Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 27. Hatályba lépés dátuma: február 28. Dokumentum készült: március 29.

28 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2) Ft működési hiánnyal és Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadásokkal, c/2) Ft állapítja meg. önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 2 / 6

29 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított Ft működési hiány fedezetére Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. A folyószámla- és a munkabér hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzatcsoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat évre jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai évre jóváhagyott kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg. (6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban évi tény, évi várható és évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. 3 / 6

30 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (10) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (11) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. 4 / 6

31 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (4) A képviselő-testület a év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. A 3. (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. A finanszírozás rendje 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 8,4 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselőtestületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 8,4 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I. 1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik. Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCIV. törvény 2. mellékletében, illetve a 5 / 6

32 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható. (2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület azon általános iskolai tanulók részére, akik nem részesülnek ingyenes tankönyvtámogatásban, augusztus hónapban Ft/fő támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól bekért adatszolgáltatás alapján. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának évi mértéke Ft/család. Záró rendelkezések 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző 6 / 6

33 I. 1. Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) 1. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen Adatok e Ft-ban Mindösszesen = = =4+8 - Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylés Polgármesteri Hivatal Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: a. = Bölcsőde b. = Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Karacs Ferenc Múzeum Püspökladányi Tájékoztató Központ Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei Bevétel megoszlása Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj oldal

34 Bevétel megoszlása Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen Mindösszesen Polgármesteri Hivatal Egyéb bevételek Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvíz védekezési munkák 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram (2013. januártól decemberig) évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások Egyesített Óvodai Intézmény Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP oldal

35 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Bevétel megoszlása Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a - Tesco Global Zrt-től Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi amortizációs díj - hátraléka Mindösszesen Pénzeszköz átvétel működtetésre II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok III Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Felhalmozási bevételek Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj Önkormányzati lakás értékesítése: 0 0 = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése oldal

36 3. 1. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Bevétel megoszlása Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen - Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése Mindösszesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP "Bio- és megújuló energiafelhasználás Startmunka mintaprogram támogatása" kazánprogram Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái Napelemes megújuló energia beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK oldal

37 1. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Bevétel megoszlása Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Mindösszesen 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata a. Fejlesztési pénzmaradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Kötvény kamat bevétel Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Bio- és megújuló energiafelhasználás Startmunka mintaprogram támogatása" kazánprogram b. Működési pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány bevonása évi hiány fedezetébe december 31. napján fennálló likvid hitel állomány Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa a. Működési pénzmaradvány Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) oldal

38 2. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai KIADÁSBÓL Adatok e Ft-ban Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok összesen 168, Közvilágítás Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Egyéb város és községgazdálkodási feladatok Geodéziai, hirdetési díjak Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása Víziközmű Társulat működési költség támogatása Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet) 51, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ évi normatíva lemondás tartaléka Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás Vagyonbiztosítás Működési célú hitel kamata Közösségi közlekedés támogatása Gimnáziumi oktatás működtetési költsége évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram december hónapban indult, évre áthúzódó STARTmunka mintaprogram - Újtelepi biomassza kazánprogram - (2013.I-XII.hóig) , évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák 98, évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program 17, Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások Egyéb pénzügyi műveletek Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka oldal

39 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I.2. Önként vállalt feladatok összesen: 3, Mezőőri szolgálat 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet) Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása Közművelődési Alapítvány támogatása Sportalapítvány támogatása Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége Egyházak támogatása Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 171, II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok összesen 49, Polgármesteri Hivatal 38, Kistérségi Iroda 1, Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások Képviselő-testület működése 10, Továbbszámlázott költségek II.2. Önként vállalt feladatok összesen 1, Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 1, II.3. Államigazgatási feladatok összesen 8, Államigazgatási feladatok 8, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.2.C melléklet) II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT ( 1-3- ig összesen) 58, oldal

40 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások III. Önkormányzati intézmények A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények 1 Egyesített Óvodai Intézmény összesen 104, /a Bölcsőde 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény 99, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: 89, /a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 89, /b Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gazdasági Ellátó Szervezet 67, Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 12, Karacs Ferenc Múzeum 3, A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen: 276, B) Önkormányzat önként vállalt feladatát ellátó intézmény 1 Püspökladányi Tájékoztató Központ 5, A + B Önkormányzati intézmények összesen: 281, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 510, oldal

41 3. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Megnevezés I évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat 1) 2) 3) 4) 5) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton lehívható támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa BM EU önerő támogatás Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány Önkormányzati saját forrás Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton lehívható támogatás Önkormányzati saját forrás 407 Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás BM EU önerő Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa ) "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra oldal

42 7) 8) Megnevezés "Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Bio-és megújuló energiafelhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása" - kazánprogram Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 60 Eredeti előirányzat ) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása Önkormányzati saját forrás 338 A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen: B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat 1) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen: C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) 5) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján - Önkormányzati saját forrás Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján - Önkormányzati saját forrás ) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Önkormányzati saját forrás C) Egyéb beruházási feladatok összesen I évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C): oldal

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben