PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2) Ft működési hiánnyal és Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/ Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadásokkal, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással állapítja meg. 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított Ft működési hiány fedezetére előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft előző évi fejlesztési pénzmaradványt von be az önkormányzat.

2 2 A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. (3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 11 fő, Mezőőrök 3 fő, Közös Önkormányzati Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 481 fő. Engedélyezett létszám összesen: 744,5 fő. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzatcsoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai évre tervezett kiadásainak számszaki adatait az 5.A és az 5.B mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. (9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

3 3 (10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (11) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (12) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő ingatlaneladásból származó e Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. (4) A képviselő-testület a év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. A 3. (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

4 4 A finanszírozás rendje 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 7,1 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselőtestületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 7,1 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I.1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka - az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik. Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának évi mértéke Ft/család.

5 Záró rendelkezések 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 5 D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

6 I. 1. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett bevételei 1. melléklet Adatok e Ft-ban Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: a. = Bölcsőde b. = Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár " ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum II. Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása III. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: - =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Püspökladány Város Önkormányzata a. Fejlesztési pénzmaradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP b. Működési pénzmaradvány évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények pénzmaradványa 0 a. Működési pénzmaradvány 0 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) oldal

9 Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2. melléklet Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás Belvízelvezetési, védekezési feladatok Egyéb város és községgazdálkodási feladatok Geodéziai, hirdetési díjak Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása Vagyonbiztosítás Gimnáziumi oktatás működtetési költsége Egyéb pénzügyi műveletek Képviselő-testület működése 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás évről áthúzódó Startmunka mintaprogram 43, évi Startmunka mintaprogram 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége Közfoglalkoztatás 242, ÁFA befizetés NAV-nak Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai I.1. Kötelező feladatok összesen 492, I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása Közművelődés támogatása Sport támogatása oldal

10 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége Egyházak támogatása Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása Önkormányzati földek művelésének költsége Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján Helyi közösségi közlekedés támogatása "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP I.2. Önként vállalt feladatok összesen 3, I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 495, II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 6, Továbbszámlázott költségek ÁFA-befizetés NAV-nak II.1. Kötelező feladatok összesen 46, II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok 7, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) II.2. Államigazgatási feladatok összesen 7, II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önkormányzati intézmények 53, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 106, /a Bölcsőde 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21, III. Önkormányzati intézmények összesen 196, oldal

11 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 744, oldal

12 3. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat I. Pályázati beruházások Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálóza tának kiépítése (KEOP) 1) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút 2) hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi hat ározat alapján - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Egy üttműködési Program 3) 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás 455 Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) 4) önk.testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra ) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉA OP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány 35 - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP ) 113/2012. (IX.13.) önk. 6) testületi határozat alapján - Önkormányzati saját forrás ) Napelemes megújuló energia beruházás Önkormányzati saját forrás ) évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Pályázaton igényelhető támogatás I. Pályázati beruházások összesen: oldal

13 Megnevezés Eredeti előirányzat II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.2 4) önk. testületi határozat 3) alapján - Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Önkormányzati saját forrás ) Városi Sporttelep öltöző felújítása Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) Tüdőszűrőgép beszerzés Önkormányzati saját forrás ) Önkormányzati utak építése Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.2.A me lléklet) ) Közbeszerzési, tanácsadási díjak ) Hatósági, eljárási díjak ) Pályázatírás II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III oldal

14 3.A melléklet Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre tervezett fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti előirányzat 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházás: számítástechnikai eszközök Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 400 Beruházás, felújítás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beruházás, felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Beruházás Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre tervezett fejlesztési kiadásai összesen 7 633

15 MEGNEVEZÉS ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 4. melléklet Önkormányzat és intézmények összesen Adatok e Ft-ban Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE TERVEZETT I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (1. melléklet) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett fejlesztései, illetve fejlesztési b) jellegű kiadásai c) (3. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évre tervezett fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.a. melléklet) d) Általános tartalék 0 0 e) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - összesen PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-e-ig) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE III. ebből: - működési hiány fejlesztési hiány IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY: 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány

16 KIADÁS 5.A melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA Adatok eft-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA Megnevezése Pénzbeli és természetbeni ellátások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS Forrás összesen KÖTELEZŐ FELADATOK: A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Önkormányzati támogatás (átmeneti segély, lakhatási támogatás, méltányossági közgyógyellátás) Köztemetés Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások Tanévkezdési támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Adósságcsökkentési támogatás Nyári gyermekétkeztetés Arany János ösztöndíj Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet) Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

17 5.B melléklet A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA Adatok e Ft-ban KIADÁS FORRÁS MEGOSZLÁSA Támogatás megnevezése Pénzbeli és természetbeni ellátások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYÉS ALAPJÁN Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (80%) IGÉNYÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS Forrás összesen A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Aktív korúak ellátása 1A Rendszeres szociális segély (90+10%) B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%) A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%) B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%) Méltányossági közgyógyellátás Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

18 6. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN A ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban sz. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK évi terv sz. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK évi terv I. Működési bevételek közül I. Felújítások Működési bevételek II. Beruházások II. Központi költségvetésből kapott támogatások 0 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 III. Felhalmozási bevételek IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Közhatalmi bevételek 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 IV. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele I-IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN sz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK sz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Működési bevételek I. Személyi jellegű juttatások Intézményi működési bevételek II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek III. Dologi jellegű kiadások Működési célú támogatásértékű bevételek IV. Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül V. Egyéb működési célú kiadások II. Központi költségvetésből kapott támogatások III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele IV. Finanszírozási bevételek 0 I-IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-V. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól 7. melléklet Adatok eft-ban MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Várható bevételek Összes bevétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési bevételek Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY Fejlesztési pénzmaradvány Működési pénzmaradvány ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL Várható kiadások Összes kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Fejlesztési tartalékok 0 ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS

20 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban 8. melléklet Adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése Testületi határozat száma Testületi határozat kelte Köt.váll. lejárati ideje én fennálló kötelezettség évi törlesztés év végén várható kötelezettség I. Fejlesztési hitelek/kötvény I. Fejlesztési hitelek/kötvény összesen II. Készfizető kezességvállalások 1. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás (XII.18.) XII Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás (VIII.27.) IX II. Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben