Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági meghízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. (1) - (3) bekezdéseiben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2013.(II.13.) önkormányzat rendeletének módosításaként a következőket rendeli el: 1. A rendeletet a jelen rendelet 1. és 2. mellékletében szereplő adatoknak a rendeletbe történő beépítésével módosítja. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Petneháza, június 20. Majoros Péter Pál polgármester Czakó Sándor jegyző Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013.június 21. napján. Levétel időpontja: július 2. napja. Czakó Sándor jegyző

2 1. melléklet a 10/2013(VI.21.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Szakfeladatok Engedélyezett létszám(fő) I. Községi Önkormányzat Utak karbantartása Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzati jogalkotás Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Általános iskola 1-4. évfolyam Szociális ösztöndíjak Család és nővédelmi egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő tám és R. S időskorúak s szoc. segélye Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Családsegítés Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Egyéb közösségi tevékenység Köztemető fenntartása 1 I. címhez tartozó létszám keret összesen 37 II. Önkormányzati hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati hivatal 01 hó. II. címhez tartozó létszám keret összesen 9 III. Közoktatás Óvodai nevelés, iskola előkészítés 6 III. címhez tartozó létszámkeret összesen: 6

3 Sorsz ám 2. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenként Bevételek (ezer forintban) évi + - Bevételi jogcím előirányzat változás évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítése Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bevételei 7.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevételei

4 8. VI. Finanszírozási bevételek 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok bevételei 9. Folyó bevételek összesen: 10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Továbbadás célú bevételek 11. Függő bevétel 12. Forráshiány: Sorsz ám 13. Bevételek összesen: évi költségvetés kiadásai jogcímenként Kiadási jogcímek évi előirányz at + - változás (ezer forintban) évi előirányz at I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok 3.1. Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Függő, átfutó kiadások

5 6.3. Továbbadás célú kiadások 7. Kiadások összesen:

6 száma Szakfeladatok neve 3. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv kiadási előirányzatai évben szakfeladati bontásban. Személyi Juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Kiadás (ezer forintban) Támogatás Összesen Létszám Utak karbantartása Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati hivatal 01.hó Önkormányzatok Ig. tev Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Óvodai nevelés, iskola elők Általános iskola évfolyam Felsőfokú szakképz. Család és nővédelmi egészs Foglalkoztatást h.tám. és R.S Időskorúak szoc segélye Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Családsegítés Közfoglalkoztatás Egyéb közösségi tevékenys Közfoglalkoztatás Köztemető fenntartása

7 Működési kiadások össz Általános tartalék Kiadások összesen

8 Szakfeladat száma Szakfeladat neve 4. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez A évi működési bevételek előirányzatai jogcímenként. Működési célú bevétel Helyi adók bevétele Átengedett központi adók Állami hj. Átvett pénzeszköz (ezer forintban) Összesen Óvodai int.ét Lakóingatla n Nem lakóingat Önkormány zat Adók beszed Önkorm.els z Család és nőv Foglalkoztat ást Időskorúak Lakástámog at Ápolási díj Közfoglalko zt Közfoglalko zt Egyéb közös Köztemető fen Összesen

9 5. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi normatív állami támogatása címenként (forintban) Önkormányzati hivatal működésének támogatása : év első négy hónapjának átmeneti támogatása, elismert létszám hivatali létszám alapján 4,95 fő Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása ft ft -Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: ft -Közvilágítás fenntartásának támogatás ft -Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: ft -Közutak fenntartásának támogatása: ft -Beszámítási korlát összege(a gépjárműadó elvont része) ft Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ft Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása : -Óvodapedagógusok elismert létszáma: 4 fő ft -Segítők (dajkák) elismert létszám: 2 fő ft Óvodaműködtetési támogatás : Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: ( ft/fő/év) ft ft ft -Óvodában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek: 37 fő három, vagy többgyermekes családban élő gyermek : 7 fő -Általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek: 70 fő három, vagy többgyermekes családban élő gyermek: 7 fő Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz ft Szociális étkeztetés feladatának támogatása, 15 fő után (55360-ft/fő/év) Nyári gyermekétkeztetés Normatív állami támogatás összesen: ft ft ft

10 6. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (ezer forintban) Kedvezmények Összege 1. Ellátottak térítési díjának elengedése Ellátottak kártérítésének elengedése. 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése. 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése. 5. Óvodai intézményi étkeztetésből biztosított kedvezmény, mentesség Iskolai intézményi étkeztetésből biztosított kedvezmény, mentesség. 7. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség. 8. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség. 9. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség. 10. Egyéb kedvezmény. 11. Egyéb kölcsön elengedése. Összesen:

11 7. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez évek várható adatait külön bemutató mérleg (ezer forintban) Megnevezés Sorszám 2013.évi évi 2015 évi eőirányzat várható várható I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA, visszatérülések, 01 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 05 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú 06 működési bevétel Továbbadás célú bevétel 07 Rövid lejáratú hitel 08 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő bevétel 10 Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés) 14 Működési célú pénzeszköz átadás 100 államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás(szociális ellátások) Továbbadási (lebonyolítási) célú működési 17 kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és 19 törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, 22 vásárlása Tartalék Működési kiadások összesen:

12 évek adatait külön bemutató mérleg Megnevezés (ezer forintban) 2013.évi évi. Sorszám előirányzat várható II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 26 tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 28 államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú 30 felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális 32 javak ÁFA-ja Felhalmozási ÁFA visszatérülése 33 Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Egyéb bevétel 36 Felhalmozási célú bevételek összesen: 37 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) évi várható Értékesített tárgyi eszk. imm. javak utáni 40 ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszk. átadás 41 államházt. kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú 43 felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és 44 törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási kiadások összesen: 49 Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

13 8. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Petneházai Közös Önkormányzati Hivatal Működésének költsége február hó- december hó Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Megnevezés Petneháza Rohod Közös Hivatal együtt Alapilletmények ( 1 fő jegyző 8 fő köztisztviselő )és jubileumi jutalom l fő részére Munkába járás költségtérítése ( 3 fő ) Személyi juttatások összesen Közterhek Irodaszer, nyomtatvány Távközlési díj és Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díjak Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg.( sz.gépek) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás(szociális program, EKÖZIG regisztrációs díj, Ingatlan kataszter program, SALDO tagság) Posta(fiókbérleti díj, és postai levelezés) Belföldi kiküldetés Egyéb különféle kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA Dologi kiadások összesen Közös Önkormányzati Hivatali tevékenység összesen

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben