A MARKETINGSZAKEMBEREK KÉPZÉSE. A kritikai marketingelmélet és az oktatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MARKETINGSZAKEMBEREK KÉPZÉSE. A kritikai marketingelmélet és az oktatás"

Átírás

1 A MARKETINGSZAKEMBEREK KÉPZÉSE A kritikai marketingelmélet és az oktatás kérdései Viták tárgya a kritikai elmélet szerepe és jelentősége a menedzsment-tudományokban és a vezetők oktatásában. Bírálatok érik a marketing tantárgy egyetemi oktatóit, túlontúl kevés kritikai elméleti megközelítést használnak munkáikban. Jelen írásnak három célja van: feltárni a kritikai elmélet hiányának okait, értékelni a kritikai elmélet hasznosságát a marketingelméletben, végül pedig bemutatni a kritikai elmélet alkalmazását a gyakorlatban, az oktatás és a kutatás területein. Vitatott elméletek, elméleti viták A marketingtudomány régóta vitatott területe a marketingelmélet. Számos konferencia és elemzés bizonyítja ezt. A marketingelmélet a Journal of Marketing szerint is a jövőbeni fejlesztés fontos területe. Az elméleti vita legfontosabb és ismételten visszatérő elemei a következők: Hol húzódnak a marketing határai (Kotler és Levy, 1969; Kotler, 1972; Tucker, 1974; Arndt, 1978; Sheth et al, 1988); A marketing elmélet továbbfejlesztése szakterületek szerint (Kerin, 1996; Rosson, 1977); A marketingelméletet a művészetek vagy a tudomány mentén kell-e továbbfejleszteni (Brown, 1995a); Egy általános marketingelmélet megvalósíthatósága (Hunt, 1994); Marketingelmélet és gyakorlat az egyetemeken (Lazer, 1967; Spillard, 1967; Dillon-Malone, 1970; Bartels, 1983; O Driscoll és Murray, 1998); Az amerikanizált marketingelmélet (Dholakia et al, 1980). Az elméleti viták súlypontja a legutóbbi időkben áthelyeződött, mivel a tudományág szakértői a marketing és a marketingelmélet kritikus átértékelésére szólítottak fel a radikális társadalmi, gazdasági és politikai változások tekintetében. Jelen írás célja, hogy hozzájáruljon a marketingelmélet-felállítás egy aspektusához, vagyis hangsúlyozza a kritikai elmélet fontosságát a marketingtudományban. A kritikai elmélet nem kapott elég figyelmet a marketingben annak ellenére, hogy számos tudomány foglalkozott vele, beleértve a szociológi-

2 át, a kulturális tudományokat, a kriminológiát, a társadalom-jogi tudományokat, politikai kutatásokat, vallástudományokat, régészetet, orvostudományt, gyermeknevelést; az antropológiát, történelmet és politikát is. Jelen írás első része a kritikai megközelítések fejlődését mutatja be a marketingelméletben az 1970-es évektől kezdve. A második részben a kritikai elmélet fő jellemzői kerülnek bemutatásra, valamint ennek fontossága a marketing jelenkori elméleti vitáiban. A záró rész a kritikai elméleti perspektíva marketingben történő elfogadásának gyakorlati vonatkozásairól szól. A kritikai marketingelmélet fejlődése A marketingelmélet fejlődésével az 1940-es évek óta foglalkoznak, de a 70-es évektől ismét felerősödött a téma iránti érdeklődés. Fontos megjegyezni, hogy a marketingelmélet iránti tudományos érdeklődés gyakran egybeesik a tudományágat ért támadások időszakával. A 70-es évek Amerikájában a társadalomtudósok megkérdőjelezték a marketing társadalomra gyakorolt pozitív hatását. Ők a marketinget a kapitalista vállalkozás szolgálójának tekintették, nem pedig egy valós, kézzelfogható haszon- és előnyszerző tudománynak. Vitatták a marketingelmélet bizonyos területeken való alkalmazásának aktualitását is, mivel a lakosság értékrendje megváltozott. A közvéleményt nem a reklámok üzenete, hanem az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás, a munkanélküliség kérdésköre foglalkoztatta. A kritikai elmélet 70-es évekbeli kialakulása részben válasz volt a tudományon kívülállóktól érkezett kritikákra. A 80-as, 90-es években azért nőtt meg az érdeklődés a kritikai elmélet iránt, mert a társadalomtudósok elkezdtek érdeklődni a fogyasztás, a piacok és a fogyasztói kultúra kérdései iránt. Ezek a tudósok nem amerikaiak, hanem észak-európaiak voltak, akik kevésbé aggódtak amiatt, hogy a marketing területére tévedtek. A kibővített társadalomtudományos irodalom igencsak elméleti és kritikus volt, és számos irányba fejlődött, pl. kollektív fogyasztás, a posztmodernizmussal összekötött egyéni fogyasztás, és fogyasztáson alapuló társadalmi csoportok irányába. Néhány marketingtudós szintén újragondolta a marketingelméletet a társadalomtudományokra használt elméleti keret segítségével (Dholakia és Arndt, 1985; Brown, 1995). A 80-as években Mark Poster hangoztatta először a kritikai elmélet fontosságát a marketingben. A hagyományos marketingelmélet kritikusai az USA-n kívül találhatók, sőt, a vezető angol marketingprofesszorok sem támogatják az amerikai marketingelméletet. Pedig a marketingelmélet fejlődése fél évszázada foglalkoztatja a tudósokat. Korábban a gyakorlati helyzetekben megkívánt technikák és a fogalmak háttérbe szorították az elméletet. Az elméleti eszmecserét kiszorította a tapasztalatokon alapuló munka. Az amerikanizált elméletek nem segítették a kritikai marketingelméletek fejlődését.

3 A kritikai elmélet és fontossága a marketingelméletben Alvesson és Willmott (1996) szerint a kritikai marketing elmélet fejlődésének akadályai a következők: a marketing szakemberek tudományos érdeklődése csekélyebb mint a társadalom- és a menedzsment tudományok képviselőié; a posztmodernizmust tekintik a marketingelmélet fő elméleti kihívásának; fogalmi nehézségek jelentkeznek a kritikai elmélet meghatározásában. A kritikai elmélet meghatározását bonyolítja, hogy nem egységes elméletről van szó. A kritikai elem három összefüggő részből áll: a társadalmi kapcsolatok ideológiai alapjának érthetőbbé tétele; a pozitivista módszertan megkérdőjelezése; és a kutató ön-reflexivitása és a bemutató nyelvi alapja. A kritikai elmélet elutasítja az emberi természetre vonatkozó, tudományos alapú megközelítéseket, inkább az emberi viselkedésre vonatkozó megközelítéseket támogatja. A kritikai elmélet egyik fontos feladata egyidejűleg a jelenkori társadalom bírálata és az új lehetőségek felkutatása. Ebben az értelemben normatív elméletről beszélhetünk. Calhoun (1996) szerint a kritikai elmélet négy értelemben szül kritikát: 1. az elméletalkotó jelenkori társadalmi világával való kritikai foglalkozás; 2. kritikai beszámoló a történelmi és kulturális feltételekről; 3. az elméletalkotó felfogásában szereplő fogalmi keretek és konstruktív kategóriák folyamatos, kritikai felülvizsgálata, és 4. más, társadalmi magyarázattal szolgáló művekkel való kritikus konfrontáció. Néhány kísérlet történt a fogalom marketingelméletbe helyezésére; pl. a Hetrick és Lozada párosé, akik szerint a hagyományos marketingelmélettől az anti-marketing elmélet (kritikai elmélet) vagy a marketing anti-elmélet (posztmodernizmus) irányába mutató mozgalom lehetővé teszi, hogy feladjuk erős és természetellenes ragaszkodásunkat a pozitivista és logikai empirista gondolkodás alapelveihez. Bár Hetrick és Lozada nagy előrelépést tettek a kritikai elmélet marketingelméletbe való helyezésében, vitatható az a véleményük, hogy a kritikai elmélet egy anti-marketingelmélet. A kritikai teoristák egy olyan promarketing-elméletet támogatnak, ami megfelelően tükrözi azt a társadalmi, történelmi és politikai környezetet, amiben a marketingelmélet és -gyakorlat előfordul. A marketingtudósok egy része kritikai vagy elméleti megközelítésből ír. Felül kell vizsgálni, hogy van-e értelme határokat állítani a különböző kritikai megközelítések közé, és ez vajon a posztmodernizmus vagy valami más. A marketingelmélet határai Fontos megértenünk, hogy hol húzódnak a fennálló marketingelmélet határai. Bizonyára megvan az oka annak, hogy miért született olyan kevés szo-

4 ciológiai megközelítésű marketingpublikáció. Talán csak a pszichológia az a terület, ahol a marketingtudósok és a pszichológusok egyetértettek kutatási céljaik és a tudománybölcselet tekintetében. A marketing történészei szerint kiadványaik alig szerepelnek a jeles marketing folyóiratokban, vagyis teljes mértékben háttérbe szorultak. Ennek következtében a történelmi áttekintés a marketingtudományban teljesen a sikeres tudósok kezében van. A kritikai elmélet elmozdulása a pozitivista vagy a sokkal tágabb alapmegközelítésektől egy szélesebb értelmező megközelítés irányába jelentőséggel bír a művészet kontra tudomány vitához és az új paradigmakutatáshoz a marketingben. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy nem minden kritikai marketingtudós támogatja a kutatás értelmező megközelítését, és nemcsak a minőségi megközelítés hívei vallják azt, hogy a marketing elméletileg hiányos. Foxall a legutóbbi trendtől eltérően egy sokkal értelmezőbb megközelítést javasol a fogyasztási szokások kutatásában, nagyobb toleranciával és őszinte módszertani pluralizmussal, valamint újfajta korlátokkal. A kritikai elmélet marketingben való alkalmazásának gyakorlati feltevése A kutatás területén Bár a marketingelméletben a kutatás fontosságát már kb. fél évszázada elismerték, mégis alig találkozunk vele a fő amerikai és európai folyóiratok publikációiban. Ennek magyarázata az, hogy a marketing igazgatók napi munkájuk során elméleteket és fogalmakat használnak, és ezért az elméleti kutatást támogatják. Ez nem azt jelenti, hogy az empirikus kutatásnak nincs elméleti értéke vagy az elméleti munkának ne lenne gyakorlati haszna, hanem, hogy a kritikai teoristák szerint a marketingkutatásnak elméletinek kell lennie, és a fogalmakkal és elméletekkel foglalkozó munkát ne szegény rokonként kezeljék. Az interdiszciplináris kutatás a kritikai elmélet másik kulcsfontosságú elve, ami a kutatócsoportok támogatása ellenére nem nyert teret a tanításban. A tudósok jobban szeretnek szorosan meghatározott tudományhatárok között dolgozni, ami érthető is, hiszen a különböző tudományok irodalmának böngészése eléggé időt rabló tevékenység, amit általában nem a befektetett idő arányában honorálnak. Zaltman szerint a marketing egyes rendkívül érdekes felfedezései annak más tudományágakkal való határain találhatók. A marketing erejét az adja, amilyen mértékben magába zárja a többi tudományágat. Azonban ez az interdiszciplináris erő gyengítheti is, ha a tudományág egy gyenge, nem teljes verzióját veszi át, vagy ha ezt a verziót nem megfelelően használja. Azonban a megfelelő interdiszciplináris kutatás felgyorsítja más tudományágak elméleti kereteinek kritikai értékelését. Wensley

5 leírja, hogy a marketinget érintő jelenkori viták néhány kérdése 20 évvel ezelőtt előfordult a szociológiában. A publikációkban Nem szabad megfeledkezni a kutatási eredmények státuszáról és elfogadottságáról. Bár az interdiszciplináris kutatás a kutatási tanácsok támogatását élvezi, és megfelel a kritikai elmélet filozófiai megközelítésének, nem mindig őrzi meg ezt a helyzetét a publikációkban. Ugyancsak meg kell említeni a kritikai marketing írások elfogadottságának kérdését a jeles marketingfolyóiratokban. A marketing nem különbözik sok más tudományágtól abban a tekintetben, hogy az interdiszciplináris határokat a társadalom állítja és tartja fenn. A tudomány publikációkra támaszkodó természete biztosítja Nagy- Britanniában a szerkesztők, szakértők és kiadók számára az ajtónálló szerepét, vagyis ők határozzák meg, hogy mi kerül kiadásra, azaz napirendre. A felismerés, hogy az interdiszciplináris határokat a társadalom szabja, felveti a hatalom és politika kérdéskörét abban a folyamatban, amiben a marketing mint tudományág létrejön, fennmarad, és folyamatos átalakításon megy keresztül. Az, hogy melyik téma tartozik a marketing kérdéskörébe és melyik nem, állandóan változhat. A távolság fogalma különösen fontos ebben a tekintetben; minél távolabb van a kutatás a marketingben elfogadott normáktól, annál kevésbé valószínű, hogy nyomtatásba kerül. Bár vannak a vitatható kérdéseknek hívei az idősebb tudósok körében, a kizárás mégis létezik. Mindez leginkább az amerikai folyóiratokra jellemző, ahol az elbírálási folyamat alapvetően rothadt és velejéig korrupt, a felelősöket pedig a névtelenség fátyla borítja. Az is kérdéses, hogy a most élő marketingtudósok képesek lesznek-e kritikai, interdiszciplináris publikációk elbírálására. A kritikai elmélet és az azt kísérő interdiszciplináris kutatási eredmények elfogadása a marketingtudósok kritikus tömegének kulturális szemléletváltását igényli majd. Minél előbb elérhetővé válnak a kritikai marketingpublikációk, annál gyorsabban elfogadják azokat. A kritikai elmélet hívei tartanak attól, hogy csak egy folyóiratban publikáljanak, hiszen így egy gettó alakulhat ki. Lehetőség szerint meg kell próbálniuk betörni a jeles nemzetközi folyóiratok hasábjaira. Egy másik vélemény szerint a kritikai marketingelmélet megerősödéséhez egy koncentrált, speciális megjelenési formára van szükség. A marketingen belül a Journal of Macromarketing az 1980-as években arra bátorította a marketingtudósokat, hogy a tudományágat szélesebb társadalmi és történelmi környezetbe helyezzék ben indult a Consumption, Markets and Culture (Fogyasztás, piacok és kultúra) című kiadvány, ami egy kritikai, interdiszciplináris fórum a marketing, társadalomtudományok és bölcsészettudományok tudósainak. Brownlie-t egy európai kritikai marketing folyóirat foglalkoztatta. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy egyik amerikai folyóirat sem összpontosított igazán a

6 kritikai marketingelmélet kialakítására és elterjesztésére. Ezt megtette viszont a 2000-ben indított, angol Marketing Theory című kiadvány. A fenti fejlődés mellett sem szabad figyelmen kívül hagyni a folyóiratok tudósok általi szubjektív megítélését. A szerzők bátortalanul használnak olyan kiadványokat, amelyek viszonylag ismeretlenek, vagy amiket nehezen ismernek el a kollégák. A kritikai elmélet marketingben való elterjesztéséhez természetes kevés az új folyóiratok és cikkek megjelentetése hiszen azokat csupán a marketingoktatók töredéke olvassa, és a diákok között is kevesebben, mint az kívánatos volna, egy sokkal szélesebb tömegeket elérő fórumra volna szükség. Ez a folyamat viszont eléggé nehézkes a marketingen belül, hiszen a különböző tudományágaknak különböző a tudományos elismerési folyamata. Ritkák az olyan színvonalas publikációk, amelyek egyszerre elméletiek és kritikaiak is. Bár a multimédia korában élünk, a tankönyvek maradnak a leggyakrabban használt tanítási eszközök, és tartalmuk nagy befolyással bír a tudományágra. A tudósok sem tudományos vizsgálódás alapján ajánlják egyiket a másikkal szemben. Bár számos marketingírás született a 80-as és 90-es években, azoké a preszkriptív (előírásokat tartalmazó) könyveké maradt a főszerep, amik a szakmai tevékenységnek az elméleti tudománnyal szembeni dilemmáját szemléltetik. A legnépszerűbb marketingkönyvekről Baker a következőket írja: minden könyv követi a preszkriptív mit kell tenni modellt, és kevés figyelmet szentel más társadalomtudományok elméleti kérdéseire. Bár ez a megközelítés tetszik a tömegeknek, a mélyebb tanulmányokra vágyó diákoknak olyan szövegekre lenne szükségük, amik elismernék, hogy a marketing egy dinamikus, ellentmondásos tantárgy. A marketingkönyvek túl drágák, túl sok anyagot közölnek, túl elvontan, összeolvasztják az elméletet és a gyakorlatot, inkább az utóbbira helyezve a hangsúlyt. A legtöbb marketingkönyv Kotler klón, felsorolásokkal, álesettanulmányokkal, és gyakran egy szótagú szavakkal írták őket (nem túl magas színvonalúak). A probléma oka részben az időbeli késés, mire az új kutatási eredmények a tankönyvekbe kerülnek, év is eltelik. A marketingoktatásban A marketingoktatásnak nem volt jelentős szerepe a marketingről szóló tudományos eszmecserékben, amit jól mutat a kiemelkedő európai és amerikai folyóiratokban fellelhető vonatkozó cikkek csekély száma. A Journal of Marketing Education (A marketingoktatás folyóirata) olyan új módszereket propagál, melyek a hagyományos elméleteket erősítik tovább, valamint a gyakorlatot hangsúlyozza az elmélet és a gyakorlat kritikus értékelésével szemben. Nemzeti különbségek is találhatók a marketingoktatás elméleti részével kapcsolatban; pl. az USA egyetemeken sokkal kevesebb marketingelméleti kurzus van, mint Európában.

7 Az inter- és multidiszciplináris, megközelítések több figyelmet kapnak az amerikai egyetemi marketingoktatásban. Ennek okai: az üzleti tanulmányokat folytató diákok számának csökkenése a 90-es évek közepétől, és a legjobb képességű diákok pénzügyi területre történő átvándorlása. A marketing mint fő szak igyekezett szövetségre lépni a bölcsészettudományokkal a diákok kritikai gondolkodásának kialakítása érdekében. A változásokban jelentős szerep jutott a gyakorlati marketingszakembereknek is. Lundstrom et al (1996,) kutatásában a szakemberek értékelték a nemzeti marketing programok kurzusonkénti tartalmát, ahol szükség lenne egy olyan interdiszciplináris, felnőttképzési megközelítésre, ami komplex társadalmi tereptanulmányokat, politikatudományt, nyelvoktatást, kommunikációt és általános üzleti és marketingoktatást tartalmaz, szemben a csupán nemzetközi anyagot tartalmazó kurzusokkal. Ezzel a megközelítéssel az üzleti iskola és a marketingoktatók napi munkakapcsolatba kerülhetnek az egyetemen kívüli kollégákkal. A fontosság-pontosság vita különösen jellemző a kritikai marketingelmélet szempontjából. Sokkal nehezebb a diákok számára az elsajátított hagyományos marketingelméletet kritikusan szemlélni, mint a hagyományos elmélet után a gyakorlati felhasználást elsajátítani. A menedzsment ismeretek elterjedtsége miatt, a jól képzett vezetőknek sokkal fejlettebb fogalmi, kritikai és kreatív ötletekre van szükségük. A tananyagok csomagolása (videók, könyvek, menedzsmentszemináriumok, jó minőségű sajtó) miatt valószínű, hogy a marketingoktatóknak nemcsak a valós életet tükröző elméleteket kell alkotniuk, hanem kritikusan kell értékelniük a meglévő elméleteket, hogy a vezetők új megoldásokra bukkanhassanak. Az amerikai egyetemeken évente diák doktorál marketingből, és mivel a marketing eléggé amerikanizálódott tantárgy, néhányuk kétségtelenül vezetővé válik ezen a területen. Tybout szerint a közvélemény a marketinget nem tekinti intellektuális tudománynak, ami jelentősen csökkenti a társtudományok jó képességű jelöltjeinek érdeklődését, akik egyébként a jól fizető álláslehetőségek miatt vonzódnának a marketing felé. A más társadalomtudományból érkező tudósok fogadtatása is kétséges. Piercy szerint ők csak belülről mérgezik és dúlják fel az üzleti iskolákat. Világos, hogy ezt az álláspontos a kritikai elmélet támogatói nem tudják elfogadni. Az amerikai doktori képzés nem támogatja a nézetkülönbség és a kritika megnyilvánulásait, ami elősegíti egy adminisztrációs tudomány és egy kimondatlan politikai kódex kialakulását.. A márkaérték fontos szempont ebben a vitában, mivel az oktatók saját hírnevüket óvják a minőségi tudással rendelkező diákok kinevelésével. Úgy tűnik, az amerikai doktori képzés nem támogatja a kritikai szemlélet elterjesztését. A kritikai elméletet támogató európai marketingtudósoknak tisztában kell lenniük az amerikai doktori minősítések új felépítésével, ami jelentős tanult elemeket tartalmaz, nagyon praktikus, iparorientált, viszont legkevésbé sem elméleti vagy kritikus szemléletű. Nyugtalan-

8 ságra ad okot az a tény is, hogy az amerikai üzleti iskolák a legfejlettebbek az IT alapú távoktatás átadásában. Végül meg kell említeni az egyetemi és a posztgraduális marketingkurzusok, valamint szakmai képesítések közötti viszonyt. Nem tisztázott ugyanis a szakmai marketingképesítés érvényességi köre. Az olyan cikkek, mint az Oktatás a marketing halála? (Bird, 1996) és Valóban tudják a professzorok a marketinget? (Morris, 1995) nem igazán javítják a marketingoktatás helyzetét. A posztgraduális diplomák érvényessége körüli félreértések a nemek közötti különbségek kérdésében is megmutatkozik; az ilyen diplomával rendelkező nők kevesebbet keresnek, mint az ilyennel nem rendelkező férfiak. A kritikai elmélet híveinek vitát kell nyitniuk a szakmai marketingoktatásról, mivel az akkreditálás kérdése hatással lehet arra, hogy milyen mértékben integrálódik a kritikai elméleti perspektíva az egyetemi és doktori szintű marketing tanrendbe. Összefoglalás A marketing és más tudományok tudósai joggal hiányolják a kritikai elméleti eszmecserét a marketingen belül. Ami a kritikai elméletet illeti, hatalmas akadályt jelentett az a hagyomány, mely az elméletállítás fontosságát próbálta háttérbe szorítani. Az Atlanti-óceán mindkét partján csupán néhány egyetem oktat marketingelméletet a tanrend részeként, és csak néhány marketingoktatót érdekel az elméletek felállítása. Továbbá, az idősebb oktatók szerint elméletet felállítani csak egyéni marketing-specializálódással lehetséges. Az elméleti hagyományok hiánya és más társadalomtudományok elméletállításának csekély ismerete miatt nem meglepő, hogy a kritikai elmélet csak lassan alakult ki a marketingben. A kritikai elmélet ha elfogadják nagy hatással lesz a marketingelméleti vitákra, és a kutatás új útjait nyitja majd meg. Az elfogadtatási folyamat bizonyulhat a legnehezebbnek. A kritikai eszmecsere fenyegetést jelent egyes tudományágak hatalmi pozícióban lévő képviselőinek, különösen akkor, ha karrierjüket a hagyományos marketing formáira alapozták. Ezt használják a szervezeten belüli hatalmi különbségek esetén, mintegy a kényszerítés enyhe formájaként. Ami a kritikai elmélet marketingen belüli fejlődését illeti, remélhetőleg a jövőben mutatkozik meg áldásos hatása, mivel egyre több egyetemi hallgató találkozik a kritikai elmélettel tanulmányai során. Néhányan közülük doktori tanulmányt is fognak folytatni ezen a területen, és várhatóan egyetemi oktatói/kutatói körökbe is bekerülnek majd. (Kertai Ágnes) Dawn Burton: Critical marketing theory: the blueprint? = European Journal of Marketing, 35. k. 5/6. sz p

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.

Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 247 Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. Élénk szakmai vita bontakozott ki az elmúlt két három esztendőben a modern

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

A parkok szerepe a városi életminőség javításában

A parkok szerepe a városi életminőség javításában MINDENNAPI ÉLETÜNK A parkok szerepe a városi életminőség javításában Tárgyszavak: városi zöldterület; várostervezés; fenntarthatóság; park; életminőség; árképzés; lakásár. A természeti környezet megőrzésére

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL

BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL INTERJÚK, BESZÉLGETÉSEK BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL Mellár Tamás 48 éves, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Egyetemi tanulmányait az akkori Janus Pannonius, ma Pécsi Tudományegyetem közgazdasági

Részletesebben

Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről?

Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? MANDJÁK Tibor Marketing professzor, Bordeaux École de Management valamint Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 680,

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

SZEMLE. érdeklődik az oktatás iránt, körvonalazottabb. több országban éri kritika, részben amiatt, hogy elsza

SZEMLE. érdeklődik az oktatás iránt, körvonalazottabb. több országban éri kritika, részben amiatt, hogy elsza KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS EURÓPÁBAN már igen sok a túlkoros tanuló is ebben a sávban, akik 17-20 év közöttiek, ami szintén erősíti az átfedést más AKözépfokú oktatás Európában c. könyv a Secondary Education for

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

BODOR ÁKOS. Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747

BODOR ÁKOS. Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747 Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747 A dinamikus egyensúly állapota Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság. A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben!

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! AZ ÚJ LEHETŐSÉG - a Magyar Polgári Párt politikai keretprogramja - I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT közel tíz éve formálódó erdélyi magyar közakarat eredménye,

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata Vámosi Tamás Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát:

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Férfiuról szólj nékem, Múzsa És ha már a magas kultúránál tarunk még két irodalmi

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI 192 KUTATÁS KÖZBEN Az állami költségvetés teherviselésének aránya hazánkban föltehetően hosszú távon is domináns marad, erre hagyományaink és európaiságunk egyaránt köteleznek. Ám hogy hatvan, hetven vagy

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER A KONZORCIUM Szövetkezés nagyobb szabású közös pénzügyi műveletre, tőkebefektetésre, projekt cél megvalósítására. A terv-cél megvalósításának

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

KÖNYVEKRŐL. Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon. (Magvető Kiadó, Budapest 1986.)

KÖNYVEKRŐL. Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon. (Magvető Kiadó, Budapest 1986.) KÖNYVEKRŐL Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon (Magvető Kiadó, Budapest 1986.) Magam sem hittem volna, hogy Ádám György m onográfiájával az orvosi hálapénz ilyen újszerű megközelítését és

Részletesebben

A fizika tantárgyhoz kapcsolódó természettudományos iskolai projektfeladatok kidolgozása és vizsgálata. Ph.D. értekezés.

A fizika tantárgyhoz kapcsolódó természettudományos iskolai projektfeladatok kidolgozása és vizsgálata. Ph.D. értekezés. A fizika tantárgyhoz kapcsolódó természettudományos iskolai projektfeladatok kidolgozása és vizsgálata Ph.D. értekezés Beke Tamás Témavezető: Dr. Bene Gyula egyetemi docens, a fizikai tudomány kandidátusa

Részletesebben

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje Dr. Fodor Mónika Budapesti Gazdasági F iskola Marketing Intézet 1165 Budapest Diósy Lajos u.22-24. fodor.monika@kkfk.bgf.hu Csiszárik-Kocsir

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL Sződi Sándor (IFKA - Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőség szakértő) A jövőben egyre nagyobb szerepe lesz az okos vállalatvezetők körében a benchmarkingnak, mivel a verseny

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

Regionális innovációs politika: amerikai tapasztalatok és magyarországi lehetőségek

Regionális innovációs politika: amerikai tapasztalatok és magyarországi lehetőségek Regionális innovációs politika: amerikai tapasztalatok és magyarországi lehetőségek Bevezető A Magyarországon az 1990-es években lezajlott gazdasági és politikai átmenet után az ország előtt álló legfőbb

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK TÁMOGATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOKHOZ NORVÉGIÁBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN

ÚTMUTATÓ A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK TÁMOGATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOKHOZ NORVÉGIÁBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN ÚTMUTATÓ A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK TÁMOGATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOKHOZ NORVÉGIÁBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN 1. BEVEZETÉS 1.1. Mit találunk az útmutatóban a legjobb gyakorlatokhoz

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

IFFK 2014 Budapest, 2014. augusztus 25-27. Intelligens városok közlekedése. Dr. Tánczos Lászlóné

IFFK 2014 Budapest, 2014. augusztus 25-27. Intelligens városok közlekedése. Dr. Tánczos Lászlóné IFFK 2014 Budapest, 2014. augusztus 25-27. Intelligens városok közlekedése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék (tel.: +36-1-4633265; e-mail: ktanczos@mail.bme.hu

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN

A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN LAKIZA-SZACSUK N.N. OM EL JANEC N.I. A Csernobili Atomerőmű katasztrófája nem csak a Szovjetuniónak jelentett tragédiát, többé-kevésbé

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival.

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival. Opponensi vélemény dr. Pikó Bettina: Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében című akadémiai doktori értekezéséről

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

o A szakképzö ISKOLÁK TANTESTÜLETEINEK KÖZÉLETI AKTIVITÁSA 727

o A szakképzö ISKOLÁK TANTESTÜLETEINEK KÖZÉLETI AKTIVITÁSA 727 o A szakképzö ISKOLÁK TANTESTÜLETEINEK KÖZÉLETI AKTIVITÁSA 727 III. TABU,A többftkozatú egyetemi képzésen belül a kdrtyalapon szereplő lehetőségek közül Ön melyiket tartand optimdlisnak?" (a vdlaszok megoszldsa

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

Szakirány-tájékoztató Külgazdasági-vállalkozási szakirány EU integrációs szakirány Világgazdasági szakirány 2008. március 1 Kedves Hallgatónk! os hallgatóként három (Külgazdasági-vállalkozási, EU integrációs,

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első évtizedében I.

Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első évtizedében I. SZABOIXS OTTÓ Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első évtizedében I. BEVEZETÉS Budapest lakosságának összetételét vizsgálva figyelemre méltó adat tűnik szemünkbe. Az első világháborút

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

A termékek rejtett ára

A termékek rejtett ára 1. fejezet A termékek rejtett ára Nemrég hirtelen ötlettől vezérelve megvettem egy játékautót: egy fényesre festett, sárga, fából készült versenyautót négy fe kete lemezkerékkel, amelyben egy kis zöld

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben