Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az ipari terméktervező mérnöki mesterszak (MSc) 2012/2013. tanév 1. félévében beiratkozott hallgatói részére Szakfelelős: Dr. Jóri J. Istv{n Össze{llította: Dr. Marosfalvi J{nos Szerkesztette: Dr. Hor{k Péter Budapest, szeptember Az aktu{lis t{jékoztató letölthető: /Mesterszakok

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előszó Az ipari terméktervező mérnöki p{ly{ról és a képzésről Követelmények, szab{lyoz{sok T{rgyfelelős tanszékek, intézetek Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak tanterve és t{rgyleír{sai Természettudom{nyos alapok Szakmai törzsanyag Differenci{lt szakmai ismeretek Gazdas{gi ismeretek Diplomatervezés Szabadon v{lasztható t{rgyak min. 6 kreditpont Z{róvizsga t{rgyak

3 1. ELŐSZÓ Az ipari termékterező mérnöki mesterszakot a Kar először a 2009/2010-es tanévben indotta el, amelyen nemcsak a BME-n végzett alapdiplom{s (BSc) mérnökök kezdhetik meg tanulm{nyaikat, hanem az orsz{g b{rmely felsőoktat{si intézményében végzett gépészmérnöki, anyagmérnöki, közlekedésmérnöki, faipari mérnöki, könnyűipari mérnöki, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki BSc diplom{val rendelkezők is. Az ipari terméktervező mérnök mesterképzés egyenes folytat{sa az alapképzésnek s terméke az a műszaki szakember, aki elsősorban a tartós fogyasztói termékek tervezése, gy{rt{sa és forgalmaz{sa területén: rugalmasan és hatékonyan tud reag{lni a piacgazdas{g kihív{saira, elsősorban a kis- és középv{llalatok keretein belül, műszaki, esztétikai, hum{n, valamint gazdas{gi ismeretek és készségek birtok{ban a termékfejlesztés valamennyi f{zis{ban képes az ön{lló, alkotó munk{ra, szervező és ir{nyító tevékenységével képes a termékfejlesztés innov{ciós folyamat{t, a termékfejlesztéshez szükséges t{rgyi, szervezeti és emberi erőforr{sokat, illetve a termék életp{lya teljes ciklus{t menedzselni. A Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetemen, karközi képzés form{j{ban, a Gépészmérnöki Kar gesztor{l{s{val folyik a tanítói munka. A tanít{s-tanul{s összetett, több szakmai területet {tfogó (interdiszciplin{ris) jellegéből adódóan a tananyag tartalma h{rom fő részből {ll: műszaki, anyagtudom{nyi, tervezési, modellezési, konstrukciós és gy{rt{stechnológiai ismeretek, esztétikai, formatervezési és t{rsadalomtudom{nyi ismeretek, gazdas{gi-, hum{n-, jogi-, ergonómiai-, pszichológiai-, marketing-, menedzsment ismeretek. Az ipari terméktervező mérnökképzés alapvető saj{toss{ga a munka középpontj{ban {lló, az első szemesztertől az utolsóig húzódó, a di{kok egyéni és/vagy csoportos munk{j{n nyugvó, terméktervező stúdióban, modell vagy prototípusgy{rtó műhelyben és gyakorlati, iparv{llalati terepen végzett, projekt jellegű integr{lt terméktervezési gyakorlat. 3

4 Remélem és hiszem, hogy oktatóinkkal együttműködve olyan ipari terméktervező mérnökké v{lnak, akik mindenben eleget tesznek Pattantyús [brah{m Géza néhai műegyetemi professzor {ltal megfogalmazott elv{r{soknak: A mérnöki hivat{s felelősségteljes gyakorl{s{hoz az alapos szaktud{son felül széles l{tókörre, erkölcsi érzékkel p{rosult jellemerőre és felelősségtud{sra van szükség. Mindny{juknak jó egészséget, elegendő akaraterőt és tanulm{nyi sikereket kív{n: Dr. Czig{ny Tibor dék{n 4

5 2. AZ IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI P[LY[RÓL ÉS A KÉPZÉSRŐL Az okleveles ipari termék- és formatervező mérnökképzés az 1996/97. tanévben indult a Budapesti Műszaki Egyetemen. A képzési szerkezet {talakít{sakor, tekintettel az eddigi tapasztalatokra, v{rható, hogy a BSc oklevelet szerzett hallgatók egy jelentékeny része, a képzést alkotó szakir{nyok valamelyikében folytatni kív{nja tanulm{nyait. Ezért kív{njuk a m{sodik ciklusban magasabb szintűvé, az európai t{rsakkal egyenértékű tud{ss{ fejleszteni végzőseink ismereteit. Az ipari terméktervező mérnök- képzés képesítési követelményeit úgy {llítottuk össze, hogy a végzett mérnökök alkalmasak legyenek fogyasztói termékek tervezésére, gy{rt{s{ra és forgalmaz{s{ra, valamint rugalmasan és hatékonyan tudjanak reag{lni a piacgazdas{g kihív{saira. Ismereteik és készségeik birtok{ban a termékfejlesztés valamennyi f{zis{ban képesek az ön{lló, alkotó munk{ra, szervező és ir{nyító tevékenységükkel alkalmasak a termékfejlesztés innov{ciós folyamat{t, a termékfejlesztéshez szükséges t{rgyi, szervezeti és emberi erőforr{sokat, illetve a termék életp{lya teljes ciklus{t menedzselni. A mesterszak jellegzetessége azonos az alapszakéval vagyis h{rom nagy ismeretkör adja a kialakítandó kompetenci{k ismeretek és készségek körét: műszaki, gazdas{gi és formaismeretek. A természettudom{nyos alapismereteket az MSc-ben tov{bb mélyítjük és növekszik a di{kok ön{lló munk{ja is, elsősorban az Integr{lt termékfejlesztés projekt valamint a szakt{rgyak saj{t ön{lló feladatai, tov{bb{ a diplomaterv révén. A külföldi tapasztalatok szerint az oktat{s {ltal{nos karaktere, amely az ipari termékfejlesztést t{gabban értelmezi, a végzett hallgatóknak a munkaerőpiacon sok lehetőséget biztosít. Hab{r az oktat{s elsősorban a középméretű v{llalatok igényeire ir{nyul, a nagyv{llalatok termékfejlesztői és marketing igényeinek kielégítésére is szolg{l. Ezen kívül a kisv{llalatok is profit{lni tudnak a végzett hallgatók sokoldalú tud{s{ból. A mesterszakon végzett mérnökök, mint ön{lló ipari terméktervezők vagy mint tan{csadók is tevékenykedhetnek. Mindezek mellett a szolg{ltatói szfér{ban és a közigazgat{sban is el tudnak helyezkedni, ahol az ember-termék kapcsolathoz kötődő tud{st és a termékek beszerzésében és felhaszn{l{s{ban szerzett j{rtass{got is tudj{k kamatoztatni. Statisztikai adatok szerint a terméktervező mérnöki diplom{val rendelkezők mintegy 50%-a terméktervező, termékfejlesztő mérnökként 30%-a menedzserként helyezkedik el, a tov{bbi 20%-uk pedig kutat{si, képzési, tan{csad{si stb. feladatokat végez. A terméktervező mérnöki diplom{val rendelkező szakemberek ir{nt a gazdas{g részéről folyamatosan nagy a kereslet, sokoldalú felkészültségük, rugalmass{guk és gyors alkalmazkod{si képességük j{tszik szerepet abban, hogy nincs elhelyezkedési gondjuk. Európa sok orsz{g{ban Hollandia, Olaszorsz{g, Anglia, Németorsz{g, D{nia, Svédorsz{g stb. az új ipari termékek fejlesztőit mesterfokon (MSc szinten) is képezik. 5

6 Mérnökeink csak akkor lesznek a vil{gban versenyképesek, ha tud{suk egyenértékű európai t{rsaikéval. A jövő mérnökeinek, ipari szakembereinek és kutatóinak komplexen képzett, a v{ltoz{sokhoz könnyen alkalmazkodó, kreatív döntéshozókk{ kell fejlődni. Ezért az egyetemi oktat{s és a tudom{nyos tov{bbképzés célja nem a létező ismeretek és tud{s egyszerű tov{bbad{sa, hanem az alkotó gondolkod{s kifejlesztése. A kutat{sfejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, ill. kiv{laszt{s módja többlépcsős. Egyrészt az egyes tant{rgyak sor{n kapott egyéni és csoportos feladatok megfogalmaz{sa olyan, amelynek megvalósít{sa nagyfokú kreativit{st és az alkalmazott kutat{si részproblém{k megold{s{t igényli a hallgatóktól, m{srészt a Tudom{nyos Di{kköri munk{kban aktu{lis p{ly{zati és ipari K+F+I tevékenységbe kapcsolódhatnak be. Ezen ön{lló- és kiscsoportos feladatok, valamint a TDK munka alapj{n kerülnek kiv{laszt{sra a legtehetségesebb hallgatók, akik tanulm{nyaikat doktori képzés keretében folytathatj{k. 6

7 3. KÖVETELMÉNYEK, SZAB[LYOZ[SOK A mesterképzés keretében a tantervben előírt tant{rgyakból 120 kreditpontot kell teljesíteni. A kreditrendszer keretében lehetőség van arra, hogy minden hallgató a neki megfelelő ütemben és különböző tanulm{nyi úton jusson el a mesterdiploma megszerzéséhez. A kreditrendszer a tant{rgyak felvételében bizonyos rugalmass{got biztosít, azonban az ismeretanyag megértésének és elsaj{tít{s{nak folyamat{ban elengedhetetlen a t{rgyak egym{sra épülését megadó előtanulm{nyi rend. A mesterképzés keretében többnyire javasolt előtanulm{nyt írunk elő, amelyet a t{rgy könnyebb teljesítése érdekében javasolunk betartani. A mesterképzés tantervében 30 kreditpont értékű diplomatervezés szerepel, melyet két félévre megosztva lehet elkészíteni. A Diplomatervezés 1. tant{rgyak akkor vehetik fel a hallgatók, ha a mintatanterv szerinti tant{rgyakból legal{bb 54 kredit értékűt teljesítettek, valamint különböző BSc szakokról érkezett hallgatók részére előírt felvezető/különbözeti tant{rgyakat maradéktalanul teljesítették. Diplomatervezés 2. tant{rgy felvételének feltétele, hogy a hallgató az adott mesterszak mintatanterv t{rgyaiból a szabadon v{lasztható t{rgyak nélkül legal{bb 79 kreditponttal rendelkezzen. Diplomatervezés 1. és 2. tant{rgy a tanterv szerinti összes t{rgy teljesítése ut{n, a tanulm{nyok utolsó félévében kérelem alapj{n - együtt is felvehető. Mesterképzés keretében összefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A Szakmai gyakorlat kritérium t{rgyat, a képzés sor{n fel kell venni. A BSc. képzés keretében teljesített szakmai gyakorlat elfogad{s{ról a szakir{nyt gondozó tanszék dönt A mesterképzésben résztvevő hallgató a tanterv tant{rgyainak, valamint a kritérium t{rgyak teljesítése ut{n, az abszolutórium (végbizonyítv{ny) birtok{ban tehet z{róvizsg{t. A jelenleg érvényben lévő szab{lyoz{s értelmében az abszolutóriumot legkésőbb a képzési idő kétszeresének leteltéig lehet megszerezni. Ebbe az aktív, passzív és akkredit{lt idő is belesz{mít. Z{róvizsg{ra az abszolutórium megszerzése ut{n közvetlenül, vagy későbbi z{róvizsga időszakban a szakir{nyt gondozó tanszéken és a NEPTUN-rendszerben kell jelentkezni. A z{róvizsga időpontj{t, a szakir{nyt gondozó tanszék tűzi ki. Z{róvizsga a végbizonyítv{ny megszerzését követő két éven belül tehető. Oklevél ki{llít{s{ra a sikeres z{róvizsga és a nyelvvizsga követelmények igazol{sa ut{n kerül sor. A mesterfokozat megszerzéséhez {llamilag elismert legal{bb B2 (kor{bban középfokú C ) típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítv{ny, illetve oklevél szükséges b{rmely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakm{nak tudom{nyos szakirodalma van. 7

8 Megszűnik a hallgatói jogviszony, ha azonos tant{rgyból, szeptember 1. ut{n tett sikertelen vizsg{k összegzett sz{ma eléri a hatot. A mindenkor hat{lyos jogszab{lyok szerint a hallgató térítésmentesen az összes előírt kredit meghat{rozott részét felveheti. Az ezen felül felvett kreditekért a jogszab{ly térítési díjat írhat elő. A tanulm{nyokkal kapcsolatos részletes szab{lyoz{st a Tanulm{nyi és Vizsgaszab{lyzat (BME TVSZ) tartalmazza. A hallgatókra vonatkozó fizetési kötelezettségeket és juttat{sokat a Térítési és Juttat{si Szab{lyzat (BME TJSZ) rögzíti. Megemlítjük még, hogy a mesterciklus ut{n a legjobbak a harmadik ciklusban, tov{bbi elmélyült tanul{ssal és kutató-fejlesztő munk{val, PhD vagy DLA tudom{nyos fokozatot szerezhetnek. 8

9 4. T[RGYFELELŐS TANSZÉKEK, INTÉZETEK Az al{bbi oktat{si egységek működnek közre a képzésben (kivéve a tetszőlegesen szabadon v{lasztott t{rgyakat gondozó tanszékeket, intézeteket): Kar kód Tanszék cím GE Gépészmérnöki Kar (GPK) GE [T [raml{stan Tanszék AE ép. I. em. GE EN Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék D. ép. III. em. GE FO Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D ép. IV em. GE GE TT Gép- és Terméktervezés Tanszék Mg ép. I. em. GE GT Gy{rt{studom{ny és -technológia Tanszék T ép. IV. em. GE MM Műszaki Mechanikai Tanszék MM ép. I. em. GE MT Anyagtudom{ny és Technológia Tanszék MT ép. fszt. GE PT Polimertechnika Tanszék T ép. III. em. GE VG Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék D ép. III. em. GE VÉ Épületgépészeti és Gépészeti Elj{r{stechnika Tanszék D ép. I. em. GT GT Gazdas{g- és T{rsadalomtudom{nyi Kar (GTK) Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet: GT 52 Ergonómia és Pszichológia Tanszék Q ép. GT Üzleti Tudom{nyok Intézet: GT 20 Menedzsment és V{llalkoz{sgazdas{gtan Tanszék Q ép.. GT 55 Üzleti Jog Tanszék Q ép. GT Közgazdas{gtudom{nyok Intézet: GT 30 Közgazdas{gtan Tanszék Q ép. GT 42 Környezetgazdas{gtan Tanszék Q ép. GT T{rsadalomismeret Intézet: GT 43 Szociológia és Kommunik{ció Tanszék E ép. VIII. em. 9

10 Kar kód Tanszék cím TE Természettudom{nyi Kar (TTK) Matematika Intézet: TE 90 Differenci{legyenletek Tanszék H ép. IV. em. TE 90 Geometria Tanszék H ép. II. em. Fizikai Intézet: TE 13 Elméleti Fizika Tanszék F ép. III. lh. mfsz. EP Építészmérnöki Kar (EPK) EP RA Rajzi és Formaismereti Tanszék K ép. III. em. VE Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) VE SE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék CH ép. I. em. VI Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) VI AU Automatiz{l{si és Alkalmazott Informatikai Tanszék Q ép B II. em VI ET Elektronikai Technológia Tanszék V2 ép. II. em. 10

11 5. AZ IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERSZAK TANTERVE ÉS T[RGYLEÍR[SAI Tavaszi kezdés Tant{rgyak Őszi kezdés tavasz ősz tavasz ősz ősz tavasz ősz tavas z 2/0/0/f/2 2/0/0/f/2 2/0/0/f/2 2/0/1/v/4 2/0/0/f/3 2/1/0/v/4 1/0/2/v/4 Természettudom{nyos alapok (24) Mechanikai modellezés BMETE15MX34 3/0/0/v/4 Matematika M1. BMETE90MX32 3/0/1/f/4 2/1/0/f/3 1/2/1/f/4 2/0/0/v/2 2/0/0/f/2 1/0/2/v/4 1/2/0/f/4 1/0/2/v/4 2/1/0/v/4 Sz{mítógépi geometriai modellezés BMETE94MX05 Projektív geometria mérnököknek BMETE94MX04 Mérés és jelfeldolgoz{s BMEGEMIMT01 Anyagtudom{ny BMEGEMTMK02 Természetes polimer szerkezeti anyagok BMEGEPTMG12 Tervezéselmélet és módszertan BMEGEGEMTGM Gazdas{gi és hum{n ismeretek (12) Alkalmazott ergonómia BMEGT52M010 Szociológia BMEGT43MS05 Designelmélet és művészeti ismeretek BMEEPRAMT11 Termékfejlesztés menedzsment BMEGT52M011 Szakmai törzsanyag (20) Terméktervezés numerikus módszerei BMEGEGEMTMN Virtu{lis termékmodellezés BMEGEGEMTVT Virtu{lis termékfejlesztés BMEGEGEMGVT Ipari formatervezési ismeretek I. BMEGEGEMTI1 Ökodesign BMEGEGEMTÖD 3/0/0/v/4 3/0/1/f/4 2/1/0/f/3 1/2/1/f/4 2/0/0/v/2 2/0/0/f/2 1/0/2/v/4 1/2/0/f/4 2/0/0/f/2 2/0/0/f/2 2/0/0/f/2 2/0/1/v/4 2/0/0/f/3 2/1/0/v/4 1/0/2/v/4 1/0/2/v/4 2/1/0/v/4 11

12 Tavaszi kezdés Tant{rgyak Őszi kezdés tavasz ősz tavasz ősz ősz tavasz ősz tavasz 0/2/2/f/5 1/2/0/f/4 24 (15/4/5) 0/2/2/f/5 28 (15/7/6) 0/2/2/f/5 1/0/2/f/3 3/0/0/v/4 1/2/0/f/4 2/0/1/f/3 2/0/0/v/2 2/2/0/f/4 Jelmagyar{zat: előad{s/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy/kreditpont *: kötelezően v{lasztható t{rgyak Differenci{lt szakmai ismeretek (min. 28) Integr{lt termékfejlesztés I. BMEGEGEMTF1 Integr{lt termékfejlesztés II. BMEGEGEMT02 Integr{lt termékfejlesztés III. BMEGEGEMTF3 *Termékinnov{ció gyakorlata BMEGEGEMGTI *DFX technik{k BMEGEGEMTDF *Különleges gy{rt{si technológi{k BMEGEGTMT01 *Mikrotechnika BMEGEMIMM33 *Ipari formatervezési ismeretek II. BMEGEGEMTI2 *Nanotechnológia BMEGEGEMTNT *Vizu{lis kommunik{ció BMEGT43M400 Diplomatervezés (30) 0/8/0/f/10 Diplomatervezés I. BMEGEGEMTD1 0/16/0/a/20 Diplomatervezés II. BMEGEGEMTD2 Szabadon v{lasztható (min 6) 0/2/2/f/5 Kritérium feltétel: szakmai gyakorlat (T{jékoztató 7. oldal) 0/2/2/f/5 1/2/0/f/4 0/2/2/f/5 2/0/1/f/3 2/0/0/v/2 2/2/0/f/4 0/8/0/f/10 2/0/0/v/3 Szab. v{l. 1. 2/0/0/v/3 1/0/2/f/3 3/0/0/v/4 1/2/0/f/4 0/16/0/a/20 2/0/0/f/3 Szab. v{l. 2. 2/0/0/f/3 28 (10/12/6) 29 (9/19/1) összesen óra 28 (15/7/6) (Azon hallgatóknak, akik nem teljesítették a szak követelményeinek megfelelő szakmai gyakorlatot, a képzés ideje alatt összefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.) 27 (16/4/7) 27 (11/13/3) 27 (7/18/2) 3/6 3/6 3/4 2/2/1 összesen v/f 3/6 4/6 3/4 1/2/ összes kredit

13 5.1. Természettudom{nyos alapok MATEMATIKA M1. Előadó: Dr. G. Horv{th [kos v, 4 kp, ma, os, 3 ko (3 ea, 0 gy, 0 lab) Valószínűségsz{mít{s: A valószínűség fogalma, feltételes valószínűség, függetlenség. Valószínűségi v{ltozó, eloszl{sok, eloszl{sfüggvény, sűrűségfüggvény, v{rható érték, szór{s, magasabb momentumok, speci{lis eloszl{sok: binomi{lis eloszl{s, Poisson eloszl{s, egyenletes eloszl{s, gamma, béta, exponenci{lis és Weibull eloszl{sok. Norm{lis eloszl{s, centr{lis hat{reloszl{s tétel, nagy sz{mok törvénye. Komplex függvénytan: Elemi függvények, hat{rérték és folytonoss{g. Komplex függvények differenci{l{sa: Cauchy Riemann egyenletek, harmonikus függvények, analitikus függvények, Taylor sor. Komplex vonalmenti integr{lok: vonalintegr{l függetlensége az úttól, Cauchy formul{i, Liouville tétele. Szingularit{sok oszt{lyoz{sa, meromorf függvények Laurent sora. Reziduum, reziduum tétel, példa nevezetes integr{lok kisz{mít{s{ra. Konformis leképezések. Az n-dimenziós tér vektorai: Ismétlés a BsC A1, A2 t{rgyaiból. Közönséges differenci{legyenletek: Line{ris egyenletek. Laplace transzform{ció, és alkalmaz{sai líne{ris egyenletekre, konvolúciós integr{l. Fourier sor és {ltal{nosított Fourier sor, ortogonalit{si tulajdons{gok Euklideszi és Hilbert terekben, Parseval tétele. A Fourier elmélet alkalmaz{sa differenci{legyenletek megold{s{ra. Prékopa Andr{s: Valószínűségsz{mít{s műszakiaknak Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980 SZ[MÍTÓGÉPI GEOMETRIAI MODELLEZÉS Előadó: Nagyné dr. Szilv{si M{rta, dr. Prok Istv{n f, 2kp, ma, 2ko (2ea, 0gy, 0lab) Alapvető geometriai algoritmusok. Leképezések, vetítések. Térbeli alakzatok numerikus leír{s{nak módszerei. Poliéderek adatszerkezetei. Görbék és felületek leír{sa spline-függvényekkel. L{thatós{g szerinti és valós{ghű {br{zol{si elj{r{sok. Az adat{tvitel kérdései. Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics principles and practice, Addison-Wesley PROJEKTÍV GEOMETRIA MÉRNÖKÖKNEK Előadó: dr. G. Horv{th [kos, dr.szirmai Jenő f, 2kp, ma, 2ko (2ea, 0gy, 0lab) A centr{lis {br{zol{s megjelenése a művészetben. A centr{lis {br{zol{s alapelve. A gyakorlati perspektíva, mint a centr{lis {br{zol{s speci{lis esete. A klasszikus projektív sík bevezetése. Homogén koordin{t{z{s, kettősviszony fogalm{nak kiterjesztése, Nevezetes z{ród{si tételek: Desargues, Pappus, Pascal, Brianchon tételei. Teljes négyoldal tétele, harmonikus pontsorozatok. Projektív leképezések alaptétele. [ltal{nos projektív szimplex-koordin{t{z{s. Az alaptétel line{ris algebrai alakja. A projektív axonometria alapgondolata. Centr{lis vetítések analitikus alakban való felír{sa, a sz{mítógépes {br{zol{s alapjai. A projektív geometria ön{lló felépítéséről (Bieberbach-féle axiómarendszer és bővítései) Gyakorlati alkalmaz{sok (színkoordin{t{k, optikai leképezések). Az elliptikus és a hiperbolikus sík 13

14 vektormodelljeinek sz{rmaztat{sa. Konkrét sz{mol{si technik{k szimul{ciós problém{k sz{mítógépes alkalmaz{saihoz. Tanszéki előad{s v{zlat MECHANIKAI MODELLEZÉS Előadó: Dr Uj József, ny. egyetemi docens f, 2 kp, ma, ta, 2 ko (2 ea, 0 gy, 0 lab) A mechanikai modellek szerepe a mérnöki tervező munk{ban, kapcsolatuk a matematikai modellekkel. A mechanikai modellalkot{s elvei, módszerei. A modellek alapelemei. Geometriai modellek. Az anyagi viselkedés modelljei. Merev test, rugalmas test (line{ris, nem-line{ris,izotrop, ortotróp), viszko-elasztikus test, sz{lerősített polimer kompozitok. Kényszerkapcsolatok modellezése. A mechanikai terhelések modellezése. A különféle modellek gyakorlati alkalmaz{s{nak bemutat{sa modellezési péld{k, esettanulm{nyok keretében. Csizmadia-N{ndori: Mechanika Mérnököknek. Modellalkot{s. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003 Uj József: Mechanikai Modellezés. Előad{sv{zlat. Tanszéki kiadv{ny (előkészületben) MÉRÉS ÉS JELFELDOLGOZ[S Előadó: Dr. Hal{sz G{bor, Dr. Huba Antal f, 4 kp, ma, 4. sz. 4 ko (3 ea, 0 gy, 1 lab) Jelek rendszerezése és analízise idő és frekvencia tartom{nyban. A jelfeldolgoz{s matematikai módszerei. A digit{lis adatgyűjtés és jelfeldolgoz{s módszerei. A méréstudom{ny és a műszertechnika kapcsolata. Méről{nc tagjai és funkciójuk. A hib{k okai és csökkentésük módjai. Kv{zi-statikus és dinamikus fizikai mennyiségek mérésének műszertechnikai feltételrendszere, eszközei. A jelfeldolgoz{s analóg és digit{lis elektronikai eszközei. Digit{lis méréstechnika a gépiparban. Schnell: Jelek és rendszerek méréstechnik{ja, Műszaki Könyvkiadó Tränkler-Obermeier: Sensortechnik, Spriger J. S. Bendat A.G. Piersol: Random Data (Analysis and Measurement Procedures) John Wiley &Sons Inc ANYAGTUDOM[NY Előadó: Dr. Kr{llics György, Dr. Vas L{szló Mih{ly v, 4 kp, ma, os, 3 ko (2 ea, 0 gy, 1 lab), Fémek, polimerek és ker{mi{k különleges tulajdons{gai és alkalmaz{si területei. Nagyszil{rds{gú és nagyrugalmass{gú anyagok elő{llít{sa, intelligens anyagok anyagszerkezettani mechanizmusa. Alakemlékező gélek és ötvözetek. Nanoszerkezetű anyagok (részecskék, rétegek, tömbi anyagok elő{llít{sa és tulajdons{gaik). Különleges kompozitok elő{llít{sa és tulajdons{gai. Hibrid szerkezetű anyagok alkalmaz{si előnyei. Anyagkiv{laszt{s szempontjai, anyagtervezés és méretezés. Az anyagok újrahasznosít{sa. 14

15 Proh{szka J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdons{gai. Műegyetemi Kiadó, Bp.,2001 Czvikovszky T., Nagy P., Ga{l J.: A polimertechnika alapjai. Műegyetemi Kiadó, Bp., 2000 TERMÉSZETES POLIMER SZERKEZETI ANYAGOK Előadó: Dr. Hal{sz Marianna f, 3 kp, ma, ta, 2 ko (2 ea, 0 gy, 0 lab) Természetes polimerek (cellulóz, fehérje, latex), mint a növényi és {llati szervezetek v{z- és funkcion{lis anyagai. Szerkezeti felépítésük, a szintetikus polimerekhez képest eltérő tulajdons{gaik. Természetes polimerek mesterséges {talakít{sa. Nedvszívó képesség, a nedvességtartalom hat{sa. Szerkezeti anyagként való megjelenési form{ik (fa, papír, bőr, szőrme, növényi és {llati eredetű sz{lak, természetes gumi, csont és szaru) szerkezete, tulajdons{gai, fajt{i, feldolgoz{sa, a belőlük készült műszaki és hétköznapi termékek. Moln{r S.: Faipari Kézikönyv I., II., III, Faipari Tudom{nyos Alapítv{ny, Sopron, TERMÉKFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA Előadó: Dr. Hor{k Péter f, 3 kp, ma, ta, 3 ko (2 ea, 1 gy, 0 lab) Tervezési iskol{k és elméletek. A tervezési folyamat és modellezése. Inventív probléma megold{si módszerek. A TRIZ és a WOIS módszer. Értékelési módszerek. Értékelemzés, értékjavít{s, értéktervezés. Kialakít{si ir{nyelvek, szab{lyok. Biztons{g, megbízhatós{g, minőség a tervezésben. Hiba és kock{zatelemzés. Költségszempontú tervezés. Gy{rtm{nysorozatok, csal{dok és építőszekrény rendszerek fejlesztése. Bercsey T., - Hor{k P.: Terméktervezés és fejlesztés, Phare TDQM Tervezésmódszertan Szakmai törzsanyag TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Előadó: Dr. V{radi K{roly v, 4 kp, ma, (1 ea, 0 gy, 2 lab) A szerkezetanalízis helye a terméktervezésben. A szerkezeti modell, a mechanikai modell és a végeselemes modell megalkot{sa. Végeselemes alapfogalmak és alapegyenletek {ttekintése. A professzion{lis végeselem rendszerek főbb elemtípusai. Rúd, gerenda, síkbeli és térbeli, héj, stb. elemek. Line{ris és magasabb rendű elemek. A H és a P verzió elemei. A megfelelő elemtípus kiv{laszt{sa. A 15

16 végeselemes modell-alkot{s. Anyagtörvények, peremfeltételek, terhelések. H{ló-struktúr{k, szabads{gfokok. Modellezési esettanulm{nyok. Integr{lt CAD-VEM rendszerek. Az automatikus tervezési környezet biztosít{sa. Az objektum modell egyszerűsítése. Módosít{si lehetőségek. Szerkezetoptim{l{s. Célfüggvény, tervezési v{ltozók, tervezési paraméterek és kényszerek. Szerkezettípusok optim{l{sa. Az optim{lis tervezés főbb lépései. Közelítő elj{r{sok. A végeselemes modellezés begyakorl{s{ra a hallgatók egyszerűbb termékek és alkatrészek feszültségi és alakv{ltoz{si {llapot{nak meghat{roz{s{ra és azok optim{l{s{ra szolg{ló tervezési-elemzési feladatokat oldanak meg. Knight, C.: The finite element method in mechanical engineering, PWS Kent Publishing Company, és VIRTU[LIS TERMÉKMODELLEZÉS Előadó: Dr. Körtélyesi G{bor v, 4 kp, ma, os, 3 ko (1 ea, 0 gy, 2 lab) Tervezési folyamat modellezése, virtu{lis termék. Követelmény-modellezés. Koncepciómodellezés. Virtu{lis v{zlatol{s. Geometriai modellezés. Termékmodellezés. Vizualiz{ció és interakció, kommunik{ció. Anim{ció. Gyors modellezési elj{r{sok. Reverse Engineering. Gyors prototípus elj{r{sok. Tulajdons{g és viselkedés szimul{ció. Értékelés. Termék- és tervezési folyamat-optim{l{s. Inform{ciórendszerek. Integr{lt, osztott és együttműködő rendszerek. Tud{salapú rendszerek, generatív tervezés. Digit{lis termék, Digital Mockup. G.Spur F.L.Krause: Das virtuelle Produkt, Hanser Verlag, München, 1997 VIRTU[LIS TERMÉKFEJLESZTÉS Előadó: Dr. Körtélyesi G{bor v, 4 kp, ma, ta, 3 ko (1 ea, 0 gy, 2 lab) Ek: Virtu{lis termékmodellezés Virtu{lis valós{g rendszerek. Virtu{lis prototípus, funkcionalit{s vizsg{lat, szimul{ció, értékelés. Ergonómiai, hőtani, {raml{stechnikai szimul{ció. Költség- és folyamat szimul{ció Digit{lis prototípus és vizualiz{ciós technik{k. Integr{lt virtu{lis termék elő{llít{s módszerei. Esettanulm{nyok virtu{lis mérnöki környezetben. Termékadat menedzsment (PDM). Termék életút menedzsment (PLM). G.Spur F.L.Krause: Das virtuelle Produkt, Hanser Verlag, München, 1997 IPARI FORMATERVEZÉSI ISMERETEK I. Előadó: Fodor Lór{nt, DLA f, 4kp, ma, (1ea, 2gy, 0lab) Ek: Integr{lt terméktervezés, 3D tervezés. 16

17 Összetett haszn{lati t{rgy formatervi koncepciój{nak kidolgoz{sa. Konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmaz{s, megvalósíthatós{g. A félév sor{n egy v{lasztott témakörben kell a feladatot megoldani ön{lló munk{val. A kézzel kapcsolatos t{rgyak tervezése. Megújuló energia felhaszn{l{s{nak lehetősége, eszközei. A formatervezés kiemelt elemei: A kiadott feladat koncepcion{lis felépítése, inform{ciógyűjtés. A formatervi koncepció véglegesítése: Alaptervi javaslatok alapj{n a végleges megold{s formatervi adapt{ciója a termékfejlesztésen belül. A formaterv dokument{l{sa: 3D perspektivikus l{tv{ny és műszaki dokument{ció. Gail Greet Hannah: Elemens of Design. Princeton Architectural Press, New York.(1987) R. L. Gregory-E.H. Gombrich: Illúzió a természetben és a művészetben. Gondolat(1982) Kepes György: A l{t{s nyelve. Gondolat (1979) Moholy-Nagy L{szló: L{t{s mozg{sban. Műcsarnok Intermédia.(1996) Dick Powell: Design Rendering Techniques. Orbis Publishing Limited, London(1985) Lelkes Péter:Art Designer(2004) Scherer József:100 év formatan(2000) ÖKODESIGN Előadó: Dr. Jóri J. Istv{n, Zalav{ri József DLA V, 3kp, ma, (2ea, 1gy, 0lab) Megismerteti a hallgatót a korszerű termékek és termékrendszerek életciklus tervezés szemléletével, követelményrendszerével, módszertan{val, jogi kereteivel és annak gyakorlati alkalmaz{s{val. A termék teljes körű, a teljes életciklusra kiterjedő terméktervezői módszerének ismertetése. A tervezés interdiszciplin{ris szemléletével a termékből terméktervezés módszertan{nak ismertetése. Az EU fenntartható fejlesztés és környezetvédelmi követelményeinek kielégítésére szolg{ló módszerek {ltal{nos ismertetése. Az előad{sokon az elméleti ismereteket konkrét terméktervezési péld{k, eredmények p{rhuzamos bemutat{sa és elemzése mélyíti el. MSZ EN ISO 14001; 1997 Környezetszempontú ir{nyít{si rendszerek. Követelmények és alkalmaz{si ir{nyelvek. Begining LCA;A guide into environmental Life Cycle Assesment. NNational Reuse of Waste research Programme NOH Netherlands 1994 Havér Bal{zs: Termékek és környezetvédelem KÖVET-INEM Hungaria 2001 Zalav{ri József: Designökológia Kislexikon Osiris Differenci{lt szakmai ismeretek INTEGR[LT TERMEKFEJLESZTES I. Előadó: Dr. Jóri Istv{n f, 5 kp, ma, os, 4 ko (0 ea, 2 gy, 2 lab) Új termék fejlesztése, termékötlet keresése, termékjavaslat és megvalósíthatós{gi tanulm{ny készítése, az új termék megtervezése, dokument{l{sa és bemutató modelljének elkészítése. Szerk.: Bercsey Tibor: Integr{lt terméktervezés; 17

18 INTEGR[LT TERMÉKFEJLESZTÉS II. Előadó: Dr. Jóri Istv{n f 5 kp, ma, ta, 4 ko (0 ea, 2 gy, 2 lab) Adott termék elemzése, gyengepont és hibafelt{r{s. Tov{bbfejlesztési javaslatok kidolgoz{sa. Termék{ttervezés és viselkedés szimul{ciók. A tov{bbfejlesztett termék és a fejlesztési folyamat dokument{l{sa. Virtu{lis és bemutató termékmodell készítése. Szerk.: Bercsey Tibor: Integr{lt terméktervezés; INTEGR[LT TERMÉKFEJLESZTÉS III. Előadó: Dr. Jóri J. Istv{n f, 5 kp, ma os, 4 ko(0 ea, 2 gy, 2 lab) Ipari termékfejlesztési projekt kidolgoz{sa. A projekt feladat dokument{ciój{nak és a termék modelljének elkészítése, bemutat{sa. Ön{lló, probléma specifikus kutat{si-fejlesztési projekt javaslat, feladat készítése. Szerk.: Bercsey Tibor: Integr{lt terméktervezés; TERMÉKINNOV[CIÓ GYAKORLATA Előadó: Dr. V{radi K{roly f, 4kp, ma, (1 ea, 2 gy, 0 lab) A megold{sra v{ró feladat megfogalmaz{sa és a követelmények. A kutató / fejlesztő munka célkitűzései, tervezése. Kutat{si hipotézisek. Kutat{si munkaterv készitése. A szakirodalom-kutat{s korszerű módszerei. Kulcsszavak megv{laszt{sa. Megold{si módszerek és megvalósit{sok keresése. Kisérletek és modellezés megtervezése és végrejhajt{sa. A team munka szerepe és a kommunik{ció. Az eredmények értékelése és a következtetések levon{sa. Prezent{ciós technik{k. Jelentések / dokument{ció készítése. Esettanulm{nyok bemutat{sa és kutat{si programok készítése. Wright, I,: Design methods in engineering and product design, McGraw-Hill,1998 DFX TECHNIK[K Előadó: Dr. Hor{k Péter f, 3 kp, ma, 3 ko (1 ea, 0 gy, 2 lab) Tervezési szempontok- és követelmények. A gy{rt{selőkészítési folyamat elemeinek p{rhuzamosít{sa. A gy{rt{s és szerelés szempontj{ból helyes tervezés, a DFMA módszer. Az ismételt felhaszn{l{s tervezési szempontjai, környezet szempontj{ból helyes tervezés, Design for Enviroment. A minőség tervezése és fejlesztése, FMEA. QFD. Költségtervezés és becslés, Design for Cost, Design for Service. Szerk.: Hor{k Péter: DfX technik{k: 18

19 KÜLÖNLEGES GY[RT[SI TECHNOLÓGI[K Előadó: Dr. Mész{ros Imre f, 3 kp, ma, os, 3 ko, (2 ea, 0 gy, 1 lab) Ek.: Anyagtudom{ny, Forg{csol{si folyamatok, Fizika Anyaglev{lasztó és építő elj{r{sok rendszerezése. Villamos elven működő anyaglev{laszt{si elj{r{sok. Elektrokémiai elj{r{sok. Megmunk{l{s energiasug{rral. Mikro-megmunk{l{sok. Nagysebességű megmunk{l{sok. Ultraprecíziós megmunk{l{sok. Anyag felrakó és építő elj{r{sok. Gyors prototípusgy{rt{si elj{r{sok. König, W. Klocke, F. Fertigungsferfahren Abtragen und Generieren Springer, 1997 MIKROTECHNIKA Előadó: Dr. Halmai Attila v, 4 kp, ma, 3 ko ( 3 ea, 0 gy, 0 lab ) Elméleti alapok. Kis méretek hat{sa Mikromechanikai elemek. A mikromechanika jellegzetes anyagai. Mikromechanikai technológi{k (rétegfelviteli elj{r{sok, marat{sok, foto és röntgenlitogr{fiai módszerek. Szilicium-mikromechanika, LIGA-technika. Mikromechanikai érzékelők és jel{talakítók. Mikrorendszerek tervezése. Csatolt rendszerek dinamikai modellezése. A mikrorendszerek funkcion{lis és formai elemkészlete. Rendszerintegr{ció. Mikrorendszerek szerelése. Megvalósít{si péld{k. Gerlach-Dötzel: Grundlagen der Mikrosystemtechnik, Hanser Brück-Rizvi-Schmidt: Angewandte Mikrotechnik, Hanser IPARI FORMATERVEZÉSI ISMERETEK II. Előadó: Fodor Lór{nt, DLA f, 4kp, ma, (1ea, 2gy, 0lab) Ek: Ipari formatervezési ismeretek I. Összetett bonyolults{gú t{rgyak és berendezések tervezése. A megadott tém{t tan{ri konzult{ciók mellett, ön{llóan kell feldolgozni és megold{si javaslatot adni. Tervezési feladat az inform{ció vil{g{ból. Környezetünk t{rgyrendszere. Közlekedés. Sport, szabadidő. A gyerekek vil{ga. A formatervezés kiemelt elemei: A kiadott feladat értelmezése, inform{ciógyűjtés, elemzés. A formatervi koncepció véglegesítése: Alaptervi javaslatok alapj{n a végleges megold{s formatervi adapt{ciója a termékfejlesztésen belül. A formaterv dokument{l{sa: 3D perspektivikus l{tv{ny és műszaki dokument{ció. Megvalósíthatós{gi tanulm{ny. Modellezés. Gail Greet Hannah: Elemens of Design. Princeton Architectural Press, New York.(1987) Moholy-Nagy L{szló: L{t{s mozg{sban. Műcsarnok Intermédia.(1996) Lelkes Péter: Art Designer (2004) Scherer József: 100 év formatan (2000) 19

20 NANOTECHNOLÓGIA Előadó: Dr. Kr{llics György v, 2kp, ma, (2ea, 0gy, 0lab) Alulról felfelé építkezés. Fentről lefelé építkezés. Önszerveződés a szerves és szervetlen vil{gban. [tmenet a mikrovil{gból a nanovil{gba. Mikroelektro-mechanikai rendszerek. A nanotechnológia anyagai, nanocsövek, nanovezetékek. Szerves anyagok a nanotechnológi{ban. Nanoobjektumok méréstechnik{ja és struktúr{k kialakít{sa. A nanotechnológia alapfolyamatai. Nano elemi építőkövek, nanogépek. Nanotechnológia az energiat{rol{sban. Nano ipar{gak (t{vközlés, textil, kozmetikumok, festékek és bevonatok). A nanotechnológia orvostechnikai alkalmaz{sai. A nanotechnológia kock{zatai Mojzes Imre: Nanotechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest VIZU[LIS KOMMUNIK[CIÓ Előadó: Dr. B{tori Zsolt, Blaskó [gnes f, 4kp, ma, (2ea, 2gy, 0lab) Ek: Vizu{lis kommunik{ció média. Vizu{lis kommunik{ció KG. Vizu{lis kommunik{ció Kommunik{cióelméleti keret. Vizu{lis kommunik{ció és percepció. Kép és l{t{s. Kép, t{rsadalom és kultúra. Képi reprezent{ció. Képi reprezent{ció és nyelvi reprezent{ció. Cselekvés képekkel. Fotogr{fiai reprezent{ció. Mozgókép. Meggyőzés képekkel. Kommunik{ció térben és térrel. Vizu{lis környezet és jelentés. A design mint vizu{lis kommunik{ció. A design mint t{rsadalmi kommunik{ció. Képek és t{rgyak mint műalkot{sok Barthes, R., Vil{goskamra: jegyzetek a fotogr{fi{ról. Budapest: Európa, Crozier, R., Pszichológia és design. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Hor{nyi, Ö. (szerk.), A sokarcú kép: v{logatott tanulm{nyok a képek logik{j{ról. M{sodik, módosított kiad{s. Budapest: Typotex, S. Nagy, K.: Művészetszociológia szöveggyűjtemény I-II. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, Gazdas{gi ismeretek ALKALMAZOTT ERGONÓMIA Előadó: Dr. Izsó Lajos f, 4kp, ma, (1ea, 2gy, 1lab) Alapvetően készségfejlesztő tant{rgy, a termékfejlesztési folyamat sor{n felvetődő ergonómiai módszerek alapos elsaj{tít{s{ra és alkalmaz{s{ra. A tananyag négy nagyobb feladatkörhöz kapcsolódik: (1) termék és/vagy munkahely tervezése és értékelése digit{lis embermodell, antropometriai program alkalmaz{s{val, CAD környezetben a felhaszn{ló-termék/környezet antropometriai illesztése; (2) szoftverergonómiai módszerek alkalmaz{sa; (3) ipari munkakörnyezetben, vagy irodai környezetben az ergonómiai kock{zatok felt{r{sa és értékelése; (4) speci{lis felhaszn{lói kör sz{m{ra történő ergonómiai szempontú termék- és/vagy környezetfejlesztés. A feladatkörökhöz különböző mennyiségben kapcsolódó elméleti előad{sok előkészítik az egyéni és kiscsoportos feladatmegold{st. 20

21 Daams, B. J. (1994): Human Force Exertion in User-product Interaction. TU Delft. Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex, Budapest. Pheasant, S (1988): Bodyspace. Taylor & Francis. Sanders, M. S., McCormick, E. J.: Human Factors in Eng. and Design. McGraw-Hill, London. SZOCIOLÓGIA Előadó: Dr. S. Nagy Katalin, Csigó Péter v, 2kp, ma, (2ea, 0gy, 0lab) A kurzus elsődleges célja, hogy a hallgatók sz{m{ra {tadjon néh{ny alapvető szociológiai alapismeretet, és kialakítson egyfajta szociológiai-t{rsadalomtudom{nyi probléma-érzékenységet. Tematik{j{t tekintve a kurzus a modernit{s, a modern t{rsadalmi szerveződés központi problém{j{t j{rja körül többféle szempontból, nagy hangsúlyt fektetve a jelenkor késő modernit{s{ra, az arra jellemző t{rsadalmi, kultur{lis és kommunik{ciós környezet kialakul{s{ra és jellegzetességeire. A kurzus célja az is, hogy a hallgatókkal megismertesse a kultúra t{rsadalomtudom{nyi megközelítésének alapjait, defini{lja a kultúra és civiliz{ció, a kultur{lis reprezent{ció, a kultur{lis újratermelődés fogalmait. A kurzus {tfogó képet ad a népszerű média és kultúra legfontosabb jelenségeiről. Feischmidt Margit (szerk.) Multikulturalizmus. Osiris, Budapest, 1997 Richard Sennett A közéleti ember buk{sa. Helikon, Budapest, 1998 Hal{csy Péter V{lyi G{bor Barry Wellman (2006): Hatalom a mobiltömegek kezében. DESINGELMÉLET ÉS MŰVÉSZETI ISMERETEK Előadó: Balogh Bal{zs DLA f, 3 kp, ma, (3ea, 0 gy, 0 lab) A design elméleti alapjainak elemzése, a különböző korok t{rgyainak v{ltoz{sai, formai sokfélesége, esztétikai, filozófiai megközelítése. A haszn{lati t{rgy és a szimbolikus t{rgy értelmezése az ipari kultúr{k előtti időszakban. A legújabb kor t{rgyi környezetének tervezéséről, kialakul{s{ról és annak elméleti, filozófiai, esztétikai kérdései, Az ipari formatervezés, a terméktervezés, a kézműves tervezés értelmezése és annak v{ltoz{sai a művészet és az alkalmazott művészet viszony{ban. A forma elsődlegessége az anyaggal szemben. A forma kettős funkciója: az anyag elrendezése és a felhaszn{ló befoly{sol{sa. Hat{s, funkció, jelentés. A szép, igaz és a hasznoss{g viszonya a design elméleti felfog{s{ban. A természetelvű tervezés elmélete. A modern képzőművészet és a design egym{sra hat{sa, integr{ciója. Ernyei Gyula: Ipari forma története, Corvina Kiadó, 2000 Vadas József: A művészi ipartól az ipari művészetig, Corvina Kiadó,

22 TERMÉKFEJLESZTÉS-MENEDZSMENT Előadó: Dr. Antalovits Miklós v, 4kp, ma (2ea, 1gy, 0lab) A v{llalati keretek között folyó termékfejlesztés sikeres menedzselésének legfontosabb ismeretei és módszerei. A hallgatók {ltal végzett v{llalati terepgyakorlat keretében termékfejlesztéssel és termékmenedzsmenttel összefüggő konkrét tapasztalatok gyűjtése és feldolgoz{sa. Az innovatív v{llalati magatart{s. A vevői igények elemzésének módszerei. A v{llalat termékfejlesztési stratégi{j{t befoly{soló hat{sok, tényezők. A termékfejlesztés szervezeti h{ttere. A projekt alapú termékfejlesztés menedzselése. A felhaszn{ló-központú terméktervezés folyamatainak menedzselése. Design és ergonómia a v{llalat termék-portfóliój{ban. A design for all filozófia alkalmaz{s{nak t{rsadalmi-gazdas{gi jelentősége és v{llalati lehetőségei. A szellemi tulajdonvédelem szerepe a termékinnov{ciós folyamatban. M{rkamenedzsment. Ösztönző hat{sok: díjak, díjrendszerek. Esettanulm{nyok. Drucker, P. F. (1993): Innov{ció és V{llalkoz{s az elméletben és a gyakorlatban. Park Könyvkiadó, Budapest Inzelt A. (1998): Bevezetés az innov{ció-menedzsmentbe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Thomas, R. J. (1993): New Product Development: Managing and Forecasting for Strategic Success. John Wiley & Sons, New York V{g{si M. (2001): Újtermék-marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 5.5. Diplomatervezés DIPLOMATERVEZÉS I. Előadó: Dr. Hor{k Péter f, 10 kp, 0 ea + 8 gy + 0 lab DIPLOMATERVEZÉS II. Előadó: Dr. Hor{k Péter a, 20 kp, 0 ea + 16 gy + 0 lab 5.6. Szabadon v{lasztható t{rgyak min. 6 kreditpont Szabadon v{lasztható t{rgy tetszőlegesen v{lasztható, azonban javasoljuk tov{bbi t{rgyak felvételét a kötelezően v{lasztható t{rgyak list{j{ból, vagy a v{lasztott szakir{ny szakterületéhez kapcsolódó m{s szakir{ny t{rgy{nak felvételét. 22

23 5.7. Z{róvizsga t{rgyak Z{róvizsga t{rgyak 1. T[RGYCSOPORT: Tervezéselmélet és módszertan (BMEGEGEMTGM) Virtu{lis termékfejlesztés (BMEGEGEMGVT) 2. T[RGYCSOPORT: Terméktervezés numerikus módszerei (BMEGEGEMTMN) Dfx technik{k (BMEGEGEMTDF) 3. T[RGYCSOPORT Alkalmazott ergonómia (BMEGT52M010) Termékfejlesztés menedzsment (BMEGT52M011) 23

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az energetikai mérnöki alapszak (BSc) 2012/2013. tanévben beiratkozott hallgatói részére Össze{llította: Dr. Bihari

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ az épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterszak (MSc) 2013/2014. tanév 1. félévében beiratkozott hallgatói

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ÚTMUTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ÚTMUTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ÚTMUTATÓ az energetikai mérnök mesterszak (MSc) 2009/2010. tanév 1. félévében beiratkozott hallgatói részére Összeállította: Dr. Gács Iván

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

A projekt keretében elkészült tananyagok:

A projekt keretében elkészült tananyagok: MÉRÉSTECHNIKA A projekt keretében elkészült tananyagok: Anyagtechnológiák Materials technology Anyagtudomány Áramlástechnikai gépek CAD tankönyv CAD Book CAD/CAM/CAE elektronikus példatár CAM tankönyv

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰMÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok...3 Bevezetés...4 1. A szak képzési és kutatási előzményei az

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alapítás: 2007. Korábban: Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék Indulási létszám: 8 fő (7+0,4+06) Jelenleg a Tanszék személyi állománya: 10 fő 8 fő oktató, 1 adminisztrátor, 1 labormérnök

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Fejezetek a geometriából MT2401 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga

A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga Gépészmérnöki alapszak (BSc) tanterve érvényes: 2008/2009. tanévtől A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga Tantárgy neve Kód Szem. Ábrázoló geometria BMETE90AX06 1 1 2 0 v 3 Gépészmérnöki alapismeretek BMEGEVGAG01

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az energetikai mérnök mesterszak (MSc) 2011/2012. tanév 2. félévében beiratkozott hallgatói részére Össze{llította:

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

J A V A S L A T A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának címzetes egyetemi docense cím adományozására

J A V A S L A T A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának címzetes egyetemi docense cím adományozására Hajdu István Tudományos fokozata: --- BME Elektronikai Technológia Tanszék (szerződéses) ny. tudományos munkatárs Születési hely, idő: Ózd, 1945. október 21. Diploma megszerzésének éve: 1969. 1969-től

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Hatékony új módszerek alkalmazása a BME reguláris matematika oktatásában

Hatékony új módszerek alkalmazása a BME reguláris matematika oktatásában BODNÁR Gabriella 1, BEREZVAI Szabolcs 2, VERASZTÓ Zsolt 3, SZILÁGYI Brigitta 4 Hatékony új módszerek alkalmazása a BME reguláris matematika oktatásában Oktatás a 21. században A tanulás mindannyiunk életét

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. Bevezetõ Pécsett 1991-ben indult a fõiskolai településmérnök képzés.

Részletesebben

VEGYÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLAI SZAK

VEGYÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLAI SZAK PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLAI SZAK TANTERV -nappali tagozat- A Mérnöki Kar Kari Tanácsa a vegyészmérnöki szak tantervmódosítását a 25./2007-2008.(X.10.) sz.kt határozatában jóváhagyta. A módosítás

Részletesebben

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival,

Részletesebben

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. I. A képzés általános leírása Az Informatika tanár szakképzettség megszerzése a 166/1997.(X.3.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Energetikai oktatás és kutatás a Műegyetemen

Energetikai oktatás és kutatás a Műegyetemen Energetikai oktatás és kutatás a Műegyetemen Dr. Bihari Péter egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energiapolitikai hétfő este 2011. február 14. Oktatás és Kutatás mérnök, kutató

Részletesebben

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől 1 2 3 4 5 6 7 Σ NEPTUN kód Tantárgy e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító dr. Abonyi János 2009. február 9. Válság??? reform??? Nem minden egyetem, fıiskola kínál jó minıséget; igen sok helyen

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 Dunaújvárosi Főiskola Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Módosítva: 2009. március 12. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1.A szakképesítés munkaterületei....

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz T[JÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

A határrégió versenyképességét segítő oktatási programok című HUSKUA/05/02/105. regisztrációs számú pályázatunk tevékenységei az elmúlt időszakban:

A határrégió versenyképességét segítő oktatási programok című HUSKUA/05/02/105. regisztrációs számú pályázatunk tevékenységei az elmúlt időszakban: Intézetünk hírei Közérdekű információk Tájékoztatjuk a 4., 6., 8. osztályos osztályfőnököket, hogy intézetünk megjelenteti a Pályaválasztási útmutató Győr-Moson-Sopron megye középfokú oktatási intézményeiről

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA mmk.hu NAGY GYULA Épületgépész Tagozat Minősítő Bizottság elnöke TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Alakuló közgyűlés 1924. március 8. A kamara tevékenységét 1945-ben betiltották. 1989-ben megalakítják,

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben