I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben!"

Átírás

1 AZ ÚJ LEHETŐSÉG - a Magyar Polgári Párt politikai keretprogramja - I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT közel tíz éve formálódó erdélyi magyar közakarat eredménye, melynek célja az volt, hogy megteremtse a VÁLASZTÁS SZABADSÁGÁT az erdélyi magyarság számára. Erre alapoztuk az ERDÉLYI RENDSZERVÁLTÁS tervét: azt a víziónkat, hogy az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében a közéleti és politikai pluralizmus, az őszinte és tisztázó vita, valamint az elszámoltathatóság és teljesítményelvűség váljon közéletünk újjáépítésének alapjává. Célunk az erdélyi magyar erkölcsi többség megerősítése, az új magyar összefogás létrehozása. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT jövőképet és cselekvési lehetőséget kíván adni mindazoknak, akik úgy gondolják, új kezdet előtt állunk Erdélyben. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT ezért szövetségre kíván lépni azokkal, akik célul tűzték a posztkommunista korszakban kialakult demokrácia-deficit megszüntetését, mind Románia politikai rendszerének egészére, mind az erdélyi magyar közélet sajátos viszonyaira nézve. Ebben a törekvésünkben visszatekintünk 1989 decemberének Temesvárára, arra a történeti pillanatra, amelyet előbb kihasználtak, majd megtagadtak a posztkommunista vezetők, megakadályozván a demokrácia kívánatos rendjének kialakítását mind romániai, mind erdélyi magyar nézőpontból. Ugyanakkor előre is tekintünk, beépítvén programunkba az euro-atlanti politikai értékrend és intézményesülés közösségünk számára minden hasznos elemét és tapasztalatát. Ezek alapján fogalmazzuk meg céljainkat! ERŐS SZÉKELYFÖLDET, értékeit nyelvét, kultúráját megőrizni tudó, és ennek megőrzését saját fejlődése, gyarapodása és európaisága fundamentumává avató ERDÉLYI MAGYARSÁGOT, az európai térségben versenyképes, önmagát a régiók Európájában is megfogalmazni tudó ERDÉLYT, valamint alapvető átalakulásokra kész, közép-európaivá váló, dinamikus ROMÁNIÁT akarunk! II. ÉRTÉKEINK helyünk a politikában és közösségeink életében A Magyar Polgári Párt politikáját meghatározó, alapvető értékek a szabadság, a nemzet, a család, az erdélyiség, autonómia és a keresztény gondoskodó szolidaritás. Szabadságon nem az egyén korlátlan értékektől és közösségektől eloldozott lehetőségeit, hanem elsősorban a felelős cselekvés képességét értjük. A szabadság forrása a felelősség. Felelősség embertársaink és közösségünk iránt, felelősség Isten és ember előtt. Szabadságunk terét közösségeink értékei és intézményeink ma még hiányzó vagy gyenge, de mindenképpen helyreállítandó autoritása is kijelöli. Rend nélkül nincs a szabadságnak értelme, de a szabadság tartalmazza azt a jogunkat is, hogy megkérdőjelezzük a létező rend értelmét, vagyis jogosságát és jóra való alkalmasságát. A nemzet központi érték számunkra. A nemzet ma is a közösségi élet legátfogóbb, kultúrát és politikát összekapcsoló kerete, amely nélkül nem gondolható el sem az emberiség mely elsősorban 1

2 nemzetek közössége, sem intézményeink legtöbbje, melyek kultúránk fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. Közösségünk a román államiság keretein belül az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan része. A haza ott van, ahol a nemzet él. Hiszünk a Kárpát-medencei, az erdélyi és székelyföldi magyar életerőben. Hiszünk a magyar életerő összefogásának lehetőségében. Magyarságunk nemcsak érték, hanem közösségünknek olyan formaadó tényezője is, amelynek a romániai politikában is alapvető jelentőséget tulajdonítunk. Határozottan képviseljük azt, hogy Románia politikai közössége nem alkotható újra és nem válhat sikeressé anélkül, hogy a magyarsághoz tartozásunk ne legyen e politikai keret egyik legfontosabb, közösségszervező elve. A család számunkra az élet legtermészetesebb közössége, a társadalom legősibb, alapvető eleme, amely önmagában hordja célját és igazolását. A család ezért nem minősíthető vissza sem valamilyen szerződéses érdektársulásra, sem magasabb rendűnek nevezett társadalmi célt szolgáló, annak alávetett egységgé. Viszont szerepe a társadalom szövetének megőrzésében alapvető, ugyanis ha a családok sérülnek, rajtuk keresztül az összes többi közösségformát kár éri. Az erdélyiség számunkra egyszerre hagyományok szintézise és az együttélés mintaadó kerete. Hagyomány, amelyet Románia egyáltalán nem hasznosított, és együttélési minta, amelynek számos elemét újra kell élesztenünk, és Románia új politikai keretének, alkotmányának kidolgozásában is érvényesítenünk kell. Románia csakis ezáltal válhat közép-európai karakterű országgá. Az autonómia számunkra olyan közjogi megoldást, intézményes keretet jelent, amely által, döntési és adminisztratív jogkörök egy meghatározott közösségre történő átruházása révén, biztosított az illető közösség megmaradása és boldogulása. Az autonómiát, melynek keretében egy közösség döntéshozatali jogosítványokat kap az államtól saját ügyeinek irányítására, olyan eszköznek tekintjük, amely meghatározó módon hozzájárul a közösségek jogainak és érdekeinek érvényesüléséhez. A keresztény gondoskodást az egyik legfontosabb, közpolitikai elképzeléseket megalapozó elvnek és a szociális piacgazdaság első princípiumának tekintjük. A kereszténységnek, mint vallásnak felfogásunkban alapvető szerepe van az erkölcsösség, az európai típusú társadalmi rend és stabilitás fenntartásában. Fenntartjuk és védelmezzük az állam semlegességét, ugyanakkor számításba vesszük, hogy a társadalomnak szüksége van túl az állam és a jogvédő és szabályozó szerepén olyan együttélési normákra, amelyeket csak transzcendens és tradicionális alapon, tehát az egyházak zavartalan működése mellett lehet megalapozni. Úgy véljük tehát, az államnak érdeke, hogy a polgárok Istenben való hitben és hittel éljenek. A keresztény felelősségtudat, a keresztény etika politikai cselekvésünk alapja, de ezzel politikai kizárólagosságot nem teremtünk, politikánk nyitott mindenki felé, akinek elképzelései összeegyeztethetők a keresztény értékorientációval. A kereszténységet emellett az Európai Unió politikai kohézióját biztosító nélkülözhetetlen erkölcsi és kulturális alapnak is tekintjük. III. ÚJ ROMÁNIA a politikai közösség és az állam gyökeres átalakítását akarjuk! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT olyan új alkotmányt illetve alkotmánymódosítási kezdeményezéseket indítványoz és támogat, amelyek a politikai célok középpontjába az állampolgárt és nem az államot állítják. Ezért úgy gondoljuk, hogy az állam reformjának egyaránt kezdete és végpontja a romániai politikai közösség újraalkotása. Olyan cél ez, amely egyesítheti az erdélyi magyarság államalkotói elismerését Románia civilizációs értelemben is sikeres európai integrációjával. Mindezek alapján: a MAGYAR POLGÁRI PÁRT álláspontja az, hogy Romániában az ország lakosainak politikai közösségét nem csupán állampolgárok egyenlőségére és összetartozásának elvont deklarálására, hanem az ország területi-politikai közösségeinek szolidaritására kell alapozni. 2

3 Ennek érdekében új alkotmányra, annak alapján pedig a politikai intézményeket újraformáló, sarkalatos törvényekre van szükség. Az új Románia alapja: a régiók szolidaritása Az új Romániában a régiók adják a politikai közösség legfontosabb szerveződési kereteit. A régiók alkotmányos jogállásúak: a) választott testületeiken tartományi parlamentjeiken keresztül politikai-közigazgatási önkormányzattal vannak felruházva; b) jogállásukat, identitásukat, hatalmukat és szervezeti struktúrájukat az alkotmánynak és törvényeknek kell garantálniuk; c) státusuk nem változtatható meg anélkül, hogy velük ne konzultáljanak; d) saját önkormányzati hatáskörben jogszabályokat alkothatnak, amely részét képezi az állam törvényes rendjének, e) a régiók biztosítják maguknak a saját adminisztrációt, személyzetet és forrásokat, döntenek saját szimbólumaikról. Romániában az ország politikai-közösségi szolidaritásának intézményes alapjait a régiók közötti szabályozott együttműködés, a kisegítés elvének régiók közötti egyetértéssel kialakított alkalmazása alkotja. Aszimmetrikus regionalizmus A MAGYAR POLGÁRI PÁRT az aszimmetrikus regionalizmust tekinti Románia számára a területi-politikai közösségek kialakítása legmegfelelőbb keretének. A régiók az adott alkotmányos keretek között saját adottságaik, hagyományaik és identitásuk alapján, szabályozott törvényalkotási folyamatban szerzik meg azokat a hatásköröket, amelyekre szükségük van. Az állam a hadügy, a külügy, a pénzügy, a nemzetbiztonság területein kívül minden egyéb területen annyi hatáskört ad át a régióknak, amennyit az illető területi-politikai közösség jóléte szempontjából szükségesnek tekint. A régiókat politikai egyeztetéssel, népszavazások útján történő konzultációval, a létező történeti, kulturális és kisebbségi identitások tiszteletben tartásával és az Európai Unió regionalizmusának, valamint regionális politikáinak figyelembe vételével kell kialakítani. A Magyar Polgári Párt a következő régiókat javasolja: Észak-Moldva-Bukovina, Dél-Moldva, Munténia, Olténia, Dobrudzsa, Bánság, Partium (Körös-vidék), Észak-Erdély, Máramaros, Dél-Erdély, Székelyföld, Bukarest. Közjogi kerekasztal az új alkotmány felé A MAGYAR POLGÁRI PÁRT úgy véli, hogy a politikai közösség új alapokra helyezése egyben azt is jelenti, az eddig tisztán pártfüggő alkotmányozást átfogóbb politikai és civil részvételt egyaránt magába foglaló keretek közé kell terelni. Ennek érdekében a MAGYAR POLGÁRI PÁRT egy közjogi kerekasztal intézményesítését javasolja, amelyen az újabb rendszerváltás politikai és közjogi alapkérdései kerülnének terítékre. E viták lefolytatásakor a MAGYAR POLGÁRI PÁRT azokat az alkotmánymódosításokat és közjogi javaslatokat támogatja, amelyek ha hosszabb távon is, de az alább következő célok megvalósulását segítik. A régiók érdekeinek megfelelő, kétkamarás parlamentet! A jelenlegi kétkamarás parlament még a 2003-as alaptörvény-módosítást követően is fékezi a törvényhozási folyamatot. Hosszabb távon, a regionális szerkezet megszilárdulásával létre kell hozni 3

4 azt a kétkamarás parlamentet, amelynek felsőháza a regionális-területi és a korporatív képviseleti elvet ötvözné: a régiók képviselői mellett a nemzeti kisebbségek a korporatív elv alapján jutnának képviselethez ebben a házban. Ez lépne a jelenlegi, 1990-ben kialakult, mára már sok anomáliával terhelt kisebbségi képviseletek helyébe! A parlament alsó házában csak pártok jutnának képviselethez, köztük viszont a regionális és kisebbségi pártok is mandátumot szerezhetnének. Parlamentáris köztársaságot, erős kormányzatot! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT hosszú távon a parlamentáris köztársasági formát támogatja. Úgy véljük, Románia hosszú távú érdeke, hogy a közép-európai országok közé zárkózzon fel. Ennek a célnak a Közép-Európában gyakorolt parlamentáris köztársasági forma felel meg a legjobban. Erős alkotmánybíróságot! Szükség van az alkotmánybíróság megerősítésére, presztízsének növelésére. Ennek érdekében az alkotmány szintjén is rögzíteni kell, hogy az alkotmánybíróság önálló, a többi hatalmi ágnak mellérendelt intézmény, működésében nem függ más hatalmi ágtól, költségvetését saját maga állítja össze, bár a parlamentnek kell azt elfogadnia. Az alkotmánybíróság hatáskörét ki kell egészíteni az utólagos absztrakt normakontroll lehetőségével! Szigorúbb szakmai feltételeket kell teremteni az alkotmánybíróság tagjainak kinevezésekor! Új párttörvényt! Új párttörvényre van szükség, amely nem állít korlátozó feltételeket a pártok bejegyzése elé. Lehetővé kell tenni a kisebbségi és regionális pártok bejegyzését is! Alkotmányos alapot az önkormányzatoknak! Az alkotmányban is rögzíteni kell a helyi települési közösségek önkormányzati autonómiáját. A helyi önkormányzatok számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy alkotmánybírósághoz forduljanak, amennyiben a parlament valamilyen jogszabálya vagy a kormány valamilyen intézkedése csorbítja autonómiájukat. A helyi autonómián belüli döntéshozói és végrehajtói intézményekre a polgármester és a helyi képviselőtestület megválasztására és hatáskörére vonatkozó megoldásokat hosszabb távon célszerű a regionális szintű szabályozás hatáskörébe utalni, Európa több, működő megoldása szerint. A közvetlen demokrácia bővítése! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT erősíteni kívánja a közvetlen demokrácia intézményeit. Mindezt szükségesnek tartjuk a területi-politikai közösségek kialakulása és megszilárdítása érdekében. Ennek érdekében: (1) bővíteni kell azoknak a kérdéseknek a körét, amelyben helyi vagy regionális népszavazás írható ki; (2) lehetővé kell tenni, hogy meghatározott feltételek mellett a helyi vagy regionális közösségek a közvetlenül csak rájuk tartozó, de politikailag is releváns kérdésekben is népszavazást tarthassanak; (3) a települések és a régiók szintjén létre kell hozni a helyi népi kezdeményezés intézményét, amellyel a lakosság egy meghatározott hányada önkormányzati döntéseket kezdeményezhet. 4

5 IV. ERDÉLYISÉG ÉS EMELKEDŐ MAGYARSÁG regionális közmegegyezések felé! IV.1. Regionális együttélés, régiószintű kulturális autonómia A MAGYAR POLGÁRI PÁRT szerint az erdélyi magyarság helyzetét rendező közjogi kereteket elsősorban a szilárd, széles önkormányzati autonómiával rendelkező régiókon belül kell kialakítani. A megoldási lehetőségeket e régiókon belül: a) a kisebbségek kulturális autonómiája b) a régiószintű társulásos demokráciaformák, illetve c) az egyes régiók autonómiájának külön hatáskörökben testet öltő elmélyítése adja, az aszimmetrikus regionalizmus keretében. Kulturális autonómia a régiókon belül! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT szerint a kulturális autonómiát elsősorban a régiók keretén belül kell kialakítani olyan közjogi intézményként, amely közvetlen választásokkal, kisebbségi névjegyzék alapján jön létre. A lehetőségeket az egyes régiókon belül, az illető régió politikai közösségének kell kimunkálnia, az együttélés hagyományaira és az európai példákra alapozva. Képviselet a kormányzat szintjén A központi kormányzat szintjén az egyes régiók kulturális autonómia-testületei létrehozzák közvetett választással az egyes kisebbségek országos kulturális önkormányzatát, amelynek ezen a szinten két fontos feladatköre van: a) a kormány mellett konzultatív hatáskörrel rendelkezik, illetve egyes, törvényben meghatározott kérdéskörökben vétójoggal él; b) létrehozza a nemzeti kisebbségek, mint államalkotó közösségek régiók feletti, korporatív képviseletét a parlament felsőházában. E közjogi keretben az erdélyi magyarság törvényhozási és kormányzati szintű politikai képviseletét tehát egyrészt azoknak a politikai pártoknak kell megvalósítaniuk, amelyek részt vesznek a politikai életben a regionális és/vagy az országos szintű választásokon, másrészt annak a korporatív képviseletnek, amely az egyes régiók fölött, a kulturális autonómiák intézményi alapján jön létre a parlament felsőházában. IV.2. Erdélyi társadalompolitikák a közép-európai örökség revitalizációja A MAGYAR POLGÁRI PÁRT ágazati politikai programjai erdélyi magyar szavazóinak közvetlen gyarapodása mellett a közös erdélyi térség felemelkedését, saját hagyományaihoz való visszatérését is szolgálja. Úgy gondoljuk, e programok egyaránt segítik Erdély visszatérését közép-európai gazdálkodási hagyományaihoz és illeszkedését ahhoz az új termelési szerkezetekhez, amelyek az Európai Unió a lokalitás, a hagyományos tájak megőrzése érdekében támogat. Szövetség a gazdákkal! Az agrárpolitika és vidékfejlesztés területén a MAGYAR POLGÁRI PÁRT programja a gazdák, a gazdatársadalom programja! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT nemcsak felvállalja ezt a programot, és garanciát nyújt a végrehajtásához, de partnernek, szövetségesnek tekint minden gazdát, szövetséget köt a gazdatársadalommal a sikeres kivitelezés érdekében. 5

6 Erdély maradjon Erdély! Erdély különleges éghajlati viszonyai, az ország többi részétől eltérő birtokstruktúrája, termelési hagyományai sajátos regionális agrárpolitikai és fejlesztési stratégiák megalkotását kívánják. Itt csak olyan mezőgazdálkodás hozhat sikert, amely úgy állít elő értékes, szermaradványmentes, egészséges, biztonságos és jobb minőségű életet biztosító élelmiszereket, hogy közben megőrzi a hagyományokat. Az erdélyi táj, az erdélyi népszokások, az erdélyi ízek nem tehetők tönkre az iparszerű tömegtermelés eszközeivel, még ha azok extraprofitot ígérnek is az ágazatban dolgozók számára. Az erdélyi gazdálkodási rend és az erdélyi táj integrált megőrzése mely az Egység a sokféleségben jelszava alá foglalható szorosan illeszkedik az Európai Unió által szorgalmazott, változatos mezőgazdasági szerkezeten és a különféle gazdálkodási módon alapuló agrárpolitikai és vidékfejlesztési koncepcióhoz. Sokfunkciós mezőgazdaságot! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT a Vidéki Térségek Európai Chartájába foglalt, úgynevezett sokfunkciós mezőgazdaság koncepcióját tartja irányadónak, amely sajnos Közép- és Kelet- Európa országaiban csak részben ismert, vagy nem elfogadott. E koncepciónk az ökoszociális piacgazdaság modelljéhez illeszkedve a mezőgazdaság feladatai közé, a közvetlen termelési célokon túl, még az alábbiakat sorolja: a) a táj megőrzése és gondozása, minthogy az a turizmus alapvető tőkéje is; b) a vidéki értékek, életstílusok és kulturális javak megőrzése, amelyeknek alapvető szerepük van a gazdálkodó ember és környezete közötti harmónia megőrzésében és más, a közösség számára szükséges szociális feladatok ellátásában; c) a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, illetve elkerülése. Családi gazdasági modellt! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT kiemelt célként határozza meg a vidéki családi gazdaságok kialakítását, megerősítését, amit a vidék polgárosodásának egyik legfontosabb tényezőjeként tekint. E gazdaságok hozzájárulnak a vidéki népesség helyben-tartásához, megélhetésük biztosításához, a hagyományok megőrzéséhez végső soron a vidék polgárosodásához. Ugyanakkor a családi gazdaságok környezetbarát gazdaságok. Az európai mezőgazdaság ökoszociális piacgazdasági modelljének a termelési, társadalmi és ökológiai funkciók egyidejű teljesítésének tehát a családi gazdasági modell a legalkalmasabb kerete, és ezért a MAGYAR POLGÁRI PÁRT a Lisszaboni Nyilatkozat irányelveit támogatja, amelynek megfelelően az Európai Bizottság a félig önellátó, családi gazdaságokat a vidéki közösségek gerincoszlopaként kezeli. A vállalkozások és az iparpolitika terén a MAGYAR POLGÁRI PÁRT elsősorban az egyéni vállalkozásoknak és a kis- és közepes vállalatoknak megfelelő gazdasági környezet kialakítását tekinti prioritásnak. Termelési kultúra befektetés az emberi tényezőbe A MAGYAR POLGÁRI PÁRT olyan piacgazdaság és gazdálkodási szerkezet kialakítását támogatja, amelyben az embert nem kizárólag a termelés egyik tényezőjeként tekintik (mint például az ingadozó árú nyersanyagokat), hanem a hosszabb távú befektetések egyik legfontosabb céljának is. Az emberi tényezőért hozott anyagi áldozat (például a költséges, komplex oktatási-továbbképzési rendszerek fenntartása) gazdaságilag is megtérül. A termelési kultúrát azon közjavak kategóriájába soroljuk, amelynek megőrzése, fejlesztése egyszerre gazdasági és közösségi érték. 6

7 Középosztályosodás, szociális piacgazdaság gazdasági verseny szélsőséges polarizálódás nélkül! Az erdélyi magyarság fennmaradási esélyei, kulturális és nyelvi közösségként való megmaradása szorosan összefügg a középosztályosodással, egy erős erdélyi magyar középosztály kialakulásával. Csak ez akadályozhatja meg, hogy a globális piacok közelében az erdélyi magyar társadalom ne essen szét a nagyon gazdagok és nagyon szegények rétegeire. Ennek érdekében a MAGYAR POLGÁRI PÁRT az egyéni vállalkozóknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak kedvező gazdasági környezet kialakítását támogatja. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT a szociális piacgazdaság és a szociális állam pártján áll, ugyanakkor úgy véli, a társadalmi szolidaritásnak is elsősorban a polgári öntudatra, a másokért is felelősséget vállaló, önálló egzisztenciákra kell épülnie, és kevésbé az újraelosztásra. Az oktatáspolitika területén a MAGYAR POLGÁRI PÁRT a következő célokat tekinti a legfontosabbaknak: Állítsuk az erényre nevelést az oktatás középpontjába! A közoktatás tömegoktatás színvonala az elmúlt években nagyot zuhant, ennek oka egyrészt a családnak, mint primér közösségnek a meggyengülése, másrészt annak a fogyasztásszemléletnek az elterjedése és média általi felerősítése, amelyben a műveltség a legjobb esetben is legfeljebb az egyik lehetséges kiemelkedési lehetőség a többi karrierideál között, amelyek kizárólag a piachoz és az egyéni érvényesüléshez kapcsolják a tudás értékét. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT e válságból való kilábalás fő irányának az erényre nevelést tekinti: az erényre nevelést kell visszahelyezni az oktatás középpontjába. Közösségi iskola autonóm, szabad iskola Demokratikus, nyitott polgári társadalmat csak autonóm, szabad egyének alkothatnak. E társadalom alapja a demokratikus iskolarendszer, az autonóm, szabad iskola. Az autonóm, szabad iskola azonban csak akkor lehet az erényre nevelésnek is középpontja, ha közvetlenül és ellenőrizhetően közösségi célokat szolgál. Az önálló közoktatási intézményrendszer létrehozásában eddig elért eredményeket elismerve, ezek folytatásaképpen a MAGYAR POLGÁRI PÁRT hosszú távon a magyar oktatási intézményeknek a regionális és települési önkormányzatok, valamint az egyes régiókon belül majdan létrejövő kulturális autonómia-hatóságok fenntartói hatáskörébe való helyezését szorgalmazza. Ugyanakkor javasolja az iskolaszékek/iskolatanácsok döntési jogköreinek és társadalmi ellenőrző szerepének kiszélesítését és megerősítését. Visszaszerezni a szakoktatás presztízsét! Az elmúlt években leépült a szakoktatás: kevés a magyar nyelvű szakközépiskola, szakmunkásképző. A szakoktatás megerősödését, presztízsének helyreállítását a MAGYAR POLGÁRI PÁRT ezért kiemelkedően fontos társadalompolitikai célnak tekinti. A felsőoktatás két centruma Az erdélyi magyar felsőoktatás eddigi, terv nélküli inkább ötletekre és konjunktúrákra alapozott fejlesztéséből adódó helyzetét csak hosszú távra szóló, fenntartható konszenzus által övezett tervvel lehet meghaladni. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT szerint e hosszú távú terv alapja az, hogy az erdélyi magyar felsőoktatásnak két centrumát kell kialakítani: az egyiket Kolozsváron, a másikat 7

8 Székelyföldön. A magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó szakmai tervnek ezen az alapon kell egyrészt újragondolnia a Bolyai-tervet, másrészt kidolgoznia a Székelyföldi Egyetem tervét. V. SZÉKELYFÖLD a jövő centruma! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT Székelyföldet olyan sajátos területi-politikai közösségnek tekinti, amelynek egységét, kohézióját Székelyföld önálló történelme, külön intézményi-jogtörténeti hagyományai, kulturális-nyelvi karaktere és életmódközössége adja. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT Székelyföld regionális státusát a romániai régiók kialakításának folyamatában, lakosságának azon történelmi óhajára alapozva szorgalmazza, hogy az autonómiát több rendben igényelte. Ennek érdekében a törvényhozás útján folyamatosan kezdeményezi, hogy Románia kezdjen alapvető államszerkezeti és regionális reformba, és annak keretében ismerje el Székelyföldet, mint sajátos státusú önkormányzati régiót, amely a többi régióhoz hasonlóan saját politikai-közigazgatási önkormányzattal rendelkezik, ugyanazon hatáskörök alapján, ugyanakkor azonban többlethatásköröket is kap, sajátos kulturális-nyelvi karaktere és életmódközössége védelme érdekében. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT úgy véli, csakis az erős, önkormányzati alapon modernizálódni képes Székelyföld régió tud változtatni azon a több mint évszázados trenden, amely Székelyföldet belső peremterületként arra a sorsa kárhoztatta, hogy más régiók számára termelje meg a tudást, a munkaerő-utánpótlást, azaz: a humán erőforrásokat. V.1. Székelyföld mint sajátos státusú önkormányzati régió Székelyföldet Románián belül közjogi személyiséggel rendelkező, sajátos státusú önkormányzati régióként kell létrehozni. Székelyföld régió sajátos közigazgatási rendje a földrajzi, gazdasági, társadalmi és kulturális körülményekre, valamint lakosságának arra a történelmi óhajára épül, hogy autonómiát biztosítsanak számara. A régió lakosságának autonómiára törekvése az állampolgárnak a társadalom életében való demokratikus részvételét, a gazdasági-társadalmi fejlődést, a területi érdekek érvényesülésének elősegítését és védelmét célozza. Székelyföld régió területe Székelyföld régió területének a jelenlegi Kovászna és Hargita megyék területét, valamint a Maros megyéhez tartozó történelmi Marosszék területét kell magában foglalnia. Székelyföld régió önkormányzati illetékességét, regionális autonómiáját a régió statútuma rögzíti Románia parlamentjének jóváhagyásával; e statútum többlethatásköröket is biztosít a régiónak, melyek a régió sajátos identitásából következnek. Székelyföld régió sajátos státusa Székelyföldön lakosai két nyelvi csoportra, a magyar és a román nyelvi csoportra oszlanak, ezért a régió politikai-közigazgatási rendszerét a társulásos demokrácia elvei szerint kell kialakítani. A régió többlethatásköreinek egy része ehhez kapcsolódik. 8

9 Székelyföld régió sajátos jogállásának, többlethatásköreinek többek között biztosítania kell: a) a régió polgárainak, nyelvi csoportjainak egyenlőségét, külön regionális határozatok elfogadását ennek érdekében b) a nyelvi csoportok arányos képviseletét a régió szerveiben (az ennek megfelelő regionális választási törvény kidolgozását, névjegyzékek vezetését stb.) c) a magyar és a román egyenrangú használatát a régión belül d) a régió altalajkincseinek önkormányzati tulajdonba vételét A MAGYAR POLGÁRI PÁRT szorgalmazza, hogy addig is, amíg sor kerül Románia regionálisállamszerkezeti reformjára, az erdélyi magyarság politikai pártjai és civil szervezetei az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében tartsanak időnként szakpolitikai-egyeztető tanácskozásokat Székelyföld régió státusáról, a sajátos státus elérésének lehetséges stratégiáiról. E tanácskozások célja a konszenzus kialakítása és hosszú távú fenntartása. V.2. Székelyföldi önkormányzati együttműködés, térségfejlesztés Mindaddig, míg Székelyföld sajátos státusú régiója létre nem jön, elsősorban az önkormányzatok együttműködésére kell alapoznia azokat a stratégiákat, amelyek Székelyföld regionális autonómiáját előkészítik, illetve a neki megfelelő térszerkezeti változásokat elindítják. A települési önkormányzati szint fontossága A mai székelyföldi településhálózat és térszerkezet semmiképp sem hagyható figyelmen kívül, sőt, a székelyföldi magyarság számára elsőrendű fontossággal bír a közigazgatás megyei és települési önkormányzati szintje. Emellett szólnak a történelmi hagyományok, de az Európai Unió felől érkező modernizációs kényszer-lehetőségek is. Ezért az önkormányzatok megerősítésében a hagyományokat és az uniós rendszer által kínált lehetőségeket össze kell hangolni. Különösen fontos az önkormányzati szint erőssége a régió közjogi kialakítása előtt, mivel a megyei és a települési önkormányzatok lehetnek a Székelyföld-centrikus politika és a régiószervezés egyedüli kiindulópontjai. A települési önkormányzati szint megerősítése érdekében: fejleszteni kell a szolgáltató önkormányzati szerepkört ugyanakkor az önkormányzat gazdálkodó, vállalkozó szervezet is legyen bátorítani kell és az uniós alapok felhasználása érdekében célirányosabbá kell tenni a testvértelepülési kapcsolatok kiépítését, e kapcsolatok alakításában ki kell egészíteni az egyoldalú Magyarország-orientáltságot, más EU-s államok önkormányzataival is kapcsolatokat kell létesíteni. Verseny és együttműködés Székelyföld a hagyományos kistérségi központokból és azok vonzáskörzeteiből áll, amelyek versenyben állnak. Fontos, hogy e verseny egészséges maradjon, és fontos, hogy a közös ügyek érdekében az együttműködés keretei is létrejöjjenek. Minthogy az elmúlt tizennyolc évben egyetlen közös projektet sem indítottak el a székelyföldi városok együtt, olyan új politikai keretre van szükség, amely elindíthatja végre e közös terveket. Székelyföldnek nincs régiókonstituáló centruma, nagyvárosa; a kritikus tömeget csak a székelyföldi városok összefogásával lehet megteremteni. Le kell számolni azzal a mentalitással, hogy csak egyes székelyföldi városok fejlődése fontos: az erdélyi és romániai nagyvárosokkal szemben a versenyt a székelyföldi régió csak úgy tudja megharcolni, ha az egyes kistérségi központok között hálózati elven szerveződik a gazdaság. 9

10 Konszenzus a székely hálózati társadalomért Jelenleg a leghatékonyabb együttműködési keret a két megye, Kovászna és Hargita együttműködése lehet. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT ezért kezdeményezi olyan közös megyeközi alapok létrehozását, amelyek e közös tervek hosszabb távú támogatására szolgálnak. Ezen alapok felügyeletét és a támogatásra vonatkozó döntéseket olyan közös testületeknek kell meghozniuk, amelyek mind politikai, mind térségi szempontból paritásos alapon jönnek létre Közös tervként kell kezelni például: Hargita, Kovászna és Maros Megyék Szövetségét; a Székelyföldi Fejlesztési Ügynökség felállítását; a Székelyföldi Önkormányzatok Szövetségét; a Székelyföldi Kistérségek Egyeztető Fórumát; a Székelyföldi Városok Egyeztető Fórumát; a közös felsőoktatási stratégia megalkotását és a felsőoktatási intézmények közös részfinanszírozását (Sapientia, Babes-Bolyai TE székelyföldi tagozatai, MÜTF stb.) ennek során kell körvonalazódnia a Székelyföldi Egyetem megvalósítási tervének tehetségkutató ösztöndíj alapítását Székelyföld Fejlesztési Stratégiájának megalkotását, egészen az operatív szintig székelyföldi ingatlankataszter és -adatbázis megalkotását, olyan ingatlanközvetítő tevékenység megalapozásához, amely elsősorban a területi közösség érdekeit szolgálja. a Székelyföldi Vállalkozók Klubjának megalapítása; tőkealap létrehozása fiatal, feltörekvő vállalkozók számára pályázati rendszerben és számos más, hasonló kezdeményezést V.3. Székelyföld szimbolikus jelenlétének megerősítése Folytatni kell a Székelyföld szimbolikus megjelenítését célzó kezdeményezéseket, ezt szintén az önkormányzatok együttműködésére kell alapozni. Székelyföld szimbolikus megjelenítése több területen is eredményes lehet, így: a) Székelyföld földrajzi-közigazgatási határainak egységes megjelenítésében; b) egyes urbanisztikai elképzelések székelyföldi egységesítésében; c) a közös székelyföldi intézmények azonos szimbolikájában stb. Régiómarketing Székelyföld szimbolikus megjelenítése mellett szükséges a régió komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása és kommunikálása. Székelyföld régiómarketingje érdekében, önkormányzati összefogással egyes fejlett országokban régióképviseletek nyithatók. Székelyföld régiómarketingjét szolgálhatja a sport is. Egyes sportágakon belül székely bajnokságok szervezendők, és ez a régió szimbolikus megjelenítésében is szerepet játszhat. Követendő cél lehet a kulturális intézmények felmutatása is. 10

11 VI. MAGYAR NEMZETI INTEGRÁCIÓ A romániai magyar közösség a román állam keretein belül a kulturálisan egységes magyar nemzet elválaszthatatlan része. Az egységesülő európai közösségi térben a magyarság önmagáról való gondolkodásában paradigmaváltásra van szükség. Nincsenek többé határon inneni és túli magyar ügyek, csak közös magyar ügyek vannak, amelyekben minden magyar felelős minden magyarért. A romániai magyar közösség Európában nem kisebbségi ügy, hanem a magyarság ügye kell, hogy legyen, olyan ügy, amelynek a magyar állam, a magyarországi társadalom és a kárpát-medencei magyar közösségek egyidejűleg részesei. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT szükségesnek tartja a kárpát-medencei magyarság lelki, szellemi és anyagi erőforrásainak összpontosítására irányuló magyar nemzeti integráció politikájának megvalósítását. Ez egyaránt jelenti a magyar állam és a magyar nemzet újjáépítését. A tizenötmillió magyarban való gondolkodás és a határokon átívelő nemzeti újjáegyesítésre irányuló tetteket követően a magyar nemzetpolitika mindannyiunk számára korszakváltó kihívása a kárpát-medencei magyar nemzeti integráció feladatainak felismerése, azok megoldásában való összefogás készsége és képessége. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT kezdeményezője és cselekvő részese kíván lenni a magyar nemzeti integráció, a magyar megújulás politikájának. Szövetségese kíván lenni minden olyan kárpátmedencei magyar pártnak, amely osztozik a nemzeti integráció felelősségében és munkájában. Kezdeményezője kívánunk lenni továbbá az erdélyi magyar közösség, beleértve csángómagyar sorstársainkat is, lelki, szellemi és anyagi erőforrásai összpontosítására irányuló törekvéseknek, ezeket elősegítő társadalmi párbeszédnek és intézményesülésnek. VII. POLITIKÁNK ESZKÖZEI A MAGYAR POLGÁRI PÁRT nemcsak új programot képvisel, hanem a politizálás új stílusát is meg akarja honosítani az erdélyi magyarság politikai képviseletében. Az egyenes beszéd, a szókimondás, a kimondott szóért vállalt felelősség stílusát. A program saroktételeiből következően a MAGYAR POLGÁRI PÁRT elsősorban az önkormányzat-orientált politikát képviseli, szemben az erdélyi magyarság politikai érdekképviseletében eddig meghonosodott parlamentközpontúsággal. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT, tekintettel Románia uniós tagságára, az Európai Parlament révén megnyílt, közvetlen külpolitikai térre, határozottabb és folyamatosabb fellépésekkel kívánja az erdélyi magyarság érdekeit megjeleníteni az EU-s átalakulásokban, és igényli Magyarország, a mindenkori magyar kormány határozott külpolitikai támogatását. Kiemelt figyelmet fordítunk az európai regionális és keresztényszociális pártokkal való kapcsolatfelvételre, valamint a magyar nemzeti integrációban részes Kárpát-medencei magyar pártokkal való stratégiai szövetségre. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT kommunikációját értékeinek folyamatos hangsúlyozása mellett a higgadt reakciókészség, a nyitottság, az integratív szándék jellemezi. Kiemelt fontosságú a román nyilvánossággal való megfelelő kapcsolat kialakítása. Ezen belül külön jelentőséggel bír a párt 11

12 autonómiaigényének és elképzeléseinek rendszeres kommunikálása, a megfelelő partnerek felkutatása. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT a román pártokkal való kapcsolatok kialakításában elsősorban az ideológiai és regionális alapon való együttműködést tartja fontosnak. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT az erdélyi magyar politikai vitákban konszenzusorientált politikát követ. Az erdélyi belmagyar testvérharcot meg kell szüntetni. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT a hosszú távú tervek kidolgozásában, a költségvetési források felhasználásában, a támogatások elosztásában és a fontos romániai köztisztségek betöltésére vonatkozóan a versenytársakkal szembeni vitákban az együttdöntési eljárások intézményesítését, illetve közös testületek felállítását szorgalmazza. 12

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus

Budapest, 2013. augusztus 67188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 154. szám Melléklet az 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozathoz JEDLIK-TERV NEMZETI STRATÉGIA A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRE 2013-2016. Budapest, 2013. augusztus

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK SÁRÁND, 2014. 08. 29. TÁMOP-5.1.1-11/1/B- NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Sáránd Község Önkormányzata Projektmegvalósítás

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni:

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni: 13. Cím: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Felügyelet státuszát és jogosítványait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1. (2) bekezdése szabályozza, mely

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. határozattal elfogadott felülvizsgálat kiegészítéseivel

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN 1996-2006. Békéscsaba, 2006. március 21. A területfejlesztés 10 éve Békés megyében 1996-2006 Készült a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a Területfejlesztésr

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének, a jövő nemzedékek szószólójának JAVASLATA A FATESTVÉR

Részletesebben

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről 181. sz. Egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé.

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé. Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem az internet egyik létfontosságú területe, és a belső piacra vonatkozó EU 2020 stratégiában foglalt célok megvalósításának

Részletesebben

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól Budapesti Nyilatkozat az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól a városfejlesztésért felelős főigazgatók részéről Budapest, 2011. május 2. (1) Az Európai Unió tagállamainak városfejlesztésért

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig

A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig Programunk középpontjában a biztonságos jövő építése áll. Szeretnénk, ha minél több váci polgár érezné: jó itt élni, mert a város biztonságot nyújt számára. Van

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2005/2006. DR. SZENDRİDI LÁSZLÓ tudományos és technológiai (TéT) attasé MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ KÉPVISELETE BRÜSSZEL

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2005/2006. DR. SZENDRİDI LÁSZLÓ tudományos és technológiai (TéT) attasé MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ KÉPVISELETE BRÜSSZEL ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2005/2006 DR. SZENDRİDI LÁSZLÓ tudományos és technológiai (TéT) attasé MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ KÉPVISELETE BRÜSSZEL Beszámoló Éves Jelentés 2006 Dr. Szendrıdi László tet2006_brusszel.doc

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben