A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei"

Átírás

1 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 32. és 33. -ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton Község Önkormányzatára, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. Értelmező rendelkezés 2. Ahol a rendelet külön nem tartalmazza az összegek után a Ft megjelölést, ott minden esetben eft-ot kell érteni. A költségvetés fő összegei 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeinek összegét b) költségvetési kiadásainak összegét c) költségvetési egyenlegének összegét ezen belül az egyenleg ca) működési célú összegét cb) felhalmozási célú összegét eft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével eft-ban hagyja jóvá.

2 2 Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása (1) Az önkormányzat állami normatív hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza. 4. (2) Az önkormányzat a évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az intézmények évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. Az intézmények a bevételeiket intézményfinanszírozásként kapják. (4) Az önkormányzat által az intézmények részére engedélyezett létszámot, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 4. és 7. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza. (6) A szociális támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza. (7) A várható közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletből adódó fizetési kötelezettsége (9. melléklet) és nem is tervez olyan fejlesztési célt, amelynek több évre kiható következményei lennének. (9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje jelenleg nincs folyamatban. (11) A évi költségvetés eft tartalékot tartalmaz, mely működési célra lett elkülönítve a nem várt kiadások fedezetére. A évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei 5. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként: a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, b) központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal, c) az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén. (2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

3 3 (3) Az önállóan működő intézmények vezetői egy személyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet. (5) A köztisztviselők helyi illetményalapja a évi összeghez képest nem változik (56.600,- Ft). (6) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 234. (3) és (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményét 20 %-kal megemeli. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról a testület utólagos tájékoztatása mellett. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén ( ,- Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett. (10) A Szalkszentmárton községért kitüntetéshez járó jutalom összege nettó ,- Ft. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Káposztás Tibor polgármester Halászné dr. Borbély Anett jegyző Az önkormányzati rendelet február 26-án kihirdetésre került. Halászné dr. Borbély Anett jegyző

4 1. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban évre I. 1. a)-v. Önkormányzati hivatal működésének támogatása I. 1. b)-v. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása II. Önkormányzati köznevelési feladatok támogatása II. 1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó II. 1.(2) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 hó Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hó II.1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó Óvodaműködtetési támogatás 4 hó II.5. Óvodapedagógus kieg. tám. Ped.II III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása III.5.a Gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV. 1. d. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása IV. 1. e. Muzeális intézményi feladatok támogatása Mindöszesen :

5 2. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési bevételek jogcímenként adatok e Ft-ban Sorszám Kiemelt előirányzat / Feladat A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I+II+III ) I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Egyéb saját működési bevétel 1.2. ÁFA bevételek,-visszatérülések 1.3. Működési célú hozam- és kamatbevétel 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Gépjárműadó 2.2. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.3. Adópótlék, adóbírság 2.4. Bírságbevételek 3. Önk. működési célú ktgvetési támogatása 3.1. Önk. műk. általános támogatása 3.2. Önk.köznevelési, gyermekétk. tám Önk. szoc. feldatainak tám Könyvtári és közműv. feladat tám Muzeális intézm.feladatok tám Lakott külterület tám. 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevétel OEP támogatás Agrár támogatás 4.2. Működési célú átvett pénzeszközök 4.3. Előző évi maradvány műk. célra átvétele 5. Önk. egyéb sajátos működési bevétele II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Egyéb sajátos felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások 2.1. Önkormányzatok felh. ktgvetési tám Felhalm. célú támogatásértékű bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek 4.1. Előző évi maradvány felh. célú átvétele TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I+II ) III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA 1. Pénzmaradvány működési célú felh. 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felh. B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (IV) IV. HITELEK FELVÉTELE 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B ) Tervezett előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Tervezett előirányzat megbontása Állami feladat

6 3. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési kiadások jogcímenként adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok I.3. Dologi kiadások I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.5. Egyéb működési kiadások I.6. Tartalékok működési célra II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II.1. Beruházási kiadások Multifunkcionális gép Közvilágítás bővítése II.2. Felújítások Útfelújítás (Malom u.) Útfelújítás (Vörösmarty. u.) Útfelújítás (Kossuth u. + Béke u.) Járdafelújítás (Fő u.) Járdafelújítás (lakossági) Belvíz pályázat önerő Gyűjtőutas pályázat önerő Óvoda pályázat önerő Feladatcsoport/Feladat/ Kiemelt előirányzat Orvosi rendelő pályázat önerő Orvosi rendelő felújítás Hivatalnál garázs, kerítés, udvari vizesblokk Könyvtár bővítés II.3. Egyéb felhalmozási kiadások II.4. Tartalékok felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék Beruházási céltartalék III. Kölcsönök IV. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV) B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú hitelek törlesztése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) Tervezett előirányzat megbontása Tervezett előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Állami feladat

7 4. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez AZ Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai (ezer forintban) Feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi Segély, támogatás Működési kiadás összesen Felhalm. célú Tartalék Összesen fő Létszám közfoglalkoztatott fő Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal Összesen: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Összesen: ,50 31 Bóbita Önkormányzati Óvoda Összesen: Mindösszesen: ,50 31

8 5. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2015.évi összevont költségvetési mérlege adatok e Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi évi évi évi Megnevezés évi terv Megnevezés teljesítés várható telj. teljesítés várható telj évi terv I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önk. működési célú ktgvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Önk. egyéb sajátos működési bevétele Egyéb működési kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok működési célra II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatások Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási kiadások 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek 4. Tartalékok felhalmozási célra A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK III. Kölcsönök A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA IV. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv tám B / BELSŐ FORRÁSBÓL A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+II+IV) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra Működési célú finanszírozási kiadás C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B + C ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B ) Működési célú bevételek Működési célú kiadások Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Költségvetés összesített működési egyenlege Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege Káposztás Tibor Polgármester

9

10 6. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások Segély típus Kötelező feladat Önként vállalt Állami feladat Összesen Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. (1) bek.) Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38 (1) bek. a. és b. pontok) Rendszeres szociális segély (Szoctv.37 (1)) Természetbeni átmeneti segély (tűzifa) Átmeneti segély (Szoctv. 45 ) Temetési segély (Szoctv. 46 ) Köztemetés Helyi megállapítású gyeremekvédelmi támogatás Helyi megállapítású természetbeni gyermekvédelmi támogatás Rendszeres közgyógyellátás Eseti gyógyszertámogatás Otthonteremtési támogatás BURSA Arany János tehetséggondozó ösztöndíj Mindösszesen :

11 7. sz. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Szalkszentmárton Község Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma Sorszám Feladat Kistérségi startmunka mintaprogram : Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) január 1-től 1. Belvíz : 5 fő 16 Illegális : 11 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2. Hosszabb / 6. : 12 fő 15 Hosszabb /7. : 3 fő Mindösszesen: 31

12 8. melléklet 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Szalkszentmárton Község Önkormányzata által biztosított évi közvetett támogatások Megnevezés Kedvezmény összege (Ft) Eltartottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege Ebből: - Óvodai díjkedvezmény Iskolai díjkedvezmény Alkalmazotti díjkedvezmény Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen Ebből: - Kommunális adó Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen Ebből: - - KÖSZI bérlei díj Bezerédi Imre lakbér kedvezmény Kugler Ferenc lakbér kedvezmény Háziorvosi rendelő bérleti díja Fogorvosi rendelő bérleti díja - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen:

13 9. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: Saját bevételek összege: Saját bevétel 50 %-a évben eft eft évben eft eft évben eft eft évben eft eft Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége. A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely szerint: az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez évben, és többéves kihatással járó döntést nem hozott.

14 10. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv adatok e Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önk. műk. célú ktgvetési tám Egyéb működési bevételek Önk. egyéb sajátos műk. bev Felhalmozási és tőke jell. bev. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Egyéb felhalmozási célú bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Bevételi előirányzat összesen: Kiadási előirányzatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési kiadások Tartalékok működési célra Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 0 Tartalékok felhalmozásii célra 0 Ir. szerv alá tart. ktgvet.szerv tám Kiadási előirányzat összesen:

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben