Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye"

Átírás

1 Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Túlélési analízis és életminôség vizsgálat jelentôsége az endoprotetikában METRIMED X07 ÉS MATT EXETER TÍPUSÚ CSÍPÔÍZÜLETI ENDOPROTÉZISEK 9 10 ÉVES EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE DR. SARUNGI MARTIN, DR. UDVARHELYI IVÁN Érkezett: december 20. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk bemutatják a protézis túlélési vizsgálat survivorship analízis módszerét csípôízületi endoprotézisek hosszú távú eredményeinek értékelésében. Ismertetik a vizsgálati módszert és a 95% konfidencia intervallum fogalmát, jelentôségét is. A bemutatott metodikák felhasználásával értékelik az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszékén években beültetett protézisek közül 57 matt felszínû Exeter (átlagos utánkövetési idô 9,87 év) és 53 Metrimed X07 típusú protézis (átlagos utánkövetési idô 9,81 év) eredményeit. A protézis túlélési arány az Exeter típusnál 90%, míg a Metrimed protéziseknél 89%-nak adódott, amely eredményeket nemzetközi adatokhoz viszonyítják. A betegek fájdalmára, segédeszköz használatára és járóképességére vonatkozó paramétereket a SICOT-AAOS-Hip Society által javasolt terminológiának megfelelôen vizsgálták. Felhívják a figyelmet az artroplasztika eredményeket egységes szempontok alapján prospektíven értékelô hazai rendszer szükségességére, amely a hagyományos utánvizsgálat mellett magában foglalja a protézis túlélési analízis módszerét is. Osztályukon a fenti elveknek megfelelôen mûködô Arthroplasztika Regiszter mûködését indítják. M. Sarungi, I. Udvarhelyi: I mportance of the survivorship analysis and the quality of life in endoprosthetics. Comparative evaluation of Metrimed X07 and non polished Exeter type hip implants in 9 10 years time Authors give the first survivorship analysis in the hungarian orthopaedic literature concerning the evaluation of hip implants in long run. They introduced their method and they give a comparative evaluation on the non polished Exeter type prosthesis (52 patients, average follow-up 9,87 years), and on the Metrimed X07 type prosthesis (47 patients, average follow-up 9,78 years) from the Orthopaedic Department of ORFI/HIETE in the period of The survivorship rate in the group of Metrimed type prosthesis was 89%, having been compared to the literary data. The quality of life was evaluated, using a method, recommended by the SICOT-AAOS Hip Society, the causes of revisions and the result of radiological examinations were introduced. They point out the importance of a register in arthroplasty, and the importance of standardized method in survivorship analysis in the country to make domestic data comparable worldwide. Kulcsszavak: protézis túlélési vizsgálat, életminôség, Arthroplasztika Regiszter. 1. BEVEZETÉS A csípôízületi endoprotézis implantáció az ortopéd sebészeti mûtétek között az utóbbi évtizedekben világszerte az egyik leggyakrabban végzett beavatkozás. A 70-es években a cementes rögzítés hibáiból fakadó rossz eredmények két úton indították meg a fejlôdést: egyrészt a cementes technika tökéletesítésének (27, 39), másrészt a cement nélküli rögzítési módszerek kifejlesztésének irányában. A cementezett és cement nélküli típusok eredményeit összehasonlító publikációk kiemelt jelentôséget tulajdonítanak a hosszú távú eredményesség és hatékonyság vizsgálatának (18, 28, 33). Az ilyen típusú vizsgálatok fontos eredményeket szolgáltatnak elsôsorban a beteg érdekében és a betegén segíteni kívánó sebész részére, de a költségeket kritikus szemmel figyelô gazdasági szakemberek számára is. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 2. CÉLKITÛZÉSEK Munkánk során célul tûztük ki, hogy a csípôízületi endoprotézis beültetések értékelésére a hagyományos szempontok mellett olyan módszert keressünk és alkalmazzunk, amelynek segítségével az eredmények korszerûen, nemzetközi összehasonlításra is alkalmas módon feldolgozhatók. E módszer alkalmazásával retrospektíven értékeltük az osztályunkon korábban elvégzett csípôízületi endoprotézis beültetések egy részének eredményeit. Ezt követôen olyan eljárást választottunk, amelyik az implantátum,,technikai-teljesítményének vizsgálata mellett azt is méri, hogy a beteg számára hosszútávon milyen életminôséget eredményezett a mûtét. Referenciának egy olyan típusú csípôízületi endoprotézist kerestünk, amely nemzetközi utánvizsgálati adatokkal rendelkezik és Intézetünkben is megfelelô számban került beültetésre. Vizsgáltuk, hogy ezen protézissel elért saját eredmények mennyire állják meg helyüket a nemzetközi összehasonlításban. Végezetül kérdés volt, hogy a választott vizsgálati módszerekkel milyen hosszútávú eredmény érhetô el az intézetünkben használt és hazánkban széles körben elterjedt Metrimed X07 típusú magyar endoprotézissel. 3. BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK A referencia protézis keresésekor választásunk az Exeter protézisre esett, amelyet a Princess Elizabeth Kórházban, Exeterben fejlesztettek ki Sir Robin Ling vezetésével a 60-as évek elején ban az akkor még 316L jelzésû szárat megerôsítették, több méretet vezettek be, és az eredeti fényesített protézis felszínt mattosították (érdesebb felszínû lett), a nagyobb rögzülésben bízva. A matt felszínnel észlelt magasabb lazulási arány miatt 1986 után visszatértek az eredeti fényesített felszínre, és a 316L jelzésû rozsdamentes acél anyagot erôsebb, Orthinox jelzésû váltotta fel. A protézis a mai napig ebben a formában használatos. Osztályunkon között matt szárkialakítású Exeter protézisek kerültek beültetésre. A Metrimed X07 típusú magyar protézis 1984 óta van hazánkban forgalomban. Cementezett beültetésre alkalmas, több méretû szár és különbözô nyakhosszúságot biztosító fej áll rendelkezésre. Forgalomba hozatala óta a típust lényegesen nem módosították. A csípôízületi endoprotézis hosszú távú eredményességének megítélésében minimálisan 9 10 éves vizsgálat szükséges, ezért választottuk a beteganyagot az évben operált esetek közül. Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszékén az évben többek között 106 matt felszínû Exeter (Howmedica) és 122 Metrimed X07 (Metrimed Kft) típusú csípôízületi endoprotézis primer beültetésére került sor. A mûtéteket a jelzett idôszakban az osztályon dolgozó ortopéd sebészek végezték, a rögzítéshez Palacos típusú csontcementet használtak. A betegek utánkövetése a mûtéti naplóból azonosítás, majd lakcím alapján levél kiértesítés és visszahívás alapján történt. Az utánkövetés számára elvesztett betegek arányát a 9 10 éves utánkövetési idô alatt bekövetkezett lakcímváltozások és elhalálozások magyarázzák. PROTÉZIS TÚLÉLÉSI VIZSGÁLAT:,,SURVIVORSHIP ANALÍZIS Az olyan értékelésnél, ahol a vizsgált paraméter az idô múlásával változik mint például a beültetett protézis hosszú távú eredményessége és ennek a változásnak az elemzése a cél, az irodalmi adatok az utóbbi években egyre nagyobb jelentôséget tulajdonítanak a korábban alkalmazott statisztikai hipotézis elemzés helyett a grafikusan ábrázolt protézis túlélési vizsgálatoknak (11, 29, 35). 252 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 k: 95% C. I. konfidencia intervallum (confidence interval): ± z(1 / 2) i; (z(1 / 2) = 1,96). A vizsgálat során a legfontosabb adat a túlélési arány (,,cumulativ success rate ), amely az utolsó utánkövetés idôpontjában észlelt induló esetek számát viszonyítja a kezdeti utánkövetett kiinduló esetszámhoz. A túlélési arány grafikus megjelenítése adja az irodalomban jól ismert túlélési görbéket, amelyek a standard összehasonlítás alapját képezik. További fontos paraméter a konfidencia intervallum, ami azt jelenti, hogy az általunk vizsgált adatok felhasználásával megbecsüljük azt az értékhalmazt (,,-tól -ig tartományt), ahová az eredmé- A túlélési vizsgálatokra egyrészt a Kaplan és Meier (21) által ismertetett módszer, másrészt az Armitage által is leírt túlélési táblázat,,life table metodika (2) ismeretes és használatos. Ez utóbbi módszert az ortopéd irodalomban elôször Dobbs (8) alkalmazta, majd részletesebben Lettin (26) írta le. Protézis túlélési analízisról beszámoló cikkében Carr (4) a fent említett és az általunk is használt túlélési táblázat módszert javasolja ortopéd jellegû alkalmazásra. E módszer lényege: adott számú beteganyagnál a mûtéttôl számítva éves intervallumban vizsgáljuk, hogy a betegek közül hány eset volt,,sikeres (withdrawal/success), mennyi volt a,,kudarcok (removal/failures) száma. Sikeresek azok az esetek, amelyek nem kerültek revízióra. Az utánkövetés számára elvesztett betegeket az eljárás eredetileg úgy dolgozza fel, hogy a legutolsó sikeres ellenôrzô vizsgálat idejét figyelembe véve a,,sikeres csoportba helyezi ôket (8, 26), de ezeket az eseteket (lost to follow-up) külön mezôben is jelölhetjük (4). A késôbbi számítás módja mindkét esetben ugyanaz. Ugyancsak a megfelelô,,sikeres csoportba kerülnek azok a nem reoperált és utánkövetett betegek, akik számára az utánkövetés az adott éves intervallumban véget ért (26, 36). Ez jelen tanulmányban az 1987-ben operált betegeket jelenti, ahol az utánkövetés 9 éves volt. Az irodalmi javaslatoknak megfelelôen kudarcnak tekintettük azokat az eseteket, ahol protézis revíziót kellett végezni (8, 26, 36), de egyéb szempont mint például erôs fájdalom is választható. A használt paraméterek neveit (zárójelben az angol megfelelô) és számítási módjukat (részletes statisztikai leírás) illetôen utalunk az irodalomjegyzékre (4, 8, 17, 26): a: kiindulási betegek/esetek száma (number at start): az elsô esetben a teljes vizsgálandó esetszámot jelenti, majd mindig a következô vizsgálati periódus elején induló betegszámot. Következô induló esetszám = elôzô induló esetszám (kudarcok száma + sikeres esetek + elhunyt + elvesztett betegek száma). b: sikeres betegek/esetek száma (success): azon esetek száma, akik számára az utánkövetés az éves intervallumban véget ért, c: elhunyt betegek száma (died) d: elvesztett betegek száma (lost to follow-up): akik elvesztek az utánkövetés számára. e: revíziók/kudarcok száma (failures): revíziók száma, de ez lehet más meghatározott vizsgálati szempont (pl. erôs fájdalom) is f: kockázatnak kitett betegek száma (number at risk): a (b+c+d)/2) g: éves revíziós/kudarc százalék (annual failure rate): e/f. h: éves túlélési/siker százalék (annual success rate): 1 g. i: túlélési arány/halmozott siker arány (cumulative success rate): a mindenkori éves túlélési százalék és az elôzô évi halmozott siker arány szorzata. j: túlélési arány standard hibája (standard error): (1 i) i f Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 nyek kerülnének ha a teljes populációt vizsgáltuk volna. A konfidencia intervallum javasolt értéke 95%. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 95% biztonsággal állíthatjuk azt, hogy az általunk kiszámított eredmény körüli bizonyossági tartomány magában foglalja azokat az eredményeket, amelyeket végtelen számú ismételt mintavétellel történô újraszámítások esetén kapnánk. Amíg a túlélési analízissel a protézis beültetésének eredményességét értékeljük, addig a beteg szempontjából legfontosabb annak vizsgálata, hogy az adott beavatkozás milyen változást hozott mindennapi életében, életminôségében (,,quality of life ). Korábban a csípôízületi artroplasztikával foglalkozó ortopédiai közlemények többsége egy adott beavatkozás mûtéttechnikai vonatkozására, illetve az implantátum,,teljesítményének vizsgálatára koncentrált. Az eltérô felépítésû (Harris, Merle D Aubigné, Mayo Klinika, Iowa stb.) pontrendszerek alkalmazásával kapott eredmények összehasonlítása azonban nehézkes, sokszor nem lehetséges (10). Ennek a problémának a megoldására a Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT), az American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) és a Hip Society vezetôsége közösen kidolgozott egy standard értékelési rendszert és terminológiát (19). E rendszer elônye a szerzôk szerint, hogy moduláris felépítésû, több részegységbôl áll és a részegységek az egyes tanulmányok céljainak megfelelôen külön-külön is felhasználhatók, értékelhetôk (19). Ezek a kiválasztott részegységek változhatnak a tanulmány céljának megfelelôen, de állandó, azonos jelentésû, és így összehasonlítható elemekbôl épülnek fel. Munkánk során az általuk javasolt paraméterek közül vizsgáltuk a fájdalmat (intenzitás, gyakoriság), a funkciót (járás sík terepen, járás lépcsôn, járás idôtartama, segédeszköz használat) és a betegeknek a mûtétre vonatkozó megítélését. A klinikai vizsgálat mellett végeztünk radiológiai vizsgálatot továbbá kerestük a reoperációk okait. A statisztikai számításokat Senghas (35) javaslatai szerint végeztük. 4. EREDMÉNYEK BETEGMEGOSZLÁS ÉS DIAGNÓZISOK ISMERTETÉSE Az évben Exeter és Metrimed protézisekkel operált betegek adatait mutatja az 1. táblázat. Az átlagos utánkövetési idô az Exeter protézisnél 9,87 év, a Metrimed protézisnél 9,81 év. Az utánkövetett 110 beteg közül a 9 10 éves utolsó vizsgálati periódusra az Exeter protézis esetében 52, a Metrimed protézis esetében 47 induló beteglétszám maradt. A két protézissel utánkövetett betegek számát mindkét esetben az eredeti operált beteglétszámból vett mintának tekintettük, és az elôbbiekben részletezett módszer alapján ennek megfelelôen végeztük a 2. és 3. táblázat számításait. PROTÉZIS TÚLÉLÉSI VIZSGÁLAT TÁBLÁZATOS ÉS GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA Az Exeter protézis túlélési táblázatának adatait a 2. táblázat, a Metrimed protézis túlélési táblázatnak adatait a 3. táblázat részletezi. Az Exeter protézis túlélési görbéjét mutatja az 1. ábra. A Metrimed protézis túlélési görbéjét mutatja a 2. ábra. A betegek életminôségére vonatkozó válaszokat a táblázat mutatja. 254 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 1. táblázat. A vizsgálat betegek adatai nem, életkor és diagnózisok megoszlása szerint. Rövidítések magyarázata: OA-osteoarthrosis; RA-reumatoid arthritis; CDH-világrahozott csípôficam/ dysplasia; SPA-Spondylitis ankylopoetica; SLE-Systemas Lupus Erythematosis; APS-Arthritis Psoriatica; AVNFH-avascularis combfejnecrosis. Protézis típus Protézis típus Exeter Megoszlás (%) Metrimed Megoszlás (%) Operált betegek Utánkövetett beteg Az utolsó (9-10 éves) utánkövetési periódusban vizsgált betegek száma: A vizsgált betegek megoszlása (nem, életkor) Férfi Nõ Életkor (év) A vizsgált betegek dignózis szerinti megoszlása OA RA CDH SPA SLE APS AVNFH Összesen: ábra. Az Exeter protézis túlélési görbéje. A vízszintes tengely a mûtéttôl számított idôt mutatja években, a függôleges tengely pedig a túlélési arányt ábrázolja százalékban Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 2. táblázat. Exeter protézis túlélési táblázata. Rövidítés: 95% C. I. = 95% konfidencia intervallum, alsó és felsô határ megjelölésével. Átlagos utánkövetési idô: 9,87 év. Kock. kitett betegek = Kockázatnak kitett betegek Mûtét után (év) 0 1 >1 2 >2 3 >3 4 >4 5 >5 6 >6 7 >7 8 >8 9 >9 10 a: Induló betegszám b: Sikeres esetek c: Elhunyt betegek d: Elvesztett betegek e: Reoperált betegek f: Kock. kitett betegek g: Éves rev. százalék h: Túlélési arány i: Túlélési arány j: Standard hiba k: 95% C.I. alsó határ k: 95% C.I. felsõ határ táblázat. Metrimed protézis túlélési táblázata. Rövidítés: 95% C. I. = 95% konfidencia intervallum, alsó és felsô határ megjelölésével. Átlagos utánkövetési idô: 9,81 év. Kock. kitett betegek = Kockázatunk kitett betegek Mûtét után (év) 0 1 >1 2 >2 3 >3 4 >4 5 >5 6 >6 7 >7 8 >8 9 >9 10 a: Induló betegszám b: Sikeres esetek c: Elhunyt betegek d: Elvesztett betegek e: Reoperált betegek f: Kock. kitett betegek g: Éves rev. százalék h: Túlélési arány i: Túlélési arány j: Standard hiba k: 95% C.I. alsó határ k: 95% C.I. felsõ határ Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 2. ábra. A Metrimed protézis túlélési görbéje. A vízszintes tengely a mûtéttôl számított idôt mutatja években, a függôleges tengely pedig a túlélési arányt ábrázolja százalékban. 4. táblázat Fájdalom Fájdalom intenzitása Exeter Metrimed Nincsen (%) (%) Enyhe (%) (%) Közepes (%) (%) Súlyos (%) (%) Összes beteg (%) (%) Fájdalom elõfordulása Exeter Metrimed Nincsen (%) (%) Csak induláskor, majd megszûnik (%) (%) csak hosszú sétálás után (%) (%) Minden sétáláskor (%) (%) Állandóan, nyugalomban is (%) (%) Összes beteg (%) (%) Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 5. táblázat Funkció Lépcsõn járás Exeter % Metrimed % Normális ütemben, segédeszköz nélkül Lépésenként, segédeszköz nélkül Lépésenként, támaszkodva vagy segédeszközzel Máshogyan: normális ütemben, segédeszközzel Nem tud lépcsõzni Összes beteg Segédeszköz használat Exeter % Metrimed % Segédeszköz nélkül támbottal támbottal mankóval Járókerettel Nem tud önállóan járni Összes beteg Járás idõtartama Exeter % Metrimed % 60 percnél több perc között perc között percnél kevesebb, csak lakáson belül Nem tud önállóan járni Összes beteg Cipõjét fel tudja-e segítség nélkül húzni Exeter % Metrimed % Igen Nem Összes beteg táblázat Szubjektív megitélés Elégedett-e jelenlegi teljesítményével Exeter % Metrimed % Igen Nem Összes beteg Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 RADIOLÓGIAI VIZSGÁLAT Radiológiai vizsgálat elvégzésére az elsô utánkövetés során csak 31 esetben 16 Exeter és 15 Metrimed protézis esetében volt lehetôség, technikai okok illetve kooperáció hiánya miatt. A feldolgozás során vizsgáltuk az acetabularis De Lee és Charnley (7) szerinti zóna beosztásban és femoralis Gruen szerinti (15) zóna beosztásban radiolucens zónát, a szár pozícióját, a szár süllyedését illetve a femoralis csontreszorpciót (34). Mivel jelen munka elsôdleges célja a protézis túlélési analízis módszerének gyakorlati bemutatása, a radiológiai elemzések eredményeit itt csak összefoglalva ismertetjük. Az Exeter protézis esetében nagyobb arányban észleltük a szár süllyedését a cementágyba amely megfelel a protézis eredeti koncepciójának (9) de nagyobb arányú volt a femoralis csontreszorpció aránya is, amely a matt felszínû szárral hozható összefüggésbe (31). Részletes radiológiai eredményeket ismételt utánkövetés és nagyobb esetszámú feldolgozás alapján ismertetünk. A számszerû adatok: 3. grafikon. Saját eredményeink összehasonlítása a Svéd Nemzeti Arthroplasztika Regiszter adataival (Malchau (1993), protézis). A függôleges tengely a különbözô típusú protéziseket, a vízszintes tengely a túlélési arányt jelöli. Lubinus IP: 91% nô és férfi, 10 éves utánkövetés Charnley: 93% nô, 91% férfi, 10 éves utánkövetés Müller (egyenes szárú): 92% nô, 92% férfi, 8 éves utánkövetés Exeter (matt) 91% nô, 90% férfi, 8 éves utánkövetés Exeter (fényes) 96% férfi, 98% nô (csak 6 illetve 4 éves utánkövetés!) Saját adat: Exeter (matt) 90%, 9,87 éves utánkövetés (férfiak és nôk együttesen) Saját adat: Metrimed X07 (89%, 9,81 éves utánkövetés (férfiak és nôk együttesen) REOPERÁCIÓK A reoperációkat illetôen a Metrimed X07 protézis esetében a vizsgált idôszakban 1 vápa lazulás, 3 szár lazulás és 1 mély infekció miatt került sor revízióra (5 eset, 10,64%). Exeter protézis esetében 1 vápa lazulás, 2 szár lazulás, 1 esetben mindkét komponens lazulása, és 1 mély infekció vezetett reoperációhoz (5 eset, 9,62%). Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

10 5. MEGBESZÉLÉS Az endoprotetika az ortopédiának rendkívül dinamikusan fejlôdô, modern technikai eszközöket felhasználó ágazata. Gartland (11) szerint:,,jelenleg alig állnak rendelkezésre objektív adatok, amelyek megindokolják bizonyos költséges ortopédiai beavatkozások feltétlen szükségességét, ezért javasolja pontos dokumentációs rendszerek létrehozását a betegek életminôségének vizsgálatára, és az egészségügyi beavatkozások eredményességének és ezek gazdasági kihatásainak értékelésére. Hasonló elvek hozták létre skandináv országokban az 1970-es évektôl a mai napig hatékonyan mûködô arthroplaszticai regisztereket (1, 16, 28, 30). A részletes adatfeldolgozás és az eredmények mind szélesebb ismertetése lehet a kulcsa a technikai fejlôdésben mindig ott rejlô buktatók elkerülésének. Kiváló példa erre ahogyan a Svéd Arthroplasztika Regiszter adatai (1) bizonyították a Christiansen protézis rossz eredményeit (10 éves túlélési arány mindössze 65%). Ezen protézist a vizsgálat óta nem forgalmazzák, ezzel felesleges korai reoperációtól kíméltek meg sok beteget. Gross (14) felhívja a figyelmet a prospektív, randomizált klinikai tanulmányok fontosságára az ortopédiában. Egy új protézismodell bevezetése elôtt az ilyen típusú prospektív vizsgálatnak legtöbbször idôbeni, technikai, gazdasági, és piacpolitikai akadályai vannak. Ezért rendkívül értékesek az egységes módszerek alapján mûködô, összehasonlítható eredményekrôl beszámoló, több központú tanulmányok. A hazai csípôízületi endoprotetika fejlôdését több doktori és kandidátusi értekezés, valamint számos közlemény jelzi. Ezen munkák indikációs és mûtéttechnikai kérdésekkel, fejlesztésekkel, a beültetések eredményességével és a szövôdmények megoldásával foglalkoztak, és értékes adatokat szolgáltattak a folyamatos fejlôdéshez (3, 5, 6, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 37, 38). A csípôízületi endoprotézis típusok túlélési analízisével vagy mûtét után a betegek életminôségével foglalkozó hazai közlemény azonban eddig még nem jelent meg. A vizsgált Metrimed X07 protézissel osztályunkon a többezres beültetés során évtizedes gyakorlat és tapasztalat gyûlt össze. Az Exeter protézis beültetése osztályunkon hasonlóan évtizedes múltra tekint vissza, és ezen protézis értékelésével több közlemény is foglalkozott (9, 28, 30, 31, 32). A Metrimed X07 és a referenciaként választott matt felszínû Exeter protézis hosszútávú utánvizsgálatával nyert eredményeinket a skandináv regiszterek adataihoz hasonlítottuk (34). Kétségtelen, hogy a több évtizedes múltú nemzeti regiszterek adatszámához képest az általunk felmért esetszámok szerények, de éppen a hasonló értékelési rendszer alkalmazása miatt összehasonlításra alkalmasak. Természetes azonban, hogy a saját adatok száma miatt az összehasonlítás inkább tájékozódó jellegû, mintsem pontos statisztikai viszonyítást mutat. MALCHAU (28) ADATAIHOZ HASONLÍTJUK SAJÁT EREDMÉNYEINKET (3. ÁBRA) Az eredmények összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy esetenként az egyes szerzôk utánkövetési ideje protézis típusonként eltérô lehet. Ezért is nyújt értékes segítséget az összehasonlításban a túlélési arány grafikus megjelenítése. Az életminôséget elemezve a fájdalomra vonatkozóan (4. táblázat) megállapítható: csaknem 10 évvel csípôízületi protézis mûtét után (Exeter protézis 9,87 év; Metrimed protézis 9,81 év) a betegek döntô többségénél (88% Exeter, 72% Metrimed) nem volt vagy csak enyhe volt a fájdalom. Súlyos, állandó fájdalomról egy beteg sem számolt be. 260 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

11 A funkciót vizsgálva (5. táblázat) a lépcsôn járásra és segédeszköz használatra adott válaszokból kitûnik, hogy az utánkövetett betegek csaknem 90%-ának járóképessége megfelelô. A járási idô tekintetében pedig elmondhatjuk, hogy több mint 80% képes a lakáson kívül közlekedni. A cipôfelhúzás olyan összetett mozdulatsort kíván, amelyben a csípô mellett részt vett a térd, gerinc, és felsô végtag is. A betegek többsége (78% Exeter, 76% Metrimed) válaszolt igennel, ami jó aránynak mondható. A szubjektív megítéléskor (6. táblázat) már kisebb százalékuk jelezte elégedettségét (67% Exeter, 66% Metrimed), de ez relatív és egyéni elvárásokon alapul. (Érdekességként említjük meg azt a beteget, aki nem volt megelégedve a mûtét jelenlegi eredményével, de kerékpárral jár bevásárolni!) Az Exeter illetve Metrimed protézisre adott válaszok között statisztikailag szignifikáns különbség nem volt. A radiológiai eredményekre vonatkozóan összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált Exeter protézisek nagy részénél az eredeti koncepciónak megfelelôen a szár a cementágyba süllyed. A süllyedés mértéke a vizsgált esetek többségében 5 mm-nél kisebb (10 eset a 16-ból). A vizsgált revíziós esetszám csekély, de reoperációk idôbeni megoszlása 4 5. év és 8. év után egyezik a korábbi hazai adatokkal, százalékos aránya hasonló Fowler, Ahnfelt és Havelin Exeter protézisre vonatkozó eredményeihez(saját Exeter 9,62%, Metrimed 10,64%; Exeter: Fowler 12%, Ahnfelt 9,32%, Havelin 9%). A matt felszínû Exeter protézisek késôi szártörésére Rokkum 1995-ben megjelent cikke hívja fel a figyelmet (27 protézis 9 11 éves utánvizsgálatánál 3 szártörést észleltek). Az exeteri csoport Rokkum eseteinek radiológiai elemzése után a szártörések ilyen magas arányát cementezés-technikai okokra vezette vissza (Ling RSM, személyes közlés). Saját észlelt betegeinknél (52 beteg, 9 10 éves utánkövetés) szártörés nem fordult elô. 6. KÖVETKEZTETÉSEK: 1. Az endoprotézis mûtétek hosszú távú eredményeinek értékelésében nemzetközi összehasonlításra alkalmas, korszerû vizsgálati módszer a túlélési vizsgálat. 2. A protézis túlélési analízis kiegészíti a hosszú távú és rendszeres utánkövetést, a hagyományos klinikai és radiológiai vizsgálatokat. Ez utóbbiak hatékonyságát célszerû folyamatosan ellenôrizni. 3. A vizsgált betegek adatait feldolgozva a matt felszínû Exeter protézis beültetési eredményei jók, a nemzetközi irodalmi adatokkal jó összhangban vannak. A Metrimed X07 protézis eredményei jók, a nemzetközi irodalomban vizsgált más típusú protézisekkel összehasonlítva is megfelelôek. A munkánkhoz szükséges adatgyûjtés, illetve a betegek utánkövetése közben tapasztalt nehézségek arra hívták fel a figyelmet, hogy célszerû lenne egységesen elfogadott és használt számítógépes,,arthroplasztica Regiszter létrehozása a hazai intézetekben is. A regiszter elôsegítené az operált betegek pontos nyilvántartását, rendszeres utánkövetését és az eredmények korrekt prospektív értékelését. Ilyen módon ahogyan ezt a skandináv példa igazolja a teljesítmények folyamatosan javíthatók, és a hazai ortopéd sebészek rendszeres tájékoztatást kapnának az eredményekrôl. Ugyanakkor lehetôség nyílna olyan nagyobb esetszámú adatbázis létrehozására, amelyet felhasználva objektíven lehetne kimutatni az endoprotézis beültetések eredményességét elsôsorban orvosi-sebészi, de ugyanakkor gazdasági szempontból is. A fenti módszerekkel összegyûlt tapasztalatok és a skandináv nemzeti regiszterekkel létrejött kapcsolatok alapján indítjuk osztályunkon az Arthroplasztica Regiszter mûködését. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

12 262 IRODALOMJEGYZÉK 1. Ahnfelt L., Herberts P., Malchau, H., Andersson G.: Prognosis of Total Hip Replacement The Swedish Arthroplasty Register. Acta Orthop. Scand., Suppl. 238, 61: , 2. Armitage P.: Statistical Methods in Medical Reasearch. Oxford and Edinburgh: Blackwell Scientific, Badó Z.: Hazai csont- és ízületpótló endoprotézisek elôállításával és alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Doktori értekezés. Szentes, Carr AJ., Morris RW., Murray DW., Pynset PB.: Survival Analysis in Joint Replacement. J. Bone and Joint Surg., 75-B: , Cser I., Kiss J., Sólyom L., Perlaky Gy.: Csípôízületi endoprotézisek reoperációi. Magy. Traum. Ortop., 37: , Cser I., Mészáros T., Sólyom L., Kiss J.: Totális csípôendoprotézisekkel szerzett tapasztalataink. Magy. Traum. Ortop., 32: DeLee JG., Charnley J.: Radiological demarcation of cemented sockets in Total Hip Replacement. Clin. Orthop., 121:20 32, Dobbs HS.: Survivorship of Total Hip Replacements. J. Bone and Joint Surg., 62-B: , Fowler JL., Gie GA., Lee AJC., Ling RSM.: Experience with the Exeter Total Hip Replacement since Orthop. Clin. North Am., 19: , Galante J.: The Need for a Standardized System for Evaluating Results of Total Hip Surgery. J. Bone and Joint Surg., 67-A: , Gartland JJ.: Orthopaedic Clinical Research. Deficiencies in Experimental Design and Determinations of Outcome. J. Bone and Joint Surg., 70-A: Gál D., Lakatos J., Riskó T., Kremsier K.: A totál endoprotézis szerepe és helye a destrukciós csípôbetegek gyógyításában. Orvostud. Aktuális Problémái 52:57 77, Geönczeöl T., Tallián A., Papp L. Gy., Vekerdy M., Nagy I., Tari G., Badó Z.: 19 év alatt implantált 1600 csípôprotézis szövôdményei. Magy. Traum. Ortop., 38:41 47, Gross M.: A Critique of the Methodologies Used in Clinical Studies of Hip-Joint Arthroplasty Published in the English-Language Orthopaedic Literature. J. Bone and Joint Surg., 70-A: , Gruen TA., McNiece GM., Amstutz HC.: Modes of Failure of Cemented Stem-type Femoral Component: A Radiolographic Analysis of Loosening. Clin. Orthop., 141:17 27, Havelin LI., Espehaug B., Vollset SE., Engesaeter LB.: Early Failures Among Cemented and 1326 Uncemented Prostheses for Primary Coxarthrosis. The Norwegian Arthroplasty Register Acta Orthop. Scand., 65:1 6, Hüsler J., Zimmermann H.: Statistische Prinzipien für medizinische Projekte. Verlag Hans Huber 210, Hozack WJ., Rothman RH., Booth Jr., RE., Balderston RA.: Cemented versus Cementless Total Hip Arthroplasty. Clin. Orthop., 289: , Johnston RC., Fitzgerald RH., Harris WH., Müller ME., Sledge CB.: Clinical and Radiological Evaluation of Total Hip Replacement. A Standardized System of Terminology for Reporting Results. J. Bone and Joint Surg., 72-A: , Juhász L., Tamásy S., Nemes J., Nyári T.: Csípôprotézis mûtétekkel szerzett tapasztalataink osztályunk 13 éves anyagában. Magy. Traum. Ortop., 38: , Kaplan EL., Meier P.: Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. American Statistical Association Journal , Kiss J.: Röntgen stereogrammetriás analízis szerepe a csípôprotézisek korai klinikai vizsgálatában. Kandidátusi értekezés, Budapest, Krakovits G.: A csípôízületi prothesis combcsonti elemének biomechanikai vonatkozásai. Doktori értekezés. Budapest, Krakovits G., Sass L.: Új típusú (KR*) csípôprotézis szárral szerzett kísérleti és klinikai tapasztalatok. Magy. Traum. Ortop., 38: , Lakatos J.: A csípôízületi totális endoprotézis mûtétek szövôdményeinek elemzése. Kandidátusi értekezés. Budapest, Lettin AWF., Kavanagh TG., Craig D., Scales JT.: Assesment of the Survival and the Clinical Results of Stanmore Total Knee Reaplacements. J. Bone and Joint Surg., 66-B: , Ling RSM.: Cementing Technique in the Femur. Techniques in Orthopaedics, 6:34 39, Malchau H., Herberts P., Ahnfelt L.: Prognosis of Total Hip Replacement in Sweden. Follow-up of operations performed Acta Orthop. Scand., 64: , Morris RW.: A Statistical Study of Papers in The Journal of Bone and Joint Surgery (Br.) J. Bone and Joint Surg., 70-B: , Paavolainen P., Slatis P., Hamalainen M., Visuri T.: Long Term Results of Total Joint Arthroplasty. Results of a 15-year follow-up on a Nationwide Registration Programme in Finnland with Total Joint Arthroplasties. Suppl. National Agency for Medicines. Helsinki, Finnland, Rockborn P., Olsson S.: Loosening and Bone Resorption in Exeter Hip Arthroplasties. J. Bone and Joint Surg., 75-B: , Rokkum M., Bye K., Hertland KR., Registad A.: Stem Fracture with the Exeter Prosthesis. 3 of 27 hips followed for 10 year. Acta Orthop. Scand., 66: , Rorabeck CH., Bourne RB., Laupacis A., Feeny D., Wong C., Tugwell P., Leslie K., Bullas R.: A Double- Blind Study of 250 Cases Comparing Cemented with Cementless Total Hip Arthroplasty. Clin Orthop., 298: , Sarungi M.: Csípôízületi endoprotézisek hosszú távú eredményeinek értékelése. Túlélési analízis és életminôség vizsgálat. Magyar Ortopéd Társaság Zinner Nándor pályaversenye, I. díj Senghas RE.: Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

13 Statistics in The Journal of Bone and Joint Surgery: Suggestion for Authors. J. Bone and Joint Surg., 74-A: , Tew M., Waugh W.: Estimating the Survival Time of Knee Replacements. J. Bone and Joint Surg., 64-B: , Udvarhelyi I.: Csípôízületi vápaplastikák TEP beültetés során. Doktori értekezés. Budapest, Udvarhelyi I.: Arthroplasty using acetabular implant in secundary protrusioned hips. Orthopaedics 14:25 27, Weber BG.: Pressurized Cement Fixation in Total Hip Arthroplasty. Clin. Orthop., 232:87 95, Levelezési cím: Dr. Sarungi Martin, ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék 1027 Budapest, Frankel Leó u SZERKESZTÔSÉGI MEGJEGYZÉS Sarungi M., Udvarhelyi I.: Túlélési analízis és életminôségvizsgálat jelentôsége az endoprotetikában c. dolgozatához. Az endoprotézis mûtétek késôi eredménye a megválasztandó mûtét ill. a kiválasztandó protézis szempontjából mind a beteg, mind az egészségügy és társadalom szempontjából igen fontos. A dolgozat részletesen ismerteti és demonstrálja a,,survival analysis nemzetközi viszonylatban meghonosodó módszerét, s ez elôrelépést jelent a hazai gyakorlatban. A bemutatott eredmény azonban nem prospektív survival analysis. Az egy adott sorozatnak csak hiánytalan követésével érhetô el. A szerzôk a 106 Exeter és 122 Metrimed X07 protézis közül csak 57 Exeter és 53 Metrimed X07 protézis sorsát ismertetik. Retrospektív vizsgálatról van szó, amelyben korrekt módon hasonlítják össze a két protézistípus eredményét, így megfelelô következtetések levonására van lehetôségük. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOSZTEREOMETRIAI MÓDSZERREL KORAI EREDMÉNYEINK Kiss-Polauf Marianna 1, Illyés

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre DR. SZUPER KINGA, DR. HORVÁTH GÁBOR,

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 1. szám A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Manó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika manos@med.unideb.hu A

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Válasz. Dr. Szıke György, az MTA doktora opponensi véleményére

Válasz. Dr. Szıke György, az MTA doktora opponensi véleményére Válasz Dr. Szıke György, az MTA doktora opponensi véleményére Mindenekelıtt szeretném megköszönni Opponens Úr részletes elemzı véleményét és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különbözı

Részletesebben

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében DR. LAKATOS JÓZSEF, DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. VAJDA ANDRÁS Érkezett:

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Arthrosis deformans coxae, Csípő arthrosis I. Alapvető megfontolások 1. A tevékenység

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

A csípő arthroplastica tribológiai vonatkozásai

A csípő arthroplastica tribológiai vonatkozásai A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye A csípő arthroplastica tribológiai vonatkozásai DR. HOLNAPY GERGELY, DR. SZALAY KRISZTIÁN, DR. SZENDRŐI MIKLÓS Érkezett: 2012. február 26. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző)

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) A rheumatoid arthritis pedobarográfiás vizsgálata Fiatal orvosok fóruma, Szeged, 1994. Kellermann P., Tóth K., Korbay I.: A talp nyomásviszonyainak

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Tóth Kálmán Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

ROBODOC az ortopédiás rendszer. ROBODOC: Az ortopédiás rendszer

ROBODOC az ortopédiás rendszer. ROBODOC: Az ortopédiás rendszer ROBODOC az ortopédiás rendszer Coxarthrozis/Osteoarthritis (A csípőizület kopása) A csípőízület porc-és csontdegenerációmiatt fellépődeformitásából adódik Tünetei: Csípőízületi (esetleg a térdbe sugárzó)

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon

Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon A Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs 1 és a Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék 2 közleménye Csípőprotézis implantációk

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő. K Á L M Á N S Y S T E M K F T H - 1 1 2 5 B U D A P E S T, T R E N C S É N I U 1 6 E-mail : cskalman@kalmankfkiparkhu TELEFON / FAX : 00 36 1 3922260 KS-30660-WI MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03.

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03. 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről hatályos: 2016.03.01 - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzô 1000 coxarthrosisos beteg klinikai, radiológiai

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület kinematikájára Balassa Gábor Péter, M. Csizmadia Béla Szent István Egyetem, Mechanikai és Géptani Intézet balassag@gmail.com DOI: 10.17489/biohun/2015/1/02

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Az orvostechnikai eszközök biztonsága, mint a betegbiztonság egyik fontos eleme. Juhász Attila (SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft.

Az orvostechnikai eszközök biztonsága, mint a betegbiztonság egyik fontos eleme. Juhász Attila (SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Az orvostechnikai eszközök biztonsága, mint a betegbiztonság egyik fontos eleme. Juhász Attila (SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft.) Bevezetés A betegbiztonság, az egészségügyi minőségbiztosítás egyik

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban Acta Oeconomica Kaposváriensis (2007) Vol 1 No 1-2, 197-204 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink

Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szeptikus és Tbc-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának közleménye Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink DR. MÜHSAMMER

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet 1 és a Department of Orthopaedic Surgery, Mayday University Hospital, London 2, közleménye Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Részletesebben

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. Abstract NÉHÁNY GONDOLAT A BIOCHANIKÁRÓL A TÉRDIZÜLT KAPCSÁN. Csizmadia Béla Since the biomechanics is a new field of science,

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014

Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest, Haller u. 29. Telefon: 299-8100, Fax: 299-8181 FŐIGAZGATÓSÁG Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben