y s é g, végtelen j ó indult, bszolút korrekt, uri gondolkozás é s szilárd j e l l e m voltk tuljdonsági. Jobb lelkű, n e m e s e b b e n érző őszinte igz b r á t k e v é s v n, m i n t e n nek g y á s z o s k o p o r s ó n k e l némult l k ó j. K ö z e l 12 eszten deje állott városi dóhivtl é l é n, tehát l e g e x p o n á l t b b á l lások egyikét töltötte be s ebben n e h é z p o z í c i ó b n is csk b r á t o k t tisztelőket szerzett. Én tehetek ról l e g j o b b n tnú bizonyságot mondott to vábbá lpy G á s p á r p o l g r mester, h o g y, k ü l ö n ö s e n k i s e m b e r e k ügyét, m i l y e n szere tettel kezelte, én bizonyíthtom l e g j o b b n, h o g y z i g z s á g o s ügyeknek m i n d e n k o r tettrekz védelmezője é s b á t o r hrcos v o l t é s h v o l t rá l e h e t ő s é g, legngyobb ö r ö m m e l k é s z s é g g e l segített m i n d e n k i n, ő s z i n t e f á j d l o m m l értesültünk g y á s z o s elköltözének s z o m o r ú híréről mondhtjuk, Mksy n d o r csk egyszer, csk egyet len egyszer szerzett nekünk ngy bántot é s mérhetetlen szomo rúságot, kkor, mikor élete jvábn búcsúszó nélkül várt lnul örökre itthgyott bennünket. Fronthrcos Szövetség Komáromi Főcsoportj nevében k i v o n u l t diszszksz prncs n o k, d r. Szbó n d o r ügyvéd mondott meghtó gyászbeszédet. Hlálávl pótolhttln v e s z t e s é g érte s z e r e t ő h i t v e s é i, szül. Flk Vnd úrsszonyt, fiát i f j. Mksy n d o r t, k i legáldoztkzebb jó édespát gyászolj. Mély gyászt h o z o t t hlál özv. Flk F e r e n c n é szül. Szombth Irén n y ó s á r, vl mint kiterjedt előkelő rokonsá gár. Áldott e m l é k e felett őr k ö d j é k z igz k e g y e l e t! Mit muttnk termátlgok. Sokn zt gondolhtnák, mezőgzdsági jellegű M g y r o r s z á g vezet m e z ő g z d s á g e l ő h l d o t t s á g terén is, h o l o t t ez i g y v n, mert sj nos, n á l u n k csk közép- n g y b i r t o k v o l t e d d i g z, mely mezőgzdsági termel f o k o z á s á b n e l s ő r n g ú szerepet j á t s z ó s z u p e r f o s z f á t o t rendszeresen hsznált, m e r t csk v g o n t é tel v á s á r l á s á n á l v o l t l e g t ö b b s z ö r g z d s á g o s n n k z l k l m zás. Ezzel s z e m b e n k i s g z d réteg, m e l y n g y o n sokszor szeretett v o l n h s z n á l n i, volt m i n d i g bbn helyzetben, h o g y v g o n f u v r előnyeit él vezhesse, m e r t n e k i s z ü k s é g e s néhány m á z s á n á l, vsút m i n denkor mgs drbáru fuvr dijt számított fel. P e d i g Hzánk s z á n t ó t e r ü l e tének, m m á r t ö b b m i n t két h r m d, k i s g z d á k kezén v n, e l s ő r n g ú f o n t o s s á g g l b i r tehát z, h o g y m i n d e n k i s g z d k ö n y nyen olcsón hozzájuthsson neki szükséges kisebb menynyiségü szuperfoszfát műtrágyá hoz. É p e n ezért m ü t r á g y á z á s i szervezetet u g y i g y e k e z n e k á t dolgozni, forgl msbb vidéki h e l y e n legyen szuperfoszfát l e r k t, hol k i s gzd vásárkor, v g y m á s l k l o m k o r, m i k o r n e k i épen pénze vn, vgy vethez n e k i épen s z ü k s é g e s, s j á t s z ü k s é g l e t é t be szerezhesse. K ü l ö n ö s e n fontos ez zért, mert tudvlevő, h o g y épen ezekre vidéki picokr szállítják g z d á k t e r m é n y e i ket, m i n t h o g y úgyis ü r e s f u v r rl kellene hztérniök, igy szuperfoszfát egyidejű h z s z á l lításávl, i g á j u k t is j o b b n k i hsználhtják. Ezzel lerkti r e n d s z e r r e l k i s g z d á k n k régi kívánság vlósult m e g é s igy s e m m i k dály sincs nnk, h o g y kis gzd is mgsbb termát lg e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s műtrá gy m e n n y i s é g e t könnyen be szerezhesse, ezzel termátlgit jól kezelt k ö z é p - é s n g y b i r t o k színvonlár emelje. Zeűvzeti Főiskol t n s z k á n k felvételi é s m gánvizsgáir felelősséggel kzit elő MRTOSNÉ WEISZ IZ túloldli városi z e n e i s k o l volt t n á r n ő j e. Z i c h y - u Iprengedélyek, iprigzolványok kidását további rendelkezig beszüntették. K e d d e n reggel h i v t l o s lpbn kormányrendelet jelent m e g, m e l y n e k értelmében t o vábbi r e n d e l k e z é s i g iprigzolványt iprengedélyt szbd kidni. Ez rendelkez érinti z o k n k z i p r i g z o l v á nyok, illetve iprengedélyek k i dásár irányuló kérelmeknek elbírálását, m e l y e k e t z illeté kes i p r h t ó s á g o k n á l e hónp 15 i k e előtt terjesztettek elő. z illetékes m i n i s z t e r z iprigzolvány vgy iprenge dély kidását egyes indokolt esetekben, vgy h i n d o k o l t, egyes i p r o k r nézve is e n g e d é l y e z h e t i. Termzetes, rendelkezt k o m á r o m i városi i p r h t ó s á g is megfelelőleg tudomásul vette é s c s ü t ö r t ö k ót iprigzolványt, i l l e t v e iprengedély d k i, csk r e n d e l e t feltételeinek megfelelőleg. z é r d e k e l t s é g e k k ö r é b e n r e n d e l e t intenciói körül m e g lehetős b i z o n y t l n s á g é s tájé koztlnság u r l k o d i k, de r e mélik, h o g y csk rövid időre szóló átmeneti intézkedről vn szó, m i t o l y n r e n d e z é s követ, m e l y n e k e l ő k é s z í t é s é b e n z é r dekképviseletek véleményét is meghllgtják. Hlálosszerelmidrám N g y d u n k o m á r o m i h o r g o n y z o t t uszályhjó Hlálos kimenetelű kettős s z e r e l m i d r á m j á t s z ó d o t t le z elmúlt s z o m b t o n délután K o m á rom htárábn, Ngydunán horgonyzott román uszály hjó iedélzetén. O l j t vett fel Schultz S i m o n p n c s o v i h j ó z á s i válllt m o t o r o s hjój K o m á r o m b n s emitt uszályhjói N g y d u n á n l e h o r g o n y o z t k. z e g y i k román uszályon teljesített szolgáltot Reiter J ó z s e f 28 éves p t i n i német s z á r m z á s ú rkodókorm á n y o s h j ó t o i m á c s is, k i n e k felesége é s három gyermeke R o m á n i á b n él. z uszály h j ó k o r m á n y o s á n k feltűnően c s i n o s, feketehjú leány volt, 16 é v e s Stelic n d r e k i r e útközben sze met vetett Reiter. De f i t l leány t e r m é s z e t e s e n visszutsí tott h á r o m g y e r e k e s cslád p közeledét. Ámor nyil z o n b n mélyen járt Reiter s z i vében, míg s z é p s é g e s n d r e tréfálkozv vette z udvrlást. S z o m b t o n délelőtt zután R e i ter házssági j á n l t o t is tett l e á n y n k, k i újból elutsított rkodókormányost. t r g i k u s eset előtt is er ről v i t t k o z t k, m j d Reiter e l ő fedélzetén. k p t revorverét s mielőtt meg kdályozhtták voln, kétszer rálőtt l e á n y r. leány eszmé letlenül esett ö s s z e. m i k o r látt, h o g y leány vértől borítv fek szik hjófedélzeten, mg ellen fordított f e g y v e r t é s h á r o m szor m g á r lőtt. z uszály h j ó - m t r ó z i véres e s e m é n y után s z e r e l m i drám á l d o z t i t z o n n l prtr szállították. r k o d ó k o r m á n y o son már n e m lehetett segíteni, két fej é s egy szivlövt k p o t t s m é g hjón kiszenvedett. Stelic ndreát mentőink vit ték győri k ö r h á z b. leányt g y o m o r é s m e l l ö v é s érte s vér átömlesztsel próbálták meg m e n t e n i z é l e t n e k. vért n y jától vették, ki mindvégig leány mellett t r t ó z k o d o t t, de ez sem segített. s z e r e n c s é t l e n leány n é l k ü l, h o g y eszméletét egy pillntr is vissznyerte v o l n, néhány ó r múlv kiszen vedett. g y á s z o s hlálll kimúlt kis r o m á n leányt d r á m i jele netek között temették el győri u j t e m e t ő b e n. temeten még jelent kislány nyj fivére is, kik félbeszkították hji) sz

4 4. oldl. Hírlp ugusztus 27. útjukt. Ugynkkor temették el Komárombn z öngyilkos rkodókormányos-hjótolmácsot is, ki előre kzülhetett végzetes tettére, mert három búcsúlevelet hgyott hátr övéinek címezve, melyekben bejelentette, leányt meggyilkolj s mgávl végez. Miután ugy z áldozt, mint sértett meghlt, büntető htóság szomorú szerelmi ügyben nyomozást le zárt, további eljárást beszüntetett. HÍREK. Vlmi megoldást... Gykrn megesett már, társdlmi megmozdulások lklmávl közgyűleket, összejöveteleket, műsoros estéket, táncviglmkt egyesületek, intézmények egy zon npr, ugynrr z időre tűzték ki egymás tudt nélkül z egyesületek, testületek, intézmények vezetői, miáltl tgok legkellemetlenebb helyzetbe tudván hov menjenek, mit cselekedjenek. De csk z egyének sjnálták, mert vgy z egyik vgy másikon jelenhetvén meg, h mguk z összehívókt, megrendezőket is bántott dolog, mert z egyesületek, testületek tgjukr számítnk kerültek, megmozdulásiknál tgok zöme városunkbn ugynzokból kerülnek ki itt is, ott is. Vlmi megoldást, vlmi lehetőséget kell tehát keresni, ezek torlódások öszszeütközek kikerülhetők legyenek. Érdekében áll ez z egyesületeknek, testületeknek polgárságnk egyránt. Vlmi megoldást... vetjük fel kérdt z előtt most munktervek, működi progrmok összeállításánk előestjén, z illetékesek érdekelteket jobb ügy szolgáltáb, közös cél elérében egy nevezőre hozzuk, egységes megállpodásr bírjuk. Mi ugy gondolnánk, egy nyilvántrtási, előjegyzi nptárt kellene felfektetni. nyilvántrtás vezetének gykorlti megoldását mi ugy képzeljük., kérjük meg város polgármesterét, engedje meg, városházán nyilvántrtást, előjegyzt vezethessenek. De vezethetik zt Hirlp kidóhivtlábn is, hisz város központjábn fekszik. nyilvántrtásbn testület mg jegyezné be rendezi tervét, illetőleg terveinek dátumit s htáridők nyilvántrtásávl, z odvló betekint lehetőségével ngyon sok bonyodlom béken, brátságosn megnyugttón lenne elintézhető. jelentkez sorrendjét elsőbbségét bizonyár tiszteletben fogják trtni kőbb következők. De esetre elháruln z eshetősége nnk, tudnk egymás terveiről egymásnk rovásár meglepetek mguknk keletkezzenek. H zután egy egyesület, vgy testület mégis rgszkodik egy ugynzon nphoz, melyet egy másik már lefogllt, kkor szemrehányás senkit sem illethet. Mi felvetettük z eszmét, z egyesületek vezetőin múlik nnk megvlósítás. Zsindely Ferenc dr. állmtitkár, országgyűli képviselőnk vsárnp pnsznpot trt. város polgármesteri hivtl lápunk utján is közhírré teszi, dr. Zsindely Ferenc m. kir. vllás- közokttásügyi állmtitkár, városunk országgyűli képviselője f. hó 28-án délelőtt fél 11 órkor polgármesteri hivtl helyiségében pnsznpot trt. Révz Imre z uj debreceni református püspök. tiszántúli református egyházkerület régiben elhlt püspökének, Mklári Károlynk utódját válsztották meg hétfőn délután Debrecenben, Z ugusztus 19-ig benyújtott szvztokt debreceni püspöki hivtlbn hétfőn délután bontották fel. bizottság ülén báró Vy László egyházkerületi főgondnok bejelentette, 799 szvzt érkezett be vlmennyi dr. Révz Imre debreceni egyetemi tnárr esett. Dr. Révz Imre hivtlos beikttás október 3-án lesz. Tnitóválsztások. z ácsi róm. kt. iskolszék Surányi Ferenc esp. pátplébános elnöklével megtrtott ülén Borvendég Károly oki. tnító, kiváló földinket egyhngúlg z ácsi róm. kt. el. iskol tnítójává válsztott. Szbó Ljos nyuglomb vonulásávl tti ref. egyház megüresedett kántortnitói állásr pótválsztás során Tóth Bél császári rektort válsztott meg. Beirtás róm. kt. elemi fiú leány iskolábn. pótbeirtások szept án d. e d. u. 2 4 óráig lesznek. Pótbeirtások ref. iskolábn szeptember hó 3-án, szombton d. e óráig, d. u. 3-5 óráig lesznek. tnév ünnepélyes megnyitás szeptember 5-én reggel 8 órkor istentisztelettel. Beirtás komáromi közs. ipros tnonc iskolábn z tnévre beirtások szept án d. u. 4 6 óráig lesznek. Fizetendő tnszerdij : I. o. 320 P., II. o. 380 P., III. o P. z olvsó tnkönyv ár I. o P., II. o. 370 P., III. o. 420 P. Áthelyez. földmivelügyi miniszter dr. Mikes m. kir. álltorvost szolgálti érdekből Budpestre pestmegyei központi járás álltegzségügyi osztályához helyezte át Komáromból. hivtlos intézked Komárom város uri társdlmát egyik legkedvesebb, legszinptikusbb tgjától fosztott meg. Két fél év előtt helyezték Komáromb dr. Mikes m. kir. álltorvost s e rövid idő ltt ugy hivtlos működe terén, mint mgán társdlmi életében csk igz tisztelőket, jóbrátokt szerzett mgánk. Elöljárói, krtársi, bráti köre Komáromból távozás lklmávl bucsuvcsorát rendeztek szerdán este Corso" étterem ngytermében tisztelelére s z elhngzott elismerő, dicsérő, szeretetteljes bizonyítéknál szvk ékesebtávozó ben igzolják, álltorvos hivtlábn, álltorközben, vosi funkciój végze bráti körben egyránt egz ember, es ur, lelkiismeretes, szorgos tisztviselő, lpos tudású álltorvos, esen gondolkodó, csup sziv-lélek, igz brát, izig-vérig törhetetlen mgyr. Távozását mélyen fájlljuk, további élete útjár Isten áldását kívánjuk. Helyébe dr. Ptki Pál m. kir. fcálltorvost rendelte Komárom szb. kir. megyei városb földmivelügyi miniszter. z iskol igzgtóság felhívj tnonc trtó mestereket, tnoncikt jelzett időben okvetlenül írssák be. Zongortnitás. Zenekdémii módszerrel zongortnitást válll vizsgákr is előkzít Heine lbertné Zichy-u. 21. Jelentkez szeptember 10-től. Szbványosított iskolfüzeteket kell z uj tnévben hsználni. kultuszminiszter elrendelte, z uj tnévben vlmennyi iskolábn Mgyr Országos Szbvány mintáink megfelelő füzeteket szbd hsználni. kultuszminisztérium jövő évre folyttni fogj szbványosítási kcióját sorr kerülnek középiskolák is. Sikeres vizsg. Rymn János gyümölcstermeli intéző kiváló eredménnyel elvégezte m. kir. felsőbb szőlő- borgzdsági tnfolymot ezzel okleveles szőlz borász címet, illetőleg képesítt nyert. Közgyűl. komáromi izr. hitközség f. hó 29 én, hétfőn este 8 órkor Társskörben rendkívüli közgyűlt trt. Tüzoltótnfolymok. belügyminiszter kétévi próbidőre állndó kerületi tör vény htósági tüzoltótnfolymokt engedélyezett Budpesten, Győrött, Debrecenben Szegeden. kerületi tüzoltótnfolymok trtm három hét, törvényhtósági tnfolymok trtm 10 np. tnfolymok felügyelője törvényhtóság első tisztviselője, prncsnok Győrött Erdély Ernő dr. tüzoltófőprncsnok. ki győri tnfo lymokt elvégezte, nnk lég oltlmi tnfolymot kell végezni. FILMSZÍNHÁZ Páros Komárom Kun Miklós-u. 11. ug. 27-én, szombton l órkor elődás. 1 jeggyel 2 személy. Szenzációs mgyr film repi ízben. Két fogoly Zilhy Ljos regénye. És egy kiegzítő ugusztus 28-án, film. vsárnp 3 4 4, l 4 7 l 2 9 órkor legremekebb óriás film Koldus királyfi Mrk Twin regénye 13 [elv, Mgyr világhirdó. z utolsó elődás vége 1 2 ] kor. Szeptember 4-én kezdődik z iskoli év. z iskolév kezdetét illetőleg társdlom széles rétegében muttkozó bizonytlnság eloszltás érdekében illetékes helyről következőket közlik : vllás- közokttásügyi miniszter m ís érvényben lévő rendelete értelmé ben gimnáziumok leánygimnáziumok kivételével z öszszes iskolákbn első tnítási np szeptember 5-e. Szeptember 4-én történik tnév ünnepélyes megnyitás. z ünnepélyes megnyitást megelőző öt hétköznpon át pedig jvitó, pótló mgánvizsgáltok lesznek. tnítás 9-én kezdődik gimnáziumokbn leánygimnázinmokbn s ehhez nphoz igzodnk z előbb emiitett htárnpok is. Ács községben is lesz cigányiskol. trkányi cigányiskol mintájár Vármegyei Népműveli Bizottság Ács községben is állit fel népműveli cigányiskolát. szervez már megtörtént z iskol műkő de biztosítv vn. pályázti hirdetmény közeljövőben kerül kiírásr. Hdigyámolt gyermekek trtásdíj segélye. hivtlos lp ugusztus 24-i szám közli belügyminiszter áltl meghirdetett zt pályáztot, mely szerint z tnévre trtásdijsegélyt engedélyez. kérvényeket október elsejéig kell benyújtni közvetlenül belügyminiszterhez. Rendszámtáblákkl szerelik fel kerékpárokt. z egyre szporodó kerékpárlopások megkdályozásár október elsején országosn rendezik kerékpárosok rendszei tábláit, igzolólpjit. Október elsejétől kerékpárt fel kell szerelni egyform fémből kzült rendszámtáblávl uj igzoló lppl kell ellátv lenni kerékpártuljdonosoknk. jövőben rendőrség ngyobb gondot l'oitlit kerékpárok felszerelére, ellenőrzére üzembiztonságár. á

5 1938. ugusztus 2 7. Szent L en, kor. dő)ftév ioni bikétkeköérmié- \w\ösz- itási ibér epélyes tközpólíó mázinzodrn- esz ánygyei közeli már jkö izti ke kek tlos közli hír l i el y trkéi kell ügysze. Z irlo któ~ ezik 3láit, jétöl szeült 7016 léköben ndot elébiz- npi b á nyászünnep Ttbányán. M g y r Áltlános K ő s z é n b á n y Rzvénytársult ttbányi b á nytelepe b e n s ő s é g e s keretben ünnepelte m e g b á n y t e l e p v é d ő s z e n t j é n e k, Szent első m g y r királyunk npján 11 b á nylklmzottjánk 40 éves 165 l k l m z o t t j á n k 2 5 é v e s jubileumát, vlmint 48 vá;árképesitt n y e r t bánymunkásnk vájár történt e l ő l é p t e t é s é t. z ezer s z e m é l y befogdásár l klms N é p h á z ( K u l t ú r h á z ) z egyhzk t e m p l o m i b n b e m u ttott istentiszteletek után z s ú f o lásig telt m e g telep rendű es r n g ú lkosságávl : tisztviselőkkel, segédtisztekkel, bányfelvigyázókkl b á n y munkásokkol egyránt. z ün nepélyen m. k i r. iprügyi m i nisztert Tssonyi Ernő minisz teri t n á c s o s, t á r s u l t k ö z p o n t i igzgtóságát elv. Rehling Konrád m. kir. bányügyi főtnácsos, ttbányi b á n y i g z g t ó k é p v i selte. b á n y á s z d l á r d M gyr H i s z e k e g y " - e után Rehling bányügyi f ő t n á c s o s m e l e g sz vkkl üdvözölte z i p r ü g y i m i n i s z t e r kiküldöttjét, v i s s z p i l lntást tett múltr, megemlé kezvén év Szent npján e l s ő i z b e n ünnepelt m e g j u t l m z o t t, 2 5 éven át T tbányán dolgozó lklmzot tkról. zót évben, Szent npján ünnepli T t b á n y 25 é v e s szolgálti j u b i l e u m o k t elért munkásokt, k i k n e k z ezen célr létesített l p b ó l társult pénzjutlm kt d. J ó l e s ő érzsel állpí tott meg jutlmzndóknk évről-évre vló n ö v e k e d é s é t, ö r v e n d e t e s jeléül nnk, munkdó munk vállló között megértő együttmunkálkodás Ttbányán évrőlévre s z i l á r d u l é s e r ő s ö d i k. z ezévi ü n n e p é l y j e l e n t ő s é g é t n ö v e l i z mozznt, h o g y t e l e p m o s t j u t o t t el e l s ő i z b e n o d, h o g y n e m c s k 2 5, d e m á r '40 évet s z o l g á l ó l k l m z o t t k t is ünnepelhet megjutlmzht. Tssonyi miniszteri tnácsos fölötti ö r ö m é n e k d o t t k i f e j e z é s t, h o g y ezen jubileumi ünnepsé geken évben jelen volt. Leskó helyettes bányigzgtó f e l o l v s t z i g z g t ó s á g n k z l k l m z o t t k n k Borisz iprügyi m i n i s z t e r h e z intézett h ó doló s ü i g ö n y é t. b á n y á s z h i m nusz e l é n e k l é s e után z e l i s m e r ő o k i r t o k, p é n z j u t l m k é s vájár* b i z o n y i t v á n y o k kerültek kiosz tásr, mjd z e g y i k jubiláns tlpresett, keresetlen szvkkl köszönte m e g társi nevében jutlmzást é s ünuepeltett. Himnusz hngji z á r t á k be bensőséges ünnepséget. Őszi l k b e r e n d e z é s i v á sár. Szeptember 1-től 12-ig őszi l k b e r e n d e z é s i é s h á z t r t á s i v á s á r lesz. Féláru utzás B u d pestre. O d u t z á s u g u s z t u s h ó 29-től szeptember 12-ig, viszszutzás szeptember 1-től-szept e m b e r 15 i g. U t z á s i igzolvány kphtók : lpunk kidóhivt l á b n : Hcker D e z s ő k ö n y v - é s ppirkereskedében N'igyigmándi u t 2 3. Kérje ütt Hírlpot. népkönyvtárok gyr podás. v l l. é s k ö z o k t t á s ügyi minisztérium n é p k ö n y v tárok s z p o r í t á s gyrpítá sávl k p c s o l t b n B j k ö z s é g e t uj n é p k ö n y v t á r r l látt e l. meglévő népkönyvtárok gyr pításár pedig: Csémpuszt, Kocs, Kömlőd, Trján, M o g y o rósbány, Héreg Vértestoln kptk ngymennyiségű é s igen értékes nevelőhtásu okttó jellegű k ö n y v e k e t. gzdközönség figyel mébe. m. k i r. honvédség élelmi-termény nygjárndósági szükségleteit ( b u z, rozs, zb, s z é n, szlm) k ö z v e títő k e r e s k e d e l e m lehető k i k p csolásávl elsősorbn köz vetlenül t e r m e l ő k t ő l szerzi b e. E rendszer előnye, ter m e l ő m g s b b eldási, h o n v é d s é g p e d i g e l ő n y ö s e b b vétel árhoz j u t. minisztérium be s z e r z é s e k vezetével területi l e g illetékes v e g y e s d n d á r h d b i z t o s s á g o k t bízt m e g. ter ményértékesítő kciór gzd k ö z ö n s é g figyelmét l e g n y o m t é k o s b b n felhívjuk. F o l f i i i r i i i l r tiszteltármi C I I I I V J U I Y fogysztóink figyelmét, h o g y h i v t l u n k t Szent Imre u. 12. sz. lól Szent Imre u. 4. s z. lá helyeztük át. Hungári Vilmossági R. T. Életbelép szeszmonopolium. szeszegyedáruságról szóló törvény v é g r e h j t á s i u t sítás értelmében szeptember hó 1-én s z e s z é r t é k e s i t é s t m á r z uj s z e r v : Mgyr Királyi Szeszegyedáruság igzgtóságá nk feldt. Ezzel fontos eseménnyel egyidejűleg köz gzdsági körök érdeklőde k ö z p o n t j á b kerül m e g v á l t á s lá kerülő s z e s z g y á r k helyzete. M i n t értesülünk győri szesz gyár megváltásár vontkozó tárgylások m á r befejezt nyer tek. h i v t l o s f ó r u m o k m á r g y o r s ü t e m b e n végzik z e l ő k é szítő m u n k á l t o k t. Diótermesztünk leg ngyobb problémáj z, es fjtákt o l t á s utján szporítsuk. Ezek f á k k o r á b bn, bőségesebben teremnek. E r r ő l, v l m i n t z ő s z i b r c k f á k ifjitásáról é s á t o l t á s á r ó l, k ö s z méte l e g ú j b b termeli m ó d járól, szőlő hrmtgyökereztetéről, körte Lorette-metszéről, gyümölcsös-, virágos z ö l d s é g e s k e r t, v l m i n t b r o m f i u d v r é s m é h g z d s á g hvi g y k o r l t i teendőiről i r r é s z l e tesen képekkel b ő v e n illusztrálv M g y r G y ü m ö l c s " l e g ú j b b szám, melyből l p u n k r vló hivtkozássl egy l k l o m m l i n g y e n m u t t v á n y s z á m o t küld kidóhivtl : Budpest. IV., Gerlóczy-ucc 11. Ktoni kürtjeleket szbd ktoni lkul toknk fújni. S z é l t é b e n - h o s s z á b n i g e n g y k r n előfordul, h o g y levente-, c s e r k é s z l k u l t o k, k ö z ségek, urdlmk pásztori s t b. ktoni vgy nnk megfelelő r é z k ü r t ö k k e l k t o n i kürtjeleket fújnk é s i g e n g y k r n t ö r t é n i k, h o g y ezzel k t o n i gykorl tokt zvrják. testneveli h t ó s á g o k most e l r e n d e l i k, h o g y Hirlp. 5. o l d l. levente, c s e r k é s z, P. L. E. M O V E stb. l ö v é s z e g y e s ü l e t e k kürtösei kürtöt csk r e n d e s k i v o n u l á sok lklmávl h s z n á l j n k é s k k o r is c s k z o k t k ü r t j e l e ket fújják, m e l y e k fogllko zás v é g r e h j t á s á h o z okvetlenül szükségesek. környéken folyó esetleges k t o n i gykorltok ltt k i - é s b e v o n u l á s h o z s z ü k s é g e s g y l o g m e n e t e k e n " kivül m á s kürtjelet hsználni n e m sz b d. K t o n i kürtjeleket p á s z t o r o k ne h s z n á l j n k. Vendéglősök Kongresz- szus. K e d d e n t r t o t t M g y r Vendéglősök, Szállodások Korcsmárosok Országos Szö vetsége évi rendes közgyűlét Székesfehérváron. komáromi iprtestület v e n d é g l ő s - s z k o s z tályát Ry I m r e é s Csonk n tl v e n d é g l ő s ö k k e l képviseltette ngyfontosságú gyűlen. Forglmi utvonlk sz bályozás. k o m á r o m i r e n d ő r kpitányság K o m á r o m szb. k i r. m, városbn H o r t h y Miklós utt, K l p k G y ö r g y utt é s N g y i m á n d i utt f ő ú t v o n l l á j e lölte k i. J á r m ü v e k k e l mellék utvonlkról ezen főútvonlkr befordulni főútvonlkon keresztül h l d n i csk l é p é s b e n, legngyobb figyelemmel ó v t o s s á g g l lehet csk k k o r, h j á r m ű v e z e t ő j e e l ő b b meg g y ő z ő d ö t t rról, h o g y f ő ú t v o nl f o r g l m ezt m e g e n g e d i é s nnk f o r g l m á t ezzel n e m z vrj. összeírják lovkt z öszvéreket. f ö l d m i v e l é s ügyi m i n i s z t e r rendeletet d o t t ki lovk öszvérek összeírá s á r é s álltorvosi vizsgált t á r g y á b n. S z e p t e m b e r h ó 1 10 között ö s s z e k e l l i r n i állmi t u l j d o n b n lévő l o vt é s öszvért. z ö s s z e í r á s l ó b e j e l e n t ő, lóvizsgálti igzolvány ű r l p o k kitölte utján történik. M i n d e n egyes lóról é s ö s z v é r r ő l k o r á r vló tekintet nélkül k ü lön űrlpot kell kitölteni. r e n delet rról is i n t é z k e d i k, ö s s z e i r á s i kötelezettség l á e s ő l o v k é s ö s z v é r e k közül, m e l y e k z ö s s z i r á s idején l e g l á b b 2 é v e s e k, é v e n k é n t o k t. 1-től n o v. 3 0 i g terjedő időközben álltorvosi vizsgált lá kell vetni. portlnt cement á r á nk mérsékle. z Á r e l l e n ő r z Országos Kormánybiztos rról értesítette mezőgzd sági k m r á t, p o r t l n d cement áránk csökkentére vontkozólg gyárkkl tár gylásokt folyttott gyá rk kötelezettséget vállltk rr, mgánfogysztás céljit szolgáló portlnd cement árát folyó évi j ú l i u s hó 1-től k e z d ő dőleg m á z s á n k i n t 25 fillérrel, míg z i g z o l t n trágygödrök létesítére felhsznált cement árát m á z s á n k i n t 2 pengővel c s ö k k e n t i k, z e d d i g fennálló árk kl szemben helyt feldóállomás. to külömböző, színekben válsztékbn ngy olcsón beszerezhetők: H C K E R D E Z S Ő ppirkereskedében, Komárom. r n í r j : d r. K e r s é k László. polgári l é g v é d e l e m l é n y e gét i s m e r n i m i n d e n m g y r á l lmpolgárnk kötelessége, csk zért, sját m g á t v é delmezni tudj, h zeti k ö z ö s s é g é r d e k é b ő l i s, m á s o k o n s e g í t e n i t u d j o n é s főleg f e g y e l e m megne l z u l j o n, m e l y siker főfeltétele: egy szóvl, elkerülhessük pánikot. gázháboru gondolt, h n e m is t u d t o s n, de t u d t ltt vissznyúlik z e m b e r ő s k o r á b, m i k o r meggyújtott fák füstjével kergette k i b r l n g i medvét. M á r g ö r ö g történetírók meg említik, h o g y h á b o r ú k esetén forró s z u r o k é s k é n p o r füstjé vel i g y e k e z n e k z ellenséget m e g félemlíteni, h o g y krterejüket pánik áltl m e g t ö r j é k. E z e n ókori gázháboruk eszközei l e g t ö b b s z ö r é g ő s z l m füstje, s z u r o k, g ö r ö g t ű z, k é n p o r füstje v o l tk, m e r t n e m ismerték m o dern chemiát, bár L i o n r d o de V i n c i ( ) már rsen g ő z ö k e t jánlott z e l l e n s é g e l p u s z t í t á s á r. D e z k k o r i v e z é r k r o k n k ez csk mese v o l t, egy ngy művz b o l o n d g o m b á i. M é g v i l á g h á b o r ú előtt is g á zok kizárólg v e g y i i p r b n n y e r t e k l k l m z á s t s csk i t t ott olvshttuk ámulv, egy-egy ngyvárosbn rendőr ség könnyfksztó puskgráná t o k t l k l m z o t t tüntetők e l l e n. V i l á g h á b o r ú b n k k o r jöttek rá gázháboru gondoltár, m i k o r m o z g ó h r c álló hrccá merevedett s b e t o n f e d e z é k e k még nehéz ágyuk lövedékei nek is ellentállottk. E k k o r o l y n n y g o t kerestek, m e l y b e h t o l betonfedezékekbe s onnn n y i l t terepre kényszeríti z e l l e n s é g e t, esetleg m e g is ö l i. Ez megfelelő nyg l e t t : g á z, mely kezdetben szörnyű pusz títást v i t t véghez h r c o l ó k tonák között, mert z ellenfél n e m i s m e r t e f e l mérgező g á z t s i g y v é d e k e z é s t sem t u d t á k idejében k i d o l g o z n i. z e l s ő g á z t á m d á s n á l gázsérültből m e g h l t, tehát s é r ü l t e k 30 százlék, v i l á g h á b o r ú v é g é n már á t l g 100 g á z s é r ü l t közül csk kettő hlt m e g, tehát 3 0 s z á zlékkl szemben csk 2 s z á z lék. Ez m u t t j, h o g y veszedelem ellen védekezni lehet, de védekezni is k e l l. V i s z o n t csk u g y lehet eredményesen v é d e k e z n i, h ismerjük vesze d e l e m lényegét. T e h á t l é g v é delemben jártsnk kell lenni mindnyájunknk, nekünk polgá r o k n k is, nnál is i n k á b b, m e r t repülőtechnik fejlődével f r o n t o k mögötti o r s z á g r é s z e k is e g y i k ó r á r ó l másikr h d s z i n térré v á l t ó z h t n k é s változni fognk. M e g kell ismernünk r o m b o l ó, gyújtó é s h r c i g á z o k t terjesztő b o m b á k htásit e l m é l e t i l e g, h o g y h á b o r ú esetén g y korltilg tudjunk védekezni e l lenük, szem előtt t r t v zt m g y r k ö z m o n d á s t : Segits m g d o n, k k o r Isten is segít. (Folyt, kőv.)

6 6. o l d l. SPORT. KFC-Hubertus 3:2 (2:0) 600 néző. Játékvezető : K o m á r o m m e g y e i Hírlp. Perlinger. KFC: Rdics Kuthy, B o g n á r Rózshegyi, v. Hvsi, N g y K. Németh I., Jkb, Pintér, Lengyel I I., Kovács. Pintér indított l b d á t. I g e n s z é p i r m b n induló játék s z é p m é r k ő z é s t igért. K F C soroztosn támdott s néhány elhibázott löv után 7-ik p e r c b e n N g y szép előredását K o v á c s 16-os srkából g ó l l á érvényesítette ( 1 : 0 ). Továbbr is K F C támdott. K F C cs tár é s h l f s o r zonbn n e m t u d t zt s z é p ö s s z j á t é k o t m u t t n i, m e l y e t z e l ő b b i két b rátságos mérkőzen láttunk, n e m t u d o t t tehát o l y e r e d m é n y t elérni, m i n t m i l y e t vártunk tőle. B á r állndó f ö l é n y b e n v o l t, de z egyéni játék, céltln r u g dlozás tudott eredményt h o z n i. K F C lendületes j á t é k igy csk mezőnyjátékká vált. Végre 30-ik percben Erdős o s o n belül kézzel érintette lbdát, 1 l - e s é s K o v á c s löve védhetetlen v o l t. (2:0.) b l szerencse H u b e r t u s t f e l v i l l n y o z t, s z e b b n é l - szebb tám dást vezetett, de e r e d m é n y t e l érni n e m t u d o t t. második félidőben ját szott k i igzán H u b e r t u s f o r m á j á t, i l l e t v e K F C m i n t h viszszesett v o l n, e l l n y h u l t teljesen, ugy h o g y S z b ó b e d á s á b ó l m á r 14-ik percben védhetetlen gól lett. (2:1) H u b e r t u s t r t o t t m o s t állndón fölényét, néh-néh u g y n K F C is leszldt, de legfeljebb srokrúgást ért e l. Csk 3 9 i k p e r c b e n sikerült Kovácsnk Ipdát l e v i n n i s P i n t é r n e k b e d n i, k i védők k i c s e l e z é s e után k p u s mellett hálób rúgt lpdát ( 3 : 1 ) i k p e r c b e n E r d ő s I I. szépített s állított be végső e r e d m é n y t (3:2). Bírált: K F C. csk szerencséjének köszönhette győ zelmét. Szép támdási során tudt kihsználni kedvező l k l m k t. Szebb e r e d m é n y t is elérhetett v o l n. mezőny leg jobb játékos Rdics, K F C f i t l k p u s v o l t. két h á t v é dünk is j ó l működött, csk k á r v o l t, h o g y K u t h y előre k l n d o zott, e g y i k gólt z ő s z á m l á j á r i r t u k, m e r t n e m v o l t helyén. védelemnek köszönhető 2 pont. Hlfsorunk gyengén szerepelt, r o s s z u l helyezkedett, l b d á t z ellenfélnek dt, n e m f o g o t t e m bert. C s t á r s o r u n k n e m j á t s z o t t össze, gyors kció képesség ez l k l o m m l e l m r d t, K o v á c s, L e n g y e l I I., P i n t é r m u t t t k csk formát. Hubertusnál v é delem megfelelt, hlfsor elég jól dolgozott, cstársorból D o b ó, E r d ő s I I. vált k i. Pesl i n g e r b i r ó j ó l vezette m é r k ő zt, d i c s é r e t e t é r d e m e l. GyTC 2:2 ( 1 : 0 ), P VsutsG y p j u s z ö v ő 5 : 0 (2:0), K p u v á r T S E 2:0 ( 1 : 0 ), Kühne VTE 12:2 ( 4 : 2 ). T S C I I. H u b e r t u s 11. 3:2 ( 1 : 0 ). z N B első fordulójánk eredményei: Újpest Phőbus 2:0 (2:0), H u n g á r i SSE 3:2 (1:0), T x i s o k Z S E 9:1 (3:1), Elek t r o m o s S z e g e d 3:2 (3:0), K i s p e s t B o c s k i 3:1 (1:1), N e m z e t i B u d f o k 1:1 ( 1 : 1 ). F e r e n c v á r o s é s z Sz. M á v. ezúttl csk b r á t s á g o s mérkőzt játszott. K F C Győrben játszik z E T O I I. ellen. B á r z E T O I I. z e l s ő f o r d u l ó n győzelem mel m u t t k o z o t t be, n e m m u t tott o l y j á t é k o t, mely c s p t u n k hngultát csökkenthetné. H játékosink tudásuk jvát dják s szívvel lélekkel fognk küz d e n i, u g y két p o n t z E T O I I. től k ö n n y e n m e g s z e r e z h e t ő lesz Győrben. Szülők figyelmébe! vllás- közokttásügyi m. k i r. m i n i s z t e r I X. sz. előirt rendeletével MOSz" szbványú é s számú i s k o l i füzeteket rendelt e l, m e l y e t csk p p i r szküzletben v á s á r o l j o n, m á s füzetet ne f o g d j o n e l. Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. lptőke trtléklp: 200 ezer P. Igmándi-út 6. s z á m. bnk működe kiterjed bnkszkm ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyó számlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei m e g b í z á s o k l e b o n y o l í t á s b u d p e s t i é s külföldi t ő z s d é k e n. K ü l - é s belföldi csekkek é s kereske d e l m i utlványok b e h j t á s. Átutlások é s m e g hitelezek b e l - é s k ü l f ö l d r e. Külföldi pénzek beváltás kor hivtlos npi árfolymon. Foncière Áltlános Biztosító Intézet föügynöksége. Hrdtmuth rendszerű cserépkályhák á t l k í t á s á t, v l m i n t u j kályháke l d á s á t, építét, f - é s s z é n f ü tre l e g j u t á n y o s b b á r o n vál llom u g y helyben, m i n t vidéken. Hlupk Csk 10 f.-be kerül hűt npont K F jégszekrénnyel. kályhásmester Gyár-utc 4 1. RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten iskolák hsznált uj lkoholos TÖRKÖLYFÜRDŐJÉBEN V I I. Dohány-u. 44. O r v o s i felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás szo bákról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. Dr. l p y Gyul Komárom vármegye n y. fölevél táros áltl i r t l á b b i müveit á r u sításr megszereztük: iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerélesek előjegyezhetők é s kphtók: K o m á r o m m e g y e levéltáránk középkori o k l e v e l i 1.50 Jóki emlékkönyv ( c e n t e n á r i u m i kidás) 2. Mgyr dicsőség 2.50 K o m á r o m v á r m e g y e es csládi 3. K o m á r o m v á r m e g y e é s z u t o l s ó esi f e l k e l é s 1. Bűbájosok boszorkányok 1. h z j á r ó lélek.60 Kphtó postán utánvéttel megrendelhető : H C K E R D E Z S Ő könyvkereskedében Egyéb eredmények : E T O I I. I I. ker. SC 3:0 (2:0), SzSE - D C 4 : 1 (3:1), C V S E - G y C 4:2 (1:2), P e r u t z S V S E 4 : 1 ( 2 : 0 ) E l ő r e S z F C 2:1 (0:1), Unió F K 3:1 ( 1 : 1 ). másodikosztály ered ményei következők : B á n h i d ugusztus 27. könyv- ppirkereskedében, KOMÁROM, Ngyigmándi-ut 23. Telefon 6 1. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn K o m á r o m, Ngyigmándi-u. 23. Imándi-út Gylóky vskeresked Komárom.! e l ő n y ö s fizeti feltételek m e l ett Hitelbnk r t. Ppírszlvéták kphtók : H C K E R DEZSŐ könyv- ppirkereskedében. 23. szám. H e g e d ű, m n d o l i n, c s e l l ó, c i m b l o m, citer húrok é s l k t r é s z e k k p h t ó k : H C K E R könyv- D E Z S Ő ppirkereskedében Komárom. Felelős k i d ó : Hcker Dezső

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés.

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés. . é v f o l y m 36. szám ELŐFZETÉS Egz évre Félévre 10 P. 5 P. Á r 20 fillér. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2'50 20 P. fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton. véres szeptember

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben