Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása"

Átírás

1 Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék középtájon belül a DÉL-BARANYAI-DOMBSÁG kistáj területén található. A települést magába foglaló térség főbb természetföldrajzi jellemzői a következőkben foglalhatók össze: A Baranyai-dombság K-i területén elhelyezkedő térség ÉNy-DK-i irányú törések által befolyásolt völgyekkel tagolt dombsági terület A domborzata a szerkezeti vonalak mentén, pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóniai üledékeken kialakult hordalékkúpos hegylábi felszínből formálódott a mai dombsági térszínné. Az aljzatot az Ó-paleozoikum idő karbon időszakában keletkezett Tiszai mikrolemez alkotja, melynek egyetlen hazai felszínre bukkanása a Geresdi-dombság, vagy Mórágyi-rög. Gránitkőzetei migmatitosodással képződtek, ezek változatai a rög délnyugat-északkeleti irányba húzódó, mintegy 20 km széles pásztájának tengelyében fordul elő. Szegélyén gyengén metamorf kőzeteket találunk, melyek a gránit-tömbhöz közeledve közepesen metamorf képződménybe mennek át. A gránitból álló tönkfelszínt löszlepel borítja, melyet tektonikus völgyek szabdalnak. A migmatit test a kréta időszakban, majd később a miocén korban erősen lepusztult. Ott, ahol a lösztakaró is az erózió áldozata lett, felszínre került a gránittest. A közigazgatási terület D-i részén a felső pleisztocénban keletkezett lösz, illetve a vízfolyások mentén a holocénban kialakult öntéshomok a jellemző. A kelet-baranyai település szelíd dombok között húzódik meg. Már a bronzkorban lakott volt, erről előbb a mészbetétes kultúra-, később a kelták szórványleletei tanúskodnak. Első említése közötti időszakban történt Emon néven, csupán az 1700-as évek első harmadában jelenik meg a Vemen forma. A magyarlakta településre a török elől menekülő szerbek, majd a XVIII. sz. -tól németek telepedtek meg. Magyarok csak a múlt század folyamán érkeztek újból a településre. A Jugoszláviába kitelepült és a Németországba kitelepített németek helyére felvidéki és székely lakosságot telepítettek. Római katolikus temploma műemlékileg védett, orgonáját a pécsi Angster gyár készítette. A település lakosságának jelentős hányada német, így a hagyományok ápolásából is főleg ők veszik ki a részüket. A nagy múlttal bíró helyi csoportok között nehéz olyat találni, amely országos megmérettetésen ne szerepelt volna már az élen. Példamutató a helybéliek összetartása, az ápolt zöldterületek, felújított utak és járdák. A településen negyvenöt vállalkozás működik, az iparűzési adóból jelentős a családi gazdaságok részvétele. A legnagyobb foglalkoztató Véménden a Bóly Rt.

2 1.) A település jellemző statisztikai adatai A település igazgatási területének megoszlása: Belterület ha/m 2 6 % Külterület ha/m 2 87 % Zártkert ha/m 2 7 % Összesen: ha/m % A népességszám változására vonatkozó adatok: A népesség számának alakulása Évszám Évszám Jelenlevő összes népesség Állandó népessé g Lakónépessé g Terület ha Népsűrűség 1 km 2 -re ,5 Népesség csökkenés között : 512 fő ( 23,1 %) A háztartások és a családok adatai Háztartások száma % 100 háztartásra jutó Személy Foglalkoztatott Családok száma Családtag 100 családra jutó összes 15 évesnél fiatalabb gyermek Lakó- és lakott épületek adatai: összesen Lakó- és lakott üdülőépület Szobaszám szerinti megoszlás x 100 lakásra jutó szoba 100 szobára jutó lakó 100 lakás közül fürdőszo bás Lakóháza k száma % 4,0 17,4 35,2 43,4-2 -

3 Összesen 1919 előtt Lakó- és lakott épületek építési év szerinti megoszlása Építési év % 33,2 30,4 3,2 9,2 11,5 8,8 3, ) A településszerkezet jellemzői: A település a Mohács- Pécsvárad közötti 5606 sz. összekötő főút mentén fekszik. A főút mintegy 2,0 km. hosszan szeli át a belterületet. A község Pécsváradtól ( 6.számú főúttól) mintegy 20,0 km-re, Mohácstól pedig mintegy 15,0 km re van. A község igazgatási területe 3182 ha. Az igazgatási terület közepén elhelyezkedő belterület 203 ha nagyságú. Az igazgatási terület északi részét erdő borítja, amely a tervezett Szekszárd- Geresdi Tájvédelmi Körzetbe tartozik, védetté nyilvánítása folyamatban van. A zártkerti területek (az igazgatási terület kb.7 % a ) a település nyugati részén helyezkednek el. A települést érinti a Pécs-Bátaszéki vasútvonal, amely azonban évek óta üzemen kívül van. A település központja a Kossuth L.- Zrínyi M.- Petőfi S. utcák csomópontja környékén alakult ki. Területét kisvárosias építési övezetbe soroltuk. A lakóterület jelentős része falusias jellegű. Kertvárosias lakóterület a településközponttól nyugatra, a főutca és a felhagyott vasútvonal közötti területen, az utóbbi két évtizedben alakult ki. A lakóterület bővítését ezen a területen tervezzük. A főutcától keletre a Palotabozsoki patak vonaláig terjedő lakóterületi egységek erózió által veszélyeztettek, ezért ezen a területen lakóterületi fejlesztést nem tervezünk. Mezőgazdasági üzemi létesítmények a Bóly Rt. szarvasmarha telepe, a lakóterület közvetlen közelében, valamint az igazgatási terület nyugati szélén levő Trefort- pusztai sertés- és baromfitelep. 3.) Fejlesztési feladatok, célkitűzések - A jelenlegi népesség megtartása - Új munkahelyek létesítésének elősegítése, - A meglevő természeti és művi értékek, a védelemre javasolt épületek, a településszerkezet és falukép megőrzése - A tárgyi és természeti környezet védelme, a zöldterületi rendszer továbbfejlesztése - Az üdülés-idegenforgalom, a falusi turizmus fejlesztése - A közműellátás színvonalának növelése, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Fenti célkitűzések megvalósítását elősegíthetik az országos úthálózat - fejlesztés települést érintő elhatározásai. Ennek leglényegesebb eleme az M6 jelű autópálya megépítése, a településtől délre. Az autópálya megépítésével egy időben megépül az 5606 sz. összekötő út belterületet elkerülő szakasza is. Az autópálya csomópontjának közelsége vállalkozói tőkét vonzhat a térségbe. Ezt figyelembe véve jelentős nagyságú gazdasági célú területet jelöltünk ki a település déli részén, amely szükség esetén tovább bővíthető. A lakóterület fejlesztésére a meglevő kertvárosias lakóterület déli irányú fejlesztését javasoljuk

4 4.) Az Országos és a megyei településrendezési terv települést érintő elhatározásai 4.1. Országos ökológiai hálózat övezete Az OTrT kijelölése alapján az övezetbe a település északi erdőterületei tartoznak Baranya megye településrendezési terve a területet az alábbi övezetekre bontja Védett természeti terület A település igazgatási területének északi részén levő erdőterület- a szomszédos települések területére is kiterjedően- a Szekszárd-Geresdi Tájvédelmi Körzet részeként került védelem alá. Az övezet területét a településszerkezeti terven és a külterület szabályozási tervén lehatároltuk/ feltüntettük. Az övezetre vonatkozó megyei előírásokat és irányelveket a HÉSZ előírásaiban érvényesítettük , Természeti terület A település dél-keleti részén levő Véméndi- patak egy része természeti terület övezetbe sorolt terület. A természeti terület olyan földterület, amelyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek, azaz az élőhelyen, illetve a tájban végbemenő folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak. Az övezet területét a településszerkezeti terven és a külterület szabályozási tervén lehatároltuk/ feltüntettük. Az övezetre vonatkozó megyei előírásokat és irányelveket a HÉSZ előírásaiban érvényesítettük Védett természeti terület védőövezete A védőövezet a védett területet délről határolja. Rendeltetése, hogy megakadályozza vagy mérsékelje azoknak a tevékenységeknek a hatását, amelyek a védett természeti terület állapotát vagy rendeltetését kedvezőtlenül befolyásolnák Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete A település erdőterületeit az OTrT kiváló termőhelyi adottságú övezetbe sorolta. Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki Tájképvédelmi terület A védett természeti terület és védőövezete, valamint a település nyugati részén a mezőgazdasági kert területek a tájképvédelmi terület övezetébe tartoznak. A lehatárolás célja a tájkarakter és a történetileg kialakult tájképi értékek védelme, a hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése, valamint a kilátás-rálátás szempontjából kedvező tájképi területek védelme. Az övezet területét a településszerkezeti terven és a külterület szabályozási tervén lehatároltuk/ feltüntettük. Az övezetre vonatkozó megyei előírásokat és irányelveket a HÉSZ előírásaiban érvényesítettük Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Az OTrT a település teljes igazgatási területét az övezetbe sorolta. A területre vonatkozó megyei irányelvek - Az övezetben csak környezetkímélő gazdasági tevékenység, korlátozott vegyszer- és műtrágya felhasználású mező- és erdőgazdálkodás folytatható. - Az övezetben levő településeken a lehető leghamarabb szennyvízcsatornát kell építeni. - A tisztított szennyvizeknek a vízgyűjtő területről való kivezetéséről gondoskodni kell

5 - A vízgyűjtő területre kívülről a regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre szennyvízcsatorna- hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével szennyvíz bevezetését meg kell akadályozni. Az övezetre vonatkozó megyei irányelveket a HÉSZ előírásaiban érvényesítettük 4.5. Térségi hulladék-lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület A kijelölt terület nagyrészt a szomszédos Palotabozsok igazgatási területére esik, a település igazgatási területének kis részét, a peremterületeket érinti, amely jelentős mértékben a tervezett autópálya védőterületén van. Fentiek miatt a terület térségi hulladéklerakó elhelyezésére nem javasolható Csúszásveszélyes terület A belterület keleti részén a Palotabozsoki vízfolyáshoz kötődően található felszínmozgással potenciálisan veszélyeztetett lejtős térszín. Ezeken a területeken jellemzően talaj-, sár- és iszapfolyás fordulhat elő. A területen történő építési tevékenységet korlátoztuk ( be nem építhető telekrészek kijelölése), illetve feltételhez kötöttük ( az engedélyezés feltétele a mérnökgeológiai és talajmechanikai szakvélemény elkészítése) Vízeróziónak kitett terület Az övezetbe a víz által előidézett talajpusztulás területei tartoznak, ahol a csapadék és lejtőviszonyok, a talajadottságok és a növényborítottság kölcsönhatása következtében tényleges vagy potenciális erózióveszély áll fenn. Az erózióveszélyes területek nagyrészt azonosak a csúszásveszélyes területekkel. A külterületen a mezőgazdasági utak mentén védőfásítást írtunk elő Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület A település a IV. polgári védelmi övezetbe sorolt. Egyéb előírás a települést nem érinti. 5.) Területfelhasználás 5.1. Beépítésre szánt területek a.)lakóterület A lakóterületeket falusias és kertvárosias területfelhasználási kategóriába soroltuk. A területegységek kialakultak. Lakóterületi fejlesztést a település dél-nyugati részén, a kertvárosias lakóterület bővítésével javaslunk. A tervezett úthálózat lehetővé teszi a lakóterület fokozatos, az igényekhez igazodó fejlesztését, bővítését. A kialakult fésűs beépítési mód és telekstruktúra védelemre méltó. A település keleti részén levő lakóterület továbbfejlesztését a kedvezőtlen domborzati viszonyok és erózió veszély miatt nem javasoljuk. A település központi részén a módosítás során a településközpont vegyes építési övezetet kisvárosias építési övezetre módosítottuk. A területen az intézményfejlesztésen kívül lehetővé tesszük, sűrűbb, kisvárosias jellegű beépítés kialakulását is. A területen levő zavaró hatású üzemi épületeket, illetve tevékenységet fokozatosan más területekre kell áthelyezni. Az iskolai sportterület bővítése szükséges. A bővítés nyugati irányba a tömbbelső területén tervezett közpark kialakításával együtt valósítható meg

6 c.) Gazdasági övezet A meglevő és megmaradó gazdasági területek közül a Bóly Rt. üzemi területe közvetlenül a lakóterület közelében van, ezért védősáv létesítésével és egyéb környezetvédelmi intézkedésekkel kell a lakóövezetet védeni. A Trefort puszta továbbra is mezőgazdasági üzemi terület marad, a megszűnő szennyvízkezelő telep helyén a terület bővíthető. Fejlesztési területet a település nyugati- az 5606 sz. úttól délre eső területen-, illetve a déli részén, a tervezett autópálya csomópont közelében jelöltünk ki. Ez utóbbi terület a szükséges mértékig tovább bővíthető. d.) Különleges területek - A temetők közül a szerb temető területe kegyeleti park, a Zrínyi utcai temető környezetében védősávot jelöltünk ki. - A sportterület jelenlegi helyén megfelelő, szükség esetén területe bővíthető. - A présházak pincék övezete idegenforgalmat is vonzó terület lehet Beépítésre nem szánt területek a.)mezőgazdasági terület A külterület és a zártkert területének megoszlása művelési ágak szerint ( ha/m 2 ): Művelési ág belterület külterület zártkert összesen % Szántó ,3 Szőlő ,6 Kert ,5 Gyümölcsös ,1 Erdő ,9 Gyep (rét, legelő) ,0 Nádas Halastó Kivett terület ,6 Összesen: ,0 Az erdő és a szántó területek az igazgatási terület több mint 85 %-át teszik ki. Feltűnően kevés a szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág, az u.n. zártkerti terület 76 %-a is szántó terület. b.) Zöldterületek Kevés közpark van a település területén, ezért javasoljuk a közhasználatú zöldterületek növelését. Kisebb közpark létesítését javasoljuk a Szabadság téren, jelentősebb nagyságú közparkot az iskolától nyugatra levő tömbbelsőben terveztünk. c.) Erdőterületek A meglevő erdőterületek kismértékű növelésére ad javaslatot a terv. Az erdőterületek jelentős részére kiterjed a Szekszárd - Geresdi Tájvédelmi Körzet területe. A Natura 2000 keretében védendő területek kiterjedése lényegében azonos a természetvédelmi területtel. d.) Közlekedési területek A közlekedési hálózat lényeges fejlesztése várható az elkövetkező években. A tervezett M-6 autópálya nyomvonala a település déli határán halad, csomópontja a belterülettől délnyugatra tervezett

7 Az autópályával együtt épül meg az 5606 sz. összekötő út települést elkerülő szakasza is, amely a szomszédos Palotabozsok belterületét is elkerüli. Az elkerülő útról a település középvonalában terveztük a bekötő utat. A déli területen tervezett és Palotabozsokkal együtt megvalósítandó ipari park kiépítése esetén szükséges lesz a területet feltáró, az autópályával párhuzamos vonalvezetésű ipari út kiépítése is. A belső úthálózat bővítésére a belterületi tartalék lakó- és gazdasági területek felhasználása esetén lesz szükség. A tartalék területek feltárását szolgálja a belterület nyugati határán vezetett gyűjtőút. Távlatban a ma is üzemen kívül levő vasútvonal felszámolása várható, ezért területét a tervezett utak nyomvonalának kialakítására, kerékpárút építésére, illetve erdő telepítését javasoljuk Amennyiben az egyes útszakaszok megépítésére a vasútvonal végleges megszűntetése előtt lenne szükség, az útszakaszt a vasútvonallal párhuzamos területsávban lehet megépíteni. e.)vízgazdálkodási területek Vízgazdálkolkodási területbe a Véméndi patak, a Palotabozsoki vízfolyás, a Bozsoki patak a tavak és a Vízmű létesítményeinek területei tartoznak. f.) Természetközeli területek A rét, legelő művelési ágba tartozó területeket korlátozott használatú természetközeli övezetbe soroltuk. 6.) Infrastruktúra hálózatok 6.1. Közlekedésfejlesztési javaslat A várható forgalom előrebecslése A gyorsforgalmi úthálózat megvalósításáig a tervezési területen más I. és II. rendű úthálózat fejlesztés sem várható. Emiatt a térségben lényeges forgalom átrendeződésre nem kell számítani. Az úthálózaton a forgalomnagyság növekedése a motorizáció terjedésével arányosan várható, a forgalom fejlődési szorzók alkalmazásával becsült forgalomnagyságokat a táblázat tartalmazza. Út ÁNF ( E/nap) Nehéz tgj. forgalom (j/nap) sz. út ( sz. között) sz. út ( sz. között) Az utak forgalmi kapacitásához távlatban is a 2x1 forgalmi sáv elegendő. A gyorsforgalmi út megvalósulása után az sz. útra Véménd és Palotabozsok közé tervezett csomópont miatt az sz. út forgalmának az előrebecsültnél nagyobb további növekedése várható. Regionális közlekedési kapcsolatok fejlesztése Közúti közlekedés A település térségét az M-6 gyorsforgalmi út Szekszárd és Bóly közötti szakasza érinti. A gyorsforgalmi út engedélyezési terveinek készítése jelenleg folyik, a nyomvonal a térségben Véménd és Palotabozsok között halad át. A gyorsforgalmi út és az sz. összekötő út csomópontján keresztül a gyorsforgalmi út jól elérhető lesz, ezáltal a település regionális közúti közlekedési kapcsolatai jelentősen javulnak. A közúthálózati és területrendezési tervekben szereplő időben is később megvalósuló M-9 és M-65 gyorsforgalmi utaknak a település térségére csak kisebb hatása lesz

8 Várhatóan a gyorsforgalmi út csomópontja miatt az sz. út forgalmi terhelése megnő, emiatt elkerülő út építését javasoljuk. A tervezett nyomvonal Palotabozsok és Véménd településeket egyaránt délnyugatról kerüli meg, a települések között (a gyorsforgalmi úti csomópontnál) és a települések másik végénél csatlakozik a jelenlegi nyomvonalhoz. Az elkerülő utat a gyorsforgalmi út terveivel párhuzamosan az UNITEF Rt. elkészítette. A mellékúthálózat elemei közül a térségbe tervezett fejlesztés, az Erdősmecske Ófalu - Cikó és a Hímesháza Görcsönydoboka összeköttetés megvalósítása Véménd számára csak kis jelentőséggel bír. A Véménd és Palotabozsoktól Bátaszékig tervezett út a legközelebbi város felé (igaz a szomszédos Tolna megye városa felé) teremt kapcsolatot. Vasúti közlekedés A település rendelkezik vasúti megállóhellyel, de a vonalszakaszon szünetel a menetrendszerű vasúti közlekedés. A vasútvonal távlatban nem marad MÁV üzemeltetésben. A Pécsvárad Bátaszék vonalszakasz vonalvezetése, alépítménye felújítás esetén sem tudja biztosítani az OVSZ paramétereinek megfelelő mellékvonal kialakítását. A Baranya Megyei Területrendezési terv szerint a vasútvonal megszűntnek tekinthető, helyére a terv regionális kerékpárút építését javasolja. A település belső úthálózata A meglévő úthálózat lényeges megváltoztatását nem tervezzük. Az elkerülő út és a település közötti kapcsolat és a településtől nyugatra beépítésre tervezett területek feltárása érdekében új utat javasolunk. Az út kategóriája külterületen külterületi mellékút, bekötőút (K.VI.C.), belterületen mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.). Az új kiszolgáló utakat a terület felhasználási tervvel összhangban tervezzük. A tervezett utak javasolt keresztmetszeti kialakítását a mintakeresztszelvények tervlapon ábrázoltuk. Tömegközlekedés autóbusz közlekedés A település autóbusz közlekedéssel való ellátottsága megfelelő. vasúti közlekedés A település életében a megszűntnek tekinthető vasútvonalnak a személyszállításban nincs szerepe, de a vonatpótló autóbuszok megszűnése esetén a járatokat VOLÁN autóbuszjáratokkal pótolni kell. kerékpár közlekedés A Baranya Megyei területrendezési tervben szerepel egy kistérségi kapcsolatokat biztosító, a térségen áthaladó kerékpárút, Pécsvárad Palotabozsok Báta Dunaparti kerékpárút nyomvonalon. A nyomvonal az sz. utat követi, egyes szakaszai rákerülnek a vasútvonal nyomvonalára. A térség mellett tőle keletre halad egy nagytérségi kerékpárút a Dunaparton. Közlekedési területek kategóriái Út Kategória Közlekedési terület szélessége jelenleg távlatban KÖu-1 tervezett összekötő sz. út új nyomvonala külterületi mellékút, összekötő út (K.V.C.) 30 m - 8 -

9 Út Kategória Közlekedési terület szélessége út jelenleg távlatban KÖu sz. út új nyomvonala és külterületi mellékút, 16 m a település közötti út bekötőút (K.VI.C.) Mohács Som-berek - Pécsvárad ö. út (5606. sz. út) jelenlegi nyom-vonala külterületi mellékút, összekötő út (K.V.C.) külterületi mellékút, bekötőút (K.VI.C.) meglévő (14-22 m) KÖu-3 Zártkerti és mezőgazdasági külterületi egyéb út 16 m utak (K.VIII.B.-D.) külterületi egyéb út (K.VIII.B.-D.) külterületi egyéb út meglévő (K.VIII.B.-D.) (4-12 m) szélesítésben min 10 m KÖu-4 Kossuth L. utca, Szabadság belterületi mellékút, belterületi mellékút, gyűjtőút meglévő tér, gyűjtőút (B.V.c.C.) (12-50 m) Zrínyi M. utca (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút Új bekötőút belterületi szakasza (B.V.c.C.) 16 m KÖu-5 belterületi kiszolgáló út m (B.VI.d.B.-D.) belterületi kiszolgáló út belterületi kiszolgáló út (B.VI.d.B.-D.) meglévő (B.VI.d.B.-D.) (8-28 m) KÖu-6 (K.IX) (B.IX.) 6,0 m Kerékpárut ak KÖu-7 Gyaloguta (B.X.) 4,0 m k KÖk Vasúti terület 6.2. Közműellátás Vízellátás A Szebényi vízmű kútjainak vizét, egy NÁ 80 mm-es vezetéken keresztül, a Fekedi vízműbe emelik át, ahol a fekedi kút vizével keverik. A kevert víz tárolására, a fekedi vízmű területén - 9 -

10 lévő 100 m 3 -es medence szolgál. Innen emelik a Trefort pusztai 2 x 100 m 3 -es medencébe a vizet. A település ellátása két magassági zónára oszlik, a község magasabban fekvő részein a hálózati nyomást a Trefort pusztai tároló határozza meg, melynek túlfolyó szintje 269,375 mbf., az alacsonyabban fekvő területek ellátását egy 50 m 3 -es tároló biztosítja, melynek túlfolyó szintje 226,28 mbf., átfolyásos rendszerű, a Trefort pusztai tárolóból kapja a vizet. A Trefort pusztai tároló a Szebényi vízmű felől is tölthető. A községi hálózat NÁ 80 és 100 mm átmérőjű (egy rövid vezetékszakasz NÁ 50 mm), acél, azbesztcement és KM-PVC anyagú, hossza 9 km. A két zóna határát a mellékelt helyszínrajzon jelöltük. Szennyvízelhelyezés A szennyvízelhelyezés megoldására elvi vízjogi engedélyterv készült 2003-ban, a tervet Dr. Stehlik József készítette. A tervezés az a szándék alapján indult el, mely szerint Véménd Szebény Feked község és a Véménd területén működő sajtüzem jelenlegi tulajdonosa (Wemender Kft.) közös beruházásban kívánja megoldani a települések és üzem szennyvízelhelyezését. Az elvi vízjogi engedélyterv két változatot vizsgált, a szippantással összegyűjtött szennyvizek előtisztítás után történő nyárfás talajbiológiai tisztítását, illetve a közüzemi csatorna kiépítését és a szennyvizek Palotabozsokra vezetését, ahol a meglévő csatornán keresztül a szabad kapacitással rendelkező, biológiai tisztítást biztosító szennyvíztelepre kerülnének. A változatok közül a Beruházók a nyárfás talajbiológiai tisztítás mellett döntöttek, melynek vízjogi létesítései tervét jelenleg az ENVIROTECH készíti. Az elvi vízjogi engedélyterv szerint, a község éves vízfogyasztása m 3 /év, melyből 8400 m 3 /év mennyiség kerül szippantásra és a települési folyékony hulladék lerakóban elhelyezésre (Trefort puszta) Ez a szennyvizek kb 17 %-nak a szakszerű elhelyezését jelenti, azaz a szennyvizek elhelyezésére az a következtetés vonható le, hogy jelentős része jelenleg szakszerűtlenül történik. A tervezett nyárfás szennyvízelhelyezés az ingatlanok részére, a zárt tárolóban történő szennyvízelhelyezés megteremtését feltételezi, ahonnan az Önkormányzat szervezésében, szippantással kerülnek a szennyvizek a nyárfás tisztító telepre. Az egyedi szennyvízelhelyezés a jövőben csak tisztítással történhet. (Pl. oldómedence + szikkasztás.) Felszíni vízelvezetés, vízrendezés Véménd részben a Véménd Bári - vízfolyás Palotabozsoki - mellékágának, részben a Horpács-patak vízgyűjtőjének területén helyezkedik el. Mindkét vízfolyás a Kelet-Baranyai Vizitársulat kezelésben van. (Mohács, Kossuth L. u.43.) A Palotabozsoki- mellékág, hossza 13 km, kiépítési vízhozama Q 10%. A Horpács-patak hossza 9,87 km, vízjogi engedélyes tervvel nem rendelkezik. A település domborzati viszonyára jellemző, hogy a község nyugati oldalán enyhén lankás domboldalak találhatók, míg a község északkeleti fele, a vízfolyás mindkét oldalán igen meredek, vízmosásokkal szabdalt. Beépítési feltételek: A domborzati viszonyokból adódóan a település nyugati részén a beépítés szokásos utcai árokhálózattal megoldható. A település keleti felén, a vízfolyás völgyében a beépítés csak igen költséges módon a terület feltöltése mellett javasolt, szabadon hagyva a vízfolyás melletti 6 m-es parti sávot. A Munkácsy Mihály utcától északra eső terület csapadékvizeinek elvezetése horhosban kialakított burkolt, energiatörőkkel ellátott árkon keresztül történik az Arany János utcáig, azonban innen a továbbvezetése nem megoldott. A befogadó Palotabozsoki mellékág

11 elhanyagolt, feliszapolódott és erősen benőtt, az engedélyezett állapothoz képest korlátozott vízszállító-képességű. Általánosságban megállapítható, hogy a település keleti részén a beépítés csak igen költséges módon, a vízmosások megkötésével, támfalakkal, burkolt övárkokkal, hordalékfogókkal valósítható meg. A községben az útárok hálózat csak részben kiépített, néhol burkolattal ellátott. Egységes útárok hálózat kiépítése javasolt. A rendezési terv készítése során figyelembeveendő rendelkezések A terület csapadékvizeinek elvezetése vízjogi engedély köteles tevékenység, melyet a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóságtól kell megkérni a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendeletben foglaltak betartásával. A településrendezési terv készítése során figyelembe kell venni a 46/1999.(III.18.) Korm. rendelet a parti sávok és a vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló rendelkezéseket. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatok meghatározásánál pedig a 120/1999.(VIII.6.) Korm. rendeletet kell figyelembe venni. Gázellátás A település délnyugati határát érinti a Palotabozsok felől érkező, Trefort pusztára menő ø110 KPE P10 nagyközép-nyomású vezeték, amely Feked gázellátását is biztosítja. A települést ellátó gázvezeték ebből ágazik el a gázfogadó állomásra és innen csatlakozik a belterületi gázellátó hálózathoz. Elektromos energiaellátás. A község elektromos energiaellátása üzemszerűen a Mohácsi 120 kv-os transzformátor állomásból történik. Az állomásban beépített 2x25 MVA transzformátor teljesítményben számottevő a kapacitás tartalék. E transzformátor állomás 20 kv-os gyűjtősínjéről indulnak a térséget ellátó 20 kv-os szabadvezetékek. Üzemzavar és tervezett üzemszünet esetén tartalék táppontot a Komlói 120 kv-os transzformátor állomás jelent. A 20 kv-os elosztóvezeték, mely Véménd községet is ellátja, a Mohácsi 120 kv-os állomásból induló Somberek megnevezésű, nagy üzembiztonságú szabadvezeték. E vezeték a térség további 20 kv-os vezetékeivel a 90-es évektől folyamatosan átépítésre került. Az új tartószerkezetek és növelt keresztmetszetű vezetékek számottevően javították az üzembiztonságot a térségben. A folyamatosan végzett fejlesztések keretében távműködtetett oszlopkapcsolók beépítése, rövid szakaszokon összekötő vezetékek létesítése, valamint 20 kv-os szigetelő cserék további üzemirányítási és üzembiztonsági előnyöket jelentenek. Tekintettel arra, hogy a 20 kv-os vezeték a községet ellátó transzformátor állomásokat táplálja, részben belterületen halad. Biztonsági övezete és a fokozott biztonsággal szerelés megfelel a szabványok előírásainak. A közép / kisfeszültségű transzformátor állomások vasoszlopos /VOTR/ és vasbetonoszlopos /OTR/ állomások, állaguk jó. A közelmúltban Véménd főterén egy földre telepített, korszerű JUNIOR típusú, 630 kva teljesítményű állomás került üzembe. Jövőbeni

12 esetleges többlet energiaigény 1-1 db. transzformátor állomás besűrítéssel, vagy nagyobb teljesítményű transzformátorral kielégíthető. A kisfeszültségű elosztóhálózat szabadvezeték, 20 % részarányban szigetelt szabadvezeték. A szabadvezetékes hálózat típus az időjárási behatásokra kevésbé ellenálló. Több év óta a kisfeszültségű hálózatokon végzett beavatkozások, fejlesztések eredménye a szigetelt szabadvezetékes /légkábeles/ hálózat építése. E műszaki megoldás nagyságrenddel javítja az áramszolgáltatás üzembiztonságát. Az átépítések során a fa oszlop tartószerkezeteket a nagyobb teherbírású vasbeton oszlopokra cserélik, mely típus részaránya a községben már több mint 90 %. A közvilágítási hálózat a kisfeszültségű hálózat része, a lámpatestek a hálózat oszlopaira szereltek a közvilágítási áramvezetővel együtt. A közelmúltban végrehajtott közvilágítás korszerűsítési program során energiatakarékos armatúrák elhelyezésével csökkent az energiafogyasztás és javult a fényhasznosítás. Az üzembiztos közvilágítás növeli a lakók biztonságérzetét és javítja a közlekedés feltételeit. Hírközlés A vezetékes távbeszélő hálózatot a MATÁV Rt. üzemelteti. A hálózat a községben teljes körűen kiépített, esetleges új előfizetői igényekre szabad kapacitás rendelkezésre áll. A prognosztizált fejlesztéseknél és a meglévő előfizetői körnél egyaránt fokozódó igényként kell biztosítani az ISDN, nagy sebességű fax és kép, valamint adatátvitel lehetőségét. A MATÁV Rt. a vizsgálat időszakában is tájékoztatásokat tart a legújabb szolgáltatási lehetőségekről. Mindezek mellett az előfizetők számának jövőbeni változását nagyban befolyásolja a mobil távbeszélő üzletággal kialakuló piaci verseny. A mobil távbeszélő forgalmazás lehetősége a község teljes területén a Westel és a Pannon GSM szolgáltatók esetében megfelelőnek mondható. Ezen belül a község domborzati viszonya miatt nem egyenletes a térerő. Átjátszó torony jelen ideig a község közigazgatási területén 2 helyen épült. E szakterület fontosságát hangsúlyozza, hogy a telefónia mellett folyamatosan tovább bővülnek a mobil szolgáltatások és erősödik a piaci verseny a vezetékes hírközlés szolgáltatóival. A mikrohullámú országos rendszer a községet nem érinti, így optikai átláthatóság szempontjából korlátozás nincs érvényben. A kábeltelevíziós rendszer alapja a községben 90 %-ban kiépített hálózat, mely felfűzött rendszerű. Ennek tulajdonosa az Önkormányzat, üzemeltetője véméndi magán vállalkozás. A kiépített hálózaton 320 az előfizetők száma, akik egységesen 20 csatorna műsorából választhatnak. Ezen belül megoldott a számítógéppel szerkesztett közlemények sugárzása. Véménd, június 12. Váradi János polgármester dr. Réder Rudolf jegyző

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Máza Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál fekszik. Belterülete 153 ha, külterülete

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 Készítette: Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Budapest, 2009. június T F E W 1133 Budapest Árboc u. 4.

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria)

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 3.1 Víz- és hulladékgazdálkodás Burgenlandban Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) A terület hidrográfiai viszonyai és vízhálózata Burgenland

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY I. kötet: Helyzetfeltárás, helyzetértékelés EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 BEVEZETÉS A FINA

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft., Musitz Róbert Tkö/11-0550 KÜLÖNÚT Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM)

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 2 - I. BEVEZETÉS 1. A koncepció előzményei, a megalkotást indokoló körülmények Szászvár nagyközség a korábbiakban

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA 8.4 KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 8.4.1 Közlekedési vizsgálat a) A város helyzete és kapcsolatai a térségben Szolnok megközelítőleg az ország keleti felének súlypontjában helyezkedik el.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához R E G I O N Á L Tervező és Fővállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1. Msz.: T-675/2004. TARTALOMJEGYZÉK Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÓ

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben