Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom"

Átírás

1 ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő: E g y e s szám r 20 f ü l. PTHÓ Kézirtokt nem dunk Meghtódott lélekkel, méltó fénnyel fogdt Komárom S Z E N TJ O B B O T r k díszszázd jellegzetes bá nyászruhájukbn, z e n e k r r l, Á c s,., M o c s, N g y - é s K i s i g - Most mánd zrándokcáp^l zászlók ltt. E g y m á s u t á n elktek z e l ő k e l ő s é g e k. helyőrség t i s z t i k r teljes tábori díszben. D r. Záhonyi l d á r n é, j á í á s b i r ó s á g i elnök neje fekete d í s z m g y r nem zeti viseletben, vártnegye u r i : dr. Rdocsy L á s z l ó f ő i s p á n, d r. Frey V i l m o s l i s p á n, d r. Divéky f ő ü g y é s z, Reviczky E l e m é r é s Reviczky f ő s z o l g bírók é s d r. Boncz N á n d o r á r vszéki ülnök s z í n e s b á r s o n y, coboiy prémes,. ékszeres, tollforj;ó kucsmás festői disz m gyrbn. város htósá g o k képviselői fekete ünnepi öltözetefcbem Pontosn nyolc ór hr m i n c p e r c k o r é r k e z e t t z r n y vont K o m á r o m b. Méltóságo sn siklóit p á l y u d v r r v o nt, melynek szerelnényét gőz mozdony vontttál. m i t elől bronzból kzül, bbérrl ö v e zett h t l m s kettős kereszt d i szitett. K t o n i vezényszó hilttszott, bányászzenekr hngszerein Himnusz hrsnt, z e m b e r e k V i g y á z z " áll isbn könnyezve, meghtódv, kirá lyokt illető f ő h j t á s s l eltelve vnnk mgsztos pillntbn. z rnyvont megérkezett. z rnydiszitü rgyogó termeskocsibn bíbor pompábn, lbárdos testőröktől, kísérő ppsággl körülvéve látszott g ó t i k u s stílusbn kzült e r e k l y e t r t ó k i s t e m p l o m. v o n t elé lépcsőt helyeztek é s kisérd ppság vállán Szent J o b b o t mgáb záró szekrénnyel m o s t odhelyezte térségre épített emelvényre. Surányi Ferenc f ő I i p i Öltözetheti hódolt Szent j o b b előtt s n é m á n üdvözölte z rnyvontot kisérő Mzáros J á n o s érseki h e l y n ö k ö t, f ő p p o k t Huszár Károly nyug. liniszterelnököt. Szent J o b b elé zután lpy G á s p á r m. k i r. k o r m á n y f ő t n á c s o s, p o l g á r m e s t e r lépett m g s s z á r n y l ó n, szép b e szédben köszöntötte Szent Jobbot jánlott oltlmáb v r o s t é s n n k népét. urm, Király! mondott szívhez s z ó l ó n Könyörgünk H o z z á d, légy k ö z b mjárónk m i Urunknál, Iste nünknél, elégelje m e g láto gtás idejét é s f o r d í t s ismét o r cáját feiénk. N e m zért, m e r t bü neink mitt büntetre nem szolgáltunk rá, hnem zért, mért félünk, t o v á b b i megpróbálttásokr gyengék le szünk. Légy k ö z b e n j á r ó n k, h o g y könyörüljön rjiunk mindén htó egy ö r ö k I s t e n, áldj m e g nemzetünket hzfiúi erényekkel, áldj m e g o r s z á g u n k vezéreit bölcsességgel. Vezérelje vissz h o z z á n k elszkított testvéreinket, h o g y legyen ismét egy z kol é s p á s z t o r. Áldj m e g n e m z e t ü n k díszéi é s b ü s z k e s é g é t m i n e m zeti h d s e r e g ü n k e t, c é l o z z m e g konvédeink i z m i t, áldj m e g fegyvereit, igzságos hr cinkból mindenkor győzedel mesen kerüljön k i h á r o m s z í n ű lobogó. z én igénytelen szemé lyemben most e kis városnk egz l k o s s á g k ö n y ö r ö g H o z zád : áldd m e g ennek v á r o s nk m i n d e n p o l g á r á t, prját, n igyját, felekezeti é s t á r s d l m i különbség nélkül, ö n t s d szi v ü n k b e felebráti szeretet m gsztos erényét, h o g y vállt vállhoz vetve é s e g y m á s t m e g becsülve munkálkodhssunk b é kességben városunk felvirágoz ttás é r d e k é b e n. U r m, Király, i m á d VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T D U N K! F E L S Ő D U N Á N hus vissz. * rendez mintszerű volt. Friedrich J á n o s m. k i r. f ő s z á m tnácsos, számvevőségi főnök zeruen T Ú L I kezelt f e h é r - é s v ö r ö s gyümölcs, u r d l m i -hlkonzervek olcsóbbk! szerint. kozzál érettünk! " rendkívül mély htást keltett b e s z é d e t k ö v e t ő l e g Su rányi Ferenc c. pát esperes plébános misét mondott, köz ben Szent I m r e D l k ö r s z összes ájttos hívek egyházi énekeket énekeltek b á n y á s z zenekr kíséretével. z ünnepi szent mise ltt hosszú sorokbn hódoló m e n e t b e n v o n u l t k el z e g y b e gyűltek Szent J o b b előtt, t é r d r e b o r u l v h ó d o l t k szent m g y r király ereklyéje előtt. Végül Surányi Ferenc pát p l é b á n o s feljánló imát m o n d o t t Szén! J o b b elölt. szent király J o b b jánk törtélnelmi jelentőségű k o m á r o m i l á t o g t á s végetért, kísérő p p s á g testőröktől s o r flt állv visszhelyezte d r á g ereklyét z rny v o n t b. M i k o r Mzáros J á n o s érseki helynök e l b ú c s ú z o t t z e l ő k e l ő s é g e k tői, f e l hrsnt újr H i m n u s z z r n y v o n t lssn, m é l t ó s á g t e l jesen kigördült p á l y u d v r r ó l G y ő r felé. Hétfőn este 8 ó r 14 p e r c kor ismét K o m á r o m b n v o l t z rnyvont. E k k o r zkdunánt u l i útjáról f ő v á r o s b vissz térőben v o l t v o n t. Ez l k l o m m l is, b á r csk 10 p e r c i g trtózkodott v o n t állom s u n k o n áhítttl é s hódolttl nézte hivők serege Szent J o b b o t. rövid i í t r t ó z k o d á s l t t z egybegyűlt sokság Hol vgy k i r á l y " c í m ű é n e k e t énekelte é s m g y r r u h á s kis lányok h ó d o l í u k jeléiii h t l ms virágcsokrot helyeztek Szent E r e k l y e e l é. bizkodó lélek ü n n e p e v o l t ez v s á r n p, m i n e k á h í t tár, s z é p s é g é r e m é g s o k á i g f o g nk v i s s z g o n d o l n i z ü n n e p s é g e n megjelentek. LEGYEN TGUNK! üzleteinkben főzelék Telefon 6 1. H i r d e t é s e k ári d í j s z b á s GYUL szombton. z égbolt ngy ü n n e p r e kitisztult, levegő megenyhült, z izzó n p r n y s u g r i t szét szórt s i g y k ö s z ö n t ö t t e ter m é s z e t i s z r n y v o n t o t, mely folyó h ó é n, v s á r n p reg gel 6 órkor keleti pály udvrról ismét e l i n d u l t o r s z á g járó d i d l m s útjár. Ez l k l o m m l egy ó r á s trtózkodásr Komáromot is felkereste, e l h o z t díszes f o g l l t b n őrzött b r nár, ráncosr szárdt Jobb Kezet, SZÍ VI! UK b e n, l e l k ü n k b e n m is élő Szent király kezét, e h t á r s z é l i v á r o s bn is hintse s z ó r j, m i n t é\ előtt, z I s t e n b e n vetett h i t, lelkiismeretes m u n k, z áldo ztos s z o c i á l i s é r z é s, m e g é r t ő s z c e t e t, z i g z i s z i v j ó s á g, b ö l c s e s s é g, t u d á s, z ö n f e l á l dozó hzfiság mgvát. k i rályi j o b b o t várt város, negye k ö z ö n s é g e örömteljes ssei l á z t o s szívvel. Emberárdt hullámzott, kor reggeli órákbn K o utcáin i pályudvr felé. gókkl feldíszített, rgyoékesitett p á l y u d v r b l ; án, v i r á g f ü z é r e k k e l tele ti s z ő n y e g e k k e l bevont léi ségen cskhmr e z r e k é s ezrek r t o s u l t k. K i v o n u l t z e g é s z yőrség Horváth P é t e r lezredes v e z e t é s é v e i, z i s k o l á s g y e r mekek, k ö z t ü k i g e n s o k n s z é p gyáros viseletben, f r o n t h r c o ütékj tüzoiíók form ruhákbn, ttbányi bány- É S KIDÓHIVTL: F O G Y S Z T Á S I ES EKTEKES1TÖ SZÖVETKEZET Minden üzletünkben egységesek árink! Sját üzlelében vásári, li tnunk, meri szövetkezet tgoké. fjborink ü I kiválók!

2 LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE Győr, Gr. Tisz -tér 5. sz. beruházási vgyondó é s róni. k t. e g y h á z k ö z s é g v e zetősége rendezőséggel, vl m i n t z u d v r i s, de r e n d e t, f e g y e l m e t trtó rendőrök m i n d e n elismert megérdemelnek. vármegyei-vitézi székkpitány levele megyei elismerő Komárom Hirlp szer kesztőségének. Hirlp Tek. Szerkesztőségének Komárom. M jutott kezembe n b. lp j á n k e. h ó é n megjelent pél d á n y, m e l y b e n ngy örömmel o l v s t m s z e r é n y vitézi ünnep s é g ü n k pünkösdi k o m á r o m i l e f o l y á s á t. N e m m u l s z t h t o m el z l k l m t, h o g y kedves l e írásért é s szeretetteljes m é l t t á s é r t h á l á s k ö s z ö n e t e t ne m o n d j k. L e g y e n ez k ö s z ö n e t nemcsk mgm, hnem vármegyei vitézek n e v é b e n i s, m i n t Ren dünk háláj szeretetért é s ngyrbecsülért. m i d ő n ezen k ö s z ö n e t ü n k nek kifejezt d o k, engedje m e g r e m é l n e m, h o g y hzfis jóin dultát j ö v ő b e n sem f o g j t ő lünk m e g v o n n i. E s z t e r g o m, j ú n i u s 2 0, Igz ngyrbecsülsel szebb jövőt! vitéz P o n g r á c z - B r t h Ede Komárom-Esztergom k. e. e. vm. vitézek székkpitány. RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDOJEBEN V I I. Dohány-u. 44. O r v o s i felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás szo bákról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. Rendkívüli o l c s ó árért eldó 14 drb. ngornyul k e t r e c e k k e l együtt. C i m k i d ó hivtlbn. igzgtó, lpszerkesztő Solingen ntl szövetkezeti boltos vezetével. htlms szövet kezeti sereg soribn láttuk Németh plébános felpéci Péntek Pál vezetével z ácsi kiküldöttek csoportját, Várdy Ljos ref. lelkz Trczy kivete céljábólmindenvgyontbekellvl Gyul ref. igzgtó-tnítóvl z szőnyi, Ngy K o r n é l ref. lelkszel z élen dunlmási, Tpsonyi Sándor ref. ielkz ve zetével z igmándi, Kocsis élen b e r u h á z á s i ngy v g y o n dó behjtásáról pénzügymi n i s z t e r k i d t z e g y s z e r i b e r u házási h o z z á j á r u l á s kivetéről kezeléről szóló végrehj tási u t s í t á s t. rendelet értel m é b e n z egyszeri kivet c é l j á r l e g k é s ő b b f o l y ó évi j ú l i u s hó i g b e v l l á s t k ö t e l e s d n i : 1852 ÓT MINDIG CSK JÓT D június 2 5. H i r l p. 2. o l d l. 1. v g y o n d ó fizetére köteles személyek vgyontö megek, m e l y e k n e k tiszt v g y o n f e b r u á r á n z p e n g ő t m e g h l d t ; 2. zok j o g i személyek, intézmények é s v g y o n k ö z ö s s é g e k, m e l y e k v g y o n d ó fizeté sére nem kötelesek u g y n, de o s z t t l n tiszt v g y o n u k értéke f e b r u á r á n z p e n g ő t meghldt 3. társulti d ó l á e s ő vállltok, sját tőkéjük ö s z s z e g é r e vló t e k i n t e t n é l k ü l. m g á n o s o k, egyéni c é g e k, termzetes j o g i személyek, egyesületek, intézmények, egyhá zk, á l t l á b n n e m r é s z v é n y t á r s s á g i vállltok következő kulcs szerint fizetik beruhá zási h o z z á j á r u l á s t : H v gyonlp, beruházási hozzá j á r u l á s l p j 5 0 ezer pengőn felül v n ( 5 0 ezer p e n p ő n r.lui nincs fizeti kötelezettség) p e n g ő i g k u l c s 5 s z á zlék, pengőig 5-25 s z á z l é k, i g 5 5 százlék, ezerig 5*75 s z á z l é k s t b. Külön s z á z l é k k u l c s o t áll pit m e g r e n d e l e t nyilvános s z á m d á s r kötelezett vállltok, r z vé n y tá rs s go k, s z ö v e t k e z e tekre nézve, kivételt k é p e z n e k házrzvénytársságok, őstermelő rzvénytársságok korlá tolt f e l e l ő s s é g ű t á r s s á g o k. Ez rzvénytárssági kulcs lénye gesen m g s b b é s k ö v e t k e z ő k é p p e n l k u l : 100 ezer p e n g ő i g terjedő v g y o n l p, i l l e t v e h o z z á j á r u l á s i l p után h o z z á járulási illeték k u l c s 10 s z á z lék, ioo ezer p e n g ő t ő l ezer p e n g ő i g 11 s z á z l é k, ezertől 500 ezer p e n g ő i g 12 s z á z l é k. kiket beruházási hozzá járulás fizetéről s z ó l ó t ö r v é n y fizetre kötelez, z o k k ö t e l e s e k j ú l i u s 31 éig z illetékes p é n z ü g y i g z g tő s á g n k rzletes s z á m s z e r ű b e v l l á s t d n i. bevllás céljár szolgáló hivt los nyomttvány z e l ö l ü t á s i k ö l t s é g m e g t é r í t é s e ellenébe;? z d ó h i v t l o k b n kphtót be vllási ív kitölténél tőke v g y o n r nézve fel k e l l íünhrí-ni kzpénzt é s tőkekövetelt, m á s r é s z t z é r t é k p p i r v g y o n t, vlutákt, váltókt, z r n y rudkt ezüstrudkt, bel f ö l d ö n vgy külföldön elhelye zett kzpénzt, m i n d e n n e m ű k mtozó tőkekövetel összegét. Be k e l l v l l n i : g é p k o csikt, f o g t o k t, j c h t o k t, m o t o r c s ó n k o k t, z é k s z e r e k e t, é k köveket, g y ö n g y ö k e t, e z ü s l n e m ü eket é s e g y é b d r á g s á g o k t é s zok értéket, d e c s k i s bbn z esetben, h z o k z évi v g y o n d ó kiveténél z e l sőfokú dókivető htóság áltl dóköteles vgyontárgyk minő sítetlek. beruházási hozzájárulás ról s z ó l ó t ö r v é n y lpján b e v l l o t t v g y o n t á r g y k t, h z o kt l c s o n y b b é r t é k b e n s z e r e p e l t e t i k, k i n c s t á r ngy v gyondó kivetére vontkozó fizeti m e g h g y á s kézbesíté től s z á m í t o t t egy éven belül megválthtj. v g y o n d ó e l s ő rzletét ez év o k t ó b e r hó i g kell megfizetr.:. László igzgtó vezetével vértesszöllősiek eredeti népvise letben megjelent kedves cso portját, továbbá tlálkoztunk kocsi, kisbéri, tti, f e l s ő g l l i stb. s z ö v e t k e z e t e k kiküldötteinek sok kedves, i s m e r ő s lkjávl. Hngy Szövetkezet 40 éves fennállás l k l m á v l m e g trtott jubileumi kongresszust Blogh E l e m é r, H n g y e l n ö k igzgtó nyitott m e g. f e l s z ó l l t ott vitéz Imrédy B é l m i n i s z t e r elnök is, k i h t l m s b e s z é d é b e n m e g g y ő z ő erővel v l l o t t m g á t kormányát. szövetkezeti eszme hívének, t e r m é s z e t e s tehát, kznek nyiltkozott támo g t n i é s v i r á g z á s útjár s e g í teni s z ö v e t k e z e t e k e t. N e m f o g t l mrd ni m o n d o t t j ö vőben sem s z ö v e t k e z e t e k t á m o g t á s de s z ö v e t k e z e t e k n e k e l s ő s o r b n z önerej-kre kell t m s z k o d n i o k..»--. k o n g r e s z szus lefolyásáról egyébként npilpok rzletes tudósítást hoztk. díszközgyűl d. u. 2 óráig t r t o t t, m e l y n e k l e z j l á s után z 1500 főnyi szövetkezeti sereg tgjit Hngy központ kitűnő é l e l m i s z e r e k e t t r t l m z ó szeretet c s o m g o k k l lepte m e g. z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő vidékeiről fővárosb felvonult szövetkezeti e m b e r e k ezután n g o l P r k b v o n u l t d közife H n g y e b é d r e, m e l y n e k b e f e j e z t é v e l z n g o l p r k sek szórkozó helye d o t t - c l e d h e t e b e n e m l é k e t ig2ji sok ott megfordult flusi e m bernek. Komáro timegyei IHrlp polgároké! Fizecsen tehát elő mindenki lpu.jkr. s FILMSZÍNHÁZ Komárom 40 éves Hngy Kun Miklós-u. 1 június 25-én, szombton 14 7 é s 129 ó r k o r jubileumi kongresszusáról Soroztos ünnepségek ke r e t é b e n j ú n i u s hó á n trtott m e g Hngy Szövetkezeti K ö z p o n t 4 0 éves j u b i l e u m i k o n g r e s s z u s á t. vidékről m i n t e g y tizenötezer szövetkezeti eszme iránt lelkesedni tudó gzd vett rzt d i s z g y ü l é s e n, mgyr szövetkezeti tábor ere jét ezúttl n g y s z b á s ú d e m o n strációvl j u t t s s á k kifejezre. htlms s z ö v e t k e z e t i sereg z O r s z á g h á z téren gyülekezett s i m p o z á n s, t ö b b kilóméter h o s s z ú menetoszlopbn vonult didl msn V i l m o s c s á s z á r, n d rássy-ut, Városligeten át z I p r csrnokb, mely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. megjelentek s o r á b n f e l tűnt József f ő h e r c e g, d i. József Ferenc f ő h e r c e g é s vitéz Imrédy B é l m i n i s z t e r e l n ö k k e l z élen közéletünk m i n d e n előkelősége. Vármegyénkből Hngy Szö vetkezetek kiküldötteinek s o r i b n tlálkoztunk t ö b b előkelő névvel. F e l s ő - d u n á n t ú l i H n gy k é p v i s e l e t é b e n, mefyhez t r t o z i k k o m á r o m i, kisbéri s z ö vetkezeti bőit i s, ö s s e s e n n jelentek m e g Sikoly L á s z l ó ügy v. i g z g t ó, t o v á b b á Pokorny M i k lós k n o n o k, győ<i v á r o s p l é b á n o s, Szohurek n t l m. k i r, k o r mányfőtnácsos, főesperes he lyettes, kisbéri esp. pl*b*uios, Riner I m r e g y ő r s z i g e t i, Hller János szbdhegyi plébánosok, d r. Mochstrsser Emil korházi főorvos., f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g i e l n ö k, Pthó Gyul, k o m á r o m i Csk s z i g o r ú n felnőtteknek Snt F é titk. cowboy ülni, Modern Sámson S z e r e l m i drán^. Június, 26-án. vsárnp 3 4 4, \ * 7 é s U 9 ó r k o r királynő Történelmi Mgyr álm filmregény. vüághirdó, német állmfő rómi l á t o g t á s. z utolsó e l ő d á s vége 1 2(1-kor.

3 Komárom válsztók vármegyéktűzhrcosinkngytáborozás Esztergom egyesitett uj ö s s z e í r á s. N e m r é g h n g z o t t el B u dpesten T i s z t i Kszinóbn vitéz imrédy B é l m i n i s z t e r e l n ö k h o z z á n k, világháború m g y r hdviseltjeihez intézett mgs szárnylású beszédben figyelmez tető s z ó : F r o n t h r c o s B j t á r s k! H m i ü n n e p r ő l visszmen tek h o l n p i k ü z d e l m e s é l e t b e, t t i ő r h e l y e i t e k r e, ne f e l e j t s é t e k l zt. mit h á b o r ú b n t n u l ttok : m i n d i g h j n l i ó r á k legveszélyesebbek. M o s t is d e reng. S T i v i g y á z z t o k kettőzött figyelemmel figyeljetek f o k o zott é b e r s é g g e l őrhelyeiteken, reggel, mire felvirrd, egységes, erős. egzséges fegyelmezett nemzetre r g y o g j o n! tisztelg h e r c e g p r í m á s előtt, m j d fél 1 ó r k o r d i s z t á b o r o z á s főgimnázium sporttelepén, dél után u g y n o t t f r o n t h r c o s m u l t ság. Kérünkre m. k i r. pos tigzgtóság T á b o r b n l k l m i p o s t h i v t l t állit t e l. Ré vz Kornél t n á r művzi t e r v e i szerint tábori levelezőlpokt lklmi mgánbélyegeket kzí tettünk s e l p o k t vitéz Holló K o r n é l b j t á r s u n k művzi rjz után kzült l k l m i külön b é lyegzővel betűzi le h i v t l. Ez zel tehetjük n p o t m é g felejt h e t e t l e n e b b é é s kérjük b j t á r s i n k t, hívják f e l erre b é lyeggyűjtő ismerőseik, r o k o n i k, brátik figyelmét i s. E m g y r szívből jött, m i n den p á r t p o l i t i k á t ó l mentes szó t á b o r o z á s egyúttl sereg zt h t á s ltt kéri z E s z t e r szemle lesz, h o l m e g k r j u k é s gomi Fronthrcos Főcsoport megfogjuk muttni zt, K o m á r o m é s E s z t e r g o m k. e. e. m é g él b e n n ü n k z ö n f e l á l d o z ó vármegyék összes hdviseltjeit, hzszeretet, k e m é n y k ö t e l e s h o g y h á b o r ú ó t elmúlt évek s é g t e l j e s í t é s k r t z ö n m i n d e n c s l ó d á s á t é s mellöztezetlenség. M i n t m i n i s z t e r e l n ö k tét f e l e d v e, j e l e n g o n d j i t ó l mondott : számunkr, mgy jövő bizonytlnságától e r o k s z á m á r m é g n e m t ' r t vegei n p r m e g s z b d u l t lélekkel j ö j k ü z d e l e m. Küzdenünk kell jenek el f o l y ó évi július h ó 3 - á n külső é s b e l s ő m g y r i g z s á Esztergomb vármegyei f r o n t gért, n n k szerepnek biz hrcos t á b o r b, melyen több t o s í t á s á é r t, m e l y e t történelem száz b u d p e s t i b j t á r s u n k élén m g y r s á g n k szánt e z - u m e g j e l e n i k, rztvesz es h o z z á n k vérrel ázttott f ö l d d r b o n beszél szeretve tisztelt o r s z á f küzdenünk kell z é r t, h o g y ez elnökünk, vitéz G r ó f Tükdts-Tol- h o n u g y legyen berendezve, vy József n y u g. l t á b o r n g y u r m i n d e n fiánk vlóbn é d e s ngyrbecsült országos lel o t t h o n legyen! nökünk, Kertz E l e m é r. E tlál B i z u n k b b n, h o g y Esz kozón ó h j t j u k leróni m i v i t e r g o m szb. k i r. m e g y e i város l á g h á b o r ú b n rztvett é s m é g m i n d e n hdviseltje velünk együtt élö m g y r o k hál é s k e g y e lesz ngy n p o n é s rztvesz let dójál Szent iránt, o r felvonulásunkbn s megyékből -/glpitó n g y k i r á l y u n k s z ü lehetőség szerint m i n d e n tűzhr l ő v á r o s á b n, tisztelgünk h e r cos e l j ö n. K ö t e l e s s é g ü n k é s é r c e g p r í m á s u r ő e m i n e n c i á j előtt, dekünk, körünkbe jövő mint k i tábori ppiminőségben o r s z á g o s v e z e t ő s é g, z ü n n e p s é szintén rztvett v i l á g h á b o r ú g ü n k ö n rztvevő e g y h á z i, k b n, t o v á b b á l k l m t d u n k z toni polgári előkelőségek, idegenből jövő bjtársknk, b u d p e s t i é s m á s m e g y e b e l i tűz megtekinthessék szép vá h r c o s o k é s E s z t e r g o m hzfis r o s u n k t é s k ö r n y é k é t z i t t f e l érzű é s n e m z e t i g o n d o l k o d á s ú tárt ő s i e m l é k e k e t, z i t t f e l h l népe minél n g y o b b táborbn mozott kulturális törté g y ö n y ö r k ö d h e s s é k é s m i z i g z nelmi értékeket mű s ; ^ h o z híven é s l e l k i m e g n y u g k i n c s e k e t. D e ezen tulmenőleg vássl jelenthessük országos e l l k l m u n k lesz i s m é t felelevení n ö k ü n k n e k, rjt keresztül z teni világháború vérzivtrá t g é s z m g y r nemzetnek é s tár b n köztünk m g y r frontkto sdlomnk : vármegyénk tűz nák k ö z ö t t l é t r e j ö t t s m e g p r ó hrcosi örömmel hlottk b á l t t á s o k tüzében s szenve m i n i s z t e r e l n ö k kijelentét, h o g y dek árjábn keményre edző már d e r e n g, tisztelettel vették z dött b j t á r s i szeretet, melynek intő szót s régi ö n z e t l e n s é g g e l lángjánál ú j b ó l felrgyog lelki é s kitrtássl b j t á r s i szeretet s z e m ü n k előtt z együtt átélt ben e g y b e f o r r v tettre é s á l d o d i c s ő m u l t m i n d e n szép e m l é k e, ztr kzen á l l n k. s m e l y n e k tüzénél közönytől csügged reménytelenség V. D r. Z s. J. j e g é t ő l e l b o r í t o t t szivek j é g b u r k újból felolvd. t p r o g r m m főbb p o n t j i : július hó 2 - á n s z o m b t o n este fél 9 ó r k o r g y ü l e k e z é s S z e n t tmási tnocískolábn zen tkr o d ó r. M á s n p reggel 9 ó r k o r vsútállomástól megindulmenet h ő s ö k s z o b r á h o z, m j d b zilikábn istentisztelet, után külömböző, színekben válsztékbn ngy olcsón beszerezhetők: H C K E R D E Z S Ő ppirkereskeüében, Komárom. Különösen válsztások ide jén merül f e l sok pnsz, h o g y tekintélyes s z m u p o l g á r t á r s u n k nem élhet o r s z á g g y ű l é s i képvi s e l ő v á l s z t ó i, vgy törvényhtó sági bizottsági, nemkülönben községi képviselőtestületi tg válsztó j o g á v l. N e m dhtj le szvztát, m e r t n e m srerepel neve válsztói n é v j e g y z é k b e n. Ilyenkor zután jogfosztásról b e s z é l n e k s z v z á s t ó l vissz utsított p o l g á r t á r s k, n g y h n g o n s z i d j á k h t ó s á g o t, párt szervezetet teszik felelőssé vélt s é r e l m ü k é r t. h i á n y o s v á lsztói névjegyzéknek p e d i g l e g többször polgárság nemtörő dömsége z o k. válsztók összeírását ugynis lkosság r e n d s z e r i n t z k l t á s n k minősiti, z ö s s z e i r ó i l p p l n e m törődik, zt e l d o b j, elveszti. Előfordul, ö s s z e i r á s lklmávl m é g zt is l e t g d j á k, o t t h o n v n n k. m i k o r zután j ö n válsztás polgár kimrdt névjegyzékből, k k o r m i n d e n k i h i b á s, de s e n k i sem vllj be, h o g y m u l s z t á s i mg v á lsztó polgár követte e l, m i k o r nem nézett utánn, h o g y n é v gyzékbe felvétetett-e. Megírt h o g y minisztérium % rendelete értelmében j ö v ő évre érvényes válsztói névjegyzéket n ' st állítják ö s s z e z u j v á l s z - Hírlp tárkányi tói törvény utsításink m e g felelően. válsztói névjegyzék ö s s z e á l l í t á s á r ó l flrgszok utján tájékozttt polgármesteri h i v tlunk közönségünket. Most itt z i d e j e tehát n n k, h o g y m i n d e n k i felvétesse m g á t z u j v á lsztói n é v j e g y z é k b e, eleget t e g y e n z u j ö s s z e i r á s r e n d e l k e z é s e i n e k. n é v j e g y z é k b e felvé tel o k v e t l e n s z ü k s é g e s, m e r t jövőben is csk z szvzht, ki H n é v j e g y z é k b e f e l vn véve. z u j válsztói törvény é r telmében minden községben uj összeírást fogntosít közigzg tási h t ó s á g u n k. M i n d e n házhoz június 19-töl kézbesitenek k i számlálólpokt, pedig nnyit, h á n y 19 éves férfi é s nő l k i k házbn. M á s szövegű n y o m ttványt töltenek k i férfik ( ) es mást nők ( B ). s z á m l á l ó lpokt mindenki mg köteles kitölteni, ennek megtgdás büntet lá esik. kérdek feleletek elkülönítve h s á b o sn vnnk feltüntetve. kérd r o v t b s e m m i t sem szbd be leírni, cskis felelet r o v t b. Áltlános érdek, m i n d e n k i z d t s z o l g á l t t á s t p o n tosn é s l e l k i i s m e r e t e s e n telje sítse, m e r t ezen összeíráson lpszik z 5 évre s z ó l ó u j v á lsztói n é v j e g y z é k m e g b í z h t ó ság. cigányiskol példát d : cigánykérdt nem kézlegyintsel, h nem z iskol nevelő htásán át kell meg oldni. I m m á r h r m d i k vizsgáját trtott trkányi c i g á n y i s k o l f. h ó 9 én, m e l y e n megjelent v i téz Szbó k i r. tnfelügyelő, Fludy M r c e l l i n b e n c é s t n f e l ügyelő, Wiesenbcher J ó z s e f v á r m e g y e i n é p m ű v e l é s i titkár, á l l m i i s k o l f e l ü g y e l ő, Mátry G u - idó b e n c é s plébános, Semmel- weiss N á n d o r k ö z s é g főjegy zője, Kozm M á t é, k ö z s é g b í ráj, k ö z s é g elöljáróság tnitókr, igen s o k é r d e k l ő d ő vendég, cigánytnulók szü lői é s h o z z á t r t o z ó i. v i z s g e r e d m é n y e n g y b n igzolt cigányiskol szükségességét, mert Tárkány község ngyszámú c i g á n y l k o s s á g ezen három év ltt nemcsk i s m e r e t e k b e n, h n e m főleg e r k ö l c s i e k b e n fe g y e l m e z e t t s é g b e n n g y o n sokt jvult. k i j e l e n v o l t ezen v i z s gán é s látt zt, h o g y m i l y r gyogó szemmel lelkesedsel tettek t n ú s á g o t t u d á s u k r ó l é s hldásukról Rvsz I s t v á n o k, K r v l y Z o l t á n o k, Lencse G y u lák, Z s o l n y V i l m o s o k é s többi szebbnél-szebb mgyrhngzásu nevekre h l l g t ó c i g á n y g y e r m e kek, z meggyőződött rról, h o g y cigánykérdt nem kézlegyin t é s s e l, n e m is f o g h á z b ü n t e t é s s e l, h n e m z i s k o l nevelőhtásán át k e l l m e g o l d n i é s m i n t trkányi cigányiskol példáj m u t t j, m e g é r t é s s e l é s e r ő s küz d e l e m m e l ez n e h é z s é g is m e g oldhtó. F e l b e c s ü l h e t e t l e n z z e r kölcsi hszon, mit cigány csládok é l e t é b e n, f o g l l k o z á s á bn, v i s e l k e d é s é b e n é s e g é s z s é g é b e n ezen rövid h á r o m év ltt t p s z t l n i lehet é s m i n d e z intő péld mindzon községek szá már, hol ngyobb mennyiségű c i g á n y i k o s s á g él. Mátry G u i d ó b e n c é s p l é bános elismerét fejezte ki

4 vármegyének áldoztkzségéért köszönetet m o n d o t t Wiesenb- cher József iskolfelügyelőnek z i s k o l m e g l p í t á s á é r t, m e r t z ő f á r d o z á s é s kitrtás lpján jött létre l p o z ó d o t t meg ezen i s k o!. tnítás é s nevel f á r d s á g o s munkáját Jász D é n e s t nító végzi s kit Vármegyei Népműveli Bizottság előter j e s z t é s é r e v l l. k ö z o k t t á s ügyi m i n i s z t e r állmi tnítóvá nevezett k i. Hál é s e l i s m e r é s i l l e t i Mátry G u i d ó bencpleb á n o s t i s, k i s o k szeretettel é s f á r d o z á s s l t á m o g t j z i s k o l munkáját cigánycsládokt minden életkörülményeikben, h o g y zokt i s m i e l ő b b hz hsznos polgárivá tegye. Iskoli június 2 5. H i r l p. 4. o l d l. értesítők. komáromi áll. pol gáriiskol értesítője. Lebisch V i n c e igzgtó szer k e s z t é s é b e n megjelent k o m á r o m i m. k i r. á l l. polgári f i u - é s l e á n y i s k o l értesítője z iskolévről. z értesítő rzlete sen beszámol z elmúlt i s k o l i év e s e m é n y e i r ő l. z i s k o l 19 éve áll f e n n. tnítást 11 tgból álló t náritestület, v l l á s e r k ö l c s i o k ttást p e d i g k ü l ö n b ö z ő v l l á s felekezetek hitokttói látják e l. nyilvános t n u l ó k létszám v o l t : 175 f i u é s 140 leány, ö s z szesen : 315. Vllásszerinti meg oszlás : ktolikus vllású 226, r e f o r m á t u s vllású 69, e v n g é l i k u s 13, e g y é b 7. H e l y b e l i v o l t 120 f i u é s 105 leány. Vidékről járt be 5 4 f i u 3 4 leány, 2 vidéki tnuló p e d i g Komárombn l k o t t s z á l l á s d ó k n á l. tnulók osztályzt fiuknál : jeles 7, j ó 35, e l é g s é g e s 9 1, e g y tárgy b ó l elégtelen 14, két v g y t ö b b tárgyból elégtelen 2 8. l e á n y o k nál : jeles 22, j ó 47, e l é g s é g e s 54, egy tárgyból elégteien 6, két vgy t ö b b tárgyból elégtelen 1 1. V n külön f i ú i s k o l á n k, k ü lön l e á n y i s k o l á n k ö n k é p z ő köre, sportköre i f j. Vöröske reszt E g y e s ü l e t e. vllás é s k ö z o k t t á s ü g y i minisztérium Széchenyi Júli t n á r n ő t u g. 1 - i htállyl győri áll. p o l g. leányiskoláb helyezte. S z é c h e n y i Júli tnárnő szept. 1. ót működött K o m á r o m b n é s i g e n buzgó é s értékes tnár v o l t p o l g á r i i s k o l á n k. Áthelyezével régi vágy teljesült. Helyébe m i n i s z t é r i u m Csedő n n szigetvári p o l g. isk. tnárnőt helyezte, k i z u j i s k o l i évben k e z d i m e g k o m á r o m i működét. Közredjuk m é g, h o g y z uj i s k o l é v ü n n e p é l y e s m e g n y i t á s szept. 3 - á n lesz, tnítás szept. 5 én k e z d ő d i k. jvító, különbözeti é s felvételi vizsgák ideje szept. 1. ngy s z ü n i d ő ltt z i g z g t ó vgy helyettese minden kedden pénteken 9 10 óráig h i v t l o s órát trt. komáromi városi ze neiskol értesítője. Házi s o k s z o r o s í t ó n előállí t o t t két é s fél o l d l s n y o m t t ványbn dt k i Votisky Emm igzgtó városi z e n e i s k o l é r tesítőjét. K o m á r o m i városi zeneis kol m. k i r. vllás- közokt tásügyi minisztérium sz. engedélye lpján évi szeptember á n k e z d t e m e g működét Komárombn K i s béren. F ő t n s z k o k : z o n g o r, h e gedű, gordonk, mgánének, mélyhegedű stb. Melléktnsz kok: áltlánoszeneelmélet, össz h n g z t t n, kmrzene, z e n e i e n g y k o r l t o k s t b. z i s k o l tnári kr 3 tgból á l l. vizsgán rzt vett tnulóink szám komáromi kisbéri növendé keket egyesítve ö s s z e s e n n ö v e n d é k közül 13 z o n g o r, 10 p e d i g hegedű tnszkos. zeneiskol tnév ltt következő hngversenyeket rendezte : egy tnári koncertet egy zenepedgógii elődást, egy n ö v e n d é k h n g v e r s e n y t K i s béren é s z évzáró n ö v e n d é k hngversenyt Kornárombn. z i s k o l évzáró vizsgáját j ú n i u s h ó á n csütörtökiül tr tott é s p e d i g d. e. Komrom b n, délután K i s b é r e n. történelem élet z mestere. L e g l á b b is rómik e/.t trtották felöle é s m is zért o l y ngy ennek t u d o m á n y n k becsülete, mert m u l l isme retéből ngyon sokt tnulh tunk. Ez j u t o t t eszembe m o s t, m i k o r p á r s o r b n ketíös v á r megyénk monográfiájáról krok itt m e g e m l é k e z n i. M é g télen szétküldözték Komárom Esztergom köz i g z g t á s i l g e g y e l ő r e egyesitett vármegyék múltj é s j e l e n e " c. ngy müvet. S k i k közel ezer o l d l s kötet o l v s á s á n ; k k k o r neki fogtk, mostnr velem együtt végezhettek vele. K ü l ö n ö s, ennek monumentális munkánk megjelene mily c s e n d b e n t ö r t é n t! T l á n n e m is került könyvkereskedői forg lomb? Tlán mg szer kesztőség sem mbicionálj, h o g y f o g l l k o z z n k vele V N e m helyez súlyt r r, h o g y bírálják vgy ismertessék? Értékeit e l i s m e r j é k, hibáit feltárják é s h e l y r e igzítsák. B á r h o g y n legyen is d o l o g, én mégis f o g l l k o z n i k r o k e pár s o r b n ezzel könyv v e l. N e m v g y o k szkember, sem m u l t sem j e l e n i s m e r e t é b e n ; nem vindikálok m g m n k te kintélyt, h o g y bíráltot m o n d hssk k i d ó k é s szerkesztők é r d e m e i r ő l, n o h senki sem t gdhtj, e k k o r műnek létrehozás nem közönséges szorglomnk n e m kev m u n k á n k lehet csk e r e d m é n y e. E n n e k mélttását é s elismerét tehát m á s o k n k hgyom, kik hivtottbbk erre é s t ö b b e t is értenek h o z z á. M i v e l könyv c í m l p j zt i g z o l j, h o g y ez mű egy g y ű j teményes s o r o z t e l s ő kötete, m e l y e t tehát m j d k i v e t t ö b b i, egyházi s z e m p o n t b ó l szeretném szerkesztők figyelmét felhívni rr, minket ktolikusokt jövőben ngyobb igzsággl több szeretettel kezeljenek. Én igzán távol á l l o k s z e m é l y e s k e d é s t ő l. Ez nnál is k ö n y nyebb nekem, mert szerkesz tők egyikét s e m i s m e r e m ; de l e h e t - e s z ó n é l k ü l h g y n i z egyes k ö z s é g e k történeti rzénél f o l y ton vissztérő megállpítást : ktolikus lkosság beván dorló", beszivárgó", kőbb leszivárgó" elem". Szeretném t u d n i, m i r e j ó ez c s i p k e l ő d é s k i n e k teiik kedve benne? Nincs Kettős vrmegyében k ö z s é g, mely s z á z d o k f o l y mán el ne p u s z t u l t v o l n s h ztán újr é l e d t, k é s ő b b i l k o s sg csk t e l e p ü l é s b ő l állhtott eiő. E rznek szerkesztője ezt protestánsoknk megbocsátj, de k t o l i k u s o k n á l megóvj, m e r t ez értetődik b e s z i v á r g ó e l e m " kitételen. ktolikusok története Tárkány községben is m o s t o h kezelt n y e r t. s z e r k e s z t ő d n e k személyesen bocsátottm mi e g y l i z k ö z s e g ü n k történetei r e n delkezükre, d e ezt n e m tlálták f e l h s z n á l h t ó n k ; e g y é b forrá sok után nyúltk. í g y került műbe, trkányi kt. t e m p l o m 1734-ben épült, h o l o t t j u n é n tettek le l p jit é s bbn z e s z t e n d ő b e n épüit f e l. Ez nnál i n k á b b is bántó, mert 1945-ben, tehát 7 év múlv kívánjuk z épil 200 é v e s j u b i l e u m á t megülni... Vgy h o n n n vette s z e r k e s z t ő ség zt, h o g y i s k o l á n k t ben k ö z s é g építtette 4 t n t e r e m m e l, 2 tnítói lkássl é s 2 tnító szobávl?" N e m f o l y t t o m t o v á b b, de rá kell rr m u t t n o m, h o g y ez m ű o l y tekintélyes, h o g y é v tizedek múlv f o r r á s m u n k lesz z k k o r i történetírók számár, tehát megtéveszt! L á t h t ó e b b ő l, n e m k ö t e k e d é s vágy vezeti t o l l m t! történelem csk u g y lesz z élet mestere, h t ö r t é n e t í r ó l e g m e g b í z h t ó b b f o r r á s o k után párttlnul c é l z t o s s á g nélkül d o l g o z i k. Nos, felhozott d o l g o k erre nézve n e m m e g n y u g t t ó k. Ezért tenne j ó szolgáltot, h szk e m b e r e k bíráltot mondnánk felőle s e l i s m e r n é k, m i benne jó, d e kiigzítnák, m i nem melyes vgy t é v e d é s. Ez so rozt k ö v e t k e z ő k ö t e t e i n e k szer keszténél óvtosságr intené z írókt. Mátri Guidó. Vármegyénk kisgzdáink tnulmányútj. mult évben jósikerrel megrendezett k e c s k e m é t i tnul mányutt ez évben Sopronm e g y e i tnulmányút követte. lelkes kisgzdközi ig szép s z á m ú kíséretével j ú n i u s hó 17én h j n l i ó r á k b n i n d u l t út nk Kuts J á n o s g z d. igzgtó v e z e t é s é v e l, k i z e g é s z tnul mányutt szervezte é s irányított. Győrt elhgyv, v i r r d t k o r már termékeny Rábközben röpítette utsinkí v o n t. E s t e r h á z v o l t első á l l o m á s, h o l herceg E s t e r h á z y h i t b i z o m á n y i u r d l o m á t t n u l m á n y o z á s á r egy teljes n p o t szenteltek. I t t m o t o ros m e z ő g z d s á g i v o n t t l j á r tk p u s z t á r ó l - p u s z t á r hldv 50 k m - e s utt téve, h o g y n ö vénynemesitő feldolgozó telepet s gyüjteménytárt megnézzék, mjd Mári Terézi korbeli v e r s e i l i királyi v á r k s t é l y nk m á s hires E s t e r h á z y kstélyt c s o d á l j á k m e g, n o m e g z 5 0 h o l d s t i s k o l t é s g y ü mölcsös sok érdekességét lássák. z ut második rzlete Peregházától Övárokig trtott, h o l világhírű hnsági t e l k e s í t került bemuttásr, mely területet n n k előtte s á s, nád borított, s t e l k e s í t é s s o r á n b u j kultúrájú Kánánná változott. k i r á n d u l ó k tőzeggyárt i s m e g t e k i n t e t t é k, mely n e m c s u pán tüzelőt szolgáltt, h n e m e g y b e n l e g k i t ű n ő b b l m o t is dj. tőzeggyári m j o r b ó l F ö l d v á r d o m b felé h l d t kisvsút, hol m g y r gulyán kívül J ó k i Névtelen v á r " is l á t h t ó v o l t. Kistölgyfán z 1000 n é g y s z ö g ö l n g y s á g ú mgtárt, hzi pirostrk tehenzetet teli vér y o r k s h i r e i serttenyzt mlcot d ó k o c á i k t t nulmányozták. Mjd kender-len termesz t é s f e l d o l g o z á s telepe került b e m u t t á s r. Ezt követte z ö n ti m j o r telivér s z i m m e n t h l i tehenzet megtekinte, hol világrekordot ért n p i 70 literes D á m tehén utódit é s 6 0 l i teres B e l f tehenet b á m u l t á k m e g. z utolsó állomás Kpuvár v o l t, h o l hercegi kstély u d vrán igz m g y r v e n d é g s z e r e tetben rzesültek utsink. M e g jelent ott Kpuvár elöljáróság, élén Vámos F e r e n c főjegyzővel. m g y r á z t o k t K'óhler G u s z táv j ó s z á g f e l ü g y e l ő végezte n g y szktudássl. m á s o d i k n p délelőttjén kiránduló c s o p o r t cserje mjori mezőgzdsági szkisko lát t e j i p r i s z k i s k o l m i n t g z dságát tekintetek meg. j ó m g y r o s ízletes e b é d befejez tével z o r s z á g e g y i k m i n t f l u j á b, R á b c s n k r vették útjukt. k ö z s é g bejárt előtt Horváth J á n o s p l é b á n o s z e l ö l j á r ó s á g g l megjelenve üdvözölte z é r k e z ő ket. z ü d v ö z l é s r e Kuts i g z gtó válszolt. Itt bemuttásr került gyönyörű á l l t á l l o m á n y gzdság. tnulmányúton k i s g z d á i n k o n kívül t á r s d l m u n k i l l u s z t ris t g j i közül rztvettek : d r. v. Zsig J á n o s várni, k é p v i s e l e t é ben, t o v á b b á d r. Sárváry b n k i g z g t ó, d r. Virágh Z s i g m o n d é s n e j é, Kábik Ödön, Láng ntl, Edelkrut J e n ő, Frks Pál f ő j e g y z ő k, Vigh E r v i n, Per lki J á n o s j e g y z ő k, Forisek L u k á c s, Czermnn E n d r e, s z á m o s községi bíró r n y k l á s z o s kisgzd. Diszkrét különösen Válszt ügyeket wien-i elintéz," viszonyltbn. Bizlom" jeligére kidóhivtlbn.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben