MECHANIKAI TECHNOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MECHANIKAI TECHNOLÓGIA"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Gépészmérnöki Kar LEVELEZŐ TAGOZAT Tanulási útmutató a MECHANIKAI TECHNOLÓGIA tantárgyhoz Összeállította: Dr. PÁLINKÁS ISTVÁN, Dr. PELLÉNYI LAJOS Gödöllő. 2010

2 1. ELŐSZÓ A Mechanikai Technológia c. tantárgy keretében oktatott tananyag a gépészmérnök alapozó ismereteihez tartozik. Elsajátítása egyrészt a Gépelemek c. tantárgy tanulását könnyíti meg, másrészt elősegíti a növénytermesztés gépeivel, az állattenyésztés gépeivel, a motorokkal és gépjárművekkel foglalkozó gépszerkezettani ismeretek megértését. Akár gépek megtervezését, akár az üzemeltetését, karbantartását, fenntartását, ill. javítását tanulják a hallgatók, nélkülözhetetlen annak ismerete, hogy ezek milyen anyagokból és milyen gyártási eljárással készültek. A tantárgy megtanulása során elsajátított tudásra, azonban nemcsak mint alapozó tantárgyi ismeretekre van szükség. A gépészmérnök munkája során gyakran kerül olyan helyzetekbe, hogy eltörött, elkopott, vagy elveszett alkatrészt hazai vagy esetleg külföldi eredetű gépekben sürgősen pótolni kell. Előadódik olyan helyzet, hogy az alkatrész beszerzése nehézség beütközik és gazdaságos ennek a gépészmérnök irányításával történő gyártása. A gépészmérnöktől függetlenül attól, hogy milyen méretű cégnél tevékenykedik, elvárható, hogy az üzemeltetést és karbantartást megkönnyítő berendezéseket maga tervezze meg és gyártassa le. Ehhez is szükséges a Mechanikai technológia ismerete. Végezetül e tudásanyag elsajátítása alkalmassá teszi a gépészmérnököt arra, hogy ismereteit továbbfejlesztve más szakterületek számára is konvertálható tudásra tegyen szert. Az útmutató egyik célja, hogy irányítást nyújtson a levelező hallgatóknak a tananyagban történő eligazodáshoz. Másik célja, hogy néhány fejezetnél bemutassa a nappali tagozat előadásain ismertetett, a tankönyv ábráihoz képest egyszerűsített rajzokat. 2

3 2. A TANTÁRGY ELSAJÁTÍTÁSÁNAK MÓDSZERE A következőkben ismertetésre kerülő tanulási egységeknél részletesen szerepelnek azok az ábrák, amelyek megtanulása igen fontos a hozzájuk tartozó magyarázó szöveggel együtt. Ahhoz, hogy a vizsgán a szóban forgó ábrákat le tudjuk rajzolni, ezeknek a lerajzolását addig kell gyakorolni, amíg fejből biztosan nem sikerül. Célszerű, az ábrák lerajzolása után a velük kapcsolatos magyarázó szöveget is hangosan elmondani. Tehát a tananyag úgy sajátítható el leghatásosabban, ha az ábrákhoz tartozó szöveget tanulják meg. Ezen kívül a tankönyv többi részében a vastagon szedett szövegrészeket, mondatokat is jól meg kell tanulni. A továbbiakban ismertetésre kerülnek azok az ellenőrző kérdések, melyeknek a leírt módszer szerinti megválaszolása segítséget nyújt a vizsgára történő felkészüléshez. A tananyag kiemelt részeinek elsajátítását a házi feladat elkészítése könnyíti meg. 3

4 3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A tantárgy megnevezése: Mechanikai technológia Oktató Intézet: Gépipari Technológiai Intézet, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Tel: A tantárgy felelőse: Dr. Pálinkás István főiskolai tanár Tananyag: Mechanikai technológia!beer Gy. szerk. : Mezőgazdasági gépek gyártása c. tankönyvből készült jegyzet.! Pálinkás I. szerk.: Gépgyártástechnológia példatár és oktatási segédlet Házi feladat: 1. Kivágó-lyukasztó szerszám tervezése. 4. RÉSZLETES FELKÉSZÜLÉSI ÚTMUTATÓ A tananyag legfontosabb alapfogalmait és szakkifejezéseit a Fogalomtár tartalmazza. Ezek hiánytalan ismerete nélkül a tananyagból nem lehet levizsgázni! 4

5 A tananyagban előforduló legfontosabb alapfogalmak: MÉRÉS ÉS ELŐRAJZOLÁS c. fejezet Durva hiba: ezt a hibát általában a mérést végző személy gondatlansága, képzetlensége okozza. Nóniusz: segédosztás Mikrométer: működési elve egy csavar és egy csavaranya egymásba hajtásán alapszik. A mérési eredmény a csavar elfordulási szögével arányos és a mérődobon olvasható le. Mérőhasáb: két párhuzamos mérőfelületű tükresítéssel készült hasáb. Mérőfelületeik nyomással egymásra csúsztathatók, és így egymáshoz tapaszthatók. Mérőeszközök ellenőrzésére, hitelesítésére használják. Abbe féle elv: a munkadarab vizsgált mérete egyenesvonalú folytatása legyen az összehasonlítás alapjául szolgáló mértéknek. (1. ábra) 1. ábra. Az Abbe - féle elv Mérőóra: olyan összehasonlító mérésekre alkalmazott műszer, amelyen az egyenesbe vezetett mérőcsap elmozdulását fogaskerék-áttétel továbbítja a körosztás előtt mozgó mutatóra. Finomtapintó: a tapintó elmozdulása emeltyűs áttételezésen keresztül adódik át a mutatóra. Összehasonlító mérésre alkalmas műszer (pl.: mikrokátor, passaméter) 5

6 Mikrokátor: tapintójának elmozdulását egy, a hossztengelye körül megcsavart szalagrugó közvetíti a mutatóra. Passaméter: Méretkülönbségeket mechanikus áttétel teszi láthatóvá. Kisnyomású- ill. nagynyomású pneumatikus mérőműszer: összehasonlító mérésre alkalmas műszer. A méretváltozást nyomáskülönbség jelzi. Rotaméter: összehasonlító mérésre alkalmas műszer. Az átáramló levegő mennyiségének különbségével fejezi ki a méretváltozás nagyságát. Villamos elven működő mérőműszerek (p1. érintkezős, indukciós, és kapacitív mérőeszközöz): a mechanikusan tapasztalt hosszváltozást elektromos úton mérhető értékké alakítja át. A második szakaszban a villamos mennyiséget méri a műszer, majd a mért értéket a felhasználásának megfelelően kijelzőhöz vagy vezérlőberendezéshez továbbítja. Alakhűség-hiba: az előírt ás az alkatrész tényleges alakja közötti eltérés. Többfogméret: a fogaskerék két olyan ellenkező görbületű foggörbéje közötti távolság, amelynek párhuzamos érintői vannak. (2. ábra) 2. ábra. Többfogmérés Alakeltérés: a valóságos felület eltérései a névlegestől, a hullámosság és az érdesség. A hullámosság: a valóságos felületnek viszonylag nagy térközű, ismétlődő egyenetlensége, amelynek amplitúdója hullámhosszához viszonyítva kicsi. 6

7 Az érdesség: A valóságos felület hullámosságánál lényegesen kisebb egyenetlenség. (3. ábra) 3. ábra Az alkatrész felületének hullámossága és érdessége Érdességi profil: a vizsgált felület és egy célszerűen megválasztott sík metszésvonala. Átlagos érdesség (R a ): az észlelt profil pontjainak az elképzelt középvonaltól mért átlagos távolsága az alaphossz tartományában. (4. ábra) 4. ábra Az átlagos érdessége R a 1 = Σ n i= n i= 1 [ y( x )] i ahol: n - az alaphosszon belül kiválasztott profilpontok száma, y(x i ) az egyes ordináták hossza a középvonaltól mérve Az egyenetlenségmagasság (R z ): az alaphosszon belül az észlelt profil öt legmagasabb és öt legmélyebb pontjának távolságából számított érték: 7

8 5 Σ y pmi i= 1 i= 1 R = z Σ y Idomszer: a mérettűrések előírta határok ellenőrzésére szolgál. Taylor - elv az idomszerekre vonatkozóan: kül- vagy belméret méréséhez megy és nem megy oldali idomszer szükséges. A megy oldali idomszernek rá kell mennie - illetve bele kell mennie a munkadarabba, a nem megy oldali idomszernek pedig nem! A megy oldali idomszer külső méret mérésekor az ellenőrzött test felső, belső méret mérésekor pedig az alsó határméreteit megtestesítő ellenidom, amely valamennyi illeszkedő méretet egyszerre mér, és így a mérethűséggel egyidejűleg az alakhűséget is vizsgálja. A nem megy oldali idomszer csak egy méretet mér._alakhűséget nem_vizsgál. GÉPALKATRÉSZEK ÖNTÉSE c. fejezet Fémes betétanyag: a nyersvas, a különböző öntvénytöredék és az acélhulladék. Tüzelőanyag: a kúpoló kemencében kokszot használnak. Salakképző anyag: a mészkő. Ötvöző anyag: leggyakrabban 50 vagy 45% szilíciumtartalmú ferroszilícium. Minta: a készítendő öntvényhez hasonló alakú fából, fémből vagy műanyagból készült test. Mérete mindig valamivel nagyobb az öntendő alkatrésznél, mert dermedésük során a fémek és ötvözeteik zsugorodnak. Mag: Az öntendő alkatrészen az üreg méreteivel egyező test, aminek biztosítania kell, hogy fém ne folyhasson a formának abba a részébe, ahol üregnek kell maradnia. Formázószekrény: a minta, a mag, illetve a formázóanyag befogadására és öszszetartására szolgáló keret. Beömlőrendszer: feladata a folyékony fémformába juttatása. A beömlőrendszer részeit az 5. ábra szemlélteti. vmi 8

9 5. ábra. Beömlőrendszerek Héjformázás: a tömör forma és mag helyett nagy szilárdságú, hőre keményedő kötőanyaggal kevert 5-50 mm vastag héjforma és mag készítése. Kokilla: rendszerint öntöttvasból készült öntőforma. Kéregöntvény: ha öntöttvasat kokillába öntünk, kéregöntvény keletkezik. Fröccsöntés: a megolvadt fémet sűrített levegővel vagy dugattyús préssel, nyomással juttatjuk a szorosan zárt kokillába. Présöntés: a pépes állapotú fémet dugattyús préssel, nyomással juttatjuk a kokillába. HEGESZTÉS c. fejezet Hegesztés: munkadaraboknak egyesítése hővel, nyomással vagy mindkettővel, amelynek során kohéziós kötés jön létre. Hegesztett kötés: a hegesztési varratot és a hőhatás-övezetet foglalja magába. Varrat: az összehegesztendő munkadarabok megolvasztott anyagából és legtöbbször a megolvasztott hegesztőanyagból (hozaganyagból) közösen kikristályosodott anyagrész (6. ábra). 9

10 6. ábra. A varrat felépítése Hőhatás övezet: az összehegesztendő munkadarabok varrat mellett elhelyezkedő anyaga, amely szobahőmérsékletnél magasabb hőfokra hevült a hegesztés során. (6. ábra) Acélkiválasztási rendszer: a hegesztett gyártmány alapanyagának kiválasztása oly módon, hogy az elkészített hegesztett gyártmány a legalacsonyabb üzemi hőmérsékleten is kellő biztonságot nyújtson a ridegtöréssel szemben. Szerkezeti tényező: figyelembe veszi a húzott szerkezeti elemek kialakításának és a hegesztett kötés igénybevételének a választandó acélminőségre való kihatását. Jelentőségi tényező: figyelembe veszi a hegesztett gyártmány egyes szerkezeti részeinek a jelentőségét a gyártmány rendeltetése és esetleges tönkremenetelének a következményei szempontjából. Hegesztőív: lényegében szilárd vagy folyékony halmazállapotú fémek közötti gázközegben végbemenő hosszan tartó elektromos kisülés. Hegesztőív statikus jelleggörbéje: a hegesztőívben mérhető összetartozó feszültség áramerősség értékek diagramja. Egyenes polaritás: az elektróda vagy hegesztőhuzal az áramforrás negatív sarkára van kapcsolva. 10

11 Pinch-féle effektus: a vezető (elektróda) keresztmetszetének csökkentésére törekvő mágneses erőhatás. (7. ábra) 7. ábra Pinch-féle effektus Bevont elektródás kézi ívhegesztés: a hegesztőív megömleszti az alapanyagot és a bevonattal ellátott elektródát, amelyek közös ömledék fürdőjéből dermed meg a hegesztési varrat. A bevonat szerepe: az ívstabilizálás, a védőgázképzés, a salakképzés és a varratötvözés. Ívhegesztő áramforrások: olyan berendezések, amelyek a hegesztési feladattól függően egyen- vagy változó áramú ív létrehozására és folyamatos fenntartására alkalmasak. Hegesztőgép jelleggörbéje: az áramforrás által szolgáltatott áramerősség és feszültség összetartozó értékeit ábrázolja. Dinamikus jelleggörbe: kézi ívhegesztéskor bekövetkező gyors változások (p1.: gyakori rövidzárlatok a lecseppenés miatt) során a munkapont vándorlását bemutató diagram. 11

12 Munkapont: az áramforrás (hegesztőgép) jelleggörbe és a hegesztőív statikus jelleggörbéjének metszéspontja. Megmutatja, hogy adott ívhossz esetén milyen áramerősséggel és ívfeszültséggel lehet hegeszteni. Compaund - tekercselésű hegesztődinamó: pólusaikon egy mellék és egy főáramkörű tekercs helyezkedik el. Az egyik tekercset (S) a forgórésszel sorba, a másikat (M) párhuzamosan kapcsolták. (8. ábra) 8. ábra. Hegesztődinamó AWI - hegesztés: argonvédőgázas volfrámelektródás ívhegesztés. A volfrám elektróda és az alapanyag között jön létre a hegesztőív. Az ömledéket argonvédőgáz védi. (9. ábra) 9. ábra. AWI - hegesztés elve Gázlencsés hegesztőpisztoly: vékony huzalokból álló lyukacsos betéttel rendelkezik, amely lamináris gázkiáramlást biztosít. Használatával elérhető, hogy a fúvóka végétől min távolságban is megbízható lesz az ömledék argonvédelme. 12

13 Nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű ívstabilizátor: szikrakisülés révén ionizálja az ívközt, és ezzel a volfrámelektróda alapanyaghoz történő érintése nélkül teszi lehetővé az ívgyújtást. AFI - hegesztés: argonvédőgázas fogyóelektródás ívhegesztés. A tárolódobra feltekercselt elektródahuzalt előtoló berendezés juttatja el a hegesztés helyére. A hegesztőív a huzal és az alapanyag között ég. Az áram hozzávezetése közel az ívhez történik, így nagy áramsűrűségek érhetők el. A megömlesztett anyag levegőtől való védelmét az elektródahuzal körül koncentrikusan elhelyezkedő fúvókán kiáramló argongázburok biztosítja. (10. ábra) Belső vezérlés: 10. ábra AFI - hegesztés elve 11. ábra. A belső vezérlés 13

14 hegesztés stabilitása: ívhossz =1 > állandó huzaladagolás sebessége: v e = állandó Ha l 0 > l 2 (megnő) Ł I 0 > I 2 (lecsökken) Ł huzalleolvadás sebessége lecsökken Ł l 2 > l 0 (lecsökken). Ha l 0 > l 1 (lecsökken) Ł megnő Ł l 1 > l 0 (megnő). I 0 > I 1 (megnő) Ł huzalleolvadás sebessége Impulzusos (lüktető ívű) AFI - hegesztés: a hegesztési folyamat kezdetén a hegesztőhuzalt csak olyan nagyságrendű alapárammal terheljük (I a ), amely nem képes a huzal végét megolvasztani, csupán előmelegítésre szolgál. Az alapáramra ezután meghatározott nagyságú áramimpulzust adunk (I p ), aminek következtében a huzal vége hirtelen megolvad, és egy fémcsepp leválik (12. ábra) 12. ábra. Az impulzus változása CO 2 (szén-dioxid) védőgázas ívhegesztés: alapelve azonos az AFI hegesztéssel. Lényegi különbség: a fúvókán kiáramló CO 2 -gáz magas hőmérsékleten történő elbomlásakor keletkező atomos oxigén megkötésére dezoxidensekkel (Mn, Si, Ti) ötvözött hegesztőhuzalt kell alkalmazni. Fedettívű hegesztés: A tekercselhető, fogyó, csupasz elektródahuzal és a munkadarab között létrehozott hegesztőív fedőporréteg alatt jön létre. A fedőpor feladatai: salakképzés, dezoxidálás, ötvözés, ívstabilitás, levegő kizárása. (13. ábra) 14

15 13. ábra. Fedettívű hegesztés Bázikussági szám: a fedőpor kémiai összetételét fejezi ki. B = Bázikus oxidok tömege Savas oxidok tömege Semleges tulajdonságú a fedőpor, ha B=1; savas jellegű ha B<1 és bázikus, ha B>1 Külső vezérlés: 14. ábra. A külső vezérlés Ha l 0 > l 2 (megnő) Ł U 0 > U 2 (megnő) Ł huzaladagolás sebessége megnő Ł l 2 > l 0 (lecsökken). 15

16 Ha l 0 > l 1 (lecsökken) Ł U 0 > U 1 (lecsökken) Ł huzaladagolás sebessége lecsökken Ł l 1 > l 0 (megnő). Alkalmazási terület: tömegszerű gyártás (gépesített hegesztés), nagy- és közepes vastagságú lemezek kötő- és felrakó hegesztése, hosszú, egyenes- és e forgat ható varratok készítése. Varrat belső formatényezője (Ψ): a varratszélesség (b) és a varratmélység (h 1 ) viszonya. Ψ = Varrat külső formatényezője (p): a varrat szélességének (b) és magasságának (h 2 ) viszonya. ϕ = Plazma: az anyagok hőmérséklettől függő, termodinamikai egyensúlynak megfelelő arányban disszociált és ionizált gázállapotát értjük. Ebben az anyagállapotban elektronok és ionok, valamint atomok és molekulák vannak jelen. Hegesztéskor a plazmaállapot előállítására a villamos ív szolgáltatja az energiát. Plazmasugár-hegesztés: a villamos ív a volfrám elektróda és a rendszerint vízhűtésű plazmafúvóka között jön létre. A látható plazmasugárban nem folyik áram. Az ív és a plazmagáz (argon-, hidrogén-nitrogéngáz vagy keverékük) szűk furatba kényszerítése javítja az ív és a plazmagáz közötti hőátadást, ezáltal a plazma hőmérséklete, ill. hőtartalma lényegesen nagyobb. A hegfürdőt külön védőgáz óvja, amit a külső fúvóka vezet az ív, ill. a plazmasugár köré (15. ábra) b h 1 b h 2 16

17 15. ábra. Plazmasugár hegesztés Plazmaív-hegesztés: a plazmafúvóka által leszűkített ív a volfrámelektróda és a munkadarab között ég (átvitt ív) (16. ábra). 16. ábra. Plazmaív - hegesztés Lézersugár: nagy energiájú, azonos hullámhosszúságú, monokromatikus sugárzás. Energiaközléssel egy atom elektronjai nagyobb energiaszintű pályára vihetők, ezáltal gerjesztetté válnak. Ha a gerjesztett atomra olyan hullámhosszúságú elektromágneses hullám (fény) esik, amelyet az alapállapotba való átmenetkor maga is kibocsát, indukált emisszió jön létre. Az indukált emisszió során a kibocsátott hullám energiája az indukált és a gerjesztett állapot energiájának összege. Ezt a folyamatot rezonátorban folytatva, a sugárzás energiája egyre nagyobb lesz. Meghatározott energiaszintnél a sugár kilép az ionokból és a hordozóanyagból álló aktív közegből. A kilépő sugár megfelelő fokuszálás után 17

18 igen nagy energiakoncentrációjú lesz (lo W/cm 2 ). A lézersugár előállítására számos szilárd, folyadék és gáz anyag aktív közege áll rendelkezésre. Lézersugaras hegesztés: arra alkalmas berendezéssel előállított lézersugarat optikai rendszerrel kis átmérőjű foltra fókuszálva igen nagy energiasűrűség érhető el, amely képes a hegesztendő darabok megolvasztására miközben a sugárzás energiája abszorpció révén hővé alakul. (17. ábra) 17. ábra. Lézersugaras hegesztés Gázlánghegesztés: az egyesítendő munkadarabok hevítésére a hegesztőpisztolyban képzett gázkeverék magas hőmérsékletű lángját használják. Elterjedt elnevezés még a lánghegesztés ill. autogénhegesztés. Disszugáz: az acetiléngáz palackozott formája, acetonban elnyeletve. Kisnyomású (injektoros) hegesztőpisztoly: az acetilén túlnyomása 0,1-1,0 bar. A hegesztőpisztoly injektorába vezetett 1,0-2,5 bar nyomású oxigén szívóhatása magával ragadja a kisnyomású acetilént, és azzal megfelelő arányban keveredik.(18. ábra) 18

19 18. ábra Kisnyomású injektoros hegesztőpisztoly a) nézete b) középső rész kinagyított metszete c) az égőfej Lángvisszacsapás: akkor következik be, amikor a keverék gyulladási sebessége nagyobb, mint a gázkeverék kilépési sebessége. Semleges láng: a palackokból kb. azonos mennyiségű oxigént és acetilént fogyasztóláng. A lángban jól megkülönböztethető a kúpos mag, a fehér mag, a sárga mag és az előláng. (19. ábra) 19. ábra. A hegesztőláng 19

20 Acetiléndús láng: megnövekedett az acetilén égési övezete. A mag elveszti éles körvonalait. Az egész láng hosszabbá és intenzívebben sárgásfehér színűvé válik. Oxigéndús láng: Rövid, hegyes, éles vonalú magja van. A sötét redukáló előláng kiterjedésében erősen csökken, az egész láng megrövidül, és kékes színűvé válik. Balra hegesztés: elől halad a hegesztőpálca, s azt követi a hegesztőégő. A hegesztőpálca ás égő a munkadarabbal os szöget zár be. (20. ábra) 20. ábra Balra hegesztés Jobbra hegesztés: a hegesztőégő lángja a már hegesztett varrat felé irányul, tehát a hegesztőégő halad elől ás azt követi a hegesztőpálca. (21. ábra) 20

21 21. ábra. Jobbra hegesztés Ponthegesztés: az ellenállás-hegesztés egyik alapvető eljárása. Lényege, hogy az összehegesztendő, átlapolt lemezeket rézötvözetből készített, kúpos vagy gömbvégződésű elektródákkal, adott erővel összenyomjuk, majd nagy erősségű áramot vezetünk át rajtuk. A lemezek érintkezésénél lesz a legnagyobb ellenállás, itt fejlődik a legtöbb hő, ami az érintkező felületekhez képest szimmetrikusan elhelyezkedő, lencsealakú anyagot olvaszt meg. (22. ábra) 22. ábra Ponthegesztés 21

22 Munkarend-diagram: az ellenállás-ponthegesztés két legfontosabb paraméterének F h nyomóerőnek és I h hegesztőáram erősségének változását szemlélteti. Kemény munkarend: nagy áramerősséggel és rövid hegesztési idővel végzett el1enállás ponthegesztés. Vonalhegesztés: rézötvözetből készült, forgó, tárcsaalakú elektródák alkalmazása révén folyamatosan készített az ellenállás-ponthegesztések elve alapján egymás melletti pontvarratok. A hegesztési sebességtől (v h ) és az áram frekvenciájától (f) függően, hermetikusan záró és pontsor varrat készíthető (23. ábra). 23. ábra. Vonalhegesztés Leolvasztó tompahegesztés: az összehegesztendő munkadarabokat folyamatos közelítés során, a homlok felületükön helyileg képződő ívekkel bizonyos hoszszúságban leolvasztják, majd tengelyirányú erőhatásokkal tömörítik. A leolvasztásnak addig kell tartania, amíg a teljes homlokfelületen folyékony fémhártya alakul ki. A felületeken lévő oxidok - mind a folyékony, mind a szilárd halmazállapotúak - nagy biztonsággal a sorjába nyomhatók. Zömítő ellenállás tompahegesztés: A munkadarabokat homlokfelü1eteiknél összenyomva, majd rajtuk áramot átvezetve, a fejlődő hő és az erőhatás együtte- 22

23 sen képlékeny alakítást hoz létre, amely kohéziós kapcsolatot teremt a két munkadarab között. A munkadarabok homlokfelületének és környezetének hőmérséklete nem éri el az olvadáspontot, illetve a szolidusz hőmérsékletét. Dörzshegesztés: olyan sajtolóhegesztés, amelynek kötéséhez szükséges hőmennyiség az egyesítendő felületek súrlódása révén fejlődik. Lángvágás: a fémek vágásának vagy darabolásának azon módja, amely szerint a fémet gyulladási hőmérséklete fölötti hőmérsékleten oxigén sugárral elégetik és kettéválasztják. Lángvághatóság feltétele: a vágandó fém oxigénben elégethető legyen és gyulladási hőmérséklete a fém olvadáspontja alatt legyen. Plazmavágás: plazmaívvel vagy plazmasugárral végzett darabolás. Hegeszthetőség fogalma: a hegesztendő anyaghoz, a hegesztőeljáráshoz és a hegesztett szerkezethez kapcsolódik. Hegeszthetőség helyi követelményei: legfontosabb a repedésmentesség, a kötés szilárdsága, a zárványtartalom és a fémtani szerkezet. Hegeszthetőségnek a szerkezetre gyakorolt hatása: legfontosabb követelmények a ridegtöréssel szembeni biztonság és a korrózióállóság. A hegesztési munkarend fontosabb tényezői: a munkadarabok hőmérséklete, a hegesztési paraméterek: az áramerősség, a feszültség, a hegesztési sebesség, a hegesztési sorrend. Melegrepedés: bekövetkezése a varrat dermedésekor kialakuló szövetelemek alakváltozási képességétől, illetve a dermedés során fellépő zsugorodástól függ. Egyik fő okozója a varrat nem megfelelő kéntartalma, továbbá a nem megfelelő varratalak (keskeny, mély beolvadási varrat). 23

24 Hidegrepedés: szorosan összefügg a hegesztési hőfolyamat alatt keletkező fémtani szerkezettel, a hegesztett kötésbe kerülő diffúzióképes hidrogénnel és a hegesztés során ébredő feszültségekkel. A martenzit képződés az egyik fő okozója. Réteges repedés: a hengerelt termék felületére merőleges irányú alakváltozás jön létre. A réteges repedés elsősorban az acél szulfidzárvány tartalmától függ. Ha az acél vastagságirányú kontrakciója kisebb 8%-nál, főleg akkor keletkezik. Forrasztás: azonos vagy különböző fémek olyan kötése, amelyeket csak az alacsony olvadáspontú hozaganyag, a forrasz köt össze. A forrasztás hőmérsékletén megolvadt forrasz dermedése közben az összekötendő felületekkel adhéziós kötést létesít. FÉMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSÁNAK ELMÉLETE c. fejezet Transzláció: a fémkristály egyes részei kristálytanilag meghatározott csúszási síkok mentén bizonyos, irányban egymáson elcsúsznak anélkül, hogy a két kristályrész elválna egymástól. Ikerképződés: a kristálynak két párhuzamos sík közé eső része az eredeti tükörképének megfelelő helyzetbe kerül. (24. ábra) 24. ábra. A fémkristály különféle alakváltozásainak elvi vázlata a) alakítás előtt b) rugalmas alakváltozás c) transzláció, d) ikerképződés Lágyulási (újrakristályosodási) hőmérséklet: az a hőmérséklet, amelyre az adott fémötvözetet felhevítve az alakváltozás következményei (szilárdság növe- 24

25 kedése, képlékenység csökkenése, keménység növekedése) részben vagy egészben megszűnnek. Alakváltozás okozta keményedés: a fémötvözet ellenállása az alakváltozással szemben megnő, további alakváltozást csak az előbbinél nagyobb igénybevétel hozhat létre. Alakítási szilárdság: az a belső feszültség, amelynek hatására az adott fémötvözetben a képlékeny alakváltozás megindul. Alakítási ellenállás: a gép által kifejtett nyomóerőnek és a munkadarab erőátvivő vetületterületének hányadosa. Alakítás mértéke: az alakváltozás irányába eső méretváltozásnak az eredeti méret százalékában kifejezett értéke. Lágyulás: az izzításnak a mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása, tehát az alakváltozásnak az alakítási ellenállást növelő hatását szünteti meg. Újra kristályosodás: az izzítás során a fémötvözet kristályszerkezetében végbement változás. FORGÁCS NÉLKÜLI MELEGALAKÍTÁS c fejezet Kovácsolás: az a képlékeny alakítási eljárás, amely a fémet a rá jellemző lágyulási hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten, ütő-vagy nyomó igénybevétellel alakítja. Szabadalakító kovácsolás: ha az alakítást sík működő felületű üllő és kalapács között, egyszerű szerszámok segítségével, a munkadarab mozgatásával végezzük. Süllyesztékes (odor) kovácsolás: az alkatrész alakját és méreteit a szerszámtestben (süllyesztékben) kialakított, a kész darab alakjának és méreteinek pontosan megfelelő üreg adja meg. 25

26 Nyomókúp: a munkadarabnak a nyomófelületek széleitől 45 -os szögben kiinduló, kúp alakú részei, a szerszám és a munkadarab között fellépő súrlódás miatt, az alakváltozásban részt nem vett részei. (25. ábra) 25. ábra Nyomókúpok képződése kovácsolás közben a) a nyomókúp kialakulása, b) a teljes keresztmetszetre kiterjedő szemcsefinomodás, c) és d) a nyomókúpok záródása megfelelő átkovácsolással, e) nem tökéletes átkovácsolás Átkovácsolási tényező: az átkovácsolás mértékét jellemzi. Y = A0 A 1 ahol: A 0 - a munkadarab átkovácsolás előtti keresztmetszete [mm 2 ] A 1 - a munkadarab átkovácsolás utáni keresztmetszete [mm 2 ] Nyitott süllyeszték: amelynél a sorja a kalapács és a süllyeszték, illetve a két süllyesztékfél között szabadon kifolyik. Zárt süllyeszték: a sorja részére a süllyesztékben csatornát munkálnak ki. Osztósík (osztás): az a sík, ahol a sorja kezdődik, vagyis zárt süllyeszték esetén, ahol a két süllyeszték fél összeér. Hengerlés: lényegében forgó mozgással folyamatossá tett nyújtó kovácsolás. Szúrás: a munkadarab hengerek közötti áteresztése. 26

27 Nyitott rúd- és lemezhengerlés: ha az üreg részben az alsó, részben a felső hengerben van. (26. ábra) 26. ábra. Nyitott rúd- és lemezhengerlés Zárt üregű rúd- és lemezhengerlés: ha az üreg oldalait csak az egyik hengerben alakították ki, és az egyik henger benyúlik a másikba. (27. ábra) 27. ábra Zárt üregű rúd- és lemezhengerlés Lauth-trió hengerállvány: ha a középső henger átmérője kisebb, mit a két szélsőé. (28. ábra) 28. ábra. Lauth-trió hengerállvány Univerzál - hengerállvány: az állványba négy hengert építenek. Széles, laposacélok vagy nagyméretű profilok hengerlésére alkalmas. (29. ábra) 27

28 29. ábra Univerzál - hengerállvány Mannesmann - féle lyukasztó hengerállvány: a tömör rúd lyukasztását két azonos irányban forgó, kitérőtengelyű, kettős kúpos henger végzi (30. ábra) 30. ábra. Mannesmann - féle lyukasztó hengerállvány Mannesmann - féle csőnyújtó hengerlés (pilgerezés): két ellentétes forgásirányú hengerrel történik, üregeik kialakítása olyan, hogy a hengerek félfordulatuk alatt nyomást gyakorolnak a csőre, másik félfordulatuk alatt viszont a csőnyomás nélkül marad. (31. ábra) 31. ábra Mannesmann-féle csőnyújtó hengerlés 28

29 Stiefel - féle lyukasztó hengerállvány: alakító szerszáma két párhuzamos tengelyű kúpos harang. A lyukasztás elve megegyezik a Mannesmann féle eljáráséval Stiefel féle csőnyújtó hengerlés: a csövet kör alakú üregekkel ellátott hengerekkel a cső belső átmérőjével azonos átmérőjű dugóra hengerlik. (32. ábra) 32. ábra Stiefel féle csőnyújtó hengerlés Erhardt - féle lyukasztás: a négyzetes keresztmetszetű C-ra felhevített búgát lyukasztóprésben vastagfalú edénnyé alakítják. (33. ábra) 33. ábra Erhardt-féle lyukasztás Erhardt - féle csőhúzás: a vastagfalú edényalakú darabot a tolópad húzótüskéjének végére helyezik, majd ez a meleg darabbal keresztülhatol a tüske tengelyében elhelyezett szükséges számú húzóüregen, miközben a cső fala a szükséges mértékig elvékonyodik. (34. ábra) 29

30 34. ábra Erhardt-féle csőhúzás FORGÁCS NÉLKÜLI HIDEGALAKÍTÁS c. fejezet Hidegalakítás: az alakítás a fémötvözetre jellemző lágyulási hőmérséklet alatt, szobahőmérsékleten kezdődik. Anyagszétválasztással alakító műveletek: a szerszámba helyezett lemezt a nyírószilárdságnál (R ms ) nagyobb igénybevétellel terhelik, ennek hatására kialakul a kívánt forma. Kivágás-lyukasztás: a vágóbélyeg keresztmetszetének és a vágólap nyílásának alakja, illetve körvonala közrefogja a munkadarab méreteit. A vágóbélyeg megfelelő méretei kisebbek, mint a vágólapé. Ha a vágólap nyílásán áteső lemezdarab a munkadarab, kivágásról; ha csupán a hulladék, akkor lyukasztásról beszélünk. (35. ábra) 35. ábra Kivágás-lyukasztás Vágórés: a vágó (lyukasztó) bélyeg és a vágólapon lévő áttörés mérete között méretkülönbség (hézag). 30

31 Vezetőlapos (sorozat ill. francia) szerszám: a lyukasztás és kivágás térben különböző helyen, viszont egyidejűleg történik. A szerszám vezetőlapját a vágólapra erősítik, amelybe a bélyeg keresztmetszetével azonos furatot munkálnak melyben a bélyeg megfelelö, futó illesztéssel illeszkedik. Blokk-szerszám: a lyukasztás és kivágás térben ás időben egy helyen ill. egyidejűleg történik. Vezetőoszlopos szerszámházat alkalmaznak, amelynél a lyukasztó bélyeget(-eket) és a vágógyűrűt az alaplapban rögzített két vagy négy oszlop vezeti. A kivágóbélyeget az alaplapra rögzítik (36. ábra). 36. ábra. Blokk-szerszám Befogócsap: kapcsolatot létesít a sajtológép nyomófejével. Fejlap: ebbe rögzítik a befogócsapot. Nyomólap: a bélyegek nyomásának elosztására szolgál, megakadályozza, hogy a bélyeg benyomódjon a lágyabb fej lapba. Bélyegtartólap: feladata a bélyegek rögzítése (37. ábra). Oldalkés: a bélyegtartó lapra épített segédvágóbélyeg, amely a lemezsáv egyik vagy mindkét oldalán az előtolással egyenlő hosszú 0,5-3,0 mm széles sávot vág ki. 31

32 37. ábra. Kivágó-lyukasztó szerszám Mélyhúzás: tárcsa alakú sík lemezből húzó és nyomó igénybevétellel üreges testet alakítanak ki (38. ábra). 38. ábra. A mélyhúzás elve 32

33 Ráncfogó: az előgyártmányt a húzógyűrűhöz szorítja. (39. ábra) 39. ábra. A ráncfogós mélyhúzó szerszám működési vázlata a) az előgyártmány húzógyűrűre helyezése, b) a ráncfogó leszorítja a lemezt, c) a mélyhúzás folyamata, d) a teljes áthúzás Teríték: a mélyhúzandó alkatrész kiinduló anyaga. Területe megfelel az üreges test felületének. Húzási tényező: az alakváltozás mértékére jellemző viszonyszám, a húzótüske átmérő (d) és a tárcsaátmérő (első lépésnél a terítékátmérő) (D) hányadosa: m = Fémnyomás: sík lemezből, kis darabszám esetén, bonyolult forgástest alakú, üreges test előállítása. A sík lemezt kézi erővel és megfelelően kiképzett szerszámmal, egyszerű szerkezetű forgatóorsóra fogott nyomóformára kényszerítik. (40. ábra) d D 33

34 40. ábra Fémnyomás Hidegfolyatás: a lemezből vagy rúdból megfelelő alakra és méretre szabott előgyártmány keresztmetszetét nagymértékben csökkentik, vagy nyitott süllyesztéküreg és nyomótüske segítségével üreges testé alakítják. Egyenes irányú vagy direkt folyatás: az anyag áramlása a nyomással azonos értelmű. (41. ábra) 41. ábra Egyenes irányú vagy direkt folyatás Fordított irányú vagy indirekt folyatás: az anyag áramlása a nyomással ellentétes értelmű. (42. ábra) Vegyes vagy kombinált folyatás: ha az anyag útja részben a nyomással azonos, részben pedig ellentétes értelmű. (43. ábra) 34

35 42. ábra. Fordított irányú vagy indirekt folyatás 43. ábra. Vegyes vagy kombinált folyatás Támolygó hidegsajtolás: az alakító bélyeg, - amely a nyomóerő kifejtése közben forgó és támolygó mozgást is végez, a kívánt alakot adó matricába sajtolja a készítendő munkadarabot. (44. ábra) 44. ábra. Támolygó hidegsajtolás GROB - rendszerű hideghengerlés: igen pontos fogaskerekek, kardán- és bordás tengelyek készíthetők. Az eljárás a bolygóhengeres hengerléshez hasonló, itt 35

36 azonban a munkadarab szakaszos forgó mozgást végezhet. Nem forog a munkadarab, amikor a görgők két irányból rávernek. (45. ábra) 45. ábra. GROB - rendszerű hideghengerlés Sörétezés: szabadon mozgó ütőtestekkel végzett felületalakítás. A várhatóan nagy igénybevételt szenvedő alkatrész felületét mechanikus, gravitációs, pneumatikus úton felgyorsított acél- vagy öntöttvas golyókkal tömörítik. MŰANYAGOK FORGÁCS NÉLKÜLI ALAKÍTÁSA c. fejezet Fröccs-sajtolás: első fázisban a hideg vagy kissé előmelegített anyagot az ömlesztőtérbe töltik. A zárt sajtolódugattyú csatornákon át nagy nyomással és sebességgel az alakítóüregbe fröccsenti a megolvadt anyagot. A hőre keményedő műanyagok szerszámot olyan hőmérsékletre melegítik, amely az optimális sütést lehetővé teszi. A hőre lágyuló műanyagok fröccs-sajtolásakor a szerszámot hűtik, az anyagtárolót pedig fűtik. (46. ábra) 36

37 46.ábra. Fröccs - sajtolás Fröccsöntés: a fröccsöntőgép ömlesztő hengerében képlékennyé vált anyagot nagy nyomással a késztermék alakjának megfelelő üregű szerszámba nyomják, ahol lehűl és az megszilárdul (47. ábra). 47. ábra Fröccsöntés 37

38 Extrudálás fúvás kombinációja: az extrúderből kilépő plasztikus tömlőt fúvókán keresztül felfújják a kívánt alakra. (48. ábra) 48. ábra Extrudálás - fúvás kombinációja Kalanderezés: olyan folyamatos alakítóművelet, amelynek során több, egymást követő forgó hengerpár a viszkózus anyagot fokozatosan egyenletes vastagságú réteggé alakítja. (49. ábra) 49. ábra. Kalanderezés 38

39 MÉRÉS ÉS ELŐRAJZOLÁS c. fejezet A tananyag az említett jegyzet oldalán található. A gépalkatrész gyártás során használatos hosszmérés elméleti kérdéseivel, a legfontosabb hosszmérő műszerek működési elveivel, alkalmazásuk módszereivel foglalkozik e témakör. Ez a tanulási egység összefoglalja az egyedi gyártás sajátos műveletének, az előrajzolásnak a célját, módszerét és eszközeit is. A mérés automatizálásának lehetőségeit is érinti ez a fejezet. Az anyagrész tanulmányozása során a közvetlen, az összehasonlító és a közvetett mérési módszerek lényegét kell mindenkinek megtanulni. Ezt jól szemlélteti a fejezet első három ábrája. A nóniusz elvét, leolvasásának módját feltétlen el kell sajátítani ahhoz, hogy a mérőműszerek pontosan, rendeltetésüknek megfelelően leolvasni és így használni tudják (50. ábra). A fontosabb kézi mérőeszközök és hosszmérőgépek működési elvét, az elérhető mérési pontosságot kiemelten kell kezelni, hiszen ez az alkalmazási területeket határozza meg. Ezért javasoljuk a működési elv vázlatának megtanulását is. Az Abbe - hosszmérőgép elve a 7/a, a mikrokátoróra I l/b, a pneumatikus hosszmérés a 13. ábrán, a villamos elven működő hosszmérő műszerek működési vázlata a 14. ábrán látható. Az alakhűség és helyzetpontosság vizsgálatok során elsősorban a külső és belső hengeres, illetve a síkfelületek jellegzetes alakhűség hibáit kell felismerni és mérési lehetőségeit a tankönyv és az oktatási segédlet segítségével kell meghatározni (16. ábra). A fogaskerekek geometriai méretei közül csak azoknak a mérési módszerét és eszközeit kell itt elemeznünk, melyek a fogprofil sajátosságából adódnak. Itt ismét a mérési és működési elvre hívjuk fel a figyelmet. Elsősorban a 21/a., a 22/b. és a 23. ábrán látható vázlatok tanulmányozását javasoljuk. 39

40 Az alkatrészek felületének minőségét az alkalmazott eljárás, de elsősorban a szerszám határozza meg. Az alapfogalmak megtanulása után elsősorban az R a átlagos felületi érdesség kiszámításának és mérésének módszereit szükséges megtanulni. Az idomszerek az alkatrészek sorozatgyártása esetén rendkívüli módon leegyszerűsítik és meggyorsítják a vizsgált méretek minősítését. Az idomszerek működésére vonatkozó törvényszerűségeket, melyet Taylor elvnek nevezünk, feltétlenül meg kell tanulnunk. Csak ezen alapelvek ismeretében lehet meghatározni, a munkadarab megfelelő méretéből kiindulva, az idomszerek névleges méreteit és tűréseit. Az idomszer méretezéséhez a 29. ábra nyújt segítséget. A Taylor-elvhez hasonlóan fontos a munka-, ellenőrző- és átvevő idomszerek közötti összefüggések ismerete, melynek megértéséhez a 33. ábra nyújt segítséget. Ellenőrző kérdések: 1. A közvetlen, összehasonlító és a közvetett mérési módok elvi kérdései. 2. A nóniusz elve ás leolvasási módja. 3. Az Abbe féle mérési elv. 4. A mérőórák működési elve, használatuk módja. 5. A mikrokátor működési elve, mérési pontossága és felhasználási területe. 6. Vázlat a passaméter működési elvéről, használatának ismertetése, mérési pontossága. 7. A tolómércék és mikrométerek felépítése, mérési pontossága és használatuk módja. 8. A pneumatikus hosszmérés elve, a fontosabb pneumatikus hosszmérő műszerek felépítése. 9. Legalább egy villamos elven működő hosszmérő berendezés bemutatása. 10.A külső és belső hengeres felületek néhány jellegzetes hibája és mérési módja. 11.Fontosabb menetmérési módok ismertetése. 12.A normál egyenes fogazású fogaskerék osztásának és többfogméretének mérési módszere. 40

41 13.A hullámosság és az érdesség fogalma. 14.Az R a fogalma, meghatározásának módja és mérésének lehetőségei. 15.Az idomszerekre vonatkozó Taylor-elv. Lehet-e különbség a megy és a nem megy oldalak alakja között? 16.A munka-, ellenőrző és átvevő idomszerek. 17.Az aktív és passzív mérés közötti különbség. GÉPALKATRÉSZEK ÖNTÉSE c. fejezet A megtanulandó tananyag az említett jegyzet oldalain található. Igen fontos tananyagrészek a következők: Az Olvasztás c. fejezetből a 38. ábra, a fejezetből a 40., a 42. és a 43. sz. ábrák, az Öntés c. fejezetből a sz. ábrák, a Nyomás alatti öntési eljárások c. fejezetből pedig a sz. ábrák a hozzájuk tartozó magyarázó szöveggel. Ellenőrző kérdések: 1. Ismertesse a vasöntvények előállításához szükséges betét-, tüzelő-, salakképző és ötvöző anyagokat. 2. A kúpoló kemencék felépítése, üzemeltetésük. 3. Homokba történő kézi és gépi formázáskor ismertesse a mintákról, magról, formázószekrényről és homokféleségekről tanultakat. 4. Ismertesse egy csőtoldat kézi formázásának menetét. 5. Milyen beömlőrendszereket ismer? 6. Ismertesse a precíziós öntésről tanultakat. 7. Ismertesse a kokillába történő és folyamatos öntést. 8. Ismertesse a fröccsöntést és a présöntést. 41

42 HEGESZTÉS c. fejezet A megtanulandó tananyag az említett jegyzet Sz. oldalain található. A következő ábrák ismerete igen fontos, a hozzájuk tartozó magyarázó szöveggel együtt: - A Kézi ívhegesztés c. fejezet: és sz.: - A Semleges védőgázas, volfrám-elektródás ívhegesztés (AWI) c. fejezet: sz. - Az Argon védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés (AFI) és - A Széndioxid védőgázas ívhegesztés c. fejezetek: sz.: - A Fedettívű hegesztés c. fejezet: és 72 sz.: - A Plazmahegesztés c. fejezet: 74 sz: - A Gáz fejezet: sz: - Az Ömlesztve sajtoló hegesztési eljárások c. fejezet: sz.: - A Sajtolóhegesztési eljárások c. fejezet: sz.: - A termikus vágás és darabolás c. fejezet: 93 sz. - A Hegeszthetőség c. fejezet: sz. Ellenőrző kérdések: 1. Ismertesse vázlat alapján a kis C-tartalmú acél hőhatás-övezetéről tanultakat. 2. Ismertesse vázlat segítségével az acélok hegeszthetőségéről, továbbá a hegesztési munkarendhez és repedésmentességhez szükséges nomogramokról tanultakat. 3. Ismertesse vázlat segítségével az erősen ötvözött acélok hegeszthetőségéről tanultakat (Schaeffier - diagram alapján). 42

43 4. Ismertesse a hegesztőív statikus karakterisztikájáról tanultakat. 5. Ismertesse vázlat segítségével a hegesztőív kialakulását kézi ívhegesztésnél, továbbá a hegesztőív jellemzőit argon-védőgázban. 6. Ismertesse vázlat segítségével a kézi ívhegesztés ömlesztő folyamatának egyes fázisait és a dinamikus jelleggörbéről tanultakat. 7. Ismertesse vázlat segítségével a kézi ívhegesztés áramforrásaival szemben támasztott követelményeket és a hegesztő dinamókról tanultakat. 8. Ismertesse vázlat segítségével a kézi ívhegesztésnél a hegesztőtranszformátorokról és egyenirányítókról tanultakat. 9. Ismertesse vázlat segítségével a kézi ívhegesztés elektródáiról továbbá a kézi ívhegesztés technológiájáról tanultakat. 10. Ismertesse vázlat segítségével az AWI - hegesztő berendezésről és hegesztőpisztolyról tanultakat. 11.Ismertesse vázlat segítségével az AFI - hegesztő berendezésről tanultakat, továbbá a vezérlés elvét. 12.Ismertesse vázlat segítségével a széndioxid-védőgázos hegesztésről tanultakat. 13.Ismertésse vázlat segítségével a fedettívű hegesztésnél alkalmazható fedőporokról, huzalokról és ezek kombinációiról, valamint a hegesztési megoldásokról tanultakat. 14.Ismertesse vázlat segítségével a fedettívű hegesztés alapelveiről tanultakat, továbbá a vezérlés elvét. 15.Isrnertesse vázlat segítségével a plazmahegesztésről tanultakat. 16.Isrnertesse vázlat segítségével a gázlánghegesztésnél alkalmazott gázokról és gázpalackokról tanultakat. 43

44 17. Ismertesse vázlat segítségével a gázlánghegesztésnél alkalmazott nyomáscsökkentőkről, biztonsági szerelvényekről és hegesztőpisztolyokról taiiultakat. 18.Ismertesse vázlat és képletek segítségével a hegesztőlángról tanultakat. 19.Ismertesse vázlat segítségével a ponthegesztésről tanultakat. 20.Ismertesse vázlat segítségével a vonalhegesztésről tanultakat. 21. Ismertesse vázlat segítségével a lángvágásról és plazmavágásról tanultakat. 22.Ismertesse az alumínium, réz és ötvözeteinek hegesztéséről tanultakat. FÉMEK FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÁSA c. fejezet A megtanulandó tananyag az említett jegyzet oldalain található. A következő ábrák ismerete igen fontos a hozzájuk tartozó magyarázó szöveggel együtt. A Fémek képlékeny alakításának elmélete c. fejezetből sz. ábrák. a Kovácsolás c. fejezetből a sz. ábrák, a Hengerlés c. fejezetből a sz. ábrák, a Forgácsnélküli hidegalakítás c. fejezetből a sz., továbbá a 125,127., sz., sz., sz., a Műanyagok forgács nélküli alakítása c. fejezetből a sz. ábrák. Ellenőrző kérdések: 1. Fémek maradó alakváltozása, a mechanikai tulajdonságuk megváltozása. A keményedési és lágyulási továbbá az újrakristályosodási diagram. 2. A kovácsolás alapfogalmai, célja, a nyomókúpok képződése és az átkovácsolási tényező. 3. A szabadalakító kovácsolás legfontosabb szerszámai és műveletei. 44

45 4. A süllyesztékes kovácsolás módszerei. 5. A kovácsolás néhány munkagépe. 6. Rúd-és lemezhengerlés technológiája. 7. Csőgyártási eljárások. 8. Darabolás, kivágás, lyukasztás alapfogalmai. 9. Kivágó-lyukasztó szerszámok ismerete. 1 0.Hajlítás, lemezhajlítási eljárások, számítási képletek. 11.A mélyhúzás elve és szerszámai, számítási képletek. 12. Hogyan történik a hidegalakítás forgószerszámokkal. 13. Hidegsajtolás és folyatás technológiája. 14. Finom felületi megmunkálás képlékenyalakítással. 15. Műanyagok forgácsnélküli alakításának néhány módszere FORGÁCS NÉLKÜLI ALAKÍTÁS MŰVELETTERVEZÉSE c. fejezet A megtanulandó tananyag az említett jegyzet oldalain található. Rendkívül fontos a 315. ábra ismerete. A házi feladat rövid ismertetése: Kivágó és lyukasztó szerszám tervezése: A feladat elkészítéséhez felhasználható az említett jegyzet oldalain található tananyag. Ezt a házi feladatot a példatárban lévő mintafeladat alapján kell elkészíteni. 45

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre.

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges,

Részletesebben

Kötő- és rögzítőtechnológiák

Kötő- és rögzítőtechnológiák Kötő- és rögzítőtechnológiák Szilárd anyagok illeszkedő felületük mentén külső (fizikai eredetű) vagy belső (kémiai eredetű) erővel köthetők össze. Külső erőnek az anyagok darabjait összefogó, összeszorító

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET Gyártástechnológia Hegesztési eljárások 1. Ömlesztő hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Lánghegesztés Disszu-gáz: az acetilént

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

Anyagfelvitel nélküli felületkezelések

Anyagfelvitel nélküli felületkezelések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Felületi technológiák Anyagfelvitel nélküli felületkezelések 1. Felületszilárdítás 2. Felületedzés 3. Felületi átolvasztás 4. Felolvasztó hegesztés 1. Felületszilárdító csoportosítása

Részletesebben

Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői. (C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II.

Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői. (C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II. Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői 1 Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői Míg a mechanikus kötések fő jellemzője az, hogy kötőelemmel vagy anélkül valósulnak meg, addig a ragasztás, a forrasztás

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika.

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Dobránczky János Hegesztés 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Alakadási lehetőségek: öntés, porkohászat, képlékeny alakítás, forgácsolás,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 NGB_AJ001_1 Szerszámacélok Dr. Hargitai Hajnalka Forrás: Dr. Dogossy Gábor A vasötvözetek 1600 A H 1500 J 1400 N 1300 1200 1100 B E' E + olv. + olv. C' C D' D F' F 1000 G 900 acél öntöttvas 800 700 P'

Részletesebben

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Oldható kötés: Oldható kötések azok a kötések, melyek a kötőelem roncsolása nélkül oldhatóak. Ilyen kötés lehet például az ék-,

Részletesebben

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61 0/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított /200 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban Molnár István Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt.

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás/ráépülés azonosító száma, és megnevezése: 31 521 09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő Modul: 11457-12 Volfrámelektródás

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások Teodolit Alapismeretek - leolvasások A teodolit elve Szögmérő műszer, amellyel egy adott pontból tetszőleges más pontok felé menő irányok egymással bezárt szögét tudjuk megmérni, ill. egy alapiránytól

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Hegeszt anyagok PORTÖLTÉSES HUZALELEKTRÓDÁK Dr. Tóth Károly Budapest, 2013.05.17 Az alábbiakban a fogyóelektródás ívhegesztésnél felhasználásra kerül portöltéses huzalelektródákkal

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

1. Előszó. Dorog, 2016.02.25. old. 1

1. Előszó. Dorog, 2016.02.25. old. 1 1. Előszó A hegesztett sínkötési technológia alkalmazása a Dorogi Szénbányák Homokvasúti üzemrészlegében került bevezetésre. A folyamat alkalmazását Posch Győző Viktor művezető irányította, a gyakorlati

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a)

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN

MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN Publication date 2011 Table of Contents Fedlap... vii 1. Mezőgazdasági termények jellemzői... 1 1. A termények mérete... 1

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő 02-0 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MG) feladatok Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MG) szakmai ismeretek 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter 1 Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, adjunktus e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia 2 3 Metrológia

Részletesebben

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet - 1 - Anyagszerkezettan vizsgajegyzet Előadástémák: 1. Atomszerkezet 1.1. Atommag 1.2. Atomszám 1.3. Atomtömeg 1.4. Bohr-féle atommodell 1.5. Schrödinger-egyenlet 1.6. Kvantumszámok 1.7. Elektron orbitál

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A fejés gépesítésének műszaki kérdései 1. Gépi fejés technológiája, 2. A fejőberendezések működési

Részletesebben

Hegesztőeljárások. Dr. Németh György főiskolai docens. Hegesztőeljárások energiaforrás szerint. A hegesztőeljárás. aluminotermikus.

Hegesztőeljárások. Dr. Németh György főiskolai docens. Hegesztőeljárások energiaforrás szerint. A hegesztőeljárás. aluminotermikus. Dr. Németh György főiskolai docens Hegesztőeljárások Hegesztőeljárások energiaforrás szerint energiaforrása mechanikai termokémiai villamos ív villamos ellenállás A hegesztőeljárás megnevezése hidegsajtoló

Részletesebben

Levegő sűrűségének meghatározása

Levegő sűrűségének meghatározása Gázok mechanikája Eszközök és kísérletek a gázok mechanikájának vizsgálatához. Levegő sűrűségének meghatározása P0401700 A sűrűség a szilárd és cseppfolyós testek jellemző anyagtulajdonságaként ismert.

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

Foglalkozási napló. Járműipari fémalkatrész-gyártó 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Járműipari fémalkatrész-gyártó 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Járműipari fémalkatrész-gyártó 10. évfolyam (OKJ száma: 34 521 0) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Az ívhegesztés forrása számos a környezetre káros hatást okoz (UV sugárzás, zaj, füst, fröcskölés ), A horganyzással történı korrózió elleni védelem az autóiparban

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

Mechanikai Megmunkálás

Mechanikai Megmunkálás Mechanikai Megmunkálás VI.. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások faipari BSc. mérnök hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet ALKATRÉSZFELÚJÍTÁS I. Termikus szórások Termikus szórás A termikus szórásokról

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b) ellenőrzés

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Dr. Molnár Dániel Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet daniel.molnar@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS A technológia és tervezési követelmények 2015 Ajánlás: Nagy örömmel ajánljuk a dokumentációt az egyetemek és főiskolák gépészmérnök, építész és építőmérnök, anyagmérnök,

Részletesebben

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája Szabó László Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A szőlő éves munkái 1.Metszés: metszőolló fűrészre,csákánybaltára,gyökerezőkapára nyesőollókat pneumatikus metszőollók rövid és a hosszúmetszések

A szőlő éves munkái 1.Metszés: metszőolló fűrészre,csákánybaltára,gyökerezőkapára nyesőollókat pneumatikus metszőollók rövid és a hosszúmetszések A szőlő éves munkái 1.Metszés: évelő kultúrnövényeink közül a szőlő hajtásrendszerét -ezen belül elsősorban vesszőállományát - csökkentjük a legnagyobb mértékben az évenkénti rendszeres metszéssel. A metszés

Részletesebben

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX.

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX. Ipari hajtóművek Szervizkönyv For further technical details refer to selection chart on page XX. 1 Bevezetés Ezt a szervizkönyvet azért készítettük, hogy könnyű és gyors segítséget nyújtsunk azoknak a

Részletesebben

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX.1. Az emberi szem felépítése A szem az emberi szervezet legfontosabb érzékelő szerve, mivel a szem és a központi idegrendszer közreműködésével az elektromágneses

Részletesebben