Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.29.) Korm.r át az Önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: Rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton közigazgatási területén: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat által létrehozott intézményekre. Költségvetés címrendje 2.. (1) Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében a következők szerint határozza meg a címrendet: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok. I Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv Képviselő-testület működése, Települési feladatellátás, Alkalmazottak étkeztetése, Közterületfenntartás, Védőnői Szolgálat, Helyi utak fenntartása, Temető fenntartás, Települési hulladékkezelés II. Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló költségvetési szerv Iskolai, óvodai, intézményi étkeztetés, Művelődési Ház tevékenysége, Közművelődési könyvtári tevékenység, Sportcsarnok üzemeltetés.

2 III. Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (2) A költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve írásba lett foglalva. A Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a Pénzügyi Bizottság, valamint a települési kisebbségi önkormányzat elnökével a közoktatási intézmények közösségi fórumain az egyeztetés, véleményezés megtörtént. Önkormányzat költségvetése 3.. A község Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének (ezer Ft-ban) bevételének főösszegét évre kiadási főösszegét évre összegben állapítja meg, forráshiány Működési és felhalmozási célú bevételek (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi főösszege forrásonként 4.. I. Működési célú bevételek 1./ Intézményi működési bevételek / Önk.sajátos műk. bevételei II. Támogatások 1./ Önk.költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek Hitelfelvétel működési c. kiadásokra Pénzmaradvány Bevétel összesen: (2) Az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv normatív hozzájárulások és költségvetési támogatások bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Hitel felvétel működési célra mft Hitel felvétel felhalmozási célra (pályázatokhoz szükséges önerő) biztosítása - mft Összesen: mft (4) Az Önkormányzat mft működési hiányt a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. 6. sz. melléklet 3. pont a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása keretből pályázat útján, valamint működési hitelfelvétellel kívánja finanszírozni.

3 (5) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot, beruházást nem tartalmaz a évi költségvetés. (6) Közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámkerete 20 fő. (7) A évi közvetett támogatások főösszege ,- Ft, részletesen a 6. sz. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási célú kiadások 5.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai főösszege forrásonként: (ezer Ft-ban) - Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási kiadások - - Fc. pe. átadás pü.váll Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret 77 (2) Az Önkormányzat szociális feladatokra a 3. számú mellékletben foglalt összegeket határozza meg. (3) Az Önkormányzat évi költségvetés főösszegének részletezését Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló szerv kiadásait címenként, feladatonként és összesen e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak határozzák meg. (4) A rendelet felhalmozási- és tőke jellegű kiadási előirányzatot nem tartalmaz. (5) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 7. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

4 2011. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei 6.. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként: a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal, az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén. (2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt. (3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel. (4) Az önállóan működő intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után jogosult. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet. (6) Köztisztviselők illetményalapja évi összeghez képest nem változik ,- Ft. (7) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy összesen évi ,- Ft összeghatárig a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettségvet vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett. (8) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén ( ,- Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljeskörűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett. (9) A Szalkszentmárton községért kitüntetéshez járó jutalom összege nettó ,- Ft

5 7.. 6/2011.(II.23. ) évi költségvetés elfogadása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete évi költségvetését az alábbiakban határozza meg: Bevételek: - állami normatív támogatás ,- Ft Összesen: ,- Ft Kiadások: - utazási költség kiküldetés ,- Ft - irodaszer ,- Ft - egyéb támogatás - ünnepségek romanap kirándulás állami ünnepek ,- Ft - egyéb támogatás ,- Ft - telefonköltség ,- Ft Összesen: ,- Ft Felelős: Mendi Sándor elnök Hi.: december 31. (2) A települési kisebbségi önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. 8.. E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester Kihirdetve: Tóth Ferenc jegyző

6 1.sz.melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban évre 1. Települési Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális támogatásból elmaradott települési önkormányzati feladatok Pénzbeni szociális juttatások Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatás kiegészítő hozzájárulás Szociális juttatás, egyéb szolgáltatás Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Helyi önkormányzatok költségvetési támogatás összesen

7 1 Feladatok Bér Járulékok Szalkszentmárton Községi Önkormányzat évi kiadások címenként és feladatonként Dologi Segély támogatás Működési kiadás összesen Felh. célú kiadás Hitel visszafizetés Összesen 2.sz. melléklet (ezer forintban) Létszám Igazgatási tevékenység Községgazdálkodás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Szociális segélyek Temetési szolgáltatás ,5+0,5 Összesen: Kisebbségi Önkormányzat Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Élelmezés Óvodai nevelés Ált.iskolai tanulók 1-4 évf Ált.iskolai tanulók 5-8 évf Napközi otthoni ellátás Műv. ház Könyvtár ,5 Összesen: ,5 Mindösszesen: ,5 6

8 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat évi segély felhasználás Ft-ban 3.sz. melléklet Segély típus Fő Éves kifizetés Visszaigénylés Önkormányzat része 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ápolási díj + nyugdíjjárulék (alanyi ) támogatás mértéke: 75/25 % Ápolási díj + nyugdíjjárulék ( méltányossági ) Temetési segély Köztemetés Átmeneti segély Lakáscélú támogatás Lakásfenntartási támogatás ( normatív ) támogatás mértéke: 90/10 % Lakásfenntartási támogatás ( helyi ) Közgyógyellátási igazolvány Közfoglalkoztatás támogatás mértéke: 95/5 %; 70/30% Aktív korúak ellátása ebből: RSZS ( rendszeres szociális segély ) támogatás mértéke: 90/10 % BPJ ( bérpótló juttatás ) támogatás mértéke: 80/20 % Időskorúak támogatása 90/10 % Óvodáztatási támogatás Összesen

9 1 Bevételi előirányzatok Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban) 4. sz. melléklet Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev Sajátos működési bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek Bevételi előirányzat összesen: Kiadási előirányzatok Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek és kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások

10 Kiadási előirányzat összesen:

11 14 5. sz. melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésinek részletezése Beruházás Összesen Kistraktor Páskomi út Tároló Kertész utca Orvosi rendelő térburkolás Védőnői szolgálat kialakítása Báthory utca Óvoda felújítás Játszótér Összesen Kamat eft Beruházás Összesen Kistraktor Páskomi út Tároló Kertész utca Orvosi rendelő térburkolás Védőnői szolgálat kialakítása Báthory utca Óvoda felújítás Játszótér Összesen Az Önkormányzatnak év után nincs kötelezettségvállalása.

12 6. sz. melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat évi közvetett támogatások Megnevezés Eltartottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Kedvezmény összege (Ft) - Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen Ebből: - Kommunális adó Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen - Ebből: - Háziorvosi rendelő bérleti díja - - Fogorvosi rendelő bérleti díja - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Ö s s z e s e n : -

13 1 7. sz. melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlege (ezer forintban) Bevételek Kiadások I. Működési célú bevételek - Intézm. működési bevételei - Önk.sajátos működési bev. II. Támogatások - Önk. költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke jell bev. IV. Támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány Hitelfelvétel: - fejlesztési célokra - működési célokra Mindösszesen: Működési kiadás Felhalmozási kiadás Hitel visszafizetés Mindösszesen:

14 8. számú melléklet Szalkszentmárton Kisebbségi Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlege (ezer forintban) Bevételek Kiadások Támogatás értékű bevétel 210 Működési kiadás Ebből dologi Összesen: 210 Összesen: 210

15 1

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben