PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hortobágy, szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hortobágy, szeptember 1."

Átírás

1 4071 Hortobágy, József Attila u. 1/A. OM Tel./Fax: 06 (52) PEDAGÓGIAI PROGRAM Hortobágy, szeptember 1.

2 Tartalom 1. BEVEZETŐ Iskolánk bemutatása, helyzetelemzés Iskolánk vonzereje, arculata Személyi feltételek NEVELÉSI PROGRAM A nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, célja,... 9 feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Feladatok Eljárások, módszerek Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglakozások közösségfejlesztési feladatai A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai Szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének rendszere - IPR program alkalmazása Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A szülő, a tanuló és a pedagógus az intézmény partnereivel való együttműködés formái Együttműködés célja A szülők közösségét érintő együttműködési formák Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel, partnereinkkel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettanterv megnevezése Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások óraszámai az egyes Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai Az 1 8. évfolyamon szabadon tervezhető (választható) órák és óraszámaik Az iskolai írásbeli beszámoltatások követelménye, formái, rendje, korlátai

3 3.4. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Értékelés A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének alapelvei,követelményei,formái Az értékelés rendszeressége és formái Az 1. osztálytól 2. évfolyam félévéig alkalmazott szöveges értékelés Az osztály - és csoportnaplóban használt jelölések A tanulók jutalmazásának elvei A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Etika oktatása Egésznapos iskolai program szabadon tervezhető foglalkozások, tevékenységek Természettudományos nevelés Mindennapos testnevelés Idegen nyelv oktatás Az iskola által alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskola egészségnevelési elvei Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az iskola környezeti nevelési elvei A KOLLÉGIUM NEVELÉSI PROGRAMJA Helyzetelemzés A kollégium társadalmi szerepe A kollégiumi nevelés célja és alapelvei A kollégiumi nevelés feladatai Alapkövetelmény: A kollégiumi nevelés feladata különösen: A kollégium működése Személyi feltételek, elvárások Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban A kollégiumi élet megszervezése A kollégium hagyományrendszere, a hagyományok ápolása: A kollégium kapcsolatrendszere Együttműködési megállapodás az óvodai és a kollégiumi egységek között A kollégiumi tevékenység szerkezete A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: Pedagógiai felügyelet A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

4 1. BEVEZETŐ Iskolánk január 1 jétől állami fenntartásban működik. Az intézmény fenntartója és működtetője január 01-től a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ. Az iskola Pedagógiai programja a törvényi előírásoknak megfelelően a NAT alapján a fenntartó, a szülők és a tanulók elvárásai alapján készült az eddigi hagyományok és elvek figyelembe vételével. A Pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról Az intézmény hivatalos elnevezése: Az intézmény székhelye: 4071 Hortobágy, József Attila u.1/a. (40/66 hrsz.) Telefonszáma: (52) fax: (52) ; Az intézmény telephelye: 4071 Hortobágy, József Attila u.1. (40/75 hrsz.) Telefonszáma: (52) fax: (52) ; 4

5 1.1. Iskolánk bemutatása, helyzetelemzés Intézményünk olyan tájegységen működik, amely természeti szépségeivel, műemlékeivel, jellegzetes kultúrájával nemcsak nemzeti kincsünk egyikét jelenti, hanem Európa szerte is elismert értéket képez. E térség hagyományainak ápolását, környezetének megóvását tekintjük egyik fontos feladatunknak. Ugyanakkor a Hortobágy községhez tartozó tanyákon élő tanulóink jelentős hátránnyal indulnak, ezért az elfogadott értékek közvetítése mellett, másik fő feladatunk a hátránykompenzálás. A tehetségek felismerését, képességeik minél magasabb szintű kibontakoztatását kiemelt célunknak tartjuk. Tanulóinkat előzetes válogatás nélkül fogadjuk. Összetételük heterogén, képességeiket és szociális hátterüket tekintve. Sajátos nevelési igényű tanulóinkat integráltan oktatjuk. Az intézményünket iskola és kollégium és együttese alkotja. Törekszünk a sajátos helyi körülményeinkhez igazított NAT és kerettanterv célkitűzéseivel összhangban felvállalt feladataink megvalósítására. Olyan nevelési rendszert működtetünk, amely a gyermek, a szülő a pedagógus lehetséges együttműködésével biztonságos alapot ad a tanulók továbbfejlődéséhez, továbbtanulásához, társadalmi beilleszkedéséhez. Mindezt jól képzett tantestület biztosítja, amely mindig is nyitott volt a továbbtanulásra, a továbbképzésben való részvételre, versenyek rendezésére. A kompetencia mérések eredményei, a továbbtanulási mutatók, valamint a versenyeken elért eredmények azt mutatják, hogy tanulóink megállják helyüket a következő képzési fokozatban. Intézményünkben működő tanulócsoportok száma: Iskolában: 8 általános iskolai évfolyamon egy-egy osztály Évfolyamonként egy - egy tanulócsoport egésznapos iskolai program szerint A kollégiumban: 2 általános iskolai csoport óvodások csoportja 5

6 Környezetelemzés Hortobágyot a kétarcúság jellemzi: infrastrukturálisan fejlett a település központja, de lepusztultak, nehezen megközelíthetők a tanyai részek, ahol a lakosság egyharmada él. A központtól 3-15 km távolságból /Máta, Borsós, Kónya, Szásztelek, Halastó/ és más közigazgatási területről /Egyek-Ohat, Balmazújváros/ jönnek a hortobágyi intézménybe a tanulók. Többségük hét közben a kollégium lakója, néhányan pedig naponta vonattal vagy autóval utaznak be. A tanulólétszám évek óta stagnál. A gyerekek egy része hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű. A intézményünk a település központjában helyezkedik el. Az iskolaépület mellett udvar és bitumenes sportpálya található. Az épület 1970-ben, a kollégium pedig 1981-ben épült. Részleges felújításra (nyílászáró, homlokzat) az iskolában 2005 ben, a kollégiumban 2007-ben került sor. Az intézményünk állaga megfelelő. A közelmúltban az iskolában felújításra került még : a kerítés, tető, tornateremhez tartozó öltözők, mosdók. Padlózatcsere és akadálymentesítés történt. Az iskolában és a kollégiumban sor került a fűtés és világítás korszerűsítése is ben a kollégiumban lezajlott a vizesblokk újjáépítése. A felmerülő költségek nagy részét az intézmény akkori fenntartója és működtetője, a KLIK Balmazújvárosi Tankerülete biztosította, melyhez hozzájárult támogatóként Hortobágy Község Önkormányzata is. A felújítás mellett saját erőnkből is igyekeztünk szépíteni, otthonosabbá tenni a diákotthont. A intézményben tantermek, szaktanterem, könyvtár, tornaterem, öltözők, irodai helységek, szertárak, ebédlő, konyha, egészségügyi helyiségek állnak rendelkezésre. Az intézmény felszereltsége, bútorzata évről-évre javul, megújul, cserélődik. Megfelelő számú számítógép áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére. Nő az IKT eszközök száma. A feltételrendszer fejlesztésére pályázati úton folyamatosan törekszünk: az iskolában az informatikai, innovatív, fejlesztő eszközök, a kollégiumban a foglalkozások szakmai anyagának beszerzése kap elsőbbséget Iskolánk vonzereje, arculata környezeti adottságok iskolánk külső, belső környezete, családias légköre, jó megközelíthetősége, az oktatás színvonala, felzárkóztatás, sokrétű fejlesztő munka, tehetséggondozás, egésznapos iskolai program kollégiumi szolgáltatás nyújtása, a diáksport (röplabda) kiemelt tehetség gondozási területként kezelése, szakköri, szabad idős kínálat biztosítása az úszásoktatás a testnevelésórák keretében (3-4. évfolyam) néptánc oktatás (1-5. évfolyam) az alapfokú művészetoktatás támogatása, együttműködés a Balmazújvárosi AMI-val a kézműves alapok beépítése a technika, a rajz tantárgyak és az egésznapos program délutáni foglalkozásaiba praktikus ismeretek elsajátítása (növénytermesztési és állattenyésztési alapismeretek, gyakorlókert használata, háztartási technikák, gazdálkodási ismeretek) a környezeti nevelés, komplex nevelési tevékenység 6

7 1.3. Személyi feltételek Az intézmény szakmai munkáját az intézményvezető és helyettese irányítják a kollégiumi intézményegység vezető segítségével. Az intézmény közös pedagógiai elvek és program alapján működik. A nevelőtestület nagyrésze helyben lakik, kötődik a településhez, így a működéshez szükséges személyi feltételek biztosítottak. Iskolában dolgozik drámapedagógus, mentálhigiénés képzettségű pedagógus is. A pedagógusok és a technikai dolgozók száma a feladatnak megfelelő. Az intézmény pedagógus állománya felsőfokú végzettségű tanítókból és tanárokból áll. A tantestület többsége sok-sok éve dolgozik az intézményünkben. Kellő szakmai gyakorlatuknak, nevelési tapasztalataiknak köszönhetően lehetőségük nyílt innovatív képességeik kipróbálására. A megfelelő szaktanári ellátottság jó színvonalú nevelő-oktató munkára ad lehetőséget. Intézményünk munkaközösségei 1 alsós (iskola) 1 felsős (iskola) 7

8 2. NEVELÉSI PROGRAM Intézményünk jövőképe Intézményünket iskola és kollégium együttese alkotja, ahol 1 8 évfolyamon folyik a nevelés oktatás. Tekintettel a tanulóink heterogén összetételére olyan megoldásokat keresünk, amelyek elősegítik, hogy megszerezzék azt a felkészültséget, amely képességeiknek a legjobban megfelel, és lehetővé teszi számukra a továbbhaladást a következő képzési fokozatba, ugyanakkor megkapják a lehetőséget arra is, hogy valamely területen megmutatkozó tehetségük kibontakozhasson. A tanulás tanítás során hangsúlyt kap a praktikus ismeretek, képességek megalapozása., a tanulói önkiszolgálásra épülő munkára nevelés. Beépülnek a programokba a pedagógus képzéseken elsajátított kézműves, kertművelés, háztartás és életvezetés közvetítését elősegítő kompetenciák. Sajátos helyzetünket kihasználva állattenyésztési és gondozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának folytatása. A sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrációja során érvényesül az elfogadó pedagógus attitűd, a támogató környezet az egyénhez igazodó fejlesztés és bánásmód. A nevelőtestület mérés értékelési szakemberrel rendelkezik, mely emeli a testület módszertani felkészültségét és lehetőséget teremt a hozzáadott érték alapú mérésértékelési gyakorlat működtetésére. Tornatermünk felújításra, korszerűsítésre kerül tanulóink mindennapos testnevelési programjának megvalósítása és a költség - hatékony üzemeltetés érdekében. Tovább fejlődik illetve fenntarthatóvá válik az intézmény környezetkultúrája. 8

9 2.1. A nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Értékek közvetítése Iskolánkban a humanizmus, a demokratizmus, az egyén tisztelete, a szolidaritás és tolerancia értékei alapján szerveződnek a tanulási - tanítási folyamatok. Alapvető értéknek tekintjük az elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságát, az élethosszig tartó tanulásra történő felkészítést, az alap és kulcs kompetenciák fejlesztését. Esélyteremtés a tanulásra Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy minden tanulónk képességeinek megfelelően fejlődjön, ennek érdekében alkalmazzuk a hatékony tanuló- megismerési technikákat és az ezekhez illeszkedő pedagógiai eljárásokat. Tanulóinkat igyekszünk megismertetni hatékony tanulási módszerekkel, és ösztönözzük őket ezek alkalmazására, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltség megszerzésére. Egyéni sajátosságokat figyelembe vevő bánásmód Fontosnak tartjuk, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése oktatása az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, azokhoz alkalmazkodva történjen. A pedagógus személye, attitűdje legyen együttműködésre kész, éreztesse támogató figyelmét, a segítségnyújtás biztonságát. Tevékenység központú tanulás - tanítás Törekszünk arra, hogy tanítványaink képességeiknek megfelelően a tanulási - folyamat aktív résztvevői legyenek, lehetőséget kapjanak saját tapasztalatok megszerzésére, ismereteik gyakorlati alkalmazására. Saját cselekvéseiken, tevékenységeiken keresztül és másokkal való együttműködésben jussanak új ismeretek birtokába. Tehát a pedagógus szerepe megváltozik, irányító, szervező, motiváló, együttműködő társsá alakul. Mindezek megvalósításához a tanulási környezet kiszélesítése szükséges, melyet hatékony partneri együttműködés révén kívánunk elérni. Nyitottság, szakmai korszerűség A jelentkező pedagógiai problémák megoldásához módszertani kultúránk állandó bővítésére van szükségünk. Így el kell fogadniuk az élethosszig tartó tanulás tényét, beleértve az egymástól való tanulás lehetőségét is. Korszerű tanulásszervezési eljárások megismerése, alkalmazása folyamatos képzések, továbbképzések által válik lehetségessé. Együttműködés, együttmunkálkodás Olyan nevelési gyakorlatot kívánunk kialakítani, gyermek, szülő, pedagógus és egyéb partnereink lehetséges együttműködésével, amely biztonságos alapot ad a tanulók továbbfejlődéséhez, továbbtanulásához, társadalmi beilleszkedéséhez. Kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése: - a matematika, - a szövegértés-szövegalkotás és - idegen nyelv kompetenciaterületekre 9

10 Célok - sikerkritériumok 1. Az intézmény fennmaradása, 1-8 évfolyamos képzés megtartása Az iskola és kollégium tanulólétszámának stabilizálása Kollégiumi szolgáltatás esélykompenzáció - folyamatossága 2. Minden tanuló képességinek megfelelő fejlesztése 3. Tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat megerősítése 4. Egyéni sajátosságokat figyelembe vevő bánásmód elfogadása A kompetencia mérés mutatók megfelelő szintet mutatnak, megvalósul a kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése - a matematika, - a szövegértés-szövegalkotás - idegen nyelv kompetenciaterületeken Tehetséggondozás széles szakköri és szabad idős kínálat megtartása - alapfokú művészetoktatás támogatása - környezeti nevelés, mint komplex tevékenység Differenciált tanulásszervezés Egyéni bánásmód érvényesülése Praktikus ismeretek elsajátítása (növénytermesztési alapismeretek, gyakorlókert használata, háztartási technikák, gazdálkodási ismeretek) Változatos módszerek alkalmazása - projektek megvalósítása, korszerű tanulási technikák alkalmazása Partneri együttműködés erősítése a hatékonyság érdekében Megteremtődik az elfogadó, támogató légkör Együttműködő, segítő pedagógusok Működő egyéni megsegítés Egyénhez igazodó fejlesztés és bánásmód megvalósulása 5. Az átmenetek hatékony kezelése Óvoda iskola közötti átmenet segítése átadó dokumentumok és átadó megbeszélés révén 6. Helyi mérés értékelési rendszer működtetése 7. Szervezeti kultúra fejlesztése pedagógiai tapasztalat és Iskolás vagyok program tanév első napjaiban Alsó felső tagozat között átadó dokumentumok és átadó megbeszélés formájában Megtörténik a tanulók képességeinek széles körű megismerése, feltárása a mérések és a háttér információk (dokumentumok) alapján az osztályfőnökök és a szaktanárok bevonásával Érvényesül a tudás és tapasztalat - megosztás, átadás a fiatalabb kollégák felé 10

11 tudásátadás szélesítése Megvalósul a hatékony tudásáramlás, egymástól való tanulás lehetőségének kihasználása 8. A mindennapos testnevelés mozgás feltételeinek bővítése 9. Az IKT eszközök fejlesztése, IKT kompetenciák bővítése 10. Tanulóbarát udvari környezet kialakítása 11. Az intézményi környezetkultúra megtartása, fejlesztése 12. Hagyományápolás, környezettudatos magatartás megalapozása Részvétel a szakmai képzésekben Felújításra kerül a tornaterem Működik az úszásoktatatás 3-4. évfolyamon Néptánc-oktatás 1-5. évfolyamon Iskolai sportkör röplabdaszakkör Foci suli Lehetőségekhez mérten fejlődik az iskola IKT eszközrendszere Bővül a pedagógusok és tanulók IKT kompetenciája Megtörténik az önálló ismeretszerzés technikájának megalapozása Néhány játszótéri eszköz kerül az iskolaudvarra Rendezett, tiszta iskolaudvar Esztétikus, barátságos belső és külső iskolai és kollégiumi környezet A hagyományápolásra épülő projektek megvalósulnak A környezeti nevelés, mint komplex tevékenység megvalósul Feladatok Az alábbi feladatok pedagógiai céljaink megvalósulását szolgálják: Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók oktatása, nevelése integrált formában. Kollégiumi szolgáltatatás nyújtása községhez tartozó tanyákon élő tanulóinknak, valamint a más településen élő szociálisan rászoruló gyerekeknek. A személyiségközpontú egységes alapokra épülő differenciált tanulásszervezés A felzárkóztatáson túl az egyes gyermek érési üteméhez, fejlettségi szintjéhez igazodó fejlesztés megvalósítása. - Arra törekszünk, hogy tanulóink adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel megszerzett tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. - Az általunk is preferált személyközpontú nevelés oktatás a tanulók közötti egyéni tanulási utak figyelembevételén nyugszik, ezen az alapon történik a differenciált tanulásszervezés. - A személyiségfejlesztésben meghatározónak tartjuk a tanítás - tanulás folyamatának eredményességét, az interaktivitást, a változatos tevékenységrendszer kiépítését. A foglalkozásokon jelentős szerepet kap a munkáltatás. 11

12 Praktikus ismertek átadása általi munkára nevelés - Az emberi munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása változatos módszerek alkalmazásával A kulcskompetenciák fejlesztése Feladatunk, hogy tanítványaink megszerezzék azokat a kompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, saját sorsuk alakításához. Segíteni szeretnénk őket a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez, társadalmi beilleszkedéshez és a munkához vezető út megtalálásában. Mindehhez az alábbi kompetenciák fejlesztésével kívánunk hozzá járulni: - Az anyanyelvi kommunikáció - Az idegen nyelvi kommunikáció - Matematikai kompetencia - Természettudományos kompetencia - Digitális kompetencia - A hatékony önálló tanulás megalapozása - Szociális és állampolgári kompetencia - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség Korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása A NAT kompetenciaterületek fejlesztését az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása, az IKT eszközök használata tovább erősíti. A digitális pedagógiai elterjesztése Az informatika tanítási tartalmai alkalmazás-jelleggel valamennyi tantárgy tanításában megjelennek. Kisiskolás korban az alapvető informatikai tudás megszerzése főként a más tantárgyakba ágyazott, IKT használatával megvalósított, a készség- és képességfejlesztés közben megszerzett ismereteket jelenti. A tantárgyi oktatásban alkalmazott digitális eszközök segítségével hatékonyan fejleszthetők az alapkészségek és képességek: az írás-, az olvasás,- a számolási készség, a problémamegoldó gondolkodás, a tanulási képesség és az önálló ismeretszerzés képessége, illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetőjében definiált kulcskompetenciák többsége is. Hozzáadott érték elvű mérés-értékelés (helyi értékelési gyakorlat bevezetése és működtetése) - A tanulók képességeinek széles körű megismerése, feltárása a mérések és a háttér információk (dokumentumok) alapján az osztályfőnökök és a szaktanárok bevonásával - A fejlesztő munkának alapja a fejlődéslélektani ismereteken nyugvó megfigyelési és diagnosztikai rendszer, amely könnyen áttekinthető formában nyújt információt minden egyes gyermek fejlődési sajátosságairól, képességszintjéről. - A tanulási képességek fejlesztése a korszerű tanulásszervezési eljárásokkal, és órai tréning gyakorlatokkal. - Tanórán kívüli tevékenységek hatékony kihasználása az érdeklődésnek megfelelő területeken. - Személyiség és - közösségfejlesztő programok szervezése. 12

13 Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés - Igyekszünk megértetni tanítványainkkal, hogy az egész életen át tartó tanulás a gazdaság által megkövetelt változó igényekhez való alkalmazkodást szolgája, feltétele a sikeres életnek. - Az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével segítjük őket a folyamatos élethosszig tartó tanulás lehetőségéhez. - A tanulás tanítása hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása és alkalmazása. Igénykeltés az egyéni és közösségi felelősségen alapuló környezetkímélő életmódra - Környezettudatos magatartásnak, életvitelnek a megalapozása, a környezetmegóvása a fenntarthatóság érdekében. Mindennapos testnevelés kiterjesztése - A tanulók egészséges testi lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. A mozgásszegény életmód kialakulásának megelőzése. Lehetőség az egészség hosszú távú megőrzésére, jobb felnőttkori életminőség kialakítására. Egésznapos iskolai program biztosítása - Az iskola köteles a szülők igényei alapján délutáni foglalkozásokat biztosítani. Ezeket úgy kívánjuk megszervezni, hogy eleget tudjunk tenni az iskolai felkészítéssel összefüggő feladatoknak. Szervezett formában biztosítjuk a tanuláshoz és a szabadidő változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket Eljárások, módszerek A nevelő-oktató munkánk, ismeret- és értékátadó tevékenységünk csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak és kreativitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek érdekében nélkülözhetetlennek tartjuk az: Egyéni tanulási stratégiák és utak kialakításának segítését, a tanulói aktivitás növelését: - új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával: projekt, témahét megszervezésével, - IKT eszközök alkalmazásával. Fejlesztő értékelés alkalmazását. 13

14 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások és magatartási normák kialakítását célzó módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). Közvetlen módszerek Követelés. Gyakoroltatás. Segítségadás. Ellenőrzés. Ösztönzés. Elbeszélés. Tények és jelenségek bemutatása. Műalkotások bemutatása. A nevelő személyes példamutatása. Magyarázat, beszélgetés. A tanulók önálló elemző munkája. Közvetett módszerek A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. Hagyományok kialakítása. Követelés. Ellenőrzés. Ösztönzés. A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. Vita. Ismeretszerzési módszerek A tanulók aktivitásán alapuló módszerek a. Kiselőadás - prezentáció perces összefüggő tanulói előadás, bemutató Elsősorban a kötelező tananyag kiegészítésére, gazdagítására szolgál Alapját képezheti a tanuló saját élménye, valóságos tapasztalata, szakirodalmi, vagy egyéb kutatómunkája, ötlete, találmánya Fejlesztő hatást gyakorol a szóbeli kifejezőképességre A tanár feladata, hogy a kiselőadás felépítésében, szerkesztésében segítséget nyújtson, és ügyeljen arra, hogy a kiselőadás magas színvonalon kerüljön bemutatásra b. Munkáltató módszer A tanuló által végzett gyakorlati tevékenység pl. kísérlet, mérés során történik a tanulás. Fejlesztő hatást gyakorol a megfigyelő-, elemző képességre, gyakorlati készségekre. A tanár feladata a célok, a megfigyelési szempontok, a biztonsági szabályok ismertetése, a munkához szükséges ismeretekről való tájékozódás, az eszközök előkészítése, a tapasztalatok megfogalmaztatása, a következtetések levonása és ezek beépítése a tananyagba. c. Projektmódszer A projekt egy összetett feladat, melynek középpontjában többnyire gyakorlati, a tanulók érdeklődésének is megfelelő probléma áll. Ennek megoldásához a tanulóknak a tantárgyi kereteken kívüli információkra, összefüggésekre is szükségük van, így a tantárgyak határai fellazulnak és az ismeretek a probléma összefüggéseinek megfelelően átstrukturálódnak. A projekt befejeztével valamilyen kézzelfogható eredmény születik 14

15 A tanár feladat, hogy szükség esetén átsegítse a gyerekeket a nehézségeken, akár a munka, akár az együttműködés terén. d. Kooperatív oktatási módszer Kooperatívnak nevezhető minden olyan módszer, mely tanulók együttműködését teszi szükségessé. Szerepe a tanuláson kívül a szociális készségek fejlesztésében jelentős. A tanulók nem csak saját, hanem csoporttársaik eredményeiért is felelősek. e. Szimuláció Tapasztalati úton történő tanulás, melynek során természeti, társadalmi jelenségek, fogalmak, következmények ismerhetők meg, tevékenységek, döntési folyamatok gyakorolhatók be. f. Szerepjáték Egy másik személy szerepének, funkcióinak eljátszása főként történelmi alakok, különböző generációk, eltérő rangú, társadalmi státusú emberek álláspontjának, konfliktusainak megjelenítésére alkalmas. Fejlesztő hatással lehet a tanulók empátiás készségére. g. Játék Bármilyen könnyed, szórakoztató tananyaghoz kapcsolódó vetélkedő, memóriajáték, bármi lehet. Alkalmazás a komoly tanulás színesítésére, a figyelem felélénkítésére, felüdítésére, viszonylag ritkán. h. Tanulmányi kirándulás Az iskola falain kívüli ismeretszerzés, felfedezés, a tanultak életben való megjelenési formáinak felkutatása. Üzemlátogatás, múzeum látogatás, kutatóintézetek megtekintése, tudományos előadáson, konferencián való részvétel, valamilyen társadalmi tevékenységben való közös részvétel (pl. hulladékgyűjtés, erdőtisztítás, stb.) i. Önálló tanulói megfigyelések Az önálló tanulási, megfigyelési képességek fejlesztésében elengedhetetlen. Az Információs és Kommunikációs Technológia oktatási rendszer új tanulási lehetőségeket kínál. A régi pedagógiai eszközök, módszerek egyre kevésbé hatásosak, önmagukban nem alkalmasak az ismeretszerzésre. Nemcsak a tudásanyag újul meg és változik igen gyors tempóban, hanem az információkhoz való hozzáférés módjai is megsokszorozódnak. Az iskola változik, ezzel párhuzamosan a pedagógus szerepe is átalakul: a gyermekek, diákok körében a tudásanyagnak már nem egyedüli közvetítője. Olyan tanulási környezetet kell kialakítania, amely segíti a felfedezést, fejleszti a kreativitást, a kommunikációt, a távoli társakkal való együttműködést, az egyéni vagy csoportos munkát, a megszerzett tapasztalatok adaptációját, ezáltal erősíti az ismeretszerzést, a tudásanyag elsajátítását és a képességfejlesztést Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesztése A tanulási motiváció, megismerési és teljesítményvágy A hatékony, önálló tanulás kialakítása Önismeret fejlesztése, reális önértékelésre való képesség megalapozása Döntéshozatalra való képesség, a döntésekért, tettekért való felelősségvállalás 15

16 Szociális értékrend fejlesztése, emberi kapcsolat Az emberek közötti érintkezés, emberi kapcsolatteremtés és kommunikáció kulturált formáinak, elfogadott normáinak kialakítása, Társadalmilag elfogadott értékrend, erkölcs, etikai értékek közvetítése A pozitív szociális szokások kialakulásának segítése A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. Kulturált életmód, testi - lelki egészség Önkiszolgálás Önvédelem és szuverenitás Önértékelés, önbecsülés, önbizalom Az egészséges és kulturált életmód A környezettel harmóniában élő személyiség Alkotóképesség és kreativitás fejlesztése Önkifejezési képességek bemutatása, gyakorlása Önálló ismeretszerzés, önfejlesztés lehetőségei Tanórán kívüli lehetőségek Tapasztalati alkotóképesség fejlesztése Értelmező alkotóképesség fejlesztése 2.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat három témakör szerint csoportosítottuk. A mindennapos testedzés Elősegíti a testmozgás eszközeivel a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődését. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető az alábbiak szerint: - minden tanuló minden nap vegyen részt a testmozgás-programban, - minden testnevelési órán és egyéb mozgásos tevékenység során legyen meg a megfelelő terhelés, - gimnasztikai, testtartás és légzésjavító gyakorlatok - izomerősítés, gerinc- és ízületvédelem - minden testnevelés óra és testmozgási alkalom oldott légkörű legyen - kiaknázni a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatását - a foglalkozások játékot és táncot is tartalmazzanak. Mindezek megvalósítása a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A szabadon választható időkeret terhére további sport foglalkozást tervezünk. /röplabda szakkör, atlétika, futball, tömegsport/ Az egésznapos iskolai program és a kollégium keretein belül a szabadidőben valamint a foglalkozásokon további alkalom adódik a testedzésre, mozgásra. Iskolánk kívüli szervezésben mód nyílik további sportfoglalkozáson való részvételre. 16

17 Az egészséges táplálkozás Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek számára elérhető legyen elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű táplálék az iskolai étkeztetés kiterjesztésével. Lelki egészség védelme személyiségfejlődés Fontos a tanulókat felkészíteni arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Az egészség rizikófaktorainak csökkentése érdekében dohányzás, alkohol és drogprevenciós programok beépítése a programba. Segíteni a krízishelyzetbe jutottakat. A családok bevonása szükség esetén. Fontos a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt pozíció. Az osztályfőnöki órák, biológia, környezetismeret, technika és életvitel tantárgyak tananyagai is lehetőséget adnak ezen témakörök megvitatására A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata: A különféle iskolai tanulói közösségek kialakítása, életének megszervezése, fejlesztése nevelői irányítása. Amelyben a tanulók aktívan részt vesznek, ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartási és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek. A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. Eljuttatni a kisgyermeket az önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé. Az önkormányzás képességének kialakítása. Tudjanak közös célért összehangoltan tevékenykedni, majd az elvégzett munkát értékelni. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása a közösségre jellemző, az összetartozást erősítő normák alapján. Osztályközösség feladata - az egyén értékeinek felismerése, - egymás tiszteletben tartása, - másságuk elfogadása, tolerancia, - egymás segítése a tanulásban, beilleszkedésben, problémáik megoldásában A nevelőtestület közösségalakító feladatai - személyes példamutatás, - a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, tanár-diák, diákdiák, és a tanár-tanár viszonyában, - a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának, - becsületes munkára nevelés, a társadalmi közösségekbe való beilleszkedés elősegítése, a körültekintő pályaorientálás. 17

18 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Alapvető feladat a véletlenszerűen egy osztályba kerülő tanulókból olyan közösség formálása, amely képes egy közös értékrend elfogadására, egymás segítésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, egymás közös ellenőrzésére, a munkaszervezésére, a közvetlen tapasztalatszerzés segítésére, a tanulók önállóságának, öntevékenységének kialakítására, fejlesztésére. A közösség legyen képes a már elért eredmények megtartására és fejlesztésére, a tananyag minél jobb elsajátítására különböző munkaformákkal. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél alkalmazzuk azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetése mellett a közösség formálását is segítik. Lásd: páros, csoport munka, kooperatív tanulásszervezés, projekt hét, témahét, téma nap. Az egyes tantárgyak közösségfejlesztési feladatait a tantárgyi követelmények tartalmazzák Az egyéb foglakozások közösségfejlesztési feladatai Hagyományok, hagyományőrző tevékenységek Ünnepélyek, rendezvények Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények: Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai, kollégiumi projektek Szakkörök és egyéb délutáni foglalkozások Iskolai sportkör Versenyek, vetélkedők Osztálykirándulások Erdei iskola (pályázat, vagy a szülők által finanszírozott megvalósítással) A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének bővítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját 2-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt,felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. Tevékenységükben megfelelő szerepet kap: - tanulói érdekképviselet, érdekvédelem - programok szervezése, - részvétel az DÖK továbbképzéseken, - együttműködő tanár-diák kapcsolat, - döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattevő jog gyakorlása. 18

19 Szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva, a pályázati lehetőségeket megkeresve különféle szabadidős programokat szervez /pl. túrák, táborok, színház- és múzeumlátogatás, klubdélutánok stb./ Ezeken a rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényeik alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. A település egyesületei, szervezetei bérleti díj ellenében használhatják az intézmény helyiségeit a tankerület által kötött szerződés keretén belül A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza Pedagógusok legfontosabb helyi feladatai: Minden pedagógus feladata szaktárgyainak hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott rendben. Nevelő-oktató munkája hatékonysága érdekében, a tanulói eredmények, osztályok összetételének figyelembevételével felzárkóztatást, fejlesztést, tehetséggondozást végez. Tanítási óráira, tanórán kívüli foglalkozásaira felkészül, a tanórák időkeretét az intézmény munkarendje szerint betartja. A megtartott, az elmaradt és a helyettesített tanítási órákat dokumentálja. A tanórai gyakorlás során alkalmazza a korszerű elsajátított pedagógiai módszereket. Az ismeretek közvetítését sokoldalúan, szemléletesen végzi, a rendelkezésre álló eszközöket használva. Gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit. Az írásbeli dolgozatokat, témazárókat javítja és javíttatja. Osztályozó vizsgák lebonyolítása Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken és iskolai méréseken Az intézmény által felvállalt nevelési cél mentén fejleszti és segíti az intézmény minden tanulóját, kiemelt figyelmet fordít az integráltan oktatott és nevelt (SNI és a halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók segítésére, fejlesztésére. Részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken és továbbképzéseken. Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés 19

20 Iskolai kulturális - és sportprogramok szervezése valamint az ezeken való részvétel Osztályfőnöki, munkaközösség vezetői, diákönkormányzatot segítő és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, rendszeres kapcsolattartás a szülői házzal A tanulók felügyelete óraközi szünetekben, ebédeléskor. Szertárrendezés, szakleltárak, szaktantermek és osztálytermek rendben tartása, dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztése. Ennek érdekében: Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete az osztályfőnöki munkában. Együtt működik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Javaslatokat tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályon belül uralkodó értékrendet. Törekszik a tanuló személyiségének, családi és szociális körülményeinek megismerésére szükség esetén családlátogatást végez (a szülők előzetes értesítésével és beleegyezésével). Aktívan bekapcsolódik az intézményen belül a a DÖK munka végrehajtásába, folyamatosan segíti e munkát. Összesíti a tanulók hiányzásait, ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket. Pontos adatokat szolgáltat az iskolai statisztika elkészítéséhez. Folyamatosan tájékoztatja a szülőt a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről (legalább kéthavonta ellenőrzi az ellenőrzőbe került bejegyzéseket, érdemjegyeket). Évente legalább 2 szülői értekezletet tart, hetente fogadóórát biztosít a szülők részére. Rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanító pedagógusokkal, az ifjúságvédelmi felelőssel, kollégiumi nevelőkkel, az esetleges konfliktusokat velük megbeszéli, szükség esetén mikro-értekezletet hív össze. Szükség esetén órát látogat az osztályban. Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. A tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozáson különös gondot fordít a tanulók együttműködési készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. Felkészíti osztályát az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi, megismerteti osztályával az intézmény szabadidős foglalkozásait. Évente egyszer legfeljebb 2 munkanap igénybevételével a szülők beleegyezése után osztálykirándulást, egyszeri alkalommal erdei iskolát szervezhet osztálya számára. (pályázat, vagy a szülők által finanszírozott megvalósítással) 20

21 Tiszteletben tartva a tanulók emberi méltóságát, alkalmat teremt osztálya tanulóinak a demokratikus közéleti szereplésre való felkészülésre. Évente az intézmény nevelőtestületi értekezletén beszámol az osztálya tanulmányi munkájáról, fejlődéséről a megadott szempontok alapján. Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos feladatokat. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Felvállaljuk a tehetséges tanulók fejlesztését, megadva lehetőségeinkhez képest minden segítséget a fejlődésükhöz. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások is segítik. A törvényben meghatározott időkeret felhasználásával dolgozunk. Kiemelt feladataink: - teljesítménymotiváció a tanulás tudatos tevékenységgé alakításával, - a tisztességes versengés, - a helyes tanulási szokások kialakítása, - sikerélmény biztosítása, életszerűség, - a tanulás értékének tudatosítása, - önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, - problémamegoldó gondolkodás, - kreativitás fejlesztése - döntés, ellenőrzés képessége, - önkorrekció, önértékelés, - munkafegyelem, folyamatos munkára szoktatás, - szövegértés, szövegfeldolgozás képességének fejlesztése, - nyelvi beszédkészség, kommunikáció fejlesztése. A fejlesztést a következő tevékenységek segítik: - az egyéni képességekhez igazodó változatos tanórai tanulás megszervezése, - előkészítők, szakkörök, versenyfelkészítők, internetes és egyéb levelezős versenyek, - házi, tankerületi, megyei,országos versenyeken való részvétel előkészítése, - iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, - szabadidős foglalkozások pl. bábszínház- és tárlatlátogatás, - továbbtanulás segítése különféle programok szervezésével, - évente közös program szervezése a német testvérváros iskolájával, - község rendezvényein való szereplés, 21

22 - Az év tanulója cím elnyerésére indított mozgalom, - tehetséges tanulók támogatása pályázat útján is. A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.: differenciált tanulásszervezés kooperatív technikák projektmódszer tevékenységközpontú pedagógiák IKT eszközök használata Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezésnek az alábbi formái: individuális tanulás: Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség és képességfejlesztési utakat biztosít, az ennek megfelelő eszközrendszerrel. kooperatív tanulás: A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség és képességfejlesztés csoportos formában történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek, és a szociális készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők. (Leghatékonyabb más tanulásszervezési módokkal vegyesen alkalmazva). projekt módszer: Ez a módszer pozitív irányba módosítja a tanulók tanuláshoz, ismeretek szerzéséhez való viszonyát. Az érdeklődésre, aktivitásra helyezi a hangsúlyt. A megismerés főforrásává a gyermek tapasztalatát, motiváltságát, tevékenységét és aktivitását teszi. A módszer minden általános iskolás gyerek számára alkalmazható, mivel a projektfeladatok kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével történik. Feladat és tevékenység orientált, előtérbe helyezik a tanuláshoz kapcsolódó pozitív viszony kialakítását, a motiváció erősítését, valamint a tanuláshoz nélkülözhetetlen készségek és képességek aktiválását, fejlesztését. A projektmódszer kiválóan alkalmas: a személyes kompetenciák, szociális kompetenciák speciális (környezeti) kompetenciák, kognitív kompetenciák és az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésére. A projektoktatás a környezettel kapcsolatos tananyagtartalom feldolgozását hatékonyabbá teszi. Feltételek: Tárgyi feltételek: - Iskolai könyvtár,digitális tananyaggyűjtemény - Számítógép, mint fejlesztőeszköz, - Videó, zenei anyagok, - Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz - Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek(egyszerű alapfeladatokkal, többszintű nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal) Személyi feltételek: - A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása (igenlő legyen, ne ambivalens, ne előítéletes). Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása. 22

23 - A tanár nevelési stílusa megfelelő legyen (együttműködő, ne erőszakos, ne tehetetlen, ne korlátozó, ne közömbös). Differenciálás heterogén csoportban. - A tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önképzésre. IKT eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás. - Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelőst és a Családsegítő Szolgálat munkatársait. - Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Intézményünk speciális feladatként vállalja, alapdokumentumában is rögzítve a kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatását, nevelését. Feladatunk az iskolánk alkalmassá tétele a különleges gondozás ellátására, különleges bánásmód alkalmazására, a gyermekek megfelelő elhelyezésére a szakértői bizottság szakvéleménye alapján. A pedagógusaink célja biztosítani a leghatékonyabb személyiségfejlődés elősegítését, valamint, hogy gyermekek megkapják azokat a lehetőségeket, amelyek szükségesek, hogy tudásuk, képességüknek megfelelően fejlődjön. Szem előtt tartjuk sajátos szükségleteiket, megpróbáljuk felkészíteni őket arra, hogy egy későbbi iskolaváltásnál képesek legyenek a középiskolában is megállni helyüket, megvalósulhasson társadalmi integrációjuk. A gyermekek közösségbe kerülése az új környezet, emberek megismerésével, elfogadásával valamint az alkalmazkodás elősegítésével történjen. A gyermekek iskolába lépésétől kezdődően célunk egy elfogadó, befogadó közösségi szemléletének kialakítása, ami hatást gyakorol rájuk és mikrokörnyezetükre. Az együttnevelés a kiemelt figyelmet igénylő tanulók befogadásával kezdődik. A gyermekközösségnek az életkori szintjüknek megfelelően nyújtunk ismeretet társaikról, valamint arról, hogyan és miben segíthetnek, illetve miben nem szabad nekik segíteni. Tapasztalataink alapján mindkét oldalon sok pozitív változást eredményezhet a megfelelően átgondolt integráció. Az sajátos nevelési igényű gyermeknek megtaníthatjuk tapasztalat útján a kortárs közösségben élést, együttélést. Megtanítjuk a reális önértékelésre, lehetőségeinek és korlátainak fel- és elismertetésére, tehetségének kibontakoztatására. Bevonjuk őket az iskolai programokba, közösségi életbe. Elősegítjük kommunikációjuk, társas viselkedésük, és szociális kapcsolataik fejlődését. A velük való foglalkozás a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, valamint a kapcsolódó jogszabályok, törvények ismeretét igényli. Az osztályfőnökök, szaktanárok, iskolavezetés feladata, hogy az SNI és BTMN tanulókat társaikkal elfogadtassák, rendszeres kapcsolatot tartsanak fenn a családdal, beszéljék meg a problémákat, próbáljanak megoldást találni azokra. A pedagógusok szakmai nyitottsága, együttműködése különböző szakemberekkel fontos munkánk során. A Pedagógiai Szakszolgálatokkal (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság, Balmazújvárosi Szakszolgálat) való rendszeres kapcsolat nélkülözhetetlen ahhoz, hogy tanulóink esetlegesen felmerülő tanulási, magatartási problémáit szakemberek segítségével meg tudjuk oldani. Az együttműködés területei: szűrővizsgálatok, egyéb vizsgálatok, terápiás foglalkozások, vezetése, kihelyezett szülői értekezlet vezetése iskolai igényre, pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás, gyógytestnevelés, logopédia megszervezése, tájékoztatás a gyermek állapotáról, javaslat a vele való bánásmódra. A tanulási nehézségek rendkívül változatos tünetekben és szinte minden gyermeknél egyéni formában mutatkoznak meg. Az egészen enyhe, könnyen helyrehozható tanulási 23

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hortobágy, 2015. június 26.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hortobágy, 2015. június 26. 4071 Hortobágy, József Attila u. 1/A. OM200932 Tel./Fax: 06 (52) 589-352 E-mail: petofi.hortobagy@gmail.com PEDAGÓGIAI PROGRAM Hortobágy, 2015. június 26. Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Iskolánk bemutatása,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve

Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve 2018/2019. tanév Az ÖKO munkaterv az alábbi dokumentumok alapján készült: az intézményi Pedagógiai Program, melynek része a helyi tanterv az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK Intézmény neve: Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 036307 Intézmény vezető: Wusching Mária Rita Öni terv kezdő dátuma: 2018.09.01 Öni terv befejező

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

Az esélyegyenlőség megvalósítása a Szent László Katolikus Általános Iskolában

Az esélyegyenlőség megvalósítása a Szent László Katolikus Általános Iskolában 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának módosítását Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének változása

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában Időpont: 2010. április 9. Az iskola elérhetőségei: Helyszín: Hotel Famulus,

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szükséges a jogszabályoknak való

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN 2017/2018 Iskolánkban a hagyományos alapképzés mellett emelt óraszámú képzést folytatunk angolból. Idegen nyelvet és informatikát első osztálytól oktatunk. Elnyertük a Digitális iskola címet. Évek óta

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai 3. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv-

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- A felső tagozatos munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre A munkaközösség tagjai Batári Géza Batáriné Dömötör Judit Fodorné Raffer Krisztina

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Ferenczné Teleky Éva Igazgató, vezető szaktanácsadó Szolnok Városi Óvodák Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EFOP Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projekt módszerekkel

EFOP Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projekt módszerekkel EFOP-3.3.7-17-2017-00027 Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projekt módszerekkel A projektben részt vevő intézmények Szandaszőlősi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása 08.26-28. Képzési terület: természetismeret tárgyú továbbképzés Téma: Környezettudatos életmódra nevelés Képzési terület:

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület A 2018.03.09-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Értékelési terület Kiemelkedő területek 1. Pedagógiai folyamatok Az éves munkaterv összhangban

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Nagy Tamásné óvodavezető Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Nagykálló Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületében

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A projekt rövid áttekintése. 1. Előzmények

A projekt rövid áttekintése. 1. Előzmények A projekt rövid áttekintése 1. Előzmények Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban elkészítette a közoktatási intézményeire vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzésen alapuló Esélyegyenlőségi Tervét.

Részletesebben

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31.

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31. Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Pöttyös Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Osváth Viktória OM azonosító: 200911 Oktatási azonosítója:78646091381 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Alsós munkaközösség 2016/2017 Munkaterv

Alsós munkaközösség 2016/2017 Munkaterv Alsós munkaközösség 2016/2017 Munkaterv Céljaink a 2016/ tanévben A kulcskompetenciák fejlesztése Közösségformálás Egyéni képességek kibontakoztatása, esélyteremtés Tanulási motiváció erősítése Példamutatás

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2017/2018. tanév) Készítette:.. Horváth Judit tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben