Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom"

Átírás

1 ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő: E g y e s szám r 20 f ü l. PTHÓ Kézirtokt nem dunk Meghtódott lélekkel, méltó fénnyel fogdt Komárom S Z E N TJ O B B O T r k díszszázd jellegzetes bá nyászruhájukbn, z e n e k r r l, Á c s,., M o c s, N g y - é s K i s i g - Most mánd zrándokcáp^l zászlók ltt. E g y m á s u t á n elktek z e l ő k e l ő s é g e k. helyőrség t i s z t i k r teljes tábori díszben. D r. Záhonyi l d á r n é, j á í á s b i r ó s á g i elnök neje fekete d í s z m g y r nem zeti viseletben, vártnegye u r i : dr. Rdocsy L á s z l ó f ő i s p á n, d r. Frey V i l m o s l i s p á n, d r. Divéky f ő ü g y é s z, Reviczky E l e m é r é s Reviczky f ő s z o l g bírók é s d r. Boncz N á n d o r á r vszéki ülnök s z í n e s b á r s o n y, coboiy prémes,. ékszeres, tollforj;ó kucsmás festői disz m gyrbn. város htósá g o k képviselői fekete ünnepi öltözetefcbem Pontosn nyolc ór hr m i n c p e r c k o r é r k e z e t t z r n y vont K o m á r o m b. Méltóságo sn siklóit p á l y u d v r r v o nt, melynek szerelnényét gőz mozdony vontttál. m i t elől bronzból kzül, bbérrl ö v e zett h t l m s kettős kereszt d i szitett. K t o n i vezényszó hilttszott, bányászzenekr hngszerein Himnusz hrsnt, z e m b e r e k V i g y á z z " áll isbn könnyezve, meghtódv, kirá lyokt illető f ő h j t á s s l eltelve vnnk mgsztos pillntbn. z rnyvont megérkezett. z rnydiszitü rgyogó termeskocsibn bíbor pompábn, lbárdos testőröktől, kísérő ppsággl körülvéve látszott g ó t i k u s stílusbn kzült e r e k l y e t r t ó k i s t e m p l o m. v o n t elé lépcsőt helyeztek é s kisérd ppság vállán Szent J o b b o t mgáb záró szekrénnyel m o s t odhelyezte térségre épített emelvényre. Surányi Ferenc f ő I i p i Öltözetheti hódolt Szent j o b b előtt s n é m á n üdvözölte z rnyvontot kisérő Mzáros J á n o s érseki h e l y n ö k ö t, f ő p p o k t Huszár Károly nyug. liniszterelnököt. Szent J o b b elé zután lpy G á s p á r m. k i r. k o r m á n y f ő t n á c s o s, p o l g á r m e s t e r lépett m g s s z á r n y l ó n, szép b e szédben köszöntötte Szent Jobbot jánlott oltlmáb v r o s t é s n n k népét. urm, Király! mondott szívhez s z ó l ó n Könyörgünk H o z z á d, légy k ö z b mjárónk m i Urunknál, Iste nünknél, elégelje m e g láto gtás idejét é s f o r d í t s ismét o r cáját feiénk. N e m zért, m e r t bü neink mitt büntetre nem szolgáltunk rá, hnem zért, mért félünk, t o v á b b i megpróbálttásokr gyengék le szünk. Légy k ö z b e n j á r ó n k, h o g y könyörüljön rjiunk mindén htó egy ö r ö k I s t e n, áldj m e g nemzetünket hzfiúi erényekkel, áldj m e g o r s z á g u n k vezéreit bölcsességgel. Vezérelje vissz h o z z á n k elszkított testvéreinket, h o g y legyen ismét egy z kol é s p á s z t o r. Áldj m e g n e m z e t ü n k díszéi é s b ü s z k e s é g é t m i n e m zeti h d s e r e g ü n k e t, c é l o z z m e g konvédeink i z m i t, áldj m e g fegyvereit, igzságos hr cinkból mindenkor győzedel mesen kerüljön k i h á r o m s z í n ű lobogó. z én igénytelen szemé lyemben most e kis városnk egz l k o s s á g k ö n y ö r ö g H o z zád : áldd m e g ennek v á r o s nk m i n d e n p o l g á r á t, prját, n igyját, felekezeti é s t á r s d l m i különbség nélkül, ö n t s d szi v ü n k b e felebráti szeretet m gsztos erényét, h o g y vállt vállhoz vetve é s e g y m á s t m e g becsülve munkálkodhssunk b é kességben városunk felvirágoz ttás é r d e k é b e n. U r m, Király, i m á d VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T D U N K! F E L S Ő D U N Á N hus vissz. * rendez mintszerű volt. Friedrich J á n o s m. k i r. f ő s z á m tnácsos, számvevőségi főnök zeruen T Ú L I kezelt f e h é r - é s v ö r ö s gyümölcs, u r d l m i -hlkonzervek olcsóbbk! szerint. kozzál érettünk! " rendkívül mély htást keltett b e s z é d e t k ö v e t ő l e g Su rányi Ferenc c. pát esperes plébános misét mondott, köz ben Szent I m r e D l k ö r s z összes ájttos hívek egyházi énekeket énekeltek b á n y á s z zenekr kíséretével. z ünnepi szent mise ltt hosszú sorokbn hódoló m e n e t b e n v o n u l t k el z e g y b e gyűltek Szent J o b b előtt, t é r d r e b o r u l v h ó d o l t k szent m g y r király ereklyéje előtt. Végül Surányi Ferenc pát p l é b á n o s feljánló imát m o n d o t t Szén! J o b b elölt. szent király J o b b jánk törtélnelmi jelentőségű k o m á r o m i l á t o g t á s végetért, kísérő p p s á g testőröktől s o r flt állv visszhelyezte d r á g ereklyét z rny v o n t b. M i k o r Mzáros J á n o s érseki helynök e l b ú c s ú z o t t z e l ő k e l ő s é g e k tői, f e l hrsnt újr H i m n u s z z r n y v o n t lssn, m é l t ó s á g t e l jesen kigördült p á l y u d v r r ó l G y ő r felé. Hétfőn este 8 ó r 14 p e r c kor ismét K o m á r o m b n v o l t z rnyvont. E k k o r zkdunánt u l i útjáról f ő v á r o s b vissz térőben v o l t v o n t. Ez l k l o m m l is, b á r csk 10 p e r c i g trtózkodott v o n t állom s u n k o n áhítttl é s hódolttl nézte hivők serege Szent J o b b o t. rövid i í t r t ó z k o d á s l t t z egybegyűlt sokság Hol vgy k i r á l y " c í m ű é n e k e t énekelte é s m g y r r u h á s kis lányok h ó d o l í u k jeléiii h t l ms virágcsokrot helyeztek Szent E r e k l y e e l é. bizkodó lélek ü n n e p e v o l t ez v s á r n p, m i n e k á h í t tár, s z é p s é g é r e m é g s o k á i g f o g nk v i s s z g o n d o l n i z ü n n e p s é g e n megjelentek. LEGYEN TGUNK! üzleteinkben főzelék Telefon 6 1. H i r d e t é s e k ári d í j s z b á s GYUL szombton. z égbolt ngy ü n n e p r e kitisztult, levegő megenyhült, z izzó n p r n y s u g r i t szét szórt s i g y k ö s z ö n t ö t t e ter m é s z e t i s z r n y v o n t o t, mely folyó h ó é n, v s á r n p reg gel 6 órkor keleti pály udvrról ismét e l i n d u l t o r s z á g járó d i d l m s útjár. Ez l k l o m m l egy ó r á s trtózkodásr Komáromot is felkereste, e l h o z t díszes f o g l l t b n őrzött b r nár, ráncosr szárdt Jobb Kezet, SZÍ VI! UK b e n, l e l k ü n k b e n m is élő Szent király kezét, e h t á r s z é l i v á r o s bn is hintse s z ó r j, m i n t é\ előtt, z I s t e n b e n vetett h i t, lelkiismeretes m u n k, z áldo ztos s z o c i á l i s é r z é s, m e g é r t ő s z c e t e t, z i g z i s z i v j ó s á g, b ö l c s e s s é g, t u d á s, z ö n f e l á l dozó hzfiság mgvát. k i rályi j o b b o t várt város, negye k ö z ö n s é g e örömteljes ssei l á z t o s szívvel. Emberárdt hullámzott, kor reggeli órákbn K o utcáin i pályudvr felé. gókkl feldíszített, rgyoékesitett p á l y u d v r b l ; án, v i r á g f ü z é r e k k e l tele ti s z ő n y e g e k k e l bevont léi ségen cskhmr e z r e k é s ezrek r t o s u l t k. K i v o n u l t z e g é s z yőrség Horváth P é t e r lezredes v e z e t é s é v e i, z i s k o l á s g y e r mekek, k ö z t ü k i g e n s o k n s z é p gyáros viseletben, f r o n t h r c o ütékj tüzoiíók form ruhákbn, ttbányi bány- É S KIDÓHIVTL: F O G Y S Z T Á S I ES EKTEKES1TÖ SZÖVETKEZET Minden üzletünkben egységesek árink! Sját üzlelében vásári, li tnunk, meri szövetkezet tgoké. fjborink ü I kiválók!

2 LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE Győr, Gr. Tisz -tér 5. sz. beruházási vgyondó é s róni. k t. e g y h á z k ö z s é g v e zetősége rendezőséggel, vl m i n t z u d v r i s, de r e n d e t, f e g y e l m e t trtó rendőrök m i n d e n elismert megérdemelnek. vármegyei-vitézi székkpitány levele megyei elismerő Komárom Hirlp szer kesztőségének. Hirlp Tek. Szerkesztőségének Komárom. M jutott kezembe n b. lp j á n k e. h ó é n megjelent pél d á n y, m e l y b e n ngy örömmel o l v s t m s z e r é n y vitézi ünnep s é g ü n k pünkösdi k o m á r o m i l e f o l y á s á t. N e m m u l s z t h t o m el z l k l m t, h o g y kedves l e írásért é s szeretetteljes m é l t t á s é r t h á l á s k ö s z ö n e t e t ne m o n d j k. L e g y e n ez k ö s z ö n e t nemcsk mgm, hnem vármegyei vitézek n e v é b e n i s, m i n t Ren dünk háláj szeretetért é s ngyrbecsülért. m i d ő n ezen k ö s z ö n e t ü n k nek kifejezt d o k, engedje m e g r e m é l n e m, h o g y hzfis jóin dultát j ö v ő b e n sem f o g j t ő lünk m e g v o n n i. E s z t e r g o m, j ú n i u s 2 0, Igz ngyrbecsülsel szebb jövőt! vitéz P o n g r á c z - B r t h Ede Komárom-Esztergom k. e. e. vm. vitézek székkpitány. RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDOJEBEN V I I. Dohány-u. 44. O r v o s i felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás szo bákról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Ismertetőt küldünk. Rendkívüli o l c s ó árért eldó 14 drb. ngornyul k e t r e c e k k e l együtt. C i m k i d ó hivtlbn. igzgtó, lpszerkesztő Solingen ntl szövetkezeti boltos vezetével. htlms szövet kezeti sereg soribn láttuk Németh plébános felpéci Péntek Pál vezetével z ácsi kiküldöttek csoportját, Várdy Ljos ref. lelkz Trczy kivete céljábólmindenvgyontbekellvl Gyul ref. igzgtó-tnítóvl z szőnyi, Ngy K o r n é l ref. lelkszel z élen dunlmási, Tpsonyi Sándor ref. ielkz ve zetével z igmándi, Kocsis élen b e r u h á z á s i ngy v g y o n dó behjtásáról pénzügymi n i s z t e r k i d t z e g y s z e r i b e r u házási h o z z á j á r u l á s kivetéről kezeléről szóló végrehj tási u t s í t á s t. rendelet értel m é b e n z egyszeri kivet c é l j á r l e g k é s ő b b f o l y ó évi j ú l i u s hó i g b e v l l á s t k ö t e l e s d n i : 1852 ÓT MINDIG CSK JÓT D június 2 5. H i r l p. 2. o l d l. 1. v g y o n d ó fizetére köteles személyek vgyontö megek, m e l y e k n e k tiszt v g y o n f e b r u á r á n z p e n g ő t m e g h l d t ; 2. zok j o g i személyek, intézmények é s v g y o n k ö z ö s s é g e k, m e l y e k v g y o n d ó fizeté sére nem kötelesek u g y n, de o s z t t l n tiszt v g y o n u k értéke f e b r u á r á n z p e n g ő t meghldt 3. társulti d ó l á e s ő vállltok, sját tőkéjük ö s z s z e g é r e vló t e k i n t e t n é l k ü l. m g á n o s o k, egyéni c é g e k, termzetes j o g i személyek, egyesületek, intézmények, egyhá zk, á l t l á b n n e m r é s z v é n y t á r s s á g i vállltok következő kulcs szerint fizetik beruhá zási h o z z á j á r u l á s t : H v gyonlp, beruházási hozzá j á r u l á s l p j 5 0 ezer pengőn felül v n ( 5 0 ezer p e n p ő n r.lui nincs fizeti kötelezettség) p e n g ő i g k u l c s 5 s z á zlék, pengőig 5-25 s z á z l é k, i g 5 5 százlék, ezerig 5*75 s z á z l é k s t b. Külön s z á z l é k k u l c s o t áll pit m e g r e n d e l e t nyilvános s z á m d á s r kötelezett vállltok, r z vé n y tá rs s go k, s z ö v e t k e z e tekre nézve, kivételt k é p e z n e k házrzvénytársságok, őstermelő rzvénytársságok korlá tolt f e l e l ő s s é g ű t á r s s á g o k. Ez rzvénytárssági kulcs lénye gesen m g s b b é s k ö v e t k e z ő k é p p e n l k u l : 100 ezer p e n g ő i g terjedő v g y o n l p, i l l e t v e h o z z á j á r u l á s i l p után h o z z á járulási illeték k u l c s 10 s z á z lék, ioo ezer p e n g ő t ő l ezer p e n g ő i g 11 s z á z l é k, ezertől 500 ezer p e n g ő i g 12 s z á z l é k. kiket beruházási hozzá járulás fizetéről s z ó l ó t ö r v é n y fizetre kötelez, z o k k ö t e l e s e k j ú l i u s 31 éig z illetékes p é n z ü g y i g z g tő s á g n k rzletes s z á m s z e r ű b e v l l á s t d n i. bevllás céljár szolgáló hivt los nyomttvány z e l ö l ü t á s i k ö l t s é g m e g t é r í t é s e ellenébe;? z d ó h i v t l o k b n kphtót be vllási ív kitölténél tőke v g y o n r nézve fel k e l l íünhrí-ni kzpénzt é s tőkekövetelt, m á s r é s z t z é r t é k p p i r v g y o n t, vlutákt, váltókt, z r n y rudkt ezüstrudkt, bel f ö l d ö n vgy külföldön elhelye zett kzpénzt, m i n d e n n e m ű k mtozó tőkekövetel összegét. Be k e l l v l l n i : g é p k o csikt, f o g t o k t, j c h t o k t, m o t o r c s ó n k o k t, z é k s z e r e k e t, é k köveket, g y ö n g y ö k e t, e z ü s l n e m ü eket é s e g y é b d r á g s á g o k t é s zok értéket, d e c s k i s bbn z esetben, h z o k z évi v g y o n d ó kiveténél z e l sőfokú dókivető htóság áltl dóköteles vgyontárgyk minő sítetlek. beruházási hozzájárulás ról s z ó l ó t ö r v é n y lpján b e v l l o t t v g y o n t á r g y k t, h z o kt l c s o n y b b é r t é k b e n s z e r e p e l t e t i k, k i n c s t á r ngy v gyondó kivetére vontkozó fizeti m e g h g y á s kézbesíté től s z á m í t o t t egy éven belül megválthtj. v g y o n d ó e l s ő rzletét ez év o k t ó b e r hó i g kell megfizetr.:. László igzgtó vezetével vértesszöllősiek eredeti népvise letben megjelent kedves cso portját, továbbá tlálkoztunk kocsi, kisbéri, tti, f e l s ő g l l i stb. s z ö v e t k e z e t e k kiküldötteinek sok kedves, i s m e r ő s lkjávl. Hngy Szövetkezet 40 éves fennállás l k l m á v l m e g trtott jubileumi kongresszust Blogh E l e m é r, H n g y e l n ö k igzgtó nyitott m e g. f e l s z ó l l t ott vitéz Imrédy B é l m i n i s z t e r elnök is, k i h t l m s b e s z é d é b e n m e g g y ő z ő erővel v l l o t t m g á t kormányát. szövetkezeti eszme hívének, t e r m é s z e t e s tehát, kznek nyiltkozott támo g t n i é s v i r á g z á s útjár s e g í teni s z ö v e t k e z e t e k e t. N e m f o g t l mrd ni m o n d o t t j ö vőben sem s z ö v e t k e z e t e k t á m o g t á s de s z ö v e t k e z e t e k n e k e l s ő s o r b n z önerej-kre kell t m s z k o d n i o k..»--. k o n g r e s z szus lefolyásáról egyébként npilpok rzletes tudósítást hoztk. díszközgyűl d. u. 2 óráig t r t o t t, m e l y n e k l e z j l á s után z 1500 főnyi szövetkezeti sereg tgjit Hngy központ kitűnő é l e l m i s z e r e k e t t r t l m z ó szeretet c s o m g o k k l lepte m e g. z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő vidékeiről fővárosb felvonult szövetkezeti e m b e r e k ezután n g o l P r k b v o n u l t d közife H n g y e b é d r e, m e l y n e k b e f e j e z t é v e l z n g o l p r k sek szórkozó helye d o t t - c l e d h e t e b e n e m l é k e t ig2ji sok ott megfordult flusi e m bernek. Komáro timegyei IHrlp polgároké! Fizecsen tehát elő mindenki lpu.jkr. s FILMSZÍNHÁZ Komárom 40 éves Hngy Kun Miklós-u. 1 június 25-én, szombton 14 7 é s 129 ó r k o r jubileumi kongresszusáról Soroztos ünnepségek ke r e t é b e n j ú n i u s hó á n trtott m e g Hngy Szövetkezeti K ö z p o n t 4 0 éves j u b i l e u m i k o n g r e s s z u s á t. vidékről m i n t e g y tizenötezer szövetkezeti eszme iránt lelkesedni tudó gzd vett rzt d i s z g y ü l é s e n, mgyr szövetkezeti tábor ere jét ezúttl n g y s z b á s ú d e m o n strációvl j u t t s s á k kifejezre. htlms s z ö v e t k e z e t i sereg z O r s z á g h á z téren gyülekezett s i m p o z á n s, t ö b b kilóméter h o s s z ú menetoszlopbn vonult didl msn V i l m o s c s á s z á r, n d rássy-ut, Városligeten át z I p r csrnokb, mely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. megjelentek s o r á b n f e l tűnt József f ő h e r c e g, d i. József Ferenc f ő h e r c e g é s vitéz Imrédy B é l m i n i s z t e r e l n ö k k e l z élen közéletünk m i n d e n előkelősége. Vármegyénkből Hngy Szö vetkezetek kiküldötteinek s o r i b n tlálkoztunk t ö b b előkelő névvel. F e l s ő - d u n á n t ú l i H n gy k é p v i s e l e t é b e n, mefyhez t r t o z i k k o m á r o m i, kisbéri s z ö vetkezeti bőit i s, ö s s e s e n n jelentek m e g Sikoly L á s z l ó ügy v. i g z g t ó, t o v á b b á Pokorny M i k lós k n o n o k, győ<i v á r o s p l é b á n o s, Szohurek n t l m. k i r, k o r mányfőtnácsos, főesperes he lyettes, kisbéri esp. pl*b*uios, Riner I m r e g y ő r s z i g e t i, Hller János szbdhegyi plébánosok, d r. Mochstrsser Emil korházi főorvos., f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g i e l n ö k, Pthó Gyul, k o m á r o m i Csk s z i g o r ú n felnőtteknek Snt F é titk. cowboy ülni, Modern Sámson S z e r e l m i drán^. Június, 26-án. vsárnp 3 4 4, \ * 7 é s U 9 ó r k o r királynő Történelmi Mgyr álm filmregény. vüághirdó, német állmfő rómi l á t o g t á s. z utolsó e l ő d á s vége 1 2(1-kor.

3 Komárom válsztók vármegyéktűzhrcosinkngytáborozás Esztergom egyesitett uj ö s s z e í r á s. N e m r é g h n g z o t t el B u dpesten T i s z t i Kszinóbn vitéz imrédy B é l m i n i s z t e r e l n ö k h o z z á n k, világháború m g y r hdviseltjeihez intézett mgs szárnylású beszédben figyelmez tető s z ó : F r o n t h r c o s B j t á r s k! H m i ü n n e p r ő l visszmen tek h o l n p i k ü z d e l m e s é l e t b e, t t i ő r h e l y e i t e k r e, ne f e l e j t s é t e k l zt. mit h á b o r ú b n t n u l ttok : m i n d i g h j n l i ó r á k legveszélyesebbek. M o s t is d e reng. S T i v i g y á z z t o k kettőzött figyelemmel figyeljetek f o k o zott é b e r s é g g e l őrhelyeiteken, reggel, mire felvirrd, egységes, erős. egzséges fegyelmezett nemzetre r g y o g j o n! tisztelg h e r c e g p r í m á s előtt, m j d fél 1 ó r k o r d i s z t á b o r o z á s főgimnázium sporttelepén, dél után u g y n o t t f r o n t h r c o s m u l t ság. Kérünkre m. k i r. pos tigzgtóság T á b o r b n l k l m i p o s t h i v t l t állit t e l. Ré vz Kornél t n á r művzi t e r v e i szerint tábori levelezőlpokt lklmi mgánbélyegeket kzí tettünk s e l p o k t vitéz Holló K o r n é l b j t á r s u n k művzi rjz után kzült l k l m i külön b é lyegzővel betűzi le h i v t l. Ez zel tehetjük n p o t m é g felejt h e t e t l e n e b b é é s kérjük b j t á r s i n k t, hívják f e l erre b é lyeggyűjtő ismerőseik, r o k o n i k, brátik figyelmét i s. E m g y r szívből jött, m i n den p á r t p o l i t i k á t ó l mentes szó t á b o r o z á s egyúttl sereg zt h t á s ltt kéri z E s z t e r szemle lesz, h o l m e g k r j u k é s gomi Fronthrcos Főcsoport megfogjuk muttni zt, K o m á r o m é s E s z t e r g o m k. e. e. m é g él b e n n ü n k z ö n f e l á l d o z ó vármegyék összes hdviseltjeit, hzszeretet, k e m é n y k ö t e l e s h o g y h á b o r ú ó t elmúlt évek s é g t e l j e s í t é s k r t z ö n m i n d e n c s l ó d á s á t é s mellöztezetlenség. M i n t m i n i s z t e r e l n ö k tét f e l e d v e, j e l e n g o n d j i t ó l mondott : számunkr, mgy jövő bizonytlnságától e r o k s z á m á r m é g n e m t ' r t vegei n p r m e g s z b d u l t lélekkel j ö j k ü z d e l e m. Küzdenünk kell jenek el f o l y ó évi július h ó 3 - á n külső é s b e l s ő m g y r i g z s á Esztergomb vármegyei f r o n t gért, n n k szerepnek biz hrcos t á b o r b, melyen több t o s í t á s á é r t, m e l y e t történelem száz b u d p e s t i b j t á r s u n k élén m g y r s á g n k szánt e z - u m e g j e l e n i k, rztvesz es h o z z á n k vérrel ázttott f ö l d d r b o n beszél szeretve tisztelt o r s z á f küzdenünk kell z é r t, h o g y ez elnökünk, vitéz G r ó f Tükdts-Tol- h o n u g y legyen berendezve, vy József n y u g. l t á b o r n g y u r m i n d e n fiánk vlóbn é d e s ngyrbecsült országos lel o t t h o n legyen! nökünk, Kertz E l e m é r. E tlál B i z u n k b b n, h o g y Esz kozón ó h j t j u k leróni m i v i t e r g o m szb. k i r. m e g y e i város l á g h á b o r ú b n rztvett é s m é g m i n d e n hdviseltje velünk együtt élö m g y r o k hál é s k e g y e lesz ngy n p o n é s rztvesz let dójál Szent iránt, o r felvonulásunkbn s megyékből -/glpitó n g y k i r á l y u n k s z ü lehetőség szerint m i n d e n tűzhr l ő v á r o s á b n, tisztelgünk h e r cos e l j ö n. K ö t e l e s s é g ü n k é s é r c e g p r í m á s u r ő e m i n e n c i á j előtt, dekünk, körünkbe jövő mint k i tábori ppiminőségben o r s z á g o s v e z e t ő s é g, z ü n n e p s é szintén rztvett v i l á g h á b o r ú g ü n k ö n rztvevő e g y h á z i, k b n, t o v á b b á l k l m t d u n k z toni polgári előkelőségek, idegenből jövő bjtársknk, b u d p e s t i é s m á s m e g y e b e l i tűz megtekinthessék szép vá h r c o s o k é s E s z t e r g o m hzfis r o s u n k t é s k ö r n y é k é t z i t t f e l érzű é s n e m z e t i g o n d o l k o d á s ú tárt ő s i e m l é k e k e t, z i t t f e l h l népe minél n g y o b b táborbn mozott kulturális törté g y ö n y ö r k ö d h e s s é k é s m i z i g z nelmi értékeket mű s ; ^ h o z híven é s l e l k i m e g n y u g k i n c s e k e t. D e ezen tulmenőleg vássl jelenthessük országos e l l k l m u n k lesz i s m é t felelevení n ö k ü n k n e k, rjt keresztül z teni világháború vérzivtrá t g é s z m g y r nemzetnek é s tár b n köztünk m g y r frontkto sdlomnk : vármegyénk tűz nák k ö z ö t t l é t r e j ö t t s m e g p r ó hrcosi örömmel hlottk b á l t t á s o k tüzében s szenve m i n i s z t e r e l n ö k kijelentét, h o g y dek árjábn keményre edző már d e r e n g, tisztelettel vették z dött b j t á r s i szeretet, melynek intő szót s régi ö n z e t l e n s é g g e l lángjánál ú j b ó l felrgyog lelki é s kitrtássl b j t á r s i szeretet s z e m ü n k előtt z együtt átélt ben e g y b e f o r r v tettre é s á l d o d i c s ő m u l t m i n d e n szép e m l é k e, ztr kzen á l l n k. s m e l y n e k tüzénél közönytől csügged reménytelenség V. D r. Z s. J. j e g é t ő l e l b o r í t o t t szivek j é g b u r k újból felolvd. t p r o g r m m főbb p o n t j i : július hó 2 - á n s z o m b t o n este fél 9 ó r k o r g y ü l e k e z é s S z e n t tmási tnocískolábn zen tkr o d ó r. M á s n p reggel 9 ó r k o r vsútállomástól megindulmenet h ő s ö k s z o b r á h o z, m j d b zilikábn istentisztelet, után külömböző, színekben válsztékbn ngy olcsón beszerezhetők: H C K E R D E Z S Ő ppirkereskeüében, Komárom. Különösen válsztások ide jén merül f e l sok pnsz, h o g y tekintélyes s z m u p o l g á r t á r s u n k nem élhet o r s z á g g y ű l é s i képvi s e l ő v á l s z t ó i, vgy törvényhtó sági bizottsági, nemkülönben községi képviselőtestületi tg válsztó j o g á v l. N e m dhtj le szvztát, m e r t n e m srerepel neve válsztói n é v j e g y z é k b e n. Ilyenkor zután jogfosztásról b e s z é l n e k s z v z á s t ó l vissz utsított p o l g á r t á r s k, n g y h n g o n s z i d j á k h t ó s á g o t, párt szervezetet teszik felelőssé vélt s é r e l m ü k é r t. h i á n y o s v á lsztói névjegyzéknek p e d i g l e g többször polgárság nemtörő dömsége z o k. válsztók összeírását ugynis lkosság r e n d s z e r i n t z k l t á s n k minősiti, z ö s s z e i r ó i l p p l n e m törődik, zt e l d o b j, elveszti. Előfordul, ö s s z e i r á s lklmávl m é g zt is l e t g d j á k, o t t h o n v n n k. m i k o r zután j ö n válsztás polgár kimrdt névjegyzékből, k k o r m i n d e n k i h i b á s, de s e n k i sem vllj be, h o g y m u l s z t á s i mg v á lsztó polgár követte e l, m i k o r nem nézett utánn, h o g y n é v gyzékbe felvétetett-e. Megírt h o g y minisztérium % rendelete értelmében j ö v ő évre érvényes válsztói névjegyzéket n ' st állítják ö s s z e z u j v á l s z - Hírlp tárkányi tói törvény utsításink m e g felelően. válsztói névjegyzék ö s s z e á l l í t á s á r ó l flrgszok utján tájékozttt polgármesteri h i v tlunk közönségünket. Most itt z i d e j e tehát n n k, h o g y m i n d e n k i felvétesse m g á t z u j v á lsztói n é v j e g y z é k b e, eleget t e g y e n z u j ö s s z e i r á s r e n d e l k e z é s e i n e k. n é v j e g y z é k b e felvé tel o k v e t l e n s z ü k s é g e s, m e r t jövőben is csk z szvzht, ki H n é v j e g y z é k b e f e l vn véve. z u j válsztói törvény é r telmében minden községben uj összeírást fogntosít közigzg tási h t ó s á g u n k. M i n d e n házhoz június 19-töl kézbesitenek k i számlálólpokt, pedig nnyit, h á n y 19 éves férfi é s nő l k i k házbn. M á s szövegű n y o m ttványt töltenek k i férfik ( ) es mást nők ( B ). s z á m l á l ó lpokt mindenki mg köteles kitölteni, ennek megtgdás büntet lá esik. kérdek feleletek elkülönítve h s á b o sn vnnk feltüntetve. kérd r o v t b s e m m i t sem szbd be leírni, cskis felelet r o v t b. Áltlános érdek, m i n d e n k i z d t s z o l g á l t t á s t p o n tosn é s l e l k i i s m e r e t e s e n telje sítse, m e r t ezen összeíráson lpszik z 5 évre s z ó l ó u j v á lsztói n é v j e g y z é k m e g b í z h t ó ság. cigányiskol példát d : cigánykérdt nem kézlegyintsel, h nem z iskol nevelő htásán át kell meg oldni. I m m á r h r m d i k vizsgáját trtott trkányi c i g á n y i s k o l f. h ó 9 én, m e l y e n megjelent v i téz Szbó k i r. tnfelügyelő, Fludy M r c e l l i n b e n c é s t n f e l ügyelő, Wiesenbcher J ó z s e f v á r m e g y e i n é p m ű v e l é s i titkár, á l l m i i s k o l f e l ü g y e l ő, Mátry G u - idó b e n c é s plébános, Semmel- weiss N á n d o r k ö z s é g főjegy zője, Kozm M á t é, k ö z s é g b í ráj, k ö z s é g elöljáróság tnitókr, igen s o k é r d e k l ő d ő vendég, cigánytnulók szü lői é s h o z z á t r t o z ó i. v i z s g e r e d m é n y e n g y b n igzolt cigányiskol szükségességét, mert Tárkány község ngyszámú c i g á n y l k o s s á g ezen három év ltt nemcsk i s m e r e t e k b e n, h n e m főleg e r k ö l c s i e k b e n fe g y e l m e z e t t s é g b e n n g y o n sokt jvult. k i j e l e n v o l t ezen v i z s gán é s látt zt, h o g y m i l y r gyogó szemmel lelkesedsel tettek t n ú s á g o t t u d á s u k r ó l é s hldásukról Rvsz I s t v á n o k, K r v l y Z o l t á n o k, Lencse G y u lák, Z s o l n y V i l m o s o k é s többi szebbnél-szebb mgyrhngzásu nevekre h l l g t ó c i g á n y g y e r m e kek, z meggyőződött rról, h o g y cigánykérdt nem kézlegyin t é s s e l, n e m is f o g h á z b ü n t e t é s s e l, h n e m z i s k o l nevelőhtásán át k e l l m e g o l d n i é s m i n t trkányi cigányiskol példáj m u t t j, m e g é r t é s s e l é s e r ő s küz d e l e m m e l ez n e h é z s é g is m e g oldhtó. F e l b e c s ü l h e t e t l e n z z e r kölcsi hszon, mit cigány csládok é l e t é b e n, f o g l l k o z á s á bn, v i s e l k e d é s é b e n é s e g é s z s é g é b e n ezen rövid h á r o m év ltt t p s z t l n i lehet é s m i n d e z intő péld mindzon községek szá már, hol ngyobb mennyiségű c i g á n y i k o s s á g él. Mátry G u i d ó b e n c é s p l é bános elismerét fejezte ki

4 vármegyének áldoztkzségéért köszönetet m o n d o t t Wiesenb- cher József iskolfelügyelőnek z i s k o l m e g l p í t á s á é r t, m e r t z ő f á r d o z á s é s kitrtás lpján jött létre l p o z ó d o t t meg ezen i s k o!. tnítás é s nevel f á r d s á g o s munkáját Jász D é n e s t nító végzi s kit Vármegyei Népműveli Bizottság előter j e s z t é s é r e v l l. k ö z o k t t á s ügyi m i n i s z t e r állmi tnítóvá nevezett k i. Hál é s e l i s m e r é s i l l e t i Mátry G u i d ó bencpleb á n o s t i s, k i s o k szeretettel é s f á r d o z á s s l t á m o g t j z i s k o l munkáját cigánycsládokt minden életkörülményeikben, h o g y zokt i s m i e l ő b b hz hsznos polgárivá tegye. Iskoli június 2 5. H i r l p. 4. o l d l. értesítők. komáromi áll. pol gáriiskol értesítője. Lebisch V i n c e igzgtó szer k e s z t é s é b e n megjelent k o m á r o m i m. k i r. á l l. polgári f i u - é s l e á n y i s k o l értesítője z iskolévről. z értesítő rzlete sen beszámol z elmúlt i s k o l i év e s e m é n y e i r ő l. z i s k o l 19 éve áll f e n n. tnítást 11 tgból álló t náritestület, v l l á s e r k ö l c s i o k ttást p e d i g k ü l ö n b ö z ő v l l á s felekezetek hitokttói látják e l. nyilvános t n u l ó k létszám v o l t : 175 f i u é s 140 leány, ö s z szesen : 315. Vllásszerinti meg oszlás : ktolikus vllású 226, r e f o r m á t u s vllású 69, e v n g é l i k u s 13, e g y é b 7. H e l y b e l i v o l t 120 f i u é s 105 leány. Vidékről járt be 5 4 f i u 3 4 leány, 2 vidéki tnuló p e d i g Komárombn l k o t t s z á l l á s d ó k n á l. tnulók osztályzt fiuknál : jeles 7, j ó 35, e l é g s é g e s 9 1, e g y tárgy b ó l elégtelen 14, két v g y t ö b b tárgyból elégtelen 2 8. l e á n y o k nál : jeles 22, j ó 47, e l é g s é g e s 54, egy tárgyból elégteien 6, két vgy t ö b b tárgyból elégtelen 1 1. V n külön f i ú i s k o l á n k, k ü lön l e á n y i s k o l á n k ö n k é p z ő köre, sportköre i f j. Vöröske reszt E g y e s ü l e t e. vllás é s k ö z o k t t á s ü g y i minisztérium Széchenyi Júli t n á r n ő t u g. 1 - i htállyl győri áll. p o l g. leányiskoláb helyezte. S z é c h e n y i Júli tnárnő szept. 1. ót működött K o m á r o m b n é s i g e n buzgó é s értékes tnár v o l t p o l g á r i i s k o l á n k. Áthelyezével régi vágy teljesült. Helyébe m i n i s z t é r i u m Csedő n n szigetvári p o l g. isk. tnárnőt helyezte, k i z u j i s k o l i évben k e z d i m e g k o m á r o m i működét. Közredjuk m é g, h o g y z uj i s k o l é v ü n n e p é l y e s m e g n y i t á s szept. 3 - á n lesz, tnítás szept. 5 én k e z d ő d i k. jvító, különbözeti é s felvételi vizsgák ideje szept. 1. ngy s z ü n i d ő ltt z i g z g t ó vgy helyettese minden kedden pénteken 9 10 óráig h i v t l o s órát trt. komáromi városi ze neiskol értesítője. Házi s o k s z o r o s í t ó n előállí t o t t két é s fél o l d l s n y o m t t ványbn dt k i Votisky Emm igzgtó városi z e n e i s k o l é r tesítőjét. K o m á r o m i városi zeneis kol m. k i r. vllás- közokt tásügyi minisztérium sz. engedélye lpján évi szeptember á n k e z d t e m e g működét Komárombn K i s béren. F ő t n s z k o k : z o n g o r, h e gedű, gordonk, mgánének, mélyhegedű stb. Melléktnsz kok: áltlánoszeneelmélet, össz h n g z t t n, kmrzene, z e n e i e n g y k o r l t o k s t b. z i s k o l tnári kr 3 tgból á l l. vizsgán rzt vett tnulóink szám komáromi kisbéri növendé keket egyesítve ö s s z e s e n n ö v e n d é k közül 13 z o n g o r, 10 p e d i g hegedű tnszkos. zeneiskol tnév ltt következő hngversenyeket rendezte : egy tnári koncertet egy zenepedgógii elődást, egy n ö v e n d é k h n g v e r s e n y t K i s béren é s z évzáró n ö v e n d é k hngversenyt Kornárombn. z i s k o l évzáró vizsgáját j ú n i u s h ó á n csütörtökiül tr tott é s p e d i g d. e. Komrom b n, délután K i s b é r e n. történelem élet z mestere. L e g l á b b is rómik e/.t trtották felöle é s m is zért o l y ngy ennek t u d o m á n y n k becsülete, mert m u l l isme retéből ngyon sokt tnulh tunk. Ez j u t o t t eszembe m o s t, m i k o r p á r s o r b n ketíös v á r megyénk monográfiájáról krok itt m e g e m l é k e z n i. M é g télen szétküldözték Komárom Esztergom köz i g z g t á s i l g e g y e l ő r e egyesitett vármegyék múltj é s j e l e n e " c. ngy müvet. S k i k közel ezer o l d l s kötet o l v s á s á n ; k k k o r neki fogtk, mostnr velem együtt végezhettek vele. K ü l ö n ö s, ennek monumentális munkánk megjelene mily c s e n d b e n t ö r t é n t! T l á n n e m is került könyvkereskedői forg lomb? Tlán mg szer kesztőség sem mbicionálj, h o g y f o g l l k o z z n k vele V N e m helyez súlyt r r, h o g y bírálják vgy ismertessék? Értékeit e l i s m e r j é k, hibáit feltárják é s h e l y r e igzítsák. B á r h o g y n legyen is d o l o g, én mégis f o g l l k o z n i k r o k e pár s o r b n ezzel könyv v e l. N e m v g y o k szkember, sem m u l t sem j e l e n i s m e r e t é b e n ; nem vindikálok m g m n k te kintélyt, h o g y bíráltot m o n d hssk k i d ó k é s szerkesztők é r d e m e i r ő l, n o h senki sem t gdhtj, e k k o r műnek létrehozás nem közönséges szorglomnk n e m kev m u n k á n k lehet csk e r e d m é n y e. E n n e k mélttását é s elismerét tehát m á s o k n k hgyom, kik hivtottbbk erre é s t ö b b e t is értenek h o z z á. M i v e l könyv c í m l p j zt i g z o l j, h o g y ez mű egy g y ű j teményes s o r o z t e l s ő kötete, m e l y e t tehát m j d k i v e t t ö b b i, egyházi s z e m p o n t b ó l szeretném szerkesztők figyelmét felhívni rr, minket ktolikusokt jövőben ngyobb igzsággl több szeretettel kezeljenek. Én igzán távol á l l o k s z e m é l y e s k e d é s t ő l. Ez nnál is k ö n y nyebb nekem, mert szerkesz tők egyikét s e m i s m e r e m ; de l e h e t - e s z ó n é l k ü l h g y n i z egyes k ö z s é g e k történeti rzénél f o l y ton vissztérő megállpítást : ktolikus lkosság beván dorló", beszivárgó", kőbb leszivárgó" elem". Szeretném t u d n i, m i r e j ó ez c s i p k e l ő d é s k i n e k teiik kedve benne? Nincs Kettős vrmegyében k ö z s é g, mely s z á z d o k f o l y mán el ne p u s z t u l t v o l n s h ztán újr é l e d t, k é s ő b b i l k o s sg csk t e l e p ü l é s b ő l állhtott eiő. E rznek szerkesztője ezt protestánsoknk megbocsátj, de k t o l i k u s o k n á l megóvj, m e r t ez értetődik b e s z i v á r g ó e l e m " kitételen. ktolikusok története Tárkány községben is m o s t o h kezelt n y e r t. s z e r k e s z t ő d n e k személyesen bocsátottm mi e g y l i z k ö z s e g ü n k történetei r e n delkezükre, d e ezt n e m tlálták f e l h s z n á l h t ó n k ; e g y é b forrá sok után nyúltk. í g y került műbe, trkányi kt. t e m p l o m 1734-ben épült, h o l o t t j u n é n tettek le l p jit é s bbn z e s z t e n d ő b e n épüit f e l. Ez nnál i n k á b b is bántó, mert 1945-ben, tehát 7 év múlv kívánjuk z épil 200 é v e s j u b i l e u m á t megülni... Vgy h o n n n vette s z e r k e s z t ő ség zt, h o g y i s k o l á n k t ben k ö z s é g építtette 4 t n t e r e m m e l, 2 tnítói lkássl é s 2 tnító szobávl?" N e m f o l y t t o m t o v á b b, de rá kell rr m u t t n o m, h o g y ez m ű o l y tekintélyes, h o g y é v tizedek múlv f o r r á s m u n k lesz z k k o r i történetírók számár, tehát megtéveszt! L á t h t ó e b b ő l, n e m k ö t e k e d é s vágy vezeti t o l l m t! történelem csk u g y lesz z élet mestere, h t ö r t é n e t í r ó l e g m e g b í z h t ó b b f o r r á s o k után párttlnul c é l z t o s s á g nélkül d o l g o z i k. Nos, felhozott d o l g o k erre nézve n e m m e g n y u g t t ó k. Ezért tenne j ó szolgáltot, h szk e m b e r e k bíráltot mondnánk felőle s e l i s m e r n é k, m i benne jó, d e kiigzítnák, m i nem melyes vgy t é v e d é s. Ez so rozt k ö v e t k e z ő k ö t e t e i n e k szer keszténél óvtosságr intené z írókt. Mátri Guidó. Vármegyénk kisgzdáink tnulmányútj. mult évben jósikerrel megrendezett k e c s k e m é t i tnul mányutt ez évben Sopronm e g y e i tnulmányút követte. lelkes kisgzdközi ig szép s z á m ú kíséretével j ú n i u s hó 17én h j n l i ó r á k b n i n d u l t út nk Kuts J á n o s g z d. igzgtó v e z e t é s é v e l, k i z e g é s z tnul mányutt szervezte é s irányított. Győrt elhgyv, v i r r d t k o r már termékeny Rábközben röpítette utsinkí v o n t. E s t e r h á z v o l t első á l l o m á s, h o l herceg E s t e r h á z y h i t b i z o m á n y i u r d l o m á t t n u l m á n y o z á s á r egy teljes n p o t szenteltek. I t t m o t o ros m e z ő g z d s á g i v o n t t l j á r tk p u s z t á r ó l - p u s z t á r hldv 50 k m - e s utt téve, h o g y n ö vénynemesitő feldolgozó telepet s gyüjteménytárt megnézzék, mjd Mári Terézi korbeli v e r s e i l i királyi v á r k s t é l y nk m á s hires E s t e r h á z y kstélyt c s o d á l j á k m e g, n o m e g z 5 0 h o l d s t i s k o l t é s g y ü mölcsös sok érdekességét lássák. z ut második rzlete Peregházától Övárokig trtott, h o l világhírű hnsági t e l k e s í t került bemuttásr, mely területet n n k előtte s á s, nád borított, s t e l k e s í t é s s o r á n b u j kultúrájú Kánánná változott. k i r á n d u l ó k tőzeggyárt i s m e g t e k i n t e t t é k, mely n e m c s u pán tüzelőt szolgáltt, h n e m e g y b e n l e g k i t ű n ő b b l m o t is dj. tőzeggyári m j o r b ó l F ö l d v á r d o m b felé h l d t kisvsút, hol m g y r gulyán kívül J ó k i Névtelen v á r " is l á t h t ó v o l t. Kistölgyfán z 1000 n é g y s z ö g ö l n g y s á g ú mgtárt, hzi pirostrk tehenzetet teli vér y o r k s h i r e i serttenyzt mlcot d ó k o c á i k t t nulmányozták. Mjd kender-len termesz t é s f e l d o l g o z á s telepe került b e m u t t á s r. Ezt követte z ö n ti m j o r telivér s z i m m e n t h l i tehenzet megtekinte, hol világrekordot ért n p i 70 literes D á m tehén utódit é s 6 0 l i teres B e l f tehenet b á m u l t á k m e g. z utolsó állomás Kpuvár v o l t, h o l hercegi kstély u d vrán igz m g y r v e n d é g s z e r e tetben rzesültek utsink. M e g jelent ott Kpuvár elöljáróság, élén Vámos F e r e n c főjegyzővel. m g y r á z t o k t K'óhler G u s z táv j ó s z á g f e l ü g y e l ő végezte n g y szktudássl. m á s o d i k n p délelőttjén kiránduló c s o p o r t cserje mjori mezőgzdsági szkisko lát t e j i p r i s z k i s k o l m i n t g z dságát tekintetek meg. j ó m g y r o s ízletes e b é d befejez tével z o r s z á g e g y i k m i n t f l u j á b, R á b c s n k r vették útjukt. k ö z s é g bejárt előtt Horváth J á n o s p l é b á n o s z e l ö l j á r ó s á g g l megjelenve üdvözölte z é r k e z ő ket. z ü d v ö z l é s r e Kuts i g z gtó válszolt. Itt bemuttásr került gyönyörű á l l t á l l o m á n y gzdság. tnulmányúton k i s g z d á i n k o n kívül t á r s d l m u n k i l l u s z t ris t g j i közül rztvettek : d r. v. Zsig J á n o s várni, k é p v i s e l e t é ben, t o v á b b á d r. Sárváry b n k i g z g t ó, d r. Virágh Z s i g m o n d é s n e j é, Kábik Ödön, Láng ntl, Edelkrut J e n ő, Frks Pál f ő j e g y z ő k, Vigh E r v i n, Per lki J á n o s j e g y z ő k, Forisek L u k á c s, Czermnn E n d r e, s z á m o s községi bíró r n y k l á s z o s kisgzd. Diszkrét különösen Válszt ügyeket wien-i elintéz," viszonyltbn. Bizlom" jeligére kidóhivtlbn.

5 1938. június 2 5. HÍREK főispán hivtlvizsgá lt városházán főszol gbírói hivtlbn. D r. Rdocsy L á s z l ó k e t t ő s v á r m e g y é n k IS ii Mindig kdnk olynok, k i k z á l t l á n o s n e l f o g d o t t é s gykorolt illendőségi törvények lól sját mgukt felmentve érzik. Komárombn ilyenek. L e h e t n e k is vnnk ezek mitt legünnepiesebb lklmk, hol k t o n s á g teljes d í s z b e n, m e gyei, városi gyrbn, vezetőség vgy diszm- sötét, illetőleg mgyros ruhábn jelenik m e g, ők zzl tüntetnek, világos utci szürke, ruhábn jelennek Pedig t á r s d l m i helyzetük meg. szerint életi z e l ő k e l ő s é g e k, k ö z férfik között vezető rétegben h e l y e z k e d t e k e l. E l f e l e d i k ezek t á r s d l m i jó helyzetük, is nekik jogokt, semmi esetre sem őket f e l, h o g y szbályokt ezek z z rr illendoséginyilvánosn Ne urk, h jogosítj ilyen megszegjék! urk, feledjék el noblesse o b b i g e " is v n világon, z e m b e r n e k tehát rngjához, társ dlmi állásához méltón kell v i selkedni, jelen esetekben ö l t ö z k ö d n i e! k s s z u k le fogs ról zt sötét r u h á t é s fel, tiszteljünk meg vegyük vele egyes ünnepségeket: hősök emlékét, vitézeket, z ü n n e p i e s megnyiltkozásokt, vllási Szent I s v á n királyunkt s t b. Higyjük el, m e g é r demlik ezt kis külsőben megnyilvánuló tiszteletet is tlán még ezek is?! Hlálos e l l e n s é g e i vgyunk csk k ü l s ő s é g e k b e n mgukt kiélő ü n n e p s é g e k n e k, m e r t képmuttás trtoznk, egyik de fjtájához gyűlöljük gleséget i s, m e l y mgsbb, vgy nybb ezek másokhoz, éppen osztályokhoz zt lcso lklmz kodni nem krv, puszt törődömségből veti el zt áltlánosn g y k o r o l t z szbályo- :. Vgy tlán egyesek ilyesmikkel krják met m g u k r nem éppen közfigyel irányítni? Ezzel csk s z e l l e m i s z e g é n y s é g i bizo nyítványt á l l í t n k k i s j á t m gukról. Diszitse mindenkiét, lobogó de házunkt, elsősorbn pékldásr kötelezettek ünneplő sötét ruh házit, d í s z í t s e z ünneplő lelkű e m b e r t, e l s ő s o r b n zt, k i t t á r s d l m i h e l y z e t e k ö telez erre kinek nygi helyzete l e h e t ő v é teszi z t. így ztán ünnepelünk é s nem leszünk ü n n e p r o n t ó k, nem b o t r á n k o z t t j u k mert meg ve lünk ü n n e p l ő k e t, z o k t, kik k ü l s ő b e n is m e g d j á k z ü n n e p i l k l o m n k k i j á r ó tiszteletet! f ő i s p á n j f. hó 17-én d. e. k o m á r o m i v á r o s h á z á n, d. u. pe dig főszolgbiróságon trtott h i v t l v i z s g á l t o t. tpsztlt kért m i n d k é t h i v t l n k leg teljesebb elismerét nyilvání tott, hivtlvizsgált után n g y o b b s é t á t tett v á r o s u n k b n é s m e g t e k i n t e t t e z u j vágóhíd építkezét. Jézus Szive körmenet. komáromi ktolikusok mint m i n d e n é v b e n, u g y z idén is m e g r e n d e z i k k ö n y ö r g ő é s engesz telő k ö r m e n e t e t J é z u s Szive t i s z teletére z ü n n e p n y o l c d ltt. V s á r n p, j ú n i u s á n este, 7 óri litáni után i n d u l el k ö r nenet, m e l y n e k u t v o n l : T e m plom-u., Győry-u., Z i c h y - u. z e g y h á z k ö z s é g v e z e t ő s é g e ezúton is kéri körmenet utvonláb e s ő házk u t c i s z o b á i n k lkóit, körmenet idejére blki kt g y e r t y á k k l kivilágítni szí veskedjenek. Jézus Szíve ünnepe Ko m á r o m b n. Komárom ktolikus társdlmánk z idei évtől kezdve kétszeres ünnepe J é z u s Szive ü n n e p, mert z u j p l é b á n i t e m p l o m J é z u s Szive tiszteletére szenteltetett f e l. z idén m o s t pénteken volt templom első bucsu-ünnepe. Ez l k l o m m l Surányi Ferenc c. p á t, esperes p l é b á n o s 10 ó r k o r fényes p p i segédlettel ünnepi szentmisét m o n d o t t. J é z u s Szive ü n n e p é n e k n y o l c d ltt m i n d e n n p este 7 ó r k o r litániát t r t n k e l m é l k e d é s s e l z u j t e m p l o m b n. református egyházke rületi tnácsüle. dunántúli r e f o r m á t u s e g y h á z k e r ü l e t szer dán délelőtt P á p á n t n á c s ü l é s t t r t o t t, m e l y n e k e l ő d ó j Győry Elemér e g y h á z k e r ü l e t i főjegyző, győri l e l k i p á s z t o r v o l t. t n á c s ülen rzt vett Drányi K á l m á n d r. n y. m i n i s z t e r e l n ö k, pápi ref. f ő i s k o l világi g o n d n o k i s. Köszönet Fridrich János számvevőségi főtnácsosnk. komáromi róm. kt. egyház k ö z s é g e z ú t o n is hálás k ö s z ö n e tét nyilvánítj Fridrich J á n o s sz. f ő t n á c s o s n k zért z önzetlen, fárdságot nem ismerő szó s z o r o s é r t e l m é b e n éjt n p p l l á tevő m u n k á j á é r t, m e l l y e l Szent Jobb Komáromb érkezének helyét o l y n kiváló h o z z á r é t é s s e l ízlsel díszítette f e l. H e l y b e liek é s vidékiek egyránt elr gdttássl szemlélték munkáj e r e d m é n y é t. Szent J o b b á l d á s legyen életén, hisz n n k t i s z t e letére végezte hzfis lelkület tel ezt s z é p é s nehéz m u n k á t. Rendkívüli városi k ö z gyűl. K o m á r o m v á r o s k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e f. h ó é n, s z o m b t o n délután 5 ó r k o r v á r o s házán rendkívüli közgyűlt trt. Közgyűl. Komáromi Ö n k é n t e s T ű z o l t ó T e s t ü l e t f. hó é n délelőtt fél 12 ó r k o r v á r o s h á z t n á c s t e r m é b e n trtj évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é t. Juliális. v o l t cs. é s k i r. 12. g y. e. B j t á r s i Szövetség Komáromi C s o p o r t j j ú l i u s hó 3 - á n, v s á r n p z e z r e d e m l é k m ü lp j v á r j u l i á l i s t r e n d e z. Bő vebbet jövő s z á m u n k b n. 5. o l d l. Hirlp z élelmiszerek közszükségleti cikkek árink megjelöli kötelezettsége. kereskedelmi miniszter l e i r t o t intézett z ö s s z e s keres kedelmi érdekeltségekhez, mely b e n közölte, h o g y z é l e l m i s z e rek é s közszükségleti c i k k e k á r ink megjelöli kötelezettsége vontkozó korábbi rendelkezé sek m é g m is é r v é n y b e n vn nk. rendelet é r t e l m é b e n t e hát : k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k, v l m i n t ezek e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s m i n d e n f é l e n y g o k el dásávl f o g l l k o z ó k k ö t e l e s e k üz leteikben, vgy r k t á r i k b n lévő iiyen áruk e l d á s i árit, mgu kon z á r u k o n, illetőleg zok trtályin, á r l p o n s z e m b e t ű n ő e n feltüntetni. É l e l m i s z e r e k e l d á s i árit z ü z l e t h e l y i s é g b e n szembeötlő helyen elhelyezett árjegyzéken kell feltüntetni. kirktbn elhelyezett minden egyes közszükségleti c i k k árát fel k e l l tüntetni. fogysztókt k i s z o l g á l ó k e r e s k e d ő, vgy i p r o s k ö t e l e s z élelmiszerek, közszükségleti c i k Hlálozás. Megdöbben sel vettük g y á s z h í r t, mely társdlombn kereskedelmi é l e t b e n is köztiszteletben, szere tetben é l ő p o l g á r t á r s u n k t Weisz Gyul komáromi fkereskedőt Pist fiát sújtott. Szerető hitvese, illetve drág j ó n y : Weisz G y u l á n é szül. Steiner P i r o s k folyó hó é n, pénteken reggel 4 ó r k o r életének 44-ik b o l d o g házsságánk 24-ik é v é b e n hosszs s z e n v e d é s után vissztért U r á h o z z ö r ö k élet be. m e g h o l d o l d o g u l t urszszonyt városunkbn mindenki szerette. N e. n v o l t ennek v á rosnk olyn jótékonysági! meg m o z d u l á s, h o l z g i l i s, kedves, rjongó lelkű Pirosk" ott ne lett v o l n, s z e m é l y e s ügyé nek t r t o t t zt munkát, m e l l y e l m e g b í z t á k. Szive melegét érezte m i n d e n h o z z á f o r d u l ó. z utóbbi időben sjnos b e t e g s é g e k d á l y o z t e b b e n nemes m u n k á b n, míg m o s t g y ö t r e l m e s b e t e g s é g é től m e g v á l t o t t hlál. Teme te f. h ó 2 5 én délután 4 ó r kor megy v é g b e ref. e g y h á z szertrtás szerint k o m r o m i köztemetőben. Tornvizsg. kisbéri polgári i s k o l t o r n v i z s g á j f. h ó 16-án z j l o t t le ngy közönség előtt. Szép szbdgykorltot, m j d tlétiki s z á m o k t m u t t t k be. K i e m e l k e d e t t g z d g m ű sorból I V. o s z t á l y o s leányok Tvszi keringő" tánc, t o vábbá Mgyr cimer piros f e h é r - z ö l d ruhás d i á k o k b ó l ö s z szeállitv. Pásztor Mári t n á r n ő tnított be s z á m o k t ngy hozzáértsel. Pénzügyi bizottsági ül, közgyűl városházán. K o m á r o m szb. k i r. megyei v á r o s pénzügyi b i z o t t s á g június hó á n, csütörtökön trtott ült, j ú n i u s é n, szombton p e d i g rendkívüli közgyűlt t r t kek árát jól é s o l v s h t ó n m e g jelölni. E rendelkezek meg szege, vgy kijátszás kihágást képez. S o k n z érdekeltek közül ezeket r e n d e l k e z é s e k e t n e m i s m e r t é k é s z o k t nem trtották be, p e d i g z illetékes h t ó s á g o k k i l á t á s b helyezték, h o g y r e n delkezek betrtását ellenőriz t e t n i f o g j á k. z esetleges b ü n t e tek e l k e r ü l é s e végett j á n l t o s, h o g y z érdekeltek z o n n l h j t s á k végre r e n d e l k e z é s e k e t. E rendelkezeken túlme nően helyesnek trtnánk, u g y z e l d ó k e r e s k e d ő k é s i p r o s o k, mint vevőközönség érdekében is, h z e l ő b b i e k, üzleteik k i r k t i b n elhelyezett, m i n d e n t e hát n e m k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k árát is, jól o l v s h t ó n megjelölnék. Főnix Gllérgyár gőzmosodáink gyűjtőhelye. Uri, nöi divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzi forrás H J N L O S Z K Á R. v á r o s i s z é k h á z ngy t n á c s t e r mében. róm. kt. óvod szü l ő k h ö z. komáromi róm. kt. ó v o d ezúton is értesiti s z ü lőket, h o g y z óvod csk u g u s z t u s h ó b n trt nyári s z ü netet, kéri tehát vezetőség, h o g y szülők j ú l i u s h ó n p b n is s z í v e s k e d j e n e k g y e r m e k e i k e t ó v o d á b küldeni é s zokt g y e r m e k e k e t is hozzák m á r m o s t el, k i k e t szeptemberben k é s z ü l nek ó v o d á b írtni, h o g y d d i g r már k i s s é bele s z o k j n k z óvodi k ö z ö s s é g é l e t é b e. Ünnepség zárdiskolá b n. komáromi zárdovod kis n ö v e n d é k e i m e g h t ó ü n n e p séget rendeztek j ú n i u s 12-én, m e l y e n z év folymán tnult verseket, játékokt, jeleneteket muttták be ngy számbn megjelent szülők é s é r d e k l ő d ő k előtt. z ü n n e p s é g végén E s z t e r g o m y n t l káplán s z ó l t n é hány szót s z ü l ő k h ö z. Városi Filmszínházunk ngyszbásu filmbemuttój. Melkovics M i h á l y, városi f i l m színház igzgtój nem kiméit á l d o z t t l, vidéket m e g e l ő z v e, m u t t j be f. hó 2 9. é s á n két n p o n k e r e s z t ü l : béke ve letek cimü n g y, b u d p e s t i Euchrisztikus Világkongresszus e g é s z ü n n e p s é g e i r ő l felvett f i l m e t. mély vllásos áhittu k o n gresszus lefolyását világ m i n d e n tájáról százezrek tekin tették m e g. f i l m e l k é s z í t é s é v e l bemuttásávl pedig megte kinthetik mindzok, kiknek nem állott m ó d j u k b n h t l m s v l lási ü n n e p s é g e k e n rzt v e n n i. U g y n e z e n l k l o m m l lesz b e m u t t v m o s t felépült kom r o m i Jézus Szive" uj t e m p l o munkánk ünnepségéről felvett f i i m i s. E c s o d á s m ű s o r kiegzíti K ö n i g s m r k " c. t á r s d l m i t ö r ténet é s kedves világhirdó

6 6. o l d l. képei. E filmet bizonyár m e g t e k i n t i m i n d e n k i, zért n g y o n jánltos, jegyeiket elővé telben biztositsák. H l á l o z á s. Mély rzvéttel vették lesulytó gyászhírt, mely s z e r i n t Ágoston D e z s ő nyugl mzott ászári f ő j e g y z ő folyó hó 2 - á n Kisbéren e l h u n y t. B e n n e vármegyei életnek egyik n g y t e kintélyű nemes lkj hunyt ö r ö k á l o m r szemét, k i közéleli működével községének, jegy zői krnk, közigzgtásnk életében sok értékes munkát végzett. T e m e t é s é n vármegyei jegyzőegyesület is képviseltette mgát sírjánál Pálmy J ó z s e f kisbéri főjegyző t r t o t t b ú c s ú b e s z é d e t. z e l h u n y t b n Ágoston vérteskeszthelyi f ő j e g y z ő s z e r e t ő édestyját g y á s z o l j. U j k ö r z e t i b e o s z t á s. z Országos Társdlom Biztosító Intézet v e z é r i g z g t ó j K o m á r o m V i d é k e Iprtestület ké relmére mocsi biztosítottk é r d e k e i r e vló f i g y e l e m m e l M o cs községet ngyigmándi OT1 o r v o s i körzetből szőnyi kezelöorvosi körzethez cs tolt. Zászlószenteli ünnepély V é r t e s s z ö l í ö s ö n. vértesszöllősi dlkör l i g néhány évi m ű k ö d é s után zászlót v t o t t, mely ü n n e p s é g b e b e v o n t z egz községet. Vármegyei D l o s b i zottság rzérői megjelent z ünnepélyen Wiesenbcher J ó z s e f, ki ünnepi b e s z é d é b e n mélttt z énnekkr rövid működe ltt elért ngyszerű sikert köszöntötte megjelent bánhidi é s lsóglli vendég dlárdákt. dlosok megkoszorúzták hősi emlékmüvet, zután H n gy vendéglőben t á r s s össze jövetel v o l t tánccl egybekötve. z á s z l ó n y i tisztet Kotsis Ernőné válllt. dlkör értékes m ű k ö d é s e z ünnepély m e g rendeze Kotsis E r n ő iskoli g z g t ó é r d e m e. Rákóczi Ljos, község érdemes főjegyzője köszönetet mondott mindzon v e n d é g e k n e k, k i k z ünnepély fényének e m e l é s é r e megjelentek. M ű s o r o s e s t é l y. kisbéri polgári i s k o l k e b e l é b e n m ű k ö d ő Ifjúsági V ö r ö s k e r e s z t Egyesület kitűnően sikerült m ű s o r o s estélyt rendezett Vékony M á r i polg. isk. t n á r n ő vezetével. z es tély tiszt bevételét 50 pengőt é s munkdélutánokon kzített 10 d r b. c s e c s e m ő k e l e n g y é t kisbéri Stefáni szövetségnek j á n d é k o z t, melyért ezúton is h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d k i s béri Stefáni fiókszövetség veze tősége. z iprtestület elnöksége l á t o g t á s t t e t t z á c s i i p r o s tnonciskolábn Ipros K ö r b e n. Fejei Géz i i p. - t e s t ü l e t i elnök Holy J á n o s i p t. j e g y z ő néhány ácsi e l ő l j á r ó s á g í tg kí s é r e t é b e n meglátogtt z ácsi iprostnonciskolát. tpsztlt s z é p feleletekért, k ü l ö n ö s e n pe d i g szép rjzokért legtelje sebb elismerét köszönetét fejezte k i Kuster D é n e s t n í t ó nk. M j d beszédet intézett tnoncokhoz, mikképen kzüljenek elő j ö v ő élethivtá s u k r, kérte őket, h o g y hsznos polgári legyenek sokt szen vedett h z á n k n k. t n o n c i s k o l i l á t o g t á s után z I p r o s körben értekezlet v o l t z ö s s z e jött á c s i i p r o s o k k l. Válogtott futbllcsptunk komáromi pályudvron. Szent emlékére ug. 18-án Székesfehérvárott trt országgyűlt két ház. k é p v i s e l ő h á z k e d d i ülén z országgyűlnek Szent király emlékére S z é k e s f e h é r v á r o t t trtndó üléről s z ó l ó t ö r v é n y j v s l t o t tárgylták. törvény jvsltot Tsnádi Ngy ndrás elődó i s m e r t e t t e. jvslthoz hozzászóltk Kenéz B é l, Sigry n t l gróf, E r n s z t S á n d o r, T i l d y Z o l t á n, M e i s l e r Károly, C s í k J ó zsef, F r k s Rssy Károly, k i k v l m e n n y i e n elfo gdták jvsltot. szónokok m i n d mélttták Szent o r száglpitó k i r á l y s á g á n k törté neti j e l e n t ő s é g é t. lptőke trtléklp : 200 Komárom, lgmándi-út 12-es ezredemlékmiire do mányokt z emlékmülp-bizott sághoz továbbit Hirlp. N y o m t o t t H c k e r Dezső k ö n y v n y o m d á j á b n szám. Foncière Áltlános Biztosító Intézet K o m á r o m m e g y e i főügynöksége. Közegzségügyi komáromi kir. járásbíróság mint telekkönyvi htóság. ellenőrző-könyv kphtó: Hcker Dezső tk. szám. könyv kereskedében. Csk 10 f.-be kerül hűt npont KF jégszekrénnyel. Sofförtnfolym. z á l Flbontó betörők gráz d á l k o d t k H á n t á n. Kisbérrel h t á r o s Veszprém m e g y e i H n t k ö z s é g b e n f. hó 18-án éjjeí z r n y féle füszerüzlet flát k i b o n t o t t á k é s több száz pengő értékű árut r b o l t k el i s m e r e t len tettesek. n y o m o z ó c s e n dőrség szerint hivtásos betörők követhették el f l b o n t á s o s - b e tört, m e r t teljesen é s z r e v é t l e nül d o l g o z t k s r b o l t árut n y o m t l n u l el tudták szállítni. csendőrség erélyesen nyomoz tettesek után. 6. ezer P. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyó számlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei m e g b í z á s o k l e b o n y o l í t á s b u d p e s t i é s külföldi t ő z s d é k e n. K ü l - é s belföldi c s e k k e k é s k e r e s k e delmi utlványok behjtás. Átutlások m e g hitelezek b e l - é s k ü l f ö l d r e. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. lmi gépjárómfivezetőképző (soffor) t n f o l y m m. k i r. T e c h nológii n y g v i z s g á l ó Inté zetben ( B u d p e s t, V i l i., Józsefkörut 6.) július 4 én este fél 7 órkor nyílik m e g. B e i r á s felvételhez s z ü k s é g e s űrlpok k i d á s n p o n t d. e ór között z i g z g t ó s á g i i r o d á b n. S z ü l ő k f i g y e l m é b e! Szk képzett, ngy g y k o r l t t l ren delkező tnár, vgy tnárjelölt i n s t r u k t o r t, k o r r e p e t i t o r t, nevelőt kérjen b i z l o m m l B ö l c s é s z e t tnhllgtók Segítő Egyesületé től. B p., V I I I. M u z e u m - k r t I I. u d v r. T e l H i v. órák : d. e K ö z v e tít díjtln. 25. Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. Prisból hztérő mgyr válo gtott c s p t o t h o z ó g y o r s v o n t k e d d e n este 7 ó r 37 perckor f u t o t t be k o m á r o m i p á l y u d vrr, hol mindegy 400 sport r j o n g ó gyűlt egybe. vsúti kocsibn megjelenő játékosokt ném fejvetsel, kremelsel üdvözölték közönség soriból. Nem volt hivtlos fogdttás, nem k d t é l j e n z ő, n e m nyújtott s e n k i v i r á g c s o k r o t futbllvilágrnglistán m á s o d i k helyét n y e r t bjnok csptnk, csupán z u t ó g r m m gyűjtők ostromolták v i l á g b j n o k j á t é k o s o k t egyegy láírásért. H o l volt K F C, miért n e m v o l t h i v t l o s f o g d t t á s? H n e m is e l 8 ő helyen, de d i c s ő s é g e s e n szere pelt válogtott cspt K o m á r o m tól l i g k p v lelkesitt f o l y t t t útját B u d p e s t felé. középiskolák uj elne v e z é s e. h i v t l o s l p közli k u l t u s z m i n i z z t e r rendeletét, mely szerint július elsejétől tnító képző neve l i c e u m, felsőke r e s k e d e l m i i s k o l neve pedig k e r e s k e d e l m i k ö z é p i s k o l lesz június Hirlp. Árveri hirdetmény-kivont. Strusz Jkb Fi végrehj ttónk dr. Pákh János neje K o n koly í hege végrehjtást szen vedő jogutódi ellen indított végre hjtási ügyében telekkönyvi htóság végrehjtási árvert 234 P 76 f. tő kekövetel járulék behjtás vé gett szőny községben s Komárom városábn fekvő, s szőnyi 637 sz. tkvi. beiéiben I sorsz. 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, hrsz. ltt fogllt Kisszönyi dűlőben levő kertre, utk, szőlők, szán tók, rét 395 ö. i. sz. ház udvr ból Konkoly Thege nevén állott jelenleg B sorsz. szerint dr. Pákh János neje Konkoly Thege Gizell nevén álló 18 rz illetőségre 1700 F kikiáltási á r b n : szőnyi 637. sz. tkvi. betétben Ü. 1 7 sorsz. 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, hrsz. ltt fog llt Szárnyékhegy dűlőben levő szőlők, ut kertből Konkoly Thege nevén állott jelenleg D 17. B 18. sorsz. szerint dr. Pákh János neje Konkoly Thege Gizell nevén álló 1 8 rz illetőségre 615 P kikiáltási árbn elrendelte. z árveri 19"3 évi július hó 2. n p j á n d é l u t á n 3 ó r k o r telekkönyvi htóság helyiségében íogják megtrtrtni. Gylóky vskeresked Komárom. előnyös fizeti feltételek mellett pbi * 3 j Û - 1 : 1 -j *> i3 à m Hitelbnk r t. Ppírszlvéták kphtók : HCKER DEZSŐ könyv- ppirkereskedében. Komárom, Ngyigmándi-u. 23. z árver lá eső szőnyi 637. sz. tkvi betétben I sorszám ltt fogllt ingtln illetőséget Singer Mihály fi, Strusz Testvérek, Ju hász Dávid, Strusz Jkb fi ér dekében kikiáltási ár felénél lcso nybb áron eldni nem lehet, Szilos Ljos érdekében 1166 P 75 f., Riesz Henrik érdekében 13S6 P 75 f., Komá romi Hitelszövetkezet, mint z O. K. H tgj érdekében 1566 P 75 f. vételár nál lcsonybb áron eldni nem lehet; z árver lá eső szőnyi 637 sz. tkvi. betétben II sorsz. ltt fogllt ingtln illetőséget Singer Mihály es fi, Strusz Testvérek, j u hász Dávid, Strusz Jkb fi érde kében kikiáltási ár kéthrmdánál lcsonybb áron eldni nem lehet; Sziios Ljos érdekében 476 P o7 f., Riesz Henrik érdekében 5o3 P 51 f., Komáromi Hitelszövetkezet, mint z O K H. tgj érdekében 634 P«o8 f. vételárnál lcsonybb áron eldni nem lehet. (561UÜ931. M. E. sz. rendelet 21. ) Bántpénz kikiáltási r lo o/ - nfeiyet mgsbb ígéret ugynnnyi «y»-ár kell kiegzíteni, Komárom, évi március hó 8-án. Dr. Wiener sk. kir. jbiró. 0 kidmány hiteléül: P. H. Csbfi Imre kezelő. Felelős k i d ó : Hcker Dezső.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben