FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: 5 DB TÁRGY: Beszámoló az Országos Ivóvízminıség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós elıírások figyelembe vételével, a Fejér megyei települések vonatkozásában ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Balsay István területpolitikai tanácsadó Nagy Ivett környezetvédelmi és fejlesztési munkatárs VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FİOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: - TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2 Tisztelt Közgyőlés! Az egészséges ivóvíz kiemelt jelentıségére való tekintettel tőzte napirendjére a Közgyőlés a Fejér megyei települések ivóvízminıségének alakulásáról szóló elıterjesztést. Az EU-s és hazai jogszabályi elıírások tekintetében, jelenleg a Fejér megyei települések közel 10 %-án kifogásolt a szolgáltatott ivóvíz minısége. Az érintett települések polgármesterei valamennyien pályáztak az ivóvízminıség-javítás tervezési elıkészítésére, a következı ütemben pedig a beruházások megvalósítása következhet, pályázati támogatás segítségével. Szeptember 20-án került kihirdetésre a Kormány egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrıl szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozata, valamint az egyes ivóvízminıség-javító beruházások saját hatáskörben történı megvalósításáról szóló 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozata. E jogszabályok segítségével jelentısen felgyorsulhatnak az ivóvízminıség-javító beruházások, Fejér megyében Polgárdi-Tekerespuszta ivóvízminıség-javítása az állam saját hatáskörő beruházásaként valósul meg. Az elıterjesztésben bemutatásra kerülnek azok az EU-s, országos és megyei szintő fıbb dokumentumok, jogszabályok, melyek hangsúlyozzák az egészséges ivóvíz jelentıségét. A beszámoló tartalmazza az érintett Fejér megyei települések ivóvízminıségének jelenlegi helyzetét és az ivóvíz minıségének javítása céljából eddig elvégzett, valamint a tervezett tevékenységet (pályázati, tervezési tevékenységek). A beszámoló elkészítéséhez szükséges aktuális adatokat, információkat az érintett települések polgármesterei, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Nemzeti Környezetügyi Intézet KDT Kirendeltsége és a Fejérvíz Zrt. biztosította. Víz Keretirányelv Az Európai Unió új víz- és vízi környezetgazdálkodási politikájának célkitőzése, hogy az Európai Unió egész területén, 2015-ig jó állapotba kerüljön minden felszíni és felszín alatti víz és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A cél elérését a december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK Víz Keretirányelvvel (VKI) tették kötelezıvé a tagállamokban. A VKI egységes alapokon szabályozza a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi védelmét, a pontszerő és diffúz szennyezı-forrásokkal szembeni fellépést, és elıírja a vizek jó állapotának eléréséhez vezetı intézkedések vízgyőjtı szintő összehangolását. Nemzeti Fejlesztés 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozását szolgáló Nemzeti Fejlesztés 2020 címő, szeptemberi egyeztetési munkaanyag meghatározó stratégiai keretét alkotja többek között a Víz Keretirányelv és a készülı Európai Víz Stratégia. 2

3 Az anyag rögzíti, hogy hazánkban az egészség környezeti kockázati tényezıi közül az ivóvíz helyenként nem megfelelı minısége nagy szerepet játszik, valamint globális szinten, hosszú távon különösen kritikus terület az ivóvíz, mivel egyre nagyobb mértékben használjuk ki mind a megújuló, mind a fosszilis vízkészleteket. Magyarország az éghajlatváltozási elırejelzések szerint sérülékeny terület, ahol felmelegedéssel, szélsıséges csapadékeloszlással, az ár- és belvízveszély, valamint az aszályérzékenység növekedésével kell számolni. Az ország ivóvízkészlete meghaladja a jelenlegi és várható fogyasztást, a felszín alatti készleteink jelentıs része azonban sérülékeny. A Koncepció Természeti erıforrásaink megırzése jövınk alapja c. fejezete tartalmazza, hogy Felszín alatti vízkészletünk európai viszonylatban kiemelkedı jelentıségő, az ivóvízellátás 95 %-a felszín alatti vízbıl történik. Bár a 2000-es években a felszín alatti vízkitermelések országosan stabilizálódtak, általános probléma az engedély nélküli jelentıs vízkivétel. Ez nem csupán komoly mennyiségi problémákat okoz, hanem szennyezési veszélyt is jelent a közepes mélységő vízadók számára. Felszín alatti vizeink (azok megújuló -utánpótlódó készleteinek) kihasználtsága az ország egyes részein már így is igen magas, ami óvatosságra int, hiszen az éghajlatváltozás miatt ezek a készletek tovább csökkenhetnek. Az elıírásoknak megfelelı, egészséges ivóvíz ellátás szintén gondot jelent. A vezetékes vízellátás az ország összes településén elérhetı, azonban az EU csatlakozással szigorodó vízminıségi elvárásokat már számos eddig használt kút nem képes teljesíteni. Az ország lakosságának hatoda nem jut minden szempontból (például bór-, arzén-, vas-, mangán, nitrát-tartalom szempontjából) kifogástalan ivóvízhez. Mindez költséges és elhúzódó fejlesztéseket igényel a közeljövıben is. A Koncepció fokozott nemzetgazdasági kockázatként jelöli a vízgazdálkodásra is jelentısen kiható klímaváltozást: a klímaváltozás hazánkat is érintı negatív hatásai (szárazodás, extrém idıjárási események gyakoribbá válása, hıhullámok, árvizek stb.) veszélyeztetik a nemzetgazdaság kiemelkedı fontosságú erıforrásait, így a termıföldet az élelmiszer-termelést; az egészséges ivóvízellátást, vagyontárgyakat, esetenként az emberi életet is. Az anyag rövid távon megoldandó környezetstratégiai feladatként rögzíti többek között az integrált, a vízkészlet megırzését és fenntarthatóságát szolgáló vízgazdálkodást valamint a klímaadaptációt. Környezethasználati fordulatot biztosító környezetstratégiai területek -ként jelöli a vízgazdálkodási szemléletváltást, ill. a vízmegtartás és -elvezetés komplex, a gazdálkodással, tájszerkezettel összhangban történı mőködtetését. A Koncepcióban felvázolt nemzeti jövıkép egyik kiemelt pontja a vízvédelem: meglevı szakmai tudásunk alapján a vizeinkkel való okszerő, de kreatív gazdálkodás az agrárium és a klímavédelem legerısebb támogatója, egyben exportlehetıségek megalapozója is, Magyarország virágzó vízország. A Koncepció stratégiai célkitőzései között szerepel a stratégiai erıforrások nemzeti megırzése, fenntartható használata, ezen belül a vízbázisok védelme, ivóvízminıség javítása. Az anyag a középtávú fejlesztéspolitikai feladatok ( ) között rögzíti többek között az alábbi vízgazdálkodási célokat: 3

4 - A Víz Keretirányelv szerint 2015-ig a vizek jó állapotának elérése. - A vízkészletek mennyiségi és minıségi védelme (az ésszerő és takarékos vízhasználat elterjesztése, a vizek terhelésének csökkentése). - A vízgazdálkodáson belül a vízvisszatartás, -tározás feladatán túlmenıen az árvízvédelmi védıképesség megtartása. Az árvizek és aszályok hatásának mérséklése. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójának szeptember 15-én közzétett feltáró értékelı vizsgálata az alábbi, felszín alatti vizekkel kapcsolatos információkat tartalmazza: Fejér megyében a legtöbb felszín alatti víztest a vízmérlegek és kihasználtság alapján jó állapotú. A közvetlen vízkivételek elsısorban az ivóvíz-szolgáltatás igényeinek kielégítését szolgálják. A vízellátás vonatkozásában Fejér megye területén ma már nem a mennyiségi ellátás, hanem a megfelelı ivóvíz minıség biztosítása kerül elıtérbe. A vízfolyások vízminıségét elsısorban a mezıgazdasági területekrıl származó vegyszerfelhasználás miatti, illetve a települési diffúz terhelések befolyásolják. 30 település nem rendelkezik csatorna-hálózattal, és a 78 ellátott településbıl 31-ben 70% alatti a rákötési arány. Ugyanezek a terhelések hatnak a felszín alatti víztestek minıségére, ám ez utóbbiak minıségének javulása csak évtizedekkel a megszőnı hatás után várható. A megye felszín alatti víztesteinek mennyiségi állapota A megye területén fekvı 27 felszín alatti víztest közül, 4 hegyvidéki, 5 hideg karszt, 4 termálkarszt, 4 porózus, 2 porózus termál, 4 sekély hegyvidéki víztest és 4 sekély porózus víztest típusba sorolható. A felszíni alatti víztestek mennyiségi állapota a megye területén többnyire jónak mondható. Bizonytalan az állapotértékelés 2 víztest esetében: - A Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyőjtı sekély porózus víztest a szárazföldi felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákra vonatkozó teszt eredménye bizonytalan. - Vértes déli források vízgyőjtıje karszt víztest vízmérlege szintén bizonytalan. Említést érdemel, hogy a karsztvíztesten belül Veszprém térségében az utánpótlódás és a vízkivétel közel azonos mértékő. Így a vízkivétel ebben a térségben tovább jelentısen nem növelhetı. A Várpalota, Balinka és Kincsesbánya térségi bányászathoz kapcsolódó vízemelés megszőnése következtében a karsztvízszint emelkedés jelentıs ütemben folytatódik További, felszín alatti víztesthez köthetı mennyiségi korlátozó tényezı: - Szabadbattyáni termálkarszt víztest korlátozott után pótlódással rendelkezik. Ezt jelzi az a tény, hogy a termálvíztestbıl kitermelt, jelenleg mintegy m3/nap vízmennyiség 2 m-es vízszintsüllyedést okozott az utóbbi 4-5 évben. Mindenképpen szükséges a Velencei-tó déli partján jelentkezı fejlesztési igények újragondolása, hiszen a fejlesztéshez társuló vízigény növekmény nem elégíthetı ki a termálvízkészletbıl a víztest mennyiségi károsodása nélkül. 4

5 A Nemzeti Környezetügyi Intézet a Szabadbattyáni termálkarszt víztesttel kapcsolatban ismertette, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodási terv (2009) elkészítése és elfogadása óta eltel idıszakban elkészült az a tanulmány évben, ami a gárdonyi térségben a víztestbıl kivezethetı vízkészlet mennyiségének megállapítására irányul. A tervdokumentáció alapját képezi a gárdonyi és velencei fürdık vízigény növeléséhez kapcsolódó elvi vízjogi és környezeti hatásvizsgálati engedélyezésének, mely jelenleg folyamatban van a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségen. A víztest mennyiségi szempontból jelenleg egyensúlyi állapotot mutat. A vízmérlegek és kihasználtság alapján a megyében a legtöbb víztest jó állapotú, a mennyiségi kihasználtság (vízkivétel/hasznosítható vízkészlet) 2-41 % között mozog, kivéve a fenti 3 vízgyőjtıt (a Vértes déli források vízgyőjtıjének kihasználtsága 96%- os, azaz bizonytalan). A megye felszín alatti víztesteinek minıségi állapota A vizsgált 27 felszín alatti víztestbıl 7 nem éri el a jó kémiai minıségi állapotot (pl. Velencei-hegység: szennyezett felszíni víz; Sárvíz, Sió-vízgyőjtı: diffúz nitrát; Séd- Nádor-Sárvíz-vízgyőjtı: diffúz nitrát, szennyezett felszíni víz, Duna jobb parti vízgyőjtı, Budapest-Paks: diffúz nitrát; Dunántúli-középhegység- Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyőjtıje: szennyezett termelıkút, szennyezett vízbázis védıterület, diffúz nitrát;). A szennyezı hatások a talajvízben már megjelentek, többnyire nitrát, ammónium-ion formájában. Okai a csatornázatlan településeken a szikkasztás, háztáji állattartásból származó trágya, a nem megfelelı mezıgazdasági gyakorlat a trágyázásban, mőtrágyázásban, az állattartó telepekrıl származó hígtrágya, trágya szakszerőtlen elhelyezése, valamint az ipartelepekrıl származó szennyezés (leggyakoribbak a nitrát, szulfát, klorid, nehézfémek, különbözı szénhidrogének). A már elszennyezett talajvíz minıségének javulása lassú folyamat, csak évtizedekkel a szennyezı hatás megszőnte után várható a jó állapot. Nitrát és ammóniumszennyezésekkel kapcsolatos problémák: Vízminıségi problémák elsı sorban a sekély víztesteken mutatkoznak nitrát szennyezés formájában, melyek fıbb oka a településekrıl, a mezıgazdasági területekrıl és az állattartó telepekrıl származó diffúz szennyezés, sıt iparterületrıl származó szennyezéssel is számolni kell. A településekrıl származó szennyezés fıként a szennyvízcsatornázás hiányából és a már csatornázott területeken a rákötések hiányából adódik. A Veszprémtıl a Vértes déli lábáig húzódó Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértes déli források karsztos víztest minısége, különösen annak nyílt, vagy alig fedett területein mezıgazdasági, települési és ipari eredető szennyezıdések hatását mutatja, különös tekintettel a nitrát szennyezésre. Szennyezése miatt vízminıség romlás (nitrátosodás) tapasztalható a csákvári vízmőkutak vízében is. 5

6 A Séd-Nádor-Sárvíz vízgyőjtı nevő porózus víztest egyes részein (Tác, Csısz, Soponya, Káloz térsége) az engedély nélküli, szakszerőtlen kútfúrások a víztest minıségét, fıleg nitrátosodás formájában rontják. Az emberi tevékenységtıl függetlenül, Aba, Sárbogárd, Lepsény térségében a szulfát-, és klorid-ion koncentráció határérték felett is elıfordul. Ivóvízellátás Fejér megyében Fejér megye területén a települések vízellátását általában regionális és kistérségi rendszerrıl biztosítják, vagy önálló saját vízmőrıl oldják meg. Néhány település önállóan oldja meg vízellátását vagy az Önkormányzat által üzemeltetett vízmőrıl, vagy létrehozott helyi szervezeten keresztül. A jellemzıen vidékies kistelepüléseken a vízigényeket a vezetékes vízellátáson kívül engedélyezett, vagy sok esetben engedély nélküli fúrt kutakból biztosítják. Így ezeken a területeken a felszín alatti vizek szennyezéssel való veszélyeztetettsége nagyobb, ugyanakkor fokozott az igény a helyben elérhetı egészséges felszín alatti víz iránt. A vezetékes vízhálózaton keresztül a megyében 2010-ben ezer m 3 vizet szolgáltattak. Így az egy fıre jutó vízfogyasztás éves szinten átlagosan 38.5 m 3 körüli. Az átlag feletti vízfogyasztás a nagy ipari központokra (Székesfehérvár, Dunaújváros), a Velence-tó körüli üdülıterületekre (Velence, Gárdony), illetve azokra a településekre jellemzı, ahol egy-egy nagyobb vízigényő, ipari, mezıgazdasági üzem található (pl.: Csabdi, Pusztavám). Az összes szolgáltatott vízbıl, ezer m 3, átlagosan 72% a háztartások számára szolgáltatott víz. A megye lakásállományának 96%-ában az ivóvíz szolgáltatás elérhetı. Alacsony az ivóvíz ellátottsága (80 % alatti) Daruszentmiklós (54%), Alsószentiván (63%), Elıszállás településeken. Vízfogyasztás Fejér megyében Az egy fıre jutó napi vízfogyasztás megyei átlaga 86 liter/fı/nap, ami az országos átlag (100 l/fı/nap) alatt van. Az országos átlag feletti a napi vízfogyasztás a nagyvárosokban és agglomerációs településeiken (Székesfehérvár, Dunaújváros), illetve a Velencei-tó körüli településeken (Sukoró, Velence, Gárdony, Nadap). (Kiugróan magas Sukorón az egy fıre jutó napi vízfogyasztás 190 liter, Mátyásdomb pedig 202 l/fı/nap) A megye 64 településén az egy fıre jutó napi vízfogyasztás a megyei átlag alatt marad, a legalacsonyabb Igar (38 l/fı/nap), illetve Daruszentmiklós (47,5 l/fı/nap). Fejér Megyei Területrendezési Terv A Fejér Megyei Közgyőlés 12/2009. (II.13.) K.r.sz. rendeletével elfogadott Fejér Megyei Területrendezési Terv, valamint a 27/2044. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Fejér megye jelentıs része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezetébe tartozik (különösen a karsztos területek), ezért kiemelten fontos feladat a megye vízkészleteinek hosszú távú megóvása. 6

7 Jogszabályok az ivóvíz minıségi követelményeirıl és a szükséges intézkedésekrıl - Az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló, november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet - Az Európai Bizottság C (2012) 3686 sz. határozata a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló 98/83. EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrıl - az Ivóvízminıség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat - A Kormány 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozata az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrıl Ivóvízminıség-javító Program Magyarországon az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló 98/83/EK számú tanácsi Irányelvben foglaltakkal összhangban kidolgozásra került Országos Ivóvízminıség-javító Program. A Programhoz kapcsolódó jogszabály: az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. Az ivóvízminıség-javító beruházások végrehajtását 2007-tıl a Környezet és Energia Operatív Program pályázati konstrukciója segíti. A beruházások jellemzıen társfinanszírozásúak, a saját forrás mellett EU támogatásokból, és központi költségvetési forrásból tevıdnek össze. Az Ivóvízminıség-javító Program felgyorsítása A Kormány az 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozatával rendelkezett az Ivóvízminıség-javító Program felgyorsításáról, melynek egyik lényeges eleme az önkormányzati önerı 100%-os állami biztosítása. Az ivóvízminıség-javítás pénzügyi forrását a KEOP pályázati konstrukció biztosítja. Az ivóvízminıség-javítási beruházások elıkészítésére a KEOP-7.1.0/11 Derogációs víziközmő projektek elıkészítése konstrukcióban, megvalósítására a KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminıségjavítás konstrukcióban lehetett pályázni. A KEOP 7.1.0/11 kódszámú pályázati konstrukció elıírása alapján a pályázatban megjelölt elszámolható költségek ÁFÁ-t nem tartalmazhatnak. A pályázati konstrukció elıírása alapján az ÁFA elszámolására nincs lehetıség, a Képviselı-testületeknek határozatban kell nyilatkozni arról, hogy az ÁFA összegét az Önkormányzat biztosítja. Szeptember 20-án került kihirdetésre a Kormány egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrıl szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozata, valamint az egyes ivóvízminıség-javító beruházások saját hatáskörben történı megvalósításáról szóló 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozata. E jogszabályok segítségével jelentısen felgyorsulhatnak az ivóvízminıség-javító beruházások, Fejér megyében Polgárdi-Tekerespuszta ivóvízminıség-javítása az állam saját hatáskörő beruházásaként valósul meg. A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Fıigazgatóságot jelölte ki. 7

8 Az ivóvíz minıségének ellenırzése A jelenleg hatályos vonatkozó jogszabályok szerint, a közüzemi ivóvíz szolgáltatók az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott megfelelı ivóvíz minıséget a fogyasztók felé az átadási pontig (vízóráig) kötelesek biztosítani. A végpontokon történı ivóvíz laboratóriumi ellenırzését a jogszabály nem írja elı. A fentiek alapján elıfordulhat, hogy a fogyasztás helyén, a helyi ivóvízhálózat sajátosságainak, állagának, és a fogyasztási szokásoknak köszönhetıen az ivóvíz minısége eltér az átadási ponton, hálózaton mért paraméterekhez képest. A takarékos vízfelhasználás környezetvédelmi szempontból fontos feladat, a vízkészletek hosszú távú megırzése érdekében, különösen a klímaváltozással együtt járó aszályos idıszakok gyakorisága miatt. Közegészségügyi szempontból azonban kockázatot jelenthetnek a használaton kívüli vízvezetékek, melyekben összegyőlı pangó vízben baktériumtúlszaporodás, káros kémiai folyamatok jelentkezhetnek. A fogyasztóknak van lehetıségük az ivóvíz minıségének laboratóriumi ellenıriztetésére és az eredménytıl függıen a belsı hálózaton kialakuló szennyezıdés megszüntetéséhez szükséges mőszaki beavatkozást is a fogyasztónak kell elvégeztetnie. Az ivóvíz minısége Fejér megyében Az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minıségi kifogással érintett Fejér megyei települések listája (hatályos: IV. 1-tıl) Település Lakosszám Bór (>1,0 mg/l) Fluorid (>1,5 mg/l) Nitrát (>50 mg/l) Nitrit (>0,5 és 0,1 mg/l) Arzén Ammónium (>0,01 (>0,5 mg/l) mg/l) Vas (>0,2 mg/l) Mangán (>0,05 mg Aba 4654 X X Csısz 1050 X Hantos 973 X X X Igar 713 X Káloz 2525 X X Lovasberény 2734 X X X Pátka 1659 X X Sárbogárd- Sárhatvan 270 X X X Az Európai Bizottság C (2012) 3686 sz. határozata értelmében a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló 98/83. EK tanácsi irányelv alapján kért eltérés alapján december 25-ig érvényben levı ideiglenes ivóvízminıségi határértékek: arzén esetében 20 µg/l, a bór esetében 5 mg/l, míg a fluorid esetében 1,7 mg/l. 8

9 Az érintett Fejér megyei településeken szolgáltatott ivóvíz minısége és a vízminıség-javító pályázatok helyzete (a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és az ivóvíz-szolgáltató Fejérvíz Zrt. - által közölt aktuális adatok alapján) 1. Aba A jogszabály értelmében Aba településen a fluorid és az ammónia komponensek tekintetében nem felel meg a szolgáltatott ivóvíz minısége. A Szolgáltató mérései a hálózaton, fluorid tekintetében valamennyi esetben határérték alattiak voltak, így intézkedésre nem került sor. A nyersvíz magas ammónia tartalma miatt a hálózaton nitrit-képzıdéssel kell számolni, a nitrifikáció következtében. A nitrit koncentrációjának csökkentésére rendszeresen elvégzi a Szolgáltató a hálózat szivacsos csıtisztítását, valamint Twinoxid nevő, por alapú klórdioxid vegyszert adagol. Ennek hatására a nitrit-képzıdés csökkent, de nem szőnt meg teljesen. A hálózaton az eddig kritikus helyeken már csak határérték közeli nitrit tartalmat szoktak mérni. A megfelelı ivóvízminıség biztosításához pályázati támogatás segítségével megvalósítandó mőszaki beruházás indokolt. A település részt vesz a KEOP vízminıség-javító pályázaton, Sárkeresztúr és Sárszentágota településekkel közösen, melyhez megkapták az Országos Közegészségügyi Intézet támogató szakvéleményét. A település 14,8 + 2,6 millió Ft támogatást nyert az ivóvízminıség-javító beruházás elıkészítésére (tervek, tanulmányok készítése, vizsgálatok elvégzése). A vízminıség javítására vonatkozó tervkészítés folyamatban van, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követıen, 2013-ban pályázik a település a kivitelezés támogatására. Aba települési önkormányzata által kitőzött vízgazdálkodási célok (az FMÖ által 2012-ben kezdeményezett települési önkormányzati adatszolgáltatás alapján): ivóvízminıség-javító és vízbázis-védı program Kistérségi Fenntartható Vízgazdálkodás (tavak, tározók kialakítása) Aba és térsége szennyvízberuházás, Belsıbáránd szennyvízelvezetése Az önkormányzat által már megvalósított cél: - Bodakajtor ivóvízellátása, szennyvízhálózat, belvízelvezetı rendszer kiépítése 2. Csısz A jogszabály alapján Csısz községben a szolgáltatott ivóvíz minısége az ammónium tekintetében nem felel meg a határértékeknek. A magas ammóniumtartalom miatti nitrifikáció következtében a hálózati minták egy részében a nitrit is határérték feletti, ezért a Szolgáltató Twinoxid nevő, por alapú klórdioxid vegyszert adagol. Végleges megoldáshoz pályázati támogatás segítségével megvalósítandó mőszaki beruházás szükséges, melyhez az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) támogató szakvéleményt biztosított. Az csıszi vízmő vízminıség-javítására a következı változatok mőszaki, gazdasági vizsgálata indokolt: 9

10 A változat: A községi vízmő által termelt rétegvíz kezelése a meglevı vízmőtelep fejlesztésével a következık szerint: törésponti klórozás vas és mangántalanítással (oxidáció, koaguláció, flokkuláció, adszorpció, fázisszétválasztás gyorsszőrın, aktívszén szőrés, utóklórozás). A telep kapacitása: 10 m 3 /h. Az elosztóhálózaton szükséges beavatkozások: az elosztóhálózat mechanikai tisztítását lehetıvé tevı mosató helyek kialakítása, ágvezetékek összekötése. B változat: A meglévı és új vízbázisok vizsgálata és a meglévı technológia használata. Az elosztóhálózaton szükséges beavatkozások: az elosztóhálózat mechanikai tisztítását lehetıvé tevı mosató helyek kialakítása, ágvezetékek összekötése.a pályázat kapcsán a KEOP 7.1.0/11 kódszámú pályázati konstrukció útmutatója alapján elkészült árkalkuláció alapján a pályázat maximum elszámolható nettó összes költsége ötmillió-háromszázötvenezer forint lesz. Adatforrás: Csısz Község Önkormányzata. 3. Hantos Hantos településen a jogszabály alapján a szolgáltatott ivóvíz arzén, vas és mangán komponenseinek határérték-túllépése fordul elı. A jelenlegi arzéntartalom µg/l közötti (az I. sz. kút arzén tartalma 23,1 µg/l, ezért ez a kút nem üzemel, a II. sz. kút arzén tartalma 11,5 µg/l, jelenleg ez a kút üzemel). A Szolgáltató kiiktatta a magasabb arzén koncentrációjú kutat az üzemeltetésbıl, így csökkent a hálózaton az arzén tartalom, valamint a hálózaton vízkormányzást hajt végre, melynek segítségével a település központjában az arzén tartalom határérték körüli óta van folyamatban Hantos ivóvízének arzénmentesítése, ennek elıkészítı szakasza folyik most. A település részt vesz a KEOP vízminıség javító pályázaton. Már korábban is szeretett volna pályázni, azonban a vízmő tulajdonjogát mostanra sikerült csak rendezni. A település célkitőzése egy új ivóvízkút fúrása. Az Önkormányzat a beruházás elıkészítésre 4,547 millió Ft támogatást nyert, önrésze 2,140 millió Ft. Hantos Községi Önkormányzat Képviselı-testülete várhatóan a napokban (a szeptember 20-i ülésén) dönt a tervezık kiválasztásáról. 4. Igar Igar településen a szolgáltatott ivóvíz ammónia tartalma határérték feletti. A vízszolgáltatás jelenleg a glóbusz kiiktatásával, kútra szerelt frekvenciaváltóval üzemel. Ennél az üzemállapotnál az elıírt tőzivíz mennyisége nem biztosítható. Üzemeltetıi tapasztalatok alapján nem indul be a hálózaton a nitritfikáció, ezért nem okoz gondot az ammónia határérték túllépése. A település szeretne részt venni a KEOP vízminıség-javító pályázaton, azonban mivel kizárólag az ammónia miatt kifogásolt a vízminıség, nem kapta meg a település a pályázat benyújtásához szükséges támogató szakvéleményt az Országos Közegészségügyi Intézettıl. 10

11 5. Káloz A településen szolgáltatott ivóvíz ammónia és vas tartalma határérték feletti. Az ivóvízben eredetileg elindult a nitrit-képzıdés, de az adagolt Twinoxid vegyszer megoldja ezt a problémát. Végleges megoldáshoz pályázati forrás segítségével megvalósítandó mőszaki beruházás szükséges. A település részt vesz a KEOP vízminıség javító pályázaton, melyhez megkapta az Országos Közegészségügyi Intézet támogató szakvéleményét. 6. Lovasberény Lovasberényben a szolgáltatott ivóvízben arzén, vas és mangán fordul elı határérték felett. A település részt vett a KEOP pályázatban, amelyen elnyert 250 millió forint támogatást. A beruházás elindulása folyamatban van. (2012. júliusban szakhatósági állásfoglalást adott a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Kistérségi Intézete az ivóvízminıség és vízellátás javítás vízjogi létesítési engedélyének kiadásához.) A településen jelenleg a legjobb minıségő ivóvíz-kutat használják, valamint az óvoda konyhájába az Önkormányzat arzénmentesítı kisberendezést helyezett üzembe. Lovasberény polgármesterének legfrissebb (2012. szeptember 20-i) tájékoztatása alapján: jelenleg az elıkészítı szakasz projektzárása folyik (az elıkészítı szakaszra elnyert támogatás Ft.). Az engedélyes terv elkészült, vízjogi engedélyeztetése folyamatban van (beadásra került). Az eljárás jelenleg áll, mert a szolgalmi jogok megszerzése késlelteti a folyamatot. Várhatóan október 15.-ig megtörténik. Az Önkormányzat elindította a projekt második szakaszát: pályázott az ivóvízminıség-javító beruházás megvalósítására, melynek várható költsége millió forint (az engedély esetleges elıírásaitól függıen). 6. Pátka Pátka településen határérték feletti a szolgáltatott ivóvíz arzén és vas tartalma. A Szolgáltató mérései alapján az ivóvízhálózaton jelenleg nem fordul elı határértéket meghaladó arzén, mert a mőködı vastalanító technika éppen határérték alá tudja csökkenteni a víz arzén tartalmát. Az I. sz. kútban 10,6 µg/l, a II. sz. kútban 9,9 µg/l az ivóvíz arzén tartalma. A vízminıség javítására 2005-ben vízjogi engedély került kiadásra. A település eltökélt az ivóvíz problémák megoldásában, a szükséges intézkedések folyamatban vannak. Az önkormányzat ivóvízminıség-javító pályázatához az Országos Közegészségügyi Intézet támogató szakvéleményt biztosított. A KEOP vízminıség javító pályázaton a település támogatást nyert az elıkészítési feladatok elvégzésére, jelenleg az önerı-kiegészítı pályázatuk EU Önerı Alapból történı támogatásának eredményét várják. A tervezési feladatok folyamatban vannak, a szerzıdéskötések megtörténtek. A település változatelemzése elkészült, az eddigiek alapján a székesfehérvári vízbázisra épülı távvezeték kiépítése tőnik a legbiztosabbnak. Amennyiben jóváhagyásra kerül a Közremőködı Szervezet részérıl a koncepció, akkor még ben beadásra kerül a vízjogi létesítési engedélyezésre elıkészített tervdokumentáció. 11

12 Az elsı pályázat elszámolása után következı második ütem keretében várhatóan év elején kerül benyújtásra a beruházás megvalósítására irányuló pályázat, majd a közbeszerzési eljárás következhet. Nyertes pályázat esetén a megvalósítás 2013 második felében megkezdıdhet. A település polgármestere kihangsúlyozta, hogy a pályázatuk sikeres megvalósulása az állami szervek közremőködése nélkül nem képzelhetı el, így végsı soron a hatóságok, a Közremőködı Szervezet, Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt, a Magyar Államvasutak Zrt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a kulturális örökségvédelem létrejövı új intézményrendszere a határidık betartásának nagyon fontos elemei. 7. Sárbogárd-Sárhatvan A Sárbogárd-Sárhatvan településrészen szolgáltatott ivóvízben a bór, ammónia és vas komponensek haladják meg a határértéket. Az üzemeltetı véleménye és mérései alapján a településen a bór nem haladja meg a határértéket. Az ammónia tartalom miatt nitritképzıdés jellemzı a hálózaton, amelyet a Twinoxid vegyszer idıszakos adagolásával igyekeznek kiküszöbölni. Végleges megoldáshoz pályázati forrás segítségével megvalósítandó mőszaki beruházás szükséges. A település részt vesz a KEOP vízminıség javító pályázaton, melyhez megkapta az Országos Közegészségügyi Intézet támogató szakvéleményét. A Sárbogárd-Pusztaegres településrészen szolgáltatott ivóvízben az ammónia határérték feletti koncentrációja miatt idınként (kiszámíthatatlan idıközökben) megindul a nitrit képzıdés, melynek értéke akár 1-1,5 mg/l is lehet. Jelenleg Twinoxid vegyszert adagol az üzemeltetı, mellyel az esetek nagy részében határérték alatt tudják tartani a nitrit tartalmat. A település részt vesz a KEOP vízminıség javító pályázaton, melyhez megkapta az Országos Közegészségügyi Intézet támogató szakvéleményét. Sárbogárd Város Önkormányzata eddig Ft támogatást nyert el (2011) a Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítására. 8. Nagyvenyim-Mélykútpuszta A Nagyvenyim-Mélykútpuszta településrészen szolgáltatott ivóvíz arzén tartalma határérték feletti, jelenleg µg/l közötti. A településrész ivóvíz-ellátását a Pálhalmai OBV biztosítja, jelenleg fokozott monitoring van érvényben. Most terveznek pályázni az ivóvíz minıségének javítására. 9. Polgárdi-Tekerespuszta A Fejér Megyei lntézményfenntartó Központ fenntartásában levı Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta telephelyő intézménynél mőködı, 205 fı ivóvízellátását biztosító ivóvízkút arzén tartalma jelentıs, 46 µg/l. Az ivóvízkút arzénmentesítése érdekében, derogációs víziközmő projekt elıkészítése témában, november 23-án pályázat került benyújtásra a Fejér Megyei Önkormányzat által, azonban a pályázat iktatását felfüggesztették (mert közös adószámmal rendelkezett az önkormányzat és hivatala) januártól átkerült az intézmény a Fejér Megyei lntézményfenntartó Központhoz, mely nem jogosult a pályázat benyújtására, csak Polgárdi Város Önkormányzata. 12

13 Polgárdi képviselı-testülete május 14-én döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-7.1.0/11 számú Derogációs víziközmő projektek elıkészítésére címő pályázati felhívásra, a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi- Tekerespusztai telephelyének ivóvízminıség javítása céljából. A pályázat összköltsége Ft, a pályázat keretében igényelt támogatás Ft, a pályázathoz szükséges önerı Ft, amelynek fedezeteként a képviselıtestület az EU Önerı Alapot jelölte meg. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nkft szeptemberi tájékoztatása szerint a projektet az igényelt mértékő támogatásban részesül. A beruházás a települési önkormányzati megvalósítása több szempontból is problémát jelent Polgárdi Város Önkormányzata számára (az igényelhetı támogatás mértéke nem biztosít fedezetet az elıkészítéshez, a projekt összköltsége a tervek elkészítésére nem fog fedezetet biztosítani, nagyobb mértékő támogatás igénylésére azonban nem volt lehetıség. További probléma az önerı kérdése, melyhez az önkormányzat szintén nem rendelkezik fedezettel). Az Önkormányzat számára megnyugtató lenne, ha a projekt az állam beruházásában bonyolódna vagy ha a szükséges többletköltségek finanszírozását az állam biztosítaná szeptember 20-án került kihirdetésre a Kormány egyes ivóvízminıség-javító beruházások saját hatáskörben történı megvalósításáról szóló 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozata, mely szerint Polgárdi-Tekerespuszta ivóvízminıség-javítása állami beruházásként valósul meg. Egyéb jellegő, települési önkormányzat által jelzett, települési ivóvízszolgáltatási problémák Fejér megyében: Bakonykúti: a község nincs csatlakoztatva a regionális ivóvíz hálózathoz, hanem saját vízmővel rendelkezik, amely mindössze egyetlen kútból látja el a lakosságot ivóvízzel. A vízmő és a kiépített rendszer, valamint a gépészeti berendezések (tartályok, kompresszorok) több, mint ötven évesek, ezért gyakoriak a meghibásodások. A tartályok rendkívül rossz állapota azzal is fenyeget, hogy a jelenlegi rendszer nem tudja az ellátást biztosítani és megszőnik a település egészén a vezetékes ivóvíz szolgáltatás. A probléma megoldásán, az üzemeltetı DRV Zrt.-vel együttmőködve már hosszabb ideje dolgozik a település, de anyagi forrás és pályázati lehetıség híján eddig megnyugtató megoldást nem sikerült találni. A legoptimálisabb, hosszú távra is biztonságot nyújtó, ugyanakkor költséget csökkentı megoldás a regionális hálózathoz való csatlakozás lenne, de ennek beruházási költsége az önkormányzat egész éves költségvetését is meghaladja. Ilyen jellegő pályázati lehetıség nincs, mivel csak a vízminıség javítását célzó beruházások tartoznak a támogatandó körbe, ez pedig nem annak minısül. Jelenleg a Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Kerete kamatmentes kölcsönének igénybe vételével, saját forrásból megkezdték az üzemeltetı DRV Zrt. által javasolt legkisebb költségő, de csak szükségmegoldást jelentı korszerősítés megvalósítását, amely nem oldja meg véglegesen a problémát. Megvalósult ivóvízminıség-javító beruházások (a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben nem szereplı településeken) 13

14 2012. szeptemberi befejezéssel vízminıség javító fejlesztéseket végzett a Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Adonyban. A 65 millió forintos beruházásnak köszönhetıen a jövıben zavartalan lesz Adony és Pusztaszabolcs vízellátása. A beruházás a vízben lévı vas és mangántartalom kiszőrése érdekében vált szükségessé, amit homokszőrık beépítése és utófertıtlenítés segítségével biztosítanak. A két szőrıberendezés képes a kétezer köbméter napi maximális vízigény kiszolgálására, emellett a berendezések után új nyomásfokozó állomások is biztosítják Adony és Pusztaszabolcs zavartalan vízellátását. A beruházáshoz szükséges területet az adonyi önkormányzat biztosította, a teljes költséget pedig a DRV Zrt. finanszírozta. A kivitelezést a társaság leányvállalata, a DRV Mélyépítı Kft. végezte. A beruházás mőszaki átadása már lezajlott, jelenleg az egyhónapos próbaüzem zajlik. Határozati javaslat Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Beszámoló az Országos Ivóvízminıségjavító Program megvalósulásáról az Európai Uniós elıírások figyelembe vételével, a Fejér megyei települések vonatkozásában c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért. A Közgyőlés kiemelten fontosnak tartja az egészséges, elıírásoknak megfelelı minıségő ivóvíz biztosítását Fejér megye teljes területén, melynek mielıbbi teljesülése érdekében fontos és indokolt az Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások állam általi átvétele és megvalósítása valamennyi érintett Fejér megyei település esetében. Székesfehérvár, szeptember 27. Vargha Tamás 14

15 1. sz. Melléklet A Kormány 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozata az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrıl 1. A Kormány az Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások (a továbbiakban: beruházások) gyorsítása érdekében felhívja 1.1. a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a) vizsgálják felül a projektek ütemtervét és ennek keretében aa) a kedvezményezett részérıl tapasztalható inaktivitás esetében a jelenlegi egy év türelmi idıt csökkentsék maximum hat hónapra, valamint ab) tárják fel az egyéb gyorsítási lehetıségeket, b) a projektek alakulását a fı projektmegvalósító lépéseket nyomon követı és a projekt státuszát jelzı, a szükséges beavatkozások, tanácsadói és hatósági lépések azonosítását és tervezését megkönnyítı webes felület létrehozásával kísérjék figyelemmel, és nehézségek észlelése esetén a probléma típusának megfelelıen avatkozzanak be, vagy tegyenek javaslatot a szükséges intézkedések meghozatalára; Felelıs: nemzeti fejlesztési miniszter, belügyminiszter Határidı: folyamatosan az a) pont ab) alpontja vonatkozásában három hónapon belül 1.2. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a) a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tipikus problémáit tárja fel, b) a belügyminiszterrel együttmőködve állítson össze módszertani segédletet és könnyen használható és értelmezhetı, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását segítı útmutatót; Felelıs: nemzeti fejlesztési miniszter, belügyminiszter Határidı: az a) pont vonatkozásában folyamatosan a b) pont vonatkozásában szeptember a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a Kormány által saját hatáskörbe vont beruházások átvételérıl gondoskodjon; Felelıs: nemzeti fejlesztési miniszter, belügyminiszter Határidı: október a beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat irányító minisztereket, hogy az érintett megyei kormányhivatalok kormánymegbízottjainak útján kísérjék kiemelt figyelemmel a hatósági eljárásokat és tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az egyes eljárások ügyintézési határidın belül, soron kívül lezáruljanak. Felelıs: közigazgatási és igazságügyi miniszter, emberi erıforrások minisztere, nemzeti fejlesztési miniszter, vidékfejlesztési miniszter, belügyminiszter Határidı: azonnal 2. A Kormány egyetért a beruházások befejezıdéséig az érintett településeken az egészséges ivóvízellátás biztosításával. 15

16 2.1. A Kormány ennek érdekében felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére álló lajtos kocsikkal gondoskodjon az ivóvízellátásról azokon a településeken, ahol egyéb megoldás nem valósul meg; Felelıs: honvédelmi miniszter Határidı: január 1-jétõl folyamatosan b) az átmeneti ivóvízellátás kiszállítással történı biztosításának kiváltásához szükséges konténeres szőrıberendezések gyártását és telepítését készítse elı, illetve arról gondoskodjon. Felelıs: honvédelmi miniszter Határidı: folyamatosan 2.2. A Kormány a) egyetért azzal, hogy a 2.1. pont a) alpontjában megjelölt feladat végrehajtásához szükséges, év végén utólag kimutatható legfeljebb 150 millió forint költség fedezete biztosításra kerüljön; Felelıs: honvédelmi miniszter, nemzetgazdasági miniszter Határidı: november 30. b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. (5) bekezdésében biztosított jogkörében a 2.1. pont b) alpontjában megjelölt feladat végrehajtására a évi kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-maradványok további intézkedésig fel nem használható összegébıl 2 850,0 millió forint felhasználását engedélyezi, és az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím javára; Felelıs: nemzetgazdasági miniszter, honvédelmi miniszter Határidı: az átcsoportosításra: azonnal c) egyetért azzal, hogy a 2.1. pont b) alpontjában megjelölt feladat 2013-ban esedékessé váló részének végrehajtása érdekében legfeljebb 2850,0 millió forint költség fedezete biztosításra kerüljön. Felelıs: honvédelmi miniszter, nemzetgazdasági miniszter Határidı: június A Kormány egyetért azzal, hogy a 2.1. pont b) alpont szerinti átmeneti ivóvízellátáshoz szükséges berendezések üzemeltetésének önköltségi áron számított kiadásait a víziközmő tulajdonosa viselje A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett önkormányzatok polgármestereinek közremőködésével az Európai Bizottság május 30-án kelt a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrıl szóló határozatában elıírt éves jelentési és a derogációval érintett lakosság tekintetében meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek tegyen eleget. Felelıs: belügyminiszter Határidı: az Európai Bizottság határozatának megfelelıen 16

17 2.5. A Kormány felhívja az emberi erıforrások miniszterét, hogy a tartálykocsis ivóvízellátás kötelezı ellátási normájának 3 liter/fı/napra történı egységesítése és a vízvételezési hely 300 méteren belül történı biztosításával kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében a szükséges jogszabály-módosítást készítse elı és terjessze a Kormány elé. Felelıs: emberi erıforrások minisztere Határidı: azonnal 17

18 2. sz. melléklet A Kormány 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozata egyes ivóvízminıség-javító beruházások saját hatáskörben történı megvalósításáról A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 16. -a és az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggı beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a következı ivóvízminıség-javító beruházások megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik: 23. KEOP-7.1.0/ Polgárdi Város Önkormányzata, Polgárdi, Tekerespuszta Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintı intézkedések tőrésére. A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Fıigazgatóságot jelöli ki. A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselı-testülete a Fıvárosi Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselı-testülete, alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli. A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat közzétételétıl számított tizenöt napon belül kell benyújtani. INDOKOLÁS Az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló, november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg kell felelnie. Az irányelv az arzén tekintetében a 10 µg/l, a bór esetében a 1 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,5 mg/l határértéknek való megfelelést írja elı. Magyarországon november hónapban az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére megküldött halasztási kérelem és mellékletei alapján 365 település(rész)en ezen elemek paramétereinek valamelyike, vagy egyszerre többnek a vonatkozásában a mért határértékek meghaladja az irányelv szerinti engedélyezhetı szintet. Az érintett települések túlnyomó része indult az ivóvízminıség javítását szolgáló Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) által finanszírozott pályázatokon, melynek záró elszámolási határideje június 30-án jár le. A szükséges uniós források a KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, az Ivóvízminıség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat szerint a saját erıt a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerı Alap támogatásának keretébıl 100%-ban pályázhatják az önkormányzatok. Erre figyelemmel Magyarország átmeneti mentesítési kérelemmel fordult a Bizottsághoz. A Bizottság május 30-i keltezéső, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésrıl szóló C(2012) 3686 határozata alapján Magyarország december 25-ig átmeneti mentességben részesül, így eddig az idıpontig fıszabályként az arzén tekintetében 18

19 a 20 µg/l, a bór esetében a 3 mg/l, míg a fluorid esetében az 1,7 mg/l határértéknek kell megfelelni december 26-tól az irányelv mellékletében meghatározott szigorúbb követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni. A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP pályázati rendszerben elfogadott beruházások megvalósítását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 16. -a alapján ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidıben történı teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggı beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, melyrıl határozatot hoz. Az ezzel összefüggı döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggı beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet szabályozza. Az e kormányhatározattal a Kormány saját hatáskörébe vont ivóvízminıség-javító beruházások esetében az érintett projektek még az elıkészítı tevékenységeknél tartanak, ezt a fázist fejezik be 2013-ban, és csak ez után kezdıdhet a megvalósítási szakasz. Beavatkozás nélkül 2014/2015-re prognosztizálható a befejezésük, ezért megállapítható, hogy a projektek december 25-ig történı befejezése a jelenlegi elırehaladásra figyelemmel nem reális. Erre figyelemmel a Kormány a törvényben biztosított lehetıségével élve a beruházások saját hatáskörben történı megvalósításáról döntött. 19

20 3. sz. melléklet Az Ivóvízminıséggel kapcsolatos hatósági és egyéb feladatok ellátása Fejér megyében - Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Dunántúli Kirendeltsége (Székesfehérvár, Balatoni út 6.) (statisztikai adatgyőjtés, adatfeldolgozás - Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.), - a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kistérségi Népegészségügyi Intézetei: Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.) Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet, (Dunaújváros, Városház tér 1.) Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Sárbogárdi Kirendeltsége (Sárbogárd, Ady Endre út 164.) Móri, Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézete (Mór, Szent I. tér 2.) Móri, Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézete Bicskei Kirendeltség (Bicske, Ady E. u. 28.) - Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) (Felszín alatti vízvédelmi kötelezés és nyilvántartás kapcsán) 20

21 4. sz. Melléklet A hazai ivóvíz minıségi határértékek teljesítési határideje módosításának kérvényezése (adatforrás: Jelentés a Kormány részére az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés egyes kérdéseirıl, június ) Magyarország kérte az Európai Bizottságot, hogy június 30-áig engedélyezze, hogy az arzén esetében 20 µg/l, a bór esetében 5 mg/l, míg a fluorid esetében 1,7 mg/l határértékig eltérhessen az irányelvben elıírtaktól. A végsı határidıt annak ismeretében állapították meg, hogy ez az Országos Ivóvízminıség-javító Program befejezésének várható idıpontja. Az Európai Bizottság véleménye szerint a november 10-én benyújtott kérelem mindhárom paraméter tekintetében az irányelv 9. cikk (2) bekezdése szerinti harmadik átmeneti eltérésre vonatkozó kérelemnek tekintendı, és amelynek az irányelvben lefektetett három éves ciklusok miatt a legvégsı határideje december 25-e. Az átmeneti mentesség tehát a kérelemhez képest rövidebb idıre került megadásra, ezáltal december 26-ától Magyarország jogi értelemben kötelezettségszegést valósít meg, de ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy az Európai Bizottság el is indítja az eljárást (ez ugyanis a Bizottság diszkrecionális joga). A Bizottság döntése a következı konkrét határértékeket és feltételek szabja: - Az arzén esetében az Európai Bizottság elfogadta a 20 µg/l határértékig az eltérést és a fluorid esetében a 1,7 mg/l határértéket, míg a bór esetében az általunk kért határértéknél alacsonyabb, 3 mg/l határértéket tartott elfogadhatónak. - Az Európai Bizottság emellett jelezte, hogy az eltérést csak akkor engedélyezi tehát akkor nem valósít meg Magyarország kötelezettségszegést -, ha már az eltérés engedélyezett idıtartama alatt is a 0-6 éves korú gyermekeknek és a magyar hatóságok kockázatelemzése szerint érzékeny csoportoknak garantálja a megfelelı minıségő ivóvizet. - A Bizottság meghatározta, hogy Magyarországnak tájékoztatnia kell a fogyasztókat az ivóvízhez kapcsolódó kockázatokról és azok csökkentésének módjairól, rendszeresen ellenıriznie kell a határértéket, végre kell hajtania az irányelv IV. melléklet szerinti korrekciós intézkedési terveket, éves jelentést kell benyújtania a korrekciós intézkedésekrıl, amely jelentés tartalmazza az eltérés által érintett értékek ellenırzésének összefoglalóját, a fogyasztóknak nyújtott tanácsadásról szóló áttekintést, illetve a fogyasztók rendelkezésére bocsátott palackozott ivóvíz mennyiségére vonatkozó tájékoztatást. 21

22 A fejlesztéshez szükséges források a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül állnak rendelkezésre, mely források június 30-ig biztosítanak lehetıséget a szükséges fejlesztések végrehajtására és azok pénzügyi elszámolására. A Kormány által elfogadott évi akcióterv szerint a jelen idıszakban ivóvízminıség-javításra 141,17 milliárd forint áll rendelkezésre, A rendelkezésre álló, még le nem kötött keretösszeg így a további fejlesztések megvalósítására a jelenlegi idıpontban 11,24 milliárd forint. 22

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Fővárosi 1. számú

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

TARANY. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009.

TARANY. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. TARANY Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Tarany Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Megbízó: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 7500 Nagyatád,

Részletesebben

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai 8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai TARTALOM BEVEZETŐ... 9 1 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE... 10 1.1 A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM: 2-7/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Balatonvilágos község településrendezési eszközei módosításának közbensı véleményezésére

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 14. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat Tabajd Község Településszerkezeti Terve elızetes véleményezésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád

Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád Tartalom 1. Víztisztaságvédelem... 1 2. Víz/ivóvíz jelentősége... 4 3. Nyersvíz-bázisok

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében Az ár- és belvizek vízszennyező hatása Több évtizedes tapasztalat, hogy a felszíni vízfolyásainkon levonuló nagy árvizek (97,

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

FEJLESZTÉSI, INDULÁSI SZÜKSÉGLET:

FEJLESZTÉSI, INDULÁSI SZÜKSÉGLET: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Tárgy: Javaslat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Működési és Költség Tervének jóváhagyására Tisztelt

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA

A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA 634.0.116.7 A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA Papp Ferenc Az Erdő 1971. évi, Erdők a közjóért", külön számban. Botos Géza erdőmérnök Debrecen és a Nagyerdő" című cikkének sarkalatos mondanivalója,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Vizek állapotának kezelése 1.1 A vizek állapota A víz állapotjelzők adatai és azok elemzése alapján Horvátország vízkészletei ki vannak téve az emberi tevékenység hatásainak.

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

zkedéseinek bemutatása

zkedéseinek bemutatása A Közép-Tisza K tervezett állapot javító intézked zkedéseinek bemutatása TEMATIKUS FÓRUM Tisza Részvízgyűjtő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Előadó: Háfra Mátyás KÖTIKÖVIZIG "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE S4JZo]k-. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. május 14-én tartandó ülésére Készítette: Jármay Katalin környezetvédelmi irodavezető Tárgy: Jelentés

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35.

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. ÜZLETI JELENTÉS a kft. 2013. évi tevékenységéről Szekszárd, 2014. április 30.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET : - TÁRGY: Településrendezési terv módosításának programja E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március 10-i

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Eljárásrend. Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény nélküli, stb.) Közösségi. megjelölése (legördülő lista) (negyedév) nemzeti)

Eljárásrend. Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény nélküli, stb.) Közösségi. megjelölése (legördülő lista) (negyedév) nemzeti) Közbeszerzési terv 2016 Azonosí tó Eljárás neve Leírás (Az eljárás rövid bemutatása) Besorolás (legördülő lista) CPV Kód Forrásgazda (Társaságon belüli szervezet) Eljárásrend (, nemzeti) Eljárásfajta (nyílt,

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya...

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás a volt Korona szálló tárgyában hozott hatósági

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 15. 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Velence város Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója 1 / 10 Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben