A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 9. IKTATÓSZÁM: 33-10/2015. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Beszámoló a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái véleményezéséről ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Igari Antal megyei főépítész Balsay István tanácsadó Kígyóssy Gábor területfejlesztési munkatárs VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: - TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: -

2 Tisztelt Közgyűlés! A Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című projekt keretében a Belügyminisztérium szakmai támogatást biztosít a járásszékhely városok önkormányzatai részére Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) elkészítéséhez, felülvizsgálatához és szükség esetén településfejlesztési koncepció kidolgozásához. Fejér megyében Gárdony, Martonvásár, Bicske, Mór és Enying vesz részt a programban. A Belügyminisztérium régiónként egy, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szakértői csoportot bízott meg azzal, hogy egységes módszertan alapján, de az érintett városok igényeire építve elkészítse a járásszékhelyek Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 31. (1) alapján a stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a 30. (1) bekezdésében meghatározott résztvevőknek, azaz többek között az érintett megyei önkormányzatnak. A Közgyűlés korábbi ülésein megtárgyalta és 115/2015. (VI.8.), 122/2015. (VI.25.) és 148/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatával elfogadta a fenti járásközpont városok integrált településfejlesztési stratégiája egyeztetési változatának véleményezését. Egyben felhatalmazta elnökét, hogy a megye valamennyi települési önkormányzata (azaz értelemszerűen az ITS-t készítő nem járásközpont városok, tovább Sárbogárd) stratégiájának véleményezését is végezze el. Jelen előterjesztés kiküldésének napjáig három nem járásközpont város, Adony, Bodajk és Rácalmás tervdokumentumai érkeztek be, így azok véleményezését tartalmazzák az 1., 2. és 3. sz. mellékletek. Rácalmás egyben megküldte a településfejlesztési koncepciójának tervdokumentumát is, melynek véleményezését a 4. sz. mellékletben található. Általánosságban elmondható, hogy az integrált településfejlesztési stratégiákban meghatározott célok összhangban vannak a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglalt célkitűzésekkel. Az észrevételek elsősorban a célok és a tervezett fejlesztések illeszkedésének pontosítására, illetve azok tágabb az adott város közigazgatási határán túlmutató kontextusba helyezésére, az ismert ágazati fejlesztésekkel való összhang biztosítására vonatkoznak. Kérem Önöket, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

3 Határozati javaslat Fejér Megye Közgyűlése megtárgyalta a Beszámoló a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái véleményezéséről c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteit képező, Adony, Bodajk és Rácalmás városok integrált településfejlesztési stratégiája, valamint 4. sz. mellékletét képező, Rácalmás Város településfejlesztési koncepciója partnerségi egyeztetésre készített tervezetek véleményezéseit, és azokat jóváhagyólag tudomásul veszi. 2.) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a még fennmaradó városok integrált településfejlesztési stratégiája egyeztetési anyagának véleményezésével kapcsolatban a meghatározott határidőig eljárjon, és erről a Közgyűlést tájékoztassa. Felelős: Határidő: Dr. Molnár Krisztián Közgyűlés elnöke folyamatos Székesfehérvár, november 26. Dr. Molnár Krisztián s.k.

4 1. sz. melléklet Vélemény Adony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (ITS) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 31. (1) alapján a stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a 30. (1) bekezdésében meghatározott résztvevőknek, azaz többek között az érintett megyei önkormányzatnak. A megalapozó vizsgálatok és az ITS véleményezésre megküldött dokumentumai magas színvonalúak, megfelelnek az integrált koncepciókészítés és tervezés követelményrendszerének. Illeszkednek a Fejér megyei területfejlesztési dokumentumokhoz, köztük a Fejér megye Integrált Területi Programja (FMITP) megyei közgyűlés, valamint a Kormány által elfogadott változatához. Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. Járuljon hozzá, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a as támogatási időszakban. Váljon a város különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé. Járuljon hozzá, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását. Az ITS funkciójaként meghatározható, hogy 5-7 évre sorvezetője legyen a településfejlesztés lehetőségeinek, és egyben felkészülést jelentsen a 2020 tervezési ciklust követő időszak várható változásaira. Észrevételek, megjegyzések: A helyzetfelmérés, új kihívások című fejezetet kiegészíteni javasoljuk az alábbiakkal: - a Közép-magyarországi régióból (Budapest, Pest megye) kitelepülő vállalkozások, munkahelyteremtők fogadása; - helyi és betelepülő KKV-k fogadása, amelyet az átfogó célkitűzéseknél is javaslunk az ITS részévé is tenni; - a vasútvonal várható korszerűsítése (a Pusztaszabolcs-Százhalombatta vasúti korszerűsítés) - amely csatlakozik az Adony-Dunaújváros-Paks vasútvonalhoz - indokolttá teszi Adony körzeti vasútállomás fejlesztését, annak ITS-be való illesztését; - a Váli-víz - amely a Duna adonyi öblözetébe torkollik - mederkotrása és rehabilitációja a Víz Keretirányelvek Fejér megyei cselekvési programjának része, amely megnyitja az utat egy észak-déli kerékpárút beillesztése előtt, amely csatlakozhat az országos és térségi kerékpárút hálózathoz (érdemes ezzel kiegészíteni a megalapozó vizsgálatban jelzett két tervezett térségi kerékpárutat); - az átfogó célok között gondolni kell az infokommunikációs rendszerek feltételeinek a megteremtésére.

5 A középtávú célkitűzéseknél a jövőkép megfogalmazása összefoglalja a település és vonzáskörzetének célkitűzéseit. Megfontolandónak tartjuk, hogy a Duna-völgye sokrétű fejlesztése kerüljön be Adony jövőképének, célkitűzésének megfogalmazásai közé. Ugyanígy a SWOT analízis erősségei között a Duna közelsége, a Duna-völgy várható több irányú fejlesztése, védelme, hasznosítása megítélésünk szerint bejegyzésre érdemes. A lehetőségek között fontosnak tartanánk megemlíteni a Limes projektet (Vetus Salina), a Duna-völgyi térségbe való szervezett, átgondolt, beilleszthető KKV-k és logisztikai vállalkozásokat. A veszélyek felsorolása fontos, gondolni kell azonban az adonyi öblözetben a terjeszkedést megakadályozó belvízveszély megjelölésére. Az integrált stratégia külső-belső összefüggéseit pontosan írja le az EU 2020-hoz való illeszkedés, ezért fontos a 11 tematikus célkitűzés befogadása. Javasoljuk, hogy bár az ITS nem határoz meg ezekre akcióterületet - legalább a megalapozó vizsgálat szintjén érdemes lenne foglalkozni a külterületi településrészek adottságaival és lehetséges fejlesztési irányaival.

6 2. sz. melléklet Vélemény Bodajk Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (ITS) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 31. (1) alapján a stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a 30. (1) bekezdésében meghatározott résztvevőknek, azaz többek között az érintett megyei önkormányzatnak. A megalapozó vizsgálatok és az ITS véleményezésre megküldött dokumentumai magas színvonalúak, megfelelnek az integrált koncepciókészítés és tervezés követelményrendszerének. Illeszkednek a Fejér megyei területfejlesztési dokumentumokhoz, köztük a Fejér megye Integrált Területi Programja (FMITP) megyei közgyűlés, valamint a Kormány által elfogadott változatához. Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. Járuljon hozzá, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a as támogatási időszakban. Váljon a város különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé. Járuljon hozzá, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását. Az ITS funkciójaként meghatározható, hogy 5-7 évre sorvezetője legyen a településfejlesztés lehetőségeinek, és egyben felkészülést jelentsen a 2020 tervezési ciklust követő időszak várható változásaira. Észrevételek, megjegyzések: A négy beavatkozási terület beavatkozásainak kibővítését javasoljuk: - Bodajk város ITS-ben a Mór-Fehérvárcsurgó-Székesfehérvár együttműködési kapcsolatrendszert hangsúlyosabban javasoljuk megjeleníteni. Vonatkozik ez az ipari fejlesztési terület, a munkaerő biztosítás, a közlekedési kapcsolatok és a turizmus (kastélyhasznosítás), a TDM kapcsolatok rendszerére. - A bodajki Lamberg kastély ismerve a jelenlegi állapotát szerepe a kulturális, a turisztikai és a közösségi tér fejlesztése szempontjából meghatározóbb szerepet kaphat. - A Széchenyi 2020 programban a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, az ipari klaszterekbe beszállító vállalkozások kapják a fejlesztési források legnagyobb részét. Ezért megtartásuk és vonzásuk a Város alapvető érdeke. - Speciális lehetősége Bodajknak a zarándokturizmus, és a tematikus utak (Mária út) adta lehetőségek feltárása. Ezt ismereteink szerint Bodajk helyszínnel együtt - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) támogatja. - Felértékelődhet a Székesfehérvár-Mór-Komárom vasútvonal és az itt található csaknem használaton kívüli iparvágány, melynek fontosabb szerepe lehet az elővárosi közlekedésben és a logisztikai feladatok során. - A karsztvízszint visszaállása és pozitív források megjelenése nemcsak környezetvédelmi probléma, hanem lehetőség! Javasoljuk átgondolni, hogy

7 öntözéses gazdálkodásra vagy más célra miként lehet hasznosítani ezt a kincset. - A Székesfehérvár-Iszkaszentgyörgy-Fehérvárcsurgó-Bodajk-Mór kerékpárút kiépítése, településen történő megfelelő átvezetése és a turisztikai látogatóhelyekhez (Gaja-völgye, Tölgyes-tábor, Kisgyón) való kapcsolódása fontos stratégiai célkitűzés. Hosszú távú tervek között szerepelhet az Eurovelo-Tatabánya-Oroszlány-Mór-Zirc kerékpárút kialakítása, amelyhez való csatlakozás Bodajk alapvető érdeke. - Bodajk város bár nem járási székhely, de az infokommunikációs csatlakozási pontok kialakítása közbiztonsági, szociális, egészségügyi, kulturális szempontból alapvető érdek. - Az utóbbi évek rendkívüli időjárása felhívta a figyelmet a Móri-víz, Gaja időszakos áradásaira. Indokolt egy olyan rendszer kidolgozása, amelyben az egymásra utalt települések (Bakonycsernye, Mór, Balinka, Fehérvárcsurgó) összehangolt tervező, elhárító, védekező rendszert alakítanak ki és főleg a megelőzésben érdekeltek. Néhány részletes javaslat, észrevétel: A korszerű mezőgazdaság című fejezethez a fejlesztési beavatkozásoknál az öntözéses gazdálkodás és az állattenyésztés lehetőségei nagyobb figyelmet érdemelne. A turizmus fejezetnél mint ahogy említettük az általános észrevételeknél a Lamberg kastély funkcióját a remélhetőleg rövid időn belül rendezendő tulajdonviszonyok ismeretében markánsabban javasoljuk meghatározni. - A térségi TDM feladatai között megjelenő stratégiai gondolatok egyeztetését fontosnak tartjuk Mór-Csókakő-Fehérvárcsurgó önkormányzataival és vállalkozásaival működtetett TDM szervezettel, de rendkívül fontos, hogy a Zirc térségi TDM szervezetekhez is találjunk kapcsolatot. Fontos annak megjelenítése is, hogy a kastély bár nem része annak a tulajdonviszonyok rendezését, ill. a felújítást követően valamilyen szinten kapcsolódhasson a Nemzeti Kastélyprogramhoz. - Az ifjúsági-, az egyházi-, a zarándok-, a kerékpáros- és az ökoturizmus különböző területeinek stratégiai szintű tervezése gazdagíthatja Bodajk városát. - Ugyanígy a tematikus utak Bodajkot érintő több évszázados lehetőségei (pl. Mária út) megkülönböztetett lehetőséget teremtenek Fejér megyében. - Pozitívnak tartjuk, hogy megjelenik a volt sípálya turisztikai hasznosítása. Javasoljuk a tavasztól őszig terjedő időszak helyett egész évben üzemeltethető téli-nyári bobpálya kiépítésének megfontolását. Az Akcióterületnek nevezett részterületen mint azt az általános részben is javasoltuk az iparterület logisztikai kapcsolatrendszerében meghatározó szerepet játszhat a Székesfehérvár-Komárom-Mór vasútvonal és az iparvágány.

8 3. sz. melléklet Vélemény Rácalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (ITS) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 31. (1) alapján a stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a 30. (1) bekezdésében meghatározott résztvevőknek, azaz többek között az érintett megyei önkormányzatnak. A megalapozó vizsgálatok és az ITS véleményezésre megküldött dokumentumai magas színvonalúak, megfelelnek az integrált koncepciókészítés és tervezés követelményrendszerének. Illeszkednek a Fejér megyei területfejlesztési dokumentumokhoz, köztük a Fejér megye Integrált Területi Programja (FMITP) megyei közgyűlés, valamint a Kormány által elfogadott változatához. Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. Járuljon hozzá, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a as támogatási időszakban. Váljon a város különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé. Járuljon hozzá, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását. Észrevételek, megjegyzések: Javasoljuk az előírásoknak megfelelő, igényes, szakmailag megalapozott munka néhány megállapítását kiegészíteni, illetve hangsúlyosan megjeleníteni. A jövőkép sűrített meghatározása nem tartalmazza a Duna-völgyi több központú, városiasodó településhálózat egyik meghatározó elemeként a vállalkozások, benne a mikro-, kis- és középvállalkozások befogadásának fontosságát. A Középmagyarországi régióból megkezdődött napjainkban felerősödött a vállalkozások kiáramlása, célszerű ezt a folyamatot irányítottá, tervezetté tenni. Az átfogó célok között megítélésünk szerint pontosabb az agglomerációs társközpont meghatározás. Hangsúlyosabban javasoljuk megjeleníteni a mikro-, kis- és középvállalkozások betelepítésének, illetve talpon maradásának fontosságát. A tervezet kiemeli a Pusztaszabolcs Dunaújváros Paks vasútvonal korszerűsítésének, illetve az elővárosi vasúti közlekedésbe való bekapcsolásának igényét. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció tárgyalásának időszakában a 2030-ig szóló időtávban több kiemelt térségi projekt megjelent, amely nemcsak Dunaújvárosra, hanem az egész térségre jelentős kihatású. Az alábbi tervezett fejlesztésekhez való kapcsolódást javasoljuk megjeleníteni: - a dunaújvárosi multimodális központ; - a dunaújvárosi vasútállomás és regionális buszállomás;

9 - javasoljuk megvizsgálni, hogy a Belgrád-Budapest nagy forgalmú vasútvonal törökszentmiklósi kiágazása és a Szalkszentmárton-Dunavecse közötti szakasz milyen kapcsolatban lehet a dunaújvárosi multimodális központtal; - az új dunaújvárosi közforgalmú kikötő; - nemzetközi szintű, a turizmusban és a Limes projekt meghatározó fogadó állomásaként funkcionáló személyforgalmú kikötő; - a Limes projekt egyik jelentős kapcsolódó célállomása lehet a rácalmási Jankovich kúria és a Duna-part, továbbá az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. A Közép-magyarországi régió az uniós besorolás szerint a fejlett régiók közé tartozik. A konvergencia régiókba való telephely kihelyezés, illetve vállalkozásfejlesztés megkezdődött, amelyben Dunaújváros-Rácalmás agglomerálódó térségnek Fejér megyében célszerű irányító szerepet vállalni az Ercsi-Adony-Kulcs-Pusztaszabolcs-Kisapostag-Daruszentmiklós térség esetében. A Duna menti EuroVelo 6 kerékpárút jelen állás szerint Százhalombattánál átmegy a Duna alföldi oldalára. Eddigi kezdeményezésünk, hogy a Pannon oldalon folytatódjék a Duna vonalában nem járt eredménnyel. Célszerű, hogy országos kerékpár törzshálózatként a Duna hidakon átvezetett formában legyen olyan kerékpárút, amely az Alföldet összeköti a fővárossal, illetve a Balatonnal. Ennek átvezetését Rácalmáson keresztül úgy javasoljuk kialakítani, hogy az csatlakozzon a már kiépített, közel 5 km hosszan Rácalmás és Dunaújváros között, a Nagy-sziget természetvédelmi terület mentén haladó kerékpárúthoz. A Duna-völgyében két önkormányzati szövetség működik: a Dunamenti Városok Szövetsége és a Duna-völgyi Települések Szövetsége. Mindkét szövetség a fejlesztési tervek, programok összehangolására és együttes cselekvésre ösztönzi tagjait. Annak ellenére, hogy nem sikerült elfogadtatni a Duna-völgye ITB-t (integrált területi beruházás), a hosszú távú tervezésnél fontos a Duna stratégia magyarországi irányelveinek figyelembevétele, különös tekintettel a környezetvédelemre, az összehangolt turizmus feltételrendszerének a továbbfejlesztésére, a vízgazdálkodásra és a vízminőség védelmére. A oldalon a Külső tényezők változása c. fejezetnél javasoljuk figyelembe venni az azóta elkészült FMITP, a Dunaújváros Megyei Jogú Város ITP azóta elkészült és jóváhagyott programjait, valamint az Európai Unió által meghatározott EU Víz Keretirányelv Duna-részvízgyűjtő Közép-Duna vízgyűjtő tervezési alegységre vonatkozó aktualizált vízgyűjtő gazdálkodási tervét.

10 4. sz. melléklet Tisztelt Polgármester Úr! Üdvözöljük Rácalmás Város Önkormányzatának azon elhatározását, hogy új településfejlesztési koncepciót készít. A Fejér Megyei Önkormányzat törvényi kötelezettsége alapján segíti az önök munkáját. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai (különös tekintettel a településfejlesztési koncepció tekintetében): - a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit, a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését, szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve, kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait, a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önkormányzati rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye vagy a főváros területén uniós, központi vagy helyi önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról. Tájékoztatom, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet többször módosításra került, így javasoljuk, hogy a koncepció készítése során vegye figyelembe a 342/2014. (XII.19.) Korm. rendeletet és a 70/2015. (III.30.) Korm. rendeletet (az egyeztetéssel kapcsolatban megjelent jogszabályok érvényesülését, a korábban önálló szakigazgatási szervként működő hatóságokkal történő egyeztetését segítjük). Egyetértünk a koncepció készítés általános és részletes céljaival, azt a nagyközségi önkormányzatok számára is példaértékűnek tartjuk.

11 További észrevételek: A korábban megküldött, Rácalmás város integrált tervezési dokumentumaival kapcsolatos véleményünket fenntartjuk. A megalapozó településfejlesztési koncepció jól szolgálja a további tervezési, fejlesztési dokumentumokat. - A Kihívások fejezet eklektikus módon tartalmazza a településtörténeti visszapillantást, a közüzemi szolgáltatásokat, a veszélyeket, lehetőségeket, esélyeket, amelyeket aztán a SWOT analízisben már csoportosítva részletesen kifejt. - A jövőkép és a részletes célkitűzések sorában, kellő pontossággal leírja a Duna-völgye összefüggő rendszerének a Duna menti településekkel összehangolt fejlesztési igényét. Célszerű ezt a stratégiai gondolatok közé is felvenni, sőt a jövőképben hangsúlyozni. - A Dunaújváros Megyei Jogú Város által meghatározott agglomerációban Rácalmásnak jelentős térségformáló szerepe van, de megítélésünk szerint nem Rácalmás az agglomeráció centruma, hanem annak fontos szerepköröket betöltő települése. Ezt is javasoljuk a jövőképben röviden megfogalmazni. - Kiemelten jó a vállalkozásokra vonatkozó fejezet, hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Duna mentén a gazdasági tevékenységek, a munkaerő, a szakképzés összehangolására nagy gondot kell fordítani. - Egyetértünk azzal a gondolatfelvetéssel, hogy egy országosan kiemelkedő, nagy multinacionális vállalkozás és a köré szerveződő beszállítók, kis- és közepes vállalkozások hálózatát hosszú távon úgy kell szervezni, hogy a magyar kkv-k, térségi beszállítók együttműködése, annak szakképzése, társadalmi felelősségvállalása, a településrendezésben és településfejlesztésben betöltött szerepe harmonikus egységet képez. - Azokat az infokommunikációs pontokat, amelyekkel a Város és intézményei, a vállalkozások bekapcsolódhatnak egy a mainál korszerűbb európai és magyarországi rendszerbe, a tervezés során figyelembe kell venni, mind az egészségügyi, szociális, önkormányzati, környezetgazdálkodási és mindenekelőtt a vállalkozók gazdasági térbe való bekapcsolása terén. - A településfejlesztési elvek rögzítése megalapozott. A célok bemutatásánál megismételjük javaslatunkat, hogy a dunaújvárosi agglomerációval együtt gondolkodást, együtt tervezést javasoljuk megjeleníteni. (mint ahogy ez a valóságban történik.) - A fejlesztési céloknak a tematikus célokkal való összevetése példamutató. Kapcsolódó információk: A koncepció készítéséhez segítő szándékkal kigyűjtöttük azokat a térségi információkat, melyeket javasolunk figyelembe venni: - az 1. sz. mellékletben a tervezési folyamatról és a vele szorosan összefüggő területfejlesztési kérdésekről a Fejér Megyei Közgyűlés által hozott döntések listája a határozatok elérhetők a honlapon (Fejér Megyei Önkormányzat/Dokumentumok) - a 2. sz. melléklet: a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció: M_koncepc_1_sz_%20mell.pdf)

12 - a 3. sz. melléklet Fejér Megyei Területfejlesztési Program: C3%A9r%20Megyei%20Ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9si%20Program/Progr am%20dokumentumai/fmtfp_k%c3%b6zgy%c5%b1l%c3%a9s_2014_08_ 18.pdf) - Fejér megye Integrált Területi Programja:

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája Mór város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Ócsa Város Önkormányzat 2364 Ócsa Bajcsy Zsilinszky út 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1927 ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM: 1-3/2014. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítésére ELİTERJESZTİ: Törı

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. JÚNIUS 8-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. JÚNIUS 8-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. JÚNIUS 8-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 33-5/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által megvalósítandó kerékpárút hálózat fejlesztésével

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 14. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat Tabajd Község Településszerkezeti Terve elızetes véleményezésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013 Készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#!

!#$%#&'(&%)*&+,)-#! 2!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(01!-%)2" % ).!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(034$)#5&" !"#$%&' BEVEZET 4. oldal I. FEJEZET 7. oldal Szakmai alapvetések 7. oldal Nemzeti Fejlesztési Terv bemutatása 2007-2013

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 9. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 9. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 9. sz. napirendi pontja Megyemarketing tervezése a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusra Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek!

Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek! Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek! HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Közgyűlés által jóváhagyott végleges

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Tárgy: A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Tárgy: A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 650 /2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. október 25-i ülésére Tárgy: A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. MÁJUS 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer...5

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E g y e z t e t é s i a n y a g I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 1., 2016 februárjában

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2012. évi 9. szám 2012. december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2012. december 14-ei rendkívüli

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

1. Vezetői Összefoglaló

1. Vezetői Összefoglaló TANULMÁNY A záhonyi térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési programjának összehangolása a térség A Felső-Szabolcsi VKE Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának összehangolása a Záhony

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Általánosságban elmondható, hogy a jelen véleményezés

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben