MARKETINGELMÉLET. A stratégiai marketingtervezés alapjai. Kutatási módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETINGELMÉLET. A stratégiai marketingtervezés alapjai. Kutatási módszerek"

Átírás

1 MARKETINGELMÉLET A stratégiai marketingtervezés alapjai A stratégiai marketingterv olyan dokumentum, amely meghatározza a célpiacokat, a marketingprogramok fejlesztését és végrehajtását. A tervezési folyamat sikere érdekében összhangba kell hozni a folyamat résztvevőinek a tervezésről alkotott eltérő véleményeit. Eddig kevés kutatás foglalkozott a döntéshozók marketingtervezéssel kapcsolatos nézeteivel. A vélemények integrálása alapján kidolgozható a stratégiai marketingtervezés (strategic marketing planning = SMP) megalapozott elmélete. Tárgyszavak: stratégiai marketingtervezés; marketingmodell; jéghegy-modell; Új-Zéland. Kutatási módszerek A kutatási célok elérésére legalkalmasabbak a minőségi interjúk, amelynek során össze kell gyűjteni és elemezni kell a változó piaci környezetben működő vállalatok vezetőinek tapasztalatait az SMP folyamatáról. Minél változóbb a piaci környezet és minél nagyobb a vállalat, annál inkább szükséges a stratégiai marketingtervezés formalizálása, ami a célok megfogalmazását, a külső és belső környezet elemzését, a marketingstratégiák megalkotását, kiválasztását, végrehajtását és a végrehajtás ellenőrzését foglalja magában. Az induktív elméletalkotási módszer szerint össze kell gyűjteni az alapvető eseményeket, ezek elemzésével kell a jelenségek részletesebb jellemzéséhez eljutni, majd az így kialakuló elméletet összehasonlítani a szakirodalom megállapításaival. Ez ellentétben áll a hipotetikus-deduktív megközelítéssel, amely szerint először a hipotézist kell felállítani, majd ezt tesztelni az empirikus adatokkal.

2 Az adatgyűjtés módszere a többszörös esettanulmány megközelítését követte. Szakértők szerint 4 10 esetet lehet optimálisan tanulmányozni, a négynél kevesebb esetből nem lehet megalapozott elméletet felállítani, a tíznél több eset pedig jelentősen megnehezíti a hatalmas adatmennyiség kezelését. Jelen tanulmányban négy új-zélandi nagyvállalat marketingmenedzserének véleménye szolgáltatja az alapot a stratégiai marketingtervezésről szóló megállapításokhoz. Az adatok megbízhatóságát az biztosította, hogy mindegyik vezetővel ugyanolyan körülmények között zajlott az interjú, ugyanazokat a kérdéseket kapták. Ugyanezt szolgálta a négy cégről azonos módszerekkel készített adatbázis is. Az adatok hitelességét növelte a kutatás tervezése is: mind a négy nagyvállalat ugyanabból az iparágból került ki és méretük is hasonló volt. Az adatokat a marketingvezetőkkel készített interjúkból nyerték. Mindegyik interjú azonos ideig (két órán át) tartott, ezt egészítették ki a vállalatról szóló dokumentációk, amelyek alapján mindegyik cégről esettanulmány is készült. 26 interjúalanyt kérdeztek meg három hónap alatt olyan marketingprogramokról, amelyek kifejlesztése és lebonyolítása 3 5 évet vett igénybe. A kutatók közvetlenül az interjúk után egyeztették a kapott adatokat és a beszélgetésekkel kapcsolatos észrevételeiket. Nagy gondot fordítottak az eseten belüli elemzésre és érvényesült a 24 órás szabály is: az egyes interjúk során szerzett benyomásaikat egy napon belül rögzítették. Ezeket a jelentéseket egészítették ki a vállalatoktól kapott anyagokkal, majd ismételten ellenőrizték a beszélgetések során kapott adatok pontosságát, hitelességét. Az interjú és a róla szóló jelentés ezután vált alkalmassá elemzésre. A tartalomelemzés három lépésből álló folyamat: első fázisa az egységesítési szakasz, amelyben a különböző leírásokból gondolati egységeket alakítottak ki, amelyek a beszédfordulatoktól a néhány mondatos egységekig terjedtek. A második lépésben a gondolati egységekből kategóriákat hoztak létre. A kategóriák elnevezésével igyekeztek kihangsúlyozni a gondolati egységek közötti közös vonásokat. Ha a kutatók között nézeteltérés támadt a kategóriák elnevezését illetően, ezt az úgynevezett vak kutatási asszisztens alkalmazásával oldották meg, aki nem lévén járatos az SMP szakirodalmában, független tartalomelemzést képes végezni. Ezután a független megállapításokat összehasonlították a témához értő kutatókéval. A harmadik lépésben a kutatócsoport két tagja hét témacsoportot, törzskategóriát állított össze.

3 Kutatási eredmények A négy nagyvállalatnál készült interjúk alapján 14 kategóriát és hét fő témát határoztak meg. 1. téma: SMP-rendszerek és eljárások Ebben a témában azokat az állításokat foglalták össze, amelyeket az interjúalanyok az SMP-akciókban résztvevők felelősségéről és az akciók formális eljárásairól tettek. A téma két kategóriát tartalmazott az egyes személyek felelősségére és a marketingakciók végrehajtás közben történő módosítására, vagyis az SMP rugalmasságára vonatkozóan. A tervezési folyamat akkor rugalmas, ha a tervezők felkészültek a piaci környezet változásaira, akár alternatív tervek, akár váratlan eseményekre kidolgozott tervek formájában, akár marketingintézkedésekhez szükséges formális eljárásokkal. A négy vállalat nem tapasztalt piaci bizonytalanságot, a verseny viszonylag állandó erősségű volt, piaci módszereik nagyjából azonosak voltak, termékeiket ugyanaz a piaci szegmens fogyasztotta. Ennek ellenére voltak különbségek az SMP rugalmasságában. Az egyik vállalatnál pl. a lassan változó üzleti környezet hosszabb felkészülési időt és hosszabb tervezési időszakot eredményezett, a többi vállalatnál viszont éppen egy rövidebb távú, taktikai időszak jellemezte a legutóbbi SMP-folyamatot. A döntéshozók beszámolóiban nem lehetett felfedezni az adott költségvetési évnél távolabbra tekintő stratégiai irányvonalat. 2. téma: Az SMP fogalomköre Milyen mértékben ismerik a marketing-döntéshozók az SMP és strukturális elemeinek fogalmát? Használnak-e tervezési űrlapot, amely kellően részletezi a célokat, stratégiákat, akciókat és ezek integrációját a terv kifejlesztése céljából? Mennyire értik a szervezeti marketingstratégia céljainak jelentéstartalmát? Az egyik vállalatnál pl. a regionális menedzser a stratégiai jelentésből és az ügynökök információiból tájékozódott. Egy másik vállalatnál a tervezési kézikönyv szolgált kommunikációs eszközként a regionális menedzserek és a vállalat képviselői között.

4 3. téma: Az SMP támogatása a vállalat környezete részéről Az SMP-t támogató vállalati környezet kérdése szintén szerepelt mind a négy vállalat esetében. Ez a téma is két kategóriát foglalt magában: mekkora az SMP támogatottsága? milyen mértékben állnak rendelkezésre erőforrások a stratégiai marketingterv kidolgozásához? A négy értékesítési menedzser közül három úgy tekintette az SMP-t, mint egy terhet, amit a felső vezetés rakott rájuk. A stratégiai marketingtervezés egyik vállalatnál sem kapott átütő, szakmai belátáson alapuló támogatást, még a vállalat felső vezetésétől sem. A területi menedzserek részéről is alacsony motiváció és kismértékű elkötelezettség jellemezte az SMP-folyamatot. Az erőforrások biztosítása mind a négy vállalat esetében a funkcionális egységek közötti alkudozás, külön üzletkötések tárgya volt. 4. téma: A marketingvezető státusza és hatalma Ebben a témában arra kaptak választ a kutatók, hogy milyen lehetőségei vannak a vizsgált vállalatoknál a legmagasabb színtű stratégiai döntéseket hozó marketingvezetőnek. A témán belül kialakított két kategória a marketingigazgató felelősségével és az SMP kifejlesztéséért és alkalmazásáért felelős marketingrészlegek méretével foglalkozott. Az egyik vállalat nem tartotta fontosnak stratégiai marketingterv kidolgozását és alkalmazását, ami abban nyilvánult meg, hogy nem tulajdonított stratégiai szerepet a belföldi, stratégiai tervezéssel foglalkozó munkatársnak. A regionális kiskereskedelmi menedzserek sem érezték magukénak az SMP-folyamatot. A vezető stratégiai tervező felelőssége ily módon csak a reklámtevékenységet meghatározó döntésekre terjedt ki. Két vállalatnál a regionális tervezést és ellenőrzést irányító menedzserek hatásköre korlátozott volt, mivel a szervezet operatív tervét külföldön határozták meg. Nem tudtak versenyezni az erőforrásokért, mivel a vállalati terveket a vállalaton kívül alakították ki, csökkentve ezzel a belső alkuk lehetőségét. 5. téma: Elkötelezettség az SMP-folyamat iránt Milyen mértékben hajlandó egy vállalati dolgozó saját energiáit az SMP-folyamat feladatainak megoldására fordítani? Az egyik kategória az egyes foglalkozások és munkakörök autonómiája volt, a másik pedig egy

5 adott funkció bevonása az SMP létrehozásába és alkalmazásába. A funkciók autonómiája azt jelenti, hogy a szervezet egy adott tagja menynyire hozhat önállóan jelentős döntéseket. 6. téma: A döntéshozó felismerése Az esettanulmányok adatai alapján e témában két kategória szerepelt: A döntéshozók ismeretei és készségei az SMP-feladatok teljesítése során, valamint a stratégiai vezetés intézkedései az SMP-folyamaton belül. Kiderült, hogy néhány vezető tervező nem rendelkezik elegendő marketingismerettel és olyan készségekkel, amelyek a stratégiai vezetéshez szükségesek. Senki sem vállalja az SMP-folyamat levezetését, sokszor félig kész ötleteket kell megtárgyalni. A kiskereskedelmi marketingmenedzserek képtelenek összeállítani a regionális tervet, az alapvető marketingeszközök és -technikák ismeretének hiánya miatt. 7. téma: Az SMP munkafolyamatai és a feladatok struktúrája Ez a téma a vállalati értékekhez viszonyítva írja le az SMP-hez kapcsolódó munkafolyamatot és feladatokat. Az esettanulmányok adatai alapján két kategóriát különítettek el a témán belül: Mennyire centralizált a döntéshozatal? Mekkora hangsúlyt helyez a vállalat az SMP folyamatának dokumentálására, a velük kapcsolatos munkakörök leírására?. Mind a négy vállalat megkövetelte a döntéshozóktól a tervezési tevékenység dokumentációját és ragaszkodott a munkakörök/feladatok leírásához. Az egyik vállalatnál minden marketingmenedzsernek formális pénzügyi javaslatot kellett összeállítania. Egy másik vállalat országok szerint értékelte az SMP-t jogi, adózási és vásárlói szempontból. A formalizáció mindkét esetben diszfunkcionális problémákhoz kapcsolódott, túl sok volt a dokumentáció, az emberek türelmetlenek, az értékelési szempontok túl merevek és rugalmatlanok voltak. A döntések eloszlása mind a négy esetben befolyásolta az SMP megvalósítását. A centralizáció azzal a következménnyel járt, hogy nem alakult ki egyetértés a tervezők és az operatív menedzserek között, ami tervezési problémákhoz vezetett (1. táblázat).

6

7

8 Az SMP induktív modellje A megállapítások további elemzése egy induktív modell kifejlesztését segítette elő, amely épít az SMP-folyamatban résztvevők véleményére, benyomásaira, összegezi azokat, tartalmazza az esettanulmányok témáit, valamint a korábbi kutatások eredményeit (1. ábra). A stratégiai marketingtervezés modellje egy jéghegyhez hasonlítható, az esettanulmányok alapján kialakított hét témát tartalmazza. megfogható (érzékelhető) tényezők eredmények rendszerek és eljárások jelentéskör támogató környezet kerettényezők a marketingigazgató státusza és hatalma a döntéshozó felismerése elkötelezettség értékek centralizáció formalizáció hipotézisek megfelelő orientáció a marketingdöntésekhez megfoghatatlan (nem érzékelhető) tényezők 1. ábra Az SMP induktív modellje

9 A jéghegy-modell leginkább látható rétegét jelentik az érzékelhető eredmények, melyek az SMP-tevékenység fizikai és társadalmi környezetét fejezik ki. Ez a réteg jellemzi az SMP-folyamat azon megfogható vonatkozásait, amelyeket egy egyén lát, hall, érez, elmond vagy leír, amikor marketingtervezéssel foglalkozik. Ide tartoznak a döntéshozók látható megnyilvánulásai is. Ezek a verbális, viselkedési és fizikai eredmények az SMP felszíni megnyilvánulásai, amelyeket az SMPrendszerek és -eljárások, valamint az SMP fogalomköre témák foglalnak magukba. A modell második és kevésbé látható rétegét alkotják a kerettényezők kilátásai. Ezek a tényezők és kilátásaik beárnyékolhatják és eltorzíthatják a látható észleléseket, ítéleteket attól függően, hogy mennyire tapadnak rá a társadalmilag elfogadott szabályokra, normákra és az adott szituációkban alkalmazott értékekre. A kerettényezők befolyásolják azt, ahogy egy csoport érzékeli és kifejezi a szituációkat. Ez a réteg négy témát foglal magába: Az SMP támogatása a vállalat környezete részéről, Elkötelezettség az SMP-folyamat iránt, A döntéshozó felismerése, valamint A marketingvezető státusza és hatalma. Az ezekbe foglalt tényezők hatnak a marketingtervezési folyamatban részt vevők attitűdjeire és magatartására, befolyásolják azt, ahogyan az elfogadott értékek kifejlődnek és átjárják a szervezetet. Az induktív modell harmadik rétege azt illusztrálja, hogy a szervezet mit tart fontosnak az SMP-folyamatban. Bizonyos formális értékelési folyamatokhoz kapcsolódó, kívülről jövő eredményektől is függ, hogy egy marketing döntéshozó hogyan közelíti meg a problémákat. Ehhez a réteghez kapcsolódik az SMP munkafolyamat és a feladatok rendszere téma két kategóriája: a centralizáció és a formalizáció. Hogyan függenek össze az SMP-folyamattal a nyílt és érzékelhető eredmények, a kerettényezők és az értékek? Ehhez ismernünk kell és meg kell értenünk a nem tudatos és nem kifejezhető benyomásokat is. Ezek képviselik a legrejtettebb réteget az induktív modellben. Azokat a belső meggyőződéseket és hipotéziseket jelentik, amelyek a magatartást irányítják. Ezen a rétegen a hipotézisek természetüknél fogva paradigmatikusak és a vállalati filozófián, az üzlet természetén alapulnak, orientálják a marketing szerepét a vállalaton belül. Feltárják, mennyire ismeri a vállalat a marketing koncepcióját és hogyan képeződik ez le modelleken keresztül. Ha a marketingtervezést pozitívan ítélik meg az egész szervezetben, akkor a piac- és vevőorientáció valószínüleg domináns szerepet játszik a vállalati kultúrában, a marketing nagyfokú hitelessége jellemzi a vállalatot (2. táblázat).

10 2. táblázat Az SMP-folyamat vizsgálata. Látható és rejtett rétegek Rétegek Jellemzők A vizsgálat tárgya Eredmények, látható megnyilvánulások Kilátások és megfigyelések Értékek Hipotézisek filozófiai orientáció Inkább a taktikai, mint a stratégiai marketingteljesítmény figyelése és ellenőrzése Az SMP-tevékenység helyi (új-zélandi) ellenőrzésének hiánya A stratégiai döntések centralizáltak, az ellenőrzés külföldről történik Rövid távú gondolkodás, rövid távú tervezési ciklus; eladás és profitorientáció A regionális menedzserek érzékelhető kivonása a döntéshozásból Gyenge vezetés az SMP-tevékenység irányítása és támogatása szempontjából Érzékelhetően korlátozott hatáskör az SMPtevékenység külföldi irányítása miatt Alacsony szintű részvétel és elkötelezettség az SMP-folyamatban A stratégiai döntéseket külföldön (Ausztráliában) hozzák Az üzlet dollárorientációjú megközelítése A piaccal és a vásárlóval kapcsolatos kérdések nem dominálnak a szervezet kultúrájában Rendszerek és eljárások Az SMP jelentésköre Az SMP-t támogató környezet A döntéshozó felismerése A marketingigazgató hatásköre és státusza Elkötelezettség az SMP-folyamat iránt Centralizáció Formalizáció, dokumentáltság Látható Láthatatlan A vállalatnál formalizált rendszerek és eljárások irányítják az SMP tevékenységet, amelyek nagyrészt a taktikai marketingteljesítmény figyelésére, ellenőrzésére koncentrálnak, magát az SMP-folyamatot (az érzékelhető eredményeket) viszont nem ellenőrzik. A jéghegy-modell azt bizonyítja, hogy sokrétű a kapcsolat a hipotézisek, értékek, a kerettényezők és az érzékelhető eredmények között. Az egyes rétegek megmagyarázhatók ugyan az alsóbb rétegek alapján, de pontos kapcsolatukat, a nem kifejezhető benyomásokat és feltételeket mint az SMP outputjait további kutatásoknak kell tisztázni.

11 A vizsgálatok korlátai, a további kutatások irányai A kutatók empírikus vizsgálatokkal kísérelték meg feltárni, hogy a vállalati menedzserek miként viszonyulnak a stratégiai marketingtervezéshez. A jövőben azt kell vizsgálni, hogy a marketingorientációs vállalati kultúra milyen kapcsolatban áll más vállalati orientációkkal. Az SMP aktivitás csak egy marketingfunkció a szervezeten belül. Foglalkozni kell a jéghegy-modell rétegeit alkotó tényezők közötti kapcsolatokkal mint az induktív kutatások továbbfejlesztésének egyik lehetséges irányával. A felállított kategóriák és témák természetesen csak indikatív jellegűek, a jéghegy-modell is úgy tekinthető, mint egy állomás az SMP vizsgálatában. Az esettanulmányok módszere a fent említett hiányosságai ellenére jó kiindulópont lehet egy marketingelmélet kidolgozásához, az SMPfolyamat mélyebb összefüggéseinek megértéséhez. A továbbiakban is nagy figyelmet kell fordítani az SMP-folyamat tényezőinek meghatározására és megértésére, mert ennek hiányában a stratégiai marketingtervezés továbbra is homályos fogalom marad. Ennek megszüntetését szolgálta a vállalati konkrét marketingfolyamatok vizsgálata, a folyamatban részt vevők véleményének rendszerezése. A jéghegy-modell azt bizonyítja, hogy az SMP-folyamat kifejlesztése és alkalmazása csak több szinten lehetséges a szervezeten belül. Összeállította: Dévai Péter Nicholas, N.; Frederikson, M.; Davies, J.: Strategic marketing planning: a grounded investigation. = European Journal of Marketing, 37. k sz p Yu-Hui Tao; Chu-Chen Rosa Yeh: Simple database marketing tools in customer analysis and retention. = International Journal of Information Management, 23. k. 4. sz aug. p Röviden Utólag könnyű bölcsnek lenni Évtizedek távlatából könnyen észrevesszük, ha egy előrejelzés tévesnek, egy következtetés helytelennek bizonyult. Tévedni nem volt nehéz, a változások váratlanok és alapvetők voltak. Egy-két évtized alatt a gazdasági struktúrák átalakultak, a terv-

12 gazdálkodást piacgazdaság, a hiánygazdálkodást kínálati piac váltotta fel. Néhány elmélet felett elszállt az idő, számos technológia megújulásra szorult. A számítástechnika, az információtechnológiák és a vállalati információs rendszerek fejlődése minden képzeletet felülmúlt. A nagy rohanásban most álljunk meg egy percre: Melyek voltak a marketing fő kérdései a 70-es és a 80-as években! Hogyan építették és ápolták a vevőkapcsolatokat, melyek voltak a sikeres piacra lépés titkai? Hogyan épültek a vevőadatbázisok? És milyen volt a jövőkép? Húsz éve írtuk Az eladás-ösztönzési akciók már nem igazán népszerűek, a korábban sikeres módszerek elvesztették vonzerejüket. Egy-egy cikk érdekében már nem lehet bevezetni az ösztönzést, új megoldásokra van szükség. A jövőben elsősorban olyan akciók számíthatnak a kereskedelem megértésére és támogatására, amelyeknél több cikk vagy cikkcsoport áll az akció középpontjában, vagyis ahol egyértelmű, hogy gyártó és kereskedő közötti egyedi megállapodásról van szó. Egy másik általánossá vált jelenség: az élelmiszer-kereskedelemben a reklám és az eladásösztönzési tevékenység homlokterében az ár-érv áll, vevőt szerezni, nem pedig az üzlethez kötni őket, ez az elsődleges cél. Az ár előtérbe kerülésének az a következménye, hogy a vásárló tudatában a kereskedelmi vállalatok mint egymással felcserélhetők jelennek meg. Az árakkal történő ösztönzéshez az alapokat eredetileg éppen a márkacikkeket előállítók fektették le. A dohánygyárak már a 60-as évek elején hajlandóak voltak a trafikoknak fizetni azért, hogy az ő termékeiket helyezzék ki a pultra. Arra gondoltak, hogy kevesebbe kerül ez a fajta eladásösztönzés, mint a milliókat felemésztő reklámok A verseny tisztaságának megőrzése érdekében a Márkaszövetség most olyan szabályt alkotott, mely szerint a márkacikkeket előállító cégek nem vállalkozhatnak az árusítással szorosan össze nem függő többletkövetelések teljesítésére. Ilyenek pl. a túlzottan nagy reklámajándékok, a külön prémium az eladóknak azért, hogy az adott cikket előnyben részesítsék. A szabályt sokan és gyakran áthágják. Ez nem csak az élelmiszereknél van így, a körömlakktól a lámpaizzókig mindenhol előfordul (Eladásösztönzés: mire hajlandó még a kereskedelem? = Piacszervezés, értékesítés, 15. k. 1. sz p )

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2.

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2. InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Anyagkezelési és logisztikai folyamatok (MMOG/LE) auditálása

Anyagkezelési és logisztikai folyamatok (MMOG/LE) auditálása Anyagkezelési és logisztikai folyamatok () auditálása Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI KONFERENCIA Budapest, 2014. február 20. Előadó: Nagy

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja

Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja INNOVÁCIÓMENEDZSMENT Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja Tárgyszavak: benchmarking; elemzés; innovációmenedzsment; innovatív szervezés;

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

A kutatásról. A kutatást 2014. augusztus 1. és 2014. augusztus 14. között végeztük.

A kutatásról. A kutatást 2014. augusztus 1. és 2014. augusztus 14. között végeztük. A kutatásról Idén (már) 5. alkalommal készítettük el a KKV Marketing Felmérés nevű kutatásunkat, amelynek célja, hogy hiteles és megbízható tükre legyen a hazai kis- és középvállalkozások marketingjének.

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉGE

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉGE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉGE Készítette : Angyal

Részletesebben

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt)

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) PIB tájékoztatás A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) 14. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A KUTATÁS ÖSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

A KUTATÁS ÖSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI A kutatás a zöldség-gyümölcs kisárutermelők kereskedelmi koncentrációhoz történő marketingszemléletű alkalmazkodását vizsgálta a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítés példáján. A kutatás az OTKA

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Mennyire elégedett a közszolgálat?

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Mennyire elégedett a közszolgálat? Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petró Csilla Stréhli-Klotz Georgina Mennyire elégedett a közszolgálat? ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-41-7 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából

Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából Gaskó Krisztina Kálmán Orsolya Mészáros Györ! Rapos Nóra * Az adaptív-elfogadó iskola projekt keretében arra vállalkoztunk,

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács AZ ADAPTEM MÓDSZER Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács 1. MI AZ ADAPTEM? Az ADAPTEM egy olyan Tanácsadási Szolgáltatás cégek részére, mely

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje Dr. Fodor Mónika Budapesti Gazdasági F iskola Marketing Intézet 1165 Budapest Diósy Lajos u.22-24. fodor.monika@kkfk.bgf.hu Csiszárik-Kocsir

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2005. június Ezt a kiadványt a Pénzügyminisztérium szervezeti keretein belül működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda készítette. A kiadvány egyéb, az állami

Részletesebben

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata A cikk címében szereplő vizsgálat résztvevői Solt Ágnes (kutatásvezető) és Antal Szilvia (kutatótárs) a Tudományos

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZERZŐ: GÖMÖRINÉ KONYHA OLÍVIA IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KONZULENS: NYITRAI

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac Györgyi Zoltán Képzés és munkaerőpiac Lektorálta: Fehérvári Anikó és Imre Anna A Külvárosi Tankör Középiskoláról készült esettanulmány szerzője Erdei Gábor. 2 Tartalom Bevezetés... 5 A képzés és a munkaerőpiac

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

1. Az iskolavezetés önértékelése [5]

1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 5. Igen; (teljes mértékben) igaz. 4. Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok. 3. Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok. 2. Részben igaz, de

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Tárgyszavak: fogyasztói magatartás; fogyasztói érték; vásárlói elégedettség; vásárlói hűség.

Tárgyszavak: fogyasztói magatartás; fogyasztói érték; vásárlói elégedettség; vásárlói hűség. A MARKETING ESZKÖZEI A fogyasztói hűség értékelése A fogyasztói érték, az elégedettség és a hűség összetartozó fogalmak, a fogyasztói magatartás értékelésére szolgáló mutatók. A kutatók, a felméréseket

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN A vállalat Vállalakozás - vállalat Az üzleti vállalkozás a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalat a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA S1MORNÉ DETRE AGNES: A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A beszámolási rendszer A statisztikai beszámolási rendszer az egyes statisztikai beszámolójelentések szervesen összefüggő rendszere, amely feltételezi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MUNKATUDOMÁNYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MUNKATUDOMÁNYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MUNKATUDOMÁNYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor az

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 MUNKAERŐ KERESLET, MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK... 7 Munkaerő-piaci kereslet - prognózis 2013...

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

Rudolfné dr. Katona Mária * Karakasné Morvay Klára ** Magyar Márton *** A SZOLGÁLTATÁSMIN SÉG ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

Rudolfné dr. Katona Mária * Karakasné Morvay Klára ** Magyar Márton *** A SZOLGÁLTATÁSMIN SÉG ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE Rudolfné dr. Katona Mária * Karakasné Morvay Klára ** Magyar Márton *** A SZOLGÁLTATÁSMIN SÉG ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE Az utóbbi évtizedben az ország és a vállalkozások életében fontos szerephez

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

ODR használói elégedettségmérés 2009.

ODR használói elégedettségmérés 2009. ODR használói elégedettségmérés 2009. Készítették: Dávid Boglárka Koltay Klára DEENK Debrecen, 200.. A felmérés célja, módszerei... 3 A beérkezett kérdőívek értékelése... 4 A kérdőívet kitöltő ak... 5

Részletesebben

KÖVETKEZETESSÉG ÉS RÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOS SZERVEZETI MAGATARTÁSBAN

KÖVETKEZETESSÉG ÉS RÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOS SZERVEZETI MAGATARTÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖVETKEZETESSÉG ÉS RÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOS SZERVEZETI MAGATARTÁSBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Nemcsicsné Zsóka Ágnes Budapest 2005 Nemcsicsné Zsóka Ágnes Környezetgazdaságtani és Technológiai

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

TANULMÁNY. az állam piacszervező tevékenysége számvevőszéki ellenőrzése szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához. 2016.

TANULMÁNY. az állam piacszervező tevékenysége számvevőszéki ellenőrzése szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához. 2016. TANULMÁNY az állam piacszervező tevékenysége számvevőszéki ellenőrzése szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához 2016. április Állami Számvevőszék Iktatószám: FV-0020-024/2016. A tanulmány

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A Házi dolgozat K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus-könyvtáros szak I. évfolyam - 2 félév 2004. május 15. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A KULTÚRA SZEREPE... 2 MŐVELİDÉSKUTATÁS,

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI. Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI. Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése KÖZLEMÉNYEK ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése SPÉDER ZSOLT Ismertetésünk célja, hogy bemutassa az

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Az elırelépéshez minden tudományos dolgozónak meghatározott tudományos fokozatot (PhD, DSc) kell szereznie. A rendszer látszólag korrektül egyáltalán

Részletesebben

- Szentendre, 2013. -

- Szentendre, 2013. - TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013. szeptember 1. 2018. augusztus 31. - Szentendre, 2013. - 1. A Továbbképzési program célja Jelen továbbképzési program célja hogy biztosítsa a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

Diplomások a munkaerőpiacon

Diplomások a munkaerőpiacon Diplomások a munkaerőpiacon CZUCZOR JÓZSEF Diplomások a munkaerőpiacon A felelősen gondolkodó oktatási intézmény-vezetők, oktatás-szervezők és fejlesztők, valamint oktatók akkor tudják kellően motiválni

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Jelente s az Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetemen zajlo tehetse ggondoza si teve kenyse gro l

Jelente s az Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetemen zajlo tehetse ggondoza si teve kenyse gro l Jelente s az Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetemen zajlo tehetse ggondoza si teve kenyse gro l Rektori Hivatal Mino se gbiztosí ta si Oszta ly Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat Hallgato i Karrier- e s Szolga

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben