BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI"

Átírás

1 BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY I. kötet: Helyzetfeltárás, helyzetértékelés EGYEZTETÉSRE Budapest április hó 1

2

3 BEVEZETÉS A FINA évi Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Kormányhatározat szerint A Kormány egyetért azzal, hogy a Program a Budapest XIII. kerület helyrajzi számú ingatlanon, és az infrastrukturális fejlesztések tekintetében annak környezetében valósuljon meg. 26/2014. (II. 7.) Korm. Rendelet. 1. (1) szerint: A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a FINA évi Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény fejlesztésre, valamint az ezzel közvetlenül összefüggő közmű és útépítési tevékenységekre irányuló, a Budapest XIII. kerület 25879, 25997/3 és 25666/2 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében tárgyalásos eljárás lefolytatását teszi lehetővé. A tárgyalásos eljárás keretében a településrendezési tervek egy eljárásban tárgyalhatók. A tervezéshez szükséges a hatályos településrendezési tervek, úgymint Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT) a Fővárosi Keretszabályozási Terv (FSZKT) valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001.(XII.20.) önkormányzati rendelete (KVSZ) módosítása. 2

4 1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1. HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETÉRTÉKELÉS A Dagály strandfürdő a XIII. kerületben, a Duna menti zónában helyezkedik el, a gyűrűs kapcsolatot adó Róbert Károly körút Árpád híd vonalától északra. Sugár irányú kapcsolatát a Népfürdő utca és délebbre a pesti rakpart adja. Délről az Árpád híd, északról a Rákos patak torkolata, nyugatról a Duna és keletről a Népfürdő utca Árpád híd felhajtó vonala határolja. A terület része az Árpád hídtól északra elnyúló széles parti zöldsáv része, mely a FOKA öböl térségében elkeskenyedik. A Rákos patak menti zöldsáv ökológiai folyosó. Fontos szerepet tölt be a kerület belső területeinek életében. Az Árpád híd forgalma jelentős, mivel fontos kapcsolati elem Pest és Buda között. Ezt a szerepet a Megyeri híd csak részben csökkentette. Az itt jelentkező forgalomnak a Dagály fürdő területére is jelentős a hatása. A tervezési terület közvetlen környezetében a Népfürdő utca túloldalán a Fővárosi Csatornázási Művek szivattyútelepe és sportpályái, valamint telepszerű lakóterületek találhatók. Az Árpád híd felhajtója és a Népfürdő utca között épült fel az Európa torony irodaháza A 2 db 17 emeletes torony mellett 4 szintes parkolóház található. Az irodaház, a hídfő déli oldalán lévő Duna torony párja. 3

5 1.1. TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (2013) A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll, amelyet az országgyűlés a évi XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008 ban, majd 2013 ban decemberében módosított. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. Az OTRT VII. fejezete tartalmazza a hatályba léptető és vegyes rendelkezéseket. A 31/B. tartalmazza a kiemelt térségek és megyei területrendezési terveinek összhangba hozataláig alkalmazandó átmeneti rendelkezéseket. a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatokat az e törvénynek az MTv. vel megállapított 1/1 11. melléklete, 9. (7) bekezdése, valamint 10. a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni, b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi terület felhasználási kategóriákon belül az e törvénynek az MTv. vel megállapított 6. (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: BATrT.) megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül ca) a cb) alpont kivételével a BATrT. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait, cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv. vel megállapított 6. (2) bekezdés e) pontjának előírását kell alkalmazni, d).. e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv. vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak (BTv re vonatkozó) figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv. vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, i) j) 4

6 k) a BATrT. ban megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, ha e törvénynek az MTv. vel megállapított kiemelt övezeti előírásaitól eltérő előírást tartalmaznak, a BATrT. kiemelt térségi övezeti előírásait kell alkalmazni, l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv. vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával. BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT) készítette: Pestterv A BATRT 11. (1) bekezdése alapján Az Övezeti Terv Budapesti Agglomerációban érvényesítendő sajátos területrendezési szabályok érvényesítésére kijelölt kiemelt térségi övezeteket M = 1: méretarányban határozza meg. 5

7 A tervezési terület Városias települési térség. A területen beépítésre szánt területek kijelölhetők. Hagyományos vidéki települési térség a területet nem érinti. Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség a területet nem érinti. 6

8 Magas zöldfelületi arányú települési térség a területet nem érinti. Erdőgazdálkodási térség a területet nem érinti. Mezőgazdasági térség a területet nem érinti. 7

9 Különleges rendeltetésű térség a területet nem érinti. Építmények által igénybevett térség a területet nem érinti. Vízgazdálkodási térség a területet érinti. A területen beépítésre szánt területek kijelölhetők. 8

10 BATRT 11. (2) Az Övezeti Tervet a 3. számú (térképi) melléklet tartalmazza, amely 3/1 22. jelű övezeti tervlapokból áll. A területet nem érinti a magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete. A területet nem érinti a kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete. Az MTv új övezetet jelölt ki jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét. A területet nem érinti. A területet nem érinti a kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezete, erdõtelepítésre alkalmas terület övezete 9

11 A területet nem érinti az országos komplex tájrehabilitációt igénylõ terület övezete térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület övezete Az MTv az OTRT térségi övezetét törölte. A rendelkezés január 1 től hatályban van. A területet érinti az országos jelentõségû tájképvédelmi terület övezete. Nem érinti a térségi jelentõségû tájképvédelmi terület övezete Az MTv új övezetet jelölt ki: tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete január 1 től hatályos az új övezet kijelölése. A terület a világörökség várományos terület övezetébe tartozik. 10

12 A terület a történeti települési terület övezetébe tartozik. Az MTv az OTRT történeti települési terület övezetét törölte. A rendelkezés január 1 től hatályban van. A területet nem érinti a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõségvédelmi terület övezete. Az MTv az OTRT övezetét törölte. A rendelkezés január 1 től hatályban van. Az MTv országos vízminőség védelmi terület övezet néven új övezetet hozott létre. A terület a felszíni vizek vízminõségvédelmi vízgyûjtõ területének övezetébe tartozik. Az MTv az OTRT övezetét törölte. A rendelkezés január 1 től hatályban van. 11

13 A terület a ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetébe tartozik. Az MTv módosította az OTRT övezet elnevezését Ásványi nyersanyag vagyon terület re A területet nem érinti a rendszeresen belvízjárta terület övezete. A terület a nagyvízi meder övezetébe tartozik. Az MTv az OTRT övezetét törölte, azonban új övezetet hozott létre Nagyvízi meder és a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározók területe néven. A rendelkezés január 1 től hatályban van. A nagyvízi meder és a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 12

14 A területet nem érinti a földtani veszélyforrás területének övezete. A területet nem érinti a vízeróziónak kitett terület övezete. Az MTV az OTRT övezetét törölte. A rendelkezés január 1 től hatályban van. A területet nem érinti a széleróziónak kitett terület övezete. Az MTv az OTRT övezetét törölte. A rendelkezés január 1 től hatályban van. 13

15 Dagályfürdő A területet nem érinti a kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület övezete honvédelmi terület övezete BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZET TERVE Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) a strandfürdőt K SP jelű, nagykiterjedésű sportolási célú területek, strand, szabadidő eltöltés, rekreáció (szt. max. 1,0) elnevezésű területfelhasználási egységbe sorolja. A terület a város zónarendszerén belül a Duna menti zóna területén helyezkedik el, amely a fővárost átszelő folyószakasz melletti, összefüggő térséget jelenti. A zóna elsődleges feladat a partszakaszok megnyitása a mögöttes lakóterületek irányából, a rekreációs funkciók lehetőségének biztosítása. 14

16 A Duna menti zónát szigeteivel együtt, karakteres városszerkezeti elemmé szükséges és lehetséges fejleszteni, ahol elsősorban a rekreáció valamint az idegenforgalom új térségei alakíthatók ki zöldterületi jelleggel a jelenlegi ipari és alulhasznosított területek helyén. A tervezési terület duna parti oldalán tervezett a rakparti út meghosszabbítása, a Rákos patak vonaláig. A város zónarendszeréhez igazodó speciális feladatok című fejezetben a Duna partján levő szabad területek fejlesztése esetén fő szempontnak tekinti a kapcsolat megteremtését a természeti környezettel. A rakparti utak a várost a víztől elválasztó jellege történeti adottság az Árpád híd és a Lágymányosi híd között, amelynek fennmaradásával tartósan számolni kell. Ugyanakkor a rakpartok fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy a közlekedési elem a mainál nagyobb mértékben nem választhatja el a várost a Dunától, sőt a víz és város kapcsolatának erősítésére kell törekedni a legkülönbözőbb korszerű környezeti megoldásokkal. I. Funkcionális szerkezet A tervezési terület jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges terület. A Duna parton közlekedésfejlesztés tervezett főhálózati eleme található. Környezete városszerkezeti jelentőségű átalakuló területeket tartalmazó területi egység, illetve részben belterületi funkcióváltó terület. 15

17 II. Területfelhasználás A tervezési terület különleges terület, azon belül nagykiterjedésű sportolási célú terület. Az Árpád híd lehajtójában, a Népfürdő utca keleti oldalán Nagyvárosias lakóterület található. A Rákos patak déli oldalán, a Népfürdő utcában a Fővárosi Csatornázási Művek Angyalföldi Szivattyútelepe található. A telep Népfürdő utcai oldalán sportpályák találhatóak. III_1. Közúti közlekedési hálózat 16

18 Országos jelentőségű főút a Róbert Károly körút Árpád híd vonala. A közúti közlekedési hálózat tartalmazza a tervezett fővárosi jelentőségű főút vonalát a Duna parton. III_2. Kötöttpályás közlekedési hálózat A kötöttpályás közlekedési hálózat meglévő eleme az 1 es villamos Árpád hídon. Kerékpáros közlekedés főhálózati eleme halad az Árpád hídon és a Népfürdő utcában. IV_1. Épített környezet értékeinek védelme A tervezési terület a városképi illeszkedés szempontjából kiemelten kezelendő Duna parti terület, illetve városképileg kiemelten kezelendő látványérzékeny nyomvonal. 17

19 IV_2. Talajvédelmi beavatkozás térségei A talajvédelmi beavatkozás térségei a tervezési területet nem érinti. A Rákos patak északi oldalán Potenciális talajszennyezettségű térség található, amely egyben csatornázandó terület. IV_3. Emisszió korlátozás térségei A tervezési terület a átszellőzési sáv része, valamint csökkentendő a határoló utakon a forgalmi zajemisszió. 18

20 IV_4. Zöldfelület, víz és természetvédelem A Dagály fürdő területe Védelemre javasolt jelentős zöldfelületű intézménykert. IV_5. Egyéb korlátozás A tervezési területtől északra halad a Mikrohullámú összekötés magassági korlátozása, ez a TSZT ben ábrázoltakkal ellentétben a területet nem érinti, annak vonala a KVSZ ben és KSZT ben is korrigálásra került. A terület árvízvédelmi fejlesztést igénylő terület, amely beépült hullámtéri terület. 19

21 Örökségvédelem A tervezési terület határoló útjai városképileg kiemelten kezelendő, látványérzékeny nyomvonalak. A Dagály fürdő területe védelemre javasolt jelentős zöldfelületű intézménykert. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA, A TERÜLETRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI A terület a város zónarendszerén belül a Duna menti zóna területén helyezkedik el, amely a fővárost átszelő folyószakasz melletti, összefüggő térséget jelenti. A zóna elsődleges feladat a partszakaszok megnyitása a mögöttes lakóterületek irányából, a rekreációs funkciók lehetőségének biztosítása. A Duna menti zóna a fővárost átszelő folyószakasz melletti összefüggő térséget jelenti. Elsődleges feladat a partszakaszok megnyitása a mögöttes lakóterületek irányából, a rekreációs funkció lehetőségének biztosítása. A Duna menti zónát szigeteivel együtt, karakteres városszerkezeti elemmé szükséges és lehetséges fejleszteni, ahol elsősorban a rekreáció valamint az idegenforgalom új térségei alakíthatók ki zöldterületi jelleggel a jelenlegi ipari és alulhasznosított területek helyén. A TSZT leírása rögzíti a város zónarendszeréhez igazodó speciális feladatokat, így a Duna tengely szerkezeti szerepét. 20

22 Megkülönböztetett figyelmet igényelnek a térség természeti területei, a Duna szigetei, a part menti erdősávok, a belső zónára eső szakaszán városépítészeti öröksége a kiépített rakpartokkal és Dunaparti házsorokkal. A Duna partjain lévő szabad területek, vagy funkciót váltó területek fejlesztésénél és rendezésénél fő szempont a kapcsolat megteremtése, fasorokkal, zöldsávokkal azaz a természeti környezet bevezetése a sűrű városi szövetbe elérendő cél. A rakparti utak átértékelése is fontos szerepet játszik ebben. A rakparti utak esetében a várost a víztől elválasztó jelleg olyan történeti adottság az Árpád híd és a Lágymányosi híd között, amelynek fennmaradásával tartósan számolni kell. A rakpartok fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy a közlekedési elem a mainál nagyobb mértékben nem választhatja el a várost a Dunától, sőt a víz és város kapcsolatának erősítésére kell törekedni a legkülönbözőbb korszerű környezeti megoldásokkal. A belváros déli és északi irányú kiterjesztésének elvével összhangban a part menti területeken olyan területeket kell biztosítani, melyek lehetőséget teremtenek városközponti országos és nemzetközi intézmények, közintézmények elhelyezésére. Ily módon a térség ma is egyedülálló természeti adottságai hangsúlyozottabban érvényesülhetnek. Lakóterületek A terület környezetében, a Népfürdő utca keleti oldalán, a Rákos pataktól északra lakóterületeknek minősített területhasználatot rögzít a TSZT leírása. A Népfürdő utca északi oldala fejlesztési területként került kijelölésre, amely a terv elfogadása óta részben beépült. Az Árpád híd pesti oldalán és a Róbert Károly körút déli oldalán városrészközponti vegyes területek találhatók. 21

23 Munkahelyi területek A terület közvetlen környezetében munkahelyi területek a városrészközponti területek. A TSZT a területet fejlesztési területnek határozta meg. A terület a terv elfogadása óta beépült. Tájrendezés, természetvédelem 22

24 A terület környezetében a Rákos patak tájilag érzékeny terület, az attól északra fekvő terület rontott tájkép miatt beavatkozást igénylő terület. Zöldfelületek A terület jelentős zöldfelületű intézmény területe. A Duna és a Rákos patak városszerkezeti jelentőségű, ökológiailag érzékeny terület. A TSZT megállapítása igaz. Környezetvédelem 23

25 A területen és környezetében hosszútávon csökkentendő emissziót rögzít a TSZT leírása. A Duna és a dunaparti területek városklimatológiai szempontból jelentős átszellőzési sávként szolgálnak. A terület határoló útjain csökkentendő a forgalmi zajemisszió. Közlekedés A területen és környezetében a TSZT leírása a meglévő közúti villamost rögzíti. Vízellátás 24

26 A területen és környezetében előírást nem rögzít a TSZT leírása. A népfürdő utcában meglévő ivóvízvezeték van. Csatornázás A területen szennyvíztisztító területét jelzi a TSZT. A Népfürdő utca Vízafogó utca sarkán van az Angyalföldi szivattyútelep. A megállapítás idejét múlt, mert a Duna szennyezésének megszüntetése érdekében az Angyalföldi szivattyútelepről az időközben kiépült vezetéken keresztül nyomják a szenny és csapadékvizeket az Észak pesti szennyvíztisztító telepre. 25

27 Felszíni vízrendezés A területen és környezetében előírást nem rögzít a TSZT leírása. Árvízvédelem A terület beépült hullámtér. A TSZT a Népfürdő utcai hullámtérre az alábbi megállapítást teszi: Az Árpád híd pesti hídfője térségében, a Csehalom utca, Népfürdő u. és a Duna part között magas fekvésű hullámtér van, a hasznosításához jelentős tereprendezés szükséges, árvédelmi partfal kiépítésével, melyet elsőrendű védvonallá kell kiépíteni. 26

28 Villamosenergia hálózatok összefüggése A területen és környezetében előírást nem rögzít a TSZT leírása. Gázhálózatok összefüggése A területen és környezetében előírást nem rögzít a TSZT leírása. 27

29 Távhő és gőzellátás összefüggése A területen és környezetében előírást nem rögzít a TSZT leírása. 28

30 Dagályfürdő FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV 29

31 A Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) szerint a Dagály strandfürdő területe beépítésre szánt terület, azon belül IZ (jelentős zöldfelületű intézményterület), a határoló Népfürdő utca és az Árpád híd pedig KL KT (közlekedési célú közterület) keretövezetbe tartozik. A tervezési területet teljes egészében FSZT jelű (kiemelt szabályozást igénylő összvárosi érdekű) terület. Az FSZKT a strandfürdő területén tervezett árvízvédelmi művet, valamint a jelenlegi közterület szabályozási szélességét meghaladóan a rakparti út számára irányadó szabályozást is jelöl. 30

32 Dagályfürdő 31

33 Az FSZKT védelmi és korlátozási területeinek térképe a tervezési területre vonatkozóan az alábbi jelöléseket tartalmazza: a teljes terület városkép szempontjából kiemelt területbe tartozik, városkép szempontjából kiemelt útvonal a Népfürdő utca, fővárosi jelentőségű védett természeti érték a strand területén található Béke kút. Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat előírásai A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ) 36. a szerint az IZ keretövezet a vegyes, ezen belül a központi vegyes területetek közé tartozik. A vegyes területeken: közintézmények épületei, igazgatási épületek, irodaépületek, szálláshely szolgáltató épületek, szolgáltatás épületei, vendéglátás épületei, egyéb közösségi szórakoztató épületek, sportépítmények, a kutatás fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, a keretövezetben maximált értékben meghatározottnál nagyobb bruttó szintterületű kiskereskedelmi célú épületek, lakóépületek, 32

34 parkolóházak, valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők el, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített, előírt határértékeket. A vegyes területeken önálló ipari épületet, raktárépületet elhelyezni, meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet. Az IZ jelű, jelentős zöldfelületű intézményterület keretövezet a vegyes területek szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető: jelentős zöldfelületet igénylő intézmények elhelyezésére szolgáló része, illetve olyan intézményi épületek elhelyezésére alkalmas terület, amely a városszerkezetben való elhelyezkedése miatt jelentős zöldfelület kialakítását, megőrzését vagy biztosítását igényli. A keretövezet területén építési telket, építési területet kialakítani és azokon új építményt elhelyezni csak Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) alapján és a keretövezeti, építési övezet előírásainak megfelelően szabad. A keretövezet területén nem helyezhető el: 1500 m2 t meghaladó bruttó szintterületű kereskedelmi célú épület, nagykereskedelmi létesítmény, üzemanyagtöltő állomás. Új épület elhelyezése esetén a parkolást telken belül: a terepszinten fásított parkolóban, vagy a terepszint alatt, vagy az épületben kell megoldani. A strandfürdők létesítményei számára önálló építési övezetet kell meghatározni, amely szabályozási határértékeit KSZT ben kell rögzíteni, de a beépítési mérték 35% nál, a szintterületi mutató 2,4 nél nem lehet több, a zöldfelületi mérték 50% nál nem lehet kevesebb. A terület a BVKSZ 2. sz. melléklete szerint Városkép szempontjából kiemelt terület: 23. XIII. kerület, Papp Károly utca Petneházi utca Frangepán utca Esztergomi út Vizafogó utca Rákos patak Duna part Árpád híd lehajtó Róbert Károly körút Esztergomi út Árboc utca Déryné köz Angyalföldi út Róbert Károly körút által határolt terület. A terület a BVKSZ 3. sz. melléklete szerint a XIII. kerületben Duna menti zóna lehatárolása: a Dunától kiindulva a kerülethatár Újpesti vasúti híd Váci út Árpád híd hídfőjének déli határa Párkány utca Dráva utca Kárpát utca Pozsonyi út Katona József utca Hollán Ernő utca Szent István körút Duna. A terület a BVKSZ 4. sz. melléklete alapján Fővárosi (helyi) jelentőségű a Dagály strandfürdő kútja (Népfürdő utca 36.). 33

35 A BVKSZ 15. (2) szerint a főváros közigazgatási területén az országos jelentőségű védelem alatt álló természeti értékek, valamint a budapesti helyi védettségű természeti területek és értékek (gyógyforrások, arborétumok, kertek, termőhelyek, földtani képződmények és egyedi botanikai értékek) jegyzékét a BVKSZ 4. számú melléklete tartalmazza, valamint az FSZKT területi lehatárolással rögzíti. Ezeken a területeken építési tevékenység csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával engedélyezhető. A magasházak elhelyezéséről a BVKSZ 8.. (5) bekezdése rendelkezik. (5) Magasépítmények Budapest közigazgatási területén a 15. számú melléklet valamint az alábbiak figyelembevételével létesíthetők: a) Budapest közigazgatási területén új magasház a 15. számú mellékletben lehatárolt területen létesíthető. Az ezen a területen jelen rendelet hatálybalépésekor meglévő magasépület max. 200 m es körzetében új magasház elhelyezése esetén az új épület legmagasabb pontja elérheti a meglévő épület antenna nélkül mért legmagasabb pontja és a jelen rendelet szerint megengedett magassági érték (55,0 m) átlagértékét. b) A magasház azon épületrészének, amely az épület 30 m es magasságát meghaladja, legnagyobb vízszintes vetülete nem haladhatja meg az épület legmagasabb pontja által meghatározott magasság (M) felét (M/2). Amennyiben egy épülettömeg egynél több 30,0 m t meghaladó épületrésszel rendelkezik, az épületrészek közötti távolság minimum M/4. l) Új magasépítményt, illetve meglévő lakótelepi épületre való ráépítést csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet létesíteni, amelynek kötelező alátámasztó munkarészei: 1. városképi feltételek (látványterv: legalább három jellemző látványközpontból kell a tervezett magasépítmény városképi megjelenését vizsgálni, a Budai Várból, a Gellérthegyről, a Látó hegyről, indokolt esetben a Duna partról, illetve a bevezető főútról, valamint az érintett önkormányzatok által a KSZT területi lehatárolás meghatározása során előírt speciális látványközpontból), 2. sajátos forgalmi és parkolási adatok és feltételek, 3. sajátos közművesítési feltételek, 4. meglévő épületek és a közterületek benapozási feltételei, átszellőzési feltételek, 5. tájékoztató talajmechanikai szakvélemény, 6. komplex katasztrófavédelmi fejezet a településrendezési terv részletezettségében, 7. tűzvédelmi fejezet a településrendezési terv részletezettségében. m) KSZT ben az építési helyen belül a magasépítmény számára igénybe vehető területet, valamint a magasépítményre vonatkozó egyéb építési feltételeket is meg kell határozni. n) Különleges magasépület, valamint épületnek nem minősülő magasépítmény elhelyezése esetén a tervezett építménymagasságot a KSZT kidolgozása során, a funkcióhoz tartozó technológiai leírással kell igazolni. 34

36 XIII. KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT A XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) szerint a terület IZ XIII ST/D építési övezetbe tartozik. Az övezet a strandolás és fürdőzés, szabadidő eltöltés intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű területe. Az övezet területén kizárólag a fürdőzést, strandolást, az idegenforgalmat beleértve a szállásférőhelyeket is és a sportolást szolgáló létesítmények helyezhetők el, a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épületekkel. Az övezet területén építményt szabadonálló beépítési móddal lehet elhelyezni. A rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű várakozóhelyek maximum 10% a helyezhető el felszíni parkolóban. Az övezet telkeinek min. 7% án szabad vízfelületet kell biztosítani. Az építési övezetben a legkisebb kötelező zöldfelületi mértékbe kizárólag aláépítetlen, aktív talajkapcsolattal rendelkező növényzettel fedett területek számíthatók be. A IZ XIII ST/D építési övezet telkeinek: legkisebb kialakítható területe m2, szélessége legalább 150 m, a beépítés legnagyobb mértéke 25 %, a megengedett legnagyobb szintterületi mutató érték0,5, kizárólag gyógyszálló létesítése esetén 1,0, a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 35 %, a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértéke 60%, és a telken építhető épület legkisebb kötelező építménymagassága 3,0 m, valamint a legnagyobb megengedett építménymagassága 16,0 m. A KVSZ 69.. (3) pontja szerint a jelentős zöldfelületű intézményterületek (IZ) övezetének területén üzemanyagtöltő állomás önállóan, vagy parkolóházban, 1000 m2 nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi célú építmény önállóan, vagy egyéb rendeltetésű épületen belül önálló rendeltetési egységként, valamint nagykereskedelmi rendeltetési egység nem létesíthető. A KVSZ 9. (4) szerint városképi szempontból kiemelt területen (a teljes tervezési terület) új úszóműves kikötő csak menetrendszerű személyforgalmi célokra létesíthető, egyéb célokat szolgáló úszómű nem telepíthető. A KVSZ védelmi térképén az FSZKT szerinti védelmeken túlmenően az alábbi jelölések találhatók a tervezési terület vonatkozásában: kiemelt kerületi közterület a Népfürdő utca és a tervezési terület Dagály utca vonalától délre eső része. 35

37 A KVSZ korlátozási térképén az FSZKT ben is szereplő elemeken kívül látható a jelenlegi árvízvédelmi védvonal, mely az Árpád hídi felhajtóág és a Népfürdő utca vonalán halad, tehát a teljes tervezési terület jelenleg hullámtéren fekszik. A KVSZ Építménymagassági megkötések c. melléklete alapján a területen max. 16,0 m a megengedett legnagyobb építménymagasság. 36

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY ÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és SZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY III. kötet: alátámasztó munkarészek (KSZT tervezet) EGYEZTETÉSRE Budapest 14. április hó A BUDAPEST,

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI. TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI. TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 ELŐZMÉNYEK A tervezési területre

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31. I. / POSTACÍM: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573 / FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BP. X. KERÜLET

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Piac utca 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen 53. számú vrk.

Részletesebben

Fejér megye területrendezési tervér l

Fejér megye területrendezési tervér l Fejér Megye Közgy lése 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelete Fejér megye területrendezési tervér l A Fejér Megyei Önkormányzat Közgy lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. (1)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS. Beépítésre szánt területek 26.

III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS. Beépítésre szánt területek 26. 1 (1) A kerület beépítésre szánt területe a) lakó-, b) vegyes-, c) gazdasági -, d) különleges-, vagy e) különleges városüzemeltetési terület. III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS Beépítésre szánt területek

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. A rendelet hatálya és alkalmazása Hatályos: 2009. augusztus 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 12/2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII., Szentlőrinci úti lakótelep I/C jelű ütem Szentlőrinci út Nyír u.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben