ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Gyır, Árpád u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32"

Átírás

1 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Gyır, Árpád u E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási tervek bemutatása, véleményezése Elıterjesztı: Janák Emil, ÉD. KÖVIZIG igazgatója Koordinátor: Petrikné Molnár Erika, osztályvezetı

2 Tisztelt Közgyőlés! Az élıvizek, fıleg az édesvizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetıségeket kínál. Ez az erıforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövıben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz és tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak a folyók és tavak, erıfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért. Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a Víz Keretirányelvnek (továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelezı az ebben elıírt feladatok végrehajtása. A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti víztestek jó állapotba 1 kerüljenek. A keretirányelv szerint a jó állapot nemcsak a víz tisztaságát i, hanem a vízhez kötıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelı vízmennyiséget is. A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelésrıl, ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztésérıl. A különbözı elképzelések összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett területen mőködı érdekcsoportok (gazdák, ipari termelık, horgászok, turizmusból élık, erdészek, természetvédık, fürdık mőködtetıi, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban. A kitőzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó ökológiai, vízminıségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. E célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyőjtı-gazdálkodási terv foglalja össze, amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként születik meg. Elkészítésének határideje december 22. A terv egyrészt tartalmazza majd az összes szükséges háttér-információt (mely víztestekrıl van szó, jelenleg milyen állapotban vannak, milyen problémák keznek, ennek milyen okai azonosíthatók), továbbá, hogy milyen környezeti célkitőzéseket tőzhetünk ki és ezek eléréséhez milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzıkre van szükség. A folyók, patakok, tavak állapotának javítása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányításával, más minisztériumokkal együttmőködve végére el kell készülnie az egész országra kiterjedı vízgyőjtı-gazdálkodási tervnek. A tervezés hazánkban több szinten valósul meg országos szinten (ennek eredményeképpen lesz 1 db országos terv), négy részvízgyőjtı -Duna, Tisza, Dráva, Balaton- szintjén (ez 4 db részvízgyőjtı terv elkészítését i), 42 tervezési alegység szintjén (összesen 42 db alegység terv készült az országban). 1 Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából indul ki. Akkor tekinthetık a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés) használt vizek minısége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektıl függı természetes élıhelyek mőködését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai és kémiai (vízminıségi) állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél. Ettıl az általános környezeti célkitőzéstıl csak részletes társadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidı indokolt esetben vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitőzések tehetık. 2

3 Komárom-Esztergom megyét 3 alegység érinti: Cuhai Bakony-ér és Concó, Által- ér és Gerecse vízgyőjtıi. Néhány település olyan felszíni vízfolyásokhoz tartozik Súr, Aka, Héreg és Tarján, amelyek más alegységekhez tartoznak, így az ÉDUKÖVIZIG felelısségi körébe tartozó tervezési alegységeket a felszíni víztest problémák nem jelennek meg. A tervek készítését 2007-ben megelızte a Jelentıs Vízgazdálkodási Problémák megfogalmazása, amelyet az érdekeltek véleményezhettek elsı félévében. Ebben aktívan részt vettek a Komárom-Esztergom megyei települések, szakmai és civil szervezetek és a gazdálkodók is. A tervezés a továbbiakban a KEOP 2.5.0/A projekt keretében folytatódott. A feladatok ıs részét, többek között az állapotértékelést és az intézkedések megfogalmazását közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozó végzi. A nyertes vállalkozói konzorcium (Vezetıje az ÖKO Zrt.) novemberében kezdte meg a tevékenységét. Mára elkészültek az elızetes környezeti célkitőzések víztestenként (vízfolyásonként), illetve azok az intézkedések, amelyek a jó állapot eléréséhez szükségesek. A tervezett intézkedéseket alegységenként a mellékletben foglaljuk össze május végére elészülnek a társadalom számára egyeztetésre szánt ún. PP anyagok alegységenként, amelyek az interneten a honlapon ek. Ezt követıen június-július folyamán kerül sor a társadalmi egyeztetésre. Ennek keretében az elızetes terveket lehet írásban véleményezni, illetve a vállalkozó lakossági fórumokat szervez az érdekeltek véleményének megismerése érdekében. A vízgyőjtı-gazdálkodási terv kéziratos formáját az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács is tárgyalni fogja II. n. évi ülésén. MEGYEI ALEGYSÉGEK ELİZETES KÖRNYEZETI CÉLKITŐZÉSEK ÉS INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK 1-5 Cuhai-Bakony-ér és Concó A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése során a területi tervezık minden víztestre meghatározták az elızetes környezeti célkitőzéseket és intézkedési javaslatokat tettek. A Víz Keretirányelvnek megfelelıen a társadalom hatékony bevonása érdekében ezeket az elızetes intézkedéseket az érdekeltekkel véleményeztetni kell. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács megtárgyalta a víztestek környezeti célkitőzéseit és az elızetes intézkedéseket, melyeket a következıkben foglalunk össze. Az alegység területén több erısen módosított víztest (Concó felsı és mellékágai, Cuhai- Bakonyér és mellékágai, Csépi-ér és Császár-ér, Szendi-ér és Kocs-Kisigmándi-ér) van. Az említett vízfolyásokon a hosszirányú átjárhatóság akadályozott, mesterséges duzzasztott szakaszokat és halastavakat alakítottak ki, Ezek egy része tavak, tározók fenntartása hosszú távon indokolt. Az alsó szakasz síkvidéki jellegébıl adódóan a vízfolyásokra általánosan a diffúz tápanyagés szervesanyag-terhelés jellemzı. Dombvidéken pedig az erózió okoz problémát. Az alegységhez tartozó víztestek közül csak kettın nem volt elvégezhetı a minısítés adathiány miatt. A minısített víztestek egyike sem éri el a jó ökológiai állapotot, illetve potenciált. Ennek oka egyrészt a medrek feliszapolódottsága, túlzott növényzettel való benıttsége, a mederbe vezetett tisztított kommunális szennyvíz mennyisége, esetenként minısége, illetve a 3

4 helyenként partélig is lehúzódó mezıgazdasági területekrıl származó diffúz terhelések. A felsorolt okok hatását növeli egyes víztestek változó vízhozama, idıszakos jellege, mely a kisvizes idıszakokban, fokozva a terhelések hatását, kedvezıtlenül hat a víztestek élıvilágára. További kedvezıtlen hatással van a víztestek (Szendi-ér, Csépi-és Császár-ér, Concó, Cuhai- Bakony-ér) ökológiai állapotára a több évtizede folyó halastavi és horgászati célú halgazdálkodás, mely a kommunális, ipari és diffúz terheléseken túlmenıen hozzájárulhat a víztestek vízminıségének kedvezıtlen változásához, valamint kedvezıtlenül hat a víztestek halfaunájára, illetve a vízinövényzetre és a makrozoobentoszra is. A völgyzárógátas tározók, halastavak további kedvezıtlen hatásai keznek még a hosszirányú átjárhatóság akadályozásában, valamint a mederben hagyandó ökológiai vízmennyiség idıszakonkénti és helyenkénti hiányában. Általánosságban érvényes a vízfolyásokra, hogy a jó mezıgazdasági gyakorlat bevezetésével a terheléseket csökkenteni kell. A mezıgazdasági területek és a medrek között védısávot, pufferzónát kell kialakítani, mely a helyes parti zonáció kialakításával legalább féloldali árnyékolást ad a medreknek, illetve visszatartja a termıterületekrıl kimosódó szerves- és tápanyagokat. A társadalmi igényeknek megfelelıen a vízhasználatokat felül kell vizsgálni, elsısorban a vízkészletek szempontjából. Hallépcsık, megkerülı csatornák létesítése a duzzasztók mőtárgyainál, környezeti hatásvizsgálat, ill. költség-haszon elemzés alapján. Síkés dombvidéki kis és közepes vízfolyások rehabilitációja. Az intézkedések érintik a jelenlegi terület- és vízhasználatokat. Az alegység területét érintı vízfolyások és állóvizek ökológiai állapotának javításához az alábbi projektek egyes elemeikben járulnak hozzá: Vízi élıhelyek kialakítása a Concó torkolatban Bársonyos, Kerékteleki szennyvízelvezetése és a Bakonyszombathely-i szennyvíztisztító bıvítése - KEOP Réde, Bakonybánk szennyvízelvezetése és tisztítása - KEOP Bakonysárkány, Vérteskethely szennyvízelvezetése és a Kisbér-i szennyvíztisztító bıvítése KEOP Csép, Ete, Tárkány szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP Javasolt egyéb intézkedések Vízvisszatartás, vízjárta területek kialakítása (Nagyigmánd, Ács, Bana, Bıny, Rétalap és Mezıörs térségében) rendszeresen elöntésre kerülı területeken mővelési ág váltás parti zonáció megteremtése Az intézkedési javaslatokat víztestenként a mellékelt táblázat tartalmazza Felszín alatti víztestek, vízbázisok Mivel vízmérleg tekintetében az alegységet érintı Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyőjtıje víztest nincs jó állapotban, ezért az alábbi korlátozó intézkedésekre van szükség: - A várhatóan növekvı tendenciát mutató energetikai célú vízkivételeknél elı kell írni a visszasajtolást - Karsztvíz kivételek szabályozása - Törekedni kell az illegális vízhasználatok visszaszorítására A mezıgazdasági diffúz szennyezések miatt, a figyelıkutakban érzékelhetı magas nitrát tartalom miatt az s.p és a sh.1.3. víztestek jelenleg a jó állapot nem érik el. 4

5 Az alegység területére esı vízbázisok: Üzemelı: Gönyő Távlati: Ács Lovadi-rét A vízbázisokon nem ismert olyan szennyezés, amely veszélyeztetheti a vízbázisok vizének minıségét. Ács Lovadi rét távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata, védıidomának meghatározása (KEOP-2.2.3/C projekt) Gönyő üzemelı vízbázis diagnosztikai vizsgálata, védıidomának meghatározása (országos vízbázis-védelmi programban benne van, nem indult beruházás, pályázhatna KEOP-1.2.3/A-ra) 1-6 Által-ér A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése során a területi tervezık minden víztestre meghatározták az elızetes környezeti célkitőzéseket intézkedési javaslatokat tettek. A Víz Keretirányelvnek megfelelıen a társadalom hatékony bevonása érdekében ezeket az elızetes intézkedéseket az érdekeltekkel véleményeztetni kell. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács megtárgyalta a víztestek környezeti célkitőzéseit és az elızetes intézkedéseket, melyeket a következıkben foglalunk össze. Az alegység területén több erısen módosított víztest (Által-ér Bokod alatt, Fényes-patak és Csever árok, Oroszlány-Kecskédi vf, Naszály-Grébicsi vf és Kocs-Mocsai vf., Árendás-patak) van. Jellemzı a hosszirányú átjéárhatóság hiánya, illetve egyes esetekben a hosszú belterületi szakaszok és a szabályozott vízpótlás megléte. A vízfolyásokra általánosan a diffúz tápanyag- és szervesanyag-terhelés jellemzı, a felsı szakaszokon a dombvidéki jelleg (Galla-patak, Majki-patak, Oroszlány-Kecskédi vf) miatt az erózió is problémát okoz. Az alegységhez tartozó víztestek közel felén nem lehetett elvégezni a minısítést adathiány miatt. A minısített víztestek egyike sem éri el a jó ökológiai állapotot, illetve potenciált. Ennek oka a korábbi évtizedek során a mederben felhalmozódott szennyezett üledék, a mederbe vezetett tisztított kommunális szennyvíz mennyisége, esetenként minısége, illetve a helyenként a partélig is lehúzódó mezıgazdasági területekrıl származó diffúz terhelések. A felsorolt okok hatását növeli egyes víztestek változó vízhozama, idıszakos jellege, melyek a kisvizes idıszakokban fokozzák a terhelések hatásait kedvezıtlenül kihatva a víztestek élıvilágára. További kedvezıtlen hatással van a víztestek ökológiai állapotára a több évtizede folyó halastavi és horgászati célú halgazdálkodás, mely a kommunális, ipari és diffúz terheléseken túlmenıen hozzájárulhat a víztestek vízminıségének kedvezıtlen változásához, valamint kedvezıtlenül hat a víztestek halfaunájára, illetve a vízinövényzetre és a makrozoobentoszra is. A völgyzárógátas tározók, halastavak további kedvezıtlen hatásai keznek még a hosszirányú átjárhatóság akadályozásában, valamint a mederben hagyandó ökológiai vízmennyiség idıszakonkénti és helyenkénti hiányában. Általánosságban érvényes a vízfolyásokra, hogy a jó mezıgazdasági gyakorlat bevezetésével a terheléseket csökkenteni kell. A mezıgazdasági területek és a medrek között védısávot, pufferzónát kell kialakítani, mely a helyes parti zonáció kialakításával legalább féloldali árnyékolást ad a medreknek, illetve visszatartja a termıterületekrıl kimosódó szerves- és tápanyagokat. Az Által-éren a vízkészletek nem elégítik ki a vízigényeket, ezért a társadalmi igényeknek megfelelıen a vízhasználatokat felül kell vizsgálni.. A Bánhidai-hőtıtó funkciója 5

6 megváltozott. Tekintettel arra, hogy a vízkészlet a vízgyőjtın lekötött, az itt kezı vízigény nem elégíthetı ki, ugyanakkor a tározó megváltoztatja a vízfolyás eredeti jellegét, ezért meg kell vizsgálni a tó megszőntetését, vagy az átfolyásos jelleg átalakítását. Meg kell vizsgálni a Tatai-tó dunai vízpótlásának lehetıségét is. Elképzelhetı megkerülı csatornák létesítése a duzzasztók, halastavak mőtárgyainál, környezeti hatásvizsgálat, ill. költség-haszon elemzés alapján. Síkvidéki és dombvidéki kis és közepes vízfolyások rehabilitációja, ökológiai mederrendezése. Az intézkedések érintik a jelenlegi terület- és vízhasználatokat. Az alegység területét érintı vízfolyások ökológiai állapotának javításához egyes projektek bizonyos részelemeikben járulnak hozzá: Által-ér projekt KDOP Tata városi szennyvíztisztító telep fejlesztése KEOP Tatabánya városi szennyvíztisztító telep fejlesztése KEOP Javasolt egyéb intézkedések szennyezett üledék eltávolítása a vízfolyásból, tavakból (tatai Öreg-tó, Környei-tó), Bánhidai tó üzemelésének, szükségességének felülvizsgálata megkerülı csatorna építése a tavaknál (Bánhidai tó, Környei-tó, Bokodi-tó), Öreg-tó leeresztés szükségességének és a halgazdálkodás, horgászati hazsnosítások felülvizsgálata fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítása, tározóknál a vizek továbbengedése (mellékvízfolyásokon is), védısáv a mezıgazdasági terület és a meder között, vízjogi engedélyek felülvizsgálata vízkészlet szempontjából, ökológiai mederrendezés, települési burkolt szakaszok átépítése (Tatabánya), hőtıvizek hőtése visszavezetés elıtt (Bokodi hıerımő) (minıségi, mennyiségi szempontok) Az intézkedési javaslatokat víztestenként a mellékelt táblázat tartalmazza. Felszín alatti víztestek, vízbázisok Mivel vízmérleg tekintetében az alegység k.1.2, ill. kt.1.2 víztestje nincs jó állapotban, ezért az alábbi korlátozó intézkedésekre van szükség: - A várhatóan növekvı tendenciát mutató energetikai célú vízkivételeknél elı kell írni a visszasajtolást, - Karsztvíz kivételek szabályozása, - Törekedni kell az illegális vízhasználatok visszaszorítására. A mezıgazdasági diffúz szennyezések miatt, a figyelıkutakban érzékelhetı magas nitrát tartalom miatt az sh.1.3; sp.1.4.1; sp1.4.2 víztestek jelenleg a jó állapot nem érik el. Az alegység területére esı vízbázisok: Üzemelı: Dunaalmás, Tata, Tatabánya XV/C vízakna, Tatabánya XIV/A vízakna A vízbázisokon nem ismert olyan szennyezés, amely veszélyeztetheti a vízbázis vizének minıségét. Jelenleg az érvényben lévı országos szintő kormányrendelet (123/1997.) védi a vízbázisainkat, ill. helyi szinten a kijelölı határozattal rendelkezı vízbázis rendelkezı intézkedéseit be kell tartani. 6

7 Környezeti célkitőzések, határidık A síkvidéki és dombvidéki kisvízfolyások nagyobb része erısen módosított (nagyszámú völgyzárógátas tározók miatt), de van 2 db természetes állapotú víztest is (által-ér felsı szakasza és a Szıny-Füzitıi csatorna). A jogszabályok idıbeni és tartalmi megfelelı módosításával az alegység területén az intézkedések nagy része elindítható, részben megvalósítható. Az Által-ér felsı szakaszán a jó ökológiai állapot. Az Által-ér alsó szakaszán az intézkedések nagy része a jelenleg futó ROP projekt keretében megvalósul, de több szükséges intézkedés nem (Tatai Öreg-tó kotrás), így a jó ökológiai potenciál várhatóan 2021-ig érhetı el. A többi víztesten szükséges intézkedések (ökológiai mederrendezés, fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása) már komoly forrásokat igényelnek, melyek biztosítása után tőzhetı ki a víztest szintő jó ökológiai állapot (potenciál) elérésének pontos dátuma (2021, 2027). A Duna Gönyő-Szob közötti szakaszán a jó ökológiai állapot nem érhetı el. A társadalmi egyeztetés során kell tisztázni a végleges környezeti célkitőzést, az ehhez szükséges beavatkozást és/vagy a szükséges derogációt. Tekintettel arra, hogy ez a Dunaszakasz a szlovák féllel közös víztest, az egyeztetésbe Szlovákiát is be kell vonni. A vízgyőjtı területén lévı víztestek közül a sp és a h.1.3 víztestek vannak jó állapotban. A többi víztesten a jó állapot, illetve az k.1.2 víztest jó állapota 2027-re érhetı el. Az sp.1.4.1, sp és a sh.1.3 víztestek kémiai állapota nem megfelelı. A víztesteken fellelhetı nitrát és ammóniumszennyezések okai mezıgazdasági eredető diffúz szennyezések, erre megoldás a jó mezıgazdasági gyakorlat alaklmazása, vagy a mővelési ág megváltoztatása lehet. A k.1.2 víztesten található legnagyobb probléma a korábbi mélymőveléső bányászati vízkivételekhez köthetı, melynek következtében a térség karsztvízszintje ısen lecsökkent. A karsztrezervoár visszatöltıdése jelenleg is tart, melynek mértéke az elırejelzések és a gyakorlat szerint is idıvel csökkent, de ennek ellenére folyamatos. Ezzel kapcsolatosan, mely ezt a folyamatot gyorsítaná, nincs jó mőszaki megoldás ig a felszín alatti víztesteken a jó állapot minden víztesten. 1-7 Gerecse A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése során a területi tervezık minden víztestre meghatározták az elızetes környezeti célkitőzéseket és intézkedési javaslatokat tettek.. A Víz Keretirányelvnek megfelelıen a társadalom hatékony bevonása érdekében ezeket az elızetes intézkedéseket az érdekeltekkel véleményeztetni kell. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács megtárgyalta a víztestek környezeti célkitőzéseit és az elızetes intézkedéseket, melyeket a következıkben foglalunk össze. Az alegység területén A Bikol-patak és a Csenke-patak lett erısen módosított a völgyzárógátas tározók megléte miatt. Ezek fenntartása indokolt, a jó ökológiai potenciál elérése ennek figyelembe vételével történik. A vízfolyásokra általánosan a diffúz tápanyag- és szervesanyag-terhelés jellemzı, elsısorban a dombvidéki, hegyvidéki jelleg miatt az erózió okoz problémát. A Pilismaróti-Malom-patak, valamint a Dömösi-Malom-patak zavartalan hegyvidéki patakok képét mutatják: erdıben futó, erısen meanderezı jellegő; változatos mederformájú patakok. 7

8 Környezeti célkitőzés ezen patakok esetében a jó ökológiai állapot megırzése. Hasonló képet mutat becslés alapján a Szentlélek-patak felsı szakasza is, ahol adathiány miatt a minısítés nem volt elvégezhetı. A Bajóti-, Csenke-patak, valamint a Szentlélek-patak alsó víztesten szintén adathiány miatt nem volt elvégezhetı a minısítés. Az alegységhez tartozó további víztestek (Kenyérmezei-patak, Únyi-patak) már nem érik el a jó ökológiai állapotot, illetve potenciált. Ennek oka a mederben található szennyezett üledék, a mederbe vezetett nem megfelelıen tisztított szennyvizek (pl. Kenyérmezei patak). A fenti problémákon kívül a nem megfelelı ökológiai állapotokhoz helyenként hozzájárul a mezıgazdasági területekrıl származó diffúz terhelés is. Általánosságban érvényes a vízfolyásokra, hogy a jó mezıgazdasági gyakorlat bevezetésével a terheléseket csökkenteni kell. A mezıgazdasági területek és a medrek között védısávot, pufferzónát kell kialakítani, mely a helyes parti zonáció kialakításával legalább féloldali árnyékolást ad a medreknek, illetve visszatartja a termıterületekrıl kimosódó szerves- és tápanyagokat. A társadalmi igényeknek megfelelıen a vízhasználatokat felül kell vizsgálni, elsısorban a vízkészletek szempontjából. Megkerülı csatornák létesítése a duzzasztók, halastavak mőtárgyainál, környezeti hatásvizsgálat, ill. költség-haszon elemzés alapján. Dombvidéki és hegyvidéki kis és közepes vízfolyások rehabilitációja, ökológiai mederrendezése. Az intézkedések érintik a jelenlegi terület- és vízhasználatokat. Az alegység területét érintı vízfolyások és állóvizek ökológiai állapotának javításához az alábbi javasolt intézkedések szükségesek: fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítása ökológiai mederrendezés szennyezett üledék eltávolítása védısáv mezıgazdasági terület és a meder között élıhely rekonstrukció szelektív növényirtás Az intézkedési javaslatokat víztestenként a mellékelt táblázat tartalmazza. Felszín alatti víztestek, vízbázisok A vízmérleg teszt alapján mennyiségileg a k.1.4. víztestnél vannak problémák, így jelenleg a jó állapotot nem érik el. A mezıgazdasági diffúz szennyezések miatt, a figyelıkutakban érzékelhetı magas nitrát tartalom miatt az s.p és a sh.1.4. víztestek jelenleg a jó állapot nem érik el. Az alegység területére esı vízbázisok: Üzemelı: Bajna, Sárisáp, Héreg, Tarján, Dorog, Tokod Ágnes ereszke, Tokod IV/c erszke, Esztergom Prímás-sziget, Dömös, Tát Távlati: Táti-szigetek, Esztergom-K Pilismaróti öblözet Bajna-, Sárisáp-, Héreg-, Tarján-, Esztergom Prímás-sziget üzemelı vízbázisok, valamint Táti-szigetek távlati vízbázis védelmi munkái befejezıdtek, a vízbázisok rendelkeznek védıidom kijelölı határozattal. Dömös üzemelı vízbázis, valamint Esztergom-K Pilismaróti öblözet vízbázisok diagnosztikai munkái befejezıdtek, védıidomuk meghatározásra került. A védıidomok és a védıterületek hatósági kijelölése az ÉDKTVF-nél folyamatban van. 8

9 Dorog vízbázis az országos vízbázis védelmi programban szerepel, az üzemeltetınek ezzel kapcsolatosan pályázati lehetıség adott a munkák elvégzésére. Tát, Tokod Ágnes ereszke, Tokod IV/c ereszke diagnosztikai vizsgálata és a védıidom meghatározása jelenleg folyamatban van, várhatóan az ide vonatkozó munkák évben befejezıdnek. A vízbázisokon nem ismert olyan szennyezés, amely veszélyeztetheti a vízbázis vizének minıségét. Környezeti célkitőzések, határidık: Az alegység területén két hegyvidéki természetes víztest van, melyek jelenleg jó állapotban vannak, itt cél a jó állapot megırzése. A többi hegyvidéki és dombvidéki kisvízfolyás egy része természetes, de több (2 db) erısen módosított víztest is van. A jogszabályok idıbeni és tartalmi megfelelı módosításával az alegység területén az intézkedések nagy része elindítható, részben megvalósítható, így némelyik víztesten a jó ökológiai állapot (potenciál), de a konkrét intézkedések (ökológiai mederrendezés, fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása) már komoly forrásokat igényelnek, melyek biztosítása után tőzhetı ki a víztest szintő jó ökológiai állapot (potenciál) elérésének pontos dátuma (2021, 2027). A Duna Gönyő-Szob közötti szakaszán a jó ökológiai állapot nem érhetı el. A társadalmi egyeztetés során kell tisztázni a végleges környezeti célkitőzést, az ehhez szükséges beavatkozást és/vagy a szükséges derogációt. Tekintettel arra, hogy ez a Dunaszakasz a szlovák féllel közös víztest, az egyeztetésbe Szlovákiát is be kell vonni. A felszín alatti víztestek közül mennyiségileg jelenleg a Dunántúli-középhegység-Esztergomi források vízgyőjtıje nincs jó állapotban, mely célkitőzés érhetı el. A Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz és a Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyőjtı Által-ér-torkolat Visegrád víztestek kémiai állapota 2021re érheti el a jó állapotot. RÉSZVÍZGYŐJTİ Duna, Gönyő-Szob közötti szakasza A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése során a területi tervezık minden víztestre meghatározták az elızetes környezeti célkitőzéseket és intézkedési javaslatokat tettek. A Víz Keretirányelvnek megfelelıen a társadalom hatékony bevonása érdekében az elızetes intézkedéseket az érdekeltekkel véleményeztetni kell. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács megtárgyalta a víztestek környezeti célkitőzéseit és az elızetes intézkedéseket, melyeket a következıkben foglalunk össze. A Duna ezen szakasza 3 alegységet érint, északról határolja a Cuhai-Bakony-ér/Concó, az Által-ér és a Gerecse nevő tervezési alegység. A víztest állapota, problémái tehát mindhárom alegységen keznek, de nem kizárólagosan, ezért ezt a víztestet külön tárgyaljuk. A víztest jelenleg nem erısen módosított, de ıs a hidromorfológiai kockázatot okoz a medersüllyedésbıl adódó vízszintsüllyedés. Ennek oka a görgetett hordalék hiánya miatt megnövekedett ún. hordalék-elragadó erı. Ezt a folyó felsı szakaszán lévı erımővek okozzák, amelyek visszatartják a Duna természetes görgetett hozamának döntı hányadát. Ezt a Bıs alatti szakaszon a mederbıl pótolja a folyó, ami fokozatos medersüllyedést okoz. A medersüllyedés miatt a mellékágak degradálódnak, a Dunával összefüggésben lévı talajvízszint is csökken, ami hátrányosan érinti a parti szőréső vízbázisokat, illetve esetenként a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémáknak (pl. gönyői erdık) 9

10 A görgetett hordalék hiánya ıs hidromorfológiai problémát okoz. A hatás megszüntetésére az alábbi mőszaki megoldások jöttek szóba: 1./ Felsı-Dunán a vízlépcsık megszüntetése. A hordalékegyensúly helyreáll, de vizsgálni kell a VKI 4. cikk (3) bekezdés III. pontját. Megvalósítása csak elvi lehetıség, hiszen ez a beavatkozás a felsı-dunai vízerımőveket hátrányosan érinti, s csak az ICPDR-ral közösen lehet megvalósítani. 2./ Mederstabilizálás az ÖKOPLAN, Dunadrop és VITUKI terve (1999) alapján. Ez a terv a vízszintek várható süllyedésének megakadályozása mellett a nemzetközi hajózóút biztosítását tőzte ki célul. A tervezett beavatkozás az fkm közötti szakaszon a kisvízszint süllyedés korlátozását (az egész szakasz átlagában) cm-re irányozza elı, az ún. nagymarosi típusú mederszőkítések alkalmazásával A beavatkozás a medersüllyedést mérsékli, de nem akadályozza meg, továbbá a tanulmányban nem vizsgált mértékő, de nyilvánvalóan kezı további árvízszint emelkedést eredményeznek, ami reálisan megvalósítható árvízvédelmi fejlesztéssel nem, illetve csak nagy költséggel kezelhetı. Az fkm szakaszon a kisvízi meder teljes bevédését, egy tervezett mederprofil kialakítását és kıszórásos védelmét i. A tervben szereplı kisvízszintek a jelenlegi kisvízszint alatt helyezkednek el 2,5 méterrel, ami a térség vízháztartása, a mellékágrendszerek vízellátása és a partiszőréső vízbázisok szempontjából káros következményekkel járnak. A mintakeresztszelvények alapján megállapítható, hogy a középvízi meder mérete is ısen csökken, ami káros hatással lenne az árvízszintekre. Fentiek miatt ez a megoldás a VKI 4. cikk 3. a) bekezdés miatt nem támogatható. 3./ Duzzasztás A vízszintemelés megvalósítható duzzasztással is, amely azt eredményezi, hogy a víztest erısen módosított állapotú lesz. Ez a VKI 4. cikk (7) bekezdésnek megfelelı szőrés alapján akkor valósítható meg, ha - a beavatkozás elsırendő közérdek - nincs más a környezet számára jóval elınyösebb, mőszakilag lehetséges és gazdaságos megoldás a medersüllyedés megakadályozására 4./ Megvizsgáltuk a VITUKI 2008-ban készített hajózási tanulmányát abból a szempontból, hogy miként hat e víztest hidromorfológiai állapotára. (A tanulmány célja nem a VKI célkitőzéseinek volt, de nyilvánvalóan hatással lehet rá.) A tanulmány 2 változatot vizsgál. Az egyik változatnál a medermélyülés nem áll meg, míg a másik változatnál a görgetett hordalék pótlásával a medermélyülés mérséklıdik, de a víztest hidromorfológiai állapota nem javul, ezért ennek megvalósítását nem javasoljuk. A fenti változatok végleges értékelése a társadalmi egyeztetés során végezhetı el. Ha a fenti intézkedések egyike sem valósul meg, vagy hatása nem javítja a folyó hidromorfológiai állapotát, akkor a víztest állapota érdemben nem javítható, nagy valószínőség szerint nem érhetı el a jó ökológiai állapot. Gyır, május 21. Összeállította: Melléklet: Intézkedési javaslatok víztestenként Sütheı László sk osztályvezetı 10

11 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. köszönetét fejezi ki az ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak a Vízgyőjtıgazdálkodási tervek megyei vonatkozásait ismertetı tájékoztatásért. 2. A vízgyőjtıgazdálkodási tervet az ülésen elhangzott észrevételek, javaslatok figyelembe vételével - társadalmasításra alkalmasnak ítéli, és kéri, hogy a szakmai és civil szervezetekkel, önkormányzatokkal történı egyeztetés során elhangzott, és a tervek céljával összeegyeztethetı felvetéseket, javaslatokat maradéktalanul építsék be a végleges változatba. Felelıs: a döntés 11

12 Alegység kódja Víztest Ketegória Jelleg Környezeti célkitőzés A derogáció oka neve határidı célkitőzés van-e védett terület szerinti + igény Természeti Mőszaki Aránytalanság Intézkedések felsorolása 1-7 AEP446 Duna Gönyü- Szob között természetes síkvidéki nagy M4 Mőszaki gyak-i v. jogszi kényszerek miatt nincs megval re Monostori mellékágrendszer rehabilitációja ( ,5 fkm) Szınyi mellékágrendszer ökológiai kapcsolatának megteremtése a fıággal (1764, fkm) Mocsi mellékág rekonstrukciója ( fkm) Táti mellékág rekonstrukciója (1728,5-1721,5 fkm) Ökológiai szempontokat figyelembe vevı hajózási feltételek kialakítása (VITUKI tanulmány) vízszintemelés duzzasztással kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint ipari szennyvízbevezetések felülvizsgálata 1-5 AEP371 Concó-alsó természetes ökológiai mederrendezés, szelektív növényirtás (fenékküszöbök, fenékgátak átjárhatóvá tétele) védısáv a mg-területek és a meder között duzzasztók megfelelı üzemeltetése (pl.: Ács horgásztó) oldaltározós halastavak leeresztése a jó tógazdálkodási gyakorlat részeként Concó torkolati szakaszán élıhely rekonstrukció (Ács térségében) Ászári duzzasztómő üzemelésének felülvizsgálata, módosítása kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint, kedvezıbb befogadóba történı szennyvízelevezetés vizsgálata (Nagyigmánd) 1-5 AEP372 Concó-felsı és erısen módosított mellékágai hiányzó védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint fenékküszöbök, fenékgátak átjárhatóvá tétele ökológiai vízkészlet meghatározása, tavaknál továbbengedett víz szükségessége vízjogi engedélyek felülvizsgálata vízkészletek szempontjából tározók megfelelı üzemeltetése, jó horgászati gyakorlat alkalmazása 12

13 1-5 AEP AEP376 Cuhai- Bakonyér mellékágai erısen módosított Cuha (Bakonyér) természetes alsó 2015-re mővelési ág váltás (Tarcsi-ér torkolati része) védısáv a mg-területek és a meder között (Bıny-Bakonybánk között) tározók megfelelı üzemeltetése, jó horgászati gyakorlat alkalmazása ökológiai mederrendezés, szelektív növényírtás, fenntartás mővelési ág váltás (Bana, Bıny térségében) védısáv a mg-területek és a meder között (Bıny-Bakonybánk között) kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint komplex célú vízgazdálkodási tározók létrehozása 1-5 AEP387 Csépi- és Császár-ér erısen módosított 2015-re védısáv a mg-területek és a meder között völgyzárógátas tározók megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása vízjogi engedélyek felülvizsgálata vízkészletek szempontjából, ökológiai vízkészlet meghatározása kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint 1-5 AEP983 Székes-patak természetes 2015-re védısáv a mg-területek és a meder között (Bıny-Bakonybánk között) termálvíz bevezetés megfelelı kezelése duzzasztómő megfelelı üzemeltetése átjárhatóság szempontjából 1-5 AEP992 Szendi-ér és Kocs- Kisigmándi-ér erısen módosított 2015-re védısáv a mg-területek és a meder között völgyzárógátas tározók megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása vízjogi engedélyek felülvizsgálata vízkészletek szempontjából, ökológiai vízkészlet meghatározása szelektív növényirtás 1-5 AEP374 Cuha (Bakonyér) erısen módosított felsı hegyvidéki kicsiközepes ökológiai mederrendezés, fenékküszöbök átalakítása az átjárhatóság figyelembevételével árnyékoló hatás növelése a Cuha-völgyben és Kardosréten völgyzárógátas tározók megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása (mellékvízfolyások tavain) védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint komplex célú vízgazdálkodási tározók létrehozása 13

14 1-6 AEP272 Által-ér felsı természetes 2015-re védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között 1-6 AEP273 Által-ér alsó erısen módosított F völgyzárógátas tározók megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása (mellékvízfolyások tavain) ökológiai mederrendezés, települési burkolt szakaszok természetközeli átalakítása (ROP) kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint Bánhidai tó üzemeltetésének, szükségességének felülvizsgálata védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között vizes élıhely kialakítása Tata belterületén (Tófarok rekonstrukció) (ROP) szennyezett üledék eltávolítása tavakból, vízfolyásokból Tatai Öreg-tó leeresztésének és a halgazdálkodás felülvizsgálata Derítıtó (Tata) oldaltározós mőködtetése) zagyterek rekultivációja (Tatabánya, Bokod) hőtıvíz megfelelı kezelése (Bokodi hıerımő) (minıségi, mennyiségi szempontok) Dunaalmás térségi mővelési mód váltás 1-6 AEP283 Árendás-patak erısen módosított védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között völgyzárógátas tározó megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint szennyvíziszap megfelelı kezelése és elhelyezése mederkotrás (szennyvíztisztító alatt különösen fontos) 1-6 AEP487 Fényes-patak és Csever-árok erısen módosított duzzasztómővek megfelelı üzemeltetése, átalakítása alvizi szempontok, valamint átjárhatóság figyelembevételével (Fényes duzzasztó, osztómőtárgy, Csever zsilip, VÉRT duzzasztó, Ferencmajori duzzasztók) (ROP) Fényes-patak mederrehabilitáció (ROP) védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint, hígítóvíz megfelelı biztosítása (Naszály) jó halgazdálkodási gyakorlat alkalmazása (Ferencmajori tavak, Réti tavak) vízrendszer vízjogi engedélyeinek felülvizsgálata vízkészletek szemponjából, Fényes források hozamának felülvizsgálata 14

15 1-6 AEP505 Galla-patak alsó természetes H ökológiai mederrendezés, települési burkolt szakasz természetközeli átalakítása (Tatabánya) fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítása belterületi jó (vízvédelmi) gyakorlat alkalmazása 1-6 AEP506 Galla-patak felsı természetes hegyvidéki-kicsi ökológiai mederrendezés, települési burkolt szakasz természetközeli átalakítása (Tatabánya) fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítása belterületi jó (vízvédelmi) gyakorlat alkalmazása 1-6 AEP696 Kocs-Mocsaivízfolyás erısen módosított védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint völgyzárógátas tározó megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása vízrendszer vízjogi engedélyeinek felülvizsgálata vízkészletek szemponjából, szelektív növényirtás állattartótelepek korszerősítése 1-6 AEP841 Naszály- Grébicsivízfolyás erısen módosított védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint völgyzárógátas tározó megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása vízrendszer vízjogi engedélyeinek felülvizsgálata vízkészletek szemponjából, szelektív növényirtás 1-6 AEP856 Oroszlány- Kecskédivízfolyás és mellékága erısen módosított 2027-re völgyzárógátas tározó megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása védısáv kialakítása a mg-területek és a meder között ökológiai mederrendezés, települési burkolt szakaszok természetközeli átalakítása (ROP) kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint szőrımezı kialakítása Oroszlány térségében (ROP) 15

16 1-6 AEQ022 Szıny-Füzitıicsatorna természetes ökológiai mederrendezés, fás parti sáv kialakítása állattartótelepek korszerősítése 1-7 AEP293 Bajóti-patak természetes hegyvidéki-kicsi védısáv a mg-területek és a meder között a vízfolyás alsó szakaszán torkolati szakasz ökológiai mederrendezése (települési burkolt szakasz kiváltása) oldaltározós halastavak leeresztése a jó tógazdálkodási gyakorlat részeként (VISCOSA HE) fenékgát átjárhatóvá tétele (VISCOSA HE) 1-7 AEP328 Bikol-patak erısen módosított hegyvidéki-kicsi ökológiai mederrendezés Süttı belterületén és a Tardos feletti szakaszon tározók megfelelı üzemeltetése, jó horgászati gyakorlat alkalmazása kommunális szennyvíztisztító korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint 1-7 AEP385 Csenke-patak erısen módosított 2015-re védısáv a mg-területek és a meder között völgyzárógátas tározók megfelelı üzemeltetése, jó tógazdálkodási gyakorlat alkalmazása 1-7 AEP436 Dömösi- Malom-patak természetes hegyvidéki-kicsi jelenleg megfelelı állapot ökológiai mederrendezés, fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása Dömös belterületén 1-7 AEP657 Kenyérmezeipatak és mellékága természetes 2027-re védısáv a mg-területek és a meder között ökológiai mederrendezés, fenékküszöbök, fenékgátak (5 db) átjárhatóvá tétele szennyezett üledék egyszeri eltávolítása a Kenyérmezei-patak alsó szakaszán kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint 1-7 AEP886 Pilismaróti- Malom-patak természetes hegyvidéki-kicsi jelenleg megfelelı állapot ökológiai mederrendezé, fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, burkolt szakasz átalakítása Pilismarót belterületén 1-7 AEQ000 Szentlélekpatak alsó természetes ökológiai mederrendezés, kisvizi meder rekonstrukciója fenékküszöbök, fenékgátak átaalakítása (torkolati mőtárgy, SUZUKI útnál lévı) 1-7 AEQ001 Szentlélekpatak felsı természetes hegyvidéki-kicsi jelenleg megfelelı állapot a jó állapot megırzése 16

17 1-7 AEQ084 Únyi-patak alsó természetes 2015-re védısáv a mg-területek és a meder között szennyezett üledék egyszeri eltávolítása (Únyi-patak a Janzapatak torkolat alatt teljes hosszban) kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint Únyi-patak alsó szakaszán élıhely rekonstrukció (KEOP) ipari szennyvízbevezetések felülvizsgálata (pl.: galvánüzem) 1-7 AEQ085 Únyi-patak felsı és mellékágai természetes jó mezıgazdasági gyakorlat alakalmazása védısáv a mg-területek és a meder között szennyezett üledék egyszeri eltávolítása (Janza-patak és torkolata alatt Únyi-patakon) kommunális szennyvíztisztítók korszerősítése a Nemzeti Szennyvíz Program szerint szelektív növényírtás fenékküszöbök, fenékgátak átjárhatóságánal biztosítása (Bajna- Epöli vf, Únyi-patak) ipari szennyvízbevezetések felülvizsgálata 17

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai 8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai TARTALOM BEVEZETŐ... 9 1 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE... 10 1.1 A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-5490-19/2008. Hiv. szám: - Tárgy: Esztergom Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: 5 DB TÁRGY: Beszámoló az Országos Ivóvízminıség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása 1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART konzultációs anyag vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG készítette: VKKI-KÖVIZIG-ek

Részletesebben

Európai Duna Stratégia: kezdeményezés a térség fenntartható fejlődésért. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vitaindító gondolatai

Európai Duna Stratégia: kezdeményezés a térség fenntartható fejlődésért. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vitaindító gondolatai Európai Duna Stratégia: kezdeményezés a térség fenntartható fejlődésért A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vitaindító gondolatai Budapest, 2010. Január A társadalmi fejlődést és jól-létet világszerte

Részletesebben

Kertész József: A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer térbeli kiterjesztése

Kertész József: A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer térbeli kiterjesztése Kertész József: A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer térbeli kiterjesztése A Szigetköz területe kiemelkedő jelentőségű vizes élőhely, ahol a korábbi természetes állapotok a természeti folyamatok és

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Tatabánya, aut. megállóhelyről Ács, cukrászda 3 M 5:35 M 12:25 M 14:40 Ács, vá. 3 M 14:40 Ács, Zöldfa u. 3 M 14:40 Ajka, aut.áll 2 16:30 Almásfüzitő, vá. 3 M 5:35 M 12:25 M 14:40 7 M 4:40 M 5:32 M 6:25

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

TARANY. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009.

TARANY. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. TARANY Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Tarany Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Megbízó: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 7500 Nagyatád,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA TARTALOM I. BEVEZETÉS... 1 II. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 2 IV./1. AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS...

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum Jegyzőkönyv A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum - a Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő gazdálkodási Terv felülvizsgálata című KEOP 7.9.0/12 2013 0007 projekt keretében szervezi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV Alsó-Duna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március

Részletesebben

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében Komárom-Esztergom megyében ESZTERGOM Pilismarót Bana Kerékteleki Bársonyos Réde Tárkány Ászár KISBÉR Bakonyszombathely Bakonybánk Hánta Ácsteszér Csatka Koromla Süttő NYERGESÚJFALU Dömös KOPPÁNYMONOSTOR

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ

KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KONFERENCIA TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOP-4.1.1 C-12/KONV -2012-0015 FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

környezetvédelmi engedély határozat

környezetvédelmi engedély határozat ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/02741/2010 Ügyintéző: Takács Sándor Karda József Kovács Márta Kellner Szilárd dr. Horváth Zsolt dr. Kalotás Zsolt Papp

Részletesebben

zkedéseinek bemutatása

zkedéseinek bemutatása A Közép-Tisza K tervezett állapot javító intézked zkedéseinek bemutatása TEMATIKUS FÓRUM Tisza Részvízgyűjtő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Előadó: Háfra Mátyás KÖTIKÖVIZIG "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád

Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Tartalom 1. Víztisztaságvédelem... 1 2. Víz/ivóvíz jelentősége... 4 3. Nyersvíz-bázisok

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 Bevezetés Az élővizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Vizek állapotának kezelése 1.1 A vizek állapota A víz állapotjelzők adatai és azok elemzése alapján Horvátország vízkészletei ki vannak téve az emberi tevékenység hatásainak.

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben