A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon."

Átírás

1 HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M " Hajdúnánás 3508 " 3502 " Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett terület Tervezett településrendezési tervmódosítás helye és azonosító számozása 3.

2 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TANULMÁNY Hajdúnánás Településrendezési terv Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosítására. (Mezőgazdasági-kert övezetbe sorolt ingatlanok átsorolása Falusias lakóövezetbe.) Előzmények: A Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatának képviselő-testületi jóváhagyása június 30.-án történt meg. A belterület nyugati szélén, a Polgári út déli oldalán mezőgazdasági kert övezetbe sorolt 505 és 506 Hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a tulajdonukban lévő két ingatlan szabályozási tervi övezeti besorolását falusias lakóövezetre módosítsa. Településrendezési tervmódosítási igény: A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. Környezeti adottságok: A két ingatlan jelenleg mezőgazdasági-kert hasznosítású. Nyugati oldalán, a Polgári út mentén a településrendezési terv a kialakult állapothoz igazodva, egy teleksor mélységben falusias lakóövezetet jelölt ki. A mintegy 80 méter szélességű ingatlanok keleti oldalához gabonaforgalmazó ipari vállalkozás (egykori malom) csatlakozik. Emiatt a településrendezési terv e területet mezőgazdasági-kert felhasználásban (övezetben) hagyta. Az üzemi terület déli oldalán, 50 méter szélességű erdősáv (mint védettséget nyújtó terület) közbeiktatásával a hatályos szabályozási terv új lakás célú fejlesztési területet jelölt ki. A módosítással érintett ingatlanok elhelyezkedése Településrendezési tanulmány Hajdúnánás Településrendezési terv 505, 506 Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosításához 1

3 Az üzemi terület keleti oldalát a Szabadság utca határolja. A utcavonaltól jelentős távolságra elhelyezett üzemi épületek az utca szemközti oldalán lévő lakóingatlanoktól ugyancsak 50 méter távolságra helyezkednek el. Megállapítható, hogy az üzemi terület szélétől (illetve az ott elhelyezett épületektől) a környező meglévő és tervezett lakóterületek legalább 50 méter távolságra helyezkednek el, mely az üzemi tevékenység környezetre gyakorolt terhelését jelenleg is korlátozza. Településrendezési tervmódosítás javaslata: A környezeti adottságokat ismertető fejezet elemzését alapul véve fogalmazható meg a településrendezési tervmódosítás javaslata. A két jelenlegi zártkerti ingatlan területéből az a területrész, ami a hatályos rendezési tervben lakóterületként kijelölt területsávhoz közvetlenül csatlakozik, és az üzemi területen lévő épületektől legalább 50 méter távolságra helyezkedik el, azonos helyzetben van, mint a korábban kijelölt lakóterületek, így ezen területrész falusias lakóterületben (lakóövezetbe) való átsorolása szakmailag indokolható. A mintegy 80 méter szélességű területből így 30 méter szélességű rész lakóövezetbe átsorolható. Szükséges azonban, a további 50 méter szélességű területrész fásítását előírni. A hatályos szabályozási terv az üzemi terület déli oldalán ezt gazdasági erdő kijelölésével valósította meg, így jelen esetben is ez a szabályozási megoldás javasolt. (A területrész a javasolt szabályozás alapján önálló hrsz-ú területként kerülne leválasztásra, de a terület tulajdonviszonya ettől nem változik meg, és gyümölcs fával történő beültetése is lehetséges.) A szabályozás javaslatát a tanulmány rajzi melléklete mutatja be, a hatályos szabályozási terv részletével együtt. A javasolt módosítás mellett fontos emlékeztetni arra, hogy a város elfogadott településfejlesztési koncepciója a zártkertként hasznosított területek lakóterület fejlesztésre történő használatát nem javasolja. A zártkertek hagyományos hasznosítását, a zártkerti kultúra felélesztését szorgalmazza. A javasolt módosítás azonban nem ellentétes a településfejlesztési koncepció ezen megállapításával, mert a településrendezési terv olyan kiegészítéséről van szó, ami egy korábbi elhatározás következménye, ha azonos elvek és korlátok kerülnek alkalmazásra. A módosítás várható hatásai: A tervezett módosítás a javasolt védőterület kialakításával nem jár káros környezeti hatással. Új kiszolgáló utca, közműhálózat kiépítése nem szükséges, hiszen ezek rendelkezésre állnak. A módosítási igény nem generál újabb átminősítésre vonatkozó igényeket, mert a feltételek más területek esetében már nem állnak fenn. Debrecen, augusztus 06. Zsemberi István Vezető településtervező ügyvezető Településrendezési tanulmány Hajdúnánás Településrendezési terv 505, 506 Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosításához 2

4 A hatályos szabályozási terv részlete Átsorolás mezőgazdasági-kert övezetből Falusias lakóövezetbe Átsorolás mezőgazdasági-kert övezetből gazdasági erdő övezetbe (Védelmi célú!) A szabályozási terv kezdeményezett módosításának javaslata Településrendezési tanulmány Hajdúnánás Településrendezési terv 505, 506 Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosításához 3

5 CÍVISTERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG 2. Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Hajdúnánás Településrendezési terv évi módosítás során Czirják Imre Hajdúnánási vállalkozó Lovas centrum kiépítése érdekében kezdeményezett településrendezési tervmódosítási igénye 1.) A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása. Czirják Imre vállalkozó lovas centrum megvalósítása céljából kezdeményezte az önkormányzatnál a belterület déli széle mellett, külterületen található 0979/49 helyrajzi számú földterület településrendezési tervben meghatározott területfelhasználásának, övezetének módosítását. A hatályos településrendezési terv a korábban strucc- farm területéhez tartozó (azóta külön helyrajzi számon leválasztott) területet Mgy jelű (többségében gyep-legelő hasznosítású) mezőgazdasági területfelhasználásba, övezetbe sorolja. A vállalkozó által megfogalmazott igény szerint lovas centrum, lovarda és az ehhez kapcsolódó építmények elhelyezhetősége az igény. A településrendezési terv módosításakor megfelelő lehetőséget teremtene, a város Helyi építési szabályzatában meghatározott Ksp-lov jelű beépítésre szánt különleges építési övezet kijelölése a 0979/49 Hrsz-ú területen. 2.) Az érintett terület és környezetének településrendezési szempontú bemutatása, a döntéshez szükséges mélységben. Tervezett lovas centrum helye (Hrsz:0797/49) Tanulmányterv - Hajdúnánás Czirják Imre érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok 1

6 A lovas centrum számára kijelölt terület korábban az itt működő strucc farm területéhez tartozott, jelen hasznosítatlan, földhivatali nyilvántartása szerint gyep terület. A terület, feltehetően korábbi strucc-farm hasznosítására, a déli irányból csatlakozó gyeplegelő területektől eltérően lett része a Natura 2000 különleges természetmegőrző területeknek, így természetvédelmi akadálya nincs a tervezett fejlesztésnek. A hatályos településrendezési terv a lovas centrum fejlesztésére jelen kezdeményezés szerint kiválasztott terület északi oldalán tervezi a strandfürdő környezetében kijelölt turisztikaiüdülő- sport és rekreációs városrészt határoló gyűjtőút kiépítését. Abból a szempontból kedvezőbb a lovas centrum itteni megvalósítása, hogy déli irányban közvetlen kapcsolata lenne a lovas túrák számára alkalmas természeti környezethez. A településrendezési tervi elhatározásokkal abból a szempontból is összhangban áll a fejlesztési javaslat, hogy a rekreációs terület ezen részén (a tervezett gyűjtőút másik oldalán) ad javaslatot a hatályos rendezési terv is, ilyen fejlesztések megvalósítására. Részlet Hajdúnánás város Településszerkezeti tervéből A módosítással érintett területegység lehatárolása Tervezett lovas centrum (lovarda) Hrsz: 0979/49 A településrendezési tervmódosítás lehetősének vizsgálatához hozzá tartozik, a magasabb szintű tervekkel való egyezőség (az azokban esetleg megfogalmazott korlátozások, szabályok betarthatóságának) megvizsgálása. A megyei területrendezési terv és azzal összhangban a hatályos településrendezési terv a Hész külön mellékletében lehatárolja az országos és térségi övezetek területeit. Ezek közül az ökológiai hálózat magterület elnevezésű térségi övezet (igaz annak csak a széle) jelenleg részben érinti a fejlesztésre kijelölt területet. Tanulmányterv - Hajdúnánás Czirják Imre érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok 2

7 Fontos itt megjegyezni, hogy a magterület térségi övezeti előírása kizárja az övezeten belül, az új beépítésre szánt terület kijelölését. Bár a lovas centrum beépítésre nem szánt különleges övezetben elhelyezhető lenne az ökológiai hálózat magterület elnevezésű övezetében is, de az ebből adódó 5 %-os beépítettség nem elegendő egy lovarda megvalósításához. A jogszabályi előírások lehetőséget adnak arra, hogy a térségi övezetek lehatárolásától az igazgatási területen belüli teljes területnagyságot alapul véve legfeljebb 5%-os eltéréssel pontosítani (változtatni) lehessen az övezeti lehatárolást. Ebben a kérdéskörben egyeztetést történt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságánál, ahol a terület adottságaira való tekintettel, előzetesen támogatták az övezeti határ korrekcióját. Hajdúnánás tervezett lovas centrum és az ökológiai hálózat (magterület) viszonya Részlet a Megyei Területrendezési Terv övezeti tervlapjából Tervezett lovas centrum 3.) Településszerkezeti és Szabályozási koncepció (Javaslat a településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosításra) A településrendezési tervmódosítás során a Településszerkezeti terv, a Helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező szabályozási terv módosítása is szükséges. Tekintettel arra, hogy új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben megfogalmazott teljes eljárást kell a terv készítésekor, egyeztetésekor, jóváhagyásakor alkalmazni. A településszerkezeti tervben a Hrsz: 0979/49 terület Mgy - (Mezőgazdasági- gyep legelő) felhasználásból Ksp-lov (Sportolási célú beépítésre szánt különleges) felhasználásba javasolt a területet átsorolni. Tanulmányterv - Hajdúnánás Czirják Imre érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok 3

8 A terület környezetében további terület-felhasználásbeli, településszerkezeti változtatást nem kell előirányozni, mert a környezetre vonatkozó egyéb beavatkozást igénylő hatás nem várható. A fejlesztésre szánt terület jelenleg a külterületi szabályozási tervlap alá tartozik, de belterületi csatlakozása, üdülő és rekreációs területekkel való kapcsolata miatt javasolt a belterület szabályozási tervlap hatálya alá áthelyezni a területet. A terv egyeztetésének idejére a módosítással érintett területegység önálló szabályozási tervlapját szükséges kidolgozni. A területegység lehatárolása: ( Lehatárolás bemutatása a tanulmány 2. oldalán, a településszerkezeti terv kivonatán!) - A tervezett lovas - centrumot északi oldalon határoló meglévő mezőgazdasági út, melyet a hatályos településrendezési terv gyűjtő útként irányoz elő fejleszteni, - a területet keleti oldalon határoló mezőgazdasági út, melynek északi folytatása az üdülő terület egyik feltáró útja és a fürdő főbejáratához vezet, - a területtől nyugati irányban lévő, szennyvíztelepre kivezető észak-déli irányú mezőgazdasági út - A területegység déli határát a 0979/15 Hrsz-ú kelet-nyugat irányú mezőgazdasági út alkotja. A szabályozási terv készítésekor szükséges a tervezett lovas-centrum északi oldalán lévő mezőgazdasági út tervezett gyűjtőút fejlesztését is figyelembe venni. (A hatályos szabályozási terv a közlekedési terület szabályozási szélességét 20 méterben határozza meg, de a tervezett szélesítés északi irányban van kijelölve, tehát a tervezett lovas-centrum területét nem érint. Tanulmányterv - Hajdúnánás Czirják Imre érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok 4

9 A módosítás során kiindulási alapot jelent a hatályos Hész. kidolgozott övezeti előírása, de szükség esetén az előírás módosítására is javaslatot lehet (kell) kidolgozni. A hatályos Hész jelenleg a következő előírást tartalmazza, a kijelölni tervezett övezetre vonatkozóan. 9. Ksp-lov jelű övezet Sportolási célú különleges terület lovas sport számára 46. (1) Az övezet a város déli oldalán elhelyezkedő strandfürdő környezetében kijelölt üdülőidegenforgalmi és rekreációs terület részeként került kijelölésre, az üdülő- rekreációs célú városrész délkeleti szélén. A terület hasznosítása a hozzá (keleti oldalon) csatalakozó mezőgazdasági állattartó telep (átalakítás után idegenforgalmi funkciót is betöltő különleges mezőgazdasági üzemi övezet) miatt célirányosan meghatározott. (2) A területen elsődlegesen a lovas sport szabadtéri és fedett létesítményei, ezen kívül egyéb sportolási célú építmények, vendéglátó létesítmények helyezhetők el. (3) Az épületeket szabadonállóan, a terület legfejlebb 20 %-os beépítettségével lehet elhelyezni, maximum 7,5 méteres építménymagassággal. (4) A Ksp-lov övezet területét megosztani nem lehet. (5) A terepszint alatti építmények, pinceszint nem létesíthetők. (6) Az övezetben az épületeket teljes közművesítés esetén lehet elhelyezni. A szennyvízhálózat kiépítéséig átmenetileg közműpótló alkalmazása megengedett. Az Oték a különleges övezetek esetében a telek legfeljebb 40%-os legnagyobb beépíthetőségét engedi meg, tehát a jelenleg Hész-ben meghatározott 20%-os érték legfeljebb eddig a határig növelhető. A terület sűrűbb beépítésének mindenképpen határt szab a Biológiai-aktivitásérték szinten tartására vonatkozó jogszabály betartásának kötelezettsége. A rendezési terv tervezett módosításakor ugyanis mezőgazdasági felhasználású terület kerül átsorolásra, beépítésre szánt különleges területbe, ami a biológiai aktivitásérték csökkenését eredményezné, melyet a módosítás során más intézkedések meghozatalával kompenzálni kell. Erre ad részben lehetőséget az övezetben (telken) előírandó plusz zöldterület alakítás kötelezettség. A fejlesztésre szánt terület mintegy 1,92 ha nagyságú. Jelenlegi felhasználásából adódó biológiai aktivitásértéke: 1,92x3,7=7,1 Tervezett felhasználásából adódó biológiai aktivitásértéke:1,92x3,0=5,76 A változásból adódó -1,34 csökkenés értékét szükséges kompenzálni. Erre lehetőséget ad a területen belüli felületminőség javítására vonatkozó kiegészítő szabályozás. Megfelelő kompenzálási mód lehet például a telek északi- keleti és nyugati szélére előírandó 15 méter szélességű védőfásítás: 280m x 15m -> 0,42 ha x6=2,52 Tanulmányterv - Hajdúnánás Czirják Imre érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok 5

10 4.) A javasolt változás (módosítás) várható környezeti hatásai, az örökségi vagy környezeti értékek sérülésének lehetőségei A lovas centrum tervezett új helyen történő megvalósítása a környezetre vonatkozóan semmilyen káros hatást nem gyakorol. A város déli részén lévő és jelentős mértékű tovább fejlesztésre szánt strand- üdülő- rekreációs- turisztikai célú városrész déli széléhez csatlakozó terület a tervezett lovas turisztikai célokra a legalkalmasabb területek közé tartozik. A fejlesztési területhez Natura 2000 különleges természetmegőrző területek (gyep-legelő) területek csatlakoznak, de a tervezett fejlesztés a természeti értékeket nem veszélyezteti. A lovas centrum számára pedig kifejezetten kedvező a természeti területekkel való közvetlen kapcsolat. Egyéb örökségi érték (pl. régészeti nyilvántartású terület a fejlesztésre szánt területet, jelenlegi ismereteink szerint nem érinti.) 5.) A javasolt változás (módosítás) várható infrastrukturális igényei. A tervezett lovas centrum két meglévő úton is megközelíthető. Az utakat a településrendezési terv kiépítésre, fejlesztésre jelöli. A környezetében lévő, és tervezett fejlesztések közműellátására a hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarészei megfelelő javaslatokat tartalmaznak. A közműellátás a környezet távlati fejlesztésével összhangban kiépíthető. Debrecen, június 05. Zsemberi István Vezető településtervező TT/1É Tanulmányterv - Hajdúnánás Czirják Imre érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok 6

11 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TANULMÁNY Hajdúnánás Településrendezési terv Tóth László egyéni vállalkozó kezdeményezésére történő, 01073/1-2, 01074/91-98, Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosítása. (Mezőgazdasági övezetbe sorolt ingatlanok átsorolása mezőgazdasági üzemi különleges övezetbe.) Előzmények: A Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatának képviselő-testületi jóváhagyása június 30.-án történt meg, melynek során a 01073/1-2 hrsz-ú földterületek mezőgazdasági övezetből (kivett terület- major művelési ágból és erdő művelési ágból) Kmü-1 -jelű mezőgazdasági üzemi különleges övezetbe lettek átsorolva. Tóth László vállalkozó (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) igazgatási terület délkeleti részén, külterületen, a 01073/1 és 01073/2 hrsz. szám alatt található mezőgazdasági üzemi vállalkozásuk bővítési lehetőségének megteremtése érdekében, a településrendezési terv módosítására irányuló megkereséssel fordult Hajdúnánás város polgármesteréhez. Településrendezési tervmódosítási igény: A Hajdúnánás város külterületén található mezőgazdasági telephelyének fejlesztése érdekében a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. A módosítás tegye lehetővé a meglévő 01073/1-2 hrsz-ú mezőgazdasági telephely bővítését, a hozzá csatlakozó 01074/91-98 hrsz-ú földterületek b -jelű alrészleteivel, melyeket a hatályos szabályozási terv Msz-1 - jelű mezőgazdasági övezetbe sorolt. Környezeti adottságok: A hatályos településrendezési tervben Kmü-1 (mezőgazdasági üzemi különleges) övezetbe sorolt major bővítésére szánt területeket Msz-1 jelű mezőgazdasági övezetbe sorolja a szabályozási terv. Meglévő mezőgazdasági üzemi terület (sertés tenyésztő telep) A módosítással érintett ingatlanok elhelyezkedése Átsorolás Msz-1 övezetből Kmü-1 övezetbe Településrendezési tanulmány Hajdúnánás Településrendezési terv 01073/1-2, 01074/91-98,, Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosításához 1

12 A mezőgazdasági üzemi övezetbe átsorolni tervezett területek egy kisebb (keleti széle) része erdősáv, mintegy 30%-a mélyfekvésű, időszakosan vízállásos terület, míg a kettő közötti rész 3-as földminőség osztályba besorolt gyep terület. A mezőgazdasági üzemi területbe átsorolni tervezett földterületek mezőgazdasági termelési értéke csekély. A területtől keletre lévő mezőgazdasági földterületek azonban kiváló termőhelyi adottságú szántóterülete térségi övezetbe tartoznak, de ezekkel a földterületekkel kapcsolatos módosítás nem történik. (A térségi övezet határa a tervmódosítás során az adottságok alapján, a tervezett módosításnak megfelelően pontosítható!) Településrendezési tervmódosítás javaslata: A településszerkezeti terv és a szabályozási terv a kezdeményezésnek megfelelően módosítható. A magasabb szintű tervekből, természetvédelemből adódó olyan korlátozás, ami a kezdeményezett módosítást meggátolná nincs. A településrendezési terv módosítása során a biológiai aktivitásérték szinten tartását kell biztosítani. A biológiai aktivitásérték szinten tartásához kompenzációs intézkedés szükséges. Ezt a tervezett mezőgazdasági üzemi területbővítés és a meglévő terület közötti, gazdasági területen belüli kötelező fásítás (zöldterület) előírásával lehet biztosítani. A tervezett erdősáv a meglévő sertéstenyésztő telepet és a tervezett hizlaldát választaná el. A tervezett bővítési terület keleti, mélyfekvésű részén a zárt rendszerű hígtrágya tároló kerülne elhelyezésre. A módosítással érintett ingatlanok elhelyezkedése Átsorolás Msz-1 övezetből Kmü-1 övezetbe A módosítás várható hatásai: A hatályos szabályozási terv részlete A tervezett módosítás a környezetre vonatkozóan nem jár káros hatással. Közvetlen környezetében lakott terület, lakott tanya nem található. A terv készítésekor azonban vizsgálni szükséges az állattartásból adódó szaghatásokat és a szélirányt, és az állattartó telepen belüli védő erdősávok telepítését ennek megfelelően javasolt előirányozni. Debrecen, augusztus 27. Zsemberi István Vezető településtervező Településrendezési tanulmány Hajdúnánás Településrendezési terv 01073/1-2, 01074/91-98,, Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosításához 2

13 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TANULMÁNY Hajdúnánás Településrendezési terv Sőrés Sándorné egyéni vállalkozó kezdeményezésére történő, 049/68-69, 049/36, Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosítása. (Mezőgazdasági övezetbe sorolt ingatlanok átsorolása mezőgazdasági üzemi különleges övezetbe.) Előzmények: A Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatának képviselő-testületi jóváhagyása június 30.-án történt meg. Sőrés Sándorné egyéni vállalkozó (4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 35 sz.) a Nyíregyházi úttól északi irányban, külterületen, a 049/69 hrsz. szám alatt található mezőgazdasági üzemi vállalkozásuk bővítési lehetőségének megteremtése érdekében, a településrendezési terv módosítására irányuló megkereséssel fordult Hajdúnánás város polgármesteréhez. Településrendezési tervmódosítási igény: A Hajdúnánás város külterületén található mezőgazdasági és szarvasmarha telepeinek fejlesztése érdekében a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. A módosítás tegye lehetővé a meglévő 049/69 hrsz-ú mezőgazdasági telephely bővítését, a hozzá csatlakozó mezőgazdasági szánó övezetbe sorolt földterületek meghatározott területrészével. (A 049/68 hrsz-ú földterületből 1062 m2, a 049/36 hrsz-ú földterületből 7323 m2 nagyságú terület átsorolása az igény.) Környezeti adottságok: A hatályos településrendezési tervben Kmü-1 (mezőgazdasági üzemi különleges) övezetbe sorolt major bővítésére szánt területeket Msz-1 jelű mezőgazdasági övezetbe sorolja a szabályozási terv. A módosítással érintett ingatlanok elhelyezkedése A hatályos szabályozási terv részlete Településrendezési tanulmány Hajdúnánás Településrendezési terv 049/68-69, 049/36, Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosításához 1

14 Településrendezési tervmódosítás javaslata: A településszerkezeti terv és a szabályozási terv a kezdeményezésnek megfelelően módosítható. A magasabb szintű tervekből, természetvédelemből adódó olyan korlátozás, ami a kezdeményezett módosítást meggátolná nincs. A földtörvény települési átlagnál jobb minőségű földterületek más célú hasznosítását korlátozó (tiltó) előírása, tekintettel arra, hogy meglévő mezőgazdasági üzem bővítéséről van szó nem jelent akadályt. A településrendezési terv módosítása során a biológiai aktivitásérték szinten tartását kell biztosítani. Amennyiben a belterület keleti szélén (kertségből falusias lakóterület kialakítására irányuló) másik, jelen kezdeményezéssel feltehetően egy településrendezési tervmódosítási folyamatban készülő településrendezési tervmódosítás során elegendő biológiai aktivitásérték növekedés keletkezik, jelen módosítás környezetében nem szükséges további kompenzációs intézkedés bevezetése. (A gabonaforgalmi vállalat és tervezett lakóterület között megfelelő szélességű védőerdő kijelölése biológiai aktivitásérték többletet fog eredményezni.) Amennyiben a részletes számítások azt igazolják, hogy a biológiai aktivitásérték szinten tartásához további kompenzációs intézkedés szükséges, ezt a tervezett mezőgazdasági üzemi területen belüli kötelező védőfásítás (védő zöldterület) előírásával, vagy a mezőgazdasági üzemi terület mellett kijelölt, megfelelő méretű védő erdősávval lehet biztosítani. A módosítás várható hatásai: A tervezett módosítás a környezetre vonatkozóan nem jár káros hatással, de a 049/68 hrsz-ú földterület keleti széle mellett elhelyezkedő tanya jelenlegi hasznosítását (lakás található-e a tanyán?) a módosítás során vizsgálni szükséges, és szükség esetén a gazdasági terület és a tanya között védőzóna, (védőfásítás) létesítését kell előírni. Debrecen, augusztus 27. Zsemberi István Vezető településtervező Településrendezési tanulmány Hajdúnánás Településrendezési terv 049/68-69, 049/36, Hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos módosításához 2

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

2.) A terv célja, tervezési terület meghatározása:

2.) A terv célja, tervezési terület meghatározása: ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Földes Nagyközség Településrendezési terv 2014. évi módosításához 1.) Tervezési feladat, a terv típusa: Földes Nagyközség Településrendezési tervének (településszerkezeti, szabályozási

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft., Musitz Róbert Tkö/11-0550 KÜLÖNÚT Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016.

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos. Szakértő: Beleznay Éva, építészmérnök-várostervező. 2011, december 9.

Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos. Szakértő: Beleznay Éva, építészmérnök-várostervező. 2011, december 9. Biatorbágy Önkormányzatának a Helyi építési szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó felhívásának szakértői véleménye a tulajdonosi ingatlanok körére vonatkozóan Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT HATÁROZAT Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VIII. 16.) számú határzata Dabrny ának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben