Idısödés Magyarországon és a világ más országaiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idısödés Magyarországon és a világ más országaiban"

Átírás

1 A FIAPA - Federation Internationale Des Associations De Personnes Agées (Idısek Világszervezete) képviselıinek magyarországi látogatása szeptember Idısödés Magyarországon és a világ más országaiban A Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége aktívan vesz részt a FIAPA tevékenységében. Szövetségünket az a megtiszteltetés érte, hogy a FIAPA francia mozaikszó, a rövidítés az idısek világszervezetét takarja - felkérte fıtanácsülésének Budapesten történı megrendezésére. A felkérés egyrészt Magyarország idıspolitikájának elismerését jelentette, másrészt a tapasztalatcsere lehetıségét kínálta. A fıtanácsülésre szeptember 25-én került sor. A FIAPA fıtanácsának tagjain kívül, érdeklıdı tagok is érkeztek hazánkba. A 62 résztvevı 12 országból Kínából, Mexikóból, Kamerunból, Gaudelopeból, Görögországból, Spanyolországból, Franciaországból, Hollandiából, Belgiumból, Oroszországból, Andorrából, Olaszországból - jött hazánkba. A fıtanácsülést követı napon az Életet az éveknek Országos Szövetsége konferenciát szervezett a parlamentben Nemzeti stratégia méltó idıskor címmel. A konferenciára megyei szervezeteink képviselıin kívül meghívtuk a miniszterelnök tanácsadó testületének tagjait, más idısszervezetek képviselıit, a szaktárcák illetékeseit, szakértıket, a média szereplıit és másokat. A jelenléti ívek szerint a rendezvényen 245 fı vett részt. A konferencia jó lehetıséget adott a nemzeti stratégia elıkészítı munkálatairól szóló dokumentum egy-egy részletének bemutatására, a külföldi partnereink tapasztalatainak bevonására. A konferencián készített videofelvételek segítségével szeretnénk elérni, hogy klubmozgalmunk tagjai is részesei lehessenek az elhangzottaknak, mondják el véleményüket. A FIAPA látogatása egyben lehetıséget kínált arra is, hogy a résztvevıkkel megismertessük Magyarország, mindenekelıtt Budapest nevezetességeit, ráirányítva ezzel a figyelmet hazánk turisztikai értékeire. Az idısek világszervezetének képviseletében az említett országok elsıszámú idısszervezeti vezetıi érkeztek hazánkba. Olyan szervezetek munkáját irányítják országukban, melyek több tízezres, sıt százezres tagsággal rendelkeznek. Így például, a spanyol szervezeti partnerünk taglétszáma meghaladja az 1 millió fıt, az olaszok egyik szervezetéhez mintegy 250 ezer fı tartozik. Ezen országok egy részében Magyarországhoz képest korábban születtek intézkedések az active ageing politika, a méltó idıskor biztosítása érdekében. Nem véletlen, hogy tevékenységük szerves részét képezi az idıs korcsoportokhoz tartozók üdülésének, rekreálódásának szervezése. A FIAPA elnökségi ülésein, illetve az ülések szüneteiben folytatott megbeszélések egyértelmővé tették, hogy érdeklıdnek a magyarországi üdülési lehetıségek iránt. Ezekrıl a lehetıségekrıl azonban igen keveset tudnak. Most ezt az alkalmat igyekeztünk felhasználni hazánk bemutatására. Lapunknak ebben a számában egyrészt részleteket mutatunk be a konferencián elhangzott elıadásokból. Másrészt ízelítıt adunk abból a gazdag, országunkat bemutató, turisztikai szépségeket, érdekességeket felvonultató, kulturális eseményekben bıvelkedı 5 napos programról, melyet a bagi asszonyok és a Fejér megyében mőködı klubjaink állítottak össze vendégeinknek. A szeptember 24-e és 30-a között megvalósult programok jelentıs ünnepként vonulnak be Klubszövetségünk életébe. Méltó bevezetıje volt a megalakulásunk 20. évfordulójára történı felkészülésnek. A szakmai konferenciát, a FIAPA részvevık programját olyan sok önkéntes munka, valamint a támogatók anyagi, erkölcsi és szakmai hozzájárulása tette lehetıvé, hogy felsorolni is nehéz ıket. A legjelentısebb támogatóknak intézményeknek és személyeknek - azonban név szerint is szeretnénk köszönetet mondani: 1

2 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - Co-financed by the European Union within the programme "Europe for Citizens" Miniszterelnöki Hivatal, Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma Magyar Turizmus Zrt., Önkormányzati Minisztérium, Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, ELTE BTK Fordító-tolmácsképzı Tanszék, Richter Gedeon Gyógyszergyár, OTP Életjáradék Zrt., Újbudai Szent Gellért Senior Apartmanház, Benczúr Hotel, HUMÁN Jövı 2000 Kft., Bükfürdı, Hunguest Hotel Répce***, Ráckevei Kékduna Hotel, Aranyhomok Szálló (Kecskemét), Kecskeméti Kaszinó, THEO TOURS Utazási Iroda, Bagi Nyugdíjas Egyesület Népdalkörének 3 szólistája, Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubjának Nıszirom énekkara; vezetıje: Gyırffy Józsefné, Jenıi Nyugdíjasklub Tánckara, Alcoa-Köfém Nyugdíjasklub Nıi Tánckara, Alcoa-Köfém Nyugdíjasklub Férfi énekkara, vezetıje; Mihály György karnagy, Életet az éveknek Országos Szövetség Fejér Megyei Szervezete, Kiss Péter, kancellária miniszter, Kórózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, az Idısügyi Tanács titkára, Pál Béla országgyőlési képviselı; Niklai Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. elnöke, Sztojanovits Kristóf, Magyar Turizmus Zrt., termék-csoportvezetı, Hild Imre, az OTP Életjáradéki Zrt. vezérigazgatója és munkatársai, Dr. Gosztonyi Jánosné ( Külügy Minisztérium), Theo Skevis, a Theo Tours Utazási Iroda igazgatója, Boronkai-Roe Zsuzsa (ELTE BTK Fordító-tolmácsképzı Tanszék Egyetemi tanársegéd, tolmács), Neira Mandieta, a FIAPA igazgatója, Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere, Angyal Szabolcs, a Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal munkatársa, Daróczi János és Daróczi Tímea a Magyar Televízió munkatársai, Külön köszönet érdemelnek a Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetség alelnökei, közülük is kiemelten dr. Kabát Mária és Krizsán Sándorné. A program lebonyolítását segítette önkéntes munkájával Bogdán Kálmán, Radányi Lászlóné, Zalatnai Klára, Radvánszki Katalin, Gesztelyi-Nagy Ádámné Jutka, Kıszegi Zsófia, Deák Józsefné, Schneider Józsefné, Árvai Andrásné, Mészáros Istvánné és budapesti klubvezetık, valamint a Szerencsejáték Zrt. volt és jelenlegi több munkatársa. Végezetül köszönet Pirosné Dóczi Gabriellának, Szövetségünk igazgatójának a programok tervezéséhez nyújtott segítségéért, a források megszerzésében, a rendezvénysorozat lebonyolításában végzett szakszerő és lelkiismeretes munkájáért. 2

3 Tomas Nofre úr köszöntötte a konferencia résztvevıit, és beszédében bemutatta a FIAPA szervezetét A FIAPA a Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées 1980-ban alakult meg. Nonprofit szervezet, melyet 4 ország (Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Belgium) alapított, s ma ban közel 70 országból több mint 150 idısszervezettel, kutatómőhellyel mőködik. Tagjai között megtaláljuk az idısek szervezeteit éppen úgy, mint az idısek életminıségének javításán dolgozó állami- és nem állami szervezetek, intézmények képviselıt. Székhelye Párizsban van. Alapvetı céljai a mindenféle hátrányos megkülönböztetés megelızése, amely a korral lehet összefüggésben; a generációk közötti szolidaritás erısítése; önálló, független élet elısegítése; döntéshozatalban való részvétel elısegítése; az önsegítés támogatása; az idısek helyzetének, a társadalomba való integrációjának fejlesztése, anyagi biztonságuk megteremtése, megırzése. A FIAPA a különbözı országok idısszervezeteitıl érkezı javaslatokat, kérelmeket beterjeszti az EU Parlament elé, az EU Bizottságaihoz, az Európa Tanácshoz, az ENSZ-hez, a Világ Egészségügyi Szervezetéhez, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalhoz és egyéb más idısügyi politikával foglalkozó intézményhez. Fejlıdésének legfontosabb eseménye, hogy ma már minden nemzetközi szervezetben képviselettel rendelkezik. Így képviselıje van például, az Európa Parlamentben, az ENSZ-ben, WHOban. Számos projektjét az UNESCO-val való együttmőködésben bonyolítja le. Céljai elérése érdekében az egyes tagországok képviselıinek közremőködésével projekteket kezdeményez. Örömmel jelentette be, hogy a jövı évtıl az egyik projektbe a Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetség is bekapcsolódik. A projekt célja az idıseket ért hátrányos megkülönböztetés feltérképezése lesz. Céljai elérése érdekében továbbá konferenciákat szervez a jó gyakorlatok elterjesztése, elméleti tudás kicserélése érdekében. Többek között ezért is vették szívesen, hogy meghívásuk nemcsak a fıtanácsülésre vonatkozott, hanem a Nemzeti stratégia méltó idıskor címő konferenciára is. Kiadványokat, kutatási dokumentumokat is megjelentett. A Cahiers de la FIAPA címő kiadványsorozatában többek között megjelent A tudás átadása; A hosszú élet: Kihívás a tudomány és a társadalom számára; Az idısödés folyamatának megértése: a sejttıl a mőködésig İsz hatalom: gazdasági és szociális hatás címő kiadványok. A kiadványok néhány példányát Nofre úr egyébként ajándékba hozta. A FIAPA 1998-ban kezdeményezte, hogy a világban október 1-je legyen az Idısek Világnapja. Örömmel említette, hogy e nap a kezdetektıl hazánkban is ünnep, s tudta azt is, hogy szinte minden településén ünneplik az idıseket, s e napon összegzik az idısekért tett intézkedéseket. A szervezet alapítója a brüsszeli székhellyel mőködı Idısek Európai Platformjának, az Ages-nek. Végezetül örömét fejezte ki azért, hogy a FIAPA megalakulásának 28. évfordulója egybeesett a magyarországi konferencia napjával. Az évfordulóhoz méltó módon, ünnepi keretek között, gyönyörő környezetben, a magyar parlament épületében ünnepelhették születésnapjukat, melyen jelen volt alapító elnökük, a 97 éves Remy úr is. 3

4 Thaayrohyadi úr a Mexikói Otomí Indiánok Bölcs Véneienk Tanácsa képviseletében megköszönte a FIAPÁ-nak szervezete tagfelvételét, majd az alábbiakról beszélt: A Mexikó középsı részen honos otomí népesség az olmékok, toltékok és tehotihuacáni indián népek leszármazottai. Hagyományaikat generációkon keresztül örökölték egymástól, s e folyamatban az öregeknek nagy szerepük volt. Az otomí nép békében él a természettel, a földdel, az emberekkel és a világmindenséggel, s életmódja természetes, egyszerő és eredeti. A Bölcs Öregek Tanácsa az elıdök és idıs kort megéltek iránti tisztelet hagyományát viszik tovább. Az öregek közvetítésével tudjuk, hogy ezen nép ısei fedezték fel a kukoricát, találták fel a gyógykızkabint és a naptárt. Kommunikációjuk elısegítette a mővészeteket, irodalmat, filozófiát. Az öregeknek köszönhetı a saját otomí világkép és a társadalmi berendezkedés kialakítása. Az Otomí Indiánok Bölcs Véneinek Tanácsa küldetése, hogy megırizze az öregek szerepének méltóságát az általuk lakott mexikói államokban, valamint hogy tanítsák az általuk ırzött hagyományokat. A szervezet jövıképe a bölcs öregek értékein alapul, mely a minden tekintetben élvezhetıbb életminıséggel áll kapcsolatban. A szervezet célja, hogy növekedjék, hogy az idısek mind nagyobb szerepet kapjanak a hétköznapokban. Eddigi sikereik közt szerepel, hogy 1980-tól kezdve folyamatosan sikerült számos központot és oktatási létesítményt megalapítaniuk, valamint fontos rendezvényeket szerveztek. További céljaikat, projektjeiket összesen 8 pontba foglalták, melyek lényege: A Nemzetközi Indián Egyetem számára nagymérető terület megszerzése, ahol szerepet kaphat a különféle diszciplinák (pl. gyógyászat, spiritualitás, indián nyelvek, kommunikáció, stb.) tanítása, s ahol az idısek szerepét értékelik, és méltóvá tehetik az öröklött ismeretek útmutatása által. Szálloda és étterem létesítése, ahol az egyetemen oktató bölcs öregek ellátását megoldhatják. Hagyományos Orvoslás Intézetének megalapítása. Bennszülött indián nyelvek oktatási programjának kidolgozása (nyelvoktatás, szótár, újság, stb.). A Világbéke érdekében megtartandó találkozó szervezése, ahol a kozmikus gyógyítás, az anyaföld és a bölcs gondolatokkal történı teremtés kiemelt szerepet kap. Központi rendezvényként melyet az otomí vén férfiak és asszonyok fogalmaztak meg - a 8000 Dob Győlésének Nagy Rendezvényét javasolják szerte a világban, minden napéjegyenlıség és napforduló alkalmával e rendezvény lehet a Föld, a fajok és az emberiség gyógyításának kezdete. A FIAPA tagdelegációi látogassanak el Mexikóba az otomí népcsoporthoz márciusában, s így járuljanak hozzá a nevelési és kulturális projektek fenntartásához és finanszírozásához. Fenti javaslatok azt a célt szolgálják, hogy a bölcs öregek aktív, kellemes, kreatív és egészséges életet éljenek. Az igazságosság és méltóság megfiatalítja ıket, s örömük és tanításuk megtanít bennünket élni, szeretni és szolgálni a világmindenséget. Ezen üzenet a jelenlévıknek és az egész emberiségnek szól, zárta beszédét. 4

5 Széman Zsuzsa Nemzeti stratégia - a munkaerı-piac és az egészség összefüggései címő elıadása fontos, új fogalmakra is felhívta a figyelmet A WHO szerint az aktív öregedés olyan egészségi állapotot jelent, amellyel az életminıség javítható. Ennek megfelelıen a WHO nem egyszerően a születéskor várható élettartamot, hanem az egészségesen eltöltendı élettartamot veszi alapul, és a növekvı élettartam miatt az életciklus késıi idıszakára vonatkoztatja az öregkort. Ennek megfelelıen a évest középkorúnak, a évest öregedınek, a évest öregnek és a 90 év feletti embert aggnak nevezi. Az öregség ebben a meghatározásban igen késıi életszakaszban következik be. A harmadik kor eredetileg 1 az önállóság és az elesettség közti, a nyugdíjazással kezdıdı életciklust jelölte, majd a definíció módosult. Hangsúlyossá vált a megfelelı anyagiakat és a jó egészségi állapotot feltételezve az újjáformálódás, újjá születés a más jellegő munka, a szabadidı, a kulturális igények és hobbik megvalósítása. A harmadik kor idıtartama is változott, a kor helyett sok országban az öregedés folyamata került elıtérbe, ezáltal idıtartama hosszabbá vált mivel: a) nı az egészségben eltöltendı évek száma, b) az idısebb még aktív munkaerı is a harmadik korba tartozók közé sorolható. Svédországban, pl.: a Harmadik kor egyetemére 51 éves kort követıen lehet jelentkezni, noha a születéskor egészségben várható élettartam férfiaknál 72, nıknél 75 év (születéskor várható átlagos élettartam: férfiak 79 év, nık 83 év, Statistics Sweden 2008). Az Európai Unió Zöldkönyve különféleképpen értelmezi az idıseket, használja a hagyományos és új demográfiai meghatározásokat, a 60, illetve 65 évet, de egy új munkaerı-piaci tartalmú kategória is megjelenik, ezek szerint: gyermekek 0-14 éves; fiatalok évesek; fiatal felnıttek évesek; felnıttek évesek; idısödı munkavállalók évesek; idısek évesek; aggkorúak 80 év felettiek. (Eurostat). 2 A háromféle értelmezés eltér egymástól, és az életkori kategóriák nem esnek egybe. Az egészségi állapot hangsúlyosan vagy latensen mégis mindhárom értelmezésben megtalálható. Közös jegynek fogható fel továbbá a statikusság (öregkor) mellett az öregedés folyamatát alapul vevı felfogás megjelenése. Az idıs kérdés megfelelı kezeléséhez elengedhetetlen a folyamat szemlélet. Az idısödı generáció jellemzıi egyben meghatározzák az idısek problémáit és a társadalomra háruló feladatokat. E problémakör következı szempontok szerinti tárgyalására került sor az elıadásban: a) az idısebbek munkaerı-piaci helyzetének elemzése, b) a családtagok által nyújtott gondozás problémái; c) az idısek otthoni biztonságos környezete. Itt most nincsen lehetıségünk mindhárom szempont bemutatására. A rendkívül fontos összefüggéseket bemutató elıadásból azonban kiemelünk egy részletet, melyben Széman többek között felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájában kiemelt helyet kap az éves korosztály munkaerı-piaci aktivitásának növelése. A lisszaboni stratégia 2010-re kitőzött célja e korosztály 50%-os foglalkoztatásának elérése. E feladatot sok ország közelítette, vagy túlteljesítette, de Magyarország a lemaradók közé tartozik ban a növekedés ellenére 3 a foglalkoztatási ráta még mindig csak 33,7% volt. 4 1 A harmadik kor koncepcióját Peter Laslett dolgozta ki a 80-as évek végén. 2 Az Európai Közösségek Bizottsága, A Bizottság Közleménye, Közleménye pdf. 3. o. 5. o. 9 o. hozzáférés nov ben 25,6%; 2004-ben 31,9%. Forrás: Total employments rate of older workers aged 55-64, EUROSTAT Eurostat 2008, KSH (2007):Társadalmi jellemzık, 2006, p. 41. Budapest 5

6 A lisszaboni cél elérését akadályozó tényezık közül a következıket emelte ki: o egészségi állapot o tudáshiány o munkaadói magatartás Egészségi állapot A WHO 2007-es adatai szerint Magyarországon a születéskor várható egészségben eltöltendı élettartam 2006-ban férfiaknál mindössze 62, nıknél 68 év volt, és ez 6-9 évvel elmaradt a régi tagországokhoz viszonyítva. A férfiaknál a volt szocialista új tagországok többségében is 1-5 évvel magasabb volt a várható egészségben eltöltendı élettartam. Csak Románia illetve a Szovjetunióból kivált balti államoknak voltak sokkal kedvezıtlenebb mutatóik. Hazánkban már az életút korai szakaszában nagy a veszélye munkaerıpiacról való kiszorulásnak. A Gazdaságkutató Rt. (GKI) 45 éven felüli foglalkoztatottak körében végzett reprezentatív lakossági felmérése (Adler 2004) 5 szerint a kérdezettek egytizedét egészségi állapota akadályozta munkája elvégzésében. Elsısorban az 51 év felettieket, különösen az év közti korosztályt. A munkájukban akadályoztatottak kormegoszlása év 18% év 42% év 26% % A veszélyeztetett éves korcsoportokba tartozók országos létszáma jelentıs ben 1250 ezren tartoztak az éves korosztályba: a) éves 685 ezer fı; b) éves 565 ezer fı. 6 A rendkívül negatív mutatókat egy az új uniós tagországokra kiterjedı reprezentatív felmérés is alátámasztja. Szemben több új uniós tagországgal, Magyarországon a lakosság mintegy 10%-a volt rokkant vagy csökkent munkaképességő. 7 A nyugdíjasok és nyugdíjszerő ellátást kapók között a rokkant nyugdíjasok aránya tartósan 26 % körüli, némi csökkenés után (2000, 2002) újra elérte az 1995-ös értéket. A rokkant nyugdíjasok több mint fele korhatár elıtti rokkant nyugdíjas, számában is nagyarányú 800 ezer fölötti népességet jelent. 8 Az éves férfiak közt a rokkant nyugdíjasok aránya elérte a 40%-ot. Ez a szám, akkor is magas, ha figyelembe vesszük, hogy a rokkantság a munkanélküliség elıli menekülési út egyik lehetséges formája. A Munkaerı-felmérés szerint a foglalkoztatási ráta csökkenésének egyik alapvetı oka a megromlott egészségi állapot. Az éves férfiak 35 %-a a munkavégzés megszőnésének okát egészségi állapotával indokolta. További 18%-uk munkavégzése munkanélkülivé válás miatt szőnt meg és csak 40%-uknál a nyugdíjazás miatt. 9 5 A 45 éven felüli foglalkoztatottak tapasztalata munkaerı-piaci helyzetükrıl 6 KSH:tatistical Pocket-Book of Hungary 2006 (2007) p. 4. Budapest 7 Litvániában, Szlovákiában és Romániában csak 6-8 % között volt (Mandl -Dorr- Oberholzner 2006). A korcsoportos besorolás eltért a GKI rendszerétıl. 8 KSH Statisztikai Zsebkönyvei( Statistical POcket-Book of Hungary 1995, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007, Budapest.. 9 A fennmaradó százalék az egyéb kategória. 6

7 Az e korcsoportba tartozó nık 51%-a nyugdíjazása (erre a rájuk vonatkozó nyugdíjszabályok lehetıséget adtak) miatt hagyta abba a munkavégzést, de a rossz egészségi állapot említése körükben is magas közelíti a 30%-ot. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából nem vitatható a nyugdíjkorhatár további emelésének szükségessége és az EU által is elvárt éves korosztály munkaerı-piaci aktivitásának növelése. Ennek egyik alapvetı akadálya az 50 éven felüli munkaerı rendkívül rossz egészségi állapota. A jelenlegi nyugdíjkorhatár 62 év. A WHO adatai szerint viszont Magyarországon a férfiak 62 év után már nem lesznek egészségesek, így a 65 évre emelendı nyugdíjkorhatár esetén a férfi munkaerı további 3 éves munkaerı-piaci jelenléte átlagosan eleve betegséggel kapcsolható össze, így jelentıs részük teljes munkaidıben csak alacsonyabb teljesítményre lesz képes, de ez a probléma a bemutatott elemzések alapján, jelentıs mértékben már egy korábbi életszakaszban is bekövetkezik. Ha nem az egészségben eltöltendı, hanem a születéskor várható átlagos élettartamot, a 68,6 évet nézzük, akkor az ezután következı közel 4 évet várhatóan betegséggel élve töltik, ez nagyobb arányú gondozási igényt indikál. A nık jobb helyzetben vannak. Náluk csak 68 év után következik be az általános egészségromlás, potenciálisan tovább maradhatnak a munkaerıpiac teljes értékő tagjai és így gondozóként is számításba vehetık. 10 Ugyanakkor, ha a születéskor átlagosan és az egészségben eltöltendı élettartam különbsége (76,9 év illetve 68 év) nıknél közel 9 év, így ık hosszabb ideig szorulnak majd gondozásra. A problémát némileg enyhíthetné részmunkaidıs lehetıségek kialakítása, jelenleg a részmunkaidı súlya elenyészı, 4%-os. Az idısebbek, az éveseknél valamivel magasabb a mutató, 8,2% - férfiaknál 6,6%, nıknél 9, de a részmunkaidıben dolgozók jelentıs része nem a nyugdíjazás elıtt, hanem nyugdíjazás után vállalt részmunkát. Az idısebb nık között magasabb az arány, közülük kerül ki az a réteg, amely a családháztartásban felmerülı segítı, gondozó, ápoló problémákat ellátja. A férfiak és nık alacsonyabb egészségben várható élettartama azt is jelenti, hogy igen korai életperiódusban, a nyugdíjkorhatár után alig pár évvel bekerülnek az egészségügyi ellátórendszerbe, megjelennek a segítséget, gondozást, ápolást igénylık közt. Ugyanakkor a nık egyre növekvı munkaerı-piaci kilépési kora miatt fokozatosan fogy az idısgondozásra rendelkezésre álló családi erıforrás. Széman Zsuzsa elıadásának ebben a részében arra hívta fel a figyelmet, hogy számolni kell azzal a következménnyel, amit a nık munkaerı-piacon maradása eredményez az idısellátás, az állami ellátó rendszerek és a családok mőködésében. İk azok ugyanis, akik idıs hozzátartozójukat szüleiket és anyósukat, apósukat ápolják. İk azok, akik közeledve a nyugdíj korhatárhoz igen nagy terheket vettek magukra: dolgoztak, s közben ellátták idıs és gyakran beteg hozzátartozóikat. A nyugdíjkorhatár emelésével életükben ez a párhozamosság kitolódik, gyakorta elviselhetetlen terheket róva rájuk, s egyben az állami ellátórendszerre. 10 KSH:Statistical Pocket Book in Hungary 2006, p Budapest. 11 KSH (2007): Társadalmi jellemzık, p. 44. Budapest 7

8 A FIAPA 62 fıs delegációja ismerkedett Budapest, illetve Magyarország nevezetességeivel A 62 fıs delegációból mindösszesen csak 7 fı járt Magyarországon, és ık is csak Budapesten. Igyekeztünk ismeretekben és élményekben gazdag programot összeállítani számukra, olyat, amit érdemes ismerısöknek, barátoknak, az egyes országok idısszervezetei tagságának elmesélni. Ebben a munkánkban a Turizmus Zrt., a Theo Tours és néhány szálloda munkatársai nyújtottak segítséget. Sztojanovits Kristófnak, a Turizmus Zrt. munkatársának a Benczúr Hotelben megtartott kiváló elıadása, a szállodák értékesítési munkatársainak a szolgáltatásaikat bemutató elıadása már az elsı napon felkeltette a résztvevık érdeklıdését. Az elhangzottak élményszerő megtapasztalása pedig, csak ezután következett. Székesfehérvár polgármestere, valamint az Életet az éveknek Klubszövetségünk Fejér Megyei Szervezete azt is megmutatta, hogyan mőködik a valóságban egy város idıspolitikája. A delegáció tagjai már az elnökségi ülést követıen az esti, kivilágított Budapesttel ismerkedhettek. Az esti órákra az idı is kegyes volt hozzánk! Elállt az esı! Meg a résztvevık lélegzete! Volt, aki azt mondta, hogy olyan gyönyörő a Citadella tetejérıl a kilátás, hogy ezt a látványt kellene a Világörökség részévé tenni. A többiek csak helyeseltek! Meg is erısítettük bennük, hogy ezzel a javaslatukkal nem állnak egyedül. A Citadella étteremben nemcsak kiváló ételeket és italokat szolgáltak fel, hanem színvonalas népzenei bemutató keretében ismerkedhettek vendégeink a magyar- és cigány népzenével, valamint táncainkkal. A külföldi vendégeinket meghívtuk szeptember 25-én A Barátság útján címmel megrendezett Amatır Nyugdíjas Nemzetiségi Együttesek és Szólisták II. Országos Találkozójára. A rendezvényen 6 megye 12 mővészeti együttese és szólistája, közel 200 fı lépett színpadra. Együtteseink, szólistáink német /sváb/, szlovák, román, cigány és magyar anyanyelven mutatkoznak be. Produkcióikat zömében két nyelven mutatták be, ezzel még élvezhetıbbé téve a nagyközönség, a külföldi vendégeink számára a mősort. A szereplık nemzetiségüknek megfelelı népviseletben léptek fel, ezzel is erısítve a hagyományok ápolását. Másnap, a parlamenti konferenciát követıen egy pohárpezsgı kíséretében - sétahajóra invitáltuk vendégeinket. A budapesti fényeket, illatokat és ízeket jól egészítették ki azok az ismeretek, melyeket a 3 órás autóbuszos városnézés közben szerezhettek meg az érdeklıdık. Székesfehérvári programunk egész napos volt. Warvasovszky Tihamér polgármester e rendezvényt követı napokban vehette át a parlamentben az Idısbarát Önkormányzat díjat. Mi a gyakorlatban tapasztalhattuk meg, hogy e város idısei jól ismerik polgármesterüket, szívesen állítják meg az utcán, beszélgetnek vele. Tisztelik, mert tudják, hogy az idısek mindig számíthatnak rá. A külföldi delegáció résztvevıi nagy elismeréssel szóltak azokról az intézkedésekrıl, amelyek a város idıseit érintik, s amelyekrıl a polgármesteren kívül a jelenlévı idısszervezeti vezetık is beszámoltak. A városházán történt fogadást követıen jól szervezett séta keretében ismerkedhettek külföldi vendégeink a város történetével, nevezetes épületeivel. A sétára velünk tartottak megyei szervezetünk képviselıi is. A legnagyobb sikert a Babamúzeum aratta. A gyönyörően felújított belváros házai között sétálva a vendégek azt mondták, hogy itt jó lehet élni, hiszen a múlt megbecsült része a jelennek. Igazi sikert aratott a lecsó! Iszkaszentgyörgyi szervezetünk képviselıi megénekeltették, megitatták és megetették a vendégeket. A Bory várba tett kirándulás megkoronázta a napot. Nemcsak a vár szépsége bővölt el mindenkit, hanem hagyományırzı együtteseink dalai, táncai is. Nem utolsó sorban a daltanulás élményét emlegettél. Másnap is úgy köszöntek, hogy virágom, virágom. Köszönet érte minden kedves székesfehérvári és megyei tagunknak!!! A szentendrei séta, a Dunakanyar látványa, a visegrádi várjátékok, a reneszánsz táncok, a dunai hajózás, a közös éneklések, jókedvő táncok, a finom ételek, a jó borok emlékén kívül magukkal vitték a vendégszeretetet, az önkéntesek fiatalok és idısebbek kedvességét, a szervezetünkrıl alkotott kedvezı benyomást. Köszönet érte minden támogatónknak, a programban közremőködı szereplınek! Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - Co-financed by the European Union within the programme "Europe for Citizens"

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. M U N K A T E R V E - tervezet - 2009.

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. M U N K A T E R V E - tervezet - 2009. NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E - tervezet - 2009. 2 A Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége 1989. március 29-én alakult

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Az öregségi nyugdíjkorhatár emelése

Az öregségi nyugdíjkorhatár emelése Közgazdasági Fıosztály Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Az öregségi nyugdíjkorhatár emelése A témakör hatásvizsgálati megközelítése (Az elvégzett részletes számítások rövid áttekintése) Budapest

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Demográfiai folyamatok áttekintése. a nyugdíjrendszer mőködésére fókuszálva. az EUROSTAT adatbázisa alapján (2010) Budapest. Készítette: 2011.

Demográfiai folyamatok áttekintése. a nyugdíjrendszer mőködésére fókuszálva. az EUROSTAT adatbázisa alapján (2010) Budapest. Készítette: 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya Demográfiai folyamatok áttekintése a nyugdíjrendszer mőködésére fókuszálva az EUROSTAT adatbázisa alapján (2010) Budapest 2011.

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Megjelent a GAZDASÁG & TÁRSADALOM. 2010/1 számában. A nyugdíjasok és a munkaképes korú népesség arányának alakulása az EUROSTAT adatbázisa alapján

Megjelent a GAZDASÁG & TÁRSADALOM. 2010/1 számában. A nyugdíjasok és a munkaképes korú népesség arányának alakulása az EUROSTAT adatbázisa alapján Megjelent a GAZDASÁG & TÁRSADALOM 2010/1 számában A nyugdíjasok és a munkaképes korú népesség arányának alakulása az EUROSTAT adatbázisa alapján Készítette: Hablicsekné Richter Mária biztosításmatematikus

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben