OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl."

Átírás

1 OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása, ezért A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.évi CXL.törvény ( továbbiakban: Törvény ) 77. -ában adott felhatalmazás alapján Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmővelıdési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az alábbi rendelet alkotja: Általános rendelkezések: 1.. A közmővelıdési jog gyakorlása közérdek, a közmővelıdési tevékenység közcél, ezért a falu valamennyi polgárának joga: a./a helyi közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevétele, b./a nemzeti és etnikai kisebbség kulturális örökségének megismerése, c./a mőveltség gyarapítása, és hogy kulturális jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, külön jogszabályok szerint szervezetet alapítson és mőködtessen. 2.. Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési tevékenység keretében a lakosság egyetlen rétegét sem érheti hátrányos megkülönböztetés. A Törvényben és e rendeletben megfogalmazott jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás különbségtétel nélkül. 3.. Az önkormányzat az önállóság tiszteletben tartásával elfogadja mindazokat a civil, egyéni és közösségi kezdeményezéseket, melyek a falu kulturális életét segítik és gazdagítják. 4.. Az önkormányzat anyagi lehetıségei szerint gondoskodik a saját fenntartású közmővelıdési intézmény mőködtetésérıl, személyi, tárgyi és dologi feltételei megteremtésérıl, azt követıen folyamatos fejlesztésérıl.

2 - 2 - A rendelet hatálya 5.. A rendelet hatálya kiterjed: a./a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósításában résztvevı állampolgárokra; b./az önkormányzat területén mőködı közmővelıdési intézményre, közösségi színterekre és a közmővelıdésben dolgozó közalkalmazottakra; c./a rendelet által szabályozott közmővelıdési megállapodással vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, illetve létrejöhetı vállalkozásokra és társulásokra, amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják; d./a képviselı-testületre és szerveire. A rendelet kiemelt célja: 6.. A rendelet az alábbi kiemelt célokat határozza meg: a./ A közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. b./ A település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti mozgalom ismételt beindítása, helyi mővelıdési szokások gondozása. c./ Iskolarendszeren kívüli felnıttoktatási formák, ismeretterjesztı elıadások lehetıségének biztosítása. d./ A helyi társadalom szellemi, mővészeti értékeinek támogatása, kiemelkedı közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erısítése. Környezetvédı, természetbarát, faluszépítı közösségek szervezése és támogatása. Helyi Kulturális Alapítvány létrehozása, Egyesületek stb. mőködésének segítése. e./ A Cigány nemzetiségi és etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a kisebbség hagyományainak gondozása, fejlesztése. f./ Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, mővelıdési kezdeményezé seinek segítése. g./ Idıskorú lakosság közösségi életének támogatása. h./ Amatır mővészeti körök, alkotó táborok létesítése. A szabadidı eltöltéséhez, illetve a szórakozási és közösségi igényekhez megfelelı lehetıségek biztosítása.

3 - 3 - i./ Civil közösségek együttmőködésének ösztönzése, gondozása. j./ Kistérségi szavalóversenyek, találkozók, bemutatók, kiállítások rendezése. k./ helyi kiadványok terjesztése Közmővelıdési feladatok 7.. Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásával a következı feladatokat határozza meg: a./az iskola rendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı és szakképzı tanfolyamok szervezése. b./a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, a helyi mővelıdési szokások gondozása és gazdagítása: - vetélkedık szervezése (versmondó, mesemondó, helytörténeti, irodalmi, stb.) - civil szervezetek bemutatása a helyi újság felhasználásával, - községi ünnepségek és rendezvények lebonyolítása, - helytörténeti győjtemény anyagának a gondozása, - helyi alkotók kiállításának szervezése, - községi rendezvényeken és ünnepségeken szereplési lehetıség biztosítása a dalkör, tánccsoport és más csoportok részére. c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és etnikai kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a befogadás elısegítése: - elıadó estek, kiállítások megszervezése, baráti körök létrehozása, - ünnepek, évfordulók, ünnepnapokhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása, - kulturális rendezvénysorozatok megszervezése, - hivatásos képzımővészeti kiállítások. d./ Az ismeretszerzı, az amatır alkotó mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása: - amatır mővészeti csoportok, létrehozása, támogatása, - elıadásaik, kiállításaik megszervezése. - alkotó táborok szervezése, lebonyolítása (fafaragó tábor) e./ A helyi társadalom kapcsolatrendszereinek, közösségi életének segítése: - civil közösségek segítése, egyesületek összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutató estek szervezése, - az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, mővelıdési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése.

4 kulturális közösségek részére közmővelıdési intézmény igénybevételéhez közösségenként ingyenes lehetıség biztosítása, - helyi kiadványok szerkesztése. f./ Feltételek biztosítása a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez: - a közmővelıdési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi mővelıdéséhez alkotó tevékenységének elısegítéséhez és a kikapcsolódáshoz a célnak megfelelı, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, - az adott tevékenységet segítı szakember biztosítása. g./egyéb mővelıdést segítı lehetıségek: - információk győjtése és közismertté tétele a település oktatási, közgyőjteményi, nemzetiségi és etnikai, egyházi intézményei, civil szervezetek által kínált mővelıdési lehetıségekrıl, - a település amatır mővészeti csoportjainak menedzselése, - közérdekő, közhasznú kiállítások, ajándékvásárok szervezése, - falusi turizmus lehetıségeinek ösztönzése, idegenvezetés. - kirándulások szervezése, - lehetıség szerint számítógép adatbázis, Internet használat. A közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei /1/Ozora községben a közmővelıdési alapfeladatokat a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház látja el. /2/ A helyi közmővelıdési célok megvalósítását segíti az Ozora Községért Alapítvány. /3/Az önkormányzat az egyes közmővelıdési feladatainak ellátásába más önkormányzati, nem közmővelıdési alapfeladatú intézményt is bevonhat. /4/Az önkormányzat a kulturális célok megvalósítása érdekében kérheti a civil szervezetek segítségét. 8.. A közmővelıdés finanszírozása 9.. /1/Az önkormányzat e rendeletben meghatározott feladatait költségvetésébıl finanszírozza.

5 - 5 - Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésbıl származó normatív állami hozzájárulás, pályázati úton elnyerhetı támogatások. /2/A feladatellátáshoz szükséges mőködési költségek biztosítása az önkormányzat költségvetésében történik, a Közösségi mővelıdési tevékenység önálló szakfeladatot képez. Záró rendelkezések 10.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Ozora, 2000.április 12 Schranz Istvánné Polgármester Németh Györgyné jegyzı A rendelet kihirdetve: Ozora, 2000.április 13

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben